Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark"

Transkript

1 Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes udviklingsmuligheder de kommende år står øverst på dagsordenen, er målsætningsprogrammet udviklet omkring de 15 strategiske mål. Overordnede mål, som Boligkontoret vil arbejde målrettet og fokuseret mod de kommende år mod I Boligkontorets strategi opereres med 5 hovedsøjler; basisadministration, beboerdemokrati, boligsocial indsats, drift samt byggeri/renoveringer. Målsætningsprogrammet går som en naturlig konsekvens af sammenhængene, ude hos beboerne og medlemmerne, på tværs af disse 5 søjler, hvilket betyder, at opnåelse af et konkret mål normalt vil medføre aktiviteter på tværs af søjlerne. Gennemførelse af målsætningerne vil ske i konkrete handlinger, og der henvises til det 3-årige handlingsprogram, som repræsentantskabet skal behandle. Målsætningsprogrammet består af følgende 15 hovedoverskrifter: 1. Mål for vækst 2. Kommunale boliger i administration 3. Eksterne kunder 4. Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligforeningen 3B 5. Udvikling 6. Drift 7. Byggeri og renoveringer 8. Beboerdemokratiet 9. Beboerne 10. Boligsocial indsats 11. Boligsøgende 12. IT 13. Medarbejderne 14. Kommunerne 15. Kommunikation 1. Mål for vækst Boligkontoret Danmarks døre vil altid stå åbne for nye medlemmer. Dog vil det primære fokusområde være de nuværende medlemmer. Nye medlemmer skal kunne integreres i organisationen, hvis det giver mening for Boligkontoret Danmark og medlemmerne, bl.a. økonomisk, geografisk og vidensmæssigt, eller hvis det undtagelsesvist drejer sig om at redde en nødlidende boligorganisation. - gå stille med dørene hvad angår markedsføringen for nye medlemmer. - fortsat mene, at det er en vigtig samfundsopgave at hjælpe nødlidende boligorganisationer. Døren står derfor altid åben over for direkte anmodninger fra kommuner, BL eller boligorganisationer for indgåelse af administrations- og samarbejdsaftaler. - holde fast i, at vækst og maksimal ydeevne i stor udstrækning afhænger af antallet af medlemmer og boligafdelinger. For at opnå større effektivitet og ressourceudnyttelse vil 1

2 Boligkontoret Danmark, med respekt for det enkelte medlems integritet, arbejde for større og mere bæredygtige boligorganisationer og boligafdelinger ved fusioner og sammenlægninger. 2. Kommunale boliger i administration Kommunale ældreboliger vil fortsat være et fokusområde for Boligkontoret Danmark. Det gøres først og fremmest for at sikre en stabil og optimal udnyttelse af personalet på afdelingskontorerne til gavn for de tilknyttede medlemmer. - fastholde og udbygge sin nuværende andel af kommunale ældreboliger i administration, fortsat indenfor en forsvarlig økonomisk og personalemæssig ramme. - have sit interesseområde centreret omkring de kommuner, hvor der i forvejen administreres boliger, og der hvor det kan være en fordel for Boligkontorets medlemmer. 3. Eksterne kunder Samarbejdspartnere (eksterne kunder) har været en målrettet indsats de senere år for at opnå bedst mulig udnyttelse og merværdi af de store investeringer i stabsfunktioner, herunder udbygning af det IT-administrative system. Derfor har Boligkontoret oparbejdet en større portefølje af eksterne kunder, som først og fremmest er kunder på stabsfunktionerne og ITsystemet. Tre eksterne kunder, 3B, Fællesbo i Herning samt Skanderborg Andelsboligforening er tilknyttet Boligkontorets administrative system, svarende til ekstra boliger. Sammen med Boligkontorets medlemmer udfører Boligkontoret således support til mere end boliger, svarende til størrelsen af de største administrationsselskaber i landet. Boligkontoret har mere end opnået sit mål om at servicere mere end boliger på de økonomisk og videnstunge områder som IT. - fastholde og udbygge samarbejdsrelationerne med de nuværende samarbejdspartnere, som specielt er koblet på IT-systemet. - Være åbne for nye eksterne samarbejdspartnere, men der vil ikke blive foretaget aktive tiltag på området, idet den nuværende kundestørrelse vurderes at være økonomisk optimal for Boligkontoret og medlemmerne. 4. Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligforeningen 3B Boligselskabet Sct. Jørgen er et stort medlem, som på anderledes vis har tilknytning til Boligkontorets administrative opbygning. Boligselskabet Sct. Jørgen har egen administrativ ledelse og egen administration, som gør brug af flere væsentlige administrative systemer i Boligkontoret. En anden større samarbejdspartner, Boligforeningen 3B, deler hovedkontor med Boligkontoret, en konstruktion som gerne skulle give yderligere afledte synergier for begge organisationer. Boligkontorets mål er at sikre et fortsat konstruktivt samarbejde med de to store organisationer, herunder at cementere og udbygge det hidtidige samarbejde, bl.a. ved at gøre brug af fælles udviklingsinitiativer samt udvikle de områder, som i dag indgår i samarbejdet. - i et tæt samarbejde med ledelsen i Boligforeningen 3B udbygge samarbejdsrelationerne og sikre optimal økonomisk, administrativ og vidensmæssig udnyttelse af bofællesskabet - i samarbejde med ledelsen i Boligselskabet Sct. Jørgen udvikle de igangværende samarbejdsrelationer. 5. Udvikling 2

3 Udvikling er fortsat et højt profileret område for Boligkontoret Danmark. Udvikling vil løbende ske inden for såvel administrative områder (gør det nemmere og billigere), som inden for områder der berører beboerne og beboerdemokratiet direkte. Hovedfokus for Boligkontoret Danmarks udviklingsindsats vil være at skabe merværdi for brugerne. I det konkrete udviklingsarbejde vil Boligkontoret Danmark, afhængig af emne, tage medlemmerne med som udviklingsplatforme, ligesom der kan gøres brug af eksterne samarbejdspartnere til at rulle forsøg ud i den virkelige verden. Her vil de nuværende eksterne samarbejdspartnere udgøre en naturlig platform for partnerskaber i konkrete udviklingsprojekter. Boligkontoret Danmark vil fortsat være blandt de førende boligadministrationer, når det gælder forskellige udviklingstiltag, som enten nu eller senere kan give merværdi til brugerne og i sidste ende beboerne. For at effektivisere udviklingsomkostningerne vil Boligkontoret Danmark løbende søge samarbejde med andre organisationer, som kan bidrage til fælles strategiske udviklingstiltag. - være kendt i branchen som en udviklende boligadministration, som afprøver nye tiltag, der skaber merværdi for beboere, bestyrelser og medarbejdere. - være den førende i branchen på brugerundersøgelser, herunder være den boligadministration med de bedste og bredeste brugerundersøgelser. - arbejde for at fremme det frivillige og beboerdemokratiske arbejde hos medlemmerne, herunder afprøve nye modeller for deltagelse og brugerinddragelse hos medlemmerne og sikre en platform for det frivillige arbejde i boligafdelingerne. - løbende iværksætte udviklingstiltag i driften, som skal fremme effektivitet, service og god ejendomsvedligeholdelse. 6. Drift Driften af medlemmernes boligafdelinger udgør den fysiske ramme for beboernes boligliv. Driften omfatter vedligeholdelse, renholdelse og beboerservice. Boligkontoret Danmark vil, gennem driftsforsøg og erfaringsudveksling mellem de gode resultater og erfaringer, fremme beslutninger, der kan sikre effektiv drift, gode og billige indkøb omkring driften, og en optimal beboerservice. - aktivt arbejde for at optimere den daglige drift med det mål, at beboerne får reduceret deres driftsudgifter med minimum 20 procent. - gennem uddannelse og ledelse sikre motiverede, uddannede og proaktive lokale ejendomsfunktionærer, ejendomsmestre m.m. - aktivt arbejde for en professionel og fremadrettet driftsmæssig backup gennem uddannede og motiverede driftschefer 7. Byggerier og renoveringer Byggeri og renoveringer fylder meget hos medlemmerne og ude hos beboerne. Boligkontoret Danmark vil sikre, at renoveringer og nybyggeri for medlemmerne sker efter de mest fordelagtige økonomiske, moderne og bæredygtige metoder, ligesom energi og klima indtænkes i løsningerne af alle byggesager. Boligkontoret Danmark vil sikre, at der også tages boligsociale hensyn, når der skal indgås kontrakter med entreprenører i større byggesager. - proaktivt inspirere beboerne og medlemmerne i den løbende udvikling og fysiske tilpasning af boligafdelingerne og nybyggeriet gennem vidensdeling støttet op via vores egen tekniske byggeafdeling. - udvikle nye byggeprojekter i de områder, hvor medlemmerne og kommunerne identificerer fremtidige boligbehov. - medvirke til at identificere medlemmerne behov for moderniseringer. - gennemføre medlemmernes moderniseringer, herunder energirenoveringer. 3

4 - sikre gode beboerdemokratiske processer, hvor der tænkes i helhedsløsninger. - sikre den optimale kommunikation mellem en byggesags mange parter. - fastholde og videreudvikle dygtige kompetencer blandt byggeafdelingens medarbejdere, herunder arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og byggeøkonomer. - tilbyde medlemmerne en bred palette af ydelser, herunder projektledelse, økonomistyring og mindre projekterings- og tilsynsopgaver. - sikre, at de eksterne rådgivere i en byggesag leverer gennemarbejdede projekter af høj kvalitet. - have kompetencer til at håndtere medlemmernes behov for løsning af større genhusningssager under et moderniserings- og ombygningsprojekt. 8. Beboerdemokratiet Beboerdemokratiet er fundamentet i Boligkontoret Danmark og hos medlemmerne. Boligkontoret Danmark vil øge indsatsen for vedligeholdelse og fornyelse af det lokale beboerdemokrati på såvel afdelings- som selskabsniveau. Indsatsen omkring kompetencer og en bred repræsentation i de besluttende organer skal søges styrket. - sikre, at beboerne løbende bliver orienteret om de beboerdemokratiske muligheder, ligesom de valgte beboertillidsrepræsentanter skal have de bedste muligheder for at udføre deres arbejde. Boligkontoret Danmark vil øge indsatsen for at få flere frivillige med i beboerarbejdet. - styrke bestyrelsernes indsats i forsøget på løbende at finde fornyelse blandt beboerne, herunder sikre, at de rette kompetencer fortsat er til stede. Der vil blive lagt vægt på, at få de unge og beboere med anden etnisk herkomst end dansk gjort mere aktive i beboerarbejdet. - fortsætte arbejdet med god selskabsskik i organisationsbestyrelserne. - gennem frivillighedsmodellen styrke de frivilliges arbejde ude i boligområderne, herunder skabe netværk til styrkelse af den boligsociale indsats lokalt. - understøtte et frit arbejdsrum til det beboerdemokratiske og frivillige arbejde samt bygge bro mellem det frivillige arbejde og det mere administrative arbejde med boligforvaltning. - arbejde aktivt for at støtte socio-økonomiske virksomheder, som har til formål at styrke det sociale liv i boligområderne. 9. Beboerne Beboerne er den primære kunde. Med udgangspunkt i Boligkontoret Danmarks mission og vision vil Boligkontoret Danmark sikre, at der leveres en nærværende, personlig og målrettet service overfor beboerne. Boligkontoret Danmark skal være tilgængelig døgnet rundt, enten via s, telefon eller personlig ekspedition på afdelingskontorerne. Fokus er på hurtig og professionel ekspedition og besvarelse af henvendelser. Der skal tages særlig hånd om beboere med økonomiske, kommunikationsmæssige og sociale problemer, så Boligkontoret Danmark gennem individuel rådgivning kan være med til at forhindre udsættelser og andre begivenheder, som også kan få indflydelse på det lokale boligmiljø, ligesom Boligkontoret gennem dialog med kommunerne skal arbejde for kommunal fokus på eventuelle boligsociale problemer i boligafdelingerne. I kommunikationen med beboerne skal alle digitale redskaber tages i brug, herunder beboerportaler, digital kommunikation via s m.m., ligesom beboermagasinet BoDK fortsat skal være Boligkontoret Danmarks fysiske ansigt i kommunikationen med beboerne. - arbejde for at mindst 80 procent af beboerne skal være tilfredse med Boligkontoret Danmarks service og under 10 procent må være utilfredse. - løbende følge behovet for åbningstider til personlig henvendelse, specielt i de områder hvor der er stort behov for en proaktiv udlejningsindsats. 10. Boligsocial indsats 4

5 Boligkontoret Danmark vil styrke den boligsociale og kommunikative indsats ude i boligafdelingerne. Boligkontoret vil tilbyde en mere proaktiv, målrettet, struktureret og forebyggende boligsocial indsats for alle medlemmer. Indsatsen skal kunne målrettes konkrete større problemstillinger, som de nuværende boligsociale helhedsplaner, men skal også fungere som rådgivning på ad hoc niveau til støtte for den lokale ejendomsdrift (den sociale vicevært), beboerdemokratiet samt de steder, hvor man lokalt beslutter at udbygge den boligsociale indsats med netværksgrupper og kontaktpersonordninger. - arbejde for en tidlig forebyggende boligsocial indsats hos medlemmerne og har fokus på begyndende sociale ubalancer i boligafdelingerne - inddrage fysiske, driftsmæssige og sociale tiltag i den boligsociale indsats. - arbejde for en mere systematisk koordinering mellem bygge- og renoveringsopgaver, boligsociale indsatser og den daglige drift, således at medlemmerne oplever en samlet helhedsorienteret indsats for boligafdelingerne. - sikre en professionel gennemførelse af de boligsociale indsatser og helhedsplaner samt være medlemmernes og Landsbyggefondens foretrukne samarbejdspartner på det boligsociale felt. - bidrage til gode beboerdemokratiske processer i det boligsociale arbejde. - Arbejde for en metode, som let kan vise om den boligsociale indsats virker efter hensigten. - arbejde for, at der løbende iværksættes og gennemføres undervisning omkring boligsocialt arbejde for bestyrelser, styregrupper og frivillige. - løbende uddanne vores medarbejdere, så vi sikrer, at de er klædt på til at håndtere det boligsociale område. - etablere en uddannelse for ejendomsfunktionærerne, som kan skabe flere boligsociale viceværter. - forpligtige kommunerne på det boligsociale arbejde og deres boligsociale ansvar. - sørge for, at der tages hånd om sårbare beboere og grupper (eksempelvis psykisk syge, misbrugere, udsatte familier og beboere på vej ud i økonomisk uføre) - fastholde og videreudvikle dygtige kompetencer inden for det boligsociale område, herunder anvende socialfaglige akademikere, socialrådgivere og udførende projektledere. 11. Boligsøgende Boligsøgende er de kommende beboere. I et marked hvor der er kamp om kunderne, er det vigtigt at vise rettidig omhu og ordentlighed i relation til de boligsøgende. Boligkontoret vil øge kommunikationen med de boligsøgende via -kampagner m.m., ligesom den nye hjemmeside skal gøre det nemmere at navigere rundt blandt medlemmernes boligafdelinger. Gennem fælles ventelister medlemmerne imellem og gennem et attraktivt rabatsystem ved køb af flere opnoteringer vil Boligkontoret Danmark gøre det mere attraktivt at blive skrevet op blandt medlemmernes boliger. Boligkontoret skal arbejde for flere opnoteringer til medlemmerne. - arbejde for, at boligudbuddet matcher efterspørgslen, både ved at tilpasse boligudbuddet den nuværende og fremtidige efterspørgsel og ved at påvirke efterspørgslen til medlemmernes favør. - sikre, at udlejningen opleves som nem og tilgængelig for både boligsøgende, indflyttere, fraflyttere og medarbejdere, hvilket kræver uafbrudt opdatering af og udvikling af værktøjer, der støtter op omkring udlejningsprocesserne. - sikre en tilfredsstillende rådgivende service til boligsøgende, indflyttere og fraflyttere, så de føler sig hjemme i mødet med Boligkontoret Danmark og det enkelte medlem. Denne rådgivning skal medvirke til, at nuværende beboere opfatter sig som ambassadører for boligafdelingen og det enkelte boligselskab. 12. IT Det IT-administrative system er kernen i Boligkontoret Danmarks solide basisadministration. Boligkontoret vil fortsat udbygge systemerne med udgangspunkt i den digitale verden. Dette 5

6 skal gøres gennem allerede eksisterende standardsystemer, som er med til at minimere de løbende administrative omkostninger samt sikre lave udviklingsomkostninger. - styrke den digitale platform og arbejde på en fortsat effektivisering af de administrative funktioner gennem IT-anvendelsen med hovedtesen gør det nemt, effektivt og billigt - sikre fortsat udvikling af medlemmernes hjemmesider, således at de er den optimale indgang for såvel boligsøgende som bestyrelser, beboere og medarbejdere. - udvikle den optimale portalløsning for bestyrelser og beboere, som kan sikre hurtig og effektiv adgang til nødvendige oplysninger og selvbetjening. 13. Medarbejderne Medarbejderne er den vigtigste ressource. Boligkontoret vil arbejde for at fastholde og tiltrække de bedste hoveder i branchen ved at sikre en interessant, krævende og udfordrende arbejdsplads. Boligkontoret vil gennem målrettet værdibaseret ledelse og organisatorisk opbygning af organisationen sikre stor ledelseskraft samt selvstændig beslutningskompetence i alle led af organisationen. Boligkontoret Danmark skal opleves og reelt fungere som en flad ledelsesstruktur uden usikkerhed for, hvor de enkelte beslutninger tages. Medlemmernes egne medarbejdere ude lokalt i driften (driftschefer, lokalinspektører, ejendomsfunktionærer m.m.) udgør et vigtigt led i den samlede drift og service til beboerne. Uddannelse og kompetenceudvikling, trivsel samt rekruttering er et ligeså vigtigt element for disse medarbejdere som for de administrative medarbejdere ansat i Boligkontoret Danmark. Boligkontoret ønsker derfor at kunne tilbyde medlemmerne de samme kvalificerede HR funktioner til personalet, som ansatte i Boligkontoret har adgang til. - arbejde for en samlet personaleomsætning på under 8 procent om året. - sikre, at medarbejdertilfredsheden på de væsentligste faktorer omkring trivslen som arbejdsglæde, indflydelse på egen arbejdsdag samt balancen mellem arbejde og fritid skal ligge på over 4,0 på en 5-scala. - udbygge og intensivere kompetenceudviklingen for alle medarbejdergrupper - løbende udvikle og uddanne ledergruppen, så målet om en kraftfuld og effektiv ledelse fastholdes - gennem effektivitet og rationalitet sikre et lønniveau, som kan tiltrække de mest kompetente medarbejdere i branchen, uden at dette påvirker Boligkontorets konkurrenceevne på det samlede omkostningsniveau. 14. Kommunerne Kommunerne er den vigtigste eksterne samarbejdspartner for medlemmerne. Gennem bl.a. styringsdialogen vil Boligkontoret Danmark sikre, at medlemmerne og kommunerne får et tæt samarbejde til løsning af de udfordringer og problemstillinger, der måtte være i de lokale boligområder, og som skal løses i et tæt samarbejde mellem medlemmerne/boligkontoret Danmark og kommunerne. Boligkontoret vil fortsat være en professionel og troværdig samarbejdspartner for kommunerne til løsning af de boligsociale opgaver. - styrke samarbejdet mellem medlemmerne og kommunerne gennem en strategisk tilgang til styringsdialogen - gennem dialog med kommunerne skabe bedre grobund for kommunal fokusering og løsning af eventuelle boligsociale problemer i boligafdelingerne. 15. Kommunikation Kommunikation er et nøgleord for Boligkontoret Danmarks måde at sikre vidensdeling i organisationen, ligesom kommunikation skal bruges aktivt til at vise gennemsigtighed og ordentlighed i organisationen. 6

7 Boligkontoret Danmark vil satse på kommunikation som et bærende element i vidensdeling. internt som eksternt, og Boligkontoret Danmark vil via en aktiv kommunikationspolitik sikre, at de gode historier ude hos medlemmerne og beboerne bliver fortalt til en bred kreds i samfundet, lokalt som landsdækkende. - sikre en forståelig og nærværende kommunikation til beboerne om væsentlige forhold omkring boligen og det gode boligliv. - sikre, at kendskabet til Boligkontoret Danmark og medlemmerne er maksimalt - sikre en forståelig og nærværende kommunikation til alle målgrupper samt styrke vidensdelingen mellem medarbejdere og medlemmer. - sikre, at alle trykte og digitale kommunikationskanaler har et sammenhængende udtryk, der afspejler Boligkontorets kerneværdier. - gennem kommunikationen styrke beboerdemokratiet og bestyrelsesarbejdet og sikre nem adgang til information, værktøjer og kompetenceudvikling. - sikre, at kommunikationen til medlemmer overordnet skal underbygge medlemmernes unikke identitet, selvstændighed og synliggøre medlemmerne i lokalområderne og blandt beboerne. - udvikle og lancere en ny version af intranettet - styrke selvforståelsen og bruge pressen til at fortælle de gode historier om Boligkontoret Danmark og medlemmerne 7

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Boligsocialnet. Himmerland Boligforening 14. marts 2013

Boligsocialnet. Himmerland Boligforening 14. marts 2013 Boligsocialnet Himmerland Boligforening 14. marts 2013 Nøgletal Ca. 6100 boliger i 52 afdelinger Organisationsbestyrelse med 9 medlemmer Repræsentantskab med 119 medlemmer Afdelingsbestyrelser med 225

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Øvrige forslag til indsatser

Øvrige forslag til indsatser Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Nyt medlem. Generelt. Diverse. Udvikling af selvbetjeningsløsninger

Bestyrelsens beretning 2013. Nyt medlem. Generelt. Diverse. Udvikling af selvbetjeningsløsninger Bestyrelsens beretning 2013 Nyt medlem Bestyrelsen har godkendt, at FSB i Gladsaxe bliver medlem af FA09 fra 1. januar 2015. Michael Gravengaard, der er formand for boligorganisationen, var inviteret med

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres vision: Vi sikrer udvikling gennem forskning og uddannelse Danida Fellowship Centres mission: 1. DFC sikrer, at uddannelsesaktiviteterne

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og KENDER DU IKKE DOMEA? er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og Administrations-gruppen Danmarks Boligselskab. s navn kommer fra latin og betyder

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab. 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter

1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab. 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter 1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab 2) Fysiske helhedsplaner 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter 4) Status fysiske helhedsplaner Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab Grundlagt

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

En innovativ vej til effektiv drift

En innovativ vej til effektiv drift En innovativ vej til effektiv drift Boligkontoret Danmark Ida Ravnholdt Poulsen Maj 2015 Introduktion Ida Ravnholdt Poulsen Ansat i Sekretariatet i Boligkontoret Danmark Projektleder på projektet En innovativ

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGSOCIAL DRIFT (for ansatte og ledere i driften) BÆREDYGTIG BOLIGSOCIAL DRIFT FRA SKRALD TIL RESSOURCE FRA SERVICE TIL MEDSKABELSE BOLIGDRIFT OG KOMMUNIKATION HJÆLP

Læs mere

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Lotte Jensen Professor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS lje.lpf@cbs.dk

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE SMID DEN KOMMUNALE KITTEL Når embedsmænd spiller på udebane i lokalsamfund BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati GHETTOSTRATEGI

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

KONFERENCE FOR ORGANISATIONSBESTYRELSER Hotel Nyborg Strand Lørdag og søndag den 5. og 6. september 2015 ALMENT SAMFUNDS- ANSVAR

KONFERENCE FOR ORGANISATIONSBESTYRELSER Hotel Nyborg Strand Lørdag og søndag den 5. og 6. september 2015 ALMENT SAMFUNDS- ANSVAR KONFERENCE FOR ORGANISATIONSBESTYRELSER Hotel Nyborg Strand Lørdag og søndag den 5. og 6. september 2015 ALMENT SAMFUNDS- ANSVAR LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER Kl. 10.00 10.15 Kl. 10.15 10.30 Kl. 10.30 11.15

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere