Boliger ved Ringstedvej 29-31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger ved Ringstedvej 29-31"

Transkript

1 Boliger ved Ringstedvej Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter

2 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Tilladelser fra andre myndigheder 13 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 17 Dispensation fra lokalplanen 17 1 Formål 18 2 Område og zonestatus 18 3 Anvendelse 19 4 Udstykning 19 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 19 6 Bebyggelsens omfang og placering 20 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 21 8 Ubebyggede arealer 23 9 Støj Ejerforening Forsyning Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 29 Kortbilag 1 30 Kortbilag 2 32 Kortbilag 3 34 Kortbilag 4 36

3 3 Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 1. behandling, Byråd Offentlig høring Borgermøde Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 2. behandling, Byråd 7. juni juni juni juni august august december december december 2012

4 Forord Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. Hvem udarbejder lokalplaner? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Plan og Udvikling. Du kan kontakte Plan og Udvikling på Rådhuset, Køgevej 80 i Roskilde, på tlf eller via til Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknik og Miljø, på biblioteket og borgerservicecentrene i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Plan og Udvikling, Postboks 100, Køgevej 80, 4000 Roskilde eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslag beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller anden inddragelse af interessenter. Endelig lokalplan Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og ideer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme et ønske fra en privat investor, der har købt arealet med henblik på at opføre boliger. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 og er beliggende ved Ringstedvej/Store Møllevej i den vestlige del af Roskilde by.

7 7 Lokalplanområdet omfatter ejendommene: Matr. nr. 551 og 552 af Roskilde Bygrunde, der vil blive sammenlagt til én matrikel. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Ringstedvej og en nyere 1-plans villa. Mod nord afgrænses området af Store Møllevej og et ældre blandet erhvervs- og boligområde, der blandt andet rummer forskellige sportsklubber og et motionscenter. Lokalplanområdet grænser mod øst op til jernbanen, der går mellem Roskilde og Ringsted. Syd for lokalplanområdet ligger et villaområde med nyere og ældre huse. Lokalplanområdet har frem til 1960 været anvendt til landbrugsdrift og senere produktionserhverv. I dag fremstår lokalplanområdet i ryddet stand. Terrænet falder ca. 1,5 m fra Ringstedvej til ca. 100 meter mod øst. Det resterende areal er relativt plant. Den nordlige del af arealet har en tæt plantageagtig bevoksning af grantræer, mens den sydlige del er græsbevokset med et par enkelte fritstående træer. I skellet mod syd er der plantet en bøgehæk. Lokalplanområdet er belagt med forskellige servitutter, jf. kortbilag nr. 2. Nr. 4 - Byggelinie, 10 meter fra Ringstedvej Nr Byggelinier fra højspændingsledning ved jernbanen, 6, 10 og 15 meter. Nr Servitutbælte på 2 x 2 meter omkring kloakledning (midt i området).

8 SKEL MOD ØST POLITISK BEHANDLING SKEL MOD VEST jernbane snit A-A Store Møllevej Ringstedvej SKEL MOD VEST SKEL MOD ØST GK GK Ringstedvej snit B-B fælles opholdsareal Bygninger mod Ringstedvej og jernbanen afskærmer det fælles friareal mod støj. parkering jernbane SKEL MOD SYD Redegørelse SKEL MOD NORD GK GK snit C-C Store Møllevænge fælles opholdsareal Store Møllevej Ringstedvej er en gammel indkørselsvej, og man nærmer sig her Roskilde og har en fin udsigt til byen med Domkirken, inden man kommer ind i byen. Ringstedvej er præget af at rumme mange forskellige byfunktioner. Der er villaer, etageboliger samt butikker, kontorer og andre erhverv. Bygningsmæssigt er Ringstedvej repræsenteret ved vidt forskellige byggerier, de ældste fra starten af 1900-tallet og nyeste fra omkring år På østsiden af Ringstedvej, nord og syd for lokalplanområdet, er der dog rækker af ensartede dobbelthuse med manzardtag fra begyndelsen af 1900-tallet. Formål og indhold Lokalplanen skal give mulighed for at de gamle bygninger i lokalplanområdet kan nedrives og at der kan opføres en boligbebyggelse i 2 og 3 etager med tilhørende friarealer. Bygninger og udendørs opholdsarealer skal sikres mod støjgener fra togtrafik og vejtrafik. Dette skal ske ved etablering af støjskærme mod jernbanen samt mod naboejendomme syd og øst for lokalplanområdet. Endvidere skal bygningerne placeres så udendørs opholdsarealer afskærmes mod støj og som samtidig giver mulighed for at trapperum, badeværelser og køkkener mod de støjbelastede sider af bygningerne, mens terrasser, altaner, opholdsstuer og soveværelser orienteres mod de støjbeskyttede udendørs opholdsarealer. Der skal etableres sammenhængende fælles udendørs opholdsarealer, der med hensyn til udformning og beplantning gør dem egnet til leg og ophold.

9 SKEL MOD VEST GK Ringstedvej sti sti Snit i bygning mod Ringstedvej 9 Vejadgang skal ske fra Store Møllevej til parkeringspladser langs Store Møllevej og en stor parkeringsplads mod jernbanen. Stierne i bebyggelsen skal forbinde området med fortove, cykelstier og busstop på Ringstedvej samt give adgang til de enkelte boliger. Lokalplanen skal ved bestemmelser om bygningernes højde og placering sikre at bebyggelsen tager hensyn til nabobebyggelser. Endelig indeholder lokalplanen bestemmelser om at bebyggelsen skal opføres i traditionelle materialer som mursten og tegl med mulighed for påbygning af altaner i stål og glas med vanger af mursten og værn i glas og / eller stål. Bebyggelsesplanen i lokalplanen er baseret på et skitseprojekt udarbejdet af bygherre. Forhold til anden planlægning Statslig planlægning Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes planlægning, hvis planlægningen er i strid med overordnede planlægningsinteresser. De statslige interesser, der er aktuelle i forhold til denne lokalplan, er sammenfattet nedenfor. Grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet er i Vandplan udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området.

10 Ringstedvej SKEL MOD VEST snit B-B GK fælles opholdsareal GK parkering SKEL MOD SYD SKEL MOD ØST SKEL MOD NORD GK GK snit C-C Store Møllevænge fælles opholdsareal Den 2-etagers bygning mod syd sikrer gode solforhold i det fælles friareal Store Møllevej Redegørelse Kystnærhedszonen Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Roskilde Fjord og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. Topografien og byområdet mellem fjorden og lokalplanområdet bevirker imidlertid, at byggeri med de højder, der er fastsat i lokalplanen, ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet ligger ca. 2 km fra Roskilde Fjord, som er nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. Der er ikke registreret beskyttede arter i lokalplanområdet. Roskilde Kommune vurderer derfor, at planen ikke kan skade de internationale naturbeskyttelsesinteresser. Fingerplan 2007 Fingerplan 2007 skal sikre, at byudviklingen i hovedstadsområdet især understøtter den kollektive trafikbetjening, og at byspredning i det åbne land begrænses. Bebyggelse skal derfor fortrinsvis samles i Fingerbyen (Håndfladen og byfingrene) langs med trafikårene mellem København og købstæderne og yderligere intensiveres/koncentreres omkring i nærhed til stationerne. I forhold til Fingerplan 2007 er lokalplanområdet beliggende indenfor Roskildebyfingeren med nærhed til en station. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplan Roskilde 2009 og beliggende inden for rammeområde 4.BS.1. som er udlagt til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål med mulighed for bebyggelse i 3 etager og en maksimal bebyggelsesprocent på 55.

11 SKEL MOD SYD 2,0 m. høj støjskærm GK sti Snit i bebyggelse mod syd. Bebyggelse tilpasses nabohusenes skala 11 Område 4.BS.1. ligger i Roskilde uden for det stationsnære område, og planlægningen indenfor lokalplanområdet skal derfor overordnet set sikre, at området kan byudvikles dog ikke til intensive byfunktioner. Lokalplanområdet ligger inden for en af sigtelinierne til Roskilde Domkirke som er udpeget i kommuneplanen. Planlægningen skal derfor overordnet sikre, at oplevelsen af domkirken ikke forringes. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinier og rammebestemmelser. Spildevandsplan I henhold til kommunens spildevandsplan er ejendommen beliggende i en fællesklokeret del af kloakoplandet til overløbsbygværk OC20. Spildevandsplanen forudsætter en maximal afledning svarende til en befæstelsesgrad på 0,45. Der foreligger tinglyst deklaration (Lyst 3. april 1973), hvoraf det fremgår, at ejeren af matr. nr. 551, 552 0g 553 af Roskilde Købstads Bygrunde er pligtig til, at der udføres forsinkelse af regnvand fra ejendommen, såfremt der i hovedledningen opstår stuvning, der afstedkommer gener for de tilsluttede ejendomme. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det planlagte boligbyggeri som er omfattet af denne lokalplan ikke vil have en påvirkning på nabokommunerne. Kollektiv trafikplanlægning Lokalplanområdet busbetjenes ved stoppesteder på Ringstedvej umiddelbart ud for lokalplanområdet.

12 SKEL MOD ØST SKEL MOD VEST jernbane Store Møllevej Ringstedvej snit A-A Den nye bebyggelse langs Store Møllevej følger vejens fald mod øst Ringstedvej SKEL MOD VEST snit B-B snit C-C Redegørelse GK Faktaboks om fjernvarme: Selvom der er tilslutningspligt til fjernvarme kan bygninger opføres som lavenergibyggeri. Lavenergibyggeri har krav på dispensation fra tilslutningspligten, og bygherren kan derfor vælge om bygningen ønskes tilsluttet fjernvarmen, eller der ønsker en anden opvarmningskilde SKEL MOD SYD Store Møllevænge GK fælles opholdsareal GK Lokalplanområdet ligger inden for en afstand af ca. 1,5 km fra Roskilde Station. Vej- og stiplanlægning Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Ringstedvej, der indgår i det overordnede GK vejnet, via Store Møllevej til parkeringspladser Store fælles opholdsareal Møllevej Der er cykelstier langs Ringstedvej i retning mod station og bymidte samt ud af byen. Skoledistrikt og skolekapacitet Lokalplanområdet ligger indenfor Tjørnegårdsskolens skoledistrikt. I følge prognoser ved lokalplanens udarbejdelse har skolen kapacitet til den boligudbygning, som planen giver mulighed for. Forsyning Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde, så ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmenettet. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f.eks. solvarme efter regler fastsat af Roskilde Kommune. I Roskilde Kommuneplan 2009 er der stillet krav om tilslutning til fjernvarme. Kravet er skærpet i det nye Bygningsreglement, BR10, der trådte i kraft pr SKEL MOD NORD parkering Området er planlagt fælleskloakeret, men for at foretage forsinkelse inden udledning til Roskilde Forsynings afløbssystem eller nedsivning er det nødvendigt at spildevand og regnvand separeres. Af ressourcemæssige hensyn er det dog ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geotekniskt SKEL MOD ØST jernbane

13 SKEL MOD NORD have sti parkering Store Møllevej Parkering langs Store Møllevej 13 muligt og hvis det kan ske uden ulemper for naboer. Bygherre bekoster for egen regning omlægning af kloakledning (servitutbælte) som følge af bebyggelsesplanen. Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Roskilde Kommunale Vandværk. Ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk. Boliger der etableres i lokalplanområdet er omfattet af Regulativ for husholdningsaffald i Roskilde Kommune Elforsyningen til lokalplanområdet varetages pt. af SEAS- NVE. Tilladelser fra andre myndigheder Det er fortsat gældende at enhver statslig myndighed har vetobeføjelse overfor lokalplaner. Der skal rettes henvendelse til det enkelte ministerium (dette sker automatisk gennnem indberetning i PlanDK). Transportministeriet har indsigelsesret til eksempelvis bebyggelse i nærhed af banearealer. Endvidere skal Banedanmarks betingelser for etablering af støjhegn ved jernbanen indhentes. Kulturhistorie Roskilde Museum har i medfør af museumslovens 23 foretaget en kontrol af lokalplanområdet, og det oplyses at der ikke er registreret jordfaste fortidsminder, men det anbefales at der foretages en prøvegravning inden byggestart. Miljø I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21, juli 2004, skal kommunen

14 SKEL MOD ØST GK sti parkering carporte jernbane Snit i bygning og parkeringsareal mod jernbanen Redegørelse gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirken på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor screenes, dvs. der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Carl Bro A/S Rådgivende Ingeniører - har i marts 2006 udført en kombineret geoteknik- og miljøundersøgelse på grunden Ringstedvej 29-31, Roskilde. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af screening af lokalplanforslag 578, ikke er behov for at foretage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget. Screeningen har været udsendt til høring hos: Kulturarvstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøcenter Sjælland, Roskilde Museum og DN s lokalafdeling, der ikke har haft bemærkninger til planen Lokalplanforslaget redegør for forholdet til øvrig planlægning, hvoraf det fremgår, at planen ikke er i strid med anden overordnet planlægning eller sektorplanlægning ud fra en miljømæssig vurdering. Støj og vibrationer I forbindelse med udviklingen af et byggeprojekt i lokalplanområdet har Moe & Brødsgaard Rådgivende Ingeniører

15 SKEL ØST 3,0 m. høj støjskærm Langs jerbanen skal der etableres en 3,0 meter høj skærm. Den skal udføres i henhold til Banedanmark s betingelser udført beregning af støjbelastning på facader og opholdsarealer, samt foretaget måling af vibrationer på byggegrunden. Målinger og beregninger har til formål at belyse de støj- og vibrationsmæssige forhold der må forventes når byggeriet realiseres. Beregninger og målinger fremgår af følgende rapporter, notater og bilag: Beregning af vejtrafikstøj ved planlagt byggeri. 6. juni 2011 Beregning af jernbanestøj ved planlagt byggeri. 7. juni 2011 Måling af vibrationer ved planlagt byggeri. Juni 2011 Notat vedr. lydkrav til vinduer, Bilag støj på udearealer, Vejtrafikstøj Beregningen af støjkonturer på udendørs opholdsarealer viser, at over langt den største del af grunden er støjbelastningen under Lden = 58 db. Der er nogle enkelte steder omkring Blok 1, og ved gavlen af Blok 4, hvor støjgrænsen overskrides lidt. Det vurderes at disse områder alligevel på baggrund af deres beliggenhed ikke vil være attraktive som opholdsareal. Ringstedvej A D Store Møllevej B C Jernbane 2 ETAGER 3 ETA 2 ETAGER Støjniveauet ved hele Blok 1 s facade mod Ringstedvej ligger på 67 db. For at dette ikke giver anledning til støjmæssige gener for kommende beboere, skal denne facade alene monteres med faste vinduespartier i støjfølsomme rum således at indendørskravet i BR10 på 33 db kan overholdes. Støjfølsomme rum skal derfor udføres gennemgående for at vinduer kan åbnes mod bygningens stille side.

16 Redegørelse Jernbanestøj Også for jernbanestøjen viser de beregnede støjkonturer på udendørs opholdsarealer, at over langt den største del af grunden er støjbelastningen under Lden = 64 db. Der er nogle enkelte steder omkring Blok 3 og ved gavlen af Blok 2, hvor støjgrænsen overskrides lidt. Det vurderes at disse små områder på grund af deres beliggenhed alligevel ikke vil være attraktive som opholdsareal. Støjniveauet ved Blok 3 s facade på 1. og 2. sal mod jernbanen ligger mellem 67 og 69 db. Ved disse etager skal der etableres støjisoleret vinduer i støjfølsomme rum som beskrevet for Blok 1 s facade mod Ringstedvej samtidig med at støjfølsomme rum skal udføres gennemgående. Vibrationer Måling af maksimalt vibrationsniveau viser resultater der både for udendørs målinger og den forventede vibrationsbelastning i den påtænkte bebyggelse ikke overstiger grænseværdierne. Det er en forudsætning at bygningerne udføres med tunge etageadskillelse. Der forudsættes ikke kælder i bygningerne mod jernbanen, men indføres der en kælder vil dette blot give en bedre vibrationskomfort, da dybere fundering giver lavere vibrationsniveauer oppe i bygningen. Såvel den målte som beregnede vibrationsbelastning ligger under den grænse der anses for Netop mærkbare vibrationer. Forurening På baggrund af Cal Bro A/S miljøundersøgelse samt en

17 17 tidligere undersøgelse vurderes det, at den øverste halve meter på grunden generelt må betragtes som forurenet. Desuden er der i en del af blødbundsområdet i midten af grunden konstateret et større område med fyldjord indeholdende bl.a. slagger og i et mindre område mod Store Møllevej er der ligeledes konstateret fyldjord indeholdende slagger. Denne fyldjord må betragtes som forurenet efter lov om forurenet jord. Dertil kommer bortskaffelse af bygningsmaterialer efter nedrivning af bygninger. Ved nedrivningsarbejder, bygge- og anlægsarbejder skal bortskaffelse af byggematerialer og flytning af jord væk fra ejendommen anmeldes til Roskilde Kommune og dokumenteres efter regler herom. Dispensation fra lokalplanen (planlovens 19 og 20) Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

18 Placering af bebyggelse inden for lokalplanområdedt Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 Formål Lokalplanens formål er: - at udlægge området til boligformål med mulighed for at opføre etagehuse i 2-3 etager - at fastlægge retningslinier for bebyggelsens placering og dens overordnede karakter - at sikre sammenhængende fælles friarealer med en åben og grøn karakter der gør dem egnet til ophold og leg - at sikre bebyggelse og friarealer mod støj fra jernbanen og Ringstedvej - at sikre vej- og stiadgang så der opnås en god sammenhæng med det eksisterende vej- og stinet. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter følgende matr.: Nr. 551 og nr. 552 begge af Roskilde Bygrunde, samt alle parceller der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone.

19 Store Møllevej Ringstedvej Ringstedvej P P Vejadgang ad Store Møllevej til parkeringsareal i den østlige del af lokalplanområdet Stierne forbinder området med Ringstedvej og giver adgang til boligerne 19 3 Anvendelse 3. 1 Området må kun anvendes til boligformål i form af etagebyggeri. Hvis bygningerne opføres som lavenergibebyggelse kan disse, hvis bygherren ønsker det, fritages for tilslutning til fjernvarme 4 Udstykning Ejendommen kan ikke udstykkes, men kan opdeles i ejerlejligheder. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Ringstedvej via Store Møllevej, som vist på kortbilag 3. Som et led i trafiksikkerheden skal der som vist på kortbilag 3 etableres et oversigtsareal på hjørnet i sydsiden af Store Møllevejs udkørsel til Ringstedvej. Oversigtsarealet må inkl. eventuel beplantning maksimalt have en højde på 1,0 m. over vejplan. Oversigtsarealet skal fastlægges ved en deklaration på grunden. Der etableres vejadgang fra Store Møllevej til betjening af fælles parkeringsplads i nordøstligt hjørne mod jernbanen som vist på kortbilag Stier Der anlægges nye stier med en beliggenhed som vist på kortbilag 3.

20 Bestemmelser Stierne forbinder området med fortove og cykelstier på Ringstedvej og giver adgang til de enkelte boliger. Stierne anlægges befæstede i 1,5 meters bredde og må maksimalt have en hældning på 1: Parkering Der skal anlægges 70 p-pladser indenfor lokalplanområdet. Fælles parkeringspladser anlægges som vist på kortbilag 4 Illustrationsplan - primært i grundens nordøstlige del mod jernbanen og i mindre omfang som parallelparkering langs Store Møllevej. Der skal etableres særlige parkeringspladser til personer med handicap. Handicap-parkering skal placeres så tæt ved indgange til bygninger som muligt. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6. 1 Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Bebyggelsens placering Bebyggelse skal opføres inden for byggefelter som vist på kortbilag 3 og placeres min. 5 meter fra skellinjer Bebyggelsens højdeforhold Bygninger skal opføres i 2 eller 3 etager med en placering inden for byggefelter vist på kortbilag 3. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må, målt fra gulvkoter i stueplan vist på kortbilag 3, være højere end: 9 meter for bygninger i 2 etager og 12 meter for bygninger i 3 etager

21 2 ETAGER 3 ETAGER 2 ETAGER 3 ETAGER 2 ETAGER 2 ETAGER 3 ETAGER 3 ETAGER CARPORTE CARPORTE Bebyggelse i 2 og 3 etager Parkeringarealer langs Store Møllevej og mod jernbanen 21 Undtaget herfor er ventilationsafkast og lignende Tagudformning Bygningerne skal udføres med symmetriske saddeltage med en taghældning på mellem grader Afskærmende depoter Der kan inden for lokalplanområdet opføres afskærmende depoter for affaldshåndtering. Depoterne placeres i forbindelse med parkeringsarealer og udføres efter en samlet plan, jf Carporte Carporte kan opføres med en placering mod jernbanen som vist på kortbilag 3. Højden på carportene må maksimalt være 2,0 m over kote på skinnelegemet. Opførelse af carporte mod jernbanen skal endeligt godkendes af Banedanmark. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7. 1 Facader Beboelsesbygningerne skal opføres med facader og gavle i lyse teglsten. Altaner udformes som en markant del af facaderne i stål og glas og med bunde i beton. Solafskærmende foranstaltninger i form af skodder og baldakiner kan etableres. Der må der ikke benyttes plastmaterialer på facader og gavle. Sydavlen på den østlige blok (blok 3) skal fremstå med et grønt præg, f. eks. slyngplanter på espaliere.

22 Bestemmelser 7. 2 Vinduer og døre Vinduer og døre skal udføres med karme og rammer i træ og / eller aluminium. Det må ikke placeres vinduer/døre i gavle i bebyggelsen Tage Tage på boliger skal dækkes med røde eller mørke tagsten i tegl. Der må ikke benyttes glaserede eller reflekterende tagsten. Kviste og ovenlys må ikke etableres i tagfladen. 7.4 Indvinding af solenergi eller lignende Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen tilpasses tagfladen eller bygningens øvrige ydervægge Antenner o.l. Der må ikke opsættes udvendige antenner, paraboler, stålskorstene og lignende på bygninger eller ubebyggede arealer, herunder haver i tilknytning i boliger Skiltning mv. Skiltning tillades kun for det i boligbebyggelser sædvanlige omfang Depoter for affaldshåndtering Depoter, som opføres uden for byggefelterne, skal udføres som afskærmende pergolaer i lærketræ. Ved etablering af depoter for affaldshåndtering skal retningslinjerne i Regulativ for husholdsholdningsaffald følges Carporte Carporte skal opføres med støjskærm mod jernbane som bagvæg og tage skal dækkes med pap.

23 ENDE JSKÆRM 2,0 M SKÆRM 2,0 M. STØJSKÆRM 3,0 M. STØJSKÆRM Friarealer skal have en åben og parkagtig karakter EKSISTERENDE 1,7 M. STØJSKÆRM Haverummet indrettes med beskyttede områder for leg og ophold 2,2 M. STØJSKÆRM 3,2 M. STØJSKÆRM 23 8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede fællesarealer Ubebyggede fællesarealer skal anlægges efter en samlet plan. Planen skal redegøre for beplantning, terrænregulering, afskærmning, befæstelse af friarealer herunder legearealer, stier, vejarealer, parkering og belysning Fælles friarealer Der skal udlægges fælles friararealer for beboerne med en placering mellem bygningerne og skal udformes med beskyttede områder for leg og ophold. Der skal være mulighed for cykelparkering ved opgangene. Fælles friarealer skal i princippet udformes som vist på kortbilag 4 Illustrationsplan Terrasser ved boliger Mod facaderne kan der opføres hegnsmure som afskærmning mellem terrasserne Terræn Bestemmelser om regulering af terræn gælder både for bebyggede og ubebyggede arealer. Eksisterende terræn skal så vidt muligt fastholdes og der må kun foretages mindre terrænreguleringer på maksimalt 0,5 meter. Der tillades dog en større terrænregulering langs Store Møllevej under hensyn til tilgængelighed til boligerne. Terrænforskydninger, der opstår ved opførelse af bygninger og i forbindelse med etablering af stier og parkeringspladser skal optages af skråningsanlæg med en maksimal hældning 1:2.

24 Bestemmelser Gulvkoter på kortbilag 3 skal overholdes. Der vil dog være mulighed for en mindre regulering på 20 cm af hensyn til tilgængligheden. 8.5 Beplantning Fælles friarealer skal have en åben parkagtig karakter med træer og buske der afgrænser områder for leg og ophold som vist på kortbilag 4 Illustrationsplan. Skråninger skal beplantes med f.eks. grønne buske og bunddækken. Ekstisterende bøgehæk i skel mod syd skal bevares og beskyttes under byggeriets opførsel. Evt. skader på hækken skal suppleres med ny beplantning. For at sikre hækken gode vækstbestingelser skal støjskærmen placeres i en afstand af min. 1 meter fra hækkens centerlinje. 8.6 Renovation Der skal sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere i henhold til gældende affaldsregulativ for Roskilde Kommune. Vendemuligheder for renovationsbiler skal sikres. 8.7 Lastbiler, campingvogne og andet Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler og både må ikke opbevares eller parkeres på hverken på p-pladser eller andre ubebyggede arealer, herunder i haver i tilknytning til boliger i stueetagen. 8.8 Støjafskærmninger Al støjafskærmning placeres indenfor matr.: nr. 551 og nr. 552 begge af Roskilde Bygrunde.

25 EKSISTERENDE 1,7 M. STØJSKÆRM 2,0 M SKÆRM 2,0 M. STØJSKÆRM 3,0 M. STØJSKÆRM Støjskærme skal beskytte mod støj fra jernbane og vej 25 Afskærmningerne skal udføres i højder angivet på kortbilag 3 og udføres som tætte træhegn med en minimumsvægt på 15 kg / m2 svarende til hegn mod naboejendommen mod sydvest, matr. nr Eksisterende 1,7 meter hegn mod ejendommen mod sydvest, matr. nr. 553, indgår som en del af støjafskærmningen af den ny bebyggelse. 8.9 Belysning Belysning skal på alle færdselsarealer overholde belysningsklasse E2, jf. Vejreglerne. Armaturer langs veje, parkeringspladser og på gangstier skal tilstræbes et ensartet præg for hele lokalplanområdet og have en lyspunktshøjde på mellem 3,5 og 5 meter, evt. mindre lyspunktshøjde ved stier, f.eks. som pullertbelysning. 9 STØJ Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj og togstøj skal overholdes. 10 Ejerforening Hvis der sker en opdeling i ejerlejligheder, skal der oprettes en ejerforening med medlemspligt for samtlige ejere i lokalplanområdet. Ejeren af ejendommen eller ejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, fællesstier, fælles friarealer, støjhegn inden for området samt nordsiden af den eksisterende hæk i sydskel.

Boliger ved Ringstedvej

Boliger ved Ringstedvej parkering Boliger ved Ringstedvej Lokalplan 578/ Forslag Store Møllevej affald Ringstedvej støjskærm 1,7 m. støjskærm 1,7 m. leg ophold affald Store Møllevænge støjskærm 3 m. jernbane parkering støjskærm

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen Lokalplan 132, tillæg 1 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Byplanvedtægt

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Ændring af rammeområde vedkøgevej

Ændring af rammeområde vedkøgevej Politisk behandling Ændring af rammeområde vedkøgevej Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 3.CL.4 E.8 3.BE.4 3.BP.6 3.F.5 3.CL.3 3.BE.9 3.D.7 3.F.6 3.BE.5 Område, hvor der kan etableres restaurant 3.BS.8 3.E.3

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Ændring af retningslinje og generel ramme

Ændring af retningslinje og generel ramme Ændring af retningslinje og generel ramme Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2009 Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Viby/Dåstrup

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Ændring af rammeområde i Vindinge Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Forord Forslag til høring HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009 Haraldskær Himmelev Sognevej Langagervej Herregårdsvej 2.D.8 100 m Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Mindretalsudtalelse MIDRETALSUDTALELSE Byrådet den 26. oktober 2017 Enhedslisten kan ikke tiltræde kommuneplantillægget og

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Rughaven og Sankt Hans Gade. Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013

Rughaven og Sankt Hans Gade. Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013 Rughaven og Sankt Hans Gade Tillæg 13 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Trekroner Kirke. Lokalplan 550

Trekroner Kirke. Lokalplan 550 Trekroner Kirke Lokalplan 550 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 8 Kommuneplan 9 Gældende lokalplan 9 Vej- og stiplanlægning 9 Skoledistrikt

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Parcelhuse i Svogerslev nord. Lokalplan 589

Parcelhuse i Svogerslev nord. Lokalplan 589 Parcelhuse i Svogerslev nord Lokalplan 589 Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 8 Kommuneplan 10 Dispensation fra lokalplanen (planlovens 19 og 20) 14

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Tillæg 13 til Kommuneplan 2009 /Forslag til høring 3.B.4 4.B S.3 4.B P.1 3.B E.6 3.D.9 3.B S.7 3.F.10 P.5 3.D.10 3.B E.7 3 3.B E.8 3.E P.1 3.C B.1 3.B E.9 3.E

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Boliger på Rypevej i Himmelev

Boliger på Rypevej i Himmelev Boliger på Rypevej i Himmelev Lokalplan 606 / Præstemarksvej Rypevej Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 8 Kommuneplan 8 Vej- og stiplanlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556 Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst Lokalplan 556 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Støj 8 Formål og indhold 10 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan 13 Planlægning

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Domsognets plejehjem. Tillæg 32 til Roskilde Kommuneplan 2009

Ændring af rammeområde ved Domsognets plejehjem. Tillæg 32 til Roskilde Kommuneplan 2009 Ændring af rammeområde ved Domsognets plejehjem Tillæg 32 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Astersvej

Ændring af rammeområde ved Astersvej rint Preview Ændring af rammeområde ved Astersvej Tillæg 28 til Roskilde Kommuneplan 2009 100 m 1 : 2001 Dette kort er kun til oversigtsformål. Fremstillet af 10.20.3.170 13/03/2013 16:39:32 Forord HVAD

Læs mere

Lokalplan for Rughaven og Sankt Hans Gade. Lokalplan 628 /forslag

Lokalplan for Rughaven og Sankt Hans Gade. Lokalplan 628 /forslag Lokalplan for Rughaven og Sankt Hans Gade Lokalplan 628 / Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 9 Gældende byplanvedtægt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Smedegade 25. Lokalplan 597

Lokalplan for Smedegade 25. Lokalplan 597 Lokalplan for Smedegade 25 Lokalplan 597 Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 8 Lokalplan 8 Kommuneplan 8 Drikkevandsinteresser 8 Den kystnære del af

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 408. Hospice i Trekroner. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 408. Hospice i Trekroner. Roskilde Kommune LOKALPLAN 408 Hospice i Trekroner Roskilde Kommune J. nr. 01.02.05P16 Sagsid. 200302043 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Dorte Olsen Byg- og Planafdelingen Telefon

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /politisk behandling Margrethehåbsvej 2.EK.1 Holbækvej Forord Politisk HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde. Lokalplan 567/Forslag

Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde. Lokalplan 567/Forslag Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde Lokalplan 567/Forslag Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere