Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for Onsholtgårdsvej, Viby. 1. Resume Lokalplanen gælder for et ca. 1,4 ha stort område syd for Onsholtgårdsvej i den vestlige udkant af bydelen Grøfthøj i Viby J. Området er ved planens udarbejdelse privatejet og ligger i landzone. Området bliver ved lokalplanens vedtagelse overført til byzone. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra privat bygherre om at etablere ca. 13 boliger i området. Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende Kommuneplan Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden Der er indkommet 3 indsigelser/bemærkninger til planen. Indsigelserne omhandler støj, trafikafvikling, hastighedsdæmning og krav til bygherre om færdiggørelse af lokalplanområdet. 2. Beslutningspunkter At 1) Forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for Onsholtgårdsvej, Viby endeligt vedtages med den ændring, der fremgår af indstillingen afsnit 5.2, Ad 3a. At 2) indsigelser fremkommet under den offentlige høring af lokalplanforslaget besvares som anført under indstillingens afsnit 5.2. Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig side 1 af 6

2 3. Baggrund Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af anmodning fra den private bygherre, der ønsker at etablere boliger. 4. Relationer til mål Lokalplanen er i overensstemmelse med målsætningerne i kommuneplanen om etablering af et varieret udbud af boliger. 5. Sagsfremstilling 5.1 Lokalplanens indhold Lokalplanområdet syd for Onsholtgårdsvej, som i dag anvendes til landbrugsareal, grænser mod syd op til kommunalt idrætsanlæg med oplyste boldbaner og mod vest op til et naturområde med en lille sø og tæt beplantning. Formålet med lokalplanplanen er at muliggøre opførelse af åben-lav boliger svarende til parcelhusbebyggelsen nord for Onsholtgårdsvej. For at sikre lokalplanområdets karakter af åben-lav boligbebyggelse med fritliggende parcelhuse, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om at bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en maks. bebyggelseshøjde på 8,5 m og en bebyggelsesprocent på op til 30. Området er i Kommuneplan 2013 udlagt til boligområde, og lokalplanens anvendelse er i overensstemmelse med dette. Lokalplanområdet ligger i et område for særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplandet til almen vandforsyning. Lertykkelser på m gør dog, at området er mindre sårbart for forurening. 5.2 kommentarer til indsigelser fremkommet under den offentlige høring af lokalplanforslaget Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden Der er indkommet 3 indsigelser/bemærkninger til planen. Disse er vedlagt indstillingen, mærket Bilag 1. Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig side 2 af 6

3 Indsigernes bemærkninger fremgår af nedenstående med Teknik og Miljøs bemærkninger efter hvert indsigerpunkt: 1. Henrik Stærmose, Racehall A/S anbefaler at der indtænkes støjmur mod jernbanen og Racehall A/S på adressen Hasselager Centervej 30, 8260 Viby J. Ad 1. Racehall A/S har den 17. september 2014 fået påbud om overholdelse af grænseværdier for støj i forhold til omkringliggende beboelser. Påbuddet er givet efter, at der er foretaget støjmålinger, der viste overskridelser af de vejledende støjgrænser. Der er i påbuddet ikke stillet specifikke krav til, hvordan Racehall A/S skal imødekomme påbuddet. Etablering af en støjafskærmning kunne således i princippet være en mulighed. Det skal dog bemærkes, at der jf. støjrapporten Måling af støjbelastning fra Racehall, 22. maj 2014 står: I hver gavl er der øverst en åbning dækket af et hulperforeret metalgitter igennem hvilken støjen (ventilation og motorstøj) inde fra hallen kan udstråles. Dette tyder umiddelbart på, at en støjskærm kun vil have begrænset effekt. Det vurderes ikke, at der med det foreliggende lokalplanforslag pålægges Racehall begrænsninger/vilkår, som ligger udover vilkårene fastsat i påbuddet. Imødekommelse af påbuddet vil således også sikre, at støjvilkårene i lokalplanområdet overholdes. 2. Stavtrup Lokalråd v. Torben Dahl Tranberg bemærker, at det på grund af et stigende antal biler på Bøgeskov Høvej og Grøndalsvej, er svært at komme fra deres lokalområde og ud på Skanderborgvej. Lokalrådet opfordrer derfor Aarhus Kommune til at gentænke afviklingen af trafikken i området og foreslår udbygning af viadukten under jernbanen og videreførelse af Bøgeskov Høvej til Hasselager Centervej, eller at der etableres udkørsel til Skanderborgvej ved lyskrydset ved Skanderborgvej nr Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig side 3 af 6

4 Ad 2. Lokalplanen giver mulighed for etablering af ca. 13 boliger, som forventes at generere i størrelsesordnen 50 biler pr. dag. Det er en trafik, som vurderes at kunne afvikles uden problemer via det eksisterende vejnet. Lokalrådets forslag er et kendt forslag og et forslag, som ikke er en direkte konsekvens af denne lokalplan. Begge de eksisterende tilslutninger til Ravnsbjergvej ved henholdsvis Bøgeskov Høvej og Grøndalsvej er signalregulerede og doserer dermed trafikken ud på det overordnede vejnet. Trafikken fra henholdsvis Bøgeskov Høvej og Grøndalsvej vurderes at være af en størrelse, der kan afvikles via de to tilslutninger. Det er vurderingen, at der med de trafikmængder, der er i området i dag, ikke er et trafikalt belæg for en yderligere udbygning af vejnettet i området. Ønskerne er noteret og vil indgå i kommende overvejelser om eventuelle ændringer og udbygninger af infrastrukturen i området. 3. Carsten Sejer, Onsholtgårdsvej 62 bemærker følgende: a. Den vestlige sti i lokalplanområdet virker ulogisk. Ad 3a. Teknik og Miljø er enig i denne betragtning. Stien er unødvendig og foreslås slettet fra planen. b. Kan der etableres en cykelsti i den sydlige og vestlige del af Onsholtgårdsvej rundt om lokalplan 992, så det bliver mere sikkert for småbørn at færdes i området. Ad 3b. Tanken er ikke, at der skal cykles langs vejene i området, herunder Onsholtgårdsvej, men at man benytter de allerede etablerede stiforbindelser inde i området. Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig side 4 af 6

5 c. Kan der etableres fartdæmpning på Onsholtgårdsvej på hver side af institutionen 2Kløveren. Ad 3c. Der er tale om et lukket/blindt vejsystem, og derfor er der ingen gennemkørende trafik i området. Trafikken består derfor af ærindekørsel for erhverv og beboere. 2Kløveren ligger allerede i et sving, hvor farten må forventes at være lavere. Onsholtgårdsvej er det pågældende sted en privat fællesvej. Hvis det ønskes, kan vejens ejer fremsende et projekt med ønsker til vurdering i Teknik og Miljø. Godkendes projektet, kan det efterfølgende etableres af ansøger. Umiddelbart vurderes det, at der intet trafikalt argument er for, at der netop her skal hastighedsdæmpes. d. Der bør stilles konkrete krav til bygherre om færdiggørelse af området, hvad angår veje, stier og beplantning. Og der bør stilles en bankgaranti, så den kommende grundejerforening ikke kommer til at stå med de samme problemer, som opstod i forbindelse med lokalplan nr. 813 med samme bygherre, hvor færdiggørelse har været meget forsinket og er foregået under kritisable forhold. Ad 3d. Lokalplanen indeholder bestemmelser om en økonomisk bankgarantistillelse fra bygherres side om færdiggørelse af lokalplanområdet, jf. 5 og 12. I forbindelse med godkendelsen af byggemodningsprojektet vil der blive stillet en bankgaranti med krav om færdiggørelse af lokalplanområdet med etablering af veje, stier og beplantning mm. Bankgarantien kan kun fritstilles ved kontrol af, at arbejdet er udført med den rette kvalitet. 5.3 Skoleforhold Børn og Unge har ingen bemærkninger til tilvejebringelsen af lokalplanen. 6. Strategi for borgerinddragelse I forbindelse med igangsætningen af lokalplanarbejdet er fællesrådet blevet orienteret, ligesom fællesrådet er blevet orienteret om den offentlige fremlæggelse af Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig side 5 af 6

6 lokalplanforslaget. Vurderingen har været, at der ikke har været behov for yderligere tiltag om borgerinddragelse udover den lovbestemte procedure og den normale praksis for lokalplanlægningen i Aarhus Kommune. 7. Konsekvenser for ressourcer Indstillingen har ingen kommunaløkonomiske konsekvenser. I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om at lokalplan nr. 992 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens 3, stk. 1, nr., 3. Uddybende begrundelse for den konkrete afgørelse er indskrevet i lokalplanens redegørelsesdel under Lokalplanen og andre planer. Kristian Würtz / Erik Jespersen Bilag Bilag 1: Indsigelser til lokalplan nr. 992 Bilag 2: Lokalplan nr. 992 Tidligere beslutninger Aarhus Byråd vedtog den 23. oktober 2013 Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune, hvori lokalplanområdet udlægges til boligområde. Sagsnummer: 14/ Center for Byudvikling og Mobilitet Tlf.: E-post: Lix: 42 Sagsbehandler: Mathias Thinggård Brovall Tlf.: E-post: Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig side 6 af 6

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere