Forslag Lokalplan nr. H105

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag Lokalplan nr. H105"

Transkript

1 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL 6 LOKALPLANENS INDHOLD 7 LOKALPLANENS ADMINISTRATION 10 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 11 LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 16 TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN LOKALPLAN H LOKALPLANENS FORMÅL 19 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 19 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 19 4 UDSTYKNINGER 20 5 VEJE, STIER OG PARKERING 20 6 TEKNISKE INSTALLATIONER 21 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 21 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 22 9 UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING OG HEGN GRUNDEJERFORENING / EJERFORENING FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE OPHÆVELSE AF LOKALPLAN LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER OG DISPENSATIONER FRA LOKALPLANEN 25 BILAG Kortbilag 1: Lokalplanens afgrænsning Kortbilag 2: Eksisterende forhold Kortbilag 3: Arealanvendelse og byggefelt Kortbilag 4: Illustrationsplan Bilag 5: Rumlige illustrationer Bilag 6: Eksisterende forhold - fotos Redaktionelle bemærkninger Lokalplanen er udarbejdet af Fredensborg Kommune i samarbejde med AI-gruppen, Viatrafik og Rambøll. 3

4 Luftfoto over området 4

5 REDEGØRELSE INDLEDNING Fredensborg Byråd har i henhold til Planloven vedtaget at offentliggøre et forslag til lokalplan H104 Boliger på Slettenhus. OFFENTLIG HØRING Fra tirsdag d. 9. oktober til tirsdag d. 4. december 2012 er lokalplanforslaget samt kommuneplantillæg nr. 5 fremlagt til offentligt eftersyn i Borgerservice på Rådhuset, Egevangen 3B i Kokkedal samt på kommunens biblioteker, hvor det kan gennemses inden for de normale åbningstider. Endvidere kan lokalplanforslaget ses på kommunens hjemmeside Eksemplarer af lokalplanforslaget kan rekvireres ved henvendelse til Center for Plan og Miljø på Rådhuset, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, telefon Indsigelser imod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget skal sendes til Fredensborg Kommune, Center for Plan- og Miljø, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal eller inden tirsdag d. 4. december 2012 og vil herefter indgå i byrådets endelige behandling af forslaget. Efter udløbet af indsigelsesfristen tirsdag d. 4. december 2012 kan byrådet efter fornyet behandling af lokalplanforslaget vedtage planen endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, kan byrådets vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Borgermøde Der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget torsdag d. 22. november 2012 kl på Rådhuset Egevangen 3B i Kokkedal. LOKALPLANOMRÅDET Afgrænsning Lokalplanområdet ligger i sydenden af Sletten mellem Gl. Strandvej og og kystlinien, stødende op til Dageløkkevej. Området afgrænses mod nord og vest af bebyggelse. Mod syd af offentligt strandareal. Lokalplanområdet ligger i byzone og omfatter matr.nr. 13a og 48, Sletten, Humlebæk, samt del af litra 7000e, del af litra 7000g og del af litra 7000n, Sletten, Humlebæk Lokalplanområdet er allerede omfattet af lokalplan H19 for Sletten i Humlebæk. En del af Lokalplan H19 vil derfor med vedtagelsen af denne lokalplan blive ophævet. 5

6 Slettenhus gennem tiderne Ejendommens historie rækker tilbage til 1888, og hovedhuset fik sit nuværende udseende i Gennem årene har ejendommen været anvendt til hvilehjem, badehotel (Søvang), hotel (Hotel Gylfe) og kursusejendom for FDB. Siden starten af 1990 erne anvendes ejendommen til kontor / administrationsformål for forskellige firmaer. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejerne af Slettenhus (Gl. Strandvej 163, matr. nr. 13a og 48, Sletten, Humlebæk) om at omdanne ejendommen til boligformål gennem ny- og ombygning. Omdannelse af ældre erhvervsejendomme til boliger er set mange steder i de senere år. I dette tilfælde er der tale om en meget attraktiv, og attraktivt beliggende, ejendom omgivet af eksisterende boligområder. Ejendommen ligger i kommuneplanens rammeområde HE05 og HR 07. Bestemmelserne for rammeområde HE 05 fastlægger ejendommens anvendelse til erhvervsformål, kontor, serviceerhverv, administration. Lokalplan H19 for Sletten fastlægger, at ejendommen kun må anvendes til kursusvirksomhed, institutionsformål samt erhvervsformål; administration. Omdannelsen forudsætter derfor ændring af kommuneplanen og lokalplanen. En ændring til boligformål forudsætter desuden at kommuneplanens rækkefølgebestemmelser ændres. Inden udarbejdelse af planforslagene sendte kommunen kommuneplanændringerne i forudgående offentlig høring. Høringen blev gennemført i perioden 18. oktober til 10. november 2011, med et borgermøde 2. november Både ved borgermødet og i høringssvarene var der en række hovedemner, herunder: Konsekvenser for trafik og parkering Udsigtsgener for naboejendommene i forbindelse med nybyggeri 6

7 Konsekvenser for lokalmiljøet Kommunen besluttede i januar 2012 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg der skal muliggøre omdannelsen. I forbindelse med beslutningen vurderede kommunen, at omdannelsen vil bidrage positivt til lokalmiljøet, forudsat at projektet opfylder en række vilkår, herunder vilkår om arkitektur/udseende, trafik og bæredygtigt byggeri. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen giver mulighed for at etablere op til 13 boliger, i form af etageboliger i det eksisterende hovedhus og tæt/lav boliger (rækkehuse) i den eksisterende nordfløj og i en ny sydfløj. Arkitektur / udseende Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, med det formål at tage højde for de arkitektoniske / udseendemæssige og miljømæssige konsekvenser af omdannelsen, herunder at: De gældende bestemmelser om arkitektur og udseende i lokalplan H 19 videreføres. Dog tillades en ændring af sydfløjens placering. De gældende krav suppleres med bestemmelser om kviste, udhuse og affaldshåndtering De nyere tilbygninger og småbygninger skal fjernes Friarealerne skal disponeres med vægt på åbne fællesarealer og mulighed for offentlig passage til stranden og langs stranden Videreførelsen af de gældende bestemmelser fra lokalplan H19 sikrer, at væsentlige karakteristika ved de eksisterende bygningers facader og tage bevares og videreføres i nybyggeriet. Hovedhuset set fra vandsiden. Med hensyn til sydfløjen giver den gældende lokalplan H19 i forvejen mulighed for opførelse af denne til erhvervsformål. Ejerne ønsker i stedet at opføre sydfløjen til boligformål. 7

8 Lokalplan H19 fastlægger, at sydfløjen skal have samme fodaftryk som eksisterende nordfløj. Ejerne ønsker i stedet at placere sydfløjen som en spejlvending af nordfløjen henover hovedhusets symmetriakse, hvorved der opstår symmetri i det samlede anlæg. Ejerne ønsker desuden at føre ejendommen tilbage til et mere oprindeligt udtryk, herunder bl.a. fjerne en skorsten og en sammenbygning mellem hovedbygningen og nordfløjen, og en relativt dominerende flugtvejstrappe på hovedbygningen. Den ønskede placering af sydfløjen og fjernelse af småbygninger er indarbejdet i lokalplanen, da det er kommunens vurdering at det vil give ejendommens samlede bebyggelse et mere harmonisk udtryk både fra vand- og landside. Ejendommen rummer tre store karakterskabende træer. Opførelse af sydfløjen vil nødvendiggøre fældning af de to træer nærmest Gl. Strandvej. Men opførelsen af en sydfløj, og dermed fældningen af træerne, er, som tidligere nævnt, i forvejen muligt i lokalplan H19. Lokalplanen sikrer bevarelse af det tredje træ, længst mod Øresund, samt en mindre trærække langs Gl. Strandvej, hvorved der stadig vil være karakterskabende beplantning på ejendommen. Som supplement til de åbne fællesarealer giver lokalplanen mulighed for at etablere små private haver langs nordfløjen og sydfløjen. Afgrænsning af haverne kan ske med lave ensartede levende hegn. Langs haverne etableres stier, som forbinder Gl. Strandvej med den eksisterende sti langs vandet, og det fastlægges i lokalplanen at stierne skal være offentligt tilgængelige, jf. kortbilag 3. Trafik I dag vejbetjenes Slettenhus via én overkørsel til Gl. Strandvej for enden af ensretningen gennem Sletten Fiskerleje (ensretningen går fra nord mod syd). Offentlige vej ligger mod vest. Slettenhus parkeringsplads ligger mod syd. Parkeringskapaciteten i Sletten er begrænset. Lokalplanen fastlægger derfor, at det er en forudsætning for en omdannelse til boliger, at der etableres min. 2 p-pladser pr. bolig på ejendommen, for at forebygge parkeringsproblemer i lokalområdet. 8

9 Dette krav har medført, at antallet af boliger er reduceret fra 14 i det oprindelige projektforslag til 13 af hensyn til parkeringsforholdene. Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser der tager højde for parkeringskapaciteten i en evt. overgangsfase hvor der både er erhverv og boliger på ejendommen. I forbindelse med kommunens beslutning i januar 2012 om at igangsætte udarbejdelse af planforslagene blev det samtidigt besluttet, at der skulle redegøres nærmere for de trafikale konsekvenser af projektet. Som grundlag for lokalplanforslaget er der derfor udarbejdet en trafikanalyse. I analysen konkluderes det at trafikmængden / trafikmønsteret ikke udløser behov for ændringer af vejnettet, men at hensynet til trafiksikkerheden udløser behov for en ændring af krydset Gl. Strandvej/Dageløkkevej, fordi projektet medfører en ændring / flytning af adgangen til parkeringsarealet. Den valgte løsning omfatter etablering af en hævet flade der følger krydsets primærretning Dageløkkevej - Gl Strandvej-syd. Den ensrettede nordlige del af Gl. Strandvej og adgangen til parkeringsarealet adskilles fra primærvejen med en overkørsel. Principillustration af trafiksikkerhedsforanstaltning. I forlængelse af trafikanalysen er der gennemført en trafiksikkerhedsrevision af den valgte løsning. Det fremgår af revisionen, at løsningen tydeliggør primærvejens forløb og pålægger parkeringsarealet vigepligt, og dermed muliggør en logisk regulering af konflikten mellem de forskellige færdselsretninger. Løsningen med den hævede flade er derfor indarbejdet i lokalplanforslaget. 9

10 Bæredygtigt byggeri I forbindelse med kommunens beslutning i januar 2012 om at igangsætte udarbejdelse af planforslagene blev det samtidigt besluttet, at kommuneplanens krav til bæredygtigt byggeri skal opfyldes, dog undtaget hvis det vil være på væsentlig bekostning af ejendommens arkitektur og bevaringsværdi. Kommuneplan 2009 fastlægger, at det ved udarbejdelse af lokalplaner som udgangspunkt skal stilles krav om bæredygtigt byggeri, og at de præcise krav skal fastsættes efter en konkret vurdering i hver enkelt sag. Denne lokalplan drejer sig om ombygning af eksisterende bygninger, herunder en hovedbygning med høj bevaringsværdi, samt nybyggeri som skal opfylde de gældende krav til arkitektur og udseende i lokalplan H19. De eksisterende bygningers alder, stand, konstruktioner og bevaringsværdi og de udseendemæssige krav til nybyggeriet gør, at der ikke i dette projekt indarbejdes gennemgribende energitiltag på lokalplanniveau. Lokalplanen skaber til gengæld mulighed for følgende tiltag:. At omfanget af befæstede arealer begrænses til det nødvendige At befæstede arealer muliggør nedsivning At der etableres areal til forsinkelse, fordampning og evt. nedsivning af regnvand At regnvand opsamles til brug for WC-skyl og maskintøjvask. At der ved renovering af eksisterende bygninger energioptimeres hvor det er muligt At krav til lavenergibebyggelse opfyldes ved nybyggeri for de bygningsdele, hvor dimensioner, materialer, overflader og byggeteknik kan indpasses på æstetisk og bevaringsmæssig tilfredsstillende måde i forhold til den samlede oplevelse af bebyggelsen LOKALPLANENS ADMINISTRATION Lokalplanen fastlægger meget konkrete bestemmelser for vedligehold og ny bebyggelse. Lokalplanen tager udgangspunkt i de eksisterende kvaliteter og bygninger. Tilgangen af de mange moderne materialer og konstruktionsmuligheder, sker desværre ofte på bekostning af den gamle håndværkertradition. Ejendommen Slettenhus er rig på god byggeskik, som det er værd at bevare. Derfor er det nødvendigt at gennemføre en stram lokalplanlægning, der kan tilgodese såvel bevaringen af miljøet, som den rent funktionelle del af bebyggelsen. I forbindelse med lokalplanen er der nedsat et bevaringsudvalg for Sletten bestående af 2 medlemmer fra Sletten Beboerforening, samt ét medlem fra kommunens administration. Bevaringsudvalget skal have forelagt alle sager, der skal behandles i henhold til denne lokalplan. 10

11 Bevaringsudvalget fungerer udelukkende som rådgiver for Byrådet, der skal træffe den endelige beslutning i forbindelse med ansøgningen. Byrådet kan således vælge at træffe en afgørelse imod udvalgets indstilling. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kystnær byzone Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen. Området er omgivet af bymæssig bebyggelse mod nord og mod vest. Mod øst er Øresund og syd er en offentlig Strandpark Peder Mads. Den eksisterende lokalplan H19 udlægger et byggefelt for sydfløjen, der i hovedtræk videreføres i Lokalplan H105, både hvad angår højde og placering. Byggefeltet spejlvendes, så der skabes et symmetrisk anlæg. Jf. rumlige illustrationer på bilag 5. Lokalplanområdet ligger nedenfor kystskrænten mod Øresund. Set fra Øresund tegnes kystlandskabet først og fremmest af bebyggelse og skov på toppen af kystskrænten som vist på illustration nedenfor. 11

12 Kystskrænten er bebygget både umiddelbart vest for lokalplanområdet og nord og syd for lokalplanområdet. Den planlagte sydfløj afviger ikke væsentligt, hverken i højde eller volumen, fra den eksisterende bebyggelse på og nedenfor kystskrænten. Den planlagte sydfløj underordner sig hovedhuset på Slettenhus, både hvad angår højde og placering i forhold til kysten. Hvor hovedhuset er placeret med facade mod kysten, vender det planlagte byggeri gavlen mod kysten. Samlet set vurderes de planlagte ændringer i planområdet ikke at have væsentlig visuel indflydelse på kystlandskabet, hvorfor der ikke er udarbejdet særlige visualiseringer. Kommuneplan 2009 Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2009 omfattet af rammeområderne HE 05 Slettenhus og HR 07 Peder Mads Strand. Lokalplanen er i strid med bestemmelserne for rammeområde HE 05, som fastlægger følgende rammer for lokalplanlægning: Anvendelse: Kontor og serviceerhverv Max. Bebyggelsesprocent:40 % for området under et. Max. Højde - Miljøklasse 1 Andet Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsformål; administration. For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, fremlægges der samtidig et forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009, hvor rammeområde HE 05 ændres til boligformål og dermed ændrer navn til rammeområde HB 37 - Boliger på Slettenhus. Desuden tilføjes, at karakteristiske bygninger og beplantninger skal bevares. Øvrige særligt relevante retningslinjer i kommuneplan 2009: Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger 12

13 Retningslinier i afsnit 4.1 Veje Retningslinier i afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, Retningslinier i afsnit 7.2 Grønne områder Eksisterende lokalplan H19 Lokalplanområdet er i sin helhed omfattet af Lokalplan H19 - Lokalplan for Sletten. Ved byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan aflyses Lokalplan H19 for det område, der er omfattet af den nye Lokalplan H105. Lokalplan H19 (blå) og lokalplan H105 (rød). Bevaringsværdi Det daværende Fredensborg- Humlebæk Kommune fik i 2002 udarbejdet en registrering af samtlige bygninger opført før 1940, med henblik på at få kortlagt de enkelte bygningers bevaringsværdier. Bygningerne blev registreret efter den såkaldte SAVEmetode. SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural 13

14 Values in the Environment" (= Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet). Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning: Arkitektonisk værdi Kulturhistorisk værdi Miljømæssig værdi Originalitet Tilstand Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Som hovedregel vil den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi dog veje tungest. Hovedhuset på Slettenhus har en samlet bevaringsværdi på 3. Du kan læse mere om SAVE registeret og bevaringsværdier på kulturarvstyrelsens hjemmeside: https://www.kulturarv.dk/fbb Udbygningsaftale Ejerne af ejendommen Slettenhus har i forbindelse med lokalplanen anmodet om en udbygningsaftale i overensstemmelse med planlovens regler herom. Udbygningsaftalen sikrer, at ejerne betaler for de nødvendige vejomlægninger mv., der måtte knytte sig til realisering af lokalplanen. Endvidere sikrer udbygningsaftalen, at ejerne betaler for udarbejdelsen af det nødvendige plangrundlag. Beskyttelse af flagermus Da det er nødvendigt at fælde to store gamle lindetræer for at realisere boligprojektet, er det undersøgt om der bor flagermus i træerne. Den eksterne rådgiver, som har udført undersøgelsen, har ikke fundet flagermus i de to træer. I undersøgelsen anbefales det, at træerne fældes inden 1. oktober 2012, da det ikke kan udelukkes, at der kan være revner i træerne, som flagermus vil udnytte som overvintringssted. Det fremgår af lovgivningen, at fældning af redetræer og træer som fungerer som yngle- eller rastesteder for flagermus, kun må ske i perioden fra 1. september - 1. november (flagermustræer), jf. bekendtgørelse nr. 901 af 11. juli 2007, 4, stk. 4. Hvis sådanne træer skal fældes udenfor ovennævnte tidsperiode, må det først ske, hvis der er indhentet forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen. Naturbeskyttelsesloven Strandparken Peder Mads umiddelbart syd for lokalplanområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 15 strandbeskyttelseslinjen. Lokalplanområdet er ikke omfattet af denne beskyttelse. 14

15 Strandbredden mod øst er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 22 offentlighedens ret til færdsel til fods langs kysten. Museumsloven Der er ikke registreret fund eller fortidsminder indenfor lokalplanområdet. På stranden og i vandet umiddelbart øst for grunden, er der registreret fund og fortidsminder, se mere på Hvis der i forbindelse med eventuelle jord- og anlægsarbejder findes jordfaste fortidsminder, er disse omfattet af Museumsloven, og arbejdet skal stoppes og Hørsholm Egns Museum skal tilkaldes. Grundvand Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Med henblik på at beskytte grundvandet m.v. henstiller Fredensborg Kommune, at der ikke anvendes kemiske ukrudtsmidler og lignende til vedligeholdelsen af de ubebyggede arealer. Vandforsyning Området er omfattet af Fredensborg Kommunes vandforsyningsplan og forsynes fra den kommunale vandforsyning. Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Fredensborg Kommunes spildevandsplan. Området ligger i fælleskloakeret opland og skal kloakeres således, at spildevandet ledes til offentlig kloak. Der skal indhentes tilladelse hos kommunen til tilslutning til kloakken. Såfremt befæstelsesgraden overstiger 0,5 for etagboliger og 0,3 for tæt/lav boliger vil der som udgangspunkt blive stillet krav om forsinkelse eller lokal håndtering af regnvandet. Såfremt alt eller en del af regnvandet nedsives, skal der indhentes tilladelse til nedsivning hos kommunen. Varmeforsyning Lokalplanområdet er naturgasforsynet. Lavenergibebyggelse fritages fra tilslutningspligt, efter at Fredensborg Kommune har meddelt dispensation fra varmeforsyningsplanen. Affald Affald skal håndteres og sorteres i forhold til gældende affaldsregulativ. Placering af miljøstation er angivet på kortbilag 2. Vejlovgivning Omlægning af P-plads indebærer mindre omlægning af tilkørselsforhold til denne. Ændring af overkørsel samt trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i krydset Dageløkkevej / Gl. Strandvej kræver tilladelse efter vejlovgivningen. Se nærmere på kortbilag 4. Jordforurening Fredensborg Kommune er ikke bekendt med at Region Hovedstaden har registeret jordforurening på arealet. Hele lokalplanområdet er omfattet af områdeklassificeringen, og jorden betragtes - derfor som udgangspunkt - som lettere forurenet og skal håndteres som sådan i forbindelse med flytning af jord. 15

16 Da arealanvendelsen i lokalplanområdet ændres fra erhverv til bolig, gælder reglerne i Jordforureningslovens 72, stk. 1. Dette betyder, at ejeren eller brugeren skal sikre, at det øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal - hvor der ikke eksisterer eller er planlagt etableret varig, fast belægning - ikke er forurenet. Miljøvurdering Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Klagevejledning til miljøvurdering Afgørelsen om, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, Klagen sendes til Fredensborg Kommune som videresender til Natur- og Miljøklagenævnet. Klager skal sendes til eller som brevpost til Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. Klagen skal være modtaget af Fredensborg Kommune inden 4 uger fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder ikke behandling af klagen, før gebyret er betalt. Vejledning om gebyrordningen kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Natur- og Miljøklagenævnet betaler gebyret tilbage, hvis klageren får helt eller delvist ret. Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold. Efter 17 i Planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med planforslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen. 16

17 TILLÆG NR. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR FREDENSBORG KOMMUNE. I forbindelse med forslag til Lokalplan H105 Boliger ved Slettenhus er udarbejdet dette tillæg til kommuneplanen med ændring af rækkefølgebestemmelserne for bebyggelse og ændret anvendelse af arealer til byformål, samt ændring af anvendelsesbestemmelserne for rammeområde HE 05 - Slettenhus. Rammeområdets afgrænsning ændres ikke. Der fastsættes hermed følgende rækkefølge for bebyggelse og ændret anvendelse af arealer til byformål: 1. Ny Asminderød Skole 2. Humlebæk Syd, boliger på Gammel Asminderød Skole samt boliger på Slettenhus 3. Lindelyvej og Kirkeleddet 4. Fredensborg Syd På lang sigt: 5. Byafrunding i Nivå og Kokkedal Rækkefølge for bebyggelse og ændret anvendelse til byformål 17

18 Det fastsættes desuden, at rammeområde HE 05 Slettenhus ændrer navn til rammeområde HB 37 - Boliger på Slettenhus og der fastsættes følgende rammer for indholdet af lokalplaner: Anvendelse: Max. Bebygprocent: Max. Højde Andet Boligområde - tæt-lav og etagebolig 40 % for området under et. 1 etage med udnyttet tagetage for tætlavbolig 2 etager med udnyttet tagetage for etagebolig Karakteristiske bygninger og beplantninger skal bevares. I henhold til Lov om planlægning vedtages ovenstående tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 til offentlig fremlæggelse. Fredensborg Byråd, den 1. oktober 2012 Thomas Lykke Pedersen Borgmester / Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør 18

19 LOKALPLAN H105 Boliger på Slettenhus I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål: - at skabe det planmæssige grundlag for lokalplanområdets anvendelse til helårsboligformål, med tilhørende friarealer samt færdsels- og parkeringsarealer - at sikre, at bebyggelsen og dens sammenhæng med fiskerlejet bevares ved fastlæggelse af principper for bevaring, ombygninger og tilbygninger, således at de historiske og miljømæssige kvaliteter sikres. - at sikre bevaring af bevaringsværdige bygninger og træer (jf. Kortbilag 2). - at fastlægge principper for udformning og omfang af tilbygning til Slettenhus, 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matriklerne nr. 13a og 48, samt del af litra 7000e, del af litra 7000g og del af litra 7000n, Sletten, Humlebæk samt alle matrikler der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes fra nævnte ejendomme. 2. Lokalplanområdet opdeles i bygningerne A-E og områderne 1-6 som vist på kortbilag Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 1. Området må kun anvendes til helårsboligformål, i form af tæt/lav og etageboliger med tilhørende friarealer samt færdsels- og parkeringsarealer. 2. De på kortbilag 3 viste delområder må anvendes til: Bygning A: Etageboliger i eksisterende hovedhus. Bygning B-C: Tæt/lavboliger i eksisterende nordfløj Bygning D-E: Tæt/lavboliger i ny sydfløj Område 1-3: Friarealer 19

20 Område 4-5: Parkeringsplads med omgivende beplantning Område 6: Offentligt vejareal med trafiksikkerhedsforanstaltning 3. Byrådet kan tillade, at der på den enkelte boligejendom drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, samt at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde: At karakteren af bolig ikke forandres (herunder skiltning eller lignende) og områdets karakter af boligområde ikke brydes, At virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, At virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på det pågældende område 4 UDSTYKNINGER 1. Der kan ske udstykning inden for lokalplanområdet, eksempelvis som vist på Kortbilag matr. nr. 13a og 48, Sletten, Humlebæk skal sammenlægges inden der kan ske nybygning. 5 VEJE, STIER OG PARKERING Fælles friarealer (område 1) 1. Der skal etableres stier som minimum som vist på kortbilag 3. Stien langs stranden og de to øst-vestgående stier som forbinder stranden og Gl. Strandvej skal være offentligt tilgængelige. Stier skal etableres med permeable belægninger, der muliggør nedsivning af regnvand. 2. Der skal etableres minimum 2 cykelparkeringspladser pr. bolig. Cykelparkeringspladserne skal placeres i funktionel tilknytning til hovedhuset og de to fløje, eksempelvis som vist på kortbilag 3. Parkeringsplads (område 4) 3. Der skal etableres minimum 2 P-pladser pr. bolig, heraf skal der indrettes minimum én handicapparkeringsplads i lokalplanområdet som helhed. 4. Parkeringspladser indenfor lokalplanområdet skal omlægges arealmæssigt som vist på kortbilag 3, med én overkørsel til Gl. Strandvej, og indrettes eksempelvis som vist på kortbilag 4. 20

21 5. I tilfælde af en etapevis omdannelse til boliger skal der til enhver tid forefindes minimum 2 P-pladser pr. bolig og minimum 1 P-plads pr. 50 m2 eksisterende erhverv. Offentligt vejareal (område 6) 6. Der skal etableres trafiksikkerhedsforanstaltninger i form af hævet flade m.m. som vist på Kortbilag 4. 6 TEKNISKE INSTALLATIONER Generelt 1. Der må ikke opsættes udvendigt synlige individuelle antenneanlæg, herunder parabolantenner, på eller i bebyggelsen. 2. Der må ikke opsættes solenergianlæg indenfor lokalplanområdet. 3. Udendørs belysning af ubebyggede arealer, herunder veje, stier og parkeringspladser skal være afskærmet og nedadrettet. 4. Fritstående belysningsarmaturer må ikke være højere end 1,1 meter. 5. Anlæg til opsamling, forsinkelse og/eller nedsivning af regnvand fra belægninger og tage kan etableres indenfor lokalplanområdet, såfremt det kan indpasses uden at dominere de ubebyggede arealer. Sydfløjen (bygning D-E) 6. Tagvandet fra den ny bebyggelse skal håndteres lokalt i sin helhed, ved nedsivning, fordampning eller installation af anlæg til opsamling af tagvandet til brug for WC-skyl og maskintøjvask. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Generelt 1. Det samlede bruttoetageareal indenfor lokalplanområdet må ikke overstige 1612 m 2 svarende til en bebyggelsesprocenten på 40% på ejendommen Slettenhus (matr. nr. 13a og 48, Sletten, Humlebæk). 2. Der må etableres op til 13 boliger i lokaplanområdet. 3. De på kortbilag 2 viste skure, trapper, skorstene og forbindelsesgange skal nedrives. 21

22 4. Der må ikke etableres skure/udhuse, carporte eller garager i området. Der skal etableres depotrum til brug for alle boliger i hele den eksisterende kælder under bygning C. Hovedhuset (bygning A) 5. Det eksisterende hovedhus må ikke udvides eller nedrives. Nordfløjen (bygning B-C): 6. Den eksisterende nordfløj må ikke udvides. Der må dog etableres kviste som beskrevet i 8. Sydfløjen (bygning D-E): 7. Ny bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag 3 viste byggefelt. Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttet tagetage. Sokkelkoten skal være i minimum kote 2.00 meter. 8. Sydfløjen skal placeres og proportioneres (herunder facadeog totalhøjde) så den sammen med den eksisterende nordfløj danner et symmetrisk bygningsanlæg omkring hoved-huset, 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Hovedhuset (bygning A) 1. Facaderne må ikke ændres uden Byrådets godkendelse. 2. Eksisterende døre og vinduer skal bevares med sin nuværende udformning og farvevalg. 3. Taget skal dækkes med sort skifer. Tagkonstruktionen, herunder kviste og vinduer, må ikke ændres uden Byrådets godkendelse. Nordfløjen og sydfløjen (bygning B-C og D-E) 4. Ydervægge skal fremstå i teglsten, der vandskures eller pudses glat og males eller kalkes hvid. Soklen skal fremtræde med sort farve. 5. Facaderne skal udformes i overensstemmelse med skitserne på bilag 5. Den indbyrdes placering af døre og vinduer kan varieres, men der må maksimalt etableres 5 døre pr. samlet facade som illustreret på bilag 5. Døre og vinduer må maksimalt have en størrelse som vist på bilag Taget skal udformes som symmetrisk saddeltag med en hældning på mellem 45 og 50. Taget skal dækkes med røde vingetegl eller sort skifer. 22

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Boliger ved Slotsgade i Fredensborg

Boliger ved Slotsgade i Fredensborg Lokalplan nr. F110 Samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 Boliger ved Slotsgade i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for en del af villaområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE LUFTFOTO MED LOKALPLANAFGRÆNSNING 1 REDEGØRELSE 2 INDLEDNING

Læs mere

SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING. 1 6. 0 8. 2 o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as

SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING. 1 6. 0 8. 2 o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING SLETTENHUS 1 6. 0 8. 2 o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as Indholdsfortegnelse Historik og baggrund side 3 Lokalplan side

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere