UDT nr 9693 af 22/12/2003 (Historisk) Udskriftsdato: 28. april 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDT nr 9693 af 22/12/2003 (Historisk) Udskriftsdato: 28. april 2019"

Transkript

1 UDT nr 9693 af 22/12/2003 Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr Senere ændringer til afgørelsen Ingen Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministerietom hvorvidt aftaler om samarbejde mellem kommunale fællesskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse efter den kommunale styrelses-lovs 60 Resumé Resume af Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 22. december Kommunale fællesskaber Om hvorvidt aftaler om samarbejde mellem kommunale fællesskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse efter den kommunale styrelseslovs 60 Samarbejder mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de deltagende kommuners beføjelser, kræver tilsynsmyndighedens godkendelse, med mindre andet særligt hjemlet i lovgivningen, jf. den kommunale styrelseslovs 60. Hertil udtalt, at det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at der ved kommunale samarbejder, der medfører indskrænkning i de enkelte kommunalbestyrelsers beføjelser, sker et brud med grundprincippet i 2 i lov om kommunernes styrelse, hvorefter kommunalbestyrelsen er den kompetente og ansvarlige myndighed for alle kommunens anliggender, og at kravet i styrelseslovens 60 om tilsynsmyndighedens godkendelse af sådanne samarbejder, skal ses i sammenhæng hermed. Endvidere udtalt, at det er ministeriets opfattelse, at de reale grunde, der således ligger til grund for kravet om tilsynsmyndighedens godkendelse i lovens 60, tilsvarende gør sig gældende i forhold til samarbejder mellem kommunale fællesskaber, hvorved de deltagende kommunale fællesskabers beføjelser indskrænkes. I den forbindelse udtalt, at det følger af 60 i lov om kommunernes styrelse, at aftaler om samarbejde mellem kommunale fællesskaber, som vil medføre indskrænkning i de deltagende kommunale fællesskabers beføjelser, kræver tilsynsmyndighedens godkendelse, samt at vurderingen af, om en samarbejdsaftale mellem kommunale fællesskaber kræver godkendelse efter bestemmelsen, svarer til vurderingen af, om en aftale om samarbejde mellem kommuner vil skulle godkendes efter 60 i lov om kommunernes styrelse. (Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 22. december 2003 til to kommunale fællesskaber, j. nr. 2003/ ) Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 22. december 2003 til to kommunale fællesskaber. 1

2 I brev af 24. januar 2002 har I/S A og I/S B rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på ministeriets eventuelle godkendelse af en ændret samarbejdsaftale mellem de to kommunale fællesskaber om affaldsdeponiet C. Det fremgår af sagen, at I/S A og I/S B den 12. maj 1988 indgik en aftale, hvoraf det fremgik, at det var hensigten at etablere et interessentskab med navnet C I/S, som skulle forestå etableringen og driften af den regionale losseplads ved D. Det fremgik endvidere, at forhandlingerne herom endnu ikke var afsluttet, men at etableringen af lossepladsen forudsatte, at de første fysiske arbejder blev udført på grundlag af kontrakter, der straks blev indgået, og at parterne var enig om begge at underskrive de fornødne kontrakter. Endvidere fremgik det, at parterne ved kontraktsindgåelserne var solidarisk ansvarlige, således at der i det indbyrdes forhold skete en deling med halvdelen til hver. I brev af 7. oktober 1991 til Indenrigsministeriet oplyste I/S A under henvisning til aftalen af 12. maj 1988, at det oprindeligt var hensigten at danne et egentligt lossepladsselskab, men at bestyrelsen i specielt I/S B foretrak den direkte kontrol, der kunne opnås ved at opfatte C som en afdeling af hvert af de to kommunale fællesskaber. Det fremgik endvidere af brevet, at bestyrelserne i de to kommunale fællesskaber de facto havde vetoret overfor enhver beslutning, der normalt forelægges bestyrelser, ex. budget- og regnskabsgodkendelser, personalenormeringer, affaldsmodtagepolitik og investeringer. I brev af 23. december 1994 godkendte Indenrigs- og Sundhedsministeriet i henhold til 10, stk. 1, 1. pkt., i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 343 af 5. maj 1994 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., at I/S A og I/S B ved aftalen af 12. maj 1988 havde påtaget sig solidarisk hæftelse i forbindelse med etableringen af C. Den 19. december 1994 blev samarbejdsaftalen af 12. maj 1988 afløst af en ny aftale, hvoraf det bl.a. fremgår, at C styres af et udvalg (C-udvalget) bestående af 4 medlemmer fra I/S A s bestyrelse og 4 medlemmer fra I/S B s bestyrelse. Det fremgår endvidere af aftalen, at C-udvalget varetager I/S A s og I/S B s interesser i forbindelse med deponiets drift, at udvalget ansætter den tekniske chef, at udvalget har til opgave at sikre, at C drives i henhold til det af bestyrelserne godkendte budget, og at udvalget over for de to kommunale fællesskaber er ansvarlige for budgetfastlæggelse og regnskabsaflæggelse. Den 9. december 1998 indgik de to kommunale fællesskaber en ny aftale om samarbejdet vedrørende C, hvorved det bl.a. blev tilføjet til aftalen fra 1994, at formandskabet går på skift mellem de to kommunale fællesskabers bestyrelsesformænd, at udvalget ansætter driftschefen, og at forslag bortfalder ved stemmelighed. Den 30. januar 2002 indgik de to kommunale fællesskaber en ny samarbejdsaftale vedrørende C. Det fremgår af de to kommunale fællesskabers brev af 24. januar 2002 om baggrunden for den ny samarbejdsaftale, at en række forhold vedrørende ejerskab, kompetence og ansvaret for deponeret affald ikke er udtrykkeligt reguleret i aftalen fra 1998, hvilket nu er indarbejdet i den ny samarbejdsaftale. Efter den ny aftale danner direktørerne for de to kommunale fællesskaber således et driftsudvalg, som tillægges instruktionsbeføjelse over for deponichefen, samtidig med at driftsudvalget står direkte til ansvar over for de to kommunale fællesskabers bestyrelse. Desuden følger det af den ny samarbejdsaftale, at C-udvalget erstattes af et ejermøde, der består af samtlige bestyrelsesmedlemmer i de to kommunale fællesskaber, og hvor den hidtidige ligelige indflydelse fra begge ejeres bestyrelser opretholdes. Det fremgår endvidere af de to kommunale fællesskabers brev af 24. januar 2002, at ændringen af samarbejdsaftalen vedrørende ejermødet skaber en øget, direkte og demokratisk indflydelse for interessentkommunerne i de kommunale fællesskaber, hvilket støttes af, at alle beslutninger på ejermøder skal træffes med 2/3 flertal. 2

3 Det anføres i den forbindelse, at bestyrelserne i de to kommunale fællesskaber dermed opretholder en vetoret mod beslutninger, som normalt forelægges for bestyrelsen i et selskab, og at vetoretten samtidig udvides i forhold til C-udvalget, hvor beslutninger skulle træffes ved simpel stemmeflerhed. Det anføres endvidere, at den ny samarbejdsaftale ikke ændrer de nuværende forhold, og at der derfor alene synes at være tale om en formalisering af de eksisterende forhold, som er omfattet af Indenrigsministeriets tidligere godkendelser. På denne baggrund har de to kommunale fællesskaber i brevet af 24. januar 2002 anmodet ministeriet om at vurdere, hvorvidt: 1) samarbejdsaftalen kræver tilsynsmyndighedernes godkendelse i medfør af lov om kommunernes styrelse, 2) samarbejdsaftalen kræver godkendelse i medfør af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen), 3) samarbejdsaftalen er udtryk for en oprettelse eller deltagelse i et selskab, som kræver tilsynsmyndighedernes godkendelse, jf. 11, stk. 8, i vedtægterne for I/S A og 11, stk. 11, i vedtægterne for I/S B, og hvorvidt 4) samarbejdsaftalen er udtryk for en stiftelse af et selskab, som skal forelægges kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne til godkendelse, jf. 11, stk. 5 og 6, i vedtægterne for I/S A. I brev af 4. juni 2002 har advokat E og advokat F på vegne af I/S A redegjort nærmere for baggrunden for de to kommunale fællesskabers brev af 24. januar Advokaterne har i den forbindelse bl.a. anført, at C må karakteriseres som et sameje mellem de to kommunale fællesskaber, og at det følger heraf, at de kommunale fællesskaber skal være enige om alle dispositioner. Ifølge advokaterne er dette fastholdt i samarbejdsaftalen mellem de to kommunale fællesskaber, idet fællesskaberne ifølge samarbejdsaftalen hver især er tildelt en vetoret i relation til dispositioner angående C. Advokaterne har endvidere anført, at de to kommunale fællesskabers bestyrelse såvel som interessentkommunernes kommunalbestyrelser siden 1994 har indrettet sig i tillid til, at samarbejdet om C ikke skal godkendes efter 60 i den kommunale styrelseslov, hvilket efter advokaternes opfattelse understøttes af det faktum, at Indenrigsministeriet ikke hidtil har fundet det fornødent at meddele eller afslå en godkendelse efter 60. Advokaterne har desuden anført, at etableringen af samarbejdet vedrørende C i 1988 forudsatte udover Indenrigsministeriets godkendelse efter lånebekendtgørelsen vedtagelse i samtlige interessentkommunernes kommunalbestyrelser, og at denne godkendelsesprocedure blev iagttaget i forbindelse med den oprindelige etablering af C i Advokaterne har videre gennemgået en række forhold af faktuel karakter, der belyser håndteringen af samarbejdet om C siden etableringen i Advokaterne har endvidere anført, at den ny samarbejdsaftale er udtryk for to målsætninger. Dels ønsket om at kodificere de daglige realiteter gennem 14 år som kompensation for, at C aldrig som forudsat blev omdannet til et interessentskab med en egentlig vedtægt, dels ønsket om at indføre klare retningslinier for kompetence- og ansvarsfordelingen, herunder et øget demokrati i beslutningsprocessen. Advokaterne har i den forbindelse anført, at den hidtidige samarbejdsaftale har opnået de fornødne godkendelser, herunder de fornødne godkendelser i de kommunale fællesskabers eget regi, i interessentkommunerne og i Indenrigsministeriet, og at samarbejdet alene er aftalemæssigt betinget, hvilket har materialiseret sig i et samarbejde, der alene udgør en intern afdeling henhørende under de to kommunale fællesskaber. Henvendelserne af 24. januar 2002 og 4. juni 2002 blev drøftet på et møde den 9. september 2002 i Indenrigs- og Sundhedsministeriet med deltagelse af advokat F og repræsentanter for I/S A og I/S B. 3

4 Indenrigs- og Sundhedsministeriets bemærkninger: Det fremgår af 60 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 629 af 29. juni 2001), at aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de deltagende kommuners beføjelser efter styrelsesloven, kræver tilsynsmyndighedens godkendelse, med mindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen. Kravet om godkendelse omfatter bl.a. aftaler, hvorved et særligt fællesskabsorgan tillægges kompetence til at træffe beslutninger, der forpligter de deltagende kommuner i økonomisk henseende, samt aftaler, hvorved en eller flere af de deltagende kommuner påtager sig vedvarende forpligtelser, uden at aftalen indeholder adgang til opsigelse inden for et kortere åremål. Der kan henvises til den kommenterede kommunale styrelseslov, 2000, side 204 f. Det følger af 57 i lov om kommunernes styrelse, at indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens adgang til at forpligte kommunen ved kaution eller anden økonomisk garanti samt ved tilsagn om regelmæssig ydelse og lignende, som kommunen ikke efter loven er forpligtet til at præstere. Det følger af 15 i bekendtgørelse nr af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen), der er udstedt med hjemmel i bl.a. 57 i lov om kommunernes styrelse, at en kommunalbestyrelse ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke kan pådrage kommunen solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, en institution, et selskab eller lignende, idet samtykke dog ikke er fornødent, hvis kommunen alene hæfter med sit indskud, og der ikke pådrages kommunen forpligtelser med hensyn til eventuelle yderligere indskud. Af vedtægterne for I/S A fremgår bl.a. følgende: 3, stk. 2. Interessentskabet kan som led i opfyldelsen af dets formål alene eller i fællesskab med andre deltage ledelsesmæssigt og finansielt i andre interessentskaber, aktie- og anpartsselskaber samt andelsselskaber med begrænset ansvar, der varetager samme formål som interessentskabet. 11, stk. 5. Beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse, overtagelse af garanti- og kautionsforpligtelser, køb, salg eller anden pantsætning af fast ejendom samt stiftelse eller indtræden i andre interessentskaber, selskaber m.v. i henhold til 3, stk. 2, kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. Stk. 8. Oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse. Af vedtægterne for I/S B fremgår bl.a. følgende: 3, stk. 2. Interessentskabet kan indgå samarbejdsaftaler med andre samt med tilsynsmyndighedernes godkendelse oprette eller deltage i selskaber, der også uden for de tilsluttede kommuners område varetager interessentskabets formål. 10, stk. 14. Interessentskabet kan foretage dispositioner over fast ejendom, optage lån eller foretage anden gældsstiftelse samt overtage garantiforpligtelser i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeren fastsætter i medfør af den kommunale styrelseslov. Sådanne dispositioner, bortset fra køb af fast ejendom, kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. 4

5 Indenrigs- og Sundhedsministeriet har vurderet de 4 spørgsmål, der er stillet af I/S A og I/S B i brevet af 24. januar 2002, hver for sig. Spørgsmål 1: Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at der ved kommunale samarbejder, der medfører indskrænkning i de enkelte kommunalbestyrelsers beføjelser, sker et brud med grundprincippet i 2 i lov om kommunernes styrelse, hvorefter kommunalbestyrelsen er den kompetente og ansvarlige myndighed for alle kommunens anliggender, og at kravet i lovens 60 om tilsynsmyndighedens godkendelse af sådanne samarbejder skal ses i sammenhæng hermed. Der kan henvises til den kommenterede kommunale styrelseslov, 2000, side 201. Det er endvidere ministeriets opfattelse, at de reale grunde, der således ligger til grund for kravet om tilsynsmyndighedens godkendelse i lovens 60, tilsvarende gør sig gældende i forhold til samarbejder mellem kommunale fællesskaber, hvorved de deltagende kommunale fællesskabers beføjelser indskrænkes. Det er på denne baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at det følger af 60 i lov om kommunernes styrelse, at aftaler om samarbejde mellem kommunale fællesskaber, som vil medføre indskrænkning i de deltagende kommunale fællesskabers beføjelser, kræver tilsynsmyndighedens godkendelse. Det er endvidere ministeriets opfattelse, at vurderingen af, om en samarbejdsaftale mellem kommunale fællesskaber kræver godkendelse efter bestemmelsen, svarer til vurderingen af, om en aftale om samarbejde mellem kommuner vil skulle godkendes efter 60 i lov om kommunernes styrelse. Det er Indenrigsministeriets opfattelse, at samarbejdsaftalen af 30. januar 2002 mellem I/S A og I/S B ikke er udtryk for et samarbejde, der vil skulle godkendes efter 60 i lov om kommunernes styrelse, idet aftalen efter det oplyste ikke medfører indskrænkning i de to deltagende kommunale fællesskabers beføjelser. Ministeriet har herved lagt vægt på oplysningerne i pkt i den ny samarbejdsaftale, hvorefter en ejer kan opsige samarbejdsaftalen med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har endvidere lagt vægt på det i brevet af 24. januar 2002 og i brevet af 4. juni 2002 fra advokat E og advokat F oplyste om, at bestyrelserne i de to kommunale fællesskaber er tillagt vetoret mod de beslutninger, der træffes af ejermødet i C. Ministeriet har herved på baggrund af disse oplysninger lagt til grund, at ejermødet ikke vil kunne træffe beslutninger, der ikke støttes at et flertal af bestyrelsen i I/S A henholdsvis I/S B. Det er imidlertid Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at oplysningerne i brevene af 24. januar 2002 og 4. juni 2002 sammenholdt med den fremsendte samarbejdsaftale skaber en vis usikkerhed om omfanget af den omtalte vetoret. Det fremgår således af samarbejdsaftalens pkt. 4.7, at alle beslutninger på ejermøderne træffes med almindelig flertal af de afgivne stemmer, med mindre andet følger af nærværende samarbejdsaftale. Bestemmelsen kan efter ministeriet forstås således, at et flertal i bestyrelsen for f.eks. I/S A ikke vil kunne modsætte sig en beslutning, der ønskes truffet af et mindretal i I/S A og en enstemmig bestyrelse i I/S B, som tilsammen udgør et flertal på ejermøderne. Ministeriet skal derfor anmode om, at vedtægterne på dette punkt bringes i overensstemmelse med oplysningerne i brevene af 24. januar 2002 og 4. juni Spørgsmål 2: Det er ministeriets opfattelse, at ændringen af samarbejdsaftalen ikke medfører, at ministeriet på ny skal godkende I/S A s og I/S B s engagement i C i medfør af lånebekendtgørelsen. 5

6 Ministeriet har herved lagt vægt på, at ændringen ikke medfører ændringer i C s drift og aktiviteter eller forpligtelser for de kommunale fællesskaber til at foretage økonomiske indskud eller påtage sig andre nye økonomiske forpligtelser. Spørgsmål 3: Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at kravet i 11, stk. 8, i vedtægterne for I/S A og 3, stk. 2, og i vedtægterne for I/S B om tilsynsmyndighedens godkendelse ved oprettelse af eller deltagelse i selskaber, alene består i forbindelse med selve oprettelsen eller indtrædelsen, og ikke ved senere ændringer i grundlaget for selskabet, medmindre ændringerne er udtryk for, at samarbejdet har ændret karakter. Under henvisning til oplysningerne om de foretagne ændringer i samarbejdsaftalen er det ministeriets opfattelse, at ændringerne ikke vil kræve en fornyet godkendelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet som tilsynsmyndighed for I/S A og I/S B ud over ministeriets godkendelse den 23. december 1994 af, at I/S A og I/S B ved aftalen af 12. maj 1988 havde påtaget sig solidarisk hæftelse i forbindelse med etableringen af C. Spørgsmål 4: Det er tilsvarende Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at ændringerne i samarbejdsaftalen ikke under henvisning til 11, stk. 5, i I/S As vedtægter kræver en fornyet godkendelse i interessentkommunerne. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har herved lagt vægt på det i advokaternes brev af 4. juni 2002 oplyste om, at den i den nævnte bestemmelser beskrevne godkendelsesprocedure blev iagttaget i forbindelse med den oprindelige etablering af C i Ministeriet foretager herefter ikke yderligere i anledning af henvendelserne fra I/S A og I/S B. Ministeriet skal gøre opmærksom på, at kommunaltilsynets struktur ændres med virkning fra den 1. januar Fra 1. januar 2004 fører statsamtmanden for Københavns Amt tilsyn med bl.a. Københavns og Frederiksberg Kommuner samt kommunerne i Københavns og Frederiksborg Amter, jf. 47, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003). Tilsynet med kommunale fællesskaber, jf. 60, varetages af den statsamtmand, der efter den kommunale styrelseslovs 47, stk. 2, varetager tilsynet med de deltagende kommuner, jf. den kommunale styrelseslovs 47, stk. 3. Tilsynet med I/S A og I/S B vil således pr. 1. januar 2004 blive varetaget af statsamtmanden for Københavns Amt. Med venlig hilsen Christian Schønau 6

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

Vedtægter. for. I/S ALFA Specialaffald. CVR-nr København August Sagsnr jhw/jhw/liz Dok.nr

Vedtægter. for. I/S ALFA Specialaffald. CVR-nr København August Sagsnr jhw/jhw/liz Dok.nr København August 2016 Sagsnr. 047853-0003 jhw/jhw/liz Vedtægter for I/S ALFA Specialaffald CVR-nr. 28855036 2/8 1. Navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er I/S ALFA Specialaffald. 1.2 Interessentskabets

Læs mere

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR:

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 4. december 2013 VEDTÆGTER 2013 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

1 S DEC INDGÅET STATSFORVALTNINGEN. Aabenraa Kommune. Skelbækvej Aabenraa. Vedr. oprettelse af et fælleskommunalt taxinævn

1 S DEC INDGÅET STATSFORVALTNINGEN. Aabenraa Kommune. Skelbækvej Aabenraa. Vedr. oprettelse af et fælleskommunalt taxinævn STATSFORVALTNINGEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 Aabenraa Kommune 1 S DEC. 2013 INDGÅET 18 12 2013 Tilsynet Vedr. oprettelse af et fælleskommunalt taxinævn Ved brev af 27. maj 2013 har Sønderborg og Aabenraa

Læs mere

VEDTÆGT. for. I/S Norfors

VEDTÆGT. for. I/S Norfors VEDTÆGT for I/S Norfors 30. maj 2015 Indholdsfortegnelse Navn, hjemsted og formål 3 Pligter og rettigheder 4 Ejerforhold og hæftelse 4 Bestyrelsen 5 Direktion og personale 6 Tegningsret 6 Interessentskabets

Læs mere

Godkendelse af samarbejdsaftale mellem ARC og Vestforbrænding vedr. håndtering af farligt affald.

Godkendelse af samarbejdsaftale mellem ARC og Vestforbrænding vedr. håndtering af farligt affald. Dragør Kommune Kirkevej 7 2791 Dragør 20. december 2013 Sagsnr. 13/113 Dok. nr. Initialer PRO/akh Side 1 af 2 Godkendelse af samarbejdsaftale mellem ARC og Vestforbrænding vedr. håndtering af farligt affald.

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

Samordningsaftale for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S

Samordningsaftale for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S Samordningsaftale for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S (herefter benævnt interessentskabet ). Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens afgørelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens afgørelse. Statsforvaltningens brev til et kommunalt fællesskab 2 0 1 4-1 9 9 2 3 0 Dato: 29-01-2016 Afgørelse om vederlag til bestyrelsesformanden Feltengård I/S anmoder ved e-mail af 12. december 2013 Statsforvaltningen

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Vedtægter. for. Interessentskabet I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø består af:

Vedtægter. for. Interessentskabet I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø består af: 15.11.2006 Vedtægter for I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø (3 interessenter) Interessentskabet I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø består af: 1 Gladsaxe Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune og er pr. 01.01.1998

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Vandværk

Vedtægter for Blovstrød Vandværk Vedtægter for Blovstrød Vandværk 1 Selskabet, der er stiftet den 15. juni 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: Blovstrød Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Allerød Kommune.

Læs mere

Vedtægt. ARC I/S Amager Ressourcecenter Vindmøllevej 6 DK 2300 København S. T E

Vedtægt. ARC I/S Amager Ressourcecenter Vindmøllevej 6 DK 2300 København S. T E ARC I/S Amager Ressourcecenter Vindmøllevej 6 DK 2300 København S T +45 3268 9300 E arc@a-r-c.dk www.a-r-c.dk Almindelige bestemmelser Nordhavn 1. afsnit Almindelige bestemmelser Bispebjerg Brønshøj-Husum

Læs mere

Vejle Kommune Skolegade Vejle

Vejle Kommune Skolegade Vejle Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommunens j.nr. 00.27.02-K03-20-16 Forretningsorden for Vejle Byråd Ankestyrelsen har den 19. december 2017 anmodet byrådet i Vejle Kommune om en udtalelse vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Vedtægt. for. ansættelse af og administration af en stilling som gade- og ungdomspræst med funktion i Aalborg

Vedtægt. for. ansættelse af og administration af en stilling som gade- og ungdomspræst med funktion i Aalborg Vedtægt for samarbejde mellem Budolfi, Hans Egede, Hasseris, Margrethe, Sankt Markus, Vejgaard, Vesterkær, Vor Frelser og Vor Frue sognes menighedsråd i Budolfi provsti i Aalborg stift i medfør af Kapitel

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Ans Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for Ans Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Ans Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: Ans Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Ans By, Silkeborg Kommune. 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Aftale. om ændring af vedtægterne for ESØ 90 I/S. mellem. Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune

Aftale. om ændring af vedtægterne for ESØ 90 I/S. mellem. Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune VOJENS Rådhuscentret 21 DK 6500 Vojens Tlf. 74542156 Fax: 74590524 mail@bergadvokater.dk www.bergadvokater.dk Dato 23. august 2013 Sag nr. 14-38723 Advokat Bjarne L. Ditlevsen bld@bergadvokater.dk Aftale

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Vandværk

Vedtægter for Blovstrød Vandværk 1 Navn og hjemsted Vedtægter for Blovstrød Vandværk 1 Selskabet, der er stiftet den 15. juni 1914, er et interessentselskabandelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er I/S: Blovstrød Vandværk. a.m.b.a.

Læs mere

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Advokatfirmaet Bech-Bruun Att. Advokat Johan Weihe Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W www.oeim.dk Dato: 22. november

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Vedtægt. for. Formål 1. Samarbejdet har til formål at administrere og drive Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg kommune.

Vedtægt. for. Formål 1. Samarbejdet har til formål at administrere og drive Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg kommune. Vedtægt for samarbejdet mellem sognene i Aalborg Nordre Provsti, Aalborg Vestre Provsti, Aalborg Østre Provsti og Aalborg Budolfi Provsti i medfør af 43 stk. 1, i Lov om Menighedsråd og vedtaget i henhold

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægterne er gældende fra 01.04.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED...3 2 INTERESSENTER...3 3 FORMÅL...3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER...3 5

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Anmodning i henhold til 10, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr.

Anmodning i henhold til 10, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr. g Frederikssund Kommune Borg mesterkontoret Rådhuset Torvet 2 36 Frederikssund Sagsnr. 14-1994 Init. OBC/alh Den 4. september 214 5.9.214 Anmodning i henhold til 1, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

Godkendelse af vedtægter og af ændring af vedtægter for Brand & Redning Sønderjylland I/S

Godkendelse af vedtægter og af ændring af vedtægter for Brand & Redning Sønderjylland I/S Brand & Redning Sønderjylland I/S Højskolevej 1 6360 Tinglev Godkendelse af vedtægter og af ændring af vedtægter for Brand & Redning Sønderjylland I/S Brand & Redning Sønderjylland I/S har i e-mail af

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter. for. Rebild Vandværk

Vedtægter. for. Rebild Vandværk Vedtægter for Rebild Vandværk Navn og hjemsted 4 Formål 4 Medlemmer 4 Medlemmernes rettigheder 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelse 5 Udtræden af selskabet 5 Levering til ikkemedlemmer (købere) 6

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Thisted Kommunes samarbejdsaftale med SMK

Thisted Kommunes samarbejdsaftale med SMK Ankestyrelsens brev til Thisted Kommune 31. oktober 2018 Thisted Kommunes samarbejdsaftale med SMK J.nr. 2017-85430 Thisted Kommune har den 18. december 2017 rettet henvendelse til Ankestyrelsen, som i

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTERHAVSGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR VESTERHAVSGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR VESTERHAVSGÅRDENS GRUNDEJERFORENING A. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.0 Foreningens navn er Vesterhavsgårdens Grundejerforening. 2.0 Foreningens hjemsted er Hjørring Kommune. B. FORENINGENS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1/7 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er "I/S REFA Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland- Falster". Interessentskabets hjemsted er Nykøbing Falster. 2. Interessenter

Læs mere

Notatark. Ny tekst: Bilag 1 - oversigt over ændringer i vedtægterne for Energnist I/S. Sagsnr P Sagsbehandler Susanne Juul Sørensen

Notatark. Ny tekst: Bilag 1 - oversigt over ændringer i vedtægterne for Energnist I/S. Sagsnr P Sagsbehandler Susanne Juul Sørensen Notatark Sagsnr. 07.04.00-P24-1-16 Sagsbehandler Susanne Juul Sørensen 30.6.2016 Bilag 1 - oversigt over ændringer i vedtægterne for Energnist I/S Pkt. 3.3 Interessentskabet kan på en Interessents anmodning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA

VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA 223-102024 JTL/usk 24.05.2006 VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Fonden Boformen Gaia. 1.2 Fondens adresse og hjemsted er Bøgelunden 25, 9320 Hjallerup. 2. Stiftelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SJÆLSØ VAND A/S. C:\DOCUME~1\csfjgt\LOKALE~1\Temp\notes278868\6e. Vedtægter Sjælsø (REN, fælles og separat forbrugervalg).

VEDTÆGTER FOR SJÆLSØ VAND A/S. C:\DOCUME~1\csfjgt\LOKALE~1\Temp\notes278868\6e. Vedtægter Sjælsø (REN, fælles og separat forbrugervalg). VEDTÆGTER FOR SJÆLSØ VAND A/S C:\DOCUME~1\csfjgt\LOKALE~1\Temp\notes278868\6e. Vedtægter Sjælsø (REN, 17.04.13 - fælles og separat forbrugervalg).doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

I/S Uggeløse Vandværk Postbox Lynge Tlf Vedtægter for Uggeløse Vandværk A.m.b.a.

I/S Uggeløse Vandværk Postbox Lynge Tlf Vedtægter for Uggeløse Vandværk A.m.b.a. I/S Uggeløse Vandværk Postbox 13 3540 Lynge 2018 Vedtægter for Uggeløse Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Uggeløse Vandværk A.m.b.a. Vedtægterne udgør grundlaget for det juridiske selskab andelsselskabet

Læs mere

Østdeponi Uldjydevej Herning. Vederlag til bestyrelsesformanden

Østdeponi Uldjydevej Herning. Vederlag til bestyrelsesformanden 2014-176783 Østdeponi Uldjydevej 2 7400 Herning Dato: 09-07- 2015 Vederlag til bestyrelsesformanden Østdeponi har ved mail af 25. februar 2014 anmodet om Statsforvaltningens godkendelse af et fast vederlag

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KOMMUNEKREDIT. Navn, hjemsted. Formål og virksomhed. Medlemmer

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KOMMUNEKREDIT. Navn, hjemsted. Formål og virksomhed. Medlemmer VEDTÆGTER FOR KOMMUNEKREDIT Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er KommuneKredit. Foreningen har hjemmel i lov nr. 383 af 3. maj 2006 om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark. Foreningen benævnes

Læs mere

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993.

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993. Vedtægter for den selvejende institution Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland. l Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland er en selvejende institution medhjemsted i Nørre-Rangstrup Kommune,

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A.

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Børkop Vandværk A.m.b.A. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a.

Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a. Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn A.m.b.a. 2007 Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a. Mellem byrådene i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive,

Læs mere

Vedtægter for Vejlaug GRØFTEKANTEN. 1. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Vejlaug GRØFTEKANTEN. 1. Navn og hjemsted: Vedtægter for Vejlaug GRØFTEKANTEN Vejlaugets navn er Grøftekanten. 1. Navn og hjemsted: Dets hjemsted er Odsherred Kommune. Vejlaugets adresse er den til enhver tid siddende formands bopælsadresse, der

Læs mere