ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 07. Nordicom A/S Kongens Nytorv København K. Tlf: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 07. Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K. Tlf: 33 33 93 03 Fax: 33 33 83 03. nordicom@nordicom.dk www.nordicom."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Nordicom A/S Kongens Nytorv København K Tlf: Fax: ÅRSRAPPORT 07

2 Indhold Utzons tårn i Hammarshave bebyggelsen i Helsingør blev i 2007 nyindrettet til boliger Ledelsens beretning side 4 - Udvikling i koncernens aktiviteter side 4 - Nordicoms resultat fordelt på forretningsområder side 5 - Nordicoms resultat fordelt på geografiske områder side 11 - Begivenheder efter 31. december 2007 side 32 - Forventninger til 2008 side 34 - Vidensressource side 36 - Risikofaktorer side 38 - Miljø side 48 - Parkering side 50 - Præfabrikerede huse side 52 Projektreferencer side 54 Selskabs- og aktionærforhold side 74 Årsregnskab for 2007 side 82 - Hoved- og nøgletal side 84 - Ledelsespåtegning side 87 - Revisionspåtegning side 88 - Balance side 90 - Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger side 92 - Egenkapitalopgørelse side 94 - Pengestrømsopgørelse side 98 - Noter side

3 BERETNING I LEDELSENS BERETNING BERETNING I LEDELSENS BERETNING Ledelsens beretning Udvikling i koncernens aktiviteter Nordicom opnåede i 2007 et resultat før skat på 292,1 mio. kr. Efter år med højkonjunktur har kreditkrise, stigende renter og boligafmatning sat sine spor på ejendomsmarkederne i Koncernen oplevede som ventet tilbagegang i 2007 ift med en omsætning på 755,1 mio. kr. (2006: 919,4 mio. kr.) og et bruttoresultat på 470,0 mio. kr. (2006: 720,1 mio. kr.). Reduktionerne skyldes dels et lavere aktivitetsniveau på boligområdet og dels lavere værdireguleringer. Avancen fra salg af investeringsejendomme er øget. Koncernens kapacitetsomkostninger, der udgjorde 53,9 mio. kr. (2006: 57,8 mio. kr.), er reduceret med 3,9 mio. kr. som følge af generelle besparelser samt mindre brug af eksterne konsulenter. De finansielle poster udgør 121,0 mio. kr. (2006: 80,1 mio. kr.), hvilket er en forøgelse med 40,9 mio. kr. eller 51% ift Forklaringen er dels et øget aktivitetsniveau og dels øgede renteomkostninger som følge at højere markedsrenter. Det er tilfredsstillende, at det er lykkedes Nordicom at leve op til budgetforudsætningerne og opnå et resultat før skat på 292,1 mio. kr. Resultatet vidner om værdien af den foretagne diversificering af Nordicoms aktiviteter, som har gjort det muligt at fastholde en høj indtjening i et år, hvor der er sket mange forandringer i markedet. Arbejdet med diversificeringen har betydet, at Nordicom opererer inden for tre forskellige forretningsområder, på tre forskellige geografiske markeder og inden for en række forskellige ejendomstyper. Koncernens aktiver, der ultimo 2007 udgør mio. kr. (2006: mio. kr.) er øget med 877 mio. kr. Det har i 2007 været vanskeligt for Nordicom at få opfyldt kravene til afkast og kvalitet ved nye investeringer, og blandt andet derfor har væksten ligget i underkanten af det forventede. Samtidig har Nordicom i 2007 været tilbageholdende med at gå ind i større nye udviklingsprojekter pga. høje priser på projektmuligheder. Nordicoms aktuelle projektportefølje rummer mulighed for at udvikle ejendomme med et areal på ca m 2. (2006: m 2 ) og en forventet færdigværdi på 11,3 mia. kr. Egenkapitalen, der ultimo 2007 udgjorde mio. kr. (2006: mio. kr.), er i løbet af året øget med 204 mio. kr. Soliditeten kan herefter opgøres til 23,9%. Egenfinansieringsgraden (inkl. udskudt skat) udgør 31,1% og lever dermed op til Nordicoms mål om at være over 30%. Den rentebærende gæld ultimo 2007 udgjorde mio. kr. (2006: mio. kr.). Heraf udgjorde den langfristede andel af gælden mio. kr., svarende til en andel på 62,8%. (2006: 45,1%). Nordicom har i 2007 med succes arbejdet på at øge den langfristede gældsandel og reducere låneandelen hos de mindre pengeinstitutter, da de ændrede vilkår i den finansielle sektor i fremtiden forventes at give begrænsninger i udlånsmulighederne hos en række af de mindre pengeinstitutter. Nordicoms likviditetsreserve ultimo 2007 udgjorde 716 mio. kr., (2006: 975 mio. kr.) hvilket er tilfredsstillende. Nordicoms resultat fordelt på forretningsområder Nordicoms aktiviteter er opdelt på tre hovedforretningsområder NORDICOM EJENDOM NORDICOM UDVIKLING NORDICOM FINANS IKKE FORDELT I ALT mio. DKK Omsætning, eksternt 163,2 135,9 587, ,6 14, ,1 919,4 Omsætning, internt 2,6 1, (2,6) (1,7) - - Driftsomkostninger (34,3) (30,6) (504,6) (591,9) - - 2,6 1,7 (536,3) (620,9) Værdiskabelse ved projektudvikling ,8 241, ,8 241,4 Regulering til dagsværdi, netto 70,9 146, ,9 146,4 Realiserede avancer ved salg af inv. ejd. 99,5 33, ,5 33,8 Bruttoresultat 301,9 287,2 163,4 418,9 4,6 14, ,0 720,1 Resultat før finansielle poster 267,2 264,6 150,4 394,3 3,3 12,4 (7,8) (7,3) 413,1 663,9 Langfristede aktiver 3.061, , , , ,5 4, , ,1 Kortfristede aktiver 571,0 411,6 994, ,0 75,4 103,4 (647,8) (766,4) 993, ,6 Segmentaktiver i alt 3.632, , , ,0 75,4 103,4 (639,3) (762,2) 5.797, ,7 4 5

4 BERETNING I LEDELSENS BERETNING BERETNING I LEDELSENS BERETNING NORDICOM EJENDOM Årets resultat før finansielle poster i Nordicom Ejendom er på niveau med sidste år og udgør 267,2 mio. kr. (2006: 264,6 mio. kr.). Den del af Nordicom Ejendoms omsætning, der vedrører udlejning af ejendomme, udgør 163,2 mio. kr. i 2007 (2006: 135,9 mio. kr.) en tilfredsstillende fremgang på 27,3 mio. kr. (20,1%). Salg af investeringsejendommene har i 2007 givet en fortjeneste på 99,5 mio. kr. (2006: 33,8 mio. kr.) en fremgang på 65,7 mio. kr. (194,4%). I forhold til de realiserede salgspriser på 206,6 mio. kr. er der opnået en bruttoavance på 48,2% (2006: 24,9%). Den høje bruttoavance skyldes dels Nordicoms mangeårige porteføljepolitik, hvor der satses på ejendomme med høje afkast, og dels salget af Nordicoms eget domicil, som har givet en høj avance. De internationale regnskabsstandarder (IFRS), som Nordicom følger, giver ikke mulighed for at værdiregulere på ejendomme, som Nordicom selv anvender, og derfor har salget af ejendommen på Kgs. Nytorv 26 givet en forholdsmæssig høj avance. Nordicom fortsætter som lejer i ejendommen. Værdiregulering af investeringsejendomme til dagsværdi udgør 70,9 mio. kr. (2006: 146,4 mio. kr.) godt det halve af niveauet fra Ca. 90% af grundlaget for værdireguleringerne kan henføres til et øget indtægtsgrundlag i ejendommene, mens de 10% skyldes prisstigninger på ejendomsmarkederne i Tyskland og Sverige. Ejendommenes regnskabsmæssige værdi er i 2007 opgjort ud fra et gennemsnitligt afkast på 6,7% (2006: 6,6%). Til opgørelsen af ejendommenes markedsværdi anvender Nordicom den afkastbaserede værdiansættelsesmodel en model, der tager udgangspunkt i nettolejen for det kommende regnskabsår, en lejeværdi for ledige lokaler samt eventuelle indtægter fra ejendommenes fælles- og varmeregnskaber. Til driftsomkostninger indregnes bl.a. ejendomsskatter og -afgifter, administration, forsikringer, vedligeholdelse, serviceomkostninger, renholdelse og forsyningsomkostninger. Ejendommenes nettoleje udregnes ved at trække driftsomkostningerne fra ejendommenes indtægter og lægge forrentning af depositum til. Markedsværdien beregnes ved at kapitalisere nettolejen med en afkastprocent, som fastsættes individuelt for hver enkelt ejendom. Bruttoresultatet i Nordicom Ejendom udgør 301,9 mio. kr. (2006: 287,2 mio. kr.), hvilket er en fremgang på 14,7 mio. kr. ift (5,1%). Ud af de langfristede aktiver i segmentet Nordicom Ejendom på mio. kr. vedrører mio. kr. (2006: mio. kr.) færdige investeringsejendomme med et areal på m 2, der anvendes til udlejning. I forhold til ultimo 2006 er porteføljen øget med 930 mio. kr. UDLEJNINGSEJENDOMME, GEOGRAFISK OPDELING mio. DKK Danmark % % Sverige 231 8% 0 0% Tyskland 121 4% 81 2% I alt UDLEJNINGSEJENDOMME, ANVENDELSE mio. DKK Butiksejendomme % % Boligejendomme % % Byejendomme % % Domicilejendomme % % Logistik- og produktionsejendomme 209 7% % Andre ejendomme 39 1% 36 2% I alt

5 BERETNING I LEDELSENS BERETNING BERETNING I LEDELSENS BERETNING Den østvendte facade i Fyrholm med bådliv og morgensol Ved fuld udlejning forventes porteføljen i 2008 at kunne generere Omsætningen i Nordicom Udvikling udgør 587,2 mio. kr. (2006: Ud af de kortfristede aktiver på 995 mio. kr. vedrører 363 mio. kr. den internationale kreditkrise og stigende renter imidlertid ændret et overskud før finansiering på knap 200 mio. kr. et afkast på 769,4 mio. kr.), hvilket er en tilbagegang på 182,2 mio. kr. (23,7%). (2006: 286 mio. kr.) projektbeholdninger bestående af ejendomme radikalt på markedssituationen. Prisen på egenkapital er steget be- 6,7%. Ultimo 2007 udgjorde ledigheden i porteføljen 9%, hvilket Der er afleveret solgte projekter med et areal på m 2, som med igangværende byggeri, der forventes afleveret i tydeligt, og likviditeten i pengemarkederne er reduceret markant, svarer til 20,9 mio. kr. i tomgang på årsbasis. Hvis tomgangen indgår i omsætningen, mens de afleverede projekter på m 2, hvilket giver gode muligheder for vækst på finansområdet i 2008 forbliver uændret i hele 2008, vil der blive et overskud før finan- som er overgået til Nordicoms investeringsportefølje, indgår i Nordicom har i 2007 kun haft udviklingsaktiviteter i Danmark. og de kommende år. siering i niveau 180 mio. kr. (2007: 132 mio. kr.), hvortil kommer regnskabet under: Værdiskabelse fra udvikling af projekter til driftsoverskuddet fra udlejningen af investeringsejendomme under egen beholdning. Aktiver i segmentet Nordicom Finans består hovedsageligt af projektudvikling. Den relativt høje tomgang ultimo 2007 blandt NORDICOM FINANS pante- og gældsbreve, som ultimo 2007 udgør 59 mio. kr. (2006: udlejningsejendommene skyldes igangværende renoverings- og Samlet er der udviklet projekter med et areal på m 2, som har 101 mio. kr.). omstruktureringsarbejder af tre relativt store udlejningsejendom- givet et bruttoresultat på 163,5 mio. kr. (2006: 418,9 mio. kr.) en Årets resultat før finansielle poster i Nordicom Finans me, som forventes at blive færdiggjort i Ud af den aktuelle tilbagegang på 255,4 mio. kr. ift (61,0%). Udvikling af nye udgør 3,3 mio. kr. (2006: 12,4 mio. kr.), hvilket svarer til Nordicom Finans har i 2007 kun haft aktiviteter i Danmark. tomgang kan de 10,5 mio. kr. (50%) af tomgangen henføres til de byggeretter i projekterne på Amager Strand og på Enghave Brygge en tilbagegang på 9,1 mio. kr. (73,4%). tre projekter. Den samlede oversigt over udlejningsejendomme vil har givet en værdiskabelse på 67,5 mio. kr. fremgå af Nordicoms nye hjemmeside, der lanceres ultimo juni. Omsætningen i Nordicom Finans udgør i ,6 mio. kr. (2006: Langfristede aktiver i Nordicom udvikling udgør i 2007 i alt ,1 mio. kr.) en reduktion på 67,4%. Faldet skyldes, at der mio. kr. Heraf vedrører mio. kr. (2006: mio. kr.) inve- gennem de seneste år er sket en neddrosling af aktivitetsniveauet. NORDICOM UDVIKLING steringsejendomme under udvikling. Lejeindtægter fra udlejning af Højkonjunkturen på ejendoms- og finansmarkederne betød, at ejendomme under projektudvikling udgjorde 33,1 mio. kr. i lånerenterne var lave og adgangen til billig og risikovillig kapital Årets resultat før finansielle poster i Nordicom Udvikling Udlejningen finder sted i det omfang, det er muligt under hensyn- stor. Under disse forhold har der ikke været stor efterspørgsel i 2007 udgør 150,4 mio. kr. (2006: 394,3 mio. kr.), hvilket tagen til den pågående projektudvikling, og lejeindtægterne fra på Nordicoms finansprodukter med rimelige vilkår og forhold svarer til en tilbagegang på 243,9 mio. kr. (61,9%). udlejning af ejendomme under projektudvikling forventes at falde mellem afkast og risiko, og det har derfor ikke været attraktivt for til 22 mio. kr. i Nordicom at øge aktivitetsniveauet. Mod slutningen af 2007 har 8 9

6 BERETNING I LEDELSENS BERETNING BERETNING I LEDELSENS BERETNING Nordicoms resultat fordelt på geografiske områder Koncernens aktiviteter har i 2007 fortsat primært fundet sted i Danmark. I 2006 etablerede koncernen sig i såvel Sverige som i Tyskland mhp. at starte opbygningen af ejendomsporteføljer. Ledelses- og rapporteringsmæssigt henføres de udenlandske aktiviteter i 2007 udelukkende til Nordicom Ejendom, da der i regnskabsåret ikke har været igangsat udviklings- eller finansaktiviteter. Nedenstående oplysninger om geografiske segmenter er baseret på ejendommenes beliggenhed. DANMARK TYSKLAND SVERIGE I ALT mio. DKK Omsætning, eksternt 737,6 918,9 7,4 0,5 10,0-755,1 919,4 Omsætning, internt Driftomkostninger (532,9) (620,9) (1,7) - (1,8) - (536,3) (620,9) Værdiskabelse ved projektudvikling 80,8 241, ,8 241,4 Regulering til dagsværdi, netto 49,7 146,4 7,2-14,0-70,9 146,4 Realiserede avancer ved salg af inv. ejd. 99,5 33, ,5 33,8 Bruttoresultat 434,7 719,6 12,9 0,5 22,2-470,0 720,1 Resultat før finansielle poster 385,4 663,9 10,5 0,1 17,2 (0,0) 413,1 663,9 Langfristede aktiver 4.454, ,0 121,3 81,1 228, , ,1 Kortfristede aktiver 943, ,4 5,1 2,2 45,0-993, ,6 Segmentaktiver i alt 5.397, ,4 126,4 83,3 273, , ,

7 BERETNING I LEDELSENS BERETNING BERETNING I LEDELSENS BERETNING AKTIVITETER I DANMARK OG FORVENTNINGER TIL 2008 I Danmark har Nordicom i 2007 opnået et resultat før finansielle poster på 385,4 mio. kr. (2006: 663,9 mio. kr.) en nedgang på 278,5 mio. kr. (41,9%). Det er gået godt for Danmark i mange år, og det gjorde det også i dog med knap så store prisfald til følge som i Nordicom I Helsinge har Nordicom i 2007 overtaget ejendommen Stations- På Københavnsvej 51 i Roskilde har Nordicom Udvikling i , hvor mange mennesker oplevede at have flere penge mellem planlægger i 2008 fortsat at øge investeringerne i danske ejen- pladsen 2 mhp. senere projektudvikling. Ejendommen har bygnin- færdiggjort første del af Ro s Have-projektet et nyt centerområde hænderne end nogen sinde før. En god eksport og fortsat stærk domme med mellem mio. kr. via opkøb eller færdiggørelse ger på 220 m 2 og et grundareal på m 2. til storbutikker. Ejendommen, der er opført i en etage med kælder indenlandsk efterspørgsel har sammen med en lav rente været af egne udviklingsprojekter. har et samlet areal på m 2. Efter færdiggørelsen er ejendom- med til at give gode vilkår i de fleste brancher. I 2007 begyndte Nordicom overtog i 2007 den historiske hotelejendom Prindsen men indlagt i porteføljen med færdige investeringsejendomme. der imidlertid at være tegn på, at højkonjunkturen nærmede sig sin Der er i 2007 overtaget 14 nye ejendomme med et samlet areal i Roskilde med et areal på m 2. Ejendommen, der er meget afslutning. Beskæftigelsen var i 2007 den højeste i mange år, og på m 2. centralt beliggende på Algade 13, har haft hoteldrift siden 1695, Byageren 13 i Roskilde er erhvervet som en del af Ro s Have- mange både private og offentlige arbejdsgivere oplevede et bety- men rummer også fine muligheder for anden anvendelse, f.eks. projektet og rummer et samlet areal på m 2. En del af ejen- deligt pres efter højere lønninger. Da energipriser og rente samtidig På Havnegade 50 i Næstved, der blev erhvervet som en bolig, kontor eller detailhandel. dommen har i 2007 været midlertidigt udlejet i forbindelse med har været stigende, forventer de fleste brancher højere driftsom- udlejningsejendom, er der i årets løb startet projektudvikling af projektudviklingen. kostninger i Global afmatning på boligmarkederne og højere Maxbanks nye hovedsæde. Ejendommen, der ved overtagelsen I Silkeborg erhvervede Nordicom i 2007 ejendommen Kejlstrup- renteomkostninger truer med at reducere den private efterspørgsel rummede m 2 bygninger og m 2 grund, er efterfølgende vej 84 på m 2, som hidtil har fungeret som produktions-, På udlejningsområdet er de seneste års positive udvikling fortsat i og varsler nedkøling af aktiviteten i byggesektoren. overgået til projektporteføljen. lager- og kontorejendom for virksomheden Treviras aktiviteter i Der er realiseret samlede lejeindtægter på færdige investerings- Danmark. I løbet af tre år flytter Trevira sin produktion til udlandet, ejendomme i Danmark på 145,8 mio. kr. (2006: 123,4 mio. kr.), Væksten i den danske investeringsportefølje har i 2007 været lavere Ejendommene Torvet 1 og Jernbanegade 8 i Åkirkeby samt hvorefter ejendommen skal udlejes til andre lejere eller udvikles. hvilket svarer til en fremgang på 18,2%. For Nordicom har det end ventet. Nordicom har haft svært ved at få opfyldt selskabets ejendommen Aakirkebyvej 50 i Rønne blev erhvervet som led Som et led i aftalen opfører Nordicom et nyt kontordomicil til Tre- gode marked lettet det daglige arbejde med genudlejning af krav til afkast ved køb af nye ejendomme på det danske marked, i Nordicoms aftale om udvikling af en ny forretning til IDEmøbler vira i Danmark på m 2, der forventes at stå færdigt i porteføljens ejendomme, og samtidig har den positive efterspørgsel og en pæn del af væksten i investeringsporteføljen er da også skabt på m 2 i Rønne, som åbnede i Nordicom har overta- på lejemål i mange tilfælde gjort det muligt at hæve lejen ved ved at overtage ejendomme, som er udviklet af Nordicom Udvikling. get ejendommen, der rummede IDEmøblers tidligere lokaler, og Nordicom færdigudviklede i 2007 Zleep Hotellet på Marbæk- genudlejning. Der er fortsat generel stor efterspørgsel på lejemål I 2006 blev investeringsejendomme i Danmark handlet til historisk påbegyndt udlejning af de i alt m 2. Den sidste del af de ledige vej 6 i Ballerup med et samlet areal på m 2. Ejendommen er inden for de fleste kategorier, og lejepriserne forventes at fortsætte lave afkast eksempelvis blev meget velbeliggende kontor- og arealer forventes udlejet i løbet af herefter blevet indlagt i Nordicoms ejendomsportefølje. I udvik- med at stige i gågadeejendomme handlet til afkast på under 4%. Stigende lingen har der været fokus på alternative anvendelsesmuligheder, renter og finanskrise har været med til at vende prisudviklingen på I Dannebrogsgade 2 i Odense har Nordicom erhvervet Postens så bygningerne nemt og billigt en gang i fremtiden eventuelt kan investeringsejendomme i 2007, med det har endnu ikke nået at få sorteringscentral med et samlet areal på m 2. Posten, der omstilles til boligformål. betydning for Nordicoms investeringsaktiviteter. Generelt er det tidligere har benyttet hele ejendommen til egen produktion, Nordicoms vurdering, at priserne på investeringsejendomme i 2007 ønskede i 2007 at indskrænke sig til kontorformål i stuen og på På L.C. Worresøvej 2 i Holbæk færdiggjorde Nordicoms udvik- er faldet med ca. 10%. Der har været store forskelle i prisudvikling 1. sal af ejendommens i alt fire etager. Siden erhvervelsestids- lingsafdeling i 2007 omstrukturering til udlejning af m 2 til afhængig af geografi og ejendommenes anvendelse, men den punktet er 3. sal blevet udlejet til SKAT, mens 2. sal stadig brug for detailhandel. Ejendommen er herefter indlagt i porteføljen generelle prisudvikling i Danmark har været negativ. Priserne på istandsættes til udlejning. med færdige investeringsejendomme. udlejningsejendomme forventes fortsat at være under pres i

8 BERETNING I LEDELSENS BERETNING BERETNING I LEDELSENS BERETNING I 2006 blev Grønings Have i København færdig og fælles- og friarealer begyndte at vokse til Selv om priserne på investeringsejendomme generelt set har været Nordicom har i 2007 været tilbageholdende med at gå ind i nye ke forskellige indretnings- og designmuligheder. Filosofien kendes planlægges omstillet til en kombination af bolig, kontor og butik. faldende i 2007, er salget af ejendomme gået godt. Der er solgt udviklingsprojekter. De seneste års stigende priser på projekt- fra bilproducenterne, der skaber forskellige modeller på basis af et fire ejendomme for i alt 207 mio. kr., hvilket har givet avancer på muligheder har generelt øget risikoen ved projektudvikling, og da enkelt grundmodul ved tilføjelsen af individuelle elementer. Nordi- På hjørnet af Bisgårdsgade og Skolegade i Holstebro har 99,5 mio. kr. en bruttoavance på 48,2%. De solgte ejendomme Nordicom i forvejen har haft en attraktiv projektportefølje, har det coms PreFab-huse består af tredimensionelle bygningsmoduler. En Nordicom vundet et kommunalt udbud om at opføre et kombine- er følgende: ikke været nødvendigt for Nordicom at acceptere en højere risiko. række europæiske fabrikker kan levere modulerne, der produceres ret P-hus og højhus. Det naturlige valg har været tilbageholdenhed med nye sager. I under kontrollerede forhold i opvarmede haller med alle indven- Lyngby Hovedgade 66 i Lyngby slutningen af 2007 har kreditkrise og stigende rente imidlertid dige overflader, døre, vinduer m.v. færdigmonteret. Bygnings- I Nyborg på Fyn har Nordicom indgået en betinget aftale om Thorsgade 81 i København vendt prisudviklingen på projektmuligheder, og der kræves nu modulet har en færdiggørelsesgrad på 80-90%, når det forlader erhvervelsen af en ejendom med et samlet areal på m 2, Rungsted Bytorv i Rungsted (4 lejligheder) igen betydelig egenkapital for at gennemføre projektudvikling. fabrikken og transporteres via lastbil eller skib til byggepladsen til som ønskes anvendt til detailhandel og dagligvarebutikker. Kgs. Nytorv 26 i København Efterspørgslen på projektudviklingsmuligheder er derfor faldet montering på et i forvejen etableret fundament. markant i den sidste halvdel af 2007, hvilket er en tendens, der Til den igangværende udvikling af storbutikscentret i Slagelse har Værdien af de danske investeringsejendomme er i 2007 øget med forventes at fortsætte i I Osted har Nordicom erhvervet en option på et større landom- Nordicom tilkøbt ejendommen Korsørvej 83 i Slagelse med et 70,9 mio. kr. (2006: 146,4 mio. kr.), hvilket udelukkende kan råde, som på sigt forventes at kunne udvikles til boligområde for grundareal på m 2. henføres til organisationens arbejde med værdiskabelse og pristals- Der er foretaget flg. tilkøb af projekter i 2007: villaer og rækkehuse. Optionen løber til reguleringer af huslejerne. Der er ikke foretaget værdireguleringer På Astersvej 25 i Rønde ved Århus, har Nordicom erhvervet et I Odense har Nordicom erhvervet ejendommen Middelfartvej 1 på udlejningsejendomme i Danmark, som kan henføres til prisstig- mindre grundstykke på m 2 til opførelse af selskabets første På Ejlersvej i Næstved har Nordicom erhvervet en som en færdig projektejendom. Ejendommen er videresolgt og ninger på ejendomsmarkedet, og der forventes heller ikke at blive PreFab-projekt på fire rækkehuse. Nordicom har i 2006 og 2007 ejendom til blandet anvendelse med et samlet bebygget areal på afleveret i grundlag for det i investeret ressourcer i udviklingen af konceptet, hvor rækkehuse m 2. Ejendommen, der indtil Nordicoms overtagelse har været præfabrikeres på basis af få og enkle grundelementer med en ræk- anvendt til detailhandel og administration med tilhørende bolig, 14 15

9 BERETNING I LEDELSENS BERETNING BERETNING I LEDELSENS BERETNING I årets løb er der i alt afleveret projektudviklede arealer på m 2. Følgende projektudviklede arealer er indlagt i Nordicom Ejendoms investeringsportefølje i 2007 Marbækvej 6, Ballerup m 2 hotel L.C. Worresøvej 2, Holbæk m 2 storbutik Toldbuen, Næstved m 2 kontor Københavnsvej 51, Roskilde m 2 storbutikker Hotel Hvide Hus, Ebeltoft m 2 ferielejligheder I alt m 2 Følgende solgte projektudviklede arealer er i 2007 blevet afleveret af Nordicom Udvikling Olgas Have, Ballerup m 2 boliger Hammars Have, Helsingør m 2 boliger Fyrholmen 110 m 2 boliger Galosche Allé, Køge m 2 storbutikker Herlev Hovedgade 199, Herlev m 2 kontorer Gladsaxevej , Gladsaxe m 2 storbutikker Middelfartvej 1, Odense m 2 butik/kontor/bolig Frederikssundsvej 11, København m 2 butik I alt m 2 Herudover er der skabt nye værdier i projekterne Amager Strand og Enghave Brygge ved udvikling af m 2 nye byggeretter. Natur og familieliv mødes i Emdrup Have, København 16 17

10 BERETNING I LEDELSENS BERETNING BERETNING I LEDELSENS BERETNING IGANGVÆRENDE UDVIKLINGSPROJEKTER Lokalplan godkendt/forventet Forventet areal i alt (m 2 ) Heraf afleveret (m 2 ) Areal rest (m 2 ) Heraf butik (m 2 ) Heraf kontor (m 2 ) Heraf bolig (m 2 ) Heraf andet (m 2 ) Heraf solgt/udlejet (m 2 ) Byggeri igangsat (m 2 ) Forventet aflevering 2008 (m 2 ) Senere aflevering (m 2 ) Storkøbenhavn Amager Strandvej, København Enghave Brygge, København Fyrholm, Sluseholmen, København Ja Hammershøj Længehus, Helsingør Ja Herlev Hovedgade 17, Herlev Lindholm, Sluseholmen, København Ja Olgas Have, Ballerup Ja Skråningshusene, Snekkersten Ja Taastrup Bycenter, Taastrup Ja Ved Stigbordene, København Ja Øvrige Sjælland Ejlersvej 73-77, Næstved Helsinge Stationspladsen, Helsinge Laguneparken, Næstved Ja Næstved Havn, Næstved Ja Ro s Have, Roskilde Ja Schweizerakaden, Slagelse Ja Slagelse Storcenter, Slagelse Ja Jylland og øerne Astersvej, Rønde Ja Kejlstrupvej 84, 8600 Silkeborg Kongensgade 67 m.fl., Odense Ja Middelfartvej 1, Odense Ja Randlevvej, Odder Stagehøjvej Trevira, Silkeborg Ja Svendborg Havn, Svendborg Total

11 BERETNING I LEDELSENS BERETNING BERETNING I LEDELSENS BERETNING Detalje fra en af de mange broer der forbinder de otte øer i Sluseholmen Porteføljen rummede 24 sager ultimo 2007 med et samlet forventet færdigt areal på m 2 (2006: m 2 ), og en samlet forventet færdigværdi på 11,3 mia. kr. (2006: 9,8 mia. kr.). UDVIKLINGSPORTEFØLJEN OPDELT I SEGMENTER 2007 Boligarealer 6,9 mia. DKK 61% m 2 44% Butiksarealer 2,0 mia. DKK 18% m 2 35% Kontorarealer 2,1 mia. DKK 18% m 2 19% Andre arealer 0,3 mia. DKK 3% m 2 2% I alt 11,3 mia. DKK m 2 Amager Strandvej, København I kvarteret overfor Amager Strandpark mellem Øresundsvej, Krimsvej og Amager Strandvej har Nordicom drevet udviklingen af en ny bydel med et samlet areal på m 2. Arbejdet er konkretiseret i en start-redegørelse fra Københavns Kommune, året. Nordicom står for udviklingen af godt en tredjedel af arealet, der bliver en skøn blanding af originale, rå industribygninger og moderne nybyg sammensat i et dynamisk landskab af gammelt, nyt, højt og lavt byggeri til såvel boliger som erhverv, butikker og institutioner. der forventes at føre til en godkendt lokalplan inden udgangen af Enghave Brygge, København I området mellem Tømmergraven og Frederiksholmsløbet i Københavns Havn har Nordicom været en af drivkræfterne bag udviklingen af en ny bydel på ca m 2. Detaljerne for områdets udvikling bearbejdes p.t. i workshops med deltagelse af Københavns Kommune, udviklingsselskaberne, lodsejerne og tilknyttede rådgivere. Den overordnede bebyggelsesplan ventes afklaret i 2. kvt Udarbejdelse og godkendelse af lokalplan er planlagt sideløbende og integreret med en ny kommuneplan, som ventes godkendt medio Fyrholm, København Fyrholmen var Nordicoms første delprojekt i Københavns Kanalby på Sluseholmen ved Teglværksløbet i Københavns Havn. Alle boligerne blev solgt inden projektets færdiggørelse, og der har nu været afholdt 1. års mangelgennemgang. Vandopfyldningen af områdets kanaler er lige påbegyndt, og omkring Fyrholm-øen forventes etableringen af broer og kanaler afsluttet i 2. kvt Den sidste bolig, der har fungeret som prøvebolig for salget på naboøen Lindholm, overdrages til køber Hammershøj, Helsingør Det gamle plejehjem på Murergade blev i 2001 erhvervet fra Helsingør Kommune. Planen var at skabe et citynært kvarter omkring en ny fællesplads. Utzons højhus er i dag omdannet til 22 ejerboliger, som alle blev solgt i Siden blev karrébygningen færdig med 55 ejerboliger - alle solgt i okt./nov Næste fase af projektet giver mulighed for at indrette 29 almene boliger og ca. 13 nye ejerboliger, og endelig renoveres 20 lejelejligheder til genudlejning i løbet af Herlev Hovedgade 17, Herlev Nordicom erhvervede i 2006 ejendommen, som i øjeblikket er udlejet til kontor-, produktions- og lagerformål. I samarbejde med Herlev Kommune er Nordicom i gang med at udvikle grundlaget for et stort, nyt butikscenter. Beliggenheden i hjertet af Herlev, ved afkørsel 21 på Motorring 3, ud til Frederikssundsvej og med Herlev Station i ryggen, er ideel for butikscenteret, der får et areal på ca m 2. VVM-redegørelsen er under udarbejdelse. Lindholm, København Lindholm er Nordicoms anden bolig-ø på Sluseholmen i Københavns Havn. Byggeriet blev startet i efteråret 2005, og boligerne afleveres i perioden kvt Inden salget blev stoppet i 2. kvt. af 2006, var 63 boliger solgt. Salg/udlejning af de sidste 83 boliger igangsættes i 2. kvt Sluseholmens udvikling blev i 2007 præmieret af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse

12 BERETNING I LEDELSENS BERETNING BERETNING I LEDELSENS BERETNING Olgas Have, Ballerup Stationspladsen, Helsinge Schweizerarkaden, Slagelse Nordicom vandt i 2005 Ballerup Kommunes konkurrence om Nordicom vandt i 2006 kommunens udbud af muligheden for at I centrum af Slagelse erhvervede Nordicom i en række udviklingen af Ballerup Idrætsby, som nu er ved at være realiseret. skabe et center, som skal forbinde gågade og station. Projektet er ejendomme i forbindelse med Schweizerpladsen mhp. at inddrage Hotellet har siden åbningen været velbesøgt, alle rækkehuse og i planlægningsfasen, hvor der bl.a. skal ske afklaring af centerets pladsen i en udvidelse af strøgområdet. Hovedparten af ejendom- lejligheder, på nær fem, er afleveret og solgt, og projektet har placering og de trafikale forhold. mene indgår i dag i Nordicoms udlejningsportefølje. Projektet rum- mødt kommunens visioner til fulde. mer desuden et jordstykke, hvor der kan opføres et butikscenter Laguneparken, Næstved med mulighed for boliger eller kontorer ovenpå. Skråningshusene, Snekkersten Nordicom ejer et areal til boligbebyggelse med attraktiv beliggenhed På en placering umiddelbart op til et eksisterende boligområde ned til kanalen i et rekreativt område af Næstved. Her planlægges Slagelse Storcenter, Slagelse har Nordicom i nogle år været ejer af et stykke jord med plan om ca. 70 rækkehuse, og entrepriseaftalen på første etape forventes I forbindelse med det eksisterende storcenterområde ved Kina/Ja- opførelse af ti rækkehuse. Projektet var byggeklart medio 2006, underskrevet i foråret panvej ejer Nordicom et større jordareal på ca m 2 med men er ikke igangsat pga. høje byggepriser. mulighed for opførelse af butikker til storsalg og dagligvarer. I den Næstved Havn, Næstved vestlige ende mod Korsørvej vil der endvidere blive mulighed for Taastrup Bycenter, Taastrup I Næstved Havn har Nordicom gennem en årrække opkøbt forskel- etablering af kontorer. Storsalgsbutikkerne kan igangsættes inden Nordicom vandt i 2005 Taastrup Kommunes udbud af et område lige ejendomme, som i dag tilsammen giver mulighed for at udvikle for rammerne af den gældende lokalplan i direkte tilknytning til det ved stationspladsen med et projekt til butik og boligformål. Med i alt knap m 2. Projektet omfatter hovedsageligt kontor og allerede etablerede butiksområde, og forhandling med lejere pågår. etableringen af et nyt butikscenter fuldendes kommunens vision butikker, der bliver til i en blanding af nybyggeri og renovering af om at afslutte hovedgaden på en attraktiv måde i byens trafik- eksisterende bygninger. Første fase er opførelsen af et nyt domicil Astersvej, Rønde knudepunkt. Der er tale om et butikscenter på ca m 2 med til Max Bank, som forventes afsluttet i løbet af efteråret Der På Astersvej 25 i Rønde ved Århus har Nordicom i 2007 erhvervet et tilhørende parkering og mulighed for boliger på 1. og 2. sal. er planer om at opføre endnu en kontorejendom på ca m 2 på mindre grundstykke på m 2, som skal anvendes til opførelse af Byggeriet forventes igangsat i nabogrunden, ligesom en ny Føtex butik og et nyt biografcenter er selskabets første PreFab-projekt med fire huse. Projektet forventes under projektering. Alle tre projekter ventes igangsat i at få byggetilladelse i maj 2008 og afsluttet inden årets udgang. Ved Stigbordene, København Ved Stigbordene er en tilbageværende del af Nordicoms projekt Ro s Have, Roskilde Kejlstrupvej 84, Silkeborg i Københavns Kanalby, hvor byggeriet endnu ikke er igangsat. Ro s Have er betegnelsen for et samlet butiks-, erhvervs- og bolig- I Silkeborg erhvervede Nordicom i 2007 ejendommen Kejlstrupvej Nordicom erhvervede området, som tidligere husede Louis Poulsens projekt ved siden af Ro s Torv på Københavnsvej i Roskilde. Første 84 med et bygningsareal på m 2, som hidtil har fungeret gamle lampefabrik, i starten af etape med m 2 er afsluttet og afleveret i Anden etape, som produktions-, lager- og kontorejendom for virksomheden som rummer m 2 fordelt på m 2 til butik og 18 boliger, er Treviras aktiviteter i Danmark. Bygningerne er i de næste tre år Ejlersvej, Næstved under opførelse og forventes klar til overdragelse i maj Seks udlejet til Treviras produktion, hvorefter ejendommen skal udlejes Nordicom erhvervede i 2007 ejendomme, der ligger på en af boliger er solgt. Tredje etape, som rummer m2 med m 2 til andre lejere eller udvikles. På længere sigt er det hensigten at de veje, der forbinder ringvejen og centrum. Det er planen at genanvende de eksisterende bygninger og evt. etablere en mindre til butik og 13 boliger, bliver igangsat i 1. kvt Fjerde og sidste etape er et domicilbyggeri, hvor dispositionsforslaget er udarbej- omdanne ejendommen til nyt byområde med butikker, liberalt erhverv, hotel og boliger. Silkeborg står foran nogle spændende Byggeri til de kommende generationer dagligvarebutik og/eller en blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. det. Forhandlinger med den potentielle lejer pågår, og byggeriet udviklingsmuligheder bl.a. med den kommende motorvejsforbin- forventes igangsat efter sommerferien 2008 med færdiggørelse delse, hvor afkørslen til centrum forventes at komme til at ske via ultimo Kejlstrupvej

13 BERETNING I LEDELSENS BERETNING BERETNING I LEDELSENS BERETNING Kongensgade, Odense Projektet på Kongensgade (gågaden) i Odense omfatter en ny bebyggelse i seks etager med butikker i stueetagen og ca. 50 boliger. Herudover renoveres en ældre bygning ud mod Vindegade, som kan bruges til detailhandel, kontor og bolig. Byggeriet forventes igangsat medio 2008 og færdigt ultimo Middelfartvej, Odense Projektet omfatter ca m² butiksareal samt et fitnesscenter, som blev afleveret til brugere og købere ultimo Herudover er Nordicom i gang med at opføre 40 boliger til udlejning, der forventes indflytningsklare over sommeren Randlevvej, Odder Nordicom ejer et jordareal med en naturskøn beliggenhed tæt på centrum, som forventes at kunne udstykkes i ca. 90 parcelhusgrunde. Lokalplanen ventes godkendt medio 2008, hvorefter salg og byggeri af parcellerne kan igangsættes. Stagehøjvej, Silkeborg Som led i aftalen om køb af ejendommen Kejlstrupvej 84 har Nordicom indgået aftale med Trevira om opførelsen af et nyt kontordomicil på m 2. Treviras produktion flytter til udlandet, men virksomheden har brug for et Global Competence Center til sin globale salgs- og udviklingsafdeling. Trevira bliver lejer hos Nordicom på en længerevarende lejekontrakt, og byggeriet forventes afsluttet i sommeren Svendborg Havn, Svendborg I Svendborg planlægger kommunen en omlægning af de gamle havnearealer. Her har Nordicom erhvervet et stykke jord, hvor der skal opføres en ny Fakta-butik og 15 boliger. Lokalplanen ventes godkendt til igangsættelse af byggeriet ultimo 2008 med indflytning ultimo Ud over de ovennævnte erhvervs- og boligprojekter, er der blevet arbejdet på en række spændende projekter inden for parkeringsområdet i Nordicom udvidede produktsortimentet til nu at omfatte fire forskellige parkeringssystemer; to fuldautomatiske, et semiautomatisk system og et stålsystem til manuel parkering, og selskabet er således i stand til at tilbyde en fuld palet af P-løsninger både via salg af tekniske systemer og via projektudvikling. De første automatiske parkeringsprojekter er allerede i gang i Danmark, hvor Københavns Kommune og Ørestadsselskabet afsluttede udbud af automatiske P-systemer til i alt fire forskellige P-projekter. Valget faldt på Westfalia Logistic Solutions, som i Skandinavien er repræsenteret af Nordicom. Det lykkedes endvidere at nå til enighed med Odense kommune om vilkårene for et samarbejde om udvikling af pladsen omkring Brandts Klædefabrikker. Med et højt aktivitetsniveau i både Danmark, Norge og Sverige vurderes chancerne for nye projekter på parkeringsområdet i 2008 som gode

14 BERETNING I LEDELSENS BERETNING BERETNING I LEDELSENS BERETNING AKTIVITETER I SVERIGE OG FORVENTNINGER TIL 2008 I Sverige har Nordicom i 2007 opnået et resultat før finansielle poster på 17,2 mio. kr. (2006: 0 kr.), hvilket svarer til 4,2% af koncernens resultat. Sveriges positive økonomiske udvikling gennem de seneste år ser Sveriges fjerde største region med ca. en halv million indbyggere, Midt på året erhvervede Nordicom ejendommen Magnetjärnet 6 I sidste halvdel af 2007 erhvervede Nordicom ejendommen Kro- ud til at have nået toppen i Øget inflation og højere renter, herunder Linköping Universitet med ca studerende. i Torvinge et industri- og logistikområde i Linköping, der præges ken 8-9 og 11, beliggende i det centrale Norrköping. Kroken er der ser ud til at have udgangspunkt i stigende dagligvare- og Investeringerne er strategisk godt placeret langs E4 og med tilgang af udbygning af ejendomme til lager- og logistikformål. Arealerne del af et herligt, gammelt industrikvarter, der ligger i umiddelbar energipriser, mangel på arbejdskraft og en styrket svensk krone til Djuphamn i Norrköping og en kommende ny motorvejstilkob- i ejendommen, der anvendes til kontor, værksted og lager, omfat- forbindelse med kanalen i bymidten Motala Ström. Bygningerne i forhold til dollaren er faktorer, der kan give forventning om en ling. Skavsta Lufthavn i Stockholm Syd ligger ligger blot 60 km ter m 2. Ejendommen er ikke fuldt bebygget, hvilket på sigt (opført ), der oprindeligt blev benyttet til ølproduktion, er lavere vækst i de kommende år. fra Norrköping. giver mulighed for opførelse af nye bygninger med et areal på gennem de seneste 20 år gradvist blevet konverteret til moderne ca m 2. formål og huser i dag bl.a. kommunens restaurationsskole, Internationaliseringen af det svenske ejendomsmarked er fortsat Nordicom erhvervede i 2007 syv svenske ejendomme med et museum og fitness. Ejendommen skal i løbet af de nærmeste år i I de to seneste år udgjorde internationale investorers samlet areal på ca m 2 for 215 mio. kr. Generelt er det med Nordicom erhvervede midt på året ejendommen Kopparn videreudvikles til et nutidigt bygningsmæssigt udtryk og anden andel af de samlede nye investeringer ca. 40%. I 2007 er andelen de nye investeringer lykkedes at opnå gode startafkast og fine i Ingelsta, Norrköpings største handelsområde. Ejendommen anvendelse. Foruden de bebyggede arealer ( m 2 ) rummer imidlertid øget til ca. 75%. Samtidig har efterspørgslen på ejen- muligheder for at skabe merværdi i de kommende år. indeholder tre bygninger med kontor- og lagerlokaler samt en ejendommen en endnu ikke defineret byggemulighed. domme ændret sig. Under Sveriges forrige højkonjunktur omkring ubemandet tankstation. Det samlede bygningsareal udgør årtusindeskiftet var det de tyske fonde, som drev markedet med Nordicom har erhvervet flg. ejendomme i Sverige i m 2, men den ca m 2 store grund rummer muligheder investeringer i velbeliggende kontorejendomme. I de seneste år for yderligere byggeri. har de største udenlandske investorer imidlertid været enten fra Ejendommene Glasblåsaren 7 og 12 i Tornby i City, Linköping Storbritannien eller arabiske lande, og samtidig ser fokus ud til at omfatter m 2 og blev erhvervet i første halvår. Bygningerne, være skiftet til ejendomme med højere afkast, der ofte er belig- der oprindeligt blev anvendt til slagteri, er opført i hhv og gende uden for hovedstaden. Selv om renten har været stigende, I midten af halvfemserne blev området konverteret til et er priserne på investeringsejendomme fortsat med at stige med ca. butiksområde med fokus på design og indretning, og i 2006 blev 10% i Konsekvensen har været, at mere egenkapitaldrevne det nye kontorhus opført på området, som indgår i Nordicoms investorer er kommet til at fylde mere i investeringslandskabet i besiddelse. løbet af året. I 2008 er det Nordicoms forventning, at priserne på ejendomme i Sverige vil være nogenlunde uændrede eller falde I midten af 2007 erhvervede Nordicom ejendommen Galgen 3 en smule. Stigende renter og afdæmpning i udlånsvilligheden i i Tornby industriområde, Linköping. Ejendommen, der rummer slutningen af 2007 har lagt en lille dæmper på det ellers meget m² kontor-, lager- og produktionslokaler, er med sin fleksi- likvide svenske ejendomsmarked, og det er vurderingen, at det vil ble sammensætning efterspurgt af virksomheder inden for service påvirke prisudviklingen. og håndværk. Nordicoms første investeringer på det svenske ejendomsmarked fandt sted i Linköping/Norrköping. Linköping/Norrköping udgør 26 27

15 BERETNING I LEDELSENS BERETNING BERETNING I LEDELSENS BERETNING Ti års ventetid til en bådplads i Sluseholmen vil kunne teste tålmodigheden hos de fleste Ultimo 2007 erhvervede Nordicom ejendommen Regulatorn 3 i Himmelstalund, Norrköping et industriområde med lagerog logistikejendomme. Ejendommen består af to bygninger på i alt m 2, som anvendes til udstillings- og logistikformål. Med beslutningen om etablering af en ny motorvejsafkørsel, der går forbi ejendommen, kan yderligere byggeri på ejendommen blive aktuel. Væksten i investeringerne i Sverige har ligget i underkanten af det forventede. Den høje efterspørgsel på svenske ejendomme og de stigende priser har gjort det vanskeligt for Nordicom at få opfyldt investeringsmålene. Den svækkelse af markedet, som skete i slutningen af året, forventes at gøre det lidt lettere i Nordicom forventer at investere mellem 300 og 500 mio. kr. i det svenske marked i 2008, i såvel Linköping/Norrköping som andre i geografiske områder med lignende gunstige karakteristika. Nordicom forventer ikke at foretage ejendomssalg i Sverige i På udlejningsområdet har det svenske marked i 2007 fortsat de seneste års positive udvikling. Nordicom har i 2007 realiseret lejeindtægter på i alt 10 mio. kr. Den stigende beskæftigelse har givet stigende efterspørgsel på lokaler inden for alle segmenter, med stigende markedsleje og generelt faldende tomgang på ejendomsmarkedet til følge. Den faldende tomgang i det svenske ejendomsmarked har fordret igangsættelsen af flere store kontorprojekter ikke bare i Storstockholm, men også i Göteborg og Malmö. Nogle er igangsat i spekulation, altså uden forhåndsudlejning. Nordicom er endnu ikke gået i gang med projektudvikling på det svenske marked, men en del af de nye ejendomme, som blev erhvervet i 2007, rummer gode udviklingsmuligheder. Værdien af de svenske investeringsejendomme er i 2007 øget med 14,0 mio. kr. Heraf henføres ca. halvdelen af stigningen til pristalsreguleringer af ejendommenes indtægtsgrundlag, mens den anden halvdel kan henføres til prisstigninger på det svenske ejendomsmarked. Nordicoms svenske organisation omfatter ultimo 2007 fem fuldtidsansatte på selskabets kontor i Stockholm. I 2008 er det planen at oprette en lokalafdeling i Lindköping/Norrköping til identificering af nye, lokale investeringsmuligheder og servicering af Nordicoms eksisterende investeringer

16 BERETNING I LEDELSENS BERETNING BERETNING I LEDELSENS BERETNING AKTIVITETER I TYSKLAND OG FORVENTNINGER TIL 2008 I Tyskland har Nordicom i 2007 opnået et resultat før finansielle poster på 10,5 mio. kr. (2006: 0,1 mio. kr.) svarende til 2,5% af koncernresultatet for Den tyske økonomi blev fortsat stærkere i Optimismen var særligt i starten af året større end i mange år, og for ejendomsmarkedet betød det stor efterspørgsel og stigende priser. Det tyske ejendomsmarked var fra år 2000 til midt i 2005 præget af resignation hos både lejere og investorer. Den tendens er i løbet af de seneste to og et halvt år blevet afløst af store prisstigninger overalt i den tyske ejendomsbranche. Ændringerne i markedet blev anført af udenlandske ejendomsinvestorer, som vurderede, at markedet gav mulighed for gode afkast pga. faldende renter og højkonjunktur på de fleste udenlandske ejendomsmarkeder. De første store porteføljehandler blev gennemført i 2005 med et stort antal østtyske boligbyggerier, der tilhørte forgældede kommunale boligselskaber. Den seneste ændring i det tyske ejendomsmarked skete i august måned 2007, hvor den internationale kreditkrise begyndte at dæmpe de tyske bankers udlånslyst. Den pludselige mangel på adgang til finansiering har på kort tid reduceret transaktionsvolumenen i det tyske marked og sat en foreløbig stopper for den positive prisudvikling. Priserne på det tyske marked vurderes at være steget med 15-20% i løbet af de seneste måneder, og i første halvdel af 2008 forventes ejendomsmarkedet fortsat at være afventende med svagt vigende priser. Udviklingen i den sidste halvdel af året vurderes at komme til at afhænge af udviklingen hos de tyske banker. Selv om kreditkrisen har vist svaghedstegn i det tyske marked, vurderes den underliggende trend fortsat at være stærk. De seneste års forbedring af den tyske økonomi har f.eks. givet tyske pensionsselskaber øgede indbetalinger, der bl.a. skal reinvesteres i det tyske ejendomsmarked. Så selv om mere spekulative, udenlandske investorer måske er nødt til at vise større tilbageholdenhed pga. det finansielle marked, er der andre, mere egenkapitalbaserede investorer, som står klar til at tage over. Nordicoms tyske ejendomsinvesteringer i 2007 er sket i de samme geografiske områder som i 2006, nemlig Hamburg og Lüneburg. Der er i 2007 erhvervet tre ejendomme med et samlet areal på ca m 2 til en samlet pris på 33 mio. kr. Det er ligeledes lykkedes både at opnå gode startafkast og finde gode muligheder for at skabe merværdi i de kommende år. I 2007 har Nordicom erhvervet flg. ejendomme i Tyskland. Dithmarscherstrasse 1-13/Krauserstrasse 77,79 som er beliggende i den sydlige del af Hamburg har et areal på m 2, der anvendes til butiks- og boligformål. Ejendommen er en traditionel beboelsesejendom med 42 boliger i otte etager, opført i 1959 og beliggende i et gammelt og veletableret boligområde med butikker i stueetagen. De m 2, som anvendes til butiksformål, er bl.a. udlejet til den lokale bager, videoshop og frisør. På Vogtistrasse 3-7 har Nordicom erhvervet en mindre boligudlejningsejendom i et veletableret boligområde i den sydlige del af Hamborg. Ejendommen har 15 boliger og et samlet areal på m 2. I Lüneburg har Nordicom erhvervet ejendommen Apothekenstrasse 5-7 med et samlet areal på m 2. Ejendommen rummer 390 m 2 butikker i stueetagen og 979 m 2 boliger i tre etager oven over. Nordicoms samlede investeringer i tyske ejendomme udgør herefter 121 mio. kr. med et samlet areal på m 2. I slutningen af 2007 blev der desuden indgået aftale om at erhvervelsen af yderligere tre ejendomme, der regnskabsmæssigt først overtages i januar To af ejendommene ligger i Hamburg og den sidste i Lüneburg. Væksten i de tyske investeringer har mødt forventningerne for Prisudviklingen i starten af året betød, at Nordicom havde vanskeligt ved at få opfyldt de opstillede investeringsmål, ligesom det har været tilfældet på det danske og svenske marked. I 2008 er det målet at erhverve nye ejendomme i Tyskland for mellem 300 og 500 mio. kr. Byen udvikles miljø bibeholdes 30 31

17 BERETNING I LEDELSENS BERETNING Nordicom forventer ikke at foretage ejendomssalg i Tyskland i På udlejningsområdet er der siden midten af 2006 sket en generel opblomstring på det tyske marked. Efterspørgslen på attraktive erhvervs- og beboelsesarealer er steget betydeligt en tendens, der forventes at fortsætte i Koncentrationen af befolkningstilvæksten i de tæt bebyggede områder samt den for tiden manglende opførelse af nye boliger, er faktorer, der forventes at føre til fortsatte stigninger i lejepriserne på gode udlejningsboliger. Endvidere forventes den stigende forbrugsvillighed fortsat at øge efterspørgslen på gode detailhandelsarealer. På kontormarkedet regnes der først og fremmest med prisstigninger i de fem største byer; Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Düsseldorf. Værdien af de tyske investeringsejendomme er i 2007 øget med 7,2 mio. kr. Omkring en fjerdedel af stigningen henføres til pristalsreguleringer, mens de resterende ca. 75% kan henføres til prisstigninger på ejendomsmarkedet. Nordicoms etablering på det tyske ejendomsmarked startede i 2006 og er baseret på partnerskabet med en ejendomsudviklingsvirksomhed i Hamborg. I 2008 er det imidlertid planen at påbegynde opbygning af Nordicoms egen organisation i Tyskland mhp. at overtage de daglige opgaver med drift og værdiudvikling af de erhvervede ejendomme samt køb og salg af ejendomme. Begivenheder efter 31. december 2007 Der er efter balancedagen ikke indtruffet væsentlige begivenheder med betydning for årsregnskabsrapporten, der ikke er nævnt i ledelsens beretning

18 BERETNING I LEDELSENS BERETNING BERETNING I LEDELSENS BERETNING I den nye bydel på Amager overfor Strandparken kombineres de urbane kvaliteter med naturens herligheder Forventninger til 2008 I regnskabsåret 2008 er der fortsat forventning om et resultat før skat i niveau 300 mio. kr. Der er i 2008 planlagt øgede aktiviteter på investerings- og finansområdet, mens aktivitetsniveauet på projektudviklingsområdet forventes at være nogenlunde uændret ift Strategi plan2008 er fortsat udgangspunktet for tilrettelæggelsen af koncernens arbejde. Strategi plan2008 blev vedtaget i 2005 og har til formål dels at sikre balance mellem indtægterne fra investeringsvirksomhed og development og dels at sikre spredning af koncernens aktiviteter og opbygning af kompetencer. Ultimo 2008 er det målet, at koncernen råder over en balance på 6,5-7,5 mia. kr. med 5-6 mia. kr. placeret i investeringsejendomme og 1-2 mia. kr. i udviklingsprojekter. I Nordicom Ejendom er det forventningen, at overskuddet fra udlejningen vil fortsætte med at stige. Øgede investeringer i ejendomme på alle tre markeder og færdiggørelsen af arbejdet med omstruktureringen af tre store udlejningssager i Danmark forventes sammenlagt at give noget større lejeindtægter i Salg af investeringsejendomme forventes at give lidt lavere avancer end i Salgsomfanget forventes at blive det samme, men opbremsningen på alle de tre ejendomsmarkeder i andet halvår af 2007 forventes at give forholdsmæssigt lavere avancer i Salget af ejendomme vil fortsat blive afstemt efter vækstmålet i strategi Plan2008. Værdiudviklingen af investeringsejendomme gennem et øget indtægtsgrundlag forventes at bidrage med indtægter i samme niveau eller en smule større end i I Nordicom Udvikling forventes en øget indtjening ift med bidrag fra alle ejendomstyper. På boligområdet færdiggøres byggeriet af Lindholm på Sluseholmen, hvor ca. halvdelen af boligerne blev solgt i 2006, og de resterende 83 enheder vil blive sat til salg eller søgt udlejet i løbet af På erhvervsområdet er flere projekter inden for både kontor- og butikssegmentet i gang, som forventes at blive færdige i Ligeledes er der igangværende projekter på parkeringsområdet, der forventes at bidrage med indtjening i I Nordicom Finans forventes renteindtægter fra pantebreve og kautioner på et lidt højere niveau end Der vil være flere muligheder for vækst på det finansielle ejendomsmarked i 2008, men Nordicom forventer dog fortsat at agere med en vis forsigtighed på dette område. Efterspørgslen på finansielle ejendomsprodukter og villigheden til at betale for egenkapitallignende kapital er stigende, men pga. den fortsatte ustabilitet er risikoen svær at vurdere

19 BERETNING I LEDELSENS BERETNING Vidensressourcer For Nordicom er midlet til at tiltrække og fastholde medarbejdere på de forskellige geografiske lokaliteter et godt og konkurrencedygtigt ansættelsesfundament krydret med selvstændige spændende opgaver og udviklingsmuligheder. En åben dialog om den enkeltes evner og ønsker skaber en arbejdsplads, som får det bedste frem i medarbejderne og er på langt sigt en medvirkende faktor til fastholdelsen af medarbejdere i Nordicom. Konkurrencen om arbejdskraft har i 2007 fyldt meget i de danske medier, og Nordicom har også i nogen grad mærket det. Højkonjunkturen har særligt i Danmark betydet, at der har været meget bud efter medarbejdere også Nordicoms og heldigvis, for det betyder at selskabet udvikler og beskæftiger attraktive medarbejdere. Sverige og Tyskland har endnu ikke oplevet helt så stor mangel på arbejdskraft, som vi har i Danmark. I 2007 introducerede Nordicom en ny flexlønsordning, hvor medarbejderne selv er med til at fastlægge indholdet af deres lønpakke. Der har blandt medarbejderne vist sig at være stor interesse for muligheden for skattebegunstiget at købe aktier i Nordicom og derved at investere i egen fremtid. Samtidig har valgfrihed på lønområdet og indførelse af bruttolønsprincippet medført en større gennemskuelighed ift. sammensætningen af den enkeltes lønpakke. Selv med den store efterspørgsel på arbejdskraft har Nordicom oplevet rigtig god søgning til og besætning af de ledige stillinger i De kraftigt stigende priser på byggeri har i 2007 fordret en udvidelse af medarbejderstaben med kapacitet og kompetence til at løse store byggeopgaver i fagentreprise. Ved selv at være tovholder i denne og andre rekrutteringsprocesser fik Nordicom et direkte og positivt indtryk af, hvordan omverdenen ser Nordicom som arbejdsplads og hvilke forventninger, der stilles til arbejdsmiljø, ledelse og kompensation. Nordicom er for tiden i gang med organisationsopbygningen på det svenske og tyske marked og har med glæde kunnet konstatere, at det generelle kompetenceniveau er relativt højt. I modsætning til Danmark har både Sverige og Tyskland højere almene uddannelser målrettet ejendomsbranchen, og det vurderes at påvirke kompetenceniveauet positivt. Nordicom ønsker at fastholde et stærkt humant fundament i organisationen, som giver mulighed for større omstillinger uden dramatiske organisationsændringer. Organisationen er i årenes løb blevet mere fleksibel og bedre til at tilpasse sig skiftende markedsbetingelser. Endvidere har den indførte kompetencesikring af organisationens vitale funktioner i 2007 gjort yderligere vækst mulig uden nødvendigvis at kræve udvidelser i medarbejderstaben. I 2008 skal der ske en endnu større målretning af organisationens kompetencer. Det starter med den enkelte medarbejders kompetencer, der kortlægges og målrettes gennem dialog og ved hjælp af et dokumenteret kompetenceværktøj. Fremadrettet er det endvidere planen at bruge værktøjet til at sikre opretholdelsen af en komplet palette af kompetencer i Nordicom

20 BERETNING I LEDELSENS BERETNING BERETNING I RISIKOFAKTORER Risikofaktorer Nordicom ønsker som udgangspunkt ikke at tage risici, der både indtræffer med stor sandsynlighed og som har stor betydning for mulighederne for at opfylde selskabets budgetforventninger og strategiske mål. Det vigtigste instrument for Nordicom til håndtering af risiko er diversificering af koncernens aktiviteter. Analysen af de risici, der påvirker Nordicoms aktiviteter, er opdelt i fire grupper. De fire risikogrupper er: 1. Finansielle forhold 2. Investering i udlejningsejendomme 3. Projektudvikling 4. Øvrige forhold Til illustration af de enkelte risikofaktorers sandsynlighed og betydning anvendes kortlægningsdiagrammer se illustreret figur nedenfor. Jo større sandsynlighed for at en risiko indtræffer, desto længere til højre i diagrammet placeres markeringen. Jo større betydning en risiko har for Nordicom, jo højere op i diagrammet placeres markeringen. Risici som både indtræffer med stor sandsynlighed og har stor betydning for mulighederne for at opfylde selskabets strategiske og økonomiske mål, er placeret i det røde felt. I Nordicoms arbejde med at styre risici er det målet at bringe de enkelte risikofaktorer så langt nedad og mod venstre i diagrammet som muligt (grønt felt) uden at gøre det umuligt at gøre forretning. Det er grundlæggende acceptabelt for Nordicom at påtage sig en risiko, der har stor betydning, så længe sandsynligheden, for at den indtræffer, er lav (blå felt). Ligeledes kan Nordicom påtage sig en risiko, som indtræffer med stor sandsynlighed, hvis den er af lav betydning (gult felt). I vurderingen af de enkelte risici er der fokuseret på den direkte risikovirkning. stor Betydning lille lille Sandsynlighed stor 38 39

Nordicom A/S Koncernen Q2 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q2 Delårsrapport 2006 Nordicom A/S Koncernen Nordicoms halvårsresultat for udgør 229,5 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 144,1 mio. kr. (1. halvår 25: 85,4 mio. kr.). Nordicom har ændret regnskabspraksis vedrørende

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Årsrapport // 08 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: + 45 33 33 93 03 Telefax: + 45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Opførelse af butiksejendom

Opførelse af butiksejendom Lejeopstilling Opførelse af butiksejendom Skitseforslag: ved Svendborg Storcenter Sag 7644-6 Mølmarksvej, 5700 Svendborg Indretning og udlejning af 2-3 butikker i alt ca. 3.000 m2 Ca. 2.000 m2 reserveret

Læs mere

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

Årsrapport 2006. Årsrapport 2006

Årsrapport 2006. Årsrapport 2006 Vores nye logo er udviklet for bedre at favne virksomhedens alsighed og fange den dynamik og fremdrift, der kendetegner Nordicom. Stilen er mere tidssvarende og grafisk markant med rene, skandinaviske

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007 PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2006/2007 ASGAARD Group A/S - CVR nr. 44 31 84 15 - Valhøjs Allé 174-176 - 2610 Rødovre - Tlf. 33110024 - www.asgaardgroup.com

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2008/2009. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2009. Indberettet den 19.08.2009.

PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2008/2009. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2009. Indberettet den 19.08.2009. 3. KVARTAL 2008/2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2009. Indberettet den 19.08.2009. MEGET LAV AKTIVITET MARKEDET FORTSAT UNDER AFMATNING ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden

Læs mere

ASGAARD Group A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 07-2008. Indberettet den 19.02.2008.

ASGAARD Group A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 07-2008. Indberettet den 19.02.2008. Fondsbørsmeddelelse nr. 07-2008. Indberettet den 19.02.2008. ASGAARD Group A/S VALHØJS ALLÉ 174-176 DK 2610 RØDOVRE TEL (+45) 3311 0024 FAX (+45) 3311 0036 WWW.ASGAARDGROUP.COM CVR.NR. 44318415 Side 1

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2009. Indberettet den 19.02.2009. PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2008/2009

Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2009. Indberettet den 19.02.2009. PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2008/2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2009. Indberettet den 19.02.2009. PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2008/2009 PERIODEMEDDELELSE BEGRÆNSET AKTIVITET MARKEDET FORTSAT I LIMBO ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 INDHOLD: 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Læs om en stor dejlig ejendom i Köln, som vi har købt for

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S

Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S Agenda Henrik Brandt Brunder Ejendomme A/S Ejendomsaktieselskabet Pakhuset Aros Boliginvest A/S Dansk AMP A/S Ejendomsmarkedet Henrik Brandt Direktør

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejemålet Algade 92 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-107 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering Gode parkeringsforhold lige ved lejemålet

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejemålet Ågade 9 9000 Aalborg Sagsnr. 20-401-4001-2 Central beliggenhed i Aalborg centrum Gode parkeringsmuligheder mod betaling lige ved lejemålet Lejemålet

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Beskrivelse Ejendommen er under opførelse til butiksejendom for ny Aldi-Butik. Sælger har anskaffet jorden ved

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Notat Ejendomsforvaltningen Optimering af tidspunkter for ejendomssalg. 1. Konklusion 2. Indhold

Notat Ejendomsforvaltningen Optimering af tidspunkter for ejendomssalg. 1. Konklusion 2. Indhold Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 21 januar 2013 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 17. januar 2013 Optimering af tidspunkter for ejendomssalg.

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer, MDE og Chartered Surveyors Lejeprospekt vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Beliggende med kun 500 m til motorvejsnettet udlejes særdeles

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Porschevej 12, Vejle

Porschevej 12, Vejle Porschevej 12, Vejle Mulighed for etablering af spændende kontordomicil Samlet etageareal: 54 m² - evt. større areal Mediegruppen er lejer i eksisterende ejendom Mulighed for tilsvarende byggeri som nabo

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejemålet Brotorvet 3 7500 Holstebro Sagsnr. 7-21.381 Attraktiv placering på gågade Spændende område i stor udvikling Pæn og velordnet ejendom 2

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Vestgrønningen 9, 2791 Dragør Sags-nr. 2006-141 A Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7 2791 Dragør Att.: Kommunaldirektør Per Ullerichs 1. Vurderingens tema og formål Tema:

Læs mere

Nordicom A/S www.nordicom.dk

Nordicom A/S www.nordicom.dk Årsrapport // 2014 Selskab: Nordicom A/S Svanevej 12 2400 København NV CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk E-mail:

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

MarkedsPULS 1. kvartal 2014

MarkedsPULS 1. kvartal 2014 MarkedsPULS 1. kvartal 2014 Anne Kaag Andersen Analysechef Cand.scient., ph.d. aka@colliers.dk Direkte 58 58 38 54 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejemålet Firskovvej 23, 1. sal 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr. 7-21.230 Kontorlejemål med reklameværdi overfor de mange trafikanter på Firskovvej

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere