[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej«"

Transkript

1 1 Lokalplan 222 DDTritonvej«[Lokalplan 222 Lokalplanens område er beliggende vest for Minervavej i Paderup og syd for Tritonvej og omfatter et areal på ca m*. Inden for lokalplanens omrade kan der opfnrres ca. 135 almennyttige udlejningsboliger. på nuvaxende tidspunkt er det hensigten, at bebyggelsen skal opfores i 5 etaper med ca. 30 boliger i hver. Det er tanken, at adgangen ti1 området skal ske fra Tritonvej for SA vidt angar biltrafik og fra Tritonvej og Minervavej for så vidt angår gående faxdsel. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Hvis forandringer er snsket, skal de falge planen Nuvaerende lovlig brug kan fottsaette Evt. dispensation Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifolge kommuneplanlovens $31 kun udstykkes, bebygges eller i ovrigt anvendes i overensstenunelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsatte som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlag med videre, der er indeholdt i planen. Bytidet kan meddele dispensation til mindre vwentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsa%ring af, at det ikke zndrer den saxlige karakter af det område, der soges skabt ved lokalplanen.

2 2 Vaesentlige aendringer - ny lokalplan Ekspropriation Mere vazsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfores ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 1 henhold ti1 $34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, nar ekspropriation vi1 vaxe af vaxentlig betydning for virkeliggorelsen af lokalplanen. LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING Kommuneplanen Lokalplanrammer Bebyggelsens omfang Boligantal Byplanvedtaegt nr. 20 Lokalplanens område omfatter det område, som i kommuneplanen er benawnt B97. Ormade B97 er forbeholdt til boligformal og antallet af boliger fastlzgges ti1 ca Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 35, bebyggelsen må ikke opfores i mere end 2 etager og bygningshojden må ikke overstige 8,5 m. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen giver mulighed for at opfore m* bruttoetageareal inden for området, og dette giver en bebyggelsesprocent på ca. 30 for området som helhed. Da der i området skal opfores almennyttige boliger, er boligeme gennemsnitsstorrelse noget mindre end almindeligt for boligområder, nemlig 74 m*. Der er derfor inden for lokalplanens område p&axrkt apfort ca. 135 boliger. OmrAdet er endvidere omfattet af partiel byplanvedtzgt nr. 20, der er en rammebyplanvedtaq$, og der skal derfor udarbejdes en lokalplan inden området kan bebygges. Byplanvedtxgten ophaxes af denne lokalplan for det område, som lokalplanen omfatter. Varmeforsyning Lokalplanens område er omfattet af varmeplanen for Randers kommune som fjemvarmeområde. Ny bebyggelse i området skal derfor tilsluttes den eksisterende fjemvarmeforsyning i området. Vand- og elforsynlng Spildevand Vandforsyningen horer under Randers kommunale Vzrker. Elforsyningen horer under ELRO. Lokalplanens område ligger i område B46.9 og B46.10 i spildevandsplanen. Området skal kloakeres med separatsystem. Regnvandet ledes ti1 Paderup Mose og spildevandet pumpes til centralrenseanhegget ved Kristrup Engvej.

3 3 Vejadgang Sti Kollektiv trafik Lokalplanområdet får 2 vejadgange fra Tritonvej. Der skal endvidere etableres vejadgang ti1 områdets S0-lige hjsme fra Minervavej ad en ny sidevej fra vendepladsen nederst på Minervavej. Denne nye sidevej skal endvidere senere vaxe adgangsvej for det syd for beliggende fremtidige boligområde (B98). Der udlzgges areal i lokalplanen ti1 en sti gennem lokalplanens område fra Tritonvej og ti1 område B98. Denne sti kan senere forbindes med Paderup Mosevej. Paderup-området betjenes for tiden (april 1988) af ruteme nr. 2, 4, 15 og 16. LOKALPLANENS FORMÅL Det er denne lokalplans formål at sikre at området kan bebygges med almennyttige udlejningsboliger, at en del af den nuvaxende skovbeplantning mod Minervavej bevares, at der inden anlåg og beplantning af de fælles friarealer udarbejdes en beplantningsplan, som skal godkendes af Randes kommune og at hver bolig sikres et privat haveareal. LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 henhold ti1 kommuneplanloven (lovbekendtgorelse nr. 391 af 22. juli 1985) fastsa%tes hetved folgende bestemmelser for det i $ 1 nawnte område: 81 Matrikelfortegnelse Byzone 0 1 LOKALPLANENS OMRÅDE Stk. 1. Lokalplanen afgraxses som vist på kortbilag nr. 1 og 2 og omfatter del afmatrnr. 3b og 4a, Paderup By, Kristrup, samt alle parceller, der efter den 7. april 1988 udstykkes fra de nawnte ejendomme. Stk. 2. Lokalplanens område er beliggende i byzone. 2 Boligområde 8 2 OMRÅDETS ANVENDELSE Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af rzkke-, bde- og gårdhuse og lign. t&, lav bebyggelse.

4 4 93 Udstykningsmulighed 5 3 UDSTYKNINGER Stk. 1. Lokalplanens område kan udstykkes i op ti1 5 storparceller *). 4 Nye veje og stier Vejbredder Parkeringspladser Parkering på vejareal Boligstier Parkering på stiareal Overksrsler 0 4 VEJ-, STI OG PARKERINGSFORHOLD Stk. 1. Der udhegges areal ti1 folgende nye veje med en beliggenhed i princippet som vist på kortbilag nr. 2: **) Vejene A-B, C-F og H-1 i en bredde af 10 m, vejene B-C-D og E-F- G i en bredde af 18 m. Stieme a-b og c-d i en bredde af 4 m med en belzegningsbredde på 2,5 m. Stk. 2. Der udhegges areal ti1 parkering svarende ti1 1,5 p-plads pr. bolig. Stk. 3. En del af den parkering nswnt i stk. 2 kan anlagges inden for de i stk. 1 nazvnte vejudlazg for vejene B-C-D og E-F-G, således at korebanen far en bredde af 7 m, og at der på hver side heraf etableres parkeringspladser med 5 meters dybde fra korebanekant. Stk det omfang den enkelte bolig ikke får direkte vejadgang, skal adgangen ske ad en 2,5 m bred sti med en belzgning på mindst 2 meters bredde. 1 forbindelse med disse stiers tilslutning ti1 vej C-F etableres der parkeringslommer, hvor der kan foregå parkering i begrznset omfang i princippet som vist på illustrationsplanen (kortbilag nr. 3). Tilslutninger til vej C-F sker via overkorsler, som er fazlles for såve1 stier som parkeringsarealer. 5 Q 5 LEDNINGSANLIEG Jordkabler El-ledninger herunder ti1 vejbelysning, må ikke fremfores som luftledninger, men må alene udfores som jordkabler. *) Inden for hver af de mevnte storparceller, kan der opfores et antal boliger svarende til eet stottetilsagn fm boligstyrelsen ti1 almennyttigt boligbyggeri, d.v.s. ca boliger pr. storparcel. #) Det forudsrettes, at de i lokalplanen udlagte veje, bortset fm vej H-1, udlmgges enten som private veje (interne veje) eller som privat faellesveje, jfr. regleme herom i lov om private fiellesveje. Vej H-1 udlaegges som privat kllesvej. Vejudlqget skal samtidig vsxe vejadgang til det fremtidige boligomlade B98, som vi1 vmre beliggende pa et areal bestiende af dele af felgende ejendomme: 3b, 4a, 4t og 6n I aderup By, Kristrup.

5 5 96 Max m* bruttoetageareal Byggefelt Illustrationsplan Bygningshajde Byggeri i een etage Byggeri i to etager Taghaeldning FacadehPrjde for byggeri i een etage 5 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1. Bruttoetagearealet må ikke overstige m* *) Stk. 2. Al bebyggelse skal placeres inden for de med priksignatur på kortbilag nr. 2 viste arealer. Stk. 3. Bebyggelsen opf0res i princippet som vist på illustrationsplanen (kortbilag nr. 3). Stk. 4. Inden del af en bygnings yderweg eller tag flade må gives en lejde, der overstiger 8,5 m over terra=, målt efter regleme herom i bygningsreglementet. Stk. 5. Bebyggelse inden for byggefelter maxket PI«må kun opf0res i een etage. Stk. 6. Bebyggelse inden for byggefelter mzerket *II«må kun opf0res i to etager. Stk. 7. Tagenes vinkel med det vandrette plan skal vaxe mellem 20 og 35. Stk. 8. Bebyggelse inden for byggefelter mzerket PI«må ikke opf0res med en facadelwjde, der overstiger 3,5 m, målt fra terrazn ti1 skaxing mellem facade og tagflade. Der vi1 kunne ses bort fra denne bestemmelse i forbindelse med fzelleshus og glasoverdakkede gangarealer ved opfsrelse af zldre- og handicapvenlige boliger. Facadehejde for byggeri i to etager Stk. 9. Bebyggelse inden for byggefelter maxket «II«må ikke opf0res med en facadehøjde, der overstiger 6 m, målt fra temen ti1 skaxing mellem facade og tagflade. 97 Ydervægge Tage 5 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTREDEN Stk. 1. Ydervzgge opf0res i r0de eller gule teglsten og må kun fremstå som blank mur eller med berappet eller vandskuret overflade. Stk. 2. Tagene skal d=kkes med r0de eller gule teghagsten. *)I bruttoetagearealet pi 14.ooO m* er der indeholdt en udbygningsmulighed ph ca. 14 m* pr. bolig, som forbeholdes ti1 opfalse af en overdszkket terrasse, jfr. bestemmelsen i $7, stk. 4.

6 6 Skiltning Overdaekkede terrasser Stk. 3. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted, undtaget herfra er dog skilte med en storrelse p% indtilo,2 m2, der må ops&es i eet eksemplar for hver bolig. Stk tilfælde af der fremkommer onsker om opforelse af overdzkkede terrasser, skal der ti1 Randers kommune fremsendes en ansogning om principiel godkendelse af opfnrrelsesmåde, materialer og farver. Denne godkendelse vi1 vaxe gzldende for samtlige overdzkkede terrasser som måtte onskes apfort. W Opholdsarealer Privat opholdsareal Bevaring af beplantning Beplantningsplan 0 8 UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. Der skal etableres opholdsarealer svarende ti1 mindst 100 % af bruttoetagearealet. Stk. 2. Ti1 hver enkelt bolig skal der etableres et privat opholdsareal på mindst 50% af bruttoetagearealet for boliger i een etage og mindst 25 % for boliger i 2 etager. Stk. 3. Den på kortbilag nr. 1 med saxlig signatur viste beplantning m% ikke fjernes uden byrådets godkendelse. Stk. 4. Beplantning og anlag af de fzlles friarealer skal ske efter en af Randers kornmurre, Park- og Kirkegårdsforvaltningen, godkendt beplantningsplan. Beplantningsplanen skal endvidere indeholde bestemmelser om bevaring af den i stk. 3 nawnte skovbeplantning mod Minervavej. 99 Fjernvarmepligt 5 9 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Stk. 1. Ny bebyggelse inden for lokalplanens område må ikke tages i brug, for bebyggelsen er tilsluttet fjemvarmeforsyningen fra Randers kommunale Vaxker Q 10 OPHIEVELSE AF PARTIEL BYPLANVEDTEGT Stk. 1. Den under den 8. januar 1976 af Planstyrelsen godkendte partielle byplanvedtzgt nr. 20 for Randers kommune ophawes for så vidt angår det af naxvzerende lokalplan omfattede område.

7 11 11 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Randers byråd, den 6. juni Randers, den 8. juni Keld Hiittel borgmester 1 henhold ti i kommuneplanloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. På byrådets vegne Udvalget for teknik og milis, den 6. september Arne Juhl Christensen udvalgsformnd

8

9

10

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere