BYGGEskAdEfONdEN Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013"

Transkript

1 årsberetning 2013

2 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer at yde støtte til dækning af byggeskader at bidrage til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet til byggeriets parter med henblik på at forebygge byggeskader og fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. Herudover kan fonden med ministeren for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse deltage i øvrige akiviteter, der har til formål at fremme byggeriets kvalitet og effektivitet. Der foretages både et 1-års eftersyn (svigt) og et 5-års eftersyn (kontrol). Ved eftersynene vurderes bygningernes tilstand og even tuelle skader registreres. Fonden kan yde støtte til dækning af indtil 95 % af bygningsejerens ud gifter til udbedring af skader, som har deres årsag i forhold ved opførelsen eller renoveringen af byggeriet. Fonden yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets/renoveringens afleve rings- eller skærings dato. Byggeskadefonden blev oprettet ved lov i Siden 1. juli 1986 er der i forbindelse med nybyggeri af almene boliger, ungdoms boliger, lette kollektivboliger, ældreboli ger, private andelsboliger og kollektive bofællesskaber indbetalt 1% af anskaffelsessummen til Byggeskadefonden. Siden 1. juli 2011 er der indbetalt 1% af anskaffelsessummen af renoveringsarbejder, der gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden. Ligeledes kan bygningsejerne frivilligt lade renoveringsarbejder omfatte af ordningen. Ind betalingerne anvendes til dækning af fon dens forpligtelser. Grundlaget for Byggeskadefondens virksomhed er kapitel 11 i lov om almene boliger m.v. Fonden omfattes af samme regler som offentlige forvaltningsorganer, herunder tilsyn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og kontrol af Rigsrevisionen. Yderligere oplysninger kan findes på Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) Bebyggelser Bebyggelser Boliger Boliger primo 2014 primo 2013 primo 2014 primo 2013 Ældreboliger Familieboliger Ungdomsboliger Familie- og ungdomsboliger Familie- og ældreboliger Kollektive bofællesskaber Ungdoms- og ældreboliger Andelsboliger I alt Ca bebyggelser med ca boliger er ikke længere omfattet af fondens dækning 20 år efter byggeriets aflevering. Bebyggelser omfattet af fonden renovering (Afd. B) Renoveringer Boliger primo 2014 primo 2014 Obligatoriske Frivillige I alt

3 Byggeskadefonden Overblik 2013 Erfaringsformidling Byggeskadeforsikring renovering 1-års eftersyn [nye boliger] 1-års eftersyn [renovering] 5-års eftersyn [nye boliger] Skadedækning [nye boliger] Regnskabets hovedtal Bestyrelse og medarbejdere 1

4 Byggeskadefonden 2013 overblik Renoveringsordningen godt fra start Fonden afsluttede i 2013 sagsbehandlingen af eftersyn af renoveringer for ca. 1,2 mia. kr. i bebyggelser med over boliger. Omkring 65 % af de ca. 1,2 mia. kr. er anvendt til renoveringer af bebyggelsernes klimaskærme tag, facader, vinduer, døre og altaner. Omkring 20 % er anvendt til renoveringer af tekniske anlæg, afløb og vådrum. Renoveringer af klimaskærmen medfører typisk en væsentlig reduktion af boligernes energiforbrug og forøgelse af deres indeklimakomfort. Renoveringerne bidrager derfor væsentligt til at opfylde de energipolitiske målsætninger om at reducere forbruget samtidig med at disse mange boliger fremtidssikres både byggeteknisk og med hensyn til indeklimakomfort. Ved 1-års eftersynene af de første 128 renoveringer er der kun registreret alvorlige byggeteknisk svigt i samme beskedne omfang som ved nybyggeriet. Det er meget glædeligt, at antallet af alvorlige svigt ved renoveringer er så lavt allerede ved starten af ordningen. De almene bygherrer har dermed formået at overføre sine egne erfaringer og fondens erfaringsformidling fra nybyggeriet til renoveringer, således at renoveringer også udføres i høj byggeteknisk kvalitet. Fugt og skimmel i indeklimaet Både hos beboere og boligselskaber er der stigende fokus på indeklimaet. Det er meget naturligt, da mange opholder sig indendørs op imod 90 % af døgnets timer. Boligselskaberne får således flere og flere henvendelser om gener fra indeklimaet I mange tilfælde bliver problemerne hurtigt løst med udbedring af eventuelle småskader, opvarmning, ventilation, rengøring og andre enkle tiltag. Men i nogle tilfælde er det vanskeligere, fordi beboere og de ansvarlige for driften af boligerne har forskellige vurderinger af, om helbredssymptomer skyldes indeklimaproblemer på grund af bygningsfejl, om de skyldes forkert brugeradfærd, eller om de skyldes andre forhold. Vurderingerne kompliceres bl.a. af, at helbredssymptomer på indeklimaproblemer ikke er specifikke og entydige, men ligner symptomer på andre problemer, som ikke har noget med boligen at gøre. De kompliceres også af, at der ikke findes anerkendte grænseværdier for skimmel i boligers indeklima, og af at det er individuelt, om og hvordan vi påvirkes af skimmel. Fonden har intensiveret sit fokus på indeklimaet bl.a i samarbejde med speciallæger. Hvis der er behov for at inddrage eksterne rådgivere, er det vigtigt at gå til de rigtige: Helbredsproblemer skal vurderes af lægefaglige specialister, og byggeproblemer skal vurderes af byggetekniske specialister. Fonden har intensiveret sit fokus på indeklimaet både i konkrete skadesager og ikke mindst i erfaringsformidlingen. 2

5 overblik Byggeskadefonden 2013 Stabil økonomi trods kurstab i 2013 Både samlet set og hver for sig i fondens to afdelinger, A for nye boliger og B for renoveringer, vurderes økonomien som forholdsvis stabil. Bidraget på 1 % forventes at kunne dække de fremtidige omkostninger til eftersyn og skadedækninger i begge afdelinger. Samlet set er der en reservefond på knap 220 mio. kr. De samlede beholdninger er på 850 mio. kr., som for hvert byggeri hhv. renovering i 20 år efter afleveringen skal dække alle udgifter til eftersyn og eventuelle byggeskader. ling A og boliger i afdeling B. Gennemsnitligt pr. bolig er reservefonden begrænset, og der er derfor fortsat behov for, at fonden holder et vågent øje med byggeriets udvikling og fortsat arbejder på at fremme byggeriets kvalitet gennem en kvalificeret erfaringsformidling. Der er ultimo 2013 tilmeldt knap 800 renoveringer, som i takt med at de afleveres vil give et samlet bidrag til fonden på ca. 350 mio. kr. De store beløb skal sammenholdes med, at fonden p.t. omfatter boliger i afde DUKO nu også for dampspærresystemer DUKO har siden 2004 med stor succes fungeret som klassifikationsordning for undertagsmaterialer, således at brugere på www. DUKO.dk kan søge oplysninger om, hvilke materialer der passer til en bygnings konkrete beliggenhed, udformning m.v. Der opstår ikke nær så mange undertagsskader som tidligere. Foto: DUKO DUKO er primo 2014 udvidet til også at omfatte dampspærresystemer, således at brugere fremover også på kan søge oplysninger om dampspærresystemers bygbarhed og materialeegenskaber. Et tæt dampspærresystem er bl.a. vitalt for at imødekomme de skærpede energikrav. Søgninger på er offentlig tilgængelig og gratis for alle, da driften af DUKO (Dampspærre- og Undertags Klassifikations Ordning) finansieres af de producenter og leverandører, der frivilligt tilmelder deres produkter. 3

6 Byggeskadefonden 2013 overblik Fornyelse af hjemmesiden Byggeskadefondens hjemmeside er et naturligt omdrejningspunkt for fondens information og erfaringsformidling. Hjemmesiden er i 2013 og starten af 2014 blevet fornyet med justeret design, bedre funktionalitet og først og fremmest bedre indhold. Erfaringsformidlingen på hjemmesiden er kraftigt udbygget med en lettere tilgang til fondens anbefalinger samt links til supplerende information. Anbefalingerne er organiseret i otte hovedgrupper: byggeriets planlægning byggeriets projektering byggeriets udførelse og drift konstruktion fundament og kælder facade og altaner tag installationer. For hvert enkelt tema eller bygningsdel er der udover en kort tekst med anbefalinger og illustrerende fotos også links til uddybende materiale: Fondens byggetekniske artikler, BYG-ERFA blade, vejledninger, film mv. Også den øvrige del af hjemmesiden er fornyet med blandt andet nemmere adgang til fondens vejledninger og byggetekniske publikationer samt direkte adgang fra forsiden for brugere af fondens Portal til elektronisk indberetning af ejendomsoplysninger, eftersynsrapporter mv. Hjemmesiden giver fortsat mulighed for at søge i fondens database med oplysninger om de mere end byggerier med 1-års eftersyn foretaget siden Der kan både søges på byggeri, boligselskab, involverede parter eller ud fra søgeord eller kort. Med fornyelsen af hjemmesiden har fonden fået en mere levende platform for formidling af byggetekniske erfaringer og anbefalinger. Ny lovgivning Øget investeringsramme Ved lov nr. 893 af 4. juli 2013 blev Landsbyggefondens investeringsramme for 2013 til renovering forhøjet med 4 mia. kr. Det indebærer på sigt øget aktivitet i Byggeskadefonden. Bekendtgørelser og vejledninger Der er udstedt følgende administrative forskrifter: Bekendtgørelse nr. 119 af 7. februar 2013 om anvendelse af informations- og kom munikationsteknologi (IKT) i alment byggeri. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. april Vejledning nr af 23. oktober 2013 om regulering af satser på boligområdet. Heri er bl.a. fastsat, at mindste samlede renoveringsudgift for, at en renovering er omfattet af Byggeskadefonden udgør kr. pr. 1. januar Tilsvarende er mindsteudgiften i gennemsnit pr. bolig reguleret til kr. AlmenBolig+, Mårslet Familieboliger ONV Arkitekter Østjysk Bolig 4

7 Fokus på energibesparelse En række af de byggerier nye boliger som renoveringer der er vist i årets beretning har fokus på energibesparelse. Det behøver ikke at være spektakulære synlige energiinstallationer, men kan lige så vel handle om bygningskroppe og klimaskærme, hvor energiovervejelser og arkitektur hænger smukt sammen som f.eks i den udvendige gavlefterisolering, der er vist på billedet foroven. Vapnagård, Helsingør Renovering Nova5 arkitekter Helsingør Boligselskab 5

8 Louiselund, Kokkedal Ældreboliger, plejeboliger Tranberg Arkitekter Hørsholm Kommune 6

9 Erfaringsformidling Fonden deltager i en lang række formidlingsaktiviteter, hvoraf hovedaktiviteterne fremhæves nedenfor. Orienteringsmøder Fonden afholdt 5 orienteringsmøder med eftersynsfirmaer i henholdsvis København (2 stk.), Vejle, Aarhus og Aalborg. De byggetekniske emner drejede sig om information om den nye dampspærreordning i DUKO, om grønne tage, vinduer, rør og udvendig efterisolering og puds. Herudover orienterede fonden om det nye web-baserede registreringssystem for eftersyn samt om en række juridiske forhold og skadesager. Anden del af orienteringsmødet havde temaet Indeklima, bygningsproblemer og sundhed en Bermudatrekant? Temaet drejede sig bl.a. om, hvad man forstår ved et godt indeklima, og om der er sammenhæng mellem helbredssymptoner og bygningsfysiske forhold. I alt knap 200 teknikere fra knap 100 firmaer deltog i de fem møder. Byggetekniske artikler Fonden skriver artikler til en række fagblade eller medarbejdere bliver interviewet af journalister til konkrete byggetekniske artikler. Fondens røde Guide til kvalitet i boligbyggeriet Byggeskadefonden udarbejdede i 2012 en guide for bygherrer og rådgivere til styrkelse af kvaliteten i boligbyggeriet. Guiden indeholder en introduktion til arkitektur og kvalitet, fondens 25 vigtigste anbefalinger samt eksempler på 25 gode byggerier. Guiden har også i 2013 været meget efterspurgt og andet oplag er trykt. Fonden tager gerne eksemplarer med til uddeling ved kurser og møder. Kurser og undervisning Det er vigtigt at formidle indhøstet viden og erfaring ikke mindst til studerende på de tekniske læreranstalter, men også generelt til byggeriets parter. Fonden har deltaget med faglige indlæg på kurser, gå-hjemmøder og til studerende, hvor indlæggene har kunnet indpasses hensigtsmæssigt i studieforløbet. Deltagelse i styre- og følgegrupper Grupperne nedsættes med henblik på at kvalitetssikre anvisninger og projektarbejder bedst muligt. Fonden har deltaget i både styre- og følgegrupper på bl.a. SBi/Aalborg Universitet og i BYG-ERFA regi. Fonden deltager i et projekt med BYG-ERFA, BvB og GI som har fået benævnelsen Membran- Erfa, som udspringer af arbejdet med DUKO, men her omfatter alle typer membraner i byggeriet. Deltagelse i BYG-ERFA BYG-ERFA indsamler, bearbejder og udgiver erfaringer fra byggeriets praksis og forebygger på den måde svigt og skader. Fonden sidder i bestyrelsen og i teknikergruppen for BYG-ERFA. Fonden er medforfatter på en række erfaringsblade og deltager som indlægsholdere i temamøder arrangeret og tilrettelagt af BYG-ERFA. Deltagelse i DUKO Dampspærreog undertagsklassifikationsordning Fonden deltager i både bestyrelsen og i teknikergruppen i DUKO. Arbejdet har koncentreret sig om at få specificeret vilkår og bestemmelser for en ny dampspærreordning. DUKO udvider den frivillige klassifikation af undertage til også at omfatte dampspærre, dampbremse og fugtadaptive dampspærrer. I takt med, at kravene til tæthed af bygningerne skærpes, stiger kravene til projektering og udførelse og ikke mindst kravene til materialekvaliteten. En udvidelse af DUKO til også at omfatte membransystemer, hvor der fokuseres på 7

10 Erfaringsformidling lufttæthed, vil uden tvivl også her betyde en højnelse af byggeriets kvalitet. Deltagelse i CISBO Fonden deltager i CISBO-Center for Indeklima og Sundhed i Boliger som er et forskningsprojekt finansieret af Realdania. Forskningscentret er et center uden mure med deltagelse af universiteterne i Aarhus, København og Aalborg/SBi, DTU samt det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Fonden deltager i CISBO s styregruppe som repræsentant for brugerne af centrets videnudvikling. Projektgranskning i arkitektkonkurrence Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter indbød i samarbejde med Aarhus og Kolding Kommune samt AL2BOLIG og LEJERBO til en åben arkitektkonkurrence om to almene boligbebyggelser under overskriften: Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig. De vindende forslag skal realiseres, så derfor lægges der vægt på, at byggerierne skal udføres i en god byggeteknisk kvalitet. I konkurrenceprogrammet er det understreget, at Byggeskadefonden vil blive inddraget som konsulenter for dommerkomiteen. Konkurrencen falder i 2 etaper, hvor fonden efter hver etape skal granske udvalgte forslag for dommerkomiteen. Konkurrencen vil blive afgjort medio opdages, inden den egentlige detailprojektering igangsættes. Ressourceforbruget til ekstern projektgranskning er meget lille i forhold til de samlede udgifter til at realisere projekterne, og alle parter har en interesse i, at slutresultatet ikke bliver belastet af svigt, fejl og skader. Når konkurrencen er slut vil fonden evaluere processen. Film om niveaufri adgang Fonden har besluttet at udarbejde en række korte film, som på en overskuelig og let tilgængelig måde kan kommunikere fondens anbefalinger og budskaber. Den første film, der er udarbejdet, handler om korrekt udførelse af niveaufri adgang et område, hvor der erfaringsmæssigt ses mange byggeteknisk uheldige løsninger. Filmen illustrerer problemerne med at skabe tilgængelighed og samtidig holde vandet væk fra bygningen. Den viser fondens vigtigste anbefalinger med tilhørende eksempler på gode løsninger. Filmen kan ses på fondens hjemmeside. Fondens granskning har kritisk fokus på en række byggetekniske løsninger, som erfaringsmæssigt kan føre til økonomisk belastende byggeskader jf. programmets tekst om den byggetekniske kvalitet. Initiativet til ekstern projektgranskning af forslag i en arkitektkonkurrence er særdeles positivt og falder også fint i tråd med, at fonden gerne ser, at ekstern projektgranskning fremmes. Granskningen bør gennemføres på et tidligt stadie, hvor væsentlige byggetekniske svigt og problemområder kan 8

11 Cortex Park, Odense Ungdomsboliger Arkitektfirmaet C.F. Møller Kollegieboligselskabet 9

12 Løget Dam, Vejle Renovering COWI AAB Vejle Eksempler på renoveringsarbejder, der omfattes af Byggeskadefonden Følgende renoveringsarbejder (forbedringer, fornyelser og større opretningsarbejder, der indebærer totaludskiftninger) og deraf følgende reparations- og vedligeholdelsesarbejder på tilstødende bygningsdele omfattes af ordningen, såfremt minimumsbeløbsgrænser og væsentlighedskriteriet er opfyldt: Tagarbejder på hele tagflader: Fornyelse af tagbelægninger (bortset fra nyt overpap på tagpapbelægning eller ny tagdug). Fornyelse af undertage, efterisolering, fornyelse af eller montering af nye kviste, tagvinduer, udluftnings- og ventilationskanaler, samt fornyelse af skotrender, inddækninger, tagrender og tagnedløb. Facadearbejder på hele facader: Fornyelse af facadebeklædninger, montering af nye facadebeklædninger, herunder udvendige efterisoleringer, indvendige efterisoleringer af ydervægge, efterisoleringer af sokler, fornyelse af altaner, montering af nye altaner, lukning af eksisterende altaner, udskiftning eller reparation af murværk. Vinduer og yderdøre i hele bygninger eller i hele facader: Fornyelse af vinduer og yderdøre. Baderum i hele bygninger: Fornyelse af loft, gulv- og vægbeklædninger og tilhørende VVS samt etablering af nye baderum. Vand- og afløbsinstallationer i eller omkring bygninger samt dræn m.v.: Fornyelse eller nye vand- og afløbsinstallationer. Ventilations-, varme-, varmegenvindings- eller solcelleanlæg i bygninger: Fornyelse af eksisterende og etablering af nye anlæg. Delvise udskiftninger eller reparationer af bygninger og bygningsdele anses ikke som forbedringer eller fornyelser. Det samme gælder påføring af ny overfladebehandling og udskiftning af slidlag eller sliddele. De pågældende arbejder kan dog opnå skadedækning, hvis der er tale om følgearbejder til fornyelses- og/ eller forbedringsarbejder. 10

13 Byggeskadeforsikring renovering Samme ordning for renovering og nye boliger Renoveringer er omfattet af de samme regler som nybyggerier, når de kommer ind i Byggeskadefonden. Det betyder bl.a., at bidraget til fonden på 1 % af den samlede anskaffelsessum skal indbetales på afleveringsdagen. Renoveringen omfattes derefter af en 20-årig forsikring imod byggeskader, og fonden sørger for, at der bliver foretaget 1-års og 5-års eftersyn af renoveringsarbejderne. blive omfattet af ordningen. Det forudsætter bl.a., at renoveringen medfører forbedringer og/ eller fornyelser, og at arbejdet ikke alene består i vedligeholdelse. Bidrag på 1 % Bygningsejerens bidrag til Byggeskadefonden for at blive omfattet af ordningen er 1 % af de samlede udgifter til renoveringsprojektet. Bidraget er dermed det samme som for nye boliger. enhavn V k BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel , BYGGESKADEFONDEN Renoveringer indgår også i fondens arbejde med at opsamle og formidle erfaringer med henblik på at forebygge byggeskader og fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. Obligatorisk for støttede renoveringer Ordningen er obligatorisk for de renoveringer, der får støtte fra Landsbyggefonden efter trækningsretten, renoveringsstøtteordningen eller driftsstøtteordningen, eller som får offentlig (kommunal) støtte efter renoveringsstøtteordningen for ungdomsboliger. Frivilligt for øvrige renoveringer For øvrige renoveringer er det frivilligt at BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Samme bygningsdele som i nye boliger På forrige side er der oplistet eksempler på, hvilke renoveringsarbejder, der kan tilmeldes. De fleste tilmeldte renoveringer drejer sig om klimaskærmen: Tag, facade, vinduer, døre og fundamenter. Der tilmeldes også mange tekniske anlæg, afløb m.v. Det er således stort set de samme bygningsdele, som Byggeskadefonden gennem mange år har haft fokus på i nye boliger. Stort volumen i renovering Det fremtidige volumen er meget betydeligt. Der er ultimo 2013 tilmeldt knap 800 renoveringer med en samlet anskaffelsessum på ca. 35 mia. kr. I takt med at de afleveres, indbetalers bidrag på 1 %, svarende til ca. 350 mio. kr. Renoveringerne er meget store gennemsnitligt 44 mio. kr. Omkring 25 % af de 800 renoveringer er frivilligt tilmeldte renoveringer med en samlet anskaffelsessum på over 6 mia. kr. I perioden forventes der med nogen usikkerhed tilmeldt obligatoriske og frivillige renoveringer. Renoveringsordningen vil således medføre en meget betydelig aktivitetsstigning i Byggeskadefonden. På fondens hjemmeside har der siden ordningens ikrafttrædelse 1. juli 2011 været detaljerede vejledninger m.v. om både den obligatoriske og den frivillige ordning. Her kan man også tilmelde renoveringer. 11

14 12 Varbergparken, Haderslev Renovering Arkitektfirmaet C.F. Møller Haderslev Andelsboligforening

15 Albertslund Syd Renovering Rubow Arkitekter Vridsløselille Andelsboligforening 13

16 Kvadratet, Aalborg Ungdomsboliger Friis & Moltke Himmerland Boligforening 14

17 1-års eftersyn [nye boliger] Svigtgruppe 4 og : 4 % 2005: 4 % 2006: 3 % 2007: 2 % 2008: 1 % 2009: 2 % 2010: 3 % 2011: 1 % 2012: 1 % 2013: 2 % Sammenfatning Fonden afsluttede i 2013 sagsbehandlingen af eftersyn af 191 bebyggelser med i alt nye boliger svarende til gennemsnitligt 37 boliger pr. bebyggelse. Antallet af eftersyn varierer meget over tid i takt med de store udsving i antallet af støttetilsagn. Der blev registreret byggeteknisk svigt i gruppe 4 i blot 3 af bebyggelserne svarende til knap 2 % af de års eftersyn i Gruppe 4-svigt skal udbedres i umiddelbar forlængelse af eftersynet, og de vil normalt være dækningsberettigede, hvis de bliver anmeldt. Vi kan således fortsat glæde os over, at kvaliteten i de almene nybyggerier fastholdes på det høje niveau, som siden 2002 har bevirket, at antallet af bebyggelser med alvorlige svigt i gruppe 4 gennemsnitligt har været 2,5 % og højst 4 %. De almene bygherrer har dermed formået at fastholde det høje kvalitetsniveau herunder at omsætte fondens erfaringsformidling til et løft i den byggetekniske kvalitet. Svigttyper I 3 bebyggelser blev der registreret i alt 4 byggetekniske svigt i gruppe 4. De 4 svigt handlede om svigt i tage, vægge og i bærende og stabiliserende konstruktioner. I den ene bebyggelse var der 2 gruppe 4-svigt i henholdsvis lette ydervægge og i tagværker, hvor ventileringen af begge disse lette konstruktioner var så mangelfuld, at skadelig fugtophobning kunne opstå. I den anden bebyggelse en mere end 100 år gammel institutionsbygning, der var ombygget til boliger var der 1 gruppe 4-svigt, der drejede sig om de gamle murede fundamenters utilstrækkelige sikring imod opsugning af vand fra grunden efter etablering af nyt terrændæk. I den tredje bebyggelse drejede det sig om svigt i de bærende og stabiliserende konstruktioner. Ved alle 4 gruppe 4-svigt var der tale om en kombination af svigt i både projektering og udførelse. I alt er udbedringsomkostningerne til disse 4 svigt kalkuleret til ca. 19,5 mio. kr. eller i gennemsnit ca. 4,9 mio. kr. pr. svigt. Det svarer til ca. 2,3 af de samlede håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelse af alle de 191 eftersete bebyggelser. Dette tal har ellers i perioden bortset fra et enkelt år ligget under 1. Gruppe 1 Bygningsemnet er intakt eller har mindre væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade af ubetydeligt omfang. Der har været tilstrækkelige oplysninger om alle bygningsdele. Normalt vedligehold er tilstrækkeligt. Gruppe 2 Bygningsemnet har mindre væsentlige byggetek niske svigt eller byggeskade af meget beskedent omfang, og/eller der mangler oplysninger om nogle mindre væsent lige bygningsdele. Manglende oplysninger bør fremskaffes. De registrerede og eventuelle ikkesynlige svigt kan enten udbedres eller forebygges ved øget drift. Gruppe 3 Bygningsemnet har væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade men af mindre omfang, og/eller der mangler oplysninger om væsentlige bygningsdele. Manglende oplysninger skal fremskaffes. De registrerede og eventuelle ikke-synlige svigt skal udbedres. Gruppe 4 Bygningsemnet har byggetekniske svigt eller byggeskade af stort omfang. Der er stor sandsynlighed for, at der udvikles en byggeskade, eller at en byggeskade udvikles yderligere. Der skal foretages udbedring i forlængelse af eftersynet. Svigtgrupper Gruppe 5 Bygningsemnet har byggetekniske svigt eller byggeskade, der er alvorlig og af betydning for personsikkerheden. Der skal omgående gribes ind med forebyggende foranstaltninger. 15

18 1-års eftersyn [nye boliger] Sagsbehandlede 1-års eftersyn 2013 Nye boliger Almene Ældre- Ungdoms- familieboliger boliger boliger I alt Antal sagsbehandlede bebyggelser Antal sagsbehandlede boliger Håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelsen i mio. kr. inklusiv moms Bebyggelser med svigt i gruppe 4 eller Boliger med svigt i gruppe 4 eller Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i mio. kr. inklusiv moms 5,2 0,0 14,3 19,5 Bebyggelser med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til bebyggelser i alt 2% 0% 5% 2% Boliger med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til boliger i alt 3% 0% 9% 4% Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelsen 1,4 0,0 11,6 2,3 Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 Nye boliger Omkostninger inklusiv moms i ca kr. Udbedrings- Udbedrings- Antal omkostninger omkostninger Bygningsdele svigt i alt pr. bebyggelse Vægge Tage Bærende og stabiliserende konstruktioner I alt

19 Pilevangen, Solbjerg Familieboliger Luplau & Poulsen Arkitekter Brabrand Boligforening Udviklingen i væsentlige svigt Antal byggerier med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til alle byggerier med aflevering de anførte år. (Gruppe 4 og 5 se side 15). Der er endnu ikke gennemført 1-års eftersyn af alle byggerier, der er afleveret i % 20% 5-års eftersyn (NYe boliger gammel ordning) 1-års eftersyn (NYe boliger ny ordning) 1-års eftersyn (renovering) 15% 10% 5% 0%

20 1-års eftersyn [renovering] Sammenfatning Fonden afsluttede i 2013 sagsbehandlingen af eftersyn af renoveringer af 128 bebyggelser med i alt boliger, svarende til gennemsnitligt 143 boliger pr. bebyggelse. Renoveringerne af disse gennemsnitligt store bebyggelser beløb sig til i alt ca. 1,2 mia. kr., svarende til gennemsnitligt ca. 9 mio. kr. pr. bebyggelse eller ca kr. pr. bolig. Omkring 65 % af de ca. 1,2 mia. kr. blev anvendt til renoveringer af bebyggelsernes klimaskærme tag, facader, vinduer, døre og altaner. Omkring 20 % blev anvendt til renoveringer af tekniske anlæg, afløb og vådrum. Der blev kun registreret byggeteknisk svigt i gruppe 4 i 2 af bebyggelserne svarende til knap 2 % af de 128 bebyggelser. Gruppe 4-svigt skal udbedres i umiddelbar forlængelse af eftersynet, og de vil normalt være dækningsberettigede, hvis de bliver anmeldt. Det er meget glædeligt, at antallet af gruppe 4-svigt ved renoveringer dermed er på samme niveau som for nybyggerier allerede ved starten af ordningen for byggeskadeforsikring af renoveringer. De almene bygherrer har dermed formået at overføre sine egne erfaringer og fondens erfaringsformidling fra nybyggeriet til renoveringer, således at renoveringer også udføres i høj byggeteknisk kvalitet. Svigttyper 2 bebyggelser blev registreret med svigt i gruppe 4. Der var tale om renoveringer af byggerier fra henholdsvis 1946 og I begge tilfælde handlede det om svigt ved efterisolering og udførelse af ny skalmur uden på de oprindelige murede gavle. Fastholdelse af den nye skalmur var udført med bindere, der havde ingen eller helt utilstrækkelig udtræksstyrke. Svigtene var både en følge af projekteringsfejl og af grove udførelsesfejl. Udbedringsomkostningerne for de 2 renoveringer blev kalkuleret til ca. 0,5 mio. kr. Det svarer til ca. 0,4 af de samlede håndværkerudgifter og omkostninger ved renoveringen af alle de 128 eftersete bebyggelser. Gruppe 1 Bygningsemnet er intakt eller har mindre væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade af ubetydeligt omfang. Der har været tilstrækkelige oplysninger om alle bygningsdele. Normalt vedligehold er tilstrækkeligt. Gruppe 2 Bygningsemnet har mindre væsentlige byggetek niske svigt eller byggeskade af meget beskedent omfang, og/eller der mangler oplysninger om nogle mindre væsent lige bygningsdele. Manglende oplysninger bør fremskaffes. De registrerede og eventuelle ikkesynlige svigt kan enten udbedres eller forebygges ved øget drift. Gruppe 3 Bygningsemnet har væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade men af mindre omfang, og/eller der mangler oplysninger om væsentlige bygningsdele. Manglende oplysninger skal fremskaffes. De registrerede og eventuelle ikke-synlige svigt skal udbedres. Gruppe 4 Bygningsemnet har byggetekniske svigt eller byggeskade af stort omfang. Der er stor sandsynlighed for, at der udvikles en byggeskade, eller at en byggeskade udvikles yderligere. Der skal foretages udbedring i forlængelse af eftersynet. Svigtgrupper Gruppe 5 Bygningsemnet har byggetekniske svigt eller byggeskade, der er alvorlig og af betydning for personsikkerheden. Der skal omgående gribes ind med forebyggende foranstaltninger. 18

21 1-års eftersyn [renovering] Sagsbehandlede 1-års eftersyn 2013 Renovering Almene Ældre Ungdoms Aktivitets familieboliger boliger boliger huse I alt Antal sagsbehandlede renoveringer Antal boliger i bebyggelserne Håndværkerudgifter og omkostninger for renoveringerne i mio. kr. inklusiv moms Renoveringer med svigt i gruppe 4 eller Antal boliger i disse bebyggelser Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i mio. kr. inklusiv moms 0,5 0,0 0,0 0 0,5 Renoveringer med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til renoveringer i alt 2% 0% 0% 0% 2% Antal boliger i disse bebyggelser i forhold til boliger i alle renoverede bebyggelser 0% 0% 0% 0% 0% Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til håndværkerudgifter og omkostninger ved renoveringerne 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 Renovering Omkostninger inklusiv moms i ca kr. Udbedrings- Udbedrings- Antal omkostninger omkostninger Bygningsdele svigt i alt pr. renovering Vægge I alt

ByGGEskadEfoNdEN ÅrsBErETNING 2014 www.byggeskadefonden.dk Byggeskadefonden 2015 www.byggeskadefonden.dk

ByGGEskadEfoNdEN ÅrsBErETNING 2014 www.byggeskadefonden.dk Byggeskadefonden 2015 www.byggeskadefonden.dk årsberetning 2014 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer at yde

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. årsberetning 2006 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Byggeskadefonden Beretning 1999

Byggeskadefonden Beretning 1999 Byggeskadefonden Beretning 1999 Medarbejdere pr. 31. Dec. 1999 Direktion Gert Nielsen, direktør Ole Bønnelycke, sekr. chef (jura/teknik) Birger R. Kristensen, sekr. chef (økonomi) Jura Gorm Nilsson Jan

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING klassifikation af MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING FORELØBIG VEJLEDNING FOR EJERE OG ADMINISTRATORER AF STØTTET BOLIGBYGGERI August 2005 KLASSIFIKATION AF MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING Denne vejledning

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: 3376 2000 bsf@bsf.dk 1554 København V Fax: 3376 2010 www.bsf.dk Den 11.

Læs mere

Orienteringsmøder 2008

Orienteringsmøder 2008 Orienteringsmøder 2008 Byggeskadeforsikring Nøgletal for almene byggerier Indeklimaforskning - Vejledning om projektgranskning v/ole Bønnelycke Totaløkonomi v/henrik Funch, Morten Hjorslev Hansen og Dorte

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Orienteringsmøder 2009

Orienteringsmøder 2009 Orienteringsmøder 2009 Bygherrenøgletal for almene boligbyggerier Indeklimamærkning Eftersynsaktivitet v/ole Bønnelycke Elektroniske eftersyn v/jørgen Wegener Byggetekniske tendenser set i eftersyn og

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Økonomi og projekt Projektet Det aktuelle projekt omfatter ekstraordinær renovering af badeværelser inklusive følgearbejder. På

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer

ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER Ingen stabilitet uden gode samlinger Undgå udeluftventilerede krybekældre Niveaufri adgang uden problemer God rumventilation fjerner fugten Ventilationen var utilstrækkelig

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade

Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e Januar 2009 anmeldelse af Byggeskade Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn 1-

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Orienteringsmøder 2009

Orienteringsmøder 2009 Orienteringsmøder 2009 Byggeskadeforsikring Nøgletal for almene byggerier Indeklimaforskning - Vejledning om projektgranskning v/ole Bønnelycke Orientering om: en skimmelsag, ventilation i h.t. BR 08 og

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten At skabe overblik At sikre korrekt anvendelse Ordningen er trådt

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

TOTALØKONOMISKE VURDERINGER Dokumentation for

TOTALØKONOMISKE VURDERINGER Dokumentation for TOTALØKONOMISKE VURDERINGER for web-applikation Wep-applikation Side 1 af 9 Indhold Generelt... 3 1 Baggrund... 3 1.1 Nuværende lovgrundlag... 3 1.2 Formål... 3 2 Beregningsmetoder... 3 2.1 Hovedprincip...

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning Eva B. Møller SBi-anvisning 239 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 ISBN 978-87-563-1564-7 Titel Efterisolering af småhuse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER SKOVBURREN UVENTILEREDE TAGKASSETTER STORE OVENLYSKASSER UTÆT DAMPSPÆRRE

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening REF AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 VEDR. RENOVERINGSARBEJDE, DER AGTES GENNEMFØRT I BEBYGGELSEN TORSDAG DEN 17. NOV. 2011 SIDE 1 AF 5 Dagsorden: 1. Velkomst ved Formand. 2. Valg af ordstyrer.

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

BERETNING 2011. Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon 8232 2400 bvb.dk

BERETNING 2011. Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon 8232 2400 bvb.dk BERETNING 2011 BYGGESKADEFONDEN vedrørende BYGNINGSFORNYELSE Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon 8232 2400 bvb.dk BYGGESKADEFONDEN vedrørende BYGNINGSFORNYELSE BvB Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Kokkedal Den 26. maj 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Byggeskade fonden 1986-2011 deførste 25år

Byggeskade fonden 1986-2011 deførste 25år Byggeskade fonden 1986-2011 deførste 25år Introduktion side 3 Forhistorien side 5 Byggeskadefonden etableres side 7 Fondens første år side 9 Teknisk afdeling etableres og eftersyn går i gang side 11 Sagsmængden

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden Kommunenummer Kommunenavn Tilsynskommune

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Overordnet disponering

Overordnet disponering Overordnet disponering Mange variationer meget projektering, tilsyn ikke bygbart stor sandsynlighed for svigt i udførelsen store krav til driften Materialer med kort levetid Manglende konstruktiv beskyttelse

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere