Boliger ved Ringstedvej 29-31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger ved Ringstedvej 29-31"

Transkript

1 Boliger ved Ringstedvej Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter

2 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Tilladelser fra andre myndigheder 13 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 17 Dispensation fra lokalplanen 17 1 Formål 18 2 Område og zonestatus 18 3 Anvendelse 19 4 Udstykning 19 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 19 6 Bebyggelsens omfang og placering 20 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 21 8 Ubebyggede arealer 23 9 Støj Ejerforening Forsyning Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 29 Kortbilag 1 30 Kortbilag 2 32 Kortbilag 3 34 Kortbilag 4 36

3 3 Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 1. behandling, Byråd Offentlig høring Borgermøde Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 2. behandling, Byråd 7. juni juni juni juni august august december december december 2012

4 Forord Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. Hvem udarbejder lokalplaner? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Plan og Udvikling. Du kan kontakte Plan og Udvikling på Rådhuset, Køgevej 80 i Roskilde, på tlf eller via til Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknik og Miljø, på biblioteket og borgerservicecentrene i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Plan og Udvikling, Postboks 100, Køgevej 80, 4000 Roskilde eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslag beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller anden inddragelse af interessenter. Endelig lokalplan Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og ideer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme et ønske fra en privat investor, der har købt arealet med henblik på at opføre boliger. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 og er beliggende ved Ringstedvej/Store Møllevej i den vestlige del af Roskilde by.

7 7 Lokalplanområdet omfatter ejendommene: Matr. nr. 551 og 552 af Roskilde Bygrunde, der vil blive sammenlagt til én matrikel. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Ringstedvej og en nyere 1-plans villa. Mod nord afgrænses området af Store Møllevej og et ældre blandet erhvervs- og boligområde, der blandt andet rummer forskellige sportsklubber og et motionscenter. Lokalplanområdet grænser mod øst op til jernbanen, der går mellem Roskilde og Ringsted. Syd for lokalplanområdet ligger et villaområde med nyere og ældre huse. Lokalplanområdet har frem til 1960 været anvendt til landbrugsdrift og senere produktionserhverv. I dag fremstår lokalplanområdet i ryddet stand. Terrænet falder ca. 1,5 m fra Ringstedvej til ca. 100 meter mod øst. Det resterende areal er relativt plant. Den nordlige del af arealet har en tæt plantageagtig bevoksning af grantræer, mens den sydlige del er græsbevokset med et par enkelte fritstående træer. I skellet mod syd er der plantet en bøgehæk. Lokalplanområdet er belagt med forskellige servitutter, jf. kortbilag nr. 2. Nr. 4 - Byggelinie, 10 meter fra Ringstedvej Nr Byggelinier fra højspændingsledning ved jernbanen, 6, 10 og 15 meter. Nr Servitutbælte på 2 x 2 meter omkring kloakledning (midt i området).

8 SKEL MOD ØST POLITISK BEHANDLING SKEL MOD VEST jernbane snit A-A Store Møllevej Ringstedvej SKEL MOD VEST SKEL MOD ØST GK GK Ringstedvej snit B-B fælles opholdsareal Bygninger mod Ringstedvej og jernbanen afskærmer det fælles friareal mod støj. parkering jernbane SKEL MOD SYD Redegørelse SKEL MOD NORD GK GK snit C-C Store Møllevænge fælles opholdsareal Store Møllevej Ringstedvej er en gammel indkørselsvej, og man nærmer sig her Roskilde og har en fin udsigt til byen med Domkirken, inden man kommer ind i byen. Ringstedvej er præget af at rumme mange forskellige byfunktioner. Der er villaer, etageboliger samt butikker, kontorer og andre erhverv. Bygningsmæssigt er Ringstedvej repræsenteret ved vidt forskellige byggerier, de ældste fra starten af 1900-tallet og nyeste fra omkring år På østsiden af Ringstedvej, nord og syd for lokalplanområdet, er der dog rækker af ensartede dobbelthuse med manzardtag fra begyndelsen af 1900-tallet. Formål og indhold Lokalplanen skal give mulighed for at de gamle bygninger i lokalplanområdet kan nedrives og at der kan opføres en boligbebyggelse i 2 og 3 etager med tilhørende friarealer. Bygninger og udendørs opholdsarealer skal sikres mod støjgener fra togtrafik og vejtrafik. Dette skal ske ved etablering af støjskærme mod jernbanen samt mod naboejendomme syd og øst for lokalplanområdet. Endvidere skal bygningerne placeres så udendørs opholdsarealer afskærmes mod støj og som samtidig giver mulighed for at trapperum, badeværelser og køkkener mod de støjbelastede sider af bygningerne, mens terrasser, altaner, opholdsstuer og soveværelser orienteres mod de støjbeskyttede udendørs opholdsarealer. Der skal etableres sammenhængende fælles udendørs opholdsarealer, der med hensyn til udformning og beplantning gør dem egnet til leg og ophold.

9 SKEL MOD VEST GK Ringstedvej sti sti Snit i bygning mod Ringstedvej 9 Vejadgang skal ske fra Store Møllevej til parkeringspladser langs Store Møllevej og en stor parkeringsplads mod jernbanen. Stierne i bebyggelsen skal forbinde området med fortove, cykelstier og busstop på Ringstedvej samt give adgang til de enkelte boliger. Lokalplanen skal ved bestemmelser om bygningernes højde og placering sikre at bebyggelsen tager hensyn til nabobebyggelser. Endelig indeholder lokalplanen bestemmelser om at bebyggelsen skal opføres i traditionelle materialer som mursten og tegl med mulighed for påbygning af altaner i stål og glas med vanger af mursten og værn i glas og / eller stål. Bebyggelsesplanen i lokalplanen er baseret på et skitseprojekt udarbejdet af bygherre. Forhold til anden planlægning Statslig planlægning Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes planlægning, hvis planlægningen er i strid med overordnede planlægningsinteresser. De statslige interesser, der er aktuelle i forhold til denne lokalplan, er sammenfattet nedenfor. Grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet er i Vandplan udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området.

10 Ringstedvej SKEL MOD VEST snit B-B GK fælles opholdsareal GK parkering SKEL MOD SYD SKEL MOD ØST SKEL MOD NORD GK GK snit C-C Store Møllevænge fælles opholdsareal Den 2-etagers bygning mod syd sikrer gode solforhold i det fælles friareal Store Møllevej Redegørelse Kystnærhedszonen Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Roskilde Fjord og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. Topografien og byområdet mellem fjorden og lokalplanområdet bevirker imidlertid, at byggeri med de højder, der er fastsat i lokalplanen, ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet ligger ca. 2 km fra Roskilde Fjord, som er nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. Der er ikke registreret beskyttede arter i lokalplanområdet. Roskilde Kommune vurderer derfor, at planen ikke kan skade de internationale naturbeskyttelsesinteresser. Fingerplan 2007 Fingerplan 2007 skal sikre, at byudviklingen i hovedstadsområdet især understøtter den kollektive trafikbetjening, og at byspredning i det åbne land begrænses. Bebyggelse skal derfor fortrinsvis samles i Fingerbyen (Håndfladen og byfingrene) langs med trafikårene mellem København og købstæderne og yderligere intensiveres/koncentreres omkring i nærhed til stationerne. I forhold til Fingerplan 2007 er lokalplanområdet beliggende indenfor Roskildebyfingeren med nærhed til en station. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplan Roskilde 2009 og beliggende inden for rammeområde 4.BS.1. som er udlagt til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål med mulighed for bebyggelse i 3 etager og en maksimal bebyggelsesprocent på 55.

11 SKEL MOD SYD 2,0 m. høj støjskærm GK sti Snit i bebyggelse mod syd. Bebyggelse tilpasses nabohusenes skala 11 Område 4.BS.1. ligger i Roskilde uden for det stationsnære område, og planlægningen indenfor lokalplanområdet skal derfor overordnet set sikre, at området kan byudvikles dog ikke til intensive byfunktioner. Lokalplanområdet ligger inden for en af sigtelinierne til Roskilde Domkirke som er udpeget i kommuneplanen. Planlægningen skal derfor overordnet sikre, at oplevelsen af domkirken ikke forringes. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinier og rammebestemmelser. Spildevandsplan I henhold til kommunens spildevandsplan er ejendommen beliggende i en fællesklokeret del af kloakoplandet til overløbsbygværk OC20. Spildevandsplanen forudsætter en maximal afledning svarende til en befæstelsesgrad på 0,45. Der foreligger tinglyst deklaration (Lyst 3. april 1973), hvoraf det fremgår, at ejeren af matr. nr. 551, 552 0g 553 af Roskilde Købstads Bygrunde er pligtig til, at der udføres forsinkelse af regnvand fra ejendommen, såfremt der i hovedledningen opstår stuvning, der afstedkommer gener for de tilsluttede ejendomme. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det planlagte boligbyggeri som er omfattet af denne lokalplan ikke vil have en påvirkning på nabokommunerne. Kollektiv trafikplanlægning Lokalplanområdet busbetjenes ved stoppesteder på Ringstedvej umiddelbart ud for lokalplanområdet.

12 SKEL MOD ØST SKEL MOD VEST jernbane Store Møllevej Ringstedvej snit A-A Den nye bebyggelse langs Store Møllevej følger vejens fald mod øst Ringstedvej SKEL MOD VEST snit B-B snit C-C Redegørelse GK Faktaboks om fjernvarme: Selvom der er tilslutningspligt til fjernvarme kan bygninger opføres som lavenergibyggeri. Lavenergibyggeri har krav på dispensation fra tilslutningspligten, og bygherren kan derfor vælge om bygningen ønskes tilsluttet fjernvarmen, eller der ønsker en anden opvarmningskilde SKEL MOD SYD Store Møllevænge GK fælles opholdsareal GK Lokalplanområdet ligger inden for en afstand af ca. 1,5 km fra Roskilde Station. Vej- og stiplanlægning Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Ringstedvej, der indgår i det overordnede GK vejnet, via Store Møllevej til parkeringspladser Store fælles opholdsareal Møllevej Der er cykelstier langs Ringstedvej i retning mod station og bymidte samt ud af byen. Skoledistrikt og skolekapacitet Lokalplanområdet ligger indenfor Tjørnegårdsskolens skoledistrikt. I følge prognoser ved lokalplanens udarbejdelse har skolen kapacitet til den boligudbygning, som planen giver mulighed for. Forsyning Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde, så ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmenettet. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f.eks. solvarme efter regler fastsat af Roskilde Kommune. I Roskilde Kommuneplan 2009 er der stillet krav om tilslutning til fjernvarme. Kravet er skærpet i det nye Bygningsreglement, BR10, der trådte i kraft pr SKEL MOD NORD parkering Området er planlagt fælleskloakeret, men for at foretage forsinkelse inden udledning til Roskilde Forsynings afløbssystem eller nedsivning er det nødvendigt at spildevand og regnvand separeres. Af ressourcemæssige hensyn er det dog ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geotekniskt SKEL MOD ØST jernbane

13 SKEL MOD NORD have sti parkering Store Møllevej Parkering langs Store Møllevej 13 muligt og hvis det kan ske uden ulemper for naboer. Bygherre bekoster for egen regning omlægning af kloakledning (servitutbælte) som følge af bebyggelsesplanen. Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Roskilde Kommunale Vandværk. Ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk. Boliger der etableres i lokalplanområdet er omfattet af Regulativ for husholdningsaffald i Roskilde Kommune Elforsyningen til lokalplanområdet varetages pt. af SEAS- NVE. Tilladelser fra andre myndigheder Det er fortsat gældende at enhver statslig myndighed har vetobeføjelse overfor lokalplaner. Der skal rettes henvendelse til det enkelte ministerium (dette sker automatisk gennnem indberetning i PlanDK). Transportministeriet har indsigelsesret til eksempelvis bebyggelse i nærhed af banearealer. Endvidere skal Banedanmarks betingelser for etablering af støjhegn ved jernbanen indhentes. Kulturhistorie Roskilde Museum har i medfør af museumslovens 23 foretaget en kontrol af lokalplanområdet, og det oplyses at der ikke er registreret jordfaste fortidsminder, men det anbefales at der foretages en prøvegravning inden byggestart. Miljø I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21, juli 2004, skal kommunen

14 SKEL MOD ØST GK sti parkering carporte jernbane Snit i bygning og parkeringsareal mod jernbanen Redegørelse gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirken på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor screenes, dvs. der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Carl Bro A/S Rådgivende Ingeniører - har i marts 2006 udført en kombineret geoteknik- og miljøundersøgelse på grunden Ringstedvej 29-31, Roskilde. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af screening af lokalplanforslag 578, ikke er behov for at foretage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget. Screeningen har været udsendt til høring hos: Kulturarvstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøcenter Sjælland, Roskilde Museum og DN s lokalafdeling, der ikke har haft bemærkninger til planen Lokalplanforslaget redegør for forholdet til øvrig planlægning, hvoraf det fremgår, at planen ikke er i strid med anden overordnet planlægning eller sektorplanlægning ud fra en miljømæssig vurdering. Støj og vibrationer I forbindelse med udviklingen af et byggeprojekt i lokalplanområdet har Moe & Brødsgaard Rådgivende Ingeniører

15 SKEL ØST 3,0 m. høj støjskærm Langs jerbanen skal der etableres en 3,0 meter høj skærm. Den skal udføres i henhold til Banedanmark s betingelser udført beregning af støjbelastning på facader og opholdsarealer, samt foretaget måling af vibrationer på byggegrunden. Målinger og beregninger har til formål at belyse de støj- og vibrationsmæssige forhold der må forventes når byggeriet realiseres. Beregninger og målinger fremgår af følgende rapporter, notater og bilag: Beregning af vejtrafikstøj ved planlagt byggeri. 6. juni 2011 Beregning af jernbanestøj ved planlagt byggeri. 7. juni 2011 Måling af vibrationer ved planlagt byggeri. Juni 2011 Notat vedr. lydkrav til vinduer, Bilag støj på udearealer, Vejtrafikstøj Beregningen af støjkonturer på udendørs opholdsarealer viser, at over langt den største del af grunden er støjbelastningen under Lden = 58 db. Der er nogle enkelte steder omkring Blok 1, og ved gavlen af Blok 4, hvor støjgrænsen overskrides lidt. Det vurderes at disse områder alligevel på baggrund af deres beliggenhed ikke vil være attraktive som opholdsareal. Ringstedvej A D Store Møllevej B C Jernbane 2 ETAGER 3 ETA 2 ETAGER Støjniveauet ved hele Blok 1 s facade mod Ringstedvej ligger på 67 db. For at dette ikke giver anledning til støjmæssige gener for kommende beboere, skal denne facade alene monteres med faste vinduespartier i støjfølsomme rum således at indendørskravet i BR10 på 33 db kan overholdes. Støjfølsomme rum skal derfor udføres gennemgående for at vinduer kan åbnes mod bygningens stille side.

16 Redegørelse Jernbanestøj Også for jernbanestøjen viser de beregnede støjkonturer på udendørs opholdsarealer, at over langt den største del af grunden er støjbelastningen under Lden = 64 db. Der er nogle enkelte steder omkring Blok 3 og ved gavlen af Blok 2, hvor støjgrænsen overskrides lidt. Det vurderes at disse små områder på grund af deres beliggenhed alligevel ikke vil være attraktive som opholdsareal. Støjniveauet ved Blok 3 s facade på 1. og 2. sal mod jernbanen ligger mellem 67 og 69 db. Ved disse etager skal der etableres støjisoleret vinduer i støjfølsomme rum som beskrevet for Blok 1 s facade mod Ringstedvej samtidig med at støjfølsomme rum skal udføres gennemgående. Vibrationer Måling af maksimalt vibrationsniveau viser resultater der både for udendørs målinger og den forventede vibrationsbelastning i den påtænkte bebyggelse ikke overstiger grænseværdierne. Det er en forudsætning at bygningerne udføres med tunge etageadskillelse. Der forudsættes ikke kælder i bygningerne mod jernbanen, men indføres der en kælder vil dette blot give en bedre vibrationskomfort, da dybere fundering giver lavere vibrationsniveauer oppe i bygningen. Såvel den målte som beregnede vibrationsbelastning ligger under den grænse der anses for Netop mærkbare vibrationer. Forurening På baggrund af Cal Bro A/S miljøundersøgelse samt en

17 17 tidligere undersøgelse vurderes det, at den øverste halve meter på grunden generelt må betragtes som forurenet. Desuden er der i en del af blødbundsområdet i midten af grunden konstateret et større område med fyldjord indeholdende bl.a. slagger og i et mindre område mod Store Møllevej er der ligeledes konstateret fyldjord indeholdende slagger. Denne fyldjord må betragtes som forurenet efter lov om forurenet jord. Dertil kommer bortskaffelse af bygningsmaterialer efter nedrivning af bygninger. Ved nedrivningsarbejder, bygge- og anlægsarbejder skal bortskaffelse af byggematerialer og flytning af jord væk fra ejendommen anmeldes til Roskilde Kommune og dokumenteres efter regler herom. Dispensation fra lokalplanen (planlovens 19 og 20) Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

18 Placering af bebyggelse inden for lokalplanområdedt Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 Formål Lokalplanens formål er: - at udlægge området til boligformål med mulighed for at opføre etagehuse i 2-3 etager - at fastlægge retningslinier for bebyggelsens placering og dens overordnede karakter - at sikre sammenhængende fælles friarealer med en åben og grøn karakter der gør dem egnet til ophold og leg - at sikre bebyggelse og friarealer mod støj fra jernbanen og Ringstedvej - at sikre vej- og stiadgang så der opnås en god sammenhæng med det eksisterende vej- og stinet. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter følgende matr.: Nr. 551 og nr. 552 begge af Roskilde Bygrunde, samt alle parceller der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone.

19 Store Møllevej Ringstedvej Ringstedvej P P Vejadgang ad Store Møllevej til parkeringsareal i den østlige del af lokalplanområdet Stierne forbinder området med Ringstedvej og giver adgang til boligerne 19 3 Anvendelse 3. 1 Området må kun anvendes til boligformål i form af etagebyggeri. Hvis bygningerne opføres som lavenergibebyggelse kan disse, hvis bygherren ønsker det, fritages for tilslutning til fjernvarme 4 Udstykning Ejendommen kan ikke udstykkes, men kan opdeles i ejerlejligheder. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Ringstedvej via Store Møllevej, som vist på kortbilag 3. Som et led i trafiksikkerheden skal der som vist på kortbilag 3 etableres et oversigtsareal på hjørnet i sydsiden af Store Møllevejs udkørsel til Ringstedvej. Oversigtsarealet må inkl. eventuel beplantning maksimalt have en højde på 1,0 m. over vejplan. Oversigtsarealet skal fastlægges ved en deklaration på grunden. Der etableres vejadgang fra Store Møllevej til betjening af fælles parkeringsplads i nordøstligt hjørne mod jernbanen som vist på kortbilag Stier Der anlægges nye stier med en beliggenhed som vist på kortbilag 3.

20 Bestemmelser Stierne forbinder området med fortove og cykelstier på Ringstedvej og giver adgang til de enkelte boliger. Stierne anlægges befæstede i 1,5 meters bredde og må maksimalt have en hældning på 1: Parkering Der skal anlægges 70 p-pladser indenfor lokalplanområdet. Fælles parkeringspladser anlægges som vist på kortbilag 4 Illustrationsplan - primært i grundens nordøstlige del mod jernbanen og i mindre omfang som parallelparkering langs Store Møllevej. Der skal etableres særlige parkeringspladser til personer med handicap. Handicap-parkering skal placeres så tæt ved indgange til bygninger som muligt. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6. 1 Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Bebyggelsens placering Bebyggelse skal opføres inden for byggefelter som vist på kortbilag 3 og placeres min. 5 meter fra skellinjer Bebyggelsens højdeforhold Bygninger skal opføres i 2 eller 3 etager med en placering inden for byggefelter vist på kortbilag 3. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må, målt fra gulvkoter i stueplan vist på kortbilag 3, være højere end: 9 meter for bygninger i 2 etager og 12 meter for bygninger i 3 etager

21 2 ETAGER 3 ETAGER 2 ETAGER 3 ETAGER 2 ETAGER 2 ETAGER 3 ETAGER 3 ETAGER CARPORTE CARPORTE Bebyggelse i 2 og 3 etager Parkeringarealer langs Store Møllevej og mod jernbanen 21 Undtaget herfor er ventilationsafkast og lignende Tagudformning Bygningerne skal udføres med symmetriske saddeltage med en taghældning på mellem grader Afskærmende depoter Der kan inden for lokalplanområdet opføres afskærmende depoter for affaldshåndtering. Depoterne placeres i forbindelse med parkeringsarealer og udføres efter en samlet plan, jf Carporte Carporte kan opføres med en placering mod jernbanen som vist på kortbilag 3. Højden på carportene må maksimalt være 2,0 m over kote på skinnelegemet. Opførelse af carporte mod jernbanen skal endeligt godkendes af Banedanmark. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7. 1 Facader Beboelsesbygningerne skal opføres med facader og gavle i lyse teglsten. Altaner udformes som en markant del af facaderne i stål og glas og med bunde i beton. Solafskærmende foranstaltninger i form af skodder og baldakiner kan etableres. Der må der ikke benyttes plastmaterialer på facader og gavle. Sydavlen på den østlige blok (blok 3) skal fremstå med et grønt præg, f. eks. slyngplanter på espaliere.

22 Bestemmelser 7. 2 Vinduer og døre Vinduer og døre skal udføres med karme og rammer i træ og / eller aluminium. Det må ikke placeres vinduer/døre i gavle i bebyggelsen Tage Tage på boliger skal dækkes med røde eller mørke tagsten i tegl. Der må ikke benyttes glaserede eller reflekterende tagsten. Kviste og ovenlys må ikke etableres i tagfladen. 7.4 Indvinding af solenergi eller lignende Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen tilpasses tagfladen eller bygningens øvrige ydervægge Antenner o.l. Der må ikke opsættes udvendige antenner, paraboler, stålskorstene og lignende på bygninger eller ubebyggede arealer, herunder haver i tilknytning i boliger Skiltning mv. Skiltning tillades kun for det i boligbebyggelser sædvanlige omfang Depoter for affaldshåndtering Depoter, som opføres uden for byggefelterne, skal udføres som afskærmende pergolaer i lærketræ. Ved etablering af depoter for affaldshåndtering skal retningslinjerne i Regulativ for husholdsholdningsaffald følges Carporte Carporte skal opføres med støjskærm mod jernbane som bagvæg og tage skal dækkes med pap.

23 ENDE JSKÆRM 2,0 M SKÆRM 2,0 M. STØJSKÆRM 3,0 M. STØJSKÆRM Friarealer skal have en åben og parkagtig karakter EKSISTERENDE 1,7 M. STØJSKÆRM Haverummet indrettes med beskyttede områder for leg og ophold 2,2 M. STØJSKÆRM 3,2 M. STØJSKÆRM 23 8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede fællesarealer Ubebyggede fællesarealer skal anlægges efter en samlet plan. Planen skal redegøre for beplantning, terrænregulering, afskærmning, befæstelse af friarealer herunder legearealer, stier, vejarealer, parkering og belysning Fælles friarealer Der skal udlægges fælles friararealer for beboerne med en placering mellem bygningerne og skal udformes med beskyttede områder for leg og ophold. Der skal være mulighed for cykelparkering ved opgangene. Fælles friarealer skal i princippet udformes som vist på kortbilag 4 Illustrationsplan Terrasser ved boliger Mod facaderne kan der opføres hegnsmure som afskærmning mellem terrasserne Terræn Bestemmelser om regulering af terræn gælder både for bebyggede og ubebyggede arealer. Eksisterende terræn skal så vidt muligt fastholdes og der må kun foretages mindre terrænreguleringer på maksimalt 0,5 meter. Der tillades dog en større terrænregulering langs Store Møllevej under hensyn til tilgængelighed til boligerne. Terrænforskydninger, der opstår ved opførelse af bygninger og i forbindelse med etablering af stier og parkeringspladser skal optages af skråningsanlæg med en maksimal hældning 1:2.

24 Bestemmelser Gulvkoter på kortbilag 3 skal overholdes. Der vil dog være mulighed for en mindre regulering på 20 cm af hensyn til tilgængligheden. 8.5 Beplantning Fælles friarealer skal have en åben parkagtig karakter med træer og buske der afgrænser områder for leg og ophold som vist på kortbilag 4 Illustrationsplan. Skråninger skal beplantes med f.eks. grønne buske og bunddækken. Ekstisterende bøgehæk i skel mod syd skal bevares og beskyttes under byggeriets opførsel. Evt. skader på hækken skal suppleres med ny beplantning. For at sikre hækken gode vækstbestingelser skal støjskærmen placeres i en afstand af min. 1 meter fra hækkens centerlinje. 8.6 Renovation Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere i henhold til gældende affaldsregulativ for Roskilde Kommune. Vendemuligheder for renovationsbiler skal sikres. 8.7 Lastbiler, campingvogne og andet Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler og både må ikke opbevares eller parkeres på hverken på p-pladser eller andre ubebyggede arealer, herunder i haver i tilknytning til boliger i stueetagen. 8.8 Støjafskærmninger Al støjafskærmning placeres indenfor matr.: nr. 551 og nr. 552 begge af Roskilde Bygrunde.

25 EKSISTERENDE 1,7 M. STØJSKÆRM 2,0 M SKÆRM 2,0 M. STØJSKÆRM 3,0 M. STØJSKÆRM Støjskærme skal beskytte mod støj fra jernbane og vej 25 Afskærmningerne skal udføres i højder angivet på kortbilag 3 og udføres som tætte træhegn med en minimumsvægt på 15 kg / m2 svarende til hegn mod naboejendommen mod sydvest, matr. nr Eksisterende 1,7 meter hegn mod ejendommen mod sydvest, matr. nr. 553, indgår som en del af støjafskærmningen af den ny bebyggelse. 8.9 Belysning Belysning skal på alle færdselsarealer overholde belysningsklasse E2, jf. Vejreglerne. Armaturer langs veje, parkeringspladser og på gangstier skal tilstræbes et ensartet præg for hele lokalplanområdet og have en lyspunktshøjde på mellem 3,5 og 5 meter, evt. mindre lyspunktshøjde ved stier, f.eks. som pullertbelysning. 9 STØJ Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj og togstøj skal overholdes. 10 Ejerforening Hvis der sker en opdeling i ejerlejligheder, skal der oprettes en ejerforening med medlemspligt for samtlige ejere i lokalplanområdet. Ejeren af ejendommen eller ejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, fællesstier, fælles friarealer, støjhegn inden for området samt nordsiden af den eksisterende hæk i sydskel.

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde. Lokalplan 567/Forslag

Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde. Lokalplan 567/Forslag Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde Lokalplan 567/Forslag Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes

Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Målestoksforhold: 1:1000 Lokalplan afgrænsning: Byggefelter: Renovationsopsamling: Indkørsel: Ind- og udkørsel: Huse Lokalplan 609 / Delområde afgrænsning:

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512 Rådhusgrunden i Gl. Viby Lokalplan 512 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Planlægning i forhold til

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Udbud af parcelhusgrunde. 22 grunde på Krogkær, Hyrdehøj

Udbud af parcelhusgrunde. 22 grunde på Krogkær, Hyrdehøj Udbud af parcelhusgrunde 22 grunde på Krogkær, Hyrdehøj Jyllinge Gundsømagle Ågerup/Store Valby Herringløse Veddelev Roskilde Trekroner Svogerslev Placering Vindinge af grunde på Krogkær. Vor Frue Gadstrup

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Roskilde Sygehus Ny tilbygning. Lokalplan 539

Roskilde Sygehus Ny tilbygning. Lokalplan 539 Roskilde Sygehus Ny tilbygning Lokalplan 539 Indhold REDEGØRELSE Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Miljøvurdering af Planer og Programmer 13 Lokalplanforslagets

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere