Boliger ved Provstlund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger ved Provstlund"

Transkript

1 Boliger ved Provstlund Lokalplan , Lund TEKNIK OG MILJØ

2 2 LOKALPLAN Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD Kort- og Matrikelstyrelsen

3 INDHOLD LOKALPLAN Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende forhold 5 Fremtidige forhold 6 Lokalplanens forhold til andre planer og love 9 Kommuneplanen 9 Teknisk forsyning 9 Andre planer og love 9 Miljøvurdering 9 Bestemmelser 12 1 Lokalplanens formål 12 2 Område- og zonestatus 12 3 Områdets anvendelse 12 4 Udstykning 12 5 Bebyggelsens omfang og placering 12 6 Bebyggelsens udformning 13 7 Ubebyggede arealer og beplantning 13 8 Trafi kforhold 13 9 Tekniske forhold Miljøforhold Fortidsminder Grundejerforening Ophævelse af servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens retsvirkninger Påtaleret 15 Vedtagelsespåtegning 15 Kortbilag 16 Kortbilag 1 - Matrikulære forhold 16 Kortbilag 2 - Eksisterende forhold 17 Kortbilag 3 - Fremtidige forhold 18 Kortbilag 4 - Illustrationsplan 19 bilag 5 -Stamvej 20

4 4 REDEGØRELSE LOKALPLAN Redegørelse Baggrund for lokalplanen Området blev udlagt som byudviklingsområde for boliger i Kommuneplan 2009, og grundejerne ønsker nu at udnytte denne mulighed. Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med grundejernes konsulent, Land og Plan A/S. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, at sikre at bebyggelsen skal tilpasse sig landskabet gennem placering, materialeholdning og terræntilpasning de eksisterende naturelementer og udlagte regnvandsrelaterede arealer skal indpasses i bebyggelsen som del af de rekreative elementer og i sammenhæng med udlagte grønne arealer overføre området til byzone. Lokalplanområdets placering (markeret med brunt) Langgade Dalvej Provstlundstien Bakketop Bakketop Udsigt Bakketop Provstlund Skov Toftevej Erhvervsområde Mose Sø Provstlund Silkeborgvej Bryrupbanestien

5 REDEGØRELSE LOKALPLAN Eksisterende forhold Området er mod nord afgrænset af Provstlund stien og mod syd af Bryrupbanestien. Mod vest ligger et eksisterende villakvarter og mod øst gården Provstlund og åbne marker. Området er ca. 23 ha. Lokalplanområdet er del af et meget smukt landskab med et bølget terræn, levende hegn og fine skovbryn. I den nordlige del af lokalplanområdet ligger en ret markant bakketop, der sammen med to mindre bakker danner en højderyg, hvorfra terrænnet falder til alle sider. Udsigten mod nordvest fra Provstlundstien til Provstlundskov. Bagved ses den modsatte side af St. Hansted ådal Lokalplanområdet er orienteret i sydlig og vestlig retning, hvorfra der er udsigt over Lund. Syd for Bryrupbanestien ligger et mindre erhvervsområde. Terrænforholdene og skovene betyder, at den visuelle kontakt med St. Hansted ådal er begrænset. Ved den markerede pil er der direkte udsigt mellem lokalplanområdet gennem en slugt og dallandskabet. Udsigten til dalen er derudover begrænset til, at man visse steder kan se den modsatte dalside henover skoven. Indenfor lokalplanområdet ligger en lille sø og en mose, der begge er beskyttet af naturbeskyttelsesloven og er 3-områder. Den eksisterende sø Udsigten fra lokalplanområdet til dallandskabet gennem en slugt i landskabet Udsigten mod vest over Lund. Til højre i billedet bakketoppen indenfor lokalplanområdet

6 6 REDEGØRELSE LOKALPLAN Fremtidige forhold Bebyggelsen Bebyggelsesplanen skal følge principperne, der vises på nedenstående skitse og på bilag 4, illustrationsplanen. Samlede bebyggelsesenklaver afbrydes af grønne sammenhængende bælter, hvor de eksisterende naturelementer indgår sammen med nedsivningsområder og regnvandsbassinner. For at indpasse bebyggelsen i landskabet og minimere terræntilpasning, skal boligvejene så vidt muligt følge højdekurverne. Området rummer mulighed for både parcelhuse, dobbelthuse, rækkehuse og andre former for tæt-lavt boligbyggeri i op til 2 etager. De enkelte boligformer skal opføres i samlede enheder, der skal opbygges omkring det skitserede vejsystem, som angivet på skitsen. Rækkehuse kan dog opføres indenfor parcelhus enheder, selvom de kun udfylder den ene vejside. For at skabe en helhed i bebyggelsen og indpasse den i landskabet, der er betegnet som særlig værdifuldt, begrænses tagenes farve- og materialevalg til begrønnede tage (sedumtage eller lignende) eller et sort eller gråt tagmateriale som skifer, pap, beton, forpatineret zink eller tegl Provstlund Sti Mulig fremtidig forlængelse af stamvej Provstlund skov Stamvej Sti Stamvej Vejnet Eksist. sø Ny større beplantning - udskiftning af eksiterende Byggefelter Eksempel på afgrænsning af bebyggelsesenhed Bryrupbanestien Boligvej Regnvandsbassin Eksisterende mose Vådt nedsivningsområde Tørt nedsivningsområde Eksisterende sø Eksisterende bevoksning Allé

7 REDEGØRELSE LOKALPLAN med ikke-reflekterende overflader. Tegl kan være blådæmpet. Af hensyn til afledningen af regnvand må der ikke være tagmaterialer af kobber. Ligeledes af hensyn til bebyggelsens indpasning i landskabet, skal facaderne på husene fremtræde i dæmpede farver. De må feks. Ikke være hvide eller i andre meget lyse nuancer, da dette virker meget fremtrædende i landskabet, selv på lang afstand. Facaderne må heller ikke fremtræde i klare signalfarver. Trafikale forhold Området får vejadgang fra Silkeborgvej via alléen til Provstlund. Delområde 1, der vil omfatte 8-12 husstande, får dog adgang fra Dalvej. Områdets interne stisystem skal forbindes med Bryrupbanestien og Provstlundstien og dermed forbinde området med Lund, skole og indkøbsmuligheder, og med Horsens by. Vejene skal placeres efter principperne på vedstående skitse og bilag 3 og 4, der angiver to stamveje, hvoraf den syd-nord gående kan forlænges i forbindelse med en eventuel kommende byudvikling nord for Provstlundstien. Fra stamvejene er der adgang til boligvejene. Adgangen til delområde 1a, Silkeborgvej 128 og 130, gården Provstlund, skal etableres med knækket prioritet. Vejene kan udformes med mulighed for at etablere åbne grøfter som led i regnvandsafledningen. Der skal anlægges 2 p-pladser pr bolig ved parcelhusboliger og 1½ p-plads pr bolig ved tæt-lave boliger og rækkehuse. Ved samlede bebyggelser skal der anlægges hensigtsmæssigt placeret cykelparkering. Beplantning og ubebyggede arealer Den eksisterende bevoksning på bakketoppen virker lidt tilfældig og har ikke den karakter, man kunne ønske sig på denne fremtrædende placering. For at højne den landskabelige oplevelse skal der indplantes karaktergivende træer, som eg, bøg, ahorn eller lignende. Dermed vil stedet kunne udvikle sig til en lille skov i lighed med den, der ligger nord for Provstlundstien og som ses i skitsens øverste kant. I skoven kan indrettes legeplads mv. Det levende hegn, der vokser langs Bryrupbanestien, skal forstærkes med løvfældende træer, så indkigget til det lille erhvervsområde, der ligger syd herfor, afskærmes. Udenfor lokalplanområdet mod vest ligger en eksisterende skovlignende bevoksning. Denne bevoksning videreføres ind i lokalplanområdet som vist på skitsen, og danner overgang mellem den nye og den gamle del af Lund. De grønne fællesarealer udlægges i græs med enkeltstående træer. Arealerne kan indrettes med legepladser, bål- og opholdspladser mv. Arealet, hvor landbrugsbygningerne har ligget, skal reetableres, og udlægges som de øvrige grønne fællesarealer. Der kan placeres overskudsjord fra anlæg af veje i det omfang, at det kan indpasses på en naturlig og brugbar måde, og så det ikke er skæmmende i forhold til landskab og bebyggelse. Det tørre nedsivningsareal kan henlægge i græs og kan feks. anvendes til boldbaner. Det kan også tilplantes helt eller delvist med pil. Det våde område må slås maximalt én gang hvert andet år, så det kan få et naturlignende præg. Den eksisterende allèbeplantning langs adgangsvejen fra rundkørslen skal så vidt mulig bevares. Alternativt skal der genplantes allétræer i det nye profil. Langs vejene skal plantes opstammede træer som angivet på bilag 5.

8 8 REDEGØRELSE LOKALPLAN Rekreative- og kulturelle aktiviter Det vurderes, at der er udlagt tilstrækkelige udendørs arealer til børn og unges fritids- og bevægelsesaktiviteter, især når det ses i sammenhæng med områdets placering ved skove og overordnede stiruter. Arealforbrug Der kan opføres mellem 120 og 150 boliger indenfor lokalplanområdet, der har en størrelse på ca 23 ha. Det svarer til, at der er mellem ca. 5,2 og 6,5 boliger pr ha. Det skal bemærkes, at der er udlagt ret store arealer til regnvandshåndtering og til grønne arealer, samt at der er to 3-arealer indenfor området. De bebyggelige arealer udgør således samlet kun ca. 13 ha, som det fremgår af bilag 3. Bæredygtighed En stor del af regnvandshåndteringen sker som lokal nedsivning. Der skabes gode forbindelser til overordnede stiruter, der alt andet lige betyder en reducering af privatbilismen. Regnvandshåndtering Der skal udføres separat kloakering. I planen er der indarbejdet mulighed for hel eller delvis nedsivning af regnvandet. Dette kan foregå i området langs Bryrupbanestien, der er lavtliggende. Regnvandet ledes gennem lukkede ledninger og, hvor det kan lade sig gøre, åbne grøfter, herned. Fortidsminder På bakketoppen er der registreret en overpløjet gravhøj. I berejsningsteksten fra 1896 står: Her ved Sandgraven har ligget en stor Høj. Så der har altså også ligget en sandgrav på bakken. Det er givetvis den, man kan se sporene af i højdekurverne nordvest for det højeste punkt (udenfor lokalplanområdet). Det ser ikke ud til, at sandgraven behøver at have berørt gravhøjen. Det er ikke usandsynligt, at der kan have været flere gravhøje på det nordlige højdedrag. Den eksisterende sø har tidligere været mose. Horsens Museum har i sin ældre samling en del genstande fra tørvemoser ved Lund Noget af det kan meget vel stamme herfra. Det store flade område mod sydøst har været oplagt for bebyggelse i forhistorisk tid. Museet anbefaler, at der foretages arkæologiske forundersøgelser forud for byggemodning af området. Institutiondækning Udbygningen af området vil ikke være problematisk i forhold til skolekapaciteten og børneinstitutionsdækningen i Lund. En del af regnvandet ledes muligvis til den eksisterende sø. Det vurderes, at søen i dag modtager en del overfladevand fra de omgivende marker. Tilledningen kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Af planen fremgår hvor der kan placeres regnvandbassinner. Disse skal udformes, så de kommer til at ligne rigtige søer.

9 REDEGØRELSE LOKALPLAN Lokalplanens forhold til andre planer og love Kommuneplan Hovedparten af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde HR.07.B.16 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål: etagebyggeri, åben-lav og tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker til lokal forsyning og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål. I kommuneplanen er anført, at anvendelsen af området skal ske på en sådan måde, at det eksisterende naturområde bevares. Teknisk forsyning Området skal forsynes med kollektiv opvarmning Vandforsyning skal ske fra Lund Vandværk. Området skal kloakeres efter anvisning fra Teknik og Miljø. Regn- og spildevand skal separeres og regnvand skal reduceres efter aftale med Teknik og Miljø. Lokalplanområdet ligger i Energi Midts forsyningsområde. Lokalområdet er ifølge Horsens Kommunes varmeplanlægning en udvidelse af Energidistrikt 1710, med tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning og forbud mod etablering af el-varme. Efter planlovens 19, stk. 4, skal Byrådet dispensere fra tilslutningskravet, når bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri. Supplerende opvarmning kan dog ske ved feks. solvarme. Teknik og Miljø har foretaget en indledende screening af området og vurderet, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Begrundelse: Planen omfatter ingen af de i bilag 3 og 4, i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, omtalte anlæg. Der er vurderet, at planens hovedhensyn er de landskabelige- og naturmæssige hensyn. En del af planområdet ligger i et særligt værdifuldt landskab. I planens udformning er der opstillet retningslinjer for bebyggelsens udformning og placering, så den vil falde harmonisk ind i landskabet. I området ligger en sø og en mose, der er omfattet af naturbeskytttelseslovens 3. Der er foretaget en tilstandsvurdering af områderne og planen er udformet, så den ikke ændrer på naturtilstanden. Naturområderne vil indgå i planens grønne karakter. Samlet vurderes det, at miljøpåvirkningen fra planforslaget er uvæsentlig, hvorved der ikke er krav om udarbejdelse af en miljøvurdering iht. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer kapitel 2, 3 stk. 1 nr. 3. Screeningen kan ses på Teknik og Miljø. Andre planer og love Miljøvurdering Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 316 af med senere ændringer. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

10 10 REDEGØRELSE LOKALPLAN Naturbeskyttelse og landskab Indenfor lokalplanområdet ligger en mose og en sø, der begge er omfattet af naturbeskyttelsesloven 3. Områderne er vist på vedstående kortudsnit. Naturområderne indgår i områdets grønne karakter. Der er foretaget en tilstandsvurdering af områderne og planen er udformet, så den ikke ændrer på naturtilstanden. Som det også ses af kortudsnittet, ligger en del af området indenfor skovbyggelinjen. Det er en forudsætning for planens gennemførelse, at linjen reduceres. Den må ikke reduceres til mindre end 50 meter og i princippet som vist på kortbilag 3 og 4. En del af området ligger desuden indenfor et særligt værdifuldt landskab. Planen er tilrettelagt, så den ikke påvirker landskabsoplevelsen negativt. Dette gælder især i forhold til tunneldalen omkring St. Hansted Å, men også i forhold til det øvrige landskab. En del af lokalplanområdet er kategoriseret som særlig værdifuldt landskab (grøn skravering), en del ligger indenfor skovbyggelinie (grå farve) og en del er udlagt som 3-område, sø og mose, (blå farve). Landbrug Det er forudsætning for planens gennemførelse, at husdyrsproduktionen på Provstlund nedlægges, samt at Jordbrugsdirektoratet ophæver landbrugspligten på arealerne. Jordforurening Der er i lokalplanområdet arealer kortlagt efter jordforureningsloven på vidensniveau 1. Kortlægning på vidensniveau 1 betyder, at der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter: der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund. der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune. I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.

11 BESTEMMELSER LOKALPLAN Vilkårene stillet i medfør af ovenstående tilladelser skal uanset de øvrige lokalplanbestemmelser følges. Den øvrige del af lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Der skal dog gøres opmærksom, at arbejdet skal standses og kommunen underrettes, hvis der konstateres en forurening af jorden under bygge- eller jordarbejde. Når et areal overgår fra landzone til byzone bliver området omfattet af områdeklassificering med mindre området udtages fra områdeklassificeringen, jf. jordforureningsloven. Med baggrund i kommunens eksisterende kendskab til lokalplanområdet vurderes der ikke at have været aktiviteter i området, som kan have givet anledning til diffus forurening af arealet. Lokalplanområdet er derfor udtaget af områdeklassificeringen.

12 12 BESTEMMELSER LOKALPLAN Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Det er formålet med lokalplanen at bebyggelsen skal tilpasse sig terræn og landskab gennem udformning og forløb af veje og gennem materialeholdning og terræntilpasning de eksisterende naturelementer og udlagte regnvandsrelaterede arealer skal indpasses i bebyggelsen som del af de rekreative elementer og i sammenhæng med udlagte grønne arealer overføre området til byzone 2 Område- og zonestatus Området er beliggende i landzone og omfatter matriklerne 62, 59,6a, 8n, 8b, 7000p og 7000 e Lund by, Tamdrup samt alle matrikler, der udstykkes herfra. Området overføres til byzone ved vedtagelse af denne lokalplan. 3 Områdets anvendelse 3.01 Delområde 1 må anvendes til boligformål med vejadgang fra Dalvej 1 3D 3C 2 3A Delområde 2 må anvendes til boligformål med adgang fra Silkeborgvej Det er en forudsætning for udnyttelse af delområde 2a, at de eksisterende landbrugsbygninger er fjernet og arealet reetableret Delområde 3 (herunder område 3A, 3B, 3C og 3D) må anvendes til grønne arealer, regnvandsbassinner mm, og indeholder 3-områder I områderne til boligformål kan opføres rækkehuse, tæt-lavt og åben-lavt byggeri samt fritliggende dobbelthuse. 4 Udstykninger På grunde over 900 m 2 kan opføres fritliggende dobbelthuse. Mindste grundstørrelser ved dobbelthuse, tæt-lav og rækkehuse er 400 m 2 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.01 Bebyggelsen skal følge intentionerne der er vist på illustrationsplanen, bilag 4, og beskrevet i redegørelsen. Den omtrentlige størrelse på boligområderne fremgår af bilag I forbindelse med disponeringen af de enkelte boligenheder skal der udarbejdes en udstykningsplan indeholdende vejføring, beplantning, og ved tæt-lave bebyggelsesformer, en bebyggelsesplan I områder med åben-lav bebyggelse skal afstanden for garager, carporte og udhuse til skel være min. 1 meter. 3B 2a 5.05 Det naturlige terræn skal bevares. Kun omkring hus, adgang og terrasse må det reguleres. Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter skal godkendes af Teknisk og Miljø.

13 BESTEMMELSER LOKALPLAN Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere end 1 meter fra skel. 6 Bebyggelsens udformning 6.01 Tagbeklædning skal være med en ikke-refekterende overflade. Som materiale kan vælges begrønnede tage (sedumtage eller lignende) eller et sort eller gråt tagmateriale som skifer, pap, beton, forpatineret zink eller tegl Bebyggelsens facader skal holdes i dæmpede farver (dvs., at der ikke må anvendes klare signalfarver og hvide eller andre meget lyse nuancer) Af hensyn til vandmiljøet må der ikke anvendes tagmaterialer af kobber. 7 Ubebyggede arealer og beplantning 7.01 Der skal udlægges grønne fællesarealer i princippet som vist på bilag 3 og 4. De skal udlægges i græs med spredte grupper af buske og træer og indrettes med lege- og opholdspladser. Der kan placeres overskudsjord fra anlæg af veje i det omfang, at det kan indpasses på en naturlig og brugbar måde og så det ikke er skæmmende i forhold til landskab og bebyggelse I område 3A skal indplantes eg, ahorn, bøg og lignende. I området kan indrettes legeplads I område 3B skal det levende hegn langs Bryrupbanestien forstærkes med løvfældende træer bestående af tjørn, eg, ahorn, bøg og lignende. Nedsivningsarealet kan henligge i græs og/eller der kan plantes pil I delområde 3C, det våde nedsivningsområde, må arealet kun slås max. 1 gang om året. Regnvandsbassinnet skal udformes som en naturlignende sø med permanent vandspejl. Det levende hegn langs Bryrupbanestien skal forstærkes som ved område 3B I område 3D plantes en lille lund eller flere mindre trægrupper bestående af tjørn, eg, ahorn, bøg og lignende. Regnvandsbassinnet skal udformes som en naturlignende sø med permanent vandspejl Langs Provstlundstien og omkring 3-området udlægges et fælles grønt bælte på min. 15 meter, hvor der ikke må opføres bebyggelse eller placeres anlæg Den eksisterende allébeplantning langs adgangsvejen til Provstlund skal søges bevaret. Alternativt skal der genplantes opstammede træer i det nye profil. 8 Trafikforhold 8.01 Området har vejgang fra Silkeborgvej via adgangsvejen til Provstlund. Undtaget herfra er delområde 1, der har vejadgang fra Dalvej Vejene skal placeres efter principperne på bilag 3 og 4, illustrationsplanen og som beskrevet i redegørelsen. Den nord-sydgående stamvej skal kunne forlænges ved en evt. byudvikling nord for Provstlundstien Stamvejen udformes efter principperne vist i bilag 5. Boligvejene udformes som stilleveje og udlægges i min. 8 meters bredde. Der skal plantes ca. 1 opstammet træ pr. grund. Den eksisterende vejadgang til Silkeborgvej 128 og 130 fastholdes som en allé.

14 14 BESTEMMELSER LOKALPLAN Der skal placeres stiforbindelser mellem Provstlundstien og Bryrupbanestien efter principperne vist på bilag Adgangsvejen til delområde 2a, Silkeborgvej 128 og 130 skal kobles på stamvejen med knækket prioritet Der skal anlægges 2 p-pladser pr. bolig i åben-lav bebyggelse og 1½ p-plads pr bolig i tæt-lave bebyggelser Ved samlede bebyggelser (tæt-lave bebyggelser) skal der anlægges hensigtsmæssigt placeret cykelparkering. 9 Tekniske forhold 9.01 Der udføres seperat kloakering. Regnvand ledes til regnvandsbassinner, der udformes efter nærmere anvisning fra Teknik og Miljø og i princippet som beskrevet på side 8 og som vist på bilag Området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning Området skal forsynes med vand fra Lund Vandværk Der skal i området sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. Vandforsyningens art og omfang skal afklares med Horsens Brand og Redning. 10 Miljøforhold Trafikstøjniveauet på mindst én boligfacade og på udendørs opholdsarealer må ikke overstige 55 db(a). 11 Fortidsminder Inden anlægsarbejder igangsættes, skal Horsens Museum kontaktes med henblik på foretagelse af arkæologisk forundersøgelse. Gøres der efterfølgende fund af fortidsminder skal det arbejde, der berører fundet straks indstilles og Horsens Museum tilkaldes, jf. museumslovens 27, stk Grundejerforening Der er medlemspligt for alle boliger inden for lokalplanområdet Andelsboliger og/eller ejerlejligheder repræsenteres iht. sine vedtægter og i forhold til det antal boliger vedkommende repræsenterer. Tilsvarende forholdes fsva. udgiftsfordelinger Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier og grønne arealer, når disse er anlagt. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning En del af stamvejssystemet vil danne adgang til et evt. fremtidigt byudviklingsområde nordøst for dette område Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vedlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet. Byrådet vil sikre sig, at det i vedtægterne fremgår, at brug af sprøjtemidler indenfor området ikke er tilladt af hensyn til vandtilstrømningen til 3-området. 13 Ophævelse af servitutter Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med

15 BESTEMMELSER LOKALPLAN lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor. 14 Tilladelser og dispensationer Byrådet kan meddele dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 15 Lokalplanens retvirkninger Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven. 16 Påtaleret Påtaleretten vedrørende denne lokalplan tilkommer alene Horsens Byråd. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Horsens Byråd. Horsens, den 26. april 2011 p.b.v. Jan Trøjborg Borgmester Sign. / Sign. Niels Aalund Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Horsens den 25. oktober 2011 p.b.v. Jan Trøjborg Borgmester Sign. / Sign. Niels Aalund Kommunaldirektør Forslag offentliggjort d. 4. maj 2011 Endelig offentliggjort d. 16. november 2011

16 16 KORTBILAG LOKALPLAN n 5cl 20s 5dc 20r 5dd 5db 8m 5de 20q 5cy 5df 5cz 5cx 5dg 5ct 5dk v 8b 5cs 5di 5dh 5cp 5dn 5co 5do 5cn 5bt 5bæ 5f 21a h 6f 5ci 36b 26c 5bo 38c 5bp 26f 38a 39d 5bq 26g 5br 26h 4z 26d 8n 4æ 5bs 39a 48a 5az 33c 5aæ u 8c 5aø 33d 40b 4t 5ap 5ba 40c 8h r 5ao 5bb 5aq 5an 40d 5bc 8i 5ar 5am 5au 40e 5as 32a 5al 5at 5av 40f 5ac 32c 5ak 5ai 5be 5ad 32b 5ah 5bf 5ax 5ag 5bg 5bl 5bh 5af 5bk 5z 5bi 5bx 5bu 3au 5bn 5bv 5bz 3r 5n 5cg 3ai 5cf 6o 3aæ 3an 5ab 5cd bh 3al 3bg o 3bm 3am 3be 20f 5ay 3ck 3bd 3co 5ae 3cp 3cn 20l m 3cr 3cq 6u 4l 20aa 63a 3ce 20t 5cm 3bf 5cq 47 20e 5da 5cu 5cr 38b 5cø 5cæ 20i 20m 5cv 5bm 5æ 5dm 5dl 5y 5bd 40g 5ce 5by 26e 40a Silkeborgvej 6v 6ad 6x Meter 6p 28a 1:6.000 Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort 6ac Lund By, Tamdrup 6a Lokalplangrænse Matrikulære forhold Kortbilag 1 Horsens Kommune Teknik og Miljø April 2011

17 KORTBILAG LOKALPLAN NATURSTI PROVSTLUND Silkeborgvej Meter Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort 1:6.000 Lokalplangrænse Eksisterende forhold Kortbilag 2 Horsens Kommune Teknik og Miljø April 2011

18 18 KORTBILAG LOKALPLAN ca. 0,7 ha 3D Sti 3C Stam- og adgangsveje Delområde 2 Delområde 1 Delområde 3, rekreative fælles grønne områder, herunder 3 sø Regnvandsbassin Nedsivningsområde, vådt Nedsivningsområde, tørt 3 mose Ny beplantning 3A ca. 3,2 ha ca. 2,5 ha 3B ca. 3 ha ca. 1,5 ha ca. 1,7 ha 1a N Provstlund skov Fremtidige forhold Kortbilag 3 Horsens Kommune Teknik og Miljø August 2011

19 KORTBILAG LOKALPLAN Sti Vejnet Ny større beplantning - udskiftning af eksiterende Byggefelter Regnvandsbassin Eksisterende mose Eksisterende sø Provstlund skov Provstlund Sti Bryrupbanestien Eksempel på afgrænsning af bebyggelsesenhed Vådt nedsivningsområde Tørt nedsivningsområde Eksisterende bevoksning Mulig fremtidig forlængelse af stamvej Allé Stamvej Boligvej Stamvej Eksist. sø N Illustrationsplan Kortbilag 4 Horsens Kommune Teknik og Miljø August 2011

20 20 KORTBILAG LOKALPLAN Rabat Fortov Trug Rabat Kørebane Rabat Trug Rabat Min. 0,5 1,5 1,7 1,3 1,3 1,7 0,5 Samlet bredde 14,5 Stamvej Kortbilag 5 Horsens Kommune Teknik og Miljø April 2011

21 LOKALPLAN

22 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Telefax: TEKNIK OG MILJØ

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Børneinstitution i Lund

Børneinstitution i Lund Børneinstitution i Lund Forslag til Lokalplan 9-2011 Forslag til Kommuneplantillæg 11-2011 TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 9-2011 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Erhvervsområde Horsens Syd, butikker til særlig pladskrævende varegrupper

Erhvervsområde Horsens Syd, butikker til særlig pladskrævende varegrupper Erhvervsområde Horsens Syd, butikker til særlig pladskrævende varegrupper Lokalplan 18-2008 TEKNIK OG MILJØ INDHOLD LOKALPLAN 18-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Børneinstitution i Lund

Børneinstitution i Lund Børneinstitution i Lund Lokalplan 9-2011 TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 9-2011 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort- og Matrikelstyrelsen

Læs mere

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Beplantning 3 Trafikale forhold og parkering 3 Tekniske Forsyning 5 Forurening 5 Arkæologi

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Bevaring af skovbælte

Bevaring af skovbælte Bevaring af skovbælte Forslag til Lokalplan 11-2008, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 11-2008 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i lokalplanforslagets

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Vitus Bering Danmark. Lokalplan 7-2007, Horsens by TEKNIK OG MILJØ

Vitus Bering Danmark. Lokalplan 7-2007, Horsens by TEKNIK OG MILJØ Vitus Bering Danmark Lokalplan 7-2007, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 7-2007 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 LOKALPLAN 11.05 Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Rylevej. Forslag til Kommuneplantillæg , Horsens by TEKNIK OG MILJØ

Rylevej. Forslag til Kommuneplantillæg , Horsens by TEKNIK OG MILJØ Rylevej Forslag til Kommuneplantillæg 12-2011, Horsens by TEKNIK OG MILJØ KOMMUNEPLANTILLÆG 12-2011 3 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind indholdet i

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 92A. Område ved Børup Sande. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 7210 7000

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 92A. Område ved Børup Sande. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 7210 7000 FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 92A Område ved Børup Sande Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 7210 7000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2014-2

Forslag til LOKALPLAN 2014-2 Forslag til LOKALPLAN 2014-2 Boliger, Dahliavej, Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

LOKALPLAN 2014-5. Baggrund & formål. Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens. Hvad er en lokalplan?

LOKALPLAN 2014-5. Baggrund & formål. Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens. Hvad er en lokalplan? LOKALPLAN 2014-5 Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål,

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Erhvervsområde ved Langøvej LOKALPLAN NR. E-11.1. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Erhvervsområde ved Langøvej LOKALPLAN NR. E-11.1. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. E-11.1 Erhvervsområde ved Langøvej Vordingborg april 2005 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets ret og pligt til at udarbejde lokalplaner.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Da kommuneplanloven den 1. februar 1977 afløste den tidligere

Læs mere

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub Lokalplan nr. 206 Træningsanlæg ved Horsens Golklub TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2004 2 Lokalplan 206 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Side 4 Lokalplanens formål Side

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR Gl. Darumvej Feilbergvej Sønderbyvej BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR. 04.83.04 LOKALPLAN NR. 04.83.04 for et område til blandet

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter LOKALPLAN 9.16 Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1986 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere