Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler"

Transkript

1 NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til produkter, der klassificeres og mærkes efter CLP. 1. Placering af P-sætninger på etiketten Advarselsfeltet: Forebyggelses P-sætningerne. De starter med tallet 2. Opbevarings P-sætningerne. De starter som regel med tallet 4. Førstehjælp: Reaktions P-sætningerne. De starter som regel med tallet 3 og tæller ikke med under de i forordningen maksimalt tilladte antal på 6 P- sætninger. Brugsanvisningen: Bortskaffelses P-sætningen. Den starter med tallet Prioritering af P-sætninger Ved valg og prioritering af P-sætninger tager denne vejledning udgangspunkt i CLPforordningen 1 med efterfølgende tilpasninger og ECHAs mærkningsvejledning i henhold til Forordning 1272/ Denne vejledning er desuden tilpasset, så den kan bruges til plantebeskyttelsesmidler, der skal godkendes i Danmark. Nedenfor kan du se prioriteringen: AK = anbefales på det kraftigste - disse sætninger skal altid bruges. A = anbefales - skal også bruges, medmindre der skal prioriteres for ikke at overstige 6 P-sætninger. = sætninger som P&G, Miljøstyrelsen har valgt skal bruges. P-sætningerne er opskrevet nedenfor og inddelt i følgende afsnit: forebyggelse, førstehjælp, opbevaring og bortskaffelse. 1 Jf. ECHA s side CLP legal text 2 Guidance on Labelling and Packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008

2 3. Forebyggelse P-sætninger P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (Vælg mellem ordene pulver/røg/gas/tåge/damp/spray, afhængigt af hvilken formuleringstype det drejer sig om) Hudætsning, kategori 1A, 1B og 1C: H314: Forårsager svære forbrændinger af Akut inhalationstoksicitet, kategori 1 H330: Livsfarlig ved indånding. AK Akut inhalationstoksicitet, kategori 2 H330: Livsfarlig ved indånding. AK Reproduktionstoksicitet, Farekategorier for virkninger på eller via amning: H362: Kan skade børn, der ammes. AK specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 1: H370: Forårsager Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 2: H371: Kan forårsage organskader AK Specifik målorgantoksicitet, gentaget eksponering, kategori 1: H372: Forårsager Specifik målorgantoksicitet, gentaget eksponering, kategori 2: H373: Kan forårsage Inhalationstoksicitet, EUH029: Udvikler giftig gas ved kontakt med vand. (Tilvalgt med ordene pulver og gas) Inhalationstoksicitet, EUH031: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. (Tilvalgt med ordene pulver og gas) Inhalationstoksicitet, EUH032: Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. (Tilvalgt med ordene pulver og gas) P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray (Vælg mellem ordene pulver/røg/gas/tåge/damp/spray, afhængigt af, hvilken formuleringstype det drejer sig om) Bruges når et produkt er klassificeret (og P260 ikke allerede er tildelt): Hudsensibilisering, kategori 1: H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. A Akut inhalationstoksicitet, kategori 3: H331: Giftig ved indånding. A Akut inhalationstoksicitet, kategori 4: H332: Farlig ved indånding. A Sensibilisering ved indånding, kategori 1: H334: Kan forårsage allergi- eller astma symptomer ved indånding. AK Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 3: H335: Kan forårsage irritation af luftvejene. A Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 3: H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. A 2

3 P263: Undgå kontakt under graviditet og amning. Bruges når produktet er klassificeret: Reproduktionstoksicitet, virkning på eller via amning: H362: Kan skade børn, der ammes. AK P264: Vask hænder og ansigt grundigt efter brug. Akut oral toksicitet, kategori 1 og 2: H300: Livsfarlig ved indtagelse. AK Akut oral toksicitet, kategori 3: H301: Giftig ved indtagelse. AK Akut oral toksicitet, kategori 4: H302: Farlig ved indtagelse. AK Akut dermal toksicitet, kategori 1 og 2: H310: Livsfarlig ved hudkontakt. AK P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Akut oral toksicitet, kategori 1 og 2: H300: Livsfarlig ved indtagelse. AK Akut oral toksicitet, kategori 3: H301: Giftig ved indtagelse. AK Akut oral toksicitet, kategori 4: H302: Farlig ved indtagelse. AK Akut dermal toksicitet, kategori 1 og 2: H310:Livsfarlig ved hudkontakt. AK Reproduktionstoksicitet, virkning på eller via amning: H362: Kan skade børn der ammes. AK Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 1: H370: Forårsager Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 2: H371: Kan forårsage Specifik målorgan toksicitet, gentaget eksponering, kategori 1: H372: Forårsager P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse, opdeles således: P280: Bær beskyttelseshandsker Hudirritation, kategori 2: H315: Forårsager hudirritation. A Hudsensibilisering, kategori 1: H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. AK P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj Akut dermal toksicitet, kategori 1og 2: H310: Livsfarlig ved hudkontakt. AK Akut dermal toksicitet, kategori 3: H311: Giftig ved hudkontakt. AK Akut dermal toksicitet, kategori 4: H312: Farlig ved hudkontakt. A 3

4 Kimcellemutagenicitet, kategori 2: H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. A Carcinogenicitet, kategori 2: H351: Mistænkt for at fremkalde kræft. AK Reproduktionstoksicitet, kategori 2: H361: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. AK P280: Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1: H318: Forårsager alvorlig øjenskade. AK Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2: H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. A Systemisk toksicitet, EUH070: Giftig ved kontakt med øjnene. (tilvalgt) P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse Kimcellemutagenicitet kategori 1A og 1B: H340: Kan forårsage genetiske defekter. AK Carcinogenicitet kategori 1A og1b: H350: Kan fremkalde kræft. AK Reproduktionstoksicitet, kategori 1Aog 1B: H360: Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. AK P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse Hudætsning. Kategori 1A, 1B og 1C: H314: Forårsager svære forbrændinger af P284: [I tilfælde af utilstrækkelig ventilation] anvend åndedrætsværn (teksten i skarp parentes bruges kun, hvis der samtidig et sted oplyses om, hvad tilstrækkelig ventilation vil være.) Akut inhalationstoksicitet, kategori 1 H330: Livsfarlig ved indånding. A Akut inhalationstoksicitet, kategori 2 H330: Livsfarlig ved indånding. A Sensibilisering ved indånding, kategori 1: H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. AK 4. Reaktion P-sætninger P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Skal bruges på produkter, når produktet er klassificeret for sundhed. 4

5 Oral indtagelse P301+P310+P330: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Skyl munden. Akut oral toksicitet, kategori 1 og 2: H300: Livsfarlig ved indtagelse. AK Akut oral toksicitet, kategori 3: H301: Giftig ved indtagelse. AK P301+P310+P331:I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning. Bruges når et produkt er klassificeret Aspirationsfare, kategori 1: H304: Kan være livsfarlig, hvis det indtages og kommer i luftvejene. AK P301+P312: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag. Akut oral toksicitet, kategori 4: H302: Farlig ved indtagelse. P301+P330+P331+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Hudætsning, kategori 1A, 1B og 1C: H314: Forårsager svære forbrændinger af Hudkontakt P302+P352:VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/... ( specificere rengøringsmiddel hvis relevant. I undtagelsestilfælde, hvor vand ikke er hensigtsmæssigt, kan et alternativt middel anbefales) Hudirritation, kategori 2: H315: Forårsager hudirritation. Hudsensibilisering, kategori 1: H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. AK Hudreaktion, EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. P302+P352+P310:VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/... Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. ( specificere rengøringsmiddel hvis relevant. I undtagelsestilfælde, hvor vand ikke er hensigtsmæssigt, kan et alternativt middel anbefales) Akut dermal toksicitet, kategori 1og 2: H310: Livsfarlig ved hudkontakt. AK 5

6 P302+P352+P312:VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/ Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag. ( specificere rengøringsmiddel hvis relevant. I undtagelsestilfælde, hvor vand ikke er hensigtsmæssigt, kan et alternativt middel anbefales) Akut dermal toksicitet, kategori 3: H311: Giftig ved hudkontakt. AK Akut dermal toksicitet, kategori 4: H312: Farlig ved hudkontakt. P303+P361+P353+P310: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Hudætsning, kategori 1A, 1B og 1C: H314: Forårsager svære forbrændinger af P333+P313: Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Hudsensibilisering, kategori 1: H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. A P362+P364: Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Akut dermal toksicitet, kategori 4: H312: Farlig ved hudkontakt. Hudirritation, kategori 2: H315: Forårsager hudirritation. Hudsensibilisering, kategori 1: H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. A P363: Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse. Hudætsning, kategori 1A, 1B og 1C, H314: Forårsager svære forbrændinger af Inhalation P304+P340+P310: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Akut inhalationstoksicitet, kategori 1: H330: Livsfarlig ved indånding. AK Akut inhalationstoksicitet, kategori 2: H330: Livsfarlig ved indånding. AK Inhalationstoksicitet, EUH029: Udvikler giftig gas ved kontakt med vand. Inhalationstoksicitet, EUH031: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Inhalationstoksicitet, EUH032: Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. 6

7 P304+P340+P311: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge. Akut inhalationstoksicitet, kategori 3: H331: Giftig ved indånding. A P304+P340+P312: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag. Akut inhalationstoksicitet, kategori 4: H332: Farlig ved indånding. A Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 3, H335, kan forårsage irritation af luftvejene. A Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 3, H336, kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. A P304+P340+P342+P311: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge. Bruges når et produkt er klassificeret (hvis ikke P304+P340 allerede er tildelt): Sensibilisering ved indånding, kategori 1: H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. AK Øjen eksponering P305+P351+P338:VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Alvorlig øjenirritation, kategori 2: H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. AK P305+P351+P338+P310:VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Hudætsning. Kategori 1A, 1B og 1C: H314: Forårsager svære forbrændinger af Alvorlig øjenskade, kategori 1: H318: Forårsager alvorlig øjenskade. AK Systemisk toksicitet, EUH070: Giftig ved kontakt med øjnene. (tilvalgt) P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 7

8 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2: H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. A Andet P314: Søg lægehjælp ved ubehag. Bruges når et produkt er klassificeret (hvis ikke P310, P311, P312 eller P313 allerede er tildelt): Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering, kategori 1: H372 forårsager organskade ved længerevarende eller gentagen eksponering. A Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering, kategori 2: H373 kan forårsage organskade ved længerevarende eller gentagen eksponering. A P308+P311:VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge. Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 1: H370: Forårsager Specifik målorgan toksicitet, enkel eksponering, kategori 2: H371: Kan forårsage organskader. A P308+P313: VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Kimcellemutagenicitet kategori 1A, 1B, H340: Kan forårsage genetiske defekter. AK Kimcellemutagenicitet kategori 2, H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. A Carcinogenicitet kategori 1A og1b: H350: Kan fremkalde kræft. AK Carcinogenicitet kategori 2: H351: Mistænkt for at fremkalde kræft. A Reproduktionstoksicitet, kategori 1Aog 1B: H360: Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. AK Reproduktionstoksicitet, kategori 2: H361: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. A Reproduktionstoksicitet, virkning på eller via amning: H362: Kan skade børn der ammes. A P320: Særlig behandling straks påkrævet (se anvisninger om førstehjælp på denne etiket). Bruges når et produkt er klassificeret og det samtidig er nødvendigt at give modgift: Akut inhalationstoksicitet, kategori 1 og 2: H330: Livsfarlig ved indånding. AK 8

9 Inhalationstoksicitet, EUH029: Udvikler giftig gas ved kontakt med vand. Inhalationstoksicitet, EUH031: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Inhalationstoksicitet, EUH032: Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. P321: Særlig behandling påkrævet (se anvisninger om førstehjælp på etiketten). Akut oral toksicitet og det samtidig er nødvendigt straks at give modgift Akut oral toksicitet, kategori 1 og 2: H300: Livsfarlig ved indtagelse. AK Akut oral toksicitet, kategori 3: H301: Giftig ved indtagelse. AK Akut dermal toksicitet og det samtidig er nødvendigt straks at træffe særlige foranstaltninger som f.eks. særligt rengøringsmiddel Akut dermal toksicitet, kategori 1og 2: H310: Livsfarlig ved hudkontakt. AK Akut dermal toksicitet, kategori 3: H311: Giftig ved hudkontakt. AK Akut dermal toksicitet, kategori 4: H312: Farlig ved hudkontakt. AK Hudætsning/Hudirritation/Hudsensibilisering og det samtidig er relevant at specificere rengøringsmiddel Hudætsning. Kategori 1A, 1B og 1C: H314: Forårsager svære forbrændinger af Hudirritation, kategori 2: H315: Forårsager hudirritation. AK Hudsensibilisering, kategori 1: H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. AK Akut inhalationstoksicitet og det samtidig er nødvendigt straks at træffe særlige foranstaltninger Akut inhalationstoksicitet, kategori 3: H331: Giftig ved indånding. AK STOT SE og det samtidig er nødvendigt straks at træffe foranstaltninger Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 1: H370: Forårsager 5. Opbevaring - P-sætninger P102: Opbevares utilgængeligt for børn Skal altid bruges (medmindre P405+P102 allerede er tildelt). P403+P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Bruges når et produkt er flygtigt og klassificeret (hvis P404 ikke allerede er tildelt): Akut inhalationstoksicitet, kategori 1 og 2: H330: Livsfarlig ved indånding. AK 9

10 Akut inhalationstoksicitet, kategori 3: H331: Giftig ved indånding. AK Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 3: H335: Kan forårsage irritation af luftvejene. A Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 3: H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. A Inhalationstoksicitet, EUH029: Udvikler giftig gas ved kontakt med vand. P405+P102: Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Akut oral toksicitet, kategori 1 og 2: H 300: Livsfarlig ved indtagelse. Akut oral toksicitet, kategori 3: H301: Giftig ved indtagelse. Aspirationsfare, kategori 1, H304: Kan være livsfarlig, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Akut dermal toksicitet, kategori 1og 2: H310: Livsfarlig ved hudkontakt. Akut dermal toksicitet, kategori 3: H311: Giftig ved hudkontakt. Hudætsning. Kategori 1A, 1B og 1C: H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Akut inhalationstoksicitet, kategori 1: H330: Livsfarlig ved indånding. Akut inhalationstoksicitet, kategori 2: H330: Livsfarlig ved indånding. Akut inhalationstoksicitet, kategori 3: H331: Giftig ved indånding. Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 3: H335: Kan forårsage irritation af luftvejene. Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 3: H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kimcellemutagenicitet kategori 1A, 1B: H340: Kan forårsage genetiske defekter. Kimcellemutagenicitet kategori 2: H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter Carcinogenicitet kategori 1A og1b: H350: Kan fremkalde kræft. Carcinogenicitet kategori 2: H351: Mistænkt for at fremkalde kræft. Reproduktionstoksicitet, kategori 1Aog 1B: H360: Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Reproduktionstoksicitet, kategori 2: H361: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 1: H370: Forårsager organskader. Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 2: H371: Kan forårsage organskader. 10

11 Inhalationstoksicitet, EUH029: Udvikler giftig gas ved kontakt med vand. Inhalationstoksicitet, EUH031: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Inhalationstoksicitet, EUH032: Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. 6. Bortskaffelse - P-sætninger P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler om affaldshåndtering. Skal altid bruges. 11

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT (Ved opdatering husk opdatering i D4: http://mstquality/#dokid=6088&sedit=1) Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Rev. 3. 28. november 2016 Vejledning i mærkning med P-sætninger

Læs mere

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta.

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta. 1/6 OZ 2062-321FM5-42-10 Loddepasta. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme Afsnit 1: Identifikation 1,1 Produktidentifikator Produktnavn Fellowes varenummer : 12 våde og tørre renseservietter til skærme : 99702 1,2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilimprægnering - Produktkode: 80074100

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2007 12 13 Revideret den: 2015 07 02 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Grunding Rød, Grunding Hvid, Grunding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Talent 10 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.

Talent 10 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler. Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1) BEK nr 625 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 24/09/2009 Revision: 17/3/2015 Version: 05 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: WND 04

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 DKCP0353 v. RS 756-8862, 756-8865, 756-8887, 800-7630, 800-7636, 800-7664, 800-7668, 800-7677 RS review date: 0/ /5 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 907/2006/EF, Artikel 3 PUNKT : Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: BUSTER BADEVÆRELSE AFLØBSRENSER Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ULTIMEG 2020 BASE I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad ULTIMEG 2020 BASE I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/11/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V705D Produktregisternummer: 2170848

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 10032015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Ultra sonic cleaning solution ultra Clean Varenummer: 663030 1.2 Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 478910 Udarbejdet den: 25-01-2013 / HSV. Oplysninger om regulering. Fareidentifikation

Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 478910 Udarbejdet den: 25-01-2013 / HSV. Oplysninger om regulering. Fareidentifikation Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 478910 Udarbejdet den: 250120 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Fugemasse Hvid, LIP Fugemasse Manhattan, LIP Fugemasse Perlehvid, LIP Fugemasse Grå, LIP

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1065464 Udarbejdelsesdato: 31-10-2005 Udarbejdet den: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser sølv

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V461D Produktregisternummer: 2170880

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 14 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr:. Artikelnr: 304, 305. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP 230 Hurtighærdende finspartelmasse, LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse, LIP Hurtig fliseklæb

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP 230 Hurtighærdende finspartelmasse, LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse, LIP Hurtig fliseklæb Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 584350 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning LIP 230 Hurtighærdende finspartelmasse, LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse, LIP Hurtig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR 2. FAREIDENTIFIKATION. Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner

1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR 2. FAREIDENTIFIKATION. Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner Side 1 of 1 Udstedelsesdato: 4 December, 2014 1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR Produktnavn Restore Anvndelse Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner Firmanavn Cafetto Adresse 12 Coglin Street,

Læs mere

SPECIMEN. Tomahawk 200 EC 5 L. Ukrudtsmiddel

SPECIMEN. Tomahawk 200 EC 5 L. Ukrudtsmiddel Tomahawk 200 EC Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn med og uden udlæg af græs, fodermajs, græs til hø/ ensilage, frøgræs, plæner og golfbaner. Gældende fra 26. november 2015: Dette

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 169405 VIDEOJET MAKEUP FLUID

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2015 05 29 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 420 Offshore Artikelnr: 42005 42003

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

: DERMATAN SULFATE AND OVER-SULFATED CHONDROITIN SULFATE CRS

: DERMATAN SULFATE AND OVER-SULFATED CHONDROITIN SULFATE CRS DERMATAN SULFATE AND OVER-SULFATED CHONDROITIN Udgivelsesdato:27/06/2013 Revideret den:20/08/2015 Erstatter:07/07/2015 Version: 3.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 07-06-007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: Pregabalin impurity B CRS

: Pregabalin impurity B CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato:03/12/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 9. juli 2009 3. version Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype:. Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af gåsebillelarver på græsarealer, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1/6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: DK 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

: SULFAMETHOXAZOLE IMPURITY F CRS

: SULFAMETHOXAZOLE IMPURITY F CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 27/06/2013 Udarbejdet den: 27/06/2013 Erstatter: 10/12/2009 Version: 4.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. 962577 Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Multiflow Aps Smedeholm 8 2730 Herlev 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 31.01.2010 Firmanavn, adresse og telefonnummer: Importør: Udenlandsk

Læs mere

R-sætninger (Risikoangivelser) 1

R-sætninger (Risikoangivelser) 1 R-sætninger (Risikoangivelser) 1 De R-sætninger, der i medfør af 13, nr. 7, litra b, skal påføres etiketten, skal anføres med det nedenfor nævnte ordvalg. Kombineres flere sætninger skal det ske på den

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: WC NET ENERGY MAXI WC BLOK LAVENDEL IMOD

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Agros Prothioconazol 100 650-96

Agros Prothioconazol 100 650-96 AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk 650-96 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Agros Metrafenon 650-77 Importør: Agros Aps, Buen 5, 6000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 609925 Udarbejdelsesdato: 12-03-2003 Udarbejdet den: 03-04-2008 / HSV Anvendelse: Spartelmasse

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Neporex Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes til

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Gnaverstop Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikationer 1.2. Relevante

Læs mere

: Produktet er bestemt for forskning, analyse og videnskabelige uddannelse : Forbeholdt erhvervsmæssig brug GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

: Produktet er bestemt for forskning, analyse og videnskabelige uddannelse : Forbeholdt erhvervsmæssig brug GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 Udgivelsesdato: 22/01/2016 Revideret den: Erstatter: Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stof Handelsnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691852 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes som lampeolie og tændvæske til grill

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Skifer & Klinker

Sikkerhedsdatablad. Olie til Skifer & Klinker Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691860 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes til behandling af klinker, teglfliser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

5 L. Vækstreguleringsmiddel

5 L. Vækstreguleringsmiddel Caryx Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering i vinterraps. Gældende fra 26. november 2015. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-hypochloran SP

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-hypochloran SP Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-hypochloran SP 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: P3-hypochloran SP PR. nr. 1229510 Desinfektionsmiddel til

Læs mere

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE Produkt kode (UVP) 06541151 Middeltype

Læs mere

M716-INJ Loddepasta.

M716-INJ Loddepasta. 1/6 M716-INJ7-32-11 Loddepasta. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdelsesdato: 27-08-2004 Udarbejdet den: 18-09-2007 / MJH Anvendelse: Kemlock

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40200073, 40200072

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40200073, 40200072 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40200073, 40200072 500 ml, 1 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af præparat og af virksomhed: Handelsnavn: Bonus Flue Strips Miljøstyrelsens Reg nr.: 1-123 Novartis Agri A/S, Sektor Animal Health Lyngbyvej 172, 2100 København Ø tlf. 39 16 84 00 fax

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

: Nalidixic acid impurity C CRS

: Nalidixic acid impurity C CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato:17/09/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 26-01-2010 / HSV SSI Diagnostica Herredsvejen 2 Anvendelse: Kemikalie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: FLUNIXIN MEGLUMINE CRS

: FLUNIXIN MEGLUMINE CRS Udgivelsesdato:27/06/2013 Revideret den:06/07/2015 Erstatter:27/06/2013 Version: 4.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

SPARKLE ESC M705 F3. Tråd.

SPARKLE ESC M705 F3. Tråd. 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 Tråd. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 8.juli 2009 2. version Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Logo. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran til juletræer, pyntegrøntbeplantninger,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: 161200 VIDEOJET INK Anvendelse: Produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere