Boliger ved Provstlund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger ved Provstlund"

Transkript

1 Boliger ved Provstlund Lokalplan , Lund TEKNIK OG MILJØ

2 2 LOKALPLAN Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD Kort- og Matrikelstyrelsen

3 INDHOLD LOKALPLAN Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende forhold 5 Fremtidige forhold 6 Lokalplanens forhold til andre planer og love 9 Kommuneplanen 9 Teknisk forsyning 9 Andre planer og love 9 Miljøvurdering 9 Bestemmelser 12 1 Lokalplanens formål 12 2 Område- og zonestatus 12 3 Områdets anvendelse 12 4 Udstykning 12 5 Bebyggelsens omfang og placering 12 6 Bebyggelsens udformning 13 7 Ubebyggede arealer og beplantning 13 8 Trafi kforhold 13 9 Tekniske forhold Miljøforhold Fortidsminder Grundejerforening Ophævelse af servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens retsvirkninger Påtaleret 15 Vedtagelsespåtegning 15 Kortbilag 16 Kortbilag 1 - Matrikulære forhold 16 Kortbilag 2 - Eksisterende forhold 17 Kortbilag 3 - Fremtidige forhold 18 Kortbilag 4 - Illustrationsplan 19 bilag 5 -Stamvej 20

4 4 REDEGØRELSE LOKALPLAN Redegørelse Baggrund for lokalplanen Området blev udlagt som byudviklingsområde for boliger i Kommuneplan 2009, og grundejerne ønsker nu at udnytte denne mulighed. Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med grundejernes konsulent, Land og Plan A/S. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, at sikre at bebyggelsen skal tilpasse sig landskabet gennem placering, materialeholdning og terræntilpasning de eksisterende naturelementer og udlagte regnvandsrelaterede arealer skal indpasses i bebyggelsen som del af de rekreative elementer og i sammenhæng med udlagte grønne arealer overføre området til byzone. Lokalplanområdets placering (markeret med brunt) Langgade Dalvej Provstlundstien Bakketop Bakketop Udsigt Bakketop Provstlund Skov Toftevej Erhvervsområde Mose Sø Provstlund Silkeborgvej Bryrupbanestien

5 REDEGØRELSE LOKALPLAN Eksisterende forhold Området er mod nord afgrænset af Provstlund stien og mod syd af Bryrupbanestien. Mod vest ligger et eksisterende villakvarter og mod øst gården Provstlund og åbne marker. Området er ca. 23 ha. Lokalplanområdet er del af et meget smukt landskab med et bølget terræn, levende hegn og fine skovbryn. I den nordlige del af lokalplanområdet ligger en ret markant bakketop, der sammen med to mindre bakker danner en højderyg, hvorfra terrænnet falder til alle sider. Udsigten mod nordvest fra Provstlundstien til Provstlundskov. Bagved ses den modsatte side af St. Hansted ådal Lokalplanområdet er orienteret i sydlig og vestlig retning, hvorfra der er udsigt over Lund. Syd for Bryrupbanestien ligger et mindre erhvervsområde. Terrænforholdene og skovene betyder, at den visuelle kontakt med St. Hansted ådal er begrænset. Ved den markerede pil er der direkte udsigt mellem lokalplanområdet gennem en slugt og dallandskabet. Udsigten til dalen er derudover begrænset til, at man visse steder kan se den modsatte dalside henover skoven. Indenfor lokalplanområdet ligger en lille sø og en mose, der begge er beskyttet af naturbeskyttelsesloven og er 3-områder. Den eksisterende sø Udsigten fra lokalplanområdet til dallandskabet gennem en slugt i landskabet Udsigten mod vest over Lund. Til højre i billedet bakketoppen indenfor lokalplanområdet

6 6 REDEGØRELSE LOKALPLAN Fremtidige forhold Bebyggelsen Bebyggelsesplanen skal følge principperne, der vises på nedenstående skitse og på bilag 4, illustrationsplanen. Samlede bebyggelsesenklaver afbrydes af grønne sammenhængende bælter, hvor de eksisterende naturelementer indgår sammen med nedsivningsområder og regnvandsbassinner. For at indpasse bebyggelsen i landskabet og minimere terræntilpasning, skal boligvejene så vidt muligt følge højdekurverne. Området rummer mulighed for både parcelhuse, dobbelthuse, rækkehuse og andre former for tæt-lavt boligbyggeri i op til 2 etager. De enkelte boligformer skal opføres i samlede enheder, der skal opbygges omkring det skitserede vejsystem, som angivet på skitsen. Rækkehuse kan dog opføres indenfor parcelhus enheder, selvom de kun udfylder den ene vejside. For at skabe en helhed i bebyggelsen og indpasse den i landskabet, der er betegnet som særlig værdifuldt, begrænses tagenes farve- og materialevalg til begrønnede tage (sedumtage eller lignende) eller et sort eller gråt tagmateriale som skifer, pap, beton, forpatineret zink eller tegl Provstlund Sti Mulig fremtidig forlængelse af stamvej Provstlund skov Stamvej Sti Stamvej Vejnet Eksist. sø Ny større beplantning - udskiftning af eksiterende Byggefelter Eksempel på afgrænsning af bebyggelsesenhed Bryrupbanestien Boligvej Regnvandsbassin Eksisterende mose Vådt nedsivningsområde Tørt nedsivningsområde Eksisterende sø Eksisterende bevoksning Allé

7 REDEGØRELSE LOKALPLAN med ikke-reflekterende overflader. Tegl kan være blådæmpet. Af hensyn til afledningen af regnvand må der ikke være tagmaterialer af kobber. Ligeledes af hensyn til bebyggelsens indpasning i landskabet, skal facaderne på husene fremtræde i dæmpede farver. De må feks. Ikke være hvide eller i andre meget lyse nuancer, da dette virker meget fremtrædende i landskabet, selv på lang afstand. Facaderne må heller ikke fremtræde i klare signalfarver. Trafikale forhold Området får vejadgang fra Silkeborgvej via alléen til Provstlund. Delområde 1, der vil omfatte 8-12 husstande, får dog adgang fra Dalvej. Områdets interne stisystem skal forbindes med Bryrupbanestien og Provstlundstien og dermed forbinde området med Lund, skole og indkøbsmuligheder, og med Horsens by. Vejene skal placeres efter principperne på vedstående skitse og bilag 3 og 4, der angiver to stamveje, hvoraf den syd-nord gående kan forlænges i forbindelse med en eventuel kommende byudvikling nord for Provstlundstien. Fra stamvejene er der adgang til boligvejene. Adgangen til delområde 1a, Silkeborgvej 128 og 130, gården Provstlund, skal etableres med knækket prioritet. Vejene kan udformes med mulighed for at etablere åbne grøfter som led i regnvandsafledningen. Der skal anlægges 2 p-pladser pr bolig ved parcelhusboliger og 1½ p-plads pr bolig ved tæt-lave boliger og rækkehuse. Ved samlede bebyggelser skal der anlægges hensigtsmæssigt placeret cykelparkering. Beplantning og ubebyggede arealer Den eksisterende bevoksning på bakketoppen virker lidt tilfældig og har ikke den karakter, man kunne ønske sig på denne fremtrædende placering. For at højne den landskabelige oplevelse skal der indplantes karaktergivende træer, som eg, bøg, ahorn eller lignende. Dermed vil stedet kunne udvikle sig til en lille skov i lighed med den, der ligger nord for Provstlundstien og som ses i skitsens øverste kant. I skoven kan indrettes legeplads mv. Det levende hegn, der vokser langs Bryrupbanestien, skal forstærkes med løvfældende træer, så indkigget til det lille erhvervsområde, der ligger syd herfor, afskærmes. Udenfor lokalplanområdet mod vest ligger en eksisterende skovlignende bevoksning. Denne bevoksning videreføres ind i lokalplanområdet som vist på skitsen, og danner overgang mellem den nye og den gamle del af Lund. De grønne fællesarealer udlægges i græs med enkeltstående træer. Arealerne kan indrettes med legepladser, bål- og opholdspladser mv. Arealet, hvor landbrugsbygningerne har ligget, skal reetableres, og udlægges som de øvrige grønne fællesarealer. Der kan placeres overskudsjord fra anlæg af veje i det omfang, at det kan indpasses på en naturlig og brugbar måde, og så det ikke er skæmmende i forhold til landskab og bebyggelse. Det tørre nedsivningsareal kan henlægge i græs og kan feks. anvendes til boldbaner. Det kan også tilplantes helt eller delvist med pil. Det våde område må slås maximalt én gang hvert andet år, så det kan få et naturlignende præg. Den eksisterende allèbeplantning langs adgangsvejen fra rundkørslen skal så vidt mulig bevares. Alternativt skal der genplantes allétræer i det nye profil. Langs vejene skal plantes opstammede træer som angivet på bilag 5.

8 8 REDEGØRELSE LOKALPLAN Rekreative- og kulturelle aktiviter Det vurderes, at der er udlagt tilstrækkelige udendørs arealer til børn og unges fritids- og bevægelsesaktiviteter, især når det ses i sammenhæng med områdets placering ved skove og overordnede stiruter. Arealforbrug Der kan opføres mellem 120 og 150 boliger indenfor lokalplanområdet, der har en størrelse på ca 23 ha. Det svarer til, at der er mellem ca. 5,2 og 6,5 boliger pr ha. Det skal bemærkes, at der er udlagt ret store arealer til regnvandshåndtering og til grønne arealer, samt at der er to 3-arealer indenfor området. De bebyggelige arealer udgør således samlet kun ca. 13 ha, som det fremgår af bilag 3. Bæredygtighed En stor del af regnvandshåndteringen sker som lokal nedsivning. Der skabes gode forbindelser til overordnede stiruter, der alt andet lige betyder en reducering af privatbilismen. Regnvandshåndtering Der skal udføres separat kloakering. I planen er der indarbejdet mulighed for hel eller delvis nedsivning af regnvandet. Dette kan foregå i området langs Bryrupbanestien, der er lavtliggende. Regnvandet ledes gennem lukkede ledninger og, hvor det kan lade sig gøre, åbne grøfter, herned. Fortidsminder På bakketoppen er der registreret en overpløjet gravhøj. I berejsningsteksten fra 1896 står: Her ved Sandgraven har ligget en stor Høj. Så der har altså også ligget en sandgrav på bakken. Det er givetvis den, man kan se sporene af i højdekurverne nordvest for det højeste punkt (udenfor lokalplanområdet). Det ser ikke ud til, at sandgraven behøver at have berørt gravhøjen. Det er ikke usandsynligt, at der kan have været flere gravhøje på det nordlige højdedrag. Den eksisterende sø har tidligere været mose. Horsens Museum har i sin ældre samling en del genstande fra tørvemoser ved Lund Noget af det kan meget vel stamme herfra. Det store flade område mod sydøst har været oplagt for bebyggelse i forhistorisk tid. Museet anbefaler, at der foretages arkæologiske forundersøgelser forud for byggemodning af området. Institutiondækning Udbygningen af området vil ikke være problematisk i forhold til skolekapaciteten og børneinstitutionsdækningen i Lund. En del af regnvandet ledes muligvis til den eksisterende sø. Det vurderes, at søen i dag modtager en del overfladevand fra de omgivende marker. Tilledningen kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Af planen fremgår hvor der kan placeres regnvandbassinner. Disse skal udformes, så de kommer til at ligne rigtige søer.

9 REDEGØRELSE LOKALPLAN Lokalplanens forhold til andre planer og love Kommuneplan Hovedparten af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde HR.07.B.16 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål: etagebyggeri, åben-lav og tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker til lokal forsyning og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål. I kommuneplanen er anført, at anvendelsen af området skal ske på en sådan måde, at det eksisterende naturområde bevares. Teknisk forsyning Området skal forsynes med kollektiv opvarmning Vandforsyning skal ske fra Lund Vandværk. Området skal kloakeres efter anvisning fra Teknik og Miljø. Regn- og spildevand skal separeres og regnvand skal reduceres efter aftale med Teknik og Miljø. Lokalplanområdet ligger i Energi Midts forsyningsområde. Lokalområdet er ifølge Horsens Kommunes varmeplanlægning en udvidelse af Energidistrikt 1710, med tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning og forbud mod etablering af el-varme. Efter planlovens 19, stk. 4, skal Byrådet dispensere fra tilslutningskravet, når bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri. Supplerende opvarmning kan dog ske ved feks. solvarme. Teknik og Miljø har foretaget en indledende screening af området og vurderet, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Begrundelse: Planen omfatter ingen af de i bilag 3 og 4, i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, omtalte anlæg. Der er vurderet, at planens hovedhensyn er de landskabelige- og naturmæssige hensyn. En del af planområdet ligger i et særligt værdifuldt landskab. I planens udformning er der opstillet retningslinjer for bebyggelsens udformning og placering, så den vil falde harmonisk ind i landskabet. I området ligger en sø og en mose, der er omfattet af naturbeskytttelseslovens 3. Der er foretaget en tilstandsvurdering af områderne og planen er udformet, så den ikke ændrer på naturtilstanden. Naturområderne vil indgå i planens grønne karakter. Samlet vurderes det, at miljøpåvirkningen fra planforslaget er uvæsentlig, hvorved der ikke er krav om udarbejdelse af en miljøvurdering iht. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer kapitel 2, 3 stk. 1 nr. 3. Screeningen kan ses på Teknik og Miljø. Andre planer og love Miljøvurdering Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 316 af med senere ændringer. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

10 10 REDEGØRELSE LOKALPLAN Naturbeskyttelse og landskab Indenfor lokalplanområdet ligger en mose og en sø, der begge er omfattet af naturbeskyttelsesloven 3. Områderne er vist på vedstående kortudsnit. Naturområderne indgår i områdets grønne karakter. Der er foretaget en tilstandsvurdering af områderne og planen er udformet, så den ikke ændrer på naturtilstanden. Som det også ses af kortudsnittet, ligger en del af området indenfor skovbyggelinjen. Det er en forudsætning for planens gennemførelse, at linjen reduceres. Den må ikke reduceres til mindre end 50 meter og i princippet som vist på kortbilag 3 og 4. En del af området ligger desuden indenfor et særligt værdifuldt landskab. Planen er tilrettelagt, så den ikke påvirker landskabsoplevelsen negativt. Dette gælder især i forhold til tunneldalen omkring St. Hansted Å, men også i forhold til det øvrige landskab. En del af lokalplanområdet er kategoriseret som særlig værdifuldt landskab (grøn skravering), en del ligger indenfor skovbyggelinie (grå farve) og en del er udlagt som 3-område, sø og mose, (blå farve). Landbrug Det er forudsætning for planens gennemførelse, at husdyrsproduktionen på Provstlund nedlægges, samt at Jordbrugsdirektoratet ophæver landbrugspligten på arealerne. Jordforurening Der er i lokalplanområdet arealer kortlagt efter jordforureningsloven på vidensniveau 1. Kortlægning på vidensniveau 1 betyder, at der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter: der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund. der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune. I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.

11 BESTEMMELSER LOKALPLAN Vilkårene stillet i medfør af ovenstående tilladelser skal uanset de øvrige lokalplanbestemmelser følges. Den øvrige del af lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Der skal dog gøres opmærksom, at arbejdet skal standses og kommunen underrettes, hvis der konstateres en forurening af jorden under bygge- eller jordarbejde. Når et areal overgår fra landzone til byzone bliver området omfattet af områdeklassificering med mindre området udtages fra områdeklassificeringen, jf. jordforureningsloven. Med baggrund i kommunens eksisterende kendskab til lokalplanområdet vurderes der ikke at have været aktiviteter i området, som kan have givet anledning til diffus forurening af arealet. Lokalplanområdet er derfor udtaget af områdeklassificeringen.

12 12 BESTEMMELSER LOKALPLAN Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Det er formålet med lokalplanen at bebyggelsen skal tilpasse sig terræn og landskab gennem udformning og forløb af veje og gennem materialeholdning og terræntilpasning de eksisterende naturelementer og udlagte regnvandsrelaterede arealer skal indpasses i bebyggelsen som del af de rekreative elementer og i sammenhæng med udlagte grønne arealer overføre området til byzone 2 Område- og zonestatus Området er beliggende i landzone og omfatter matriklerne 62, 59,6a, 8n, 8b, 7000p og 7000 e Lund by, Tamdrup samt alle matrikler, der udstykkes herfra. Området overføres til byzone ved vedtagelse af denne lokalplan. 3 Områdets anvendelse 3.01 Delområde 1 må anvendes til boligformål med vejadgang fra Dalvej 1 3D 3C 2 3A Delområde 2 må anvendes til boligformål med adgang fra Silkeborgvej Det er en forudsætning for udnyttelse af delområde 2a, at de eksisterende landbrugsbygninger er fjernet og arealet reetableret Delområde 3 (herunder område 3A, 3B, 3C og 3D) må anvendes til grønne arealer, regnvandsbassinner mm, og indeholder 3-områder I områderne til boligformål kan opføres rækkehuse, tæt-lavt og åben-lavt byggeri samt fritliggende dobbelthuse. 4 Udstykninger På grunde over 900 m 2 kan opføres fritliggende dobbelthuse. Mindste grundstørrelser ved dobbelthuse, tæt-lav og rækkehuse er 400 m 2 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.01 Bebyggelsen skal følge intentionerne der er vist på illustrationsplanen, bilag 4, og beskrevet i redegørelsen. Den omtrentlige størrelse på boligområderne fremgår af bilag I forbindelse med disponeringen af de enkelte boligenheder skal der udarbejdes en udstykningsplan indeholdende vejføring, beplantning, og ved tæt-lave bebyggelsesformer, en bebyggelsesplan I områder med åben-lav bebyggelse skal afstanden for garager, carporte og udhuse til skel være min. 1 meter. 3B 2a 5.05 Det naturlige terræn skal bevares. Kun omkring hus, adgang og terrasse må det reguleres. Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter skal godkendes af Teknisk og Miljø.

13 BESTEMMELSER LOKALPLAN Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere end 1 meter fra skel. 6 Bebyggelsens udformning 6.01 Tagbeklædning skal være med en ikke-refekterende overflade. Som materiale kan vælges begrønnede tage (sedumtage eller lignende) eller et sort eller gråt tagmateriale som skifer, pap, beton, forpatineret zink eller tegl Bebyggelsens facader skal holdes i dæmpede farver (dvs., at der ikke må anvendes klare signalfarver og hvide eller andre meget lyse nuancer) Af hensyn til vandmiljøet må der ikke anvendes tagmaterialer af kobber. 7 Ubebyggede arealer og beplantning 7.01 Der skal udlægges grønne fællesarealer i princippet som vist på bilag 3 og 4. De skal udlægges i græs med spredte grupper af buske og træer og indrettes med lege- og opholdspladser. Der kan placeres overskudsjord fra anlæg af veje i det omfang, at det kan indpasses på en naturlig og brugbar måde og så det ikke er skæmmende i forhold til landskab og bebyggelse I område 3A skal indplantes eg, ahorn, bøg og lignende. I området kan indrettes legeplads I område 3B skal det levende hegn langs Bryrupbanestien forstærkes med løvfældende træer bestående af tjørn, eg, ahorn, bøg og lignende. Nedsivningsarealet kan henligge i græs og/eller der kan plantes pil I delområde 3C, det våde nedsivningsområde, må arealet kun slås max. 1 gang om året. Regnvandsbassinnet skal udformes som en naturlignende sø med permanent vandspejl. Det levende hegn langs Bryrupbanestien skal forstærkes som ved område 3B I område 3D plantes en lille lund eller flere mindre trægrupper bestående af tjørn, eg, ahorn, bøg og lignende. Regnvandsbassinnet skal udformes som en naturlignende sø med permanent vandspejl Langs Provstlundstien og omkring 3-området udlægges et fælles grønt bælte på min. 15 meter, hvor der ikke må opføres bebyggelse eller placeres anlæg Den eksisterende allébeplantning langs adgangsvejen til Provstlund skal søges bevaret. Alternativt skal der genplantes opstammede træer i det nye profil. 8 Trafikforhold 8.01 Området har vejgang fra Silkeborgvej via adgangsvejen til Provstlund. Undtaget herfra er delområde 1, der har vejadgang fra Dalvej Vejene skal placeres efter principperne på bilag 3 og 4, illustrationsplanen og som beskrevet i redegørelsen. Den nord-sydgående stamvej skal kunne forlænges ved en evt. byudvikling nord for Provstlundstien Stamvejen udformes efter principperne vist i bilag 5. Boligvejene udformes som stilleveje og udlægges i min. 8 meters bredde. Der skal plantes ca. 1 opstammet træ pr. grund. Den eksisterende vejadgang til Silkeborgvej 128 og 130 fastholdes som en allé.

14 14 BESTEMMELSER LOKALPLAN Der skal placeres stiforbindelser mellem Provstlundstien og Bryrupbanestien efter principperne vist på bilag Adgangsvejen til delområde 2a, Silkeborgvej 128 og 130 skal kobles på stamvejen med knækket prioritet Der skal anlægges 2 p-pladser pr. bolig i åben-lav bebyggelse og 1½ p-plads pr bolig i tæt-lave bebyggelser Ved samlede bebyggelser (tæt-lave bebyggelser) skal der anlægges hensigtsmæssigt placeret cykelparkering. 9 Tekniske forhold 9.01 Der udføres seperat kloakering. Regnvand ledes til regnvandsbassinner, der udformes efter nærmere anvisning fra Teknik og Miljø og i princippet som beskrevet på side 8 og som vist på bilag Området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning Området skal forsynes med vand fra Lund Vandværk Der skal i området sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. Vandforsyningens art og omfang skal afklares med Horsens Brand og Redning. 10 Miljøforhold Trafikstøjniveauet på mindst én boligfacade og på udendørs opholdsarealer må ikke overstige 55 db(a). 11 Fortidsminder Inden anlægsarbejder igangsættes, skal Horsens Museum kontaktes med henblik på foretagelse af arkæologisk forundersøgelse. Gøres der efterfølgende fund af fortidsminder skal det arbejde, der berører fundet straks indstilles og Horsens Museum tilkaldes, jf. museumslovens 27, stk Grundejerforening Der er medlemspligt for alle boliger inden for lokalplanområdet Andelsboliger og/eller ejerlejligheder repræsenteres iht. sine vedtægter og i forhold til det antal boliger vedkommende repræsenterer. Tilsvarende forholdes fsva. udgiftsfordelinger Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier og grønne arealer, når disse er anlagt. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning En del af stamvejssystemet vil danne adgang til et evt. fremtidigt byudviklingsområde nordøst for dette område Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vedlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet. Byrådet vil sikre sig, at det i vedtægterne fremgår, at brug af sprøjtemidler indenfor området ikke er tilladt af hensyn til vandtilstrømningen til 3-området. 13 Ophævelse af servitutter Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med

15 BESTEMMELSER LOKALPLAN lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor. 14 Tilladelser og dispensationer Byrådet kan meddele dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 15 Lokalplanens retvirkninger Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven. 16 Påtaleret Påtaleretten vedrørende denne lokalplan tilkommer alene Horsens Byråd. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Horsens Byråd. Horsens, den 26. april 2011 p.b.v. Jan Trøjborg Borgmester Sign. / Sign. Niels Aalund Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Horsens den 25. oktober 2011 p.b.v. Jan Trøjborg Borgmester Sign. / Sign. Niels Aalund Kommunaldirektør Forslag offentliggjort d. 4. maj 2011 Endelig offentliggjort d. 16. november 2011

16 16 KORTBILAG LOKALPLAN n 5cl 20s 5dc 20r 5dd 5db 8m 5de 20q 5cy 5df 5cz 5cx 5dg 5ct 5dk v 8b 5cs 5di 5dh 5cp 5dn 5co 5do 5cn 5bt 5bæ 5f 21a h 6f 5ci 36b 26c 5bo 38c 5bp 26f 38a 39d 5bq 26g 5br 26h 4z 26d 8n 4æ 5bs 39a 48a 5az 33c 5aæ u 8c 5aø 33d 40b 4t 5ap 5ba 40c 8h r 5ao 5bb 5aq 5an 40d 5bc 8i 5ar 5am 5au 40e 5as 32a 5al 5at 5av 40f 5ac 32c 5ak 5ai 5be 5ad 32b 5ah 5bf 5ax 5ag 5bg 5bl 5bh 5af 5bk 5z 5bi 5bx 5bu 3au 5bn 5bv 5bz 3r 5n 5cg 3ai 5cf 6o 3aæ 3an 5ab 5cd bh 3al 3bg o 3bm 3am 3be 20f 5ay 3ck 3bd 3co 5ae 3cp 3cn 20l m 3cr 3cq 6u 4l 20aa 63a 3ce 20t 5cm 3bf 5cq 47 20e 5da 5cu 5cr 38b 5cø 5cæ 20i 20m 5cv 5bm 5æ 5dm 5dl 5y 5bd 40g 5ce 5by 26e 40a Silkeborgvej 6v 6ad 6x Meter 6p 28a 1:6.000 Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort 6ac Lund By, Tamdrup 6a Lokalplangrænse Matrikulære forhold Kortbilag 1 Horsens Kommune Teknik og Miljø April 2011

17 KORTBILAG LOKALPLAN NATURSTI PROVSTLUND Silkeborgvej Meter Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort 1:6.000 Lokalplangrænse Eksisterende forhold Kortbilag 2 Horsens Kommune Teknik og Miljø April 2011

18 18 KORTBILAG LOKALPLAN ca. 0,7 ha 3D Sti 3C Stam- og adgangsveje Delområde 2 Delområde 1 Delområde 3, rekreative fælles grønne områder, herunder 3 sø Regnvandsbassin Nedsivningsområde, vådt Nedsivningsområde, tørt 3 mose Ny beplantning 3A ca. 3,2 ha ca. 2,5 ha 3B ca. 3 ha ca. 1,5 ha ca. 1,7 ha 1a N Provstlund skov Fremtidige forhold Kortbilag 3 Horsens Kommune Teknik og Miljø August 2011

19 KORTBILAG LOKALPLAN Sti Vejnet Ny større beplantning - udskiftning af eksiterende Byggefelter Regnvandsbassin Eksisterende mose Eksisterende sø Provstlund skov Provstlund Sti Bryrupbanestien Eksempel på afgrænsning af bebyggelsesenhed Vådt nedsivningsområde Tørt nedsivningsområde Eksisterende bevoksning Mulig fremtidig forlængelse af stamvej Allé Stamvej Boligvej Stamvej Eksist. sø N Illustrationsplan Kortbilag 4 Horsens Kommune Teknik og Miljø August 2011

20 20 KORTBILAG LOKALPLAN Rabat Fortov Trug Rabat Kørebane Rabat Trug Rabat Min. 0,5 1,5 1,7 1,3 1,3 1,7 0,5 Samlet bredde 14,5 Stamvej Kortbilag 5 Horsens Kommune Teknik og Miljø April 2011

21 LOKALPLAN

22 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Telefax: TEKNIK OG MILJØ

Boliger og erhverv, Flintebakken

Boliger og erhverv, Flintebakken Boliger og erhverv, Flintebakken Lokalplan 2-2012, Horsens by Flintebakken TEKNIK OG MILJØ Vedtagelse lanforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Forslaget blev offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær Stadionvej Sk o vlu ej Høj b j ergv ve t ea ve j Bil lu i ta rs ve j Top Op Ru alv ej Sa fir bin j Tønderve Ly k ke v ej v ej gå rd ej 22. juni 2015 as v ej j otorv Lokalplan 0816-11 lb ergsvej Ho Ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere