Notatark. Ældreboliger - opdateret notat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatark. Ældreboliger - opdateret notat"

Transkript

1 Notatark Sagsnr P Sagsbehandler Thomas Frank Ældreboliger - opdateret notat Indledning Dette notat omhandler de ældreboliger, som Hedensted Kommune har visitationsret over. Det er en opdateret version af et notat der tidligere er præsenteret for Seniorudvalget. Ældreboligerne er fordelt rundt i hele kommunen (se kort på næste side). Men søgningen til disse er meget varierende, hvilket betyder, at der nogle steder er venteliste og andre steder betaler Hedensted Kommune tomgangsleje, da man har forpligtet sig overfor boligselskaberne til, at fylde en række ældreboliger. Derudover er standen af ældreboligerne varierende og der er meget varierende arbejdsforhold for plejepersonalet. Konkret betyder det, at nogle ældreboliger skal bygges om, hvis de fremadrettet skal anvendes som sådanne. Samtidig er der ikke mange af disse ældreboliger, der er indrettet til ægtepar, da man tidligere var enlig når man kom i ældrebolig. I dag bliver borgerne i højere grad gamle sammen, og har dermed behov for at have ægtepar-boliger. Disse ægtepar boliger skal være tre værelsesboliger. Allerede i dag er der ægtepar der bor i to-rums boliger, hvilket giver store udfordringer hvis den ene oplever svær sygdom og skal plejes. Ofte betyder det, at ægteparret må sove hver for sig og den plejekrævende ægtefælle må sove i stuen. Der er med andre ord behov for en gennemgang af området og en klar prioritering for fremtiden vedrørende placeringer af ældreboliger og antal. Notatet er struktureret som følger: Det første afsnit beskriver regler og standarder for ældreboliger, herunder beskrives også efterspørgselsmønster og niveauet af antal boliger. Det følgende afsnit er notatets hovedafsnit, som gennemgår ældreboliger med kommunal anvisningsret fordelt i de tre distrikter på seniorområdet. Afsnittet beskriver hver bolig, beliggenhed, størrelse, restgæld og tomgangsleje, ligesom der for hver af boligerne er leveret en indstilling om boligerne bør bibeholdes som ældreboliger eller ej, og om de eventuelt bør renoveres. I dette notat er der fulgt op og givet en status for de ældreboliger, hvor det giver mening. Samtidig er tomgangslejen for 2013 tilføjet. Samlet set peges der i det oprindelige notat på, at man bør nedlægge 109 ældreboliger. Dette kan gøres på flere forskellige måder, hvorfor det efterfølgende afsnit beskriver de tilgange der her kan benyttes. En del af de ældreboliger der indstilles bibeholdt bør renoveres. Notatet afsluttes med en kort opsamling og indstillinger.

2 Oversigt overældre boliger i Hedensted Kommune.

3 Regler og standarder for ældreboliger Ældreboliger opføres som almene ældreboliger, og kan både være selvstændige boliger, plejeboliger eller bofællesskaber. Der skal være tale om boliger, der er særligt egnede for ældre og personer med handicap. Disse almene ældreboliger kan ejes af 1 : a) almene boligorganisationer b) selvejende institution eller være c) kommunalt ejet Af lov om almene boliger m.v. (almenboligloven) 108 fremgår, at boligerne skal være udstyret og indrettet således, at de opfylder de boligsøgendes rimelige krav til boliger af den pågældende art. Boligerne må ikke have luksuspræg. Af 110 fremgår, at almene ældreboliger med hensyn til udstyr og udformning skal være særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere. Som udgangspunkt må bruttoarealet ikke overstige 115 kvm. En del af boligernes areal kan indrettes som fælles boligareal for flere boliger (jf. 109, stk. 1). Det fremgår videre af 110, at hver ældrebolig skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken (i særlige tilfælde uden selvstændigt køkken). Fra hver bolig skal der kunne tilkaldes hurtig bistand på ethvert tidspunkt af døgnet, såfremt borgeren er visiteret hertil via nærmere fastsatte kriterier af Kommunalbestyrelsen, og på baggrund af en konkret individuel vurdering. Boligens adgangsforhold skal være egnede for gangbesværede. Der er i lovgivningen ikke angivet en maksimum- eller minimumleje. Af almenboligloven 45 fremgår, at den samlede leje for en afdelings boliger og lokaler fastsættes således, at den til enhver tid giver afdelingen mulighed for, af sine indtægter, at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder de foreskrevne bidrag og henlæggelser. Dog vil det i sagens natur være begrænset hvad den ældre borger kan betale, ligesom reglerne for boligstøtte (se herunder) sætte naturlige grænser for huslejen. Boligstøtte til ældreboliger ydes op til 65 m2 til en person og 85 m2 til et ægtepar. Reglerne er som til alle andre boliger med den undtagelse, at der automatisk gives dispensation til maksimal udbetaling pr. måned, når der er tale om en visiteret bolig. Hvis et ægtepar bor i en visiteret bolig, er der ingen forskel fra reglerne for almindelige boliger. Efterlevende vil således kunne modtage boligstøtte op til 85m2, fordi de har boet sammen på adressen, da dødsfaldet fandt sted. Visitation til ældreboligerne i Hedensted Kommune hviler på en konkret faglig vurdering af borgerens helhedssituation, hvor en række kriterier indgår i vurderingen: - Borgerens egenomsorg styrkes ved flytning - Borgeren bor uhensigtsmæssigt, hvor det er svært at færdes eller komme uden for boligen - Utryghed/angst i nuværende bolig - Borgeren har begrænset netværk eller mangler socialt fællesskab Visitation til ældrebolig forudsætter, at der er foretaget vurdering af om boligændringer eller andre tilbud fra kommunen kan afhjælpe de aktuelle problemstillinger. Der tages i vurderingen hensyn til borgerens ønske om ældreboligens beliggenhed. Når en bolig bliver ledig til indflytningen, foretages en individuel konkret vurdering af samtlige visiterede borgeres behov. Den borger, der vurderes at have størst behov for boligen, tilbydes den. Ventelisten revurderes hvert kvartal. Borgere, der stort set kan overkomme og overskue at bo i nuværende bolig, og hvor behovet 1 Fremgår af Socialministeriets hjemmeside.

4 vil kunne dækkes ved flytning til anden almindelig bolig, visiteres som udgangspunkt ikke til ældrebolig. Eksempelvis hvor ønsket er baseret på problemer med at holde hus og have. Borgerens har ret til, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Ønskes dette, skal det botilbud, der tilbydes, være egnet til to personer, men under hensyn til Arbejdsmiljølovens pladskrav. Efterspørgselsmønster og niveauet af antal boliger Behovet for ældreboliger er faldende, da borgerne i stigende grad forbereder sig til alderdommen. Søgningen til ældreboliger er i dag koncentreret om de steder i kommunen, hvor der også er centre, indkøbsmuligheder og grønne arealer i tilknytning til eller tæt på ældreboligerne. Derudover er søgningen koncentreret omkring Hedensted, Juelsminde og Tørring. De boliger hvortil Hedensted Kommune har anvisningsret hæfter kommunen ligeledes for. Det vis sige, at såfremt boligen ikke er lejet ud, så betaler kommunen tomgangsleje for den pågældende bolig. I områder hvor der permanent er et overskud af ældreboliger med kommunal anvisningsret kan det derfor være en stor fordel, at vælge fremover, at afstå for denne anvisningsret, og dermed reelt mindske antallet af ældreboliger til det konkrete behov. I 2010 betalte Hedensted Kommune kr i tomgangsleje til ældreboliger stigende til over 2 mio kr. i Antallet af ældreboliger varierer mellem landets kommuner. Tabel 1 opgør antal ældreboliger pr. Antal 1000 borgere over 65/67 år i for Hedensted Kommune og andre udvalgte kommuner. Tabel 1. Ældreboliger pr årige. Udvalgte kommuner. Kommune Odder Kommune 71,0 69,7 30,8 32,1 28,1 26,8 Horsens Kommune 57,8 55,8 53,8 52,7 34,6 25,0 Hedensted Kommune 55,6 54,3 51,4 49,5 47,3 46,6 Vejle Kommune 48,7 44,9 44,4 42,9 41,2 39,6 Ikast-Brande Kommune 28,8 24,3 26,9 25,7 25,6 24,8 Gns. hele landet 43,8 43,9 39,0 39,1 37,4 36,3 Gns. hele landet (eksl. hovedstadsområdet) 42,4 42,2 38,4 38,1 35,8 34,6 Gns. kommunerne i Region Midt 41,2 43,6 40,0 42,0 39,0 36,8 Kilde. Indenrigsministeriets nøgletal. Tabel 1 viser to ting. For det første, at antallet af ældreboliger i Hedensted Kommune er højere end i alle de kommuner der er medtaget i tabel 1. For det andet viser det sig, at antallet af ældreboliger i Hedensted Kommune er højere end landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Midt. Boliger på almindelige vilkår I følge Lov om almene boliger 54 hedder det bl.a.: Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten. Hidtil har denne opgave været udført administrativt. Der er dog ikke eksplicit taget stilling til, at man administrativt skal løse denne opgave for Kommunalbestyrelsen. I henhold til kom- 4

5 mentarerne til den kommunale styrelseslov, så kan Kommunalbestyrelsen overlade udøvelsen af sin kompetence til udvalg og den kommunale administration, med mindre andet er fastsat eller forudsat i lovgivningen. Jf. 54 ovenfor, så synes dette ikke at være tilfældet her. De yderligere undtagelser, der nævnes i kommentarerne til Styrelsesloven synes heller ikke, at kunne omfatte 54. Det drejer sig om: Hvis Kommunalbestyrelsen i reglerne i den kommunale styrelseslov er tillagt kompetence. Sagen er af en sådan beskaffenhed, at behandlingen af sagen skal ske i Kommunalbestyrelsen i et møde og således ikke kan overlades til et udvalg. Sagen på grund af dens betydning eller karakter i øvrigt i særlig grad forudsætter politisk behandling, bl.a. med den deraf følgende mulighed for eventuelle mindretal for at tilkendegive en afvigende opfattelse. I forlængelse heraf foreslås det, at administrationen fortsætter med, at tildele ældreboliger til øvrige boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Samtidig foreslås det, at man en gang årligt orienterer Seniorudvalget samt Byrådet om antallet af ældreboliger der udlejes til andre end den berettigede personkreds, samt opgørelser over udviklingen i denne form for udlejning i forhold til kommunens ældreboliger. Gennemgang af ældreboliger med kommunal anvisningsret I det følgende afsnit gennemgår rapporten ældreboligerne med kommunal anvisningsret. Generelt er der tale om boliger fra starten og midten af 1980erne, der ikke er renoveret. Samtidig lever en del af boligerne ikke op til de pladskrav, der i dag stilles for at kunne hjælpe borgeren i eget hjem. De ældre borgere der benytter sig af tilbuddet om en ældrebolig har ofte et meget udtalt behov for socialt samvær og sociale aktiviteter med andre ældre, og ældreboligerne tilbyder mulighed herfor, da de ofte er placeret i grupper med flere boliger og eventuelt et fælleshus. Flere steder er ældreboligerne endvidere placeret tæt på plejeboligerne i kommunen, hvilket en del af de ældre benytter sig af i forhold til aktiviteter. Hvordan nedlægges ældreboliger Der er to måder hvorpå ældreboliger kan nedlægges på: 1. Ommærkning til almennyttige boliger 2. Nedlæggelse som almennyttig bolig I forbindelse med ommærkning af ældreboligerne til almennyttige boliger overdrages udlejningen til det pågældende boligselskab, som naturligvis tilsvarende skal ønske at overtage udlejningsforpligtigelsen. Der er ikke økonomi eller andre parter end boligselskab og kommunen inddraget i processen (ud over eventuelle parter, som skal høres). I forbindelse med en nedlæggelse af ældreboligerne som almennyttige boliger, er der tale om en længerevarende proces, som normalt vil strække sig over ca. 1 år. Nedlæggelsen skal først og fremmest godkendes i Indenrigsministeriet (da der er tale om almennyttige boliger). Efterfølgende skal boligerne sælges af boligselskabet, og alt efter salgssummen, vil der som regel være en restgæld tilbage i boligerne, som kommunen hæfter for. Som udgangspunkt skal denne udgift således afholdes af Hedensted Kommune, men vil reelt indgå i en forhandling med boligselskaberne. I tabel 3 og 4 ovenfor er restgæld, estimeret salgsværdi for boligerne, og udgifterne ved nedlæggelse angivet. Som anført ovenfor kan man både vælge at sælge boligerne og rive husene ned og efterfølgende eventuelt sælge grunden. Udfordringen i forbindelse med salg af boligerne vil være, at de typisk vil skulle sælges meget billigt, og det kan tiltrække et særligt klientel/spekulanter, som vil gøre området mindre attraktivt at bo i. I forvejen forsøger kommunen at stoppe denne tilgang ved at opkøbe billige 5

6 huse i de små samfund. Derfor taler meget for, at det vil være nødvendigt for mange af ældreboligernes vedkommende, at indfri restgælden og efterfølgende rive disse huse ned. Det er uvist om, og i så fald hvilke ældreboliger, som boligforeningerne ønsker at overtage. 6

7 Distrikt midt Sneppevej, Løsning 40 boliger 31 boliger på 60 kvm. 9 boliger på 82 kvm. Opført 1980erne Nej 6 kvm. Ca. 12 kvm 4 ledige heraf ombygges 3 boliger til 3-rum. 1 på venteliste (ægtepar) Antal borgere på almindelige vilkår 6 Mange borgere benytter plejehjemmet og spiser her. Ud over de ni 3-værelses boliger, er boligerne bedst egnede til enlige borgere Tomgangsleje i 2010 Kr Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig Østjysk Uændret antal boliger. Boligerne bør dog renoveres og opdateres arbejdsmiljømæssigt og man bør evt. ændre forholdet mellem to- og tre-rumsboliger Planlagt ombygning (se nedenfor) 7

8 Klydevej, Løsning Opført Antal borgere på almindelige vilkår Tomgangsleje 2010 Kr Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld Østjysk 20 boliger 16 boliger á 63 kvm. 4 boliger á 79 kvm. 1990erne Nej 6 kvm. 12 kvm. udlejningsproblemer 1 borger Mange borgere benytter plejecenteret og spiser her. Ud over de fire 3-værelsesboliger er boligerne bedst egnede til enlige borgere Uændret antal boliger. Planlagt ombygning (se senere) 8

9 Centerparken, Løsning 6 boliger 6 boliger Opført 2002 Nej 6 kvm. 12 kvm. udlejningsproblemer. Antal borgere på almindelige vilkår Ligger centralt i Løsning og dermed tæt på offentlig transport. Tomgangsleje kr. Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld Østjysk Uændret antal boliger bemærkninger 9

10 Per Rytters Vej, Løsning 9 boliger 9 boliger Opført 2000 Nej 9 kvm. 15 kvm. udlejningsproblemer Antal borgere på almindelige vilkår 2 borgere Beboersammensætningen i de omkringliggende boliger, og området som sådan giver udfordringer med at leje boligerne ud. Tomgangsleje 2010 Kr Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld Østjysk Uændret antal boliger. bemærkninger 10

11 Østre Ringgade og Rørkærvej, Hedensted 37 boliger 35 boliger á 60 kvm. 2 boliger á 82 kvm. Opført 1980erne Nej 6 kvm. Ca. 12 kvm. udlejningsproblemer. Venteliste. Antal borgere på almindelige vilkår Ligger tæt på Bøgely Plejecenter, og nogle beboere benytter centeret til de aktiviteter, der forestås af de frivillige. er afhængige af centeret, men enkelte benytter sig af, at centeret er tæt ved boligerne. Tomgangsleje kr. Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig Østjysk Uændret antal boliger, der dog bør renoveres Planlagt ombygning (se senere) 11

12 Bytorvet, Hedensted 20 boliger 20 boliger á kvm. Opført 2000 Nej 7-8 kvm. Ca. 12 kvm. udlejningsproblemer. Antal borgere på almindelige vilkår Ligger centralt i Hedensted og dermed tæt på offentlig transport og indkøb. Lejlighederne er en smule smalle Tomgangsleje kr. Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig Østjysk Uændret. bemærkninger. 12

13 Egehøjvej, Daugård Opført Antal borgere på almindelige vilkår Tomgangsleje 2010 Tomgangsleje 2013 Restgæld pr. bolig 4 boliger 4 boliger á 60 kvm. 1980erne Nej 6 kvm. Ca. 12 kvm. søgning blandt målgruppen ældre. 4 ledige boliger pr. 1. maj I 2014 er 3 boliger lejet ud via Handicapafdelingen. Muligvis er den fjerde på vej. 3 borgere anvist af social service kr. 0 kr kr. Østjysk Bør nedlægges som ældreboliger Botræning i regi af Handicapafdelingen. Hvis dette projekt afsluttes, forsøges boligerne udlejet på alm. vilkår. 13

14 Bottrupvej, Ølsted 3 boliger 3 boliger á 60 kvm. Opført 1980erne Nej 6 kvm. Ca. 12 kvm. Ophørt som ældrebolig juli 2013 Antal borgere på almindelige vilkår Er ommærket til alm. boliger i juli 2013 Magen til boligerne på Sneppevej Tomgangsleje 2010 Kr Tomgangsleje Restgæld pr. bolig - Østjysk Bør nedlægges som ældreboliger. Overtaget af Østjysk i juli

15 Vestervang, Korning 4 boliger 4 boliger á kvm., inkl. et fælleshus til aktiviteter. Opført 2 boliger opført i 1980erne og 2 boliger opført i 2005 Nej 2 boliger med 6 kvm., og 2 boliger med 8 kvm. 2 med ca. 12 kvm., 2 med 13 kvm. søgning. 1 ledig bolig siden 1. maj Antal borgere på almindelige borgere. vilkår Offentlig transport nedlægges, hvilket giver udfordringer for søgningen. Senior Service betaler husleje for 1 af de fire boliger til aktivitetsområdet siden Plejecenter Vestervangs lukning. Tomgangsleje 2010 Kr Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig Kr / Kr Østjysk Bør nedlægges som ældreboliger. På trods af at to af boligerne er nyere, og er godt indrettet, så er der ingen søgning. Der forhandles pt. om at nr. 10 og 12 sælges til Højlykke Behandlingshjem, mens nr. 2 og 4 sælges til privat person. 15

16 Mølleparken, Stouby 20 boliger 20 boliger á 65 kvm. Opført 1984 Nej 5 kvm. 10 kvm. søgning. 7 ledige boliger. Badeværelserne er for små til plejekrævende borgere. Fælleshuset anvender kommunen delvist til plejepersonalet og betaler herfor. Antal borgere på almindelige vilkår. Små køkkener og små badeværelser Tomgangsleje 2010 Kr Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig Kr Juelsmindehalvøens Boligforening 10 boliger bør nedlægges som ældreboliger. Der er fald i antal ældre og der kommer flere børnefamilier til området. Dermed er det svært at have et grundlag for udlejning af boligerne. 10 af boligerne overdrages til anden udlejning efterhånden som de bliver ledige. De 10 resterende bør ombygges, hvor bad og køkken udvides. Der har været dialog med lokalsamfundet om alternativ anvendelse, men boligforeningen ønsker, at give det et ekstra forsøg med at leje ud. 16

17 Distrikt vest Lindvedvej, Øster Snede Opført Antal borgere på almindelige vilkår Tomgangsleje 2010 Kr Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig Kr. 0 Østjysk 10 boliger 10 boliger á 60 kvm. 1980erne Nej 6 kvm. Ca. 12 kvm. Lille søgning. Dog ingen ledige boliger pr. mart borgere Tilknytning til Øster Snede Plejecenter. Der er indkøbsmuligheder i Øster Snede. Nedlægge 6 af ældreboligerne. (De fire ældreboliger ved vandet bør fastholdes). Boligerne forventes at indgå i evt. friplejehjem, hvis plejecenter sælges tik initiativgruppe. 17

18 Jasminvej + Hybenvej, Rask Mølle 33 boliger 33 boliger Opført 1989 (Jasminvej), 1982 og 1987 (Hybenvej) Forventes påbegyndt i Der er udlejningsproblemer, og derfor har man forsøgt sig med at leje boligerne ud til Social og Sundhed og deres målgruppe. 5 ledige boliger pr. marts Antal borgere på almindelige vilkår 7 borgere Der er både indkøbsmuligheder og bus i nærområdet. Tomgangsleje 2010 Kr Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig Kr Domea Hybenvej 4,6,8,10,12,14,16, 18, 20, 22, 24, 26 i alt 12 boliger bør nedlægges. De resterende boliger bør renoveres. De omtalte boliger (Hybenvej) er planlagt nedlagt. Restgæld i boligerne der skal nedlægges er på ca kr., hvilket giver en samlet kommunal udgift til nedlæggelsen på ca. 2,9 mio. kr. Resten af boligerne (Jasminvej) har Domea planlagt renoveret i løbet af 4-6 år. 18

19 Kornelvej, Rask Mølle Opført 7 boliger 7 boliger. Antal borgere på almindelige vilkår Tomgangsleje 2010 Kr Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig 1 bolig ledig og 1 bolig anvendes af Domea som genhusningsbolig borgere Domea ændringer. bemærkninger. 19

20 Rogårdsvej, Åle 3 boliger 3 boliger Opført 1987 Forventes påbegyndt i To ledige boliger Antal borgere på almindelige vilkår borgere Boligerne er i orden og kræver ikke yderligere tilpasning for at leve op til lovkrav og beboernes krav. Ud over boligerne er der også et fælleshus. Kommunen betaler for leje af fælleshuset. Driftsmæssigt fungerer det fint. Tomgangsleje kr. Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig Kr Domea Tre ældreboliger nedlægges + fælleshuset. Den ene kan evt. efterfølgende lejes på alm. vilkår til aktivitetsområdet. Vi betaler rengøring til fælleshuset. Fælleshuset anvendes til aktiviteter med lønnet arbejdskraft, som nu forsvinder (med aktivitetsrapporten). De omtalte boliger er planlagt nedlagt. Restgælden betyder, at den kommunale udgift til nedlæggelse vil være ca kr. 20

21 Toftevej Gl. Landevej, Lindved Opført Antal borgere på almindelige vilkår 20 boliger 20 boliger. Nej. ledige boliger. 4 boliger er lejet midlertidig ud til Handicapafdelingen i forbindelse med genhusning. 1 borger Ligger langt fra byen dog gode busforbindelser. Boligerne er i orden og kræver ikke yderligere tilpasning for at leve op til lovkrav og beboernes krav. Tomgangsleje 2010 Kr (Gl. Landevej) Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig Kr Domea 10 ældreboliger bør nedlægges. (64a-64k Gl. Landevej). De 10 boliger på Gl. Landevej er planlagt nedlagt. Udgiften til nedlæggelse af boligerne vil være ca. 2,5 mio. kr. Beboerne fra Den Gamle Præstegaard er flytte ind i det gamle plejecenter samt nogle af ældreboligerne, hvilket vil give et fald i tomgangslejen. 21

22 Åvangen, Uldum 18 boliger 18 boliger Opført Forventes påbegyndt i En ledig bolig. Antal borgere på almindelige vilkår En borger Badeværelserne er for små, og kan ikke anvendes til kørestole. Beboerne benytter sig af Nedergården Plejecenter. Tomgangsleje kr. Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig Domea ændringer. Boligerne bør renoveres. Renovering planlagt gennemført i løbet af 4-6 år. 22

23 Hjørnet af I.P. Hansens Vej og Passagen, Uldum 3 boliger 3 boliger Opført ,5 m2 14,3 m2 En ledig bolig Antal borgere på almindelige vilkår To borgere Midt i Uldum Tomgangsleje Tomgangsleje Restgæld pr. bolig - Østjysk ændringer. bemærkninger. 23

24 Søndervang 6 A + B, Ølholm 2 boliger 2 boliger Opført 1993 Nej 2,57 m x 2,75 m = 7,06 m2 3,47 m x 3,50 m = 12,15 m2 tomgang registreret siden ommærket til alm. boliger i 2013 Antal borgere på almindelige vilkår Ommærket til almene boliger Tomgangsleje kr. Tomgangsleje kr. Restgæld pr. bolig - Domea Bør afhændes. Domea har overtaget udlejningsforpligtelsen. 24

25 Fælledvej, Tørring Opført Antal borgere på almindelige vilkår og tilstand 10 boliger 10 boliger 1 ledig bolig. borgere. Tomgangsleje 2010 Kr Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig Domea Boligerne er i orden, og kræver ikke yderligere tilpasning for at leve op til lovkrav og beboernes krav. ændringer. bemærkninger. 25

26 Distrikt øst Rousthøjs Alle, Juelsminde (ved Birkelund Plejecenter) 20 boliger 20 boliger á 64 kvm. Opført kvm. 12 kvm. 5 på venteliste ingen udlejningsproblemer Antal borgere på almindelige vilkår borgere Borgerne benytter sig af enkelte tilbud og aktiviteter på Birkelund Plejecenter. Det drejer sig om 4-5 personer i den kommunale omsorgsklub, samt stor tilslutning til større arrangementer som fester, modeshows m.m.. Derudover er der 2-3 personer der benytter sig af ikkekommunale tilbud som gudstjeneste i cafeen, Menighedsrådscafe og Pensionistforening. Ældreboligerne ligger godt for indkøb og offentlig transport. Tomgangsleje kr. Tomgangsleje kr. Restgæld pr. bolig Juelsmindehalvøens Boligforening ændringer. Permanent venteliste ligesom Hedensted og Tørring. bemærkninger. 26

27 Egevej + Birkevej, Hornsyld Opført Antal borgere på almindelige vilkår og tilstand 27 boliger 27 boliger á kvm (Birkevej); 1992 (Egevej) Nej 6,5 kvm. 14 kvm. Boligerne er opført da der var plejehjemsboliger på Møllevang. I dag er der mindre søgning til boligerne end tidligere. 6 ledige boliger på henholdsvis Egevej (3) og Birkevej (3), pr. marts borgere på Egevej, heraf to boliger Handicapafdelingen og to på Birkevej i alt 7. Egevej er nyere og boligerne her er i orden og kræver ikke yderligere tilpasning for at leve op til lovkrav og beboernes krav. Birkevej kræver renovering. 0 kr. Tomgangsleje 2010 Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig K (Egevej) Juelsmindehalvøens Boligforening Nr (9 ældreboliger) bør nedlægges. De resterende boliger bør renoveres. De 9 omtalte ældreboliger er planlagt nedlagt. Udgiften vil være ca. 4,1 mio. kr. Juelsmindehalvøens Boligforening arbejder på forslag til renovering af de resterende boliger. 27

28 Smedetoften, Barrit 20 boliger 20 boliger á kvm. Opført 1986 Nej 4 kvm. 14 kvm. 3 ledige boliger. Antal borgere på almindelige vilkår 5 borgere Der er langt til indkøb, og som følge heraf køber plejepersonalet i mange tilfælde ind til borgere der modtager hjemmehjælp. Boligerne er ligger udmærket for offentlig transport. Smedetoften har for små badeværelser til plejekrævende borgere. Der er et fælleshus på Smedetoften som kommunen betaler. Tomgangsleje 2010 Kr Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig Kr. 0 Juelsmindehalvøens Boligforening I dag er der 32 boliger med anvisningsret i Barrit. Det bør reduceres til 10 ældreboliger, som alle bør være på Smedetoften. Disse 10 ældreboliger bør efterfølgende renoveres ('bunden af u'et' skal beholdes se tegning). 10 boliger fortsat planlagt nedlagt. 28

29 Bakkesvinget, Barrit 12 boliger 12 boliger Opført Ca. 7 kvm. Ca. 11,5 kvm. 6 ledige boliger Antal borgere på almindelige vilkår 4 borgere Der er langt til indkøb, og som følge heraf køber plejepersonalet i mange tilfælde ind til borgere der modtager hjemmehjælp. Boligerne er ligger udmærket for offentlig transport. Boligerne har badeværelser, hvor der kan hjælpes kørestolsbrugere, men nok ikke liftbrugere. Bakkesvinget har for små badeværelser til trods for at de er nyligt renoverede af boligselskabet. Tomgangsleje 2010 Kr Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig Kr Domea Bør nedlægges. Under nedlæggelse. Sagen ligger lige nu til udtalelse ved Landsbyggefonden. Udgift til nedlæggelse vil være ca. 6,2 mio. kr. 29

30 Museumsvænget, Glud 20 boliger 20 boliger á 66 kvm. Opført 1987 Nej 4 kvm. 14 kvm. 3 ledige boliger. Søgningen til boligerne er faldende, og borgerne i dette område søger til Juelsminde. Antal borgere på almindelige vilkår 4 borgere Badeværelserne er for små til plejekrævende borgere. Hedensted Kommune betaler en andel af udgifterne til Fælleshuset. Tomgangsleje kr. Tomgangsleje Restgæld pr. bolig Kr Juelsmindehalvøens Boligforening Antallet af boliger bør nedjusteres til 13. Nr. 12, 14, 16, 18 og 23, 25 og 27 bør nedlægges. De resterende 13 bør renoveres. Syv boliger planlagt nedlagt. Udgiften vil være ca kr. For de resterende boliger arbejder Juelsmindehalvøens Boligforening på forslag til renoveringsplan. 30

31 Østre Kirkevej, Hjarnø 2 boliger Opført 1997 Nej 1 ledig bolig. søgning, og der er ikke længere befolkningsgrundlag til at opretholde ældreboliger her. Antal borgere på almindelige vilkår 1 borger Beboerne skal til Glud for indkøb. Tomgangsleje 2010 Kr Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig Kr Juelsmindehalvøens Boligforening Bør nedlægges. Planlagt nedlagt. Udgiften hertil vil være ca. 1,5 mio. kr. I samarbejde med Juelsmindehalvøens Boligforening påbegyndtes dialog med lokalbefolkningen på Hjarnø om alternativ anvendelse af boligerne i Dialogen er dog uden resultater pt. 31

32 Kirkedalsvej, Rårup 10 boliger 10 boliger á kvm. Opført Nej 5,5-6,5 kvm. 11,5-12,5 kvm. 4 ledige boliger. Boligerne anvendes ofte når ægtefæller kommer på plejebolig. søgning. Antal borgere på almindelige vilkår 2 borgere Meget begrænsede muligheder for offentlig transport og indkøb. Tæt tilknytning til Plejecenter Kirkedal med plejeboliger. Der er ingen beboerrepræsentanter fra ældreboligerne i beboer-pårørenderådet på Plejecenter Kirkedal. Små badeværelser, som man ikke kan pleje beboerne i. Tomgangsleje 2010 Kr Tomgangsleje 2013 Kr Restgæld pr. bolig Kr Juelsmindehalvøens Boligforening 5 boliger (nr. F-K) bør afhændes. De resterende boliger bør renoveres. Planlagt nedlagt. Udgift til nedlæggelse af boligerne vil være ca. 1,8 mio. kr. Juelsmindehalvøens Boligforening arbejder på et oplæg for renovering af de resterende boliger. 32

33 Kuren, Odelsgade 45, Juelsminde Ud over de ældreboliger, der allerede har været behandlet politisk, så har der også vist sig et behov for at forholde sig til fremtiden for Kuren i Juelsminde. Også her er der almene ældreboliger, der administreres af et boligselskab, mens Hedensted Kommune har udlejningsforpligtigelsen, og dermed udgifterne til eventuel tomgangsleje. Kuren består af en ældre hovedbygning (gammelt kurhotel fra 1898), og et par fløje, som er fra Siden omdannelsen af Kuren til ældreboliger og ombygningen i 1998, så har boligerne hovedsageligt været beboet af de samme beboere. Udskiftningen har været forholdsvis lille. Men efter 15 år, så er mange af disse beboere døde eller flyttet på plejehjem. Samtidig har efterspørgselsmønstret for ældreboliger ændret sig, og kombineret med at boligernes indretning og placering ikke fremstår attraktive eller opdaterede, så er konsekvensen, at man oplever stærkt stigende tomgang i boligerne. Der er pr. 1. august ledige boliger ud af i alt 33. Samtlige boliger er omfattet af en kommunal anvisningsret, hvilket betyder, at Hedensted Kommune betaler tomgangsleje, når boligerne ikke kan udlejes. Figur 1 viser udviklingen i tomgangsleje for Kuren de seneste 3 år, samt forventninger til udgifterne for Udgifterne til tomgangsleje for ældreboliger i Kuren var i kr., og har været stigende gennem perioden op til 2013 med udgifter til tomgangsleje på kr. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med en anden anvendelse af Kuren. Kurens historie, som gammelt Kurhotel, gør det nærliggende, at genoplive denne historie, men nu i regi af et plejecenter. Da der med Plejecenter Birkelund i forvejen er en del plejehjemsboliger i Juelsminde, så giver det mening, at se et sådan projekt, som en del af en helhedsplan for plejeboliger i Juelsminde generelt. 33

34 Opsamling Tabel 1 angiver en række lokaliteter med ældreboliger, hvor der indstilles, at man ikke ændrer i antallet af ældreboliger. Tabel 1. Ældreboliger i Hedensted Kommune hvor der ikke sker ændringer i antal boliger. Lokalitet Status efter møde med boligselskab (2013) Ved Plejecenter Birkelund, Rousthøjs Allé bemærkninger 9-47, 7130 Juelsminde Birkevej 6A-16B, 8783 Hornsyld bemærkninger Sneppevej 16-26, 30 B - 30G, 32 38, Oplæg til ombygning, se senere Løsning Klydevej 2-40 (lige nr.), Løsning Oplæg til ombygning, se senere Centerpark. 5 st. mf, tv, th; Centerpark. 9 bemærkninger st. mf, tv, th, Løsning Per Rytters Vej 2 A, 2B, 2 C, 2 F, 2 G, 2 bemærkninger H, 2 J, 2 K, 2 L, Løsning Østre Ringgade, 62 A+B, 64 A+B, 66 Oplæg til ombygning, se senere A+B, 68 A+B, 70 A+B, 72 A+B, Hedensted Rørkærvej, 5 A+B, 7 A+B, 9 A+B, 11 Oplæg til ombygning, se senere A+B+C, 13 A+B+C, 15 A+B+C, 17A+B+C, 19 A+B, 21 A+B, 23 A+B+C, Hedensted Bytorvet 23, 1. Sal: A, B, C, D, E, F, G, H, bemærkninger K, L; 2. Sal: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, Hedensted Jasminvej: 2, 4, 12, 14, 18, 20, 22, 24, Domea har planlagt renovering af badeværelser, hvilket flugter med ønskerne Senior 26, 28, 1A, 1 B, 3A, 3B, 3C, Rask Mølle Service. Forventningen er, at renoveringen er gennemført i løbet af 4-6 år. Kornelvej 3 A - 3G, Rask Mølle bemærkninger Toftevej, 27 A, B, C, D, E. F, G, Lindved, bemærkninger Vejle Åvangen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, Uldum Hjørnet af I.P. Hansens Vej og Passagen, Uldum Fælledvej, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, Tørring Domea har planlagt renovering af badeværelser, hvilket flugter med ønskerne Senior Service. Forventningen er, at renoveringen er gennemført i løbet af 4-6 år. bemærkninger bemærkninger Tabel 2 omhandler lokaliteter, hvor der udelukkende indstilles til ændringer i antallet af ældreboliger der vil fortsat være ældreboliger til stede på lokaliteten. Tabel 3 omhandler lokaliteter, hvor ældreboligerne i området indstilles nedlagt. 34

35 Tabel 2. Ældrebolig-lokaliteter i Hedensted Kommune hvor der sker ændringer i antal boliger. Lokalitet Indstilling til ændringer (2011) Status efter møde med boligselskab (2011) Økonomi Mølleparken 1-30, 7140 Stouby Lindvedvej 16 B - 22 B, Øster Snede 10 boliger bør afhændes 4 boliger adspurgt overtaget af Østjysk Juelsmindehalvøens Boligforening ønsker ikke at overtage de 10 boliger. Juelsmindehalvøens Boligforening undersøger muligheder for at renovere de resterende boliger. Østjysk boligselskab ønsker ikke at overtage boligerne. Restgæld pr. bolig er ca kr. Udgift ved nedlæggelse: kr. Restgæld pr. bolig er 0 kr. Udgift ved nedlæggelse: 0 kr. Hybenvej: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E, 12 F, Rask Mølle Gl. Landevej, 64 A, B, C, D, E, F, H, I, K, J, 66 B, C, D, Lindved, Vejle Egevej 9-37, 8783 Hornsyld Smedetoften 2-13, 7150 Barrit Museumsvænget 4-27, Glud, 8700 Horsens Ved Plejecenter Kirkedal, Kirkedalsvej 51A-51K, Rårup, 7130 Juelsminde I alt 12 boliger nedlægges 10 boliger nedlægges 9 boliger afhændes (glasgangen) 10 boliger bør afhændes 7 boliger bør afhændes 5 boliger bør afhændes 69 boliger Domea ønsker ikke at overtage boligerne. Domea ønsker ikke at overtage boligerne. Juelsmindehalvøens Boligforening ønsker ikke at overtage de 9 boliger. Juelsmindehalvøens Boligforening undersøger muligheder for at renovere de resterende boliger (inkl. Birkevej) Juelsmindehalvøens Boligforening ønsker ikke at overtage de 10 boliger. Juelsmindehalvøens Boligforening ønsker ikke at overtage de 7 boliger. Juelsmindehalvøens Boligforening undersøger muligheder for at renovere de resterende boliger. Juelsmindehalvøens Boligforening ønsker ikke at overtage boligerne. Juelsmindehalvøens Boligforening undersøger muligheder for at renovere de resterende boliger. Restgæld pr. bolig er ca kr. Udgift ved nedlæggelse: kr. Restgæld pr. bolig er ca kr./ kr. Udgift ved nedlæggelse: kr. Restgæld pr. bolig er ca kr. Udgift ved nedlæggelse: kr. Restgæld pr. bolig er ca. 0 kr. Udgift ved nedlæggelse: 0 kr. Restgæld pr. bolig er ca kr. Udgift ved nedlæggelse: kr. Restgæld pr. bolig er ca kr. Udgift ved nedlæggelse: kr. 35

36 Tabel 3. Ældreboliger i Hedensted Kommune, som foreslås nedlagt. Lokalitet Indstilling til ændringer (2011) Status efter møde med boligselskab (2011) Egehøjvej: 4, 6, 8, 10, Daugård Bottrupvej 13 A, B, C, Ølsted Vestervangsvej 2, 4, 10, 12, Korning, 8700 Horsens Rogårdsvej 1 A, 1 B, 1 C, Aale, Tørring Bakkesvinget 12-34, 7150 Barrit Søndervang 6A og B, Ølholm Østre Kirkevej 11A-11B, Hjarnø, 8700 Horsens 4 boliger adspurgt overtaget af Østjysk 3 boliger adspurgt overtaget af Østjysk 4 boliger adspurgt overtaget af Østjysk 3 boliger nedlægges 12 boliger bør afhændes 2 boliger bør afhændes 2 boliger bør afhændes Botræning i regi af Handicapafdelingen, som fortsætter. Hvis dette afsluttes forsøger man at udleje på alm. vilkår. Østjysk boligselskab overtager boligerne. Ommærket i Østjysk boligselskab ønsker ikke at overtage boligerne. Dialog om salg af boligerne. Domea ønsker ikke at overtage boligerne. Domea ønsker ikke at overtage boligerne. Domea overtager udlejningsforpligtelsen. Ommærket i Juelsmindehalvøens Boligforening ønsker ikke at overtage udlejningsforpligtelsen. Økonomi ændringer. kommunal udgift. Salgsprisen forventes at modsvare restgælden i de 2 ældreboliger, der forventes solgt. Restgæld pr. bolig er ca kr. Udgift ved nedlæggelse: kr. Restgæld pr. bolig er ca kr. Udgift ved nedlæggelse: kr. kommunal udgift Restgæld pr. bolig er ca kr. Udgift ved nedlæggelse: kr. I alt 30 I samarbejde med Juelsmindehalvøens Boligforening er der indledt dialog med lokalbefolkningen på Hjarnø om alternativ anvendelse af boligerne. Som det fremgår af ovenstående tabeller, så omfatter ændringerne en stor del af ældreboligerne i kommunen, ligesom der også er tale om udgifter til restgæld på omkring 20 mio. kr. Tabel 4 ser udelukkende på de ældreboliger, hvor der nedlægges boliger. De steder hvor forpligtelsen overtages af boligselskabet eller hvor boligerne anvendes af andre afdelinger er ikke medtaget her. Tabel 4 rangerer disse ældreboliger efter størrelse af den samlede restgæld. Tabel 4. Lokaliteter hvor der foreslås ældreboliger nedlagt. Samlet der indfrielse udgift til nedlægges af restgæld Lokalitet Tomgangsleje 2012 Tomgangsleje 2013 Smedetoften, Barrit 10 0, Lindvedvej 16B-22B, Øster Snede 4 0, Museumsvænget, Glud Mølleparken, Stouby Rogårdsvej 1 A C + Hybenvej 12 A F 3 (på

37 Rogårdsvej) Gl. Landevej 64 A F Gl. Landevej 64 H K Østre Kirkevej, Hjarnø Kirkedalsvej 51A-K Hybenvej Egevej, Hornsyld Bakkesvinget 12-34, Barrit I alt Dertil skal lægges udgifter til tomgangsleje for Kuren i Juelsminde på kroner i Bilag 1 (bagerst) opsummerer yderligere nøgleoplysninger på økonomi, tomgangsleje m.m. for de udvalgte ældreboliger. Efter nedlæggelse foreslås det, at de pågældende boliger rives ned, da boligerne ellers vil kunne sælges af boligselskaberne til en meget lav pris, og dermed vil kunne tiltrække ejendomsspekulanter. Det betyder, at der, ud over udgifter til indfrielse af restgæld, og så vil være udgifter til opkøb af boligerne og udgifter til nedrivning. I alt forventes det, at de samlede udgifter vil være 25 mio. kr. Denne investering er nødvendig af flere årsager. For det første er der tomgangsleje. I 2010 var der udgifter til tomgangsleje i de udvalgte boliger på ca kr. I 2011 steg denne udgift til ca kr., i 2012 er den som det fremgår af tabel 4 på ca kr. og toppede foreløbigt i 2013 med ca. 1,8 mio. kr. (2,25 mio. kr. inkl. Kuren). Udviklingen til tomgangslejen er således generelt stigende. Samtidig er det også væsentligt at påpege, at hensigten med at igangsætte disse nedlæggelser også er, at udvise rettidig omhu. For det andet er det ikke økonomisk rentabelt, at anvende disse ældreboliger til andre formål. Således er det ikke lovligt, at anvende boligerne til andre kommunale formål, da der er tale om støttede boliger. Derudover er huslejen ofte for høj, hvis man alligevel vælger at forsøge at leje ud til andre borgere boligernes økonomi er indrettet efter, at det er ældre visiterede borgere der bor der, og dermed også modtager boligydelse. For det tredje er boligerne ikke tidssvarende, ligesom der for det fjerde ofte vil være geografiske hensyn, der gør, at de er svære at udleje/benytte til andre formål. Østjysk s renovering af ældreboliger i Hedensted Kommune For en række af de ældreboliger som det indstilles at Hedensted Kommune beholder er der tale om ældreboliger, der ikke er tidssvarende indrettet, og som giver udfordringer med arbejdsmiljøet. Konkret er der tale om følgende ældreboliger: Rørkærvej 17a-23c, Øster Ringgade 62a-72b, Rørkærvej 5ab-9ab og 11abc, Rørkærvej 13-15abc, Sneppevej 22-38, Klydevej Østjysk boligselskab har igangsat planlægning af renovering af boligerne. Der er i planen af Østjysk skitseret en række forskellige modeller for renovering af boligerne. De tre mest realistiske modeller i forhold til den samlede økonomi, samt konsekvenser for beboerne er medtaget herunder i tabel 4. Tabel 4 viser hvor store boligudvidelser, der er tale om for de tre renoverings-strategier, samt de tilhørende økonomiske konsekvenser for henholdsvis beboere, der bor alene og par. 37

38 Tabel 4. Tre strategier for renovering af ældreboliger i Hedensted, samt økonomiske konsekvenser. Konsekvenser Ombygningsmodel Udvidelse Estimeret huslejestigning pr. måned* Vurderet konsekvens i husleje, pr. måned for beboerne efter boligydelse** Model A ca. 4 m Alene-beboer Ca. 20 kr. pr. måned Par Ca. 350 kr. pr. måned Model B ca. 8 m Alene-beboer Ca. 253 kr. pr. måned Par Ca. 460 kr. pr. måned Model D1 ca. 8 m Alene-beboer Ca. 276 kr. pr. måned Par Ca. 581 kr. pr. måned *Baseret på et gennemsnit af en finansiering på mellem 2% og 3,4%, inkl. evt. statsstøtte. Estimat fra Østjysk Boligforening. **Der er lavet vurderinger på alle tre strategier for de boligtyper, der eksisterer på de involverede adresser. Beregningerne baserer sig på en række af de nuværende beboere på adresserne, men skal dog tages med et vist forbehold. Blandt andet også fordi omstændighederne omkring renoveringerne fortsat er på et tidligt stadie. Der er samtidig tale om gennemsnitsbetragtninger. Som det fremgår af tabel 4, så forventes der for model A huslejestigninger på mellem 20 kr. og 350 kr. pr. måned efter boligydelse afhængig af boligtype, størrelse og civilstatus. Huslejestigningerne er noget højere for model B og D1, men i begge modeller får man også dobbelt så mange ekstra kvadratmeter lagt til boligen. Det skal bemærkes, at der vil være ekstra kommunale udgifter forbundet med huslejestigningerne, da der kun ydes 75% refusion på den boligydelse, som de visiterede borgere modtager. Imidlertid medfører ovenstående ændringer også, at antallet af ældreboliger falder, hvilket modsat sænker den kommunale udgift til boligydelse. Tilsammen forventes de to tal at gå op, og dermed at der ikke bliver øgede kommunale udgifter til boligydelse. I alt forventes renoveringsplanerne at omfatte ca. 100 boliger. Efter selve påbegyndelsen af renoveringen er det målet, at alle boliger er renoveret efter 5 år. Forinden vil der gå en del tid med endelig projektering, planlægning og ansøgninger m.m. til Landsbyggefonden. I forbindelse med renoveringen vil der blive tale om genhusning af nogle af beboerne. Østjysk og Senior Service vil i samarbejde finde den mest hensigtsmæssige strategi, som involverer færres mulige gener for beboerne. 38

Muligheder for anden anvendelse af Kuren i Juelsminde

Muligheder for anden anvendelse af Kuren i Juelsminde Notatark Sagsnr. 27.42.00-P05-1-13 Sagsbehandler Thomas Frank 18.10.2014 Muligheder for anden anvendelse af Kuren i Juelsminde Demografien ændrer sig således, at antallet af ældre borgere stiger samtidig

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Odense Den 24. september 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas Åben sag Resumé I forbindelse med budgetforlig 16. september 2010 er et af opmærksomhedspunkter B2011 om en samlet administration af ældreboliger/udlejningsboliger

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne

Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Notatark Sagsnr. 82.21.00-P05-1-14 Sagsbehandler Chris Schmücker og Thomas Frank 20.2.2015 Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Kommuneledelsen har nedsat

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling Ældrestaben BILAG 1.1 23. marts 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1800708 /PC Budget 2007 Prioriteringsrum Konvertering af beskyttede boliger og

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Skoledistrikterne i Hedensted kommune

Skoledistrikterne i Hedensted kommune Skoledistrikterne i Hedensted kommune August 2015 Beskrivelse af data Antal indbyggere Beskriver antal indbyggere per januar måned i årene 2007 til 2015. Udvikling i aldersfordeling Beskriver udviklingen

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Ældre/handicapvenlige

Ældre/handicapvenlige Ældre/handicapvenlige boliger Vejle Kommune Januar 2017 I dette hæfte kan du Læse om, hvordan du får en af boligerne Se billeder af boligerne Se en plantegninger over boligerne Ældre/handicapvenlige boliger

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 18. november 2015 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Gældende fra 1/1-2009 1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Principper og overordnede værdier... 3 2. Lolland Kommunes overordnede

Læs mere

Notat om ældreboliger

Notat om ældreboliger Notat om ældreboliger Ældre og Sundhed disponerer over 210 ældreboliger fordelt på 12 boligafdelinger i de fire lokalområder i kommunen. I Frederikssund er der 106 boliger fordelt på seks afdelinger. Her

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi for plejeboliger

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 08-07- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Socialministeriet har ved brev af 11.

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation

Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation Status på ankomne flygtninge i Fanø Kommune I perioden 2006-2015 er der ankommet 70 1 flygtninge til Fanø (5 er fraflyttet igen 2 ). Figur 1.

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Juni 2017 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Ældre- og plejeboliger Rette bolig til rette borger

Ældre- og plejeboliger Rette bolig til rette borger Vølund og Kloster, 2016 Ældre- og plejeboliger Rette bolig til rette borger Et fokus på visiteringen til ældre- og plejeboliger, Tildeling. Ældre og plejeboliger Formålet med nærværende fokus på ældre-

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Januar 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Plejeboligkatalog

Center for Social og Sundhed. Plejeboligkatalog Center for Social og Sundhed Plejeboligkatalog 2 Dette katalog beskriver hvilke plejeboliger Furesø Kommune kan visitere til, når det af helbredsmæssige årsager ikke længere er muligt at klare sig i nuværende

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

GARANTIFORPLIGTELSER PR. 31.12.2014

GARANTIFORPLIGTELSER PR. 31.12.2014 GARANTIR LÅNTAGER M.V. MATR. NR. M.V. ADRESSE M.V. ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIR Hedensted Fjernvarme Danske Bank, Valutalån Lån nr. 69262 A 8.000.000 2.641.826 2.641.826 Danske Bank Kredit 3483661290

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard

Ældrebolig. Kvalitetsstandard Ældrebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for ældreboliger Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om ældrebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Kommune Maj I dette hæfte kan du Læse hvordan du får en plejebolig Se billeder af plejecentrene Se en plantegning over plejeboligen

Kommune Maj I dette hæfte kan du Læse hvordan du får en plejebolig Se billeder af plejecentrene Se en plantegning over plejeboligen Plejeboliger Vejle Kommune Maj 2016 I dette hæfte kan du Læse hvordan du får en plejebolig Se billeder af plejecentrene Se en plantegning over plejeboligen Plejeboliger forord Det er Vejle Kommunes mål

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3

Læs mere

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra: Vedrørende: Opsamling på høringssvar Sagsnavn: Boligplan for voksenbotilbud på handicapområdet (11/003049) Sagsnummer: 27.45.00-P22-1-11 Skrevet af: Carl Eric Blach Overgaard E-mail: Carl.Eric.Blach.Overgaard@randers.dk

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig

Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig 2 Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig Formålet med en plejebolig Formålet med en

Læs mere

Nuværende status på fordelingen af flygtninge ankommet efter 1. januar 2015.

Nuværende status på fordelingen af flygtninge ankommet efter 1. januar 2015. Beskæftigelsesrettet indsats på flygtningeområdet, november 2015 Kun flygtninge ankommet til kommunen efter 1. januar 2015 indgår i opgørelsen på denne side. Personer Andel (%) Flygtninge over 18 år ankommet

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Maj 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg besked,

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig 2 Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig Formålet med en handicapegnet

Læs mere