Boliger ved Ringstedvej 29-31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger ved Ringstedvej 29-31"

Transkript

1 Boliger ved Ringstedvej Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter

2 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Tilladelser fra andre myndigheder 13 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 17 Dispensation fra lokalplanen 17 1 Formål 18 2 Område og zonestatus 18 3 Anvendelse 19 4 Udstykning 19 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 19 6 Bebyggelsens omfang og placering 20 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 21 8 Ubebyggede arealer 23 9 Støj Ejerforening Forsyning Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 29 Kortbilag 1 30 Kortbilag 2 32 Kortbilag 3 34 Kortbilag 4 36

3 3 Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 1. behandling, Byråd Offentlig høring Borgermøde Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 2. behandling, Byråd 7. juni juni juni juni august august december december december 2012

4 Forord Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. Hvem udarbejder lokalplaner? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Plan og Udvikling. Du kan kontakte Plan og Udvikling på Rådhuset, Køgevej 80 i Roskilde, på tlf eller via til Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknik og Miljø, på biblioteket og borgerservicecentrene i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Plan og Udvikling, Postboks 100, Køgevej 80, 4000 Roskilde eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslag beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller anden inddragelse af interessenter. Endelig lokalplan Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og ideer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme et ønske fra en privat investor, der har købt arealet med henblik på at opføre boliger. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 og er beliggende ved Ringstedvej/Store Møllevej i den vestlige del af Roskilde by.

7 7 Lokalplanområdet omfatter ejendommene: Matr. nr. 551 og 552 af Roskilde Bygrunde, der vil blive sammenlagt til én matrikel. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Ringstedvej og en nyere 1-plans villa. Mod nord afgrænses området af Store Møllevej og et ældre blandet erhvervs- og boligområde, der blandt andet rummer forskellige sportsklubber og et motionscenter. Lokalplanområdet grænser mod øst op til jernbanen, der går mellem Roskilde og Ringsted. Syd for lokalplanområdet ligger et villaområde med nyere og ældre huse. Lokalplanområdet har frem til 1960 været anvendt til landbrugsdrift og senere produktionserhverv. I dag fremstår lokalplanområdet i ryddet stand. Terrænet falder ca. 1,5 m fra Ringstedvej til ca. 100 meter mod øst. Det resterende areal er relativt plant. Den nordlige del af arealet har en tæt plantageagtig bevoksning af grantræer, mens den sydlige del er græsbevokset med et par enkelte fritstående træer. I skellet mod syd er der plantet en bøgehæk. Lokalplanområdet er belagt med forskellige servitutter, jf. kortbilag nr. 2. Nr. 4 - Byggelinie, 10 meter fra Ringstedvej Nr Byggelinier fra højspændingsledning ved jernbanen, 6, 10 og 15 meter. Nr Servitutbælte på 2 x 2 meter omkring kloakledning (midt i området).

8 SKEL MOD ØST POLITISK BEHANDLING SKEL MOD VEST jernbane snit A-A Store Møllevej Ringstedvej SKEL MOD VEST SKEL MOD ØST GK GK Ringstedvej snit B-B fælles opholdsareal Bygninger mod Ringstedvej og jernbanen afskærmer det fælles friareal mod støj. parkering jernbane SKEL MOD SYD Redegørelse SKEL MOD NORD GK GK snit C-C Store Møllevænge fælles opholdsareal Store Møllevej Ringstedvej er en gammel indkørselsvej, og man nærmer sig her Roskilde og har en fin udsigt til byen med Domkirken, inden man kommer ind i byen. Ringstedvej er præget af at rumme mange forskellige byfunktioner. Der er villaer, etageboliger samt butikker, kontorer og andre erhverv. Bygningsmæssigt er Ringstedvej repræsenteret ved vidt forskellige byggerier, de ældste fra starten af 1900-tallet og nyeste fra omkring år På østsiden af Ringstedvej, nord og syd for lokalplanområdet, er der dog rækker af ensartede dobbelthuse med manzardtag fra begyndelsen af 1900-tallet. Formål og indhold Lokalplanen skal give mulighed for at de gamle bygninger i lokalplanområdet kan nedrives og at der kan opføres en boligbebyggelse i 2 og 3 etager med tilhørende friarealer. Bygninger og udendørs opholdsarealer skal sikres mod støjgener fra togtrafik og vejtrafik. Dette skal ske ved etablering af støjskærme mod jernbanen samt mod naboejendomme syd og øst for lokalplanområdet. Endvidere skal bygningerne placeres så udendørs opholdsarealer afskærmes mod støj og som samtidig giver mulighed for at trapperum, badeværelser og køkkener mod de støjbelastede sider af bygningerne, mens terrasser, altaner, opholdsstuer og soveværelser orienteres mod de støjbeskyttede udendørs opholdsarealer. Der skal etableres sammenhængende fælles udendørs opholdsarealer, der med hensyn til udformning og beplantning gør dem egnet til leg og ophold.

9 SKEL MOD VEST GK Ringstedvej sti sti Snit i bygning mod Ringstedvej 9 Vejadgang skal ske fra Store Møllevej til parkeringspladser langs Store Møllevej og en stor parkeringsplads mod jernbanen. Stierne i bebyggelsen skal forbinde området med fortove, cykelstier og busstop på Ringstedvej samt give adgang til de enkelte boliger. Lokalplanen skal ved bestemmelser om bygningernes højde og placering sikre at bebyggelsen tager hensyn til nabobebyggelser. Endelig indeholder lokalplanen bestemmelser om at bebyggelsen skal opføres i traditionelle materialer som mursten og tegl med mulighed for påbygning af altaner i stål og glas med vanger af mursten og værn i glas og / eller stål. Bebyggelsesplanen i lokalplanen er baseret på et skitseprojekt udarbejdet af bygherre. Forhold til anden planlægning Statslig planlægning Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes planlægning, hvis planlægningen er i strid med overordnede planlægningsinteresser. De statslige interesser, der er aktuelle i forhold til denne lokalplan, er sammenfattet nedenfor. Grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet er i Vandplan udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området.

10 Ringstedvej SKEL MOD VEST snit B-B GK fælles opholdsareal GK parkering SKEL MOD SYD SKEL MOD ØST SKEL MOD NORD GK GK snit C-C Store Møllevænge fælles opholdsareal Den 2-etagers bygning mod syd sikrer gode solforhold i det fælles friareal Store Møllevej Redegørelse Kystnærhedszonen Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Roskilde Fjord og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. Topografien og byområdet mellem fjorden og lokalplanområdet bevirker imidlertid, at byggeri med de højder, der er fastsat i lokalplanen, ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet ligger ca. 2 km fra Roskilde Fjord, som er nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. Der er ikke registreret beskyttede arter i lokalplanområdet. Roskilde Kommune vurderer derfor, at planen ikke kan skade de internationale naturbeskyttelsesinteresser. Fingerplan 2007 Fingerplan 2007 skal sikre, at byudviklingen i hovedstadsområdet især understøtter den kollektive trafikbetjening, og at byspredning i det åbne land begrænses. Bebyggelse skal derfor fortrinsvis samles i Fingerbyen (Håndfladen og byfingrene) langs med trafikårene mellem København og købstæderne og yderligere intensiveres/koncentreres omkring i nærhed til stationerne. I forhold til Fingerplan 2007 er lokalplanområdet beliggende indenfor Roskildebyfingeren med nærhed til en station. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplan Roskilde 2009 og beliggende inden for rammeområde 4.BS.1. som er udlagt til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål med mulighed for bebyggelse i 3 etager og en maksimal bebyggelsesprocent på 55.

11 SKEL MOD SYD 2,0 m. høj støjskærm GK sti Snit i bebyggelse mod syd. Bebyggelse tilpasses nabohusenes skala 11 Område 4.BS.1. ligger i Roskilde uden for det stationsnære område, og planlægningen indenfor lokalplanområdet skal derfor overordnet set sikre, at området kan byudvikles dog ikke til intensive byfunktioner. Lokalplanområdet ligger inden for en af sigtelinierne til Roskilde Domkirke som er udpeget i kommuneplanen. Planlægningen skal derfor overordnet sikre, at oplevelsen af domkirken ikke forringes. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinier og rammebestemmelser. Spildevandsplan I henhold til kommunens spildevandsplan er ejendommen beliggende i en fællesklokeret del af kloakoplandet til overløbsbygværk OC20. Spildevandsplanen forudsætter en maximal afledning svarende til en befæstelsesgrad på 0,45. Der foreligger tinglyst deklaration (Lyst 3. april 1973), hvoraf det fremgår, at ejeren af matr. nr. 551, 552 0g 553 af Roskilde Købstads Bygrunde er pligtig til, at der udføres forsinkelse af regnvand fra ejendommen, såfremt der i hovedledningen opstår stuvning, der afstedkommer gener for de tilsluttede ejendomme. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det planlagte boligbyggeri som er omfattet af denne lokalplan ikke vil have en påvirkning på nabokommunerne. Kollektiv trafikplanlægning Lokalplanområdet busbetjenes ved stoppesteder på Ringstedvej umiddelbart ud for lokalplanområdet.

12 SKEL MOD ØST SKEL MOD VEST jernbane Store Møllevej Ringstedvej snit A-A Den nye bebyggelse langs Store Møllevej følger vejens fald mod øst Ringstedvej SKEL MOD VEST snit B-B snit C-C Redegørelse GK Faktaboks om fjernvarme: Selvom der er tilslutningspligt til fjernvarme kan bygninger opføres som lavenergibyggeri. Lavenergibyggeri har krav på dispensation fra tilslutningspligten, og bygherren kan derfor vælge om bygningen ønskes tilsluttet fjernvarmen, eller der ønsker en anden opvarmningskilde SKEL MOD SYD Store Møllevænge GK fælles opholdsareal GK Lokalplanområdet ligger inden for en afstand af ca. 1,5 km fra Roskilde Station. Vej- og stiplanlægning Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Ringstedvej, der indgår i det overordnede GK vejnet, via Store Møllevej til parkeringspladser Store fælles opholdsareal Møllevej Der er cykelstier langs Ringstedvej i retning mod station og bymidte samt ud af byen. Skoledistrikt og skolekapacitet Lokalplanområdet ligger indenfor Tjørnegårdsskolens skoledistrikt. I følge prognoser ved lokalplanens udarbejdelse har skolen kapacitet til den boligudbygning, som planen giver mulighed for. Forsyning Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde, så ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmenettet. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f.eks. solvarme efter regler fastsat af Roskilde Kommune. I Roskilde Kommuneplan 2009 er der stillet krav om tilslutning til fjernvarme. Kravet er skærpet i det nye Bygningsreglement, BR10, der trådte i kraft pr SKEL MOD NORD parkering Området er planlagt fælleskloakeret, men for at foretage forsinkelse inden udledning til Roskilde Forsynings afløbssystem eller nedsivning er det nødvendigt at spildevand og regnvand separeres. Af ressourcemæssige hensyn er det dog ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geotekniskt SKEL MOD ØST jernbane

13 SKEL MOD NORD have sti parkering Store Møllevej Parkering langs Store Møllevej 13 muligt og hvis det kan ske uden ulemper for naboer. Bygherre bekoster for egen regning omlægning af kloakledning (servitutbælte) som følge af bebyggelsesplanen. Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Roskilde Kommunale Vandværk. Ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk. Boliger der etableres i lokalplanområdet er omfattet af Regulativ for husholdningsaffald i Roskilde Kommune Elforsyningen til lokalplanområdet varetages pt. af SEAS- NVE. Tilladelser fra andre myndigheder Det er fortsat gældende at enhver statslig myndighed har vetobeføjelse overfor lokalplaner. Der skal rettes henvendelse til det enkelte ministerium (dette sker automatisk gennnem indberetning i PlanDK). Transportministeriet har indsigelsesret til eksempelvis bebyggelse i nærhed af banearealer. Endvidere skal Banedanmarks betingelser for etablering af støjhegn ved jernbanen indhentes. Kulturhistorie Roskilde Museum har i medfør af museumslovens 23 foretaget en kontrol af lokalplanområdet, og det oplyses at der ikke er registreret jordfaste fortidsminder, men det anbefales at der foretages en prøvegravning inden byggestart. Miljø I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21, juli 2004, skal kommunen

14 SKEL MOD ØST GK sti parkering carporte jernbane Snit i bygning og parkeringsareal mod jernbanen Redegørelse gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirken på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor screenes, dvs. der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Carl Bro A/S Rådgivende Ingeniører - har i marts 2006 udført en kombineret geoteknik- og miljøundersøgelse på grunden Ringstedvej 29-31, Roskilde. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af screening af lokalplanforslag 578, ikke er behov for at foretage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget. Screeningen har været udsendt til høring hos: Kulturarvstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøcenter Sjælland, Roskilde Museum og DN s lokalafdeling, der ikke har haft bemærkninger til planen Lokalplanforslaget redegør for forholdet til øvrig planlægning, hvoraf det fremgår, at planen ikke er i strid med anden overordnet planlægning eller sektorplanlægning ud fra en miljømæssig vurdering. Støj og vibrationer I forbindelse med udviklingen af et byggeprojekt i lokalplanområdet har Moe & Brødsgaard Rådgivende Ingeniører

15 SKEL ØST 3,0 m. høj støjskærm Langs jerbanen skal der etableres en 3,0 meter høj skærm. Den skal udføres i henhold til Banedanmark s betingelser udført beregning af støjbelastning på facader og opholdsarealer, samt foretaget måling af vibrationer på byggegrunden. Målinger og beregninger har til formål at belyse de støj- og vibrationsmæssige forhold der må forventes når byggeriet realiseres. Beregninger og målinger fremgår af følgende rapporter, notater og bilag: Beregning af vejtrafikstøj ved planlagt byggeri. 6. juni 2011 Beregning af jernbanestøj ved planlagt byggeri. 7. juni 2011 Måling af vibrationer ved planlagt byggeri. Juni 2011 Notat vedr. lydkrav til vinduer, Bilag støj på udearealer, Vejtrafikstøj Beregningen af støjkonturer på udendørs opholdsarealer viser, at over langt den største del af grunden er støjbelastningen under Lden = 58 db. Der er nogle enkelte steder omkring Blok 1, og ved gavlen af Blok 4, hvor støjgrænsen overskrides lidt. Det vurderes at disse områder alligevel på baggrund af deres beliggenhed ikke vil være attraktive som opholdsareal. Ringstedvej A D Store Møllevej B C Jernbane 2 ETAGER 3 ETA 2 ETAGER Støjniveauet ved hele Blok 1 s facade mod Ringstedvej ligger på 67 db. For at dette ikke giver anledning til støjmæssige gener for kommende beboere, skal denne facade alene monteres med faste vinduespartier i støjfølsomme rum således at indendørskravet i BR10 på 33 db kan overholdes. Støjfølsomme rum skal derfor udføres gennemgående for at vinduer kan åbnes mod bygningens stille side.

16 Redegørelse Jernbanestøj Også for jernbanestøjen viser de beregnede støjkonturer på udendørs opholdsarealer, at over langt den største del af grunden er støjbelastningen under Lden = 64 db. Der er nogle enkelte steder omkring Blok 3 og ved gavlen af Blok 2, hvor støjgrænsen overskrides lidt. Det vurderes at disse små områder på grund af deres beliggenhed alligevel ikke vil være attraktive som opholdsareal. Støjniveauet ved Blok 3 s facade på 1. og 2. sal mod jernbanen ligger mellem 67 og 69 db. Ved disse etager skal der etableres støjisoleret vinduer i støjfølsomme rum som beskrevet for Blok 1 s facade mod Ringstedvej samtidig med at støjfølsomme rum skal udføres gennemgående. Vibrationer Måling af maksimalt vibrationsniveau viser resultater der både for udendørs målinger og den forventede vibrationsbelastning i den påtænkte bebyggelse ikke overstiger grænseværdierne. Det er en forudsætning at bygningerne udføres med tunge etageadskillelse. Der forudsættes ikke kælder i bygningerne mod jernbanen, men indføres der en kælder vil dette blot give en bedre vibrationskomfort, da dybere fundering giver lavere vibrationsniveauer oppe i bygningen. Såvel den målte som beregnede vibrationsbelastning ligger under den grænse der anses for Netop mærkbare vibrationer. Forurening På baggrund af Cal Bro A/S miljøundersøgelse samt en

17 17 tidligere undersøgelse vurderes det, at den øverste halve meter på grunden generelt må betragtes som forurenet. Desuden er der i en del af blødbundsområdet i midten af grunden konstateret et større område med fyldjord indeholdende bl.a. slagger og i et mindre område mod Store Møllevej er der ligeledes konstateret fyldjord indeholdende slagger. Denne fyldjord må betragtes som forurenet efter lov om forurenet jord. Dertil kommer bortskaffelse af bygningsmaterialer efter nedrivning af bygninger. Ved nedrivningsarbejder, bygge- og anlægsarbejder skal bortskaffelse af byggematerialer og flytning af jord væk fra ejendommen anmeldes til Roskilde Kommune og dokumenteres efter regler herom. Dispensation fra lokalplanen (planlovens 19 og 20) Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

18 Placering af bebyggelse inden for lokalplanområdedt Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 Formål Lokalplanens formål er: - at udlægge området til boligformål med mulighed for at opføre etagehuse i 2-3 etager - at fastlægge retningslinier for bebyggelsens placering og dens overordnede karakter - at sikre sammenhængende fælles friarealer med en åben og grøn karakter der gør dem egnet til ophold og leg - at sikre bebyggelse og friarealer mod støj fra jernbanen og Ringstedvej - at sikre vej- og stiadgang så der opnås en god sammenhæng med det eksisterende vej- og stinet. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter følgende matr.: Nr. 551 og nr. 552 begge af Roskilde Bygrunde, samt alle parceller der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone.

19 Store Møllevej Ringstedvej Ringstedvej P P Vejadgang ad Store Møllevej til parkeringsareal i den østlige del af lokalplanområdet Stierne forbinder området med Ringstedvej og giver adgang til boligerne 19 3 Anvendelse 3. 1 Området må kun anvendes til boligformål i form af etagebyggeri. Hvis bygningerne opføres som lavenergibebyggelse kan disse, hvis bygherren ønsker det, fritages for tilslutning til fjernvarme 4 Udstykning Ejendommen kan ikke udstykkes, men kan opdeles i ejerlejligheder. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Ringstedvej via Store Møllevej, som vist på kortbilag 3. Som et led i trafiksikkerheden skal der som vist på kortbilag 3 etableres et oversigtsareal på hjørnet i sydsiden af Store Møllevejs udkørsel til Ringstedvej. Oversigtsarealet må inkl. eventuel beplantning maksimalt have en højde på 1,0 m. over vejplan. Oversigtsarealet skal fastlægges ved en deklaration på grunden. Der etableres vejadgang fra Store Møllevej til betjening af fælles parkeringsplads i nordøstligt hjørne mod jernbanen som vist på kortbilag Stier Der anlægges nye stier med en beliggenhed som vist på kortbilag 3.

20 Bestemmelser Stierne forbinder området med fortove og cykelstier på Ringstedvej og giver adgang til de enkelte boliger. Stierne anlægges befæstede i 1,5 meters bredde og må maksimalt have en hældning på 1: Parkering Der skal anlægges 70 p-pladser indenfor lokalplanområdet. Fælles parkeringspladser anlægges som vist på kortbilag 4 Illustrationsplan - primært i grundens nordøstlige del mod jernbanen og i mindre omfang som parallelparkering langs Store Møllevej. Der skal etableres særlige parkeringspladser til personer med handicap. Handicap-parkering skal placeres så tæt ved indgange til bygninger som muligt. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6. 1 Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Bebyggelsens placering Bebyggelse skal opføres inden for byggefelter som vist på kortbilag 3 og placeres min. 5 meter fra skellinjer Bebyggelsens højdeforhold Bygninger skal opføres i 2 eller 3 etager med en placering inden for byggefelter vist på kortbilag 3. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må, målt fra gulvkoter i stueplan vist på kortbilag 3, være højere end: 9 meter for bygninger i 2 etager og 12 meter for bygninger i 3 etager

21 2 ETAGER 3 ETAGER 2 ETAGER 3 ETAGER 2 ETAGER 2 ETAGER 3 ETAGER 3 ETAGER CARPORTE CARPORTE Bebyggelse i 2 og 3 etager Parkeringarealer langs Store Møllevej og mod jernbanen 21 Undtaget herfor er ventilationsafkast og lignende Tagudformning Bygningerne skal udføres med symmetriske saddeltage med en taghældning på mellem grader Afskærmende depoter Der kan inden for lokalplanområdet opføres afskærmende depoter for affaldshåndtering. Depoterne placeres i forbindelse med parkeringsarealer og udføres efter en samlet plan, jf Carporte Carporte kan opføres med en placering mod jernbanen som vist på kortbilag 3. Højden på carportene må maksimalt være 2,0 m over kote på skinnelegemet. Opførelse af carporte mod jernbanen skal endeligt godkendes af Banedanmark. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7. 1 Facader Beboelsesbygningerne skal opføres med facader og gavle i lyse teglsten. Altaner udformes som en markant del af facaderne i stål og glas og med bunde i beton. Solafskærmende foranstaltninger i form af skodder og baldakiner kan etableres. Der må der ikke benyttes plastmaterialer på facader og gavle. Sydavlen på den østlige blok (blok 3) skal fremstå med et grønt præg, f. eks. slyngplanter på espaliere.

22 Bestemmelser 7. 2 Vinduer og døre Vinduer og døre skal udføres med karme og rammer i træ og / eller aluminium. Det må ikke placeres vinduer/døre i gavle i bebyggelsen Tage Tage på boliger skal dækkes med røde eller mørke tagsten i tegl. Der må ikke benyttes glaserede eller reflekterende tagsten. Kviste og ovenlys må ikke etableres i tagfladen. 7.4 Indvinding af solenergi eller lignende Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen tilpasses tagfladen eller bygningens øvrige ydervægge Antenner o.l. Der må ikke opsættes udvendige antenner, paraboler, stålskorstene og lignende på bygninger eller ubebyggede arealer, herunder haver i tilknytning i boliger Skiltning mv. Skiltning tillades kun for det i boligbebyggelser sædvanlige omfang Depoter for affaldshåndtering Depoter, som opføres uden for byggefelterne, skal udføres som afskærmende pergolaer i lærketræ. Ved etablering af depoter for affaldshåndtering skal retningslinjerne i Regulativ for husholdsholdningsaffald følges Carporte Carporte skal opføres med støjskærm mod jernbane som bagvæg og tage skal dækkes med pap.

23 ENDE JSKÆRM 2,0 M SKÆRM 2,0 M. STØJSKÆRM 3,0 M. STØJSKÆRM Friarealer skal have en åben og parkagtig karakter EKSISTERENDE 1,7 M. STØJSKÆRM Haverummet indrettes med beskyttede områder for leg og ophold 2,2 M. STØJSKÆRM 3,2 M. STØJSKÆRM 23 8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede fællesarealer Ubebyggede fællesarealer skal anlægges efter en samlet plan. Planen skal redegøre for beplantning, terrænregulering, afskærmning, befæstelse af friarealer herunder legearealer, stier, vejarealer, parkering og belysning Fælles friarealer Der skal udlægges fælles friararealer for beboerne med en placering mellem bygningerne og skal udformes med beskyttede områder for leg og ophold. Der skal være mulighed for cykelparkering ved opgangene. Fælles friarealer skal i princippet udformes som vist på kortbilag 4 Illustrationsplan Terrasser ved boliger Mod facaderne kan der opføres hegnsmure som afskærmning mellem terrasserne Terræn Bestemmelser om regulering af terræn gælder både for bebyggede og ubebyggede arealer. Eksisterende terræn skal så vidt muligt fastholdes og der må kun foretages mindre terrænreguleringer på maksimalt 0,5 meter. Der tillades dog en større terrænregulering langs Store Møllevej under hensyn til tilgængelighed til boligerne. Terrænforskydninger, der opstår ved opførelse af bygninger og i forbindelse med etablering af stier og parkeringspladser skal optages af skråningsanlæg med en maksimal hældning 1:2.

24 Bestemmelser Gulvkoter på kortbilag 3 skal overholdes. Der vil dog være mulighed for en mindre regulering på 20 cm af hensyn til tilgængligheden. 8.5 Beplantning Fælles friarealer skal have en åben parkagtig karakter med træer og buske der afgrænser områder for leg og ophold som vist på kortbilag 4 Illustrationsplan. Skråninger skal beplantes med f.eks. grønne buske og bunddækken. Ekstisterende bøgehæk i skel mod syd skal bevares og beskyttes under byggeriets opførsel. Evt. skader på hækken skal suppleres med ny beplantning. For at sikre hækken gode vækstbestingelser skal støjskærmen placeres i en afstand af min. 1 meter fra hækkens centerlinje. 8.6 Renovation Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere i henhold til gældende affaldsregulativ for Roskilde Kommune. Vendemuligheder for renovationsbiler skal sikres. 8.7 Lastbiler, campingvogne og andet Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler og både må ikke opbevares eller parkeres på hverken på p-pladser eller andre ubebyggede arealer, herunder i haver i tilknytning til boliger i stueetagen. 8.8 Støjafskærmninger Al støjafskærmning placeres indenfor matr.: nr. 551 og nr. 552 begge af Roskilde Bygrunde.

25 EKSISTERENDE 1,7 M. STØJSKÆRM 2,0 M SKÆRM 2,0 M. STØJSKÆRM 3,0 M. STØJSKÆRM Støjskærme skal beskytte mod støj fra jernbane og vej 25 Afskærmningerne skal udføres i højder angivet på kortbilag 3 og udføres som tætte træhegn med en minimumsvægt på 15 kg / m2 svarende til hegn mod naboejendommen mod sydvest, matr. nr Eksisterende 1,7 meter hegn mod ejendommen mod sydvest, matr. nr. 553, indgår som en del af støjafskærmningen af den ny bebyggelse. 8.9 Belysning Belysning skal på alle færdselsarealer overholde belysningsklasse E2, jf. Vejreglerne. Armaturer langs veje, parkeringspladser og på gangstier skal tilstræbes et ensartet præg for hele lokalplanområdet og have en lyspunktshøjde på mellem 3,5 og 5 meter, evt. mindre lyspunktshøjde ved stier, f.eks. som pullertbelysning. 9 STØJ Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj og togstøj skal overholdes. 10 Ejerforening Hvis der sker en opdeling i ejerlejligheder, skal der oprettes en ejerforening med medlemspligt for samtlige ejere i lokalplanområdet. Ejeren af ejendommen eller ejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, fællesstier, fælles friarealer, støjhegn inden for området samt nordsiden af den eksisterende hæk i sydskel.

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplan nr. 232 Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme:

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær Stadionvej Sk o vlu ej Høj b j ergv ve t ea ve j Bil lu i ta rs ve j Top Op Ru alv ej Sa fir bin j Tønderve Ly k ke v ej v ej gå rd ej 22. juni 2015 as v ej j otorv Lokalplan 0816-11 lb ergsvej Ho Ved

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere