FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD"

Transkript

1 FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015

2 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK AABENRAA KONTORTID: (MANDAG-TORSDAG) (FREDAG) TELEFON: (DØGNVAGT) TELEFAX: ISPS: INTERNET: BANK: SYDBANK KTO PBS: ERHVERVSSERVICE CVR NR: EAN NR: DRIFTSAFDELINGENS ARBEJDSTID: MANDAG-TORSDAG: FREDAG:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 1 2. BETALINGSFORHOLD 2 3. SKIBSAFGIFT 3 4. VAREAFGIFT 7 5. SÆRAFTALER UDLEJNING AF VANDAREALER 15 7 LEJEVILKÅR FOR HAVNENS AREALER MIDLERTIDIG UDLEJE AF HAVNEAREALER TAKSTER FOR TERMINALUDSTYR REGULATIV FOR TERMINALUDSTYR RENGØRING AF AREALER LEVERING AF EL VANDFORSYNING ISAFGIFT ISPS - SIKRING AF HAVNEFACILITETER TAKSTOVERSIGT MODTAGEORDNING FOR DRIFTS- OG LASTAFFALD ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING 32 W4.6.3

4 1 1. INDLEDNING Generelt Alle de i nærværende forretningsbetingelser angivne takster er ekskl. moms. Vedrørende regulering af de overordnede forhold omkring Aabenraa Havn henvises til Standardreglement for danske havne og Ordensreglement for Aabenraa Havn. Der henvises i denne sammenhæng til Trafikministeriets bekendtgørelse nr af 25. november 2004 om standardreglementer for overholdelse af orden i danske havne.

5 2 2. BETALINGSFORHOLD Betalingsfristen for Aabenraa Havns ydelser er løbende uge + 15 dage. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes gebyr og renter. Morarenten er fastsat til nationalbankens officielle udlånsrente + et tillæg på 7%. Rykkergebyret er fastsat til 100 kr. for hver rykkerskrivelse. Ved udfærdigelse af kreditnota på baggrund af fejlagtige oplysninger til havnen, opkræves der et ekspeditionsgebyr på 500 kr. pr. ekspedition. Beløb på mindre end 500 kr. tilbagebetales ikke.

6 3 3. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen i havnen eller i de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Afgiften skal betales til havnen inden skibets afsejling. Havnen kan dog mod depositum eller anden fuldgod sikkerhed stillet af skibet eller dets agent meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. Et skib anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen. Skibsafgiften beregnes af hele bruttotons (BT), således at brøkdele under 0,5 tons bortkastes, hvorimod 0,5 tons og derover regnes for 1 ton. Afgiften dækker skibets henliggen i 2 uger regnet fra ankomstdagen. Henligger skibet mere end 2 uger, betales der for den næste 2 ugers periode og følgende periode i stedet for skibsafgift, en lejeafgift efter det af havnen fastsatte afgiftsregulativ (se IV. Udlejning af vandarealer). Skibsafgiften betales efter rederiets valg med enten: a) 4,15 kr. pr. BT pr. anløb eller b) 22,65 kr. pr. BT som en månedsafgift eller c) 7,07 kr. pr. BT som en månedsafgift såfremt skibet godkendes som rutefartøj, som angivet i de i stk. 3, pkt. a - angivne regler. Månedsafgift for et skib betales månedsvis forud til havnen og giver ret til et ubegrænset antal anløb inden for den pågældende kalendermåned.

7 4 Betalt månedsafgift kan ikke tilbagebetales, selv om skibet på grund af havari eller anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele den af afgiften omfattede måned. For passagerskibe, der anløber havnen mere end en gang ugentligt, betales i stedet for de nævnte skibsafgifter en ugentlig skibsafgift på 13,49 kr. pr. BT. Afgiften betales til havnen ved ugens første anløb. 2. Fritagelse for skibsafgift Fritaget for skibsafgift er: a. Skibe indregistreret til fiskeri, bortset fra tilfælde, hvor skibet anløber havnen og losser fisk m.v., der er indladet i en anden havn. b. Skibe, som tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke er indrettet til at medføre gods eller passagerer. c. Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for at indtage olie, proviant eller andre skibsfornødenheder eller for at søge lægehjælp, ilandsætte syge og skibbrudne eller lig samt skibe, som på grund af havari, storm eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat at opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer. d. Skibe, der udelukkende ind- eller udfører varer og materiel til havnens eget brug, samt skibe, der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for havnens regning. e. Skibe, der anløber havnen for at benytte bedding eller for ved de herværende skibs- eller bådeværfter at underkastes reparation eller dokning, når de ikke samtidig indtager eller losser ladning. f. Nybygninger fra de ved havnen værende skibs- og bådeværfter, når de afsejler eller anløber i forbindelse med prøveture samt ved første afsejling fra havnen, forudsat at de ikke har indtaget ladning. g. Skibe tilhørende havnen eller i dennes tjeneste. h. Isbrydere og bugserbåde, når de anvendes efter deres bestemmelse.

8 5 i. Lystfartøjer når de benyttes til lystsejlads. Havnen kan dog for sådanne fartøjer opkræve afgift i henhold til det af havnen fastsat afgiftsregulativ. 3. Delvis tilbagebetaling af skibsafgift for skibe i fast rute For skibe, for hvilke der er betalt afgift for hvert anløb, og som besejler havnen i fast rute, kan der ske delvis tilbagebetaling af den erlagte skibsafgift efter følgende regler: a) Ruten skal af rederiets eller skibets lokale ekspeditører skriftligt være anmeldt for Havnebestyrelsen og af dette godkendt som fast rute på havnen. Anmeldelsen skal indeholde en fartplan med angivelse af de havne, der er omfattet af ruten, samt navnene på de skibe, som normalt vil blive benyttet. Kun ruter hvor skibet medfører stykgods eller blandet ladning af stykgods og massegods (liniefart) kan anerkendes. Anerkendelse af ruten som fast rute på havnen bortfalder ikke, fordi der foretages afvigelser fra ruten enten derved, at havne, der er beliggende mellem rutens endepunkter, men ikke optaget i den normale rute, lejlighedsvis anløbes undervejs, eller derved at havne, som normalt skal anløbes på ruten, lejlighedsvis ikke anløbes eller anløbes i en anden orden end den anmeldte. b) Ruten skal i et regnskabsår regnet fra 1. januar til 31. december have været betjent med mindst 12 anløb, hvis det er en rute til eller fra havne i Europa, ved Middelhavet og i Grønland, og med mindst 6 anløb, hvis det er en rute til eller fra havne uden for Europa, Middelhavet og Grønland. Anerkendes en rute efter regnskabsårets begyndelse, kan kravene til antallet af anløb i et første regnskabsår nedsættes forholdsmæssigt. c) Begæring om tilbagebetaling skal for et regnskabsår ad gangen og senest 1 måned efter regnskabsårets udløb, dvs. senest 1. februar, indsendes til havnen bilagt havnens kvitteringer for de betalte skibsafgifter og fornøden dokumentation for, at de pågældende skibe har anløbet havnen i den anerkendte rute. Tilbagebetaling kan kun finde sted for anløb i ruten, der sker efter tidspunktet for rutens anmeldelse for Havnebestyrelsen.

9 6 d) Tilbagebetalingen andrager 3/5 af de betalte skibsafgifter, dog udgør tilbagebetalingen 3/4 for færger og Ro/Ro-skibe og 3/4 for ruter til eller fra havne uden for Europa, Middelhavet og Grønland. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen afgive de for beregning og opkrævning af skibs- og isafgifter nødvendige oplysninger om skib og ladning m.v. og til bekræftelse af de meddelte oplysninger fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere til havnen afgive de til brug for fremstilling af statistik nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder om medførte befordringsmidler, containere m.v.

10 7 4. VAREAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Ved beregning af vareafgift gælder reglerne i nærværende afsnit: a. Afgiften betales af alle varer, der losses eller indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb samme. Skibet eller dets herværende agent skal forinden skibes afsejling indbetale vareafgiften til havnen. Havnen kan dog mod depositum eller anden fuldgod sikkerhed, meddele tilladelse til afsejling forinden afgiften er betalt. Vareafgiften påhviler varemodtageren, den respektive vareafsender, og skibet har regres over for denne. For så vidt angår vareafgiften af fersk fisk m.v. gælder dog reglerne i punkt d. b. Afgiften udgør 15,45 kr. pr. ton dog ikke for c og d. c. Ved losning eller lastning af varer af nedennævnte art kan afgiften, såfremt varernes art angives med henvisning til de pågældende kapitler m.v. i brugstariffen (toldtariffen), beregnes med følgende takster: *) 1. 13,44 kr. pr. ton: Varer henhørende under: Brugstariffens hovedposition (Sukker) Brugstariffens hovedposition (Forarbejdet træ m.v.) Brugstariffens hovedposition 47 (Papirmasse og -affald) Brugstariffens hovedposition (Varer af papirmasse) Brugstariffens hovedposition (Forarbejdet jern og stål) *) De efter angivelsen af brugstariffens kapitel- eller hovedpositionsnumre i parentes anførte varegruppebetegnelser er kun vejledende. Brugstariffens tekst er afgørende for, hvilke varegrupper der skal henføres til kapitel- eller hovedpositionsnumrene.

11 8 Brugstariffens kapitel 73 (Varer af jern og stål) Brugstariffens hovedposition (Varer af ædle metaller) Brugstariffens kapitel 82 og 83 (Varer af uædle metaller) Brugstariffens kapitel 84 (Maskiner m.v.) Brugstariffens kapitel 86 (Transportmateriel og nye skibscontainere m.v.) Brugstariffens kapitel 87 (Køretøjer m.v.) 2. 8,99kr. pr. ton: Varer henhørende under: Brugstariffens hovedposition (Kartofler) Brugstariffens varekode (Foderærter) Brugstariffens varekode (Tapioka) Brugstariffens kapitel 10 (Korn) Brugstariffens hovedposition (Mel og gryn af korn) Brugstariffens varekode (Kartoffelstivelse) Brugstariffens kapitel 12 (Olieholdige frø, andre -undtagen varer henhørende frø og frugter m.v.)

12 9 -under varekode samt hovedposition Brugstariffens kapitel 23 (Sildemel, oliekager og vegetabilske produkter m.v. anvendelige til dyrefoder) (olivensten) Brugstariffens hovedposition (Sten-,brunkul, tørv og koks) Brugstariffens kapitel 31 (Gødningsstoffer) Brugstariffens hovedposition (Træ, uforarbejdet og groft forarbejdet, træpiller, kævler) Brugstariffens kapitel 68 (Varer af sten, cement, -undtagen varer henhørende asbest m.v.) -under hovedposition (Gipsplader) Brugstariffens hovedposition (For så vidt angår klinker, lerrør og ildfaste sten) Brugstariffens hovedposition (Mursten) Brugstariffens hovedposition (Metaller, uædle, affald m.v.) ,82 kr. pr. ton: Varer henhørende under: Brugstariffens hovedposition (Cement)

13 ,08 kr. pr. ton: Varer henhørende under: Brugstariffens kapitel 5 (Ikke-spiselige produkter af animalsk oprindelse) Brugstariffens varekode (Sukkerroer m.v.) -og hovedposition (Andre roer m.v.) Brugstariffens kapitel 25 (Jord- og stenarter, kalk, gips, salt, svovl og tjæremakadam, ler, lava/pimpsten) -undtagen varer henhørende under: -hovedposition (Cement) Brugstariffens kapitel 26 (Malme, slagger og aske) Brugstariffens varekode (Jernsulfat) Brugstariffens hovedposition (For så vidt angår kemigips) Brugstariffens hovedposition (Gipsplader) Brugstariffens hovedposition (Glasskår, andet glasaffald) ,00 kr. pr. enhed ved trailer og containergods m.v. Ved enheder under 6 m betales halv takst. Ved en enhed forstås en container, en trailer eller et lastvognstog ,65 kr. pr. passager og chauffør, som overføres med trailer- og Ro-Ro færger. d. Af fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer eller fiskekvaser, i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales 2,0% af værdien ved salg i første hånd dog maks kr. pr. ladning. Ved en ladning forstås den samlede last pr. anløb fra det enkelte fartøj.

14 11 Vareafgift for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen), der til havnen skriftligt skal angive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan efter tilladelse fra havnen afgives for et nærmere bestemt tidsrum, dog højst en måned. Aftageren er på forlangende pligtig til at afgive specifikation over indkøbene, ligesom førere af ovennævnte fartøjer på havnens forlangende er pligtige til skriftligt at give oplysning om lastens værdi og vægt, samt til hvem den er solgt. e. Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen skriftligt angive varernes art og vægt, jf. dog punkt. d. Varernes samlede vægt angives med bruttovægt i hele tons, således at brøkdele under 0,5 ton bortkastes, hvorimod 0,5 ton og derover regnes for 1 ton. f. Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt hvor losning, respektive indladning blev påbegyndt. g. Aabenraa Havn påtager sig intet ansvar for gods, der oplægges eller opstilles på havnens arealer. Aabenraa Havn påtager sig heller ikke ansvar for evt. skader, som det henlagte gods måtte påføre tredjemand. 2. Fritagelse for vareafgift Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift. Fritagelsen er for så vidt angår last betinget af, at skibsføreren eller skibets agent i sin angivelse, jf. 1. Almindelige bestemmelser, punkt e., begærer varerne losset eller indladet uden erlæggelse af vareafgift. a. Containere, tomme pakningsgenstande og losse- og lastemidler, når de ikke forsendes om handelsvarer. b. Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug. c. Is, salt og kemikalier til konservering af ladning eller forventet fangst.

15 12 d. Varer og materiel til havnens eget brug. e. Varer - dog ikke fisk og skaldyr fra fiskefartøjer - der uden at have været landsat overlosses fra fartøj til fartøj. f. Varer der midlertidigt oplosses, men atter indlades under samme ophold i havnen. g. Varer, i form af stykgods, der efter oplosning skal videretransporteres søværts til udlandet fra havnen under forudsætning af, at at at at at varerne umiddelbart kan identificeres ved mærker, numre eller ydre emballage, varerne er bestemt til udenlandske varemodtagere, varerne ikke i mellemtiden undergår nogen form for bearbejdning, videretransporten finder sted inde 20 hverdage (herunder ikke lørdage) fra skibets ankomstdato, skibet eller dets agent, som har ansøgt om afgiftsfritagelsen, inden udløbet af ovennævnte frist foreviser havnen dokumentation for varernes søværts udførsel. h. For varer, som er indført søværts til havnen, og for hvilke der til havnen er betalt vareafgift for indgående, svares ingen vareafgift for udgående ved søværts videretransport under forudsætning af, at varerne ikke efter losningen er undergået nogen forarbejdning eller behandling, herunder emballering, samt at videretransporten finder sted inden 12 måneder efter losningen. Anmodning om fritagelse for vareafgift for videretransporterede partier skal for hvert tilfælde fremsættes over for havnen samtidig med indleveringen af skibs- og godsangivelse m.v. for skibets ladning. Ansøgningen må indeholde en dokumenteret specifikation af den for det enkelte vareparti for indgående betalte vareafgift, og afsenderen må i ansøgningen afgive erklæring på tro og love om, at der af de pågældende varer er betalt fuld vareafgift for indgående. 3. Tilbagebetaling af vareafgift Tilbagebetaling af vareafgift kan finde sted i følgende tilfælde:

16 13 1. Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget i vareafgift, kan regulering finde sted efter påkrav over for havnen, dog ikke senere end 3 måneder fra betalingsdagen. For tilbagebetalingen ydes et ekspeditionsgebyr på 500 kr. pr. ekspedition. 2. Bliver udlagt vareafgift ikke betalt af varemodtageren, den respektive vareafsenderen, til skibet eller dets agent, kan tilbagebetaling efter anmodning finde sted når følgende betingelser er opfyldt: Skibets eller dets agent skal samtidig med indbetalingen til havnen opkræve vareafgiften hos varemodtageren, den respektive vareafsenderen. Opkrævningen skal indeholde meddelelse om, at såfremt beløbet ikke er betalt inden 5 dage, vil havnen blive underrettet. Er vareafgiften ikke betalt af varemodtageren, den respektive vareafsenderen, inden nævnte frist, skal meddelelse herom bilagt kopi af brevet til varemodtageren, den respektive vareafsenderen, umiddelbart sendes til havnen. Beløb på mindre end 500 kr. tilbagebetales ikke. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen afgive de, for beregning og opkrævning af vareafgifter, nødvendige oplysninger om skib og ladning m.v. og til bekræftelse af de meddelte oplysninger fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere til havnen afgive de til brug for fremstilling af statistik nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder om medførte befordringsmidler, containere m.v.

17 14 5. SÆRAFTALER I forbindelse med omsætningen af varer over havnen har varemodtageren, respektive vareafsenderen mulighed for at opnå rabat efter følgende bestemmelser: a. I forbindelse med introduktion af nye varearter, ved ekstraordinære forretnings- muligheder eller ved andre specielle forhold kan der ydes rabat på skibs- og vareafgiften. b. Ved skibe i fast rutefart på Aabenraa Havn kan der indgås aftale om en fast pris på skibs- og vareafgifter gældende for et kalenderår.

18 15 6. UDLEJNING AF VANDAREALER 1. Reglerne gælder for fartøjer, som efter havnekontorets tilladelse henligger i havnen i mere end 2 uger, og for fartøjer, som efter havnekontorets tilladelse oplægges i havnen eller ved havnens broer uden påmønstret fuldtallig besætning. Reglerne gælder endvidere for udlejning af vandarealer. 2. For fartøjer som henligger i mere end 2 uger i havnen, og som har betalt skibsafgift i henhold til regulativet for skibsafgifter, betales for hver ny 2 ugers periode 4,15 kr. pr. BT. 3. For alle øvrige skibe, fartøjer og alt flydende materiel på 5 BT og derover, som henligger i havnen i henhold til pkt. 1, betales for hver påbegyndt kalendermåned en lejeafgift på 11,75 kr. pr. BT, dog mindst 505,80 kr. pr. måned. 4. Fartøjer under 5 BT betaler en årlig afgift på kr. for at henligge ved fast plads på bro eller ved kaj. Opkrævningsperioden løber fra 1. april til 31. marts. Ledige pladser kan udlejes for 172 kr. pr. måned. 5. For vandarealer, der benyttes på anden måde end ovennævnt, fastsættes lejeafgiften efter særlig aftale med havnekontoret. 6. Lejeafgiften opkræves af havnekontoret og betales forud for hver periode. For fartøjer med mere permanent oplægning betales dog kvartalsvis eller halvårsvis forud.

19 16 7 LEJEVILKÅR FOR HAVNENS AREALER Aabenraa Havn råder over et landareal på ca m², der på bestemte vilkår udlejes til havnefirmaer. Arealerne er opdelt i 3 takstområder i henhold til afstanden fra kajerne (se tegning). For alle lejemål forpligter lejeren sig til en omsætningsgaranti i form af tilførte vareafgifter (minimumsgaranti). Indgåelse af faste lejemål kræver Havnebestyrelsen godkendelse, medens havnekontoret er bemyndiget til at indgå midlertidige lejemål. Taksterne udgør følgende: Fast lejemål: 1/1-31/ Minimumsgaranti: Takstklasse A: 24,35 kr./m² pr. år 3 x lejen Takstklasse B: 15,75 kr./m² pr. år 2-3 x lejen Takstklasse C: 10,10 kr./m² pr. år 1,5-2 x lejen

20 17

21 18 8. MIDLERTIDIG UDLEJE AF HAVNEAREALER 1. Kajarealer Gods, som er losset eller skal indlades, må ikke henligge på kajarealerne eller uden for de til oplag bestemte pladser uden havnekontorets forudgående tilladelse. Oplægning må ikke være til gene for havnens drift eller forårsage skade på havneværker eller belægninger. Godset må sædvanligvis henligge vederlagsfrit i en uge. Derefter er havnekontoret berettiget til at opkræve en leje på 2,34 kr./m² pr. påbegyndt uge. Der opkræves for mindst 100 m². Denne bestemmelse gælder også de udvidede kajarealer på Sønderjyllandskajen og ved Gammelhavn. 2. Baglandsarealer Ledige baglandsarealer kan af havnekontoret udlejes midlertidigt på følgende vilkår: a) Løbetiden for et midlertidigt lejemål kan være indtil 6 måneder. b) Lejeren kan til enhver tid opsige lejemålet til udløbet af en måned regnet fra lejemålets påbegyndelse. c) Arealet skal overtages, som det forefindes, og afleveres i samme stand. Lejeren er erstatningspligtig for eventuelle skader på belægning, dæksler, ledninger m.v. som følge af lejemålet. d) Areallejen, som er 6,37 kr./m² pr. påbegyndt måned, betales forud. Der opkræves for mindst 100 m². e) Havnekontoret udfærdiger en skriftlig bekræftelse vedrørende midlertidige lejemål, og denne skal have lejerens godkendelsespåtegning.

22 19 9. TAKSTER FOR TERMINALUDSTYR Terminaludstyr Aabenraa Havn har følgende terminaludstyr m.v. til udlejning: 1. Kran-1, Liebherr LHM 320 havnemobilkran. Arbejder med 100 tons krog med rotator, 14 m³ og 15 m³ grab. Mulighed for samløft med Kran Kran-2, Liebherr LHM 280 havnemobilkran. Arbejder med 84 tons krog med rotator, 14 m³ og 15 m³ grab. Mulighed for samløft med Kran Kran-3, Sennebogen 850 lossemaskine. Arbejder med krog, 3,0 m³ og 5,0 m³ bulkgrab, samt træ- og polybgrab. 4. Læssemaskiner, Volvo L220G. Arbejder med læsseskovl. 5. Minilæsser, Volvo L30 BPro. Arbejder med læsseskovl samt gafler, max. 2,5 tons traktorer med fejeaggregat, 1 traktor med læsseskovl samt traktordrevet slamsuger. 7. Lossetragt, 70 m³. Takster for leje af terminaludstyr m.v. til behandling af afgiftspligtige varer kr. pr. time Kran-1 Liebherr LHM 320: Ind- og udladet gods 0,86 kr./ton Ind- og udladet gods med krog (max. 36 tons) Ind- og udladet gods med krog (max. 52 tons) Ind- og udladet gods med krog (max. 100 tons) Håndtering af containere Opstakning samt andre formål m.v

23 20 kr. pr. time Kran-2 Liebherr LHM 280: Ind- og udladet gods 0,86 kr./ton Ind- og udladet gods med krog (max. 36 tons) Ind- og udladet gods med krog (max. 52 tons) Ind- og udladet gods med krog (max. 80 tons), samt Opstakning samt andre formål m.v Kran-3 Senneborgen 850: Ind- og udladet gods 0,86 kr./ton Opstakning samt andre formål m.v. 956 Løftegrej i forbindelse med krogløft 112 Samløft Tilrigningsgebyr ved samløft Rengøring af kajarealer med kran 986 Læssemaskiner 765 Minilæsser 425 Traktor med fejeaggregat, læsseskovl eller slamsuger 425 Lossetragt 400 Betjeningspersonel: Normaltime 290 Tillæg for 50% 140 Tillæg for 100% 250 Ventetid, omrigning af kranerne samt ekstra mand: Normal arbejdstid (kl ) % (kl ) % (søn- og helligedage, weekend + kl ) 510 Kr. pr. gang Tilkald uden for normal arbejdstid: 150/300

24 21 Såfremt der inden for normal arbejdstid rekvireres overarbejde til udførelse efter normal arbejdstid ophør, opkræves der maksimalt for 2 timer ventetid. Såfremt et skib på lørdage eller søn- og helligedage er forsinket i mere end 3 timer eller helt udebliver, opkræves der altid ventetid for max. 3 timer á 100%. Hvis forsinkelsen er mindre end 3 timer opkræves der for ventetid i henhold til de faktiske timer. Olietillæg For havnemobilkraner samt losse- og læssemaskiner opkræves et olietillæg, som reguleres en gang årligt i forbindelse med udsendelsen af forretningsbetingelserne. De anførte takster indeholder olietillægget. Ved ekstraordinære prisudsving vil der kunne ske justeringer i løbet af året. Bemærkninger Der regnes ikke med mindre end halve timer, og ved containerløft ikke med mindre end kvarte timer. Ved overarbejde beregnes der altid mindst 1 overtidstillægstime. Ved større godsmængder af samme art eller ekstraordinære forretningsmuligheder kan der indhentes tilbud på leje af terminaludstyr. Havnen leverer normalt ikke stropper, sjækler og løfteåg m.v.

25 REGULATIV FOR TERMINALUDSTYR Brug af terminaludstyr Ved udlejning består havnens virksomhed alene i, at stille terminaludstyr til disposition med fører (undtagelsesvis uden fører). Således påtager havnen sig ved stykgods og lignende ikke arbejdet med godsets ophængning i kranen og havnen leverer normalt ikke de dertil fornødne stropper, sjækler og deslige. Lejeren eller dennes repræsentant dirigerer selv arbejdet ved at tilkendegive over for føreren, hvilke bevægelser der skal foretages. Det er ligeledes lejerens ansvar at påse, at føreren udfører den opgave, som gives ham. Kranerne er kun beregnet for lodret løft og må ikke benyttes, hvor de udsættes for skråt træk, f.eks. til forhaling af jernbanevogne og fremhivning af svært gods fra lastrum. Kranerne må ikke benyttes til løftning af byrder, der overstiger de i fortegnelsen angivne maksimallaster. Maksimallasten er angivet på hver kran. Bestilling af terminaludstyr Terminaludstyr bestilles på havnekontoret med rimeligt varsel. Til brug lørdage samt søn- og helligdage skal terminaludstyret bestilles inden kl den forudgående arbejdsdag. Almindeligt overarbejde skal rekvireres senest kl samme dag. Udlejningsregler Kranerne udlejes fortrinsvis til losning eller lastning af skibe og derefter til andre opgaver. Forret til losning eller lastning med kran følger i almindelighed skibene efter tørn. Ved mindelig ordning mellem lejerne kan ovennævnte regler fraviges. I øvrigt bestemmer havnekontoret til enhver tid til hvem, til hvad og i hvilken orden kranerne udlejes. Således kan havnekontoret lade en allerede udlejet kran erstattes med en anden kran, når dette sker af hensyn til afvikling af arbejdsopgaver, der kun kan afvikles med en bestemt kran (bestemte kraner). Kranerne udlejes ikke til opgaver uden for havneområdet.

26 23 Arbejdstid Når der ligger skib og venter på kran, er den lejer, som benytter kranen, forpligtet til at fremskynde arbejdet så meget som muligt f.eks. ved overarbejde eller ved 2-holdsdrift. Hvis denne bestemmelse ikke overholdes, kan havnekontoret ved normal arbejdstids ophør afbryde vedkommende kranarbejde og stille kranen til rådighed for det ventende skib. Det skib, der ligger først i tørn, eller dettes ladningsmodtager er forpligtet til straks at benytte en kran, når en sådan er ledig, uden hensyn til på hvilket tidspunkt dette sker mellem kl. 7 og kl. 20. Efterkommes denne forpligtelse ikke, stilles kranen til disposition for det næste skib, der vil benytte den straks. Ansvar Havnens ansvar for den skade, der opstår under terminaludstyrets arbejde, er begrænset til ansvar for skade, som skyldes fejl eller mangler ved selve udstyret eller førerens betjening. Lejeren er ansvarlig for skade, der opstår som følge af fejl eller mangler ved de under arbejdet anvendte kæder, stropper, sjækler og lignende, eller som forvoldes af lejerne eller af de ved losnings- og lastningsarbejdet beskæftigede folk. Lejeren har ansvaret for, at de af Arbejdstilsynet til enhver tid stillede fordringer om mærkning af stropper og kæder m.m. overholdes. Havnen påtager sig intet ansvar for terminaludstyrets uforstyrrede drift. Lejeren har pligt til at gøre sig bekendt med bestemmelserne i nærværende regulativ. Taksterne Taksten beregnes fra det tidspunkt, terminaludstyret er bestilt. Ønskes kranen hejseklar på dette tidspunkt, betales et tilrigningsgebyr pr. enhed for klargøring.

27 RENGØRING AF AREALER Med henvisning til gældende standardregulativ for danske havne skal ladningsejeren eller dennes befuldmægtigede sikre, at det anvendte kajområde rengøres efter laste- /losseoperationens afslutning. Ladningsspild skal opsamles i containere eller opfejes med fejemaskine og deponeres på godkendt losseplads. Alternativt kan spildet opsamles og anvendes af ladningsejeren. Ladningsejeren eller dennes befuldmægtigede er ansvarlig for nævnte rengøring og for udgifterne i forbindelse hermed, herunder deponering på godkendt losseplads. Ved bestilling af liggeplads og kraner skal ordregiveren meddele havnen om hvilken virksomhed, der er ansvarlig for rengøringen, og i forbindelse hermed om det ønskes, at havnen skal udføre rengøringen efter regning. Havnen fører tilsyn med, at ovenstående regler overholdes. Under særligt ugunstige vejrbetingelser, hvor det pågældende bulkgods efter havnens skøn ikke vil kunne lastes/losses uden at dette vil medføre væsentlige støvgener for virksomhederne i umiddelbar nærhed, vil losning/lastning blive stoppet.

28 LEVERING AF EL Der er på kajerne etableret et antal elskabe og kajstikkontakter med en kapacitet på op til 3 x 380 volt/63 amp. Ved Ro-Ro terminalen er der placeret 24 stk. køle-/frysestik. Bestilling af strømforsyning sker til havnekontoret. For levering af el til skibe m.v. betales den til enhver tid gældende pris pr. kwh. Desuden skal der i henhold til gældende regler betales el-, CO2- og SO2 afgifter. Taksten for tilslutning til køle-/frysestik er 189 kr. pr. enhed i indtil 3 døgn og derefter 47 kr. pr. påbegyndt døgn. Såfremt til- eller afrigning kræves betales den til enhver tid påløbende lønudgift efter følgende regler: Normal arbejdstid 290 kr. pr. time Overtid 50% Overtid 100% Tilkald uden for normal arbejdstid pr. gang: 150/300 kr.

29 VANDFORSYNING For levering af vand til skibe betales der 25 kr. pr. m³. Dog minimum 350 kr. For levering af vand uden for normal åbningstid betales der overtid efter de gældende overtidsregler: Overtid 50% (kl ) 400 kr. pr. time Overtid 100% (søn- og helligedage, weekend + kl ) 510 kr. - - Tilkald uden for normal arbejdstid pr. gang: 150/300 kr.

30 ISAFGIFT Lov om Statens istjeneste er den 7. december 2012 blevet ændret til Lov om beredskab for isbrydning og gældende fra Ændringen medføre at der fremover skal opkræves en beredskabsafgift på 4 øre pr. tons ladning for hele året.

31 ISPS SIKRING AF HAVNEFACILITETER Aabenraa Havns faciliteter er fuldt implementeret i henhold til EU s bekendtgørelse om sikring af havne. Havnens navn UN lokation Aabenraa Havn DKAAB Havnefaciliteterne er inddelt således: Havnefacilitet Facilitetsnr. Kajnr. A B C D E DKAAB-0001 DKAAB-0002 DKAAB-0003 DKAAB-0004 DKAAB Sydhavn Nord Al ISPS-kommunikation foregår således: Sikringsansvarlig (PSO) Stedfortræder Telefon (døgnvagt) Telefax Adresse Maritim Chef Paul B. Lauridsen Havnedirektør Henrik Thykjær og økonomiansvarlig Jette Hviid Hansen Mellemvej 25, 6200 Aabenraa Sikkerhedsafgiften opkræves ikke særskilt, da den er indregnet i skibsafgiften. Øvrige oplysninger kan rekvireres fra havnekontoret eller ses på havnens hjemmeside.

32 TAKSTOVERSIGT Skibs- og vareafgifter Skibsafgifter: (Angivet i kr./bt) Enkelt anløb 4,15 Månedsafgift 22,65 Månedsafgift - kun rutefartøjer 7,07 Vareafgifter: (Angivet i kr./ton) Beredskabsafgift/Isafgift 0,04 Melasse 15,45 Natronlud 15,45 Stykgods 15,45 Benzin 15,45 Olie 15,45 Petroleum 15,45 Jern 13,44 Containere (nye) 13,44 Foderstof 8,99 Foderærter 8,99 Gødning 8,99 Korn 8,99 Rapsfrø 8,99 Skrot 8,99 Brosten/kantsten 8,99 Træ + træpiller 8,99 Olivensten 8,99 Cement 7,82 Grus 6,08 Salt 6,08 Jordbrugskalk 6,08 Lava/pimpsten 6,08 Ler 6,08 Skærver 6,08 Sten 6,08 Søsand 6,08 Gips 6,08 Glasskår og andet glasaffald 6,08 Trailer-/containergods pr. enhed 126,00 Passager/chauffør som overføres med trailer- og RO-RO færge 31,65

33 30 Kran- og terminaludstyr Beløb er angivet i kr./time Afgiftspligtige varer Andre formål Overtids- Tillæg 50%/100% Kran-1: Liebherr LHM 320 Losning/lastning Losning/lastning, krog op til 36TS Losning/lastning, krog op til 52TS Losning/lastning, krog op til 100TS Håndtering af containere Pladsarbejde 1.700*) / / / / / /250 Samløft Tilrigningsgebyr ved samløft / /250 Kran-2: Liebherr LHM 280 Losning/lastning Losning/lastning, krog op til 36 TS Losning/lastning, krog op til 52 TS Losning/lastning, krog op til 80 TS Pladsarbejde 1.700*) / / / / /250 Samløft Tilrigningsgebyr ved samløft / /250 Kran-3: Senneborgen 850 Losning/lastning Pladsarbejde 805*) / /250 Læssemaskiner: 2x Volvo L220G Læsseskovl /250 Minilæsser: Volvo L30 Bpro Skovl og gafler /250 Lossetragt: /250 Traktorer: /250 *) kr. 0,86 opkræves som en afgift pr. losset/lastet ton. Løftegrej i forbindelse med krogløft 112 kr. pr. time

34 MODTAGEORDNING FOR DRIFTS- OG LASTAFFALD Aabenraa Havn har etableret modtageordninger for affald fra skibe i henhold til gældende lovgivning. Skibe, der anløber havnen, er pligtige til at aflevere affald før havnen forlades jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 959 og Betingelserne fremgår af havnens Affaldshåndteringsplan , som kan rekvireres fra havnekontoret eller ses på havnens hjemmeside, under publikationer. Pr. 1 januar 2015 træder de skærpede krav, til svovl i skibenes brændstof i ECA-områderne, i kraft. Dette betyder at modtagelse af en blanding af slopolie og scrubbervand faktureres til dagspris.

35 ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING Såfremt det godtgøres, at Aabenraa Havn (herefter benævnt havnen) ved fejl eller forsømmelser har forårsaget en tingskade eller en personskade begrænses havnens ansvar. For skader eller tab på gods beregnes erstatning med udgangspunkt i værdien af gods af samme slags på det tidspunkt, hvor skade konstateres. Værdien af gods skal fastsættes efter markedsprisen. Findes ingen markedspris, bestemmes prisen efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Havnens ansvar kan ikke overstige 667 SDR for hvert collie eller anden enhed af godset eller 2 SDR pr. kg. bruttovægt af det gods, som er tabt eller skadet afhængigt af, hvad der giver det højeste beløb. For containere eller tilsvarende transportenhed med gods kan erstatningen ikke overstige SDR pr. enhed. Transportdokumentets oplysninger vedrørende godset skal indgå i nævnte erstatningsberegning. Det samlede ansvar som kan pålægges havnen, kan i noget tilfælde ikke overstige en samlet øvre ansvarsgrænse på DKK Den øvre ansvarsgrænse gælder for summen af alle krav, der opstår ved en og samme hændelse. Havnen er under ingen omstændighed ansvarlig for indirekte tab, såsom tidstab, konsekvenstab eller følgeskader. Havnen er som følge af ovenstående alene ansvarlig for de fejl og forsømmelser, der begås af havnens ansatte. For havnens ansatte gælder samme indsigelser og ansvarsbegrænsning som for havnen. Den der forsikrer havnen mod ansvar for krav, der er undergivet ansvarsbegrænsninger har samme ret til at begrænse ansvaret som havnen selv. Disse bestemmelser er også gældende i forbindelse med havnens håndtering af gods. Såfremt godsets værdi overstiger de anførte maksimale erstatninger anbefales det, at brugeren/kranlejen tegner en ekstra dækning i form af en tillægsforsikring.

36 33 Ved SDR forstås den i Søloven kapitel 20, 505 angivne beregningsenhed. Omregning af SDR til dansk mønt foretages efter kurser på den dag, da der stilles sikkerhed for ansvaret, eller hvis sikkerhed ikke stilles på betalingsdagen. Aabenraa Havn, 28. oktober 2014 På havnebestyrelsens vegne Erwin Andresen Bestyrelsesformand Henrik Thykjær Havnedirektør

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk 2 Aalborg Havn A/S Havnedirektør Svend Christensen Administration: Administrationschef Bjarne Rasmussen Trafikservice: Havnekaptajn Peter J. Petersen Drift og anlæg: Havneingeniør Tom E. Hansen Arealer

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Havneinfo 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 6200 AABENRAA TEL. 74 62 25 14. E-Mail info@aabenraahavn.dk

Havneinfo 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 6200 AABENRAA TEL. 74 62 25 14. E-Mail info@aabenraahavn.dk Havneinfo 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 6200 AABENRAA TEL. 74 62 25 14 E-Mail info@aabenraahavn.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD side 2 BELIGGENHED OG SEJLRUTER Beliggenhed og sejlruter side 3 Søkort og

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2015 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Telefax 59 53 40 03 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2016 2 Indhold: Indledning side 4 Betalingsbetingelser side 4 Oplysningspligt side 4 I Skibsafgift side 5 Fritagelse for skibsafgift side 6 Tilbagebetaling

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2017 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2017 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelser 7 ISPS-afgifter 9 Tilbagebetaling af vareafgift

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2018 Priser & forretningsbetingelser 2018 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2014 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7 TAKSTBLAD 2014 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 2 Spildevand... 3 Tømningsordning for septiktanke... 4 Renovation... 5 Renovation... 6 Renovation, erhverv... 7 Gebyrer... 8 Varme Driftsbidrag: Priser

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS VERENSKOMST HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Fagligt Fælles Forbund Randers (Transportarbejdere)

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2017 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI FORRETNINGSBETINGELSER JUNI 2016 - www.skagenhavn.dk 2 Indhold 1. GENEREL INFORMATION... 3 2. BETINGELSER... 4 3. SKIBSANLØB... 4 4. PLADSAFGIFT... 7 5. VAREAFGIFT... 9 6. KRYDSTOGTSKIBE... 11 7. FISKERI...

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere