BYGGEskAdEfONdEN Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013"

Transkript

1 årsberetning 2013

2 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer at yde støtte til dækning af byggeskader at bidrage til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet til byggeriets parter med henblik på at forebygge byggeskader og fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. Herudover kan fonden med ministeren for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse deltage i øvrige akiviteter, der har til formål at fremme byggeriets kvalitet og effektivitet. Der foretages både et 1-års eftersyn (svigt) og et 5-års eftersyn (kontrol). Ved eftersynene vurderes bygningernes tilstand og even tuelle skader registreres. Fonden kan yde støtte til dækning af indtil 95 % af bygningsejerens ud gifter til udbedring af skader, som har deres årsag i forhold ved opførelsen eller renoveringen af byggeriet. Fonden yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets/renoveringens afleve rings- eller skærings dato. Byggeskadefonden blev oprettet ved lov i Siden 1. juli 1986 er der i forbindelse med nybyggeri af almene boliger, ungdoms boliger, lette kollektivboliger, ældreboli ger, private andelsboliger og kollektive bofællesskaber indbetalt 1% af anskaffelsessummen til Byggeskadefonden. Siden 1. juli 2011 er der indbetalt 1% af anskaffelsessummen af renoveringsarbejder, der gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden. Ligeledes kan bygningsejerne frivilligt lade renoveringsarbejder omfatte af ordningen. Ind betalingerne anvendes til dækning af fon dens forpligtelser. Grundlaget for Byggeskadefondens virksomhed er kapitel 11 i lov om almene boliger m.v. Fonden omfattes af samme regler som offentlige forvaltningsorganer, herunder tilsyn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og kontrol af Rigsrevisionen. Yderligere oplysninger kan findes på Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) Bebyggelser Bebyggelser Boliger Boliger primo 2014 primo 2013 primo 2014 primo 2013 Ældreboliger Familieboliger Ungdomsboliger Familie- og ungdomsboliger Familie- og ældreboliger Kollektive bofællesskaber Ungdoms- og ældreboliger Andelsboliger I alt Ca bebyggelser med ca boliger er ikke længere omfattet af fondens dækning 20 år efter byggeriets aflevering. Bebyggelser omfattet af fonden renovering (Afd. B) Renoveringer Boliger primo 2014 primo 2014 Obligatoriske Frivillige I alt

3 Byggeskadefonden Overblik 2013 Erfaringsformidling Byggeskadeforsikring renovering 1-års eftersyn [nye boliger] 1-års eftersyn [renovering] 5-års eftersyn [nye boliger] Skadedækning [nye boliger] Regnskabets hovedtal Bestyrelse og medarbejdere 1

4 Byggeskadefonden 2013 overblik Renoveringsordningen godt fra start Fonden afsluttede i 2013 sagsbehandlingen af eftersyn af renoveringer for ca. 1,2 mia. kr. i bebyggelser med over boliger. Omkring 65 % af de ca. 1,2 mia. kr. er anvendt til renoveringer af bebyggelsernes klimaskærme tag, facader, vinduer, døre og altaner. Omkring 20 % er anvendt til renoveringer af tekniske anlæg, afløb og vådrum. Renoveringer af klimaskærmen medfører typisk en væsentlig reduktion af boligernes energiforbrug og forøgelse af deres indeklimakomfort. Renoveringerne bidrager derfor væsentligt til at opfylde de energipolitiske målsætninger om at reducere forbruget samtidig med at disse mange boliger fremtidssikres både byggeteknisk og med hensyn til indeklimakomfort. Ved 1-års eftersynene af de første 128 renoveringer er der kun registreret alvorlige byggeteknisk svigt i samme beskedne omfang som ved nybyggeriet. Det er meget glædeligt, at antallet af alvorlige svigt ved renoveringer er så lavt allerede ved starten af ordningen. De almene bygherrer har dermed formået at overføre sine egne erfaringer og fondens erfaringsformidling fra nybyggeriet til renoveringer, således at renoveringer også udføres i høj byggeteknisk kvalitet. Fugt og skimmel i indeklimaet Både hos beboere og boligselskaber er der stigende fokus på indeklimaet. Det er meget naturligt, da mange opholder sig indendørs op imod 90 % af døgnets timer. Boligselskaberne får således flere og flere henvendelser om gener fra indeklimaet I mange tilfælde bliver problemerne hurtigt løst med udbedring af eventuelle småskader, opvarmning, ventilation, rengøring og andre enkle tiltag. Men i nogle tilfælde er det vanskeligere, fordi beboere og de ansvarlige for driften af boligerne har forskellige vurderinger af, om helbredssymptomer skyldes indeklimaproblemer på grund af bygningsfejl, om de skyldes forkert brugeradfærd, eller om de skyldes andre forhold. Vurderingerne kompliceres bl.a. af, at helbredssymptomer på indeklimaproblemer ikke er specifikke og entydige, men ligner symptomer på andre problemer, som ikke har noget med boligen at gøre. De kompliceres også af, at der ikke findes anerkendte grænseværdier for skimmel i boligers indeklima, og af at det er individuelt, om og hvordan vi påvirkes af skimmel. Fonden har intensiveret sit fokus på indeklimaet bl.a i samarbejde med speciallæger. Hvis der er behov for at inddrage eksterne rådgivere, er det vigtigt at gå til de rigtige: Helbredsproblemer skal vurderes af lægefaglige specialister, og byggeproblemer skal vurderes af byggetekniske specialister. Fonden har intensiveret sit fokus på indeklimaet både i konkrete skadesager og ikke mindst i erfaringsformidlingen. 2

5 overblik Byggeskadefonden 2013 Stabil økonomi trods kurstab i 2013 Både samlet set og hver for sig i fondens to afdelinger, A for nye boliger og B for renoveringer, vurderes økonomien som forholdsvis stabil. Bidraget på 1 % forventes at kunne dække de fremtidige omkostninger til eftersyn og skadedækninger i begge afdelinger. Samlet set er der en reservefond på knap 220 mio. kr. De samlede beholdninger er på 850 mio. kr., som for hvert byggeri hhv. renovering i 20 år efter afleveringen skal dække alle udgifter til eftersyn og eventuelle byggeskader. ling A og boliger i afdeling B. Gennemsnitligt pr. bolig er reservefonden begrænset, og der er derfor fortsat behov for, at fonden holder et vågent øje med byggeriets udvikling og fortsat arbejder på at fremme byggeriets kvalitet gennem en kvalificeret erfaringsformidling. Der er ultimo 2013 tilmeldt knap 800 renoveringer, som i takt med at de afleveres vil give et samlet bidrag til fonden på ca. 350 mio. kr. De store beløb skal sammenholdes med, at fonden p.t. omfatter boliger i afde DUKO nu også for dampspærresystemer DUKO har siden 2004 med stor succes fungeret som klassifikationsordning for undertagsmaterialer, således at brugere på www. DUKO.dk kan søge oplysninger om, hvilke materialer der passer til en bygnings konkrete beliggenhed, udformning m.v. Der opstår ikke nær så mange undertagsskader som tidligere. Foto: DUKO DUKO er primo 2014 udvidet til også at omfatte dampspærresystemer, således at brugere fremover også på kan søge oplysninger om dampspærresystemers bygbarhed og materialeegenskaber. Et tæt dampspærresystem er bl.a. vitalt for at imødekomme de skærpede energikrav. Søgninger på er offentlig tilgængelig og gratis for alle, da driften af DUKO (Dampspærre- og Undertags Klassifikations Ordning) finansieres af de producenter og leverandører, der frivilligt tilmelder deres produkter. 3

6 Byggeskadefonden 2013 overblik Fornyelse af hjemmesiden Byggeskadefondens hjemmeside er et naturligt omdrejningspunkt for fondens information og erfaringsformidling. Hjemmesiden er i 2013 og starten af 2014 blevet fornyet med justeret design, bedre funktionalitet og først og fremmest bedre indhold. Erfaringsformidlingen på hjemmesiden er kraftigt udbygget med en lettere tilgang til fondens anbefalinger samt links til supplerende information. Anbefalingerne er organiseret i otte hovedgrupper: byggeriets planlægning byggeriets projektering byggeriets udførelse og drift konstruktion fundament og kælder facade og altaner tag installationer. For hvert enkelt tema eller bygningsdel er der udover en kort tekst med anbefalinger og illustrerende fotos også links til uddybende materiale: Fondens byggetekniske artikler, BYG-ERFA blade, vejledninger, film mv. Også den øvrige del af hjemmesiden er fornyet med blandt andet nemmere adgang til fondens vejledninger og byggetekniske publikationer samt direkte adgang fra forsiden for brugere af fondens Portal til elektronisk indberetning af ejendomsoplysninger, eftersynsrapporter mv. Hjemmesiden giver fortsat mulighed for at søge i fondens database med oplysninger om de mere end byggerier med 1-års eftersyn foretaget siden Der kan både søges på byggeri, boligselskab, involverede parter eller ud fra søgeord eller kort. Med fornyelsen af hjemmesiden har fonden fået en mere levende platform for formidling af byggetekniske erfaringer og anbefalinger. Ny lovgivning Øget investeringsramme Ved lov nr. 893 af 4. juli 2013 blev Landsbyggefondens investeringsramme for 2013 til renovering forhøjet med 4 mia. kr. Det indebærer på sigt øget aktivitet i Byggeskadefonden. Bekendtgørelser og vejledninger Der er udstedt følgende administrative forskrifter: Bekendtgørelse nr. 119 af 7. februar 2013 om anvendelse af informations- og kom munikationsteknologi (IKT) i alment byggeri. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. april Vejledning nr af 23. oktober 2013 om regulering af satser på boligområdet. Heri er bl.a. fastsat, at mindste samlede renoveringsudgift for, at en renovering er omfattet af Byggeskadefonden udgør kr. pr. 1. januar Tilsvarende er mindsteudgiften i gennemsnit pr. bolig reguleret til kr. AlmenBolig+, Mårslet Familieboliger ONV Arkitekter Østjysk Bolig 4

7 Fokus på energibesparelse En række af de byggerier nye boliger som renoveringer der er vist i årets beretning har fokus på energibesparelse. Det behøver ikke at være spektakulære synlige energiinstallationer, men kan lige så vel handle om bygningskroppe og klimaskærme, hvor energiovervejelser og arkitektur hænger smukt sammen som f.eks i den udvendige gavlefterisolering, der er vist på billedet foroven. Vapnagård, Helsingør Renovering Nova5 arkitekter Helsingør Boligselskab 5

8 Louiselund, Kokkedal Ældreboliger, plejeboliger Tranberg Arkitekter Hørsholm Kommune 6

9 Erfaringsformidling Fonden deltager i en lang række formidlingsaktiviteter, hvoraf hovedaktiviteterne fremhæves nedenfor. Orienteringsmøder Fonden afholdt 5 orienteringsmøder med eftersynsfirmaer i henholdsvis København (2 stk.), Vejle, Aarhus og Aalborg. De byggetekniske emner drejede sig om information om den nye dampspærreordning i DUKO, om grønne tage, vinduer, rør og udvendig efterisolering og puds. Herudover orienterede fonden om det nye web-baserede registreringssystem for eftersyn samt om en række juridiske forhold og skadesager. Anden del af orienteringsmødet havde temaet Indeklima, bygningsproblemer og sundhed en Bermudatrekant? Temaet drejede sig bl.a. om, hvad man forstår ved et godt indeklima, og om der er sammenhæng mellem helbredssymptoner og bygningsfysiske forhold. I alt knap 200 teknikere fra knap 100 firmaer deltog i de fem møder. Byggetekniske artikler Fonden skriver artikler til en række fagblade eller medarbejdere bliver interviewet af journalister til konkrete byggetekniske artikler. Fondens røde Guide til kvalitet i boligbyggeriet Byggeskadefonden udarbejdede i 2012 en guide for bygherrer og rådgivere til styrkelse af kvaliteten i boligbyggeriet. Guiden indeholder en introduktion til arkitektur og kvalitet, fondens 25 vigtigste anbefalinger samt eksempler på 25 gode byggerier. Guiden har også i 2013 været meget efterspurgt og andet oplag er trykt. Fonden tager gerne eksemplarer med til uddeling ved kurser og møder. Kurser og undervisning Det er vigtigt at formidle indhøstet viden og erfaring ikke mindst til studerende på de tekniske læreranstalter, men også generelt til byggeriets parter. Fonden har deltaget med faglige indlæg på kurser, gå-hjemmøder og til studerende, hvor indlæggene har kunnet indpasses hensigtsmæssigt i studieforløbet. Deltagelse i styre- og følgegrupper Grupperne nedsættes med henblik på at kvalitetssikre anvisninger og projektarbejder bedst muligt. Fonden har deltaget i både styre- og følgegrupper på bl.a. SBi/Aalborg Universitet og i BYG-ERFA regi. Fonden deltager i et projekt med BYG-ERFA, BvB og GI som har fået benævnelsen Membran- Erfa, som udspringer af arbejdet med DUKO, men her omfatter alle typer membraner i byggeriet. Deltagelse i BYG-ERFA BYG-ERFA indsamler, bearbejder og udgiver erfaringer fra byggeriets praksis og forebygger på den måde svigt og skader. Fonden sidder i bestyrelsen og i teknikergruppen for BYG-ERFA. Fonden er medforfatter på en række erfaringsblade og deltager som indlægsholdere i temamøder arrangeret og tilrettelagt af BYG-ERFA. Deltagelse i DUKO Dampspærreog undertagsklassifikationsordning Fonden deltager i både bestyrelsen og i teknikergruppen i DUKO. Arbejdet har koncentreret sig om at få specificeret vilkår og bestemmelser for en ny dampspærreordning. DUKO udvider den frivillige klassifikation af undertage til også at omfatte dampspærre, dampbremse og fugtadaptive dampspærrer. I takt med, at kravene til tæthed af bygningerne skærpes, stiger kravene til projektering og udførelse og ikke mindst kravene til materialekvaliteten. En udvidelse af DUKO til også at omfatte membransystemer, hvor der fokuseres på 7

10 Erfaringsformidling lufttæthed, vil uden tvivl også her betyde en højnelse af byggeriets kvalitet. Deltagelse i CISBO Fonden deltager i CISBO-Center for Indeklima og Sundhed i Boliger som er et forskningsprojekt finansieret af Realdania. Forskningscentret er et center uden mure med deltagelse af universiteterne i Aarhus, København og Aalborg/SBi, DTU samt det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Fonden deltager i CISBO s styregruppe som repræsentant for brugerne af centrets videnudvikling. Projektgranskning i arkitektkonkurrence Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter indbød i samarbejde med Aarhus og Kolding Kommune samt AL2BOLIG og LEJERBO til en åben arkitektkonkurrence om to almene boligbebyggelser under overskriften: Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig. De vindende forslag skal realiseres, så derfor lægges der vægt på, at byggerierne skal udføres i en god byggeteknisk kvalitet. I konkurrenceprogrammet er det understreget, at Byggeskadefonden vil blive inddraget som konsulenter for dommerkomiteen. Konkurrencen falder i 2 etaper, hvor fonden efter hver etape skal granske udvalgte forslag for dommerkomiteen. Konkurrencen vil blive afgjort medio opdages, inden den egentlige detailprojektering igangsættes. Ressourceforbruget til ekstern projektgranskning er meget lille i forhold til de samlede udgifter til at realisere projekterne, og alle parter har en interesse i, at slutresultatet ikke bliver belastet af svigt, fejl og skader. Når konkurrencen er slut vil fonden evaluere processen. Film om niveaufri adgang Fonden har besluttet at udarbejde en række korte film, som på en overskuelig og let tilgængelig måde kan kommunikere fondens anbefalinger og budskaber. Den første film, der er udarbejdet, handler om korrekt udførelse af niveaufri adgang et område, hvor der erfaringsmæssigt ses mange byggeteknisk uheldige løsninger. Filmen illustrerer problemerne med at skabe tilgængelighed og samtidig holde vandet væk fra bygningen. Den viser fondens vigtigste anbefalinger med tilhørende eksempler på gode løsninger. Filmen kan ses på fondens hjemmeside. Fondens granskning har kritisk fokus på en række byggetekniske løsninger, som erfaringsmæssigt kan føre til økonomisk belastende byggeskader jf. programmets tekst om den byggetekniske kvalitet. Initiativet til ekstern projektgranskning af forslag i en arkitektkonkurrence er særdeles positivt og falder også fint i tråd med, at fonden gerne ser, at ekstern projektgranskning fremmes. Granskningen bør gennemføres på et tidligt stadie, hvor væsentlige byggetekniske svigt og problemområder kan 8

11 Cortex Park, Odense Ungdomsboliger Arkitektfirmaet C.F. Møller Kollegieboligselskabet 9

12 Løget Dam, Vejle Renovering COWI AAB Vejle Eksempler på renoveringsarbejder, der omfattes af Byggeskadefonden Følgende renoveringsarbejder (forbedringer, fornyelser og større opretningsarbejder, der indebærer totaludskiftninger) og deraf følgende reparations- og vedligeholdelsesarbejder på tilstødende bygningsdele omfattes af ordningen, såfremt minimumsbeløbsgrænser og væsentlighedskriteriet er opfyldt: Tagarbejder på hele tagflader: Fornyelse af tagbelægninger (bortset fra nyt overpap på tagpapbelægning eller ny tagdug). Fornyelse af undertage, efterisolering, fornyelse af eller montering af nye kviste, tagvinduer, udluftnings- og ventilationskanaler, samt fornyelse af skotrender, inddækninger, tagrender og tagnedløb. Facadearbejder på hele facader: Fornyelse af facadebeklædninger, montering af nye facadebeklædninger, herunder udvendige efterisoleringer, indvendige efterisoleringer af ydervægge, efterisoleringer af sokler, fornyelse af altaner, montering af nye altaner, lukning af eksisterende altaner, udskiftning eller reparation af murværk. Vinduer og yderdøre i hele bygninger eller i hele facader: Fornyelse af vinduer og yderdøre. Baderum i hele bygninger: Fornyelse af loft, gulv- og vægbeklædninger og tilhørende VVS samt etablering af nye baderum. Vand- og afløbsinstallationer i eller omkring bygninger samt dræn m.v.: Fornyelse eller nye vand- og afløbsinstallationer. Ventilations-, varme-, varmegenvindings- eller solcelleanlæg i bygninger: Fornyelse af eksisterende og etablering af nye anlæg. Delvise udskiftninger eller reparationer af bygninger og bygningsdele anses ikke som forbedringer eller fornyelser. Det samme gælder påføring af ny overfladebehandling og udskiftning af slidlag eller sliddele. De pågældende arbejder kan dog opnå skadedækning, hvis der er tale om følgearbejder til fornyelses- og/ eller forbedringsarbejder. 10

13 Byggeskadeforsikring renovering Samme ordning for renovering og nye boliger Renoveringer er omfattet af de samme regler som nybyggerier, når de kommer ind i Byggeskadefonden. Det betyder bl.a., at bidraget til fonden på 1 % af den samlede anskaffelsessum skal indbetales på afleveringsdagen. Renoveringen omfattes derefter af en 20-årig forsikring imod byggeskader, og fonden sørger for, at der bliver foretaget 1-års og 5-års eftersyn af renoveringsarbejderne. blive omfattet af ordningen. Det forudsætter bl.a., at renoveringen medfører forbedringer og/ eller fornyelser, og at arbejdet ikke alene består i vedligeholdelse. Bidrag på 1 % Bygningsejerens bidrag til Byggeskadefonden for at blive omfattet af ordningen er 1 % af de samlede udgifter til renoveringsprojektet. Bidraget er dermed det samme som for nye boliger. enhavn V k BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel , BYGGESKADEFONDEN Renoveringer indgår også i fondens arbejde med at opsamle og formidle erfaringer med henblik på at forebygge byggeskader og fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. Obligatorisk for støttede renoveringer Ordningen er obligatorisk for de renoveringer, der får støtte fra Landsbyggefonden efter trækningsretten, renoveringsstøtteordningen eller driftsstøtteordningen, eller som får offentlig (kommunal) støtte efter renoveringsstøtteordningen for ungdomsboliger. Frivilligt for øvrige renoveringer For øvrige renoveringer er det frivilligt at BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Samme bygningsdele som i nye boliger På forrige side er der oplistet eksempler på, hvilke renoveringsarbejder, der kan tilmeldes. De fleste tilmeldte renoveringer drejer sig om klimaskærmen: Tag, facade, vinduer, døre og fundamenter. Der tilmeldes også mange tekniske anlæg, afløb m.v. Det er således stort set de samme bygningsdele, som Byggeskadefonden gennem mange år har haft fokus på i nye boliger. Stort volumen i renovering Det fremtidige volumen er meget betydeligt. Der er ultimo 2013 tilmeldt knap 800 renoveringer med en samlet anskaffelsessum på ca. 35 mia. kr. I takt med at de afleveres, indbetalers bidrag på 1 %, svarende til ca. 350 mio. kr. Renoveringerne er meget store gennemsnitligt 44 mio. kr. Omkring 25 % af de 800 renoveringer er frivilligt tilmeldte renoveringer med en samlet anskaffelsessum på over 6 mia. kr. I perioden forventes der med nogen usikkerhed tilmeldt obligatoriske og frivillige renoveringer. Renoveringsordningen vil således medføre en meget betydelig aktivitetsstigning i Byggeskadefonden. På fondens hjemmeside har der siden ordningens ikrafttrædelse 1. juli 2011 været detaljerede vejledninger m.v. om både den obligatoriske og den frivillige ordning. Her kan man også tilmelde renoveringer. 11

14 12 Varbergparken, Haderslev Renovering Arkitektfirmaet C.F. Møller Haderslev Andelsboligforening

15 Albertslund Syd Renovering Rubow Arkitekter Vridsløselille Andelsboligforening 13

16 Kvadratet, Aalborg Ungdomsboliger Friis & Moltke Himmerland Boligforening 14

17 1-års eftersyn [nye boliger] Svigtgruppe 4 og : 4 % 2005: 4 % 2006: 3 % 2007: 2 % 2008: 1 % 2009: 2 % 2010: 3 % 2011: 1 % 2012: 1 % 2013: 2 % Sammenfatning Fonden afsluttede i 2013 sagsbehandlingen af eftersyn af 191 bebyggelser med i alt nye boliger svarende til gennemsnitligt 37 boliger pr. bebyggelse. Antallet af eftersyn varierer meget over tid i takt med de store udsving i antallet af støttetilsagn. Der blev registreret byggeteknisk svigt i gruppe 4 i blot 3 af bebyggelserne svarende til knap 2 % af de års eftersyn i Gruppe 4-svigt skal udbedres i umiddelbar forlængelse af eftersynet, og de vil normalt være dækningsberettigede, hvis de bliver anmeldt. Vi kan således fortsat glæde os over, at kvaliteten i de almene nybyggerier fastholdes på det høje niveau, som siden 2002 har bevirket, at antallet af bebyggelser med alvorlige svigt i gruppe 4 gennemsnitligt har været 2,5 % og højst 4 %. De almene bygherrer har dermed formået at fastholde det høje kvalitetsniveau herunder at omsætte fondens erfaringsformidling til et løft i den byggetekniske kvalitet. Svigttyper I 3 bebyggelser blev der registreret i alt 4 byggetekniske svigt i gruppe 4. De 4 svigt handlede om svigt i tage, vægge og i bærende og stabiliserende konstruktioner. I den ene bebyggelse var der 2 gruppe 4-svigt i henholdsvis lette ydervægge og i tagværker, hvor ventileringen af begge disse lette konstruktioner var så mangelfuld, at skadelig fugtophobning kunne opstå. I den anden bebyggelse en mere end 100 år gammel institutionsbygning, der var ombygget til boliger var der 1 gruppe 4-svigt, der drejede sig om de gamle murede fundamenters utilstrækkelige sikring imod opsugning af vand fra grunden efter etablering af nyt terrændæk. I den tredje bebyggelse drejede det sig om svigt i de bærende og stabiliserende konstruktioner. Ved alle 4 gruppe 4-svigt var der tale om en kombination af svigt i både projektering og udførelse. I alt er udbedringsomkostningerne til disse 4 svigt kalkuleret til ca. 19,5 mio. kr. eller i gennemsnit ca. 4,9 mio. kr. pr. svigt. Det svarer til ca. 2,3 af de samlede håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelse af alle de 191 eftersete bebyggelser. Dette tal har ellers i perioden bortset fra et enkelt år ligget under 1. Gruppe 1 Bygningsemnet er intakt eller har mindre væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade af ubetydeligt omfang. Der har været tilstrækkelige oplysninger om alle bygningsdele. Normalt vedligehold er tilstrækkeligt. Gruppe 2 Bygningsemnet har mindre væsentlige byggetek niske svigt eller byggeskade af meget beskedent omfang, og/eller der mangler oplysninger om nogle mindre væsent lige bygningsdele. Manglende oplysninger bør fremskaffes. De registrerede og eventuelle ikkesynlige svigt kan enten udbedres eller forebygges ved øget drift. Gruppe 3 Bygningsemnet har væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade men af mindre omfang, og/eller der mangler oplysninger om væsentlige bygningsdele. Manglende oplysninger skal fremskaffes. De registrerede og eventuelle ikke-synlige svigt skal udbedres. Gruppe 4 Bygningsemnet har byggetekniske svigt eller byggeskade af stort omfang. Der er stor sandsynlighed for, at der udvikles en byggeskade, eller at en byggeskade udvikles yderligere. Der skal foretages udbedring i forlængelse af eftersynet. Svigtgrupper Gruppe 5 Bygningsemnet har byggetekniske svigt eller byggeskade, der er alvorlig og af betydning for personsikkerheden. Der skal omgående gribes ind med forebyggende foranstaltninger. 15

18 1-års eftersyn [nye boliger] Sagsbehandlede 1-års eftersyn 2013 Nye boliger Almene Ældre- Ungdoms- familieboliger boliger boliger I alt Antal sagsbehandlede bebyggelser Antal sagsbehandlede boliger Håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelsen i mio. kr. inklusiv moms Bebyggelser med svigt i gruppe 4 eller Boliger med svigt i gruppe 4 eller Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i mio. kr. inklusiv moms 5,2 0,0 14,3 19,5 Bebyggelser med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til bebyggelser i alt 2% 0% 5% 2% Boliger med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til boliger i alt 3% 0% 9% 4% Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til håndværkerudgifter og omkostninger ved opførelsen 1,4 0,0 11,6 2,3 Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 Nye boliger Omkostninger inklusiv moms i ca kr. Udbedrings- Udbedrings- Antal omkostninger omkostninger Bygningsdele svigt i alt pr. bebyggelse Vægge Tage Bærende og stabiliserende konstruktioner I alt

19 Pilevangen, Solbjerg Familieboliger Luplau & Poulsen Arkitekter Brabrand Boligforening Udviklingen i væsentlige svigt Antal byggerier med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til alle byggerier med aflevering de anførte år. (Gruppe 4 og 5 se side 15). Der er endnu ikke gennemført 1-års eftersyn af alle byggerier, der er afleveret i % 20% 5-års eftersyn (NYe boliger gammel ordning) 1-års eftersyn (NYe boliger ny ordning) 1-års eftersyn (renovering) 15% 10% 5% 0%

20 1-års eftersyn [renovering] Sammenfatning Fonden afsluttede i 2013 sagsbehandlingen af eftersyn af renoveringer af 128 bebyggelser med i alt boliger, svarende til gennemsnitligt 143 boliger pr. bebyggelse. Renoveringerne af disse gennemsnitligt store bebyggelser beløb sig til i alt ca. 1,2 mia. kr., svarende til gennemsnitligt ca. 9 mio. kr. pr. bebyggelse eller ca kr. pr. bolig. Omkring 65 % af de ca. 1,2 mia. kr. blev anvendt til renoveringer af bebyggelsernes klimaskærme tag, facader, vinduer, døre og altaner. Omkring 20 % blev anvendt til renoveringer af tekniske anlæg, afløb og vådrum. Der blev kun registreret byggeteknisk svigt i gruppe 4 i 2 af bebyggelserne svarende til knap 2 % af de 128 bebyggelser. Gruppe 4-svigt skal udbedres i umiddelbar forlængelse af eftersynet, og de vil normalt være dækningsberettigede, hvis de bliver anmeldt. Det er meget glædeligt, at antallet af gruppe 4-svigt ved renoveringer dermed er på samme niveau som for nybyggerier allerede ved starten af ordningen for byggeskadeforsikring af renoveringer. De almene bygherrer har dermed formået at overføre sine egne erfaringer og fondens erfaringsformidling fra nybyggeriet til renoveringer, således at renoveringer også udføres i høj byggeteknisk kvalitet. Svigttyper 2 bebyggelser blev registreret med svigt i gruppe 4. Der var tale om renoveringer af byggerier fra henholdsvis 1946 og I begge tilfælde handlede det om svigt ved efterisolering og udførelse af ny skalmur uden på de oprindelige murede gavle. Fastholdelse af den nye skalmur var udført med bindere, der havde ingen eller helt utilstrækkelig udtræksstyrke. Svigtene var både en følge af projekteringsfejl og af grove udførelsesfejl. Udbedringsomkostningerne for de 2 renoveringer blev kalkuleret til ca. 0,5 mio. kr. Det svarer til ca. 0,4 af de samlede håndværkerudgifter og omkostninger ved renoveringen af alle de 128 eftersete bebyggelser. Gruppe 1 Bygningsemnet er intakt eller har mindre væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade af ubetydeligt omfang. Der har været tilstrækkelige oplysninger om alle bygningsdele. Normalt vedligehold er tilstrækkeligt. Gruppe 2 Bygningsemnet har mindre væsentlige byggetek niske svigt eller byggeskade af meget beskedent omfang, og/eller der mangler oplysninger om nogle mindre væsent lige bygningsdele. Manglende oplysninger bør fremskaffes. De registrerede og eventuelle ikkesynlige svigt kan enten udbedres eller forebygges ved øget drift. Gruppe 3 Bygningsemnet har væsentlige byggetekniske svigt eller byggeskade men af mindre omfang, og/eller der mangler oplysninger om væsentlige bygningsdele. Manglende oplysninger skal fremskaffes. De registrerede og eventuelle ikke-synlige svigt skal udbedres. Gruppe 4 Bygningsemnet har byggetekniske svigt eller byggeskade af stort omfang. Der er stor sandsynlighed for, at der udvikles en byggeskade, eller at en byggeskade udvikles yderligere. Der skal foretages udbedring i forlængelse af eftersynet. Svigtgrupper Gruppe 5 Bygningsemnet har byggetekniske svigt eller byggeskade, der er alvorlig og af betydning for personsikkerheden. Der skal omgående gribes ind med forebyggende foranstaltninger. 18

21 1-års eftersyn [renovering] Sagsbehandlede 1-års eftersyn 2013 Renovering Almene Ældre Ungdoms Aktivitets familieboliger boliger boliger huse I alt Antal sagsbehandlede renoveringer Antal boliger i bebyggelserne Håndværkerudgifter og omkostninger for renoveringerne i mio. kr. inklusiv moms Renoveringer med svigt i gruppe 4 eller Antal boliger i disse bebyggelser Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i mio. kr. inklusiv moms 0,5 0,0 0,0 0 0,5 Renoveringer med svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til renoveringer i alt 2% 0% 0% 0% 2% Antal boliger i disse bebyggelser i forhold til boliger i alle renoverede bebyggelser 0% 0% 0% 0% 0% Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 i forhold til håndværkerudgifter og omkostninger ved renoveringerne 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Kalkulerede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4 eller 5 Renovering Omkostninger inklusiv moms i ca kr. Udbedrings- Udbedrings- Antal omkostninger omkostninger Bygningsdele svigt i alt pr. renovering Vægge I alt

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Beretning. Landsbyggefonden

Beretning. Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Indhold Side 2 Landsbyggefondens administration 5 Nybyggeri 6 Byggeri af familieboliger almene boligorganisationer 9 Byggeri af ungdomsboliger almene

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann

Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann Beretning Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann Vinder af RENOVER prisen 2014 blev sportshallen Diamanten i byen Fyns Havn på Als. Med renoveringen har sportshallen fået flere brugere og mere liv. GI og

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte & Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte og Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Erfaringer med pilotprojekt i AL2boligs afdeling 111 Langkærparken vedrørende en omfattende lavenergi renovering af en standard boligblok. December

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

bolig Den almene boligsektors finansiering

bolig Den almene boligsektors finansiering bolig Den almene boligsektors finansiering Den almene boligsektors finansiering Anden rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2009 Titel: Udgiver:

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere