Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker i Skads sogn og deres boliger."

Transkript

1 Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort folks historie i 100 år, (Frifelt), Landbygninger i Esbjerg Kommune (LBEK), Danske gårde i tekst og billeder (DG), og Esbjerg Vejviser (år 2000). Med små tilføjelser efter lokale oplysninger ved GP. Uddrag af "Planens Læggelse til Udskiftning af Soelberg By". Åsteds Indkaldelse. Til Planens Læggelse for Soelberg By er et Landvæsens Commisions Åstedsmøde berammet at foretages sammesteds Fredagen den 16. Oktober næstkommende om Formiddagen Kl. 9. Hvortil samtlige Lodsejere i benævnte bye herved indkaldes. Ved Hr. Stiftamtmand v. Hellfrieds Fraværelse hans Fuldmægtig Thune. Lovlig og rigtig forkyndt for os samtlige Bye-Mænd i Soelberg, som vi hermed vedstår. Peder Christensen - Jens Pedersen - Frands Hansen. Laust Frandsen - Søren Hansen - Niels Hansen. Anno 1795, den 16. Oktober, indfandt sig på Hr. Landinspecteur Bies Requisition i Soelberg By, Skads Sopgn og Herred under Riberhus Amt til et Landvæsens-Commisions Åstedsmøde for at lægge Planen til denne Byes Udskiftning, på Højvelbåren Hr. Stifts- og Amtmand von Hellfrieds vegne Rådmand Lund af Ribe som Fuldmægtig med Kommisaeren Kapitain Mylford til Søvig og Kammerråd Warthoe til Roustmøllegård. Ifølge Indkaldelsen, som med Forkyndelses Påtegning blev fremlagt, lydende Nr. 1 var mødt til denne Forretning Proprietair Hr. Kampmann til Sneum, samt Byens Beboere, med Navn og Hartkorn, som følger: Nr. 1. Selvejer Niels Hansen, Hrtk. 3 Td.1 Skp.1 Fjk.1 Al Nr. 2. Selvejer Laust Frandsen - Hrtk. 3 Td.1 Skp.1 Fjk.1 Alb Nr. 3. Selvejer Søren Hansen Hrtk. 3 Td.1 Skp.2 Fjk.0 Alb Nr. 4. Selvejer Frands Hansen Hrtk. 3 Td.1 Skp.2 Fjk.0 Alb. Nr. 5. Selvejer Peder Christensen - Hrtk. 3 Td.0 Skp.0 Fjk.0 Alb. Nr. 6. Selvejer Jens Pedersen Knude Hrtk. 3 Td.2 Skp.2 Fjk.0 Alb. Nr. 7. Fæster af Sneumgård J. Jakobsens enke: 1 Skp.2 Fjk.2 Alb. I alt Hrtk. 19 Td.0 Skp.2 Fjk.2 Alb. Efter Byens Beliggenhed ansåe Commisionen for nødvendig til Udskiftningens Lettelse, at i det mindste een Gård blev udflyttet, hvortil så mellem Mægling endelig bequemmede sig Nr. 2 Laust Frandsen, under Forventning at nyde den allernådigst udlovede Understøttelse udaf den kongelige Kasse, samt Hjælp af de øvrige Beboere med Arbejde. - Deeleren Hr. Landinspecteur fremlagde derpå sin mundtlige Forslag til Deeling, som af Lodsejerne blev vedtaget således: I Henseende til Agermarken blev bestemt, at Udflytteren Nr. 2 skulle tage sin Lod på Thorn Tægt og På Fladhøjtægt, så meget, som hans Mål kan indtage, hans Enge fåer han på nye Indlukke og gamle Indlukke, så meget, som hans Mål kan indtage. Hans Heede får han sønden og norden hans Agre og Eng, så vidt som hans Mål kan indtage. Hr. Kampmann til Sneumgård har tvende Huse i Byen, det ene med Hartk. 1 Skp. 2 Fjk., det andet uden Skat, disse Huse agter Ejeren at udfløtte. Det Hus, som intet Hartkorn have, blev af Byen bevilget at tillægge i Refusion for den hævde Rettighed 4 Tønder Hedeland af midterste Taxt. Disse Huse udlægges på Øster Mallet Agers Østerst, det Huus, som haver Hartkorn, får der den Andel af Agerland, det kan tilkomme, den Engbund som samme skal have, fåer det i gamle Indlukke vesten for Udflytteren Nr. 2's Eng. Dets Heede, tillige med den Heede, det jordløse Huus af Byen er tilstået, fåer det på et Sted ved Ager og Eng. (Så følger fordelingen af de øvrige gårdes jorder, så de på samme vis får agerland, eng og hede så samlet som muligt, og derefter citeres videre):

2 Uden for Deelingen udlægges tvende Pletter Jord til Beboernes fælles af betjening med Lerkasten, som på Kortet er afmærket, på hvert Sted 6 Skp. Land, det ene tæt sønden Landevejen i den nye Eng, og det andet på Heeden, næst ind til Nr. 1' s Agerlod. Græsningen, der falder i beskrevne Leerpøtter, tilhørerloddens Ejer. - Til Fortog for Byens tvende Teiglovne udtages 70 Alen rundt omkring samme, som udlægges af hele Communen. Nr. 2 erklærede at ville udlytte sin Gård næste År, således at Gården og Byggepladsen skal være ryddeliggjort til Mikkelsdag Med Kjørsel og Arbejde ved Udflytning ere han med de i Byen tilbageblivende 5 Beboere således forenet, at de, når han sådant forlanger udflytter på den nye Byggeplads de 5/6 Parter af de ham tilhørende og ved Gården stående nye Muurstene. Den øvrige 1/6 deel deraf besørger han selv af hver Slags. I Pligts Arbejde udreder enhver af de 5 Beboere i Byen, når påfordres, 12 Dags Gang-arbejde, hvorved iagttages, at der til samme afleveres dygtige og tienlige Arbejdere. Skulle Udflytteren af nye Tømmer behøve mere end han med een Vogn kunne kiøre på een Gang, henter Byens Beboere hannem Resten. Hr. Kampmann erklærede at ville besørge hans Huuse udflyttede inden Mikkelsdag 1797, hvortil Beboerne hjælper hver med 2 Læs at udflytte til den nye Byggeplads og 1 Gangdag af hver de 5 tilbageblivende. Videre var, da dette blev lydelig oplæst for alle, ikke af nogen at erindre, thi blev Dags-Forretningen sluttet og underskrevet. Lund - Mylford - Warthoe - Bie. Soelberg, den 16. Okktober Kampmann. Niels Hansen - Laurids Frandsen - Peder Christensen På Søren Hansens Vegne: L. Astrup. Frands Hansen - Jens Pedersen Solbjerg Ejerlav. I Solbjerg var der sidst i 1700-tallet 6 gårde og 2 huse. De havde indtil da alle hørt under Sneumgård, men efterhånden frikøbte bønderne sig, og i 1795 var de alle selvejere. Det år foretoges en opmålinng og udskiftning af jorden, så hver gård fik sin jord beliggende så samlet og centralt som muligt. Op til den tid havde de haft deres jord i smalle tægter, som blev dyrkede i fællesskab, og en del lå hen i hede. Noget var "fællesjord", det blev fortrinsvis brugt til græsning, og får og kreaturer vogtedes af en hyrde. "Planens Læggelse til Udskiftning af Soelberg By" er beskrevet andetsteds. - Alle oplysninger her er ud fra de "ny" matrikelnumre fra Matr. nr. 1 a. Solbjerg Ejerlav Vestergård. Solbjergvej 54 Gården har ved handlen i 1772 et hartkornstilliggende på 3 tdr. 1 skp. 1 fjk. og 1 alb. Ejendomsforhold: Hans Erick Såbye, Sneumgård Hans Sørensen Niels Hansen (Vestergård) Anders Christensen Hans Andersen Otto Marinus Pedersen Kristen R. Husted Ole Husted Ejerne: Hans Sørensen, der allerede er blevet selvejer i 1772, er gift med Else Nielsdatter. Han er født ca og hun ca De har børnene: Søren, f. 1760, Niels, f og Hans, f

3 Ved udskiftningen i 1795 står Hans Sørensens søn Niels som gårdens ejer. Han er gift med Mette Marie Pedersdatter, f. ca Ved folketælling 1801 er Hans Sørensen stadig på gården og desuden Nielses broder Hans, han står da som "tjenestekarl og landsoldat". - Niels og Mette Marie har to "pigebørn i døtres sted", nemlig Ellen Hansdattere, f. ca på Føhr og Kirsten Marie Pedersdatter, f I 1835 overtager svigersønnen Anders Christensen gården, han er f i Grimstrup og nu gift med Ellen. De har karl og pige og Ellens forældre er aftægtsfolk på gården, Mette Marie dør i 1841 og Niels Hansen i Anders Christensen og Ellen fik 6 børn: Mette Marie, f. 1836, Ane Marie, f. 1838, Christen, f. 1840, Hans, f. 1842, Ingeborg, f og Nielsine, f Deres søn Hans overtager gården i Han er gift med Johanne Hansen, hun er f og datter af Hans Jessen, matr. nr. 2 a, Andrup. Deres børn er: Anders Christian, f. 1871, Ellen Kjerstine, f. 1872, Hans Jessen, f. 1878, Anton Marius, f. 1880, Laura Kristine, f. 1883, Kristen, f og Ane, f Otto Marinus Pedersen, der i 1909 køber gården af Hans Andersen, er søn af Peder Pedersen, Strandby, og hans mor er Ane Kjerstine Hansen fra matr. nr. 2 a i Andrup og altså søster til Hans Andersens kone Johanne. Otto Pedersen er gift med Sidde. Til minde om Sidde og Otto Pedersens indsats som hedeopdyrkere er deres navne sat på en sten i "Kongenshus Mindepark". Bemærkninger: Carl Christian, søn af Otto Pedersen, fortæller: Da min far købte gården i 1909, var den på 160 tdr. land, deraf kun tdr. opdyrket, resten var hede og mose. Der var bygninger, som var opført omkring 1880 af den kendte bygmester Peder Højer (fra matr. nr. 8). - Murstenene til bygningerne blev fremstillet og brændt på ejendommens areal, der var rester af to gamle teglovne lidt syd for gården, jeg husker dem tydeligt. Leret blev gravet oppe i "søndermarken", som det kaldtes. Far begyndt så smsåt med opdyrkning syd for ejendommen, det var den bedste jord, der var en del egeris, som blev ryddet. Der var jo dengang kun den menneskelige arbejdskraft og så hestene, de gamle redskaber var ikke meget værd. - Så kom krigen i Far blev indkaldt straks og var flere gange i tjeneste. I 1920 kom det store gennembrud: Elektricitet, og samme år kom også mergelbanen fra V. Nebel, hvormed vi fik tilført store mængder mergel, og da fik vi et hedeareal på 36 tdr. land pløjet med trakter. Senere efterhånden resten med hestekraft. - Stuehuset på min fars gård var et 14 fags hus, i sydsiden fra øst først en "storstue" på 3 fag, spisestue 3 fag, soveværelse 3 fag, og (bag ovnen) et lille børneværelse på 1 fag, Resten, 4 fag, var kostald. På gårdsiden (mod nord) var fra øst først 1 fag gæsteværelse, 2 fag pigekammer, 1 fag forstue (indgang), køkken på 2 fag og spisekammer på 1 fag. Fra køkkenet udgang til bryggers, hvor der var brønd (pumpe), og hvor vi havde den store ovn, som varmedes op med lyng. Fra bryggerset udgang til stalden, hvor der var plads til 8 køer, 10 ungkreaturer og 4 kalve. Laden bestod af 10 fag, deraf to til kørelo og tærskelo, mellembygningen fra stuehuset til laden var 7 fag, i vestsiden plads til 6 ungkreaturer og tre heste. I gårdsiden to fag staldkammer (karlekammer?) med indgang fra kostalden. Desuden to små grisestier og et lille rum til hønsene. Fra folketælling: 1787 Hans Sørensen 56 Gift Bonde-gårdf. Else Nielsdatter 59 Gift Kone Søren Hansen 27 Ugift Barn Hans Hansen 17 Ugift Barn Karen Jensdatter 17 Ugift Tjenestepige 1801 Niels Hansen 34 Gift Bonde-gårdb. Mette M. Pedersdatter 40 Gift 1. ægteskab Hans Hansen 31 Ugift Tjenestekarl Hans Sørensen 70 Enkem.,Aftægtsmand 1834 Niels Hansen Vesterg. 67 Gift Gårdmand Mette M. Pedersdatter 74 Gift Hans kone Ellen Hansdatter 25 Ugift Plejebørn Kirsten M.A. Pedersdat. 9 Ugift døtres sted Hans Christen Pedersen 18 Ugift Tjenestekarl 1840 Anders Christensen 32 Gift Gårdmand Ellen Hansdatter 31 Gift hans kone Mette M. Andersen 4 Barn Ane Marie Andersen 2 Barn

4 Jeppe Knudsen 19 Ugift Tjenestekarl Johanne Hansdatter 20 Ugift Tjenestepige Niels Hansen 73 Gift Inderst aftægt Mette M. Pedersdatter 80 Gift - - Kirsten M. Andersdatter 15 Deres plejed Karen Christensen 55 Enke Almisselem Anders Christensen 42 Gift f. Grimstrup Ellen Hansdatter 41 Gift Øen Føhr Mette Marie Andersen 14 Barn Anne Marie Andersen 12 Barn Christen Andersen 10 Barn Hans Andersen 8 Barn Ingeborg Andersen 3 Barn Et udøbt plejebarn 1 Niels Jørgen Nielsen 35 Ugift Brede s.tjenestekarl 1860 Anders Christensen 52 Grimstrup Gårdmand Ellen Hansdatter 52 Føhr hans kone Mette Marie Andersen 24 Solbjerg Barn - syerske Ane Marie Andersen 22 Solbjerg Barn Christen Andersen 20 Solbjerg Barn Hans Andersen 18 Solbjerg Barn Ingeborg Andersen 13 Solbjerg Barn Nielsine Andersen 11 Solbjerg Barn 1870 Anders Christensen 61 Rousthøje Jordbruger Ellen Hansen 61 Føhr hans kone Hans Andersen 27 Solbjerg Barn Nielsine Andersen 20 Solbjerg Barn Carl Poulsen 15 Solbjerg Barn Andreas Andersen enkem. 73 Ribe Fattiglem marts 1870 Skøde fra Anders Christensen til Hans Andersen 1880 Hans Andersen 37 Solbjerg Gårdmand? Hanne Hansen 37 Andrup Kone Anders Chr. Andersen 8 Andrup Barn Ellen Kjerstine Andersen 7 Andrup Barn Hans Jessen Andersen 2 Andrup Barn Anton Marinus Andersen u.1 år Andrup Barn Anders Christensen 72 Rousthøje Husf. fader, efterkrigsmand Sønk Iversen Sand 19 Maugstrup Slesvig -tjenest Hans Andersen 47 Solbjerg Gårdmand Johanne Andersen 47 Andrup hans kone Anders Kr. Andersen 18 Solbjerg Barn Hans Jessen Andersen 12 Solbjerg Barn Anton Marinus Andersen 10 Solbjerg Barn Laura Kristine Andersen 7 Solbjerg Barn Kristen Andersen 4 Solbjerg Barn Ane Andersen 3 Solbjerg Barn 1901 Hans Andersen Vestergård Solbjerg Landmand Johanne Hansen Andrup Husmoder Anders Kr. Andersen Solbjerg Søn Ellen Kirstine Andersen Solbj. Hushjælp Ane Andersen Solbj. - - Datter 1906 Hans Andersen Vestergaard 08,01,1843 Solbjerg Gårdejer Johanne Andersen f.hansen Andrup hans Kone Anders K, Andersen Solbjergs søn landmand Ana Andersen Solbjerg datter Karen Hansen Terpager, midlertidig oprold Slægtning

5 Skøde fra H. Andersen til Otto Marinus Pedersen. Otto Pedersen Deres navne står på en mindesten for hedens opdyrkere Sidde Pedersen i Kongenshus mindepark 1921 Otto M. Pedersen Husfader, landmand Jerne Sidde Pedersen Husmoder Ødis Carl Christian Lygum Pedersen Søn Skads Inger Pedersen Datter Skads Anna Pedersen Datter Skads Ove Pedersen Søn Skads Ebba Pedersen Datter Skads Gerda Lygum Pedersen Datter Skads Andreas Jensen Tyende Tjæreborg Demande Klavsen Tyende 1925 Otto Pedersen Jerne Husfader, Landbrug Sidde Lygum Ødis Husmoder Karl Kristian Lygum Pedersen Skads Barn Inger Lygum Pedersen Skads Barn Anna Lygum Pedersen Skads Barn Ove Lygum Pedersen Skads Barn Ebba Lygum Pedersen Skads Barn Gerda Lygum Pedersen Skads Barn Hans Lygum Pedersen Skads Barn Edel Ragnhild Sørensen Fredericia Tjenestepige Skøde til Kristian Reventlov Husted g.m. ovenn.gerda Lygum Pederen.1951 Frifelt Kristen Reventlov Husted overtog gården efter sin svigerfar 1942, som overtog den Arealet var dengang 160 td. Land, deraf 130 td. Land hede, hvoraf han opdyrkede fraskiltes 35 td. Land til en søn og 40 td. Land til en anden ejendom. Arealet er nu 80 td. Land. Ca 40 kreaturer, 4 heste, samt svin. Stuehus opført 1880, stald og lade af svigerfaderen Kristen Reventlov Husted Tømmerby Gerda Lygum Pedersen Solbjerg, født på gården, Kristian har gården matr. Nr. 6a Solbjergvej 58 Hans har lægepraksis i Esbjerg Ole har overtaget fødegården Grethe 1985 LBEK Ole Reventlov Husted Hist: Stuehus bygget i1880, formentlig af Peder Højer. Nord- og vestlængen er bygget 1920, vestlængen er en skalmuret bygning, opført i kløvede kampesten Ole Reventlov Husted Birgit U. Husted Henrik R Husted Ole R. Husted, Gårdejer Matr. nr. 1 b Solbjerg Ejerlav. Solbjergvej 46 I 1935 udskiltes 42 tdr. land fra 1 a, og herpå byggedes en ny gård til Otto Pedersens søn Carl Christian og hans kone. Siden er 8 tdr. land købt til. Gården ejens nu af deres søn og svigerdatter Skøde til Karl Kristian Lygum Pedersen Frifelt Karl Chr. Lygum Pedersen Karl Chr. Pedersen gårdejer Solbjerg Agnes Marie Egeris Svendsen kone Tømmerby Henning Pedersen Vagn Pedersen Hans Peder Pedersen Bent Pedersen Inge Pedersen Karl Chr. Pedersenovertog td. land fra fødegården og opførte bygninger tilkøbt

6 8 td. land hede og mose, som nu er opdyrket. Areal i alt 50 td. land.ca. 34 kreaturer, 3 heste, søer, 1 orne og ungsvin, der sælges til avlsbrug 1990 DG Hans Peder Lygum Pedersen Hans Peder Lygum Pedersen gårdejer Inger Føns g syghjælper Mogens L. Pedersen Lisbeth L. Pedersen død 1986 Karl Kristian Pedersen H.P.L.P. overtog gården i 1974 fra sin far, Karl Kr.Pedersen, der byggede den i Gården er udstykket fra Solbjerggård, der var ejet af Karl kr. Pedersens far Otto Lygum Pedersen Areal 29.1.ha, og der er forpagtet 15 ha. Stuehuset er opført i 1936 og restaureret løbende. Avlsbygningerne beatår af lade og maskinhus opført i Frem til 1986 var der en besætning på ca. 45 årskøer. Planteprodutionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo samt varm-og kold lufts tørreri Hans Peder Lygum Pedersen Hans P.L.Pedersen landmand Inger E.Pedersen Matr. nr. 1 c. Solbjerg ejerlav. Solbjergvej 53 I 1935 frasolgtes endnu 40 tdr. land fra matr. nr. 1 a.det blev 1 c. Her boede Otto Pedersen til 1946, hvor gården blev solgt til Hans Øllgård, og Otto Pedersen byggede aftægtshus ved siden af matr. 1 b ( Solbjergvej 48) Skøde til Hans Øllgård Frifelt Hans Ølgård Hans Ølgård gårdejer Strellev Metha Abelone Bertram kone Tjæreborg Eline Ølgård Mary Ølgård Hans Ole Ølgård overtog fødegården Søren Peder Ølgård Asta Ølgård 2000 Carsten Albin Jensen Betina S. Jensen Carsten A. Jensen Matr. nr. 1 e,solbjerg ejerlav. Solbjergvej Otto Pedersen 2000 Thomas Olander / Tina Olander Thomas Olander TinaOlander 2004 Jensen T.D.Jensen

7 Matr. nr. 2 a.,solbjerg ejerlav Midtgård. Solbjergvej 56 Selvejergård. Gården har ved handlen i 1772 et hartkornstilliggende på 3 tdr. 1 skp. 1 fjk. 1 alb. Ejendomsforhold: Hans Erick Såbye, Sneumgård Hans Sørensen Søren Hansen Niels Hansen (Midtgård) Hans Sørensen Søren Peder Hansen Niels Chr. Hansen Lamberth N. Christensen Poul Sørensen Rick Poul Sørensen Niels Peder Nielsen Hans Henrik Jensen. Ejerne: Hans Sørensen, som i 1772 køber gården til selveje, sælger den samme år videre til Søren Hansen. Han er ved folketælling i år og gift med Maren Pedersdatter på 31. Søren Hansen dør, og i 1794 bliver Niels Hansen ejer af gården og gift med Søren Hansens enke Maren. Hun har fra første ægteskab børnene: Kirsten, f. 1784, Peder, f. 1787, Hans, f og Frands, f Sammen har de Anne Grethe, f I 1826 overtager Marens søn Hans Sørensen gården. Han er 35 år og bliver gift med Karen Nielsdatter fra Skads. Hun er da 22 år, men hun dør allerede den Han bliver derefter gift med Abelone Sørensdatter, hun er født i Tjæreborg ca De får sønnerne Søren Nielsen Hansen, f og Søren Peter Hansen, f. 1834, og de har Hanses forældre Niels og Maren som aftægtsfolk. Maren dør i 1841 og Niels Hansen i Hans Sørensens søn Søren Peter Hansen køber gården i 1861 og gifter sig med Ane Regine Nielsen fra Gummesmark, hun er da ca. 22 år. De får også to sønner: Hans Nielsen Hansen, f og Niels Christian Hansen, f Hans Ssørensen og Abelone er på aftægt hos dem, og de har en karl. Søren Peter Hansen afstår i 1892 gården til sønnen Niels Chr. Hansen. Han er (formentlig) gift med Kirsten Nielsen, Jedsted, f Fra 1905 handles der flere gange med gården, og små og større parceller sælges fra, men i 1908 overtager Niels Peder Nielsen hovedparcellen "pr. fogedudlægsskøde". I 1952 sælger han til Hans Henrik Jensen. Folketælling: 1787 Søren Hansen 39 Gift Bonde-gårdmand Maren Pedersdatter 31 Gift Kone Kjersten 3 Datter Boel Marie Pedersdatter 24 Ugift Tjenestepige Maren Laustdatter 46 Enke Huskone går i dagleje 1801 Niels Hansen 30 Gift 1.ægtes. Bonde-gårdb. Maren Pedersdatter 45 Gift 2.ægtes. Kone Kirsten Sørensdatter 16 Konens børn Peder Sørensen 14 Konens børn Hans Sørensen 11 Konens børn Frands Sørensen 6 Konens børn Anne Grethe Nielsdatter 2 Deres datter 1.dec Skøde fra Niels Hansen til Hans Sørensen Hans Sørensen 44 Gift Gårdmand Abelone Sørensdatter 39 Gift Hans kone Søren Nielsen Hansen 1 Deres søn Niels Hansen 64 Gift Ind.aftægtm. Maren Pedersdatter 79 Gift Hans kone Villads Sørensen 24 Ugift Tjenestekarl Anna Nielsdatter 20 Ugift Tjenestepige 1840 Hans Sørensen 50 Gift Gårdm. Abelone Sørensdatter 45 Gift Hans kone Søren Nielsen Hansen 7 Barn

8 Søren Peder Hansen 6 Barn Grethe Jørgensdatter 18 Ugift Tjenestep. Niels Hansen 70 Gift Ind.aftægtm. Maren Pedersdatter 85 Gift Hans kone 1850 Hans Sørensen 60 Gift Gårdmand Abelone Sørensdatter 55 Gift Hans kone Søren Nielsen Hansen 17 Barn Søren Peter Hansen 16 Barn Niels Hansen 80 enkemand, aftægt Karen Hansen 28 Tjenestepige Brøndum 1860 Hans Sørensen 60 Gårdmand Solbjerg Abelone Sørensdatter 66 Hans kone Tjæreborg Søren Peder Hansen 26 Barn Solbjerg Søren Nielsen Hansen 27 Barn Jenny Marie Jørgensen 27 Tjenestep Skøde fra Hans Sørensen til Søren P.Hansen Søren Peder Hansen 35 Husfader Solbjerg Ane Regine Nielsen 35 Kone Gummesmark Hans Nielsen Hansen 7 Barn Hans Sørensen 79 Aftægtsmand Abelone Sørensen 75 Kone Tjæreborg Eliis Pedersen 20 Tjenestekarl Vong 1880 Søren Peder Hansen 45 Gårdmand Solbjerg Abe Regine Nielsen 41 Kone Gummesmark Hans Nielsen Hansen 17 Barn Solbjerg Niels Christian Hansen 14 Barn 1890 Søren Peder Hansen 55 Gårdmand Solbjerg Ane Regine Hansen 51 Kone Gummesmark Hans Nielsen Hansen 27 Barn Solbjerg Niels Kristian Hansen 24 Barn Kjersten Hansen 20 Tjenestepige Næsbjerg Skøde fra Søren P. Hansen til Niels Chr. Hansen Niels Chr. Hansen Gårdmand Solbjerg Kirsten Nielsen v Husbestyrerinde Jested Anders Chr. Andersen Tyende Tradsborg 1906 Kristian Kristensen Tyende,Gårdbestyrer Mageskifteskøde fra Niels Chr. Hansen til Lamberg N. Christensen Skøde fra Lambert N. Christensen til Poul Sørensen Skøde fra Poul Sørensen? til Poul Sørensen Fogedudlægsskøde til Niels Peder Nielsen Niels P. Nielsen Husfader, landmand Sneum Martha Nielsen Husmoder Kvols Birthe Nielsen Datter Skads Edele Nielsen Datter Skads Folmer Nielsen Søn Skads 1925 Niels Peter Nielsen Husfader, landbrug Skads Martha Mølgaard Nielsen Husmoder Kvols Bertha Mølgaard Nielsen Barn Skads Edele Mølgaard Nielsen Barn Skads Folmer Mølgaard Nielsen Barn Skads Gudrun Mølgaard Nielsen Barn Skads Ejvind Mølgaard Nielsen Barn Skads Edvard Mølgaard Nielsen Barn Skads Cornelius Møller Kauridsen Tjenestekarl Esbjerg 1951 Frifelt Niels Peder Nielsen Niels Peder Nielsen gårdejer Varde Martha Møgaard kone Kvols Birtha Nielsen

9 Edele Nielsen Folmer Nielsen Gudrun Nielsen Ejvind Nielsen Edvard Nielsen Gunhild Nielsen Robert Nielsen Niels Peder Nielsen købte gården i 1908 med 26 td. land, 19 kreaturer, 2 heste, grisesøer samt svin.. Stuehus og lade opført Ved overtagelsen var der 64 td land, hvoaf en del var hede, som nu er frasolgt Skøde fra Niels Peder Nielsen til Hans Henrik Jensen 1985 LBEK Hans Jensen Hist. Stuehus og gammel lade bygget 1876 for Søren Peter Hansen af bygmester Peder Højer. Stuehuset oprindelig bygget med trekantfonton over sydfacaden og afvalmet stråtag 1990 DG Hans Henrik Jensen Hans Henrik Jensen gårdejer Marie Mortensen medhjælpende hustru Bente Jensen Jørn Jensen Aage Jensen H.H.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården fra Niels Peter Nielsen. Den gamle gård har ligget nordligere, men fornodes at være flyttet i 1876 til den nuværende beliggenhed. Areal 1.5.ha. der er frasolgt 12.5 ha. i 1992 til svigersønnen Niels Brink Nielsen. Stuehuset er opført i 1876, og restaureret løbende. Alvsbygningerne består af kvægstald fra 1914 og lade fra Frem til om var der en besætning med malkekøer Jens Gert Busch Hanne Busch Jens G.Busch Matr. nr. 2 b. Solbjerg ejerlav 25. sept Skøde fra Søren P. Hansen til Søren Olesen Skifteudskrivning s. adk. fra Søren Olesens enke Karen M. Kristensen Skøde fra K.M. Kristensen t. Kristen Peder Olesen. I 1877 sælger Søren Peter Hansen jord til Søren Olesen, dermed er matr. nr. 2 b lagt under matr. n r. 6 a. Matr. nr. 2 c. Solbjerg ejerlav Solbjergvej Mageskifteskøde til Lambert N. Christensen Skøde til Hans Chr. Brix Skøde til Marius Pedersen Skøde til Laust Hansen Skøde til Bonde Nielsen Skøde til Hans N. Hansen og Carl Nielsen Skøde til Bonde Nielsen Skifteudskrift for Carl Nielsen Arveudlægsskøde til Andreas Teodor Nielsen Skøde til Sigurd Kristian Schmidt. Ejendomsforhold: 1905 Niels Chr. Hansen Lamberth N. Christensen Hans Chr. Brix Ikke fundet i Solbjerg Marius Pedersen Laust Hansen Bonde Nielsen.

10 Hans N. Hansen og Carl Nielsen Bonde Nielsen Andreas Theodor Nielsen Sigurd Kristian Schmidt Frifelt: Sigurd Kristian Schmidt Sigurd Schmidt Var graver ved Skads kirke Sneum Maren Kirstine Pedersen Gravermedhjælper Laurids Har maskinforretning i Gørding Lillian 2000 Flemming Sørensen Flemming Sørensen Karen Sørensen Matr. nr. 2 d Mageskifteskøde til Lambert N. Christensen Skøde til Theodor Riis Skøde fra Theodor Riis til Ulrik Ulriksen Skøde fra Ulrik Ulriksen t. Carl Chr. Pedersen. Solbjerg, matr. nr. 2 e. Solbjergvej Skøde til D. Lauridsen Ikke funder i Solbjerg Skøde til Niels Hermansen Niels Nielsen Hermansen Lindknud Husfader, landbrug Kristiana Hermansen Tjæreborg Husmoder Nielsine Hermansen Skads Barn Skifteudskrift for Kristiane Hermansen Skøde t. Aage Winther Skøde til Mads Eriksen Skøde til Hans Laurids Hansen Villy Kristensen Villy Kristensen gårdejer Skads Mette Nielsen butiksassistent Regitze Eliza Kristensen Jonas Kristensen V.K. har været på Kongensgård Landbrugsskole. Han overtog gården efter sin far Gotfred Kristensen, der overtog den Gården blev opført i Areal 24.8.ha., heraf 1,2 ha. eng. Der er forpagtet 35,2 ha. Stuehuset er opført i 1923 og ombygget løbende. Avlsbygningerne består af sostald fra 1969, svinestald fra 1958, som er renoveret i 1989, klimastald fra 1975, slagtesvinestald fra , lade/værksted fra 1923, maskinhus fra 1985, samt gastætte siloer og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 95 årssøer. Der sælges 2000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs afgrøder er rug og raps. Der er 3 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst Villy Kristensen Mette Kristensen Villy Kristensen, gårdejer Ejendomsforhold: - Lamberth N. Christensen (?) Ditlev Lauridsen Niels Hermansen, fra 1922 hans enke Kristiane Åge Winther Mads Eriksen Hans Laurids Hansen. Bemærkninger: Et stykke af den jord, konsul Ditlev Lauridsen købte fra 2 a, tilplantede han som en del af sit store plantningsprojekt Solbjerg Plantage.

11 Skøde til Ingvardt Hansen. Matr. nr. 2 f. Matr. nr. 2 g Skøde til Gorm Larsen Gissemann Skøde til Carl H. Lauridsen. Matr. nr. 2 h. Solbjerg, matr. nr. 2 i Skøde til Carl Nielsen Skøde til Niels Johannes Nielsen Skøde til Christian Lauridsen. Ejendomsforhold: Niels Peder Nielsen Carl Nielsen Niels Johannes Nielsen Christian Lauridsen. De øvrige parceller, der blev solgt fra matr. nr. 2 a, er købt op af forskellige af de andre Solbjerggårde. Matr. nr. 2 k Skøde til Hans Lorentsen (parcel af 2 a) Skøde til Martin Nielsen Skøde til Magnus Sørensen. Matr. nr. 2 l. Matr. nr. 2 m.

12 Matr. nr. 3 a. Solbjerg ejerlav Solbjergvej 64 Selvejergård. Gården har ved handlen i 1790 et hartkornstilliggende på 3 tdr. 1 skp. 2 fjk. og 0 alb. Ejendomsforhold: Hans Erick Såbye, Sneumgård Jens Pedersen Jens Jensen (gift med Maren Jesdatter) Jens Jensen (søn) Maren Jesdatter (moderen) Jes Jensen Jens Lauridsen Maren Jensen (Jenses enke) Peder Johannes Pedersen Johanne Margrethe, Kirstine og Mads Pedersen Kirstine og Mads Pedersen. Ejerne: Jens Pedersen har muligvis i mange år været fæstebonde på gården, før han i 1790 køber den og bliver selvejer. Han er da ca. 64 år og gift med Ingeborg Jensdatter, ca. 50 år, det er hans 2. ægteskab. Deres børn er Bodil, f. 1762, Edel, f. 1776, Mette, f. 1778, Jens, f og Christen, f Desuden sønnen af 1. ægteskab Ingvaard Jensen, f I 1807? sælger Jens Pedersen gården til sønnen Jens Jensen. Han er gift med Maren Jesdatter, f. i Jerne ca De har Jens Pedersen på aftægt. I 1831 overtager deres søn, som også hedder Jens Jensen, gården, han er ugift. - I 1834 dør hans far, men han har moderen, Maren Jesdatter, og sine søskende Jes, f. 1812, Søren, f. 1816, Ingvard, f og Mette Marie, f hjemme på gården. I 1836 overtager moderen gården, men han står dog i folketællingen 1840 som gårdmand, og moderen og de mange søskende er stadigvæk hjemme afstår Maren Jesdatter så gården til sin søn Jes Jensen, og på den tid er husstanden kun Maren, Jes og en tjenestepige, men i 1857 dør Maren Jesdatter, og 1860 er Jes gift med Johanne Marie Jensdatter, 37 år og fra Tradsborg. Jes har gården til 1885, han sælger da til Jens Lauridsen, som er gift med Maren Jensen, 24 år, men Jens dør allerede i 1888, de har da sønnen Laust Jessen Lauridsen. I 1890 er Maren gift med Peder Johannes Pedersen, da 24 år, f. i Vejrup. Marens fødesogn er Tjæreborg.. Efterhånden har de foruden Laust, f. 1886, Johanne Marie, f. 1889, Kristen, f. 1891, Johanne Jensine, f. 1895, Johanne Margrethe, f. 1895, Kirstine, f og Mads, f overtager de tre børn Johanne Margrethe, Kirstine og Mads i fællesskab gården, og i 1933 bliver Kirstine og Mads eneejere. Folketælling: 1787 Jens Pedersen 61 Gift 2. ægteskab Ingeborg Jensdatter 47 Gift 1. ægteskab Bodil Jensdatter 20 Ugift Barn Edel Jensdatter 9 Barn Mette Jensdatter 9 Barm Chresten Jensen 7 Barn Jens Jensen 4 Barn Ingvard Jensen 27 Hans søn 1801 Jens Pedersen 75 Gift 2. ægtes Bonde gårdb. Ingeborg Jensdatter 61 Gift 1. ægteskab Niels Jensen 27 Ugift Chresten Jensen 18 Ugift Mette Jensen 23 Ugift 1834 Jens Jensen 26 Ugift Gårdmand Maren Jensdatter 52 Enke Aftægtskone Grd. moder Maren Jensdatter 28 Ugift Enkens børn Jes Jensen 22 Ugift Enkens børn Søren Jensen 18 Ugift Enkens børn Ingvard Jensen 15 Ugift Enkens børn Mette Marie Jensdatter 12 Ugift Enkens børn

13 1840 Maren Jensdatter 58 Enke Gårdm.enke Jens Jensen 33 Ugift Barn Jens Jensen 28 Ugift Barn Ingvert Jensen 18 Ugift Barn Mette Jensdatter 29 Ugift Barn Mette Marie Jensdatter 18 Ugift Barn 1850 Maren Jensdatter 69 Enke f.jerne Gårdejer Jes Jensen 38 Ugift Hendes søn Ane Kjerstine Sørensd. 26 f.n.bork Tjenestepige Skøde fra Maren Jesdatter til K.Jes Jensen Jes Jensen 48 Solbjerg Gårdmand Johanne Marie Jensdatter 37 Tjæreborg Kone Peder Pedersen 18 Guldager Tjenestekarl 1870 Jes Jensen 68 Solbjerg Jordbruger Johanne Marie Jensen Tjæreborg Kone Morten Hansen Tradsborg Tjenestekarl Maren Hansen Darum - EnkeLogerende 1880 Jes Jensen 67 Solbjerg Gårdmand Johanne Marie Jensen 56 Tjæreborg Hans Kone Søren Hansen Tøstesen 16 Brøndum Tjenestekarl Andres Andersen 85 Ribe Enkemand Skøde fra Jes Jensen til Jens Lauridsen Tilladelse til at sidde i uskiftet bo for Jens Lauridsens enke Maren Jensen Peder Johannes Pedersen 24 Vejrup Gårdmand Maren Pedersen 28 Tjæreborg Hans kone Laust Jessen Lavridsen 3 Solbjerg Hendes søn Johanne Marie Pedersen u. 1 Solbjerg Datter Johanne Marie Jensen 66 Tjæreborg Enke Henrik Krist. Bendixsen 16 Skads Tjenestedreng Vielsesattest s. adk. for Maren Jensens mand Peder Johannes Pedersen Peder Johannes Pedersen Vejrup-Vibæk - k.fra Bryndum - landmand v.1889 Maren Pedersen Tjæreborg- husmoder Johanne Marie Jensdatter 1823 Tjæreborg- Aftægtsn. Laust Jessen Lauridsen Solbjerg Barn Johanne Marie Pedersen Solbjerg Barn Kristen Pedersen Solbjerg Barn Johanne Jensine Pedersen Solbjerg- Barn 1906 Peder Johannes Pedersen Vejrup Gårdejer Maren Pedersen Tjæreborg hans kone Laust Jessen Lauridsen Barn 1.ægteskab Kristen Pedersen Solbjerg barn Johanne Jensine Pedersen Barn Johanne Margrethe Pedersen barn Kristine Pedersen barn Mads Pedersen barn 1921 Peder J. Pedersen Vejrup Husfader,landm. Maren Pedersen Tjæreborg Husmoder Kristen Pedersen Skads Søn Mads Medersen Skads Søn Magrete Pedersen Skads Datter Mariane Nielsen Skads Husmoder 1925 Peder Johannes Pedersen Vejrup Husfader, landbrug Maren Pedersen Tjæreborg Husmoder Johanne Magrethe Pedersen Skads Barn Kristine Pedersen Skads Barn Mads Pedersen Skads Barn Poul Aage Pedersen Sneum Tjenestekarl Skøde til Johanne Margrethe, Kristine og Mads Pedersen Skøde fra Johanne Margrethe til Kristine og Mads Pedersen Frifelt: Kirstine og Mads Pedersen Kirstine Pedersen Solbjerg, født på gården Mads Pedersen Solbjerg, født på gården De overtog gården efter faderen Areal 92 td. land. Faderen overtog den 1889 med 150 td. land, heraf

14 100 td land hede td land er fraskilt og oprettet en anden gård. Faderen opdyrkede ca. 20 td. land hede, sønnen resten. Ca 50 kreaturer, 4 heste, samt svin. Stuehus opført Moderen overtog gården 1887 efter en farbror, men menes at have været i slægtens eje længe før DG Knud Harck Madsen Knud Harck Madsen g m. Gretha Petersen Hanne Madsen Solbjerg Anders Madsen Solbjerg KHM har været på Ladelund Landbrugsskole og er bestyrelsesformand ved Kløvermælk. Han overtog gården fra Kirstine og Mads Pedersen. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Stuehuset er opført i Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967, svinestald fra 1974, lade og maskinhus fra 1972 og foderhus fra Der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 150 ungdyr og 50 slagtekalve af racen RDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg.. På gården er ansat en fodermester. Maskinstation bruges til markarbejdet 2000 Knud og Anders Harck Madsen Gretha Madsen Knud H. Madsen, gårdejer Matr. nr. 3 b. Solbjerg ejerlav. Solbjergvej 51 Ejendomsforhold: Peder Johannes Pedersen, på 3 a frasælger 3 b til Laust Jessen Lauridsen Schultz Davidsen Oscar Davidsen Skøde til Laust Jessen Lauridsen Laust J.Lauridsen Skads Husfader, landmand Marie Pedersen Skads Husbestyrerinde 1925 Laust Jessen Lauridsen Skads Husfader,Landbrug Johanne Marie Pedersen Skads Husbestyrerinde Skøde til Schultz Davidsen Skøde til Oskar Chr. Davidsen Niels Jørgen Schultz Davidsen Eva Davidsen, souschef Niels J. S. Davidsen, værkfører Kenneth K. Knudsen Matr. nr. 3 c. Solbjerg ejerlav Lunde Hovedvej Skøde til Hans Chr. Jensen Skøde til Jens Hansen Hyldelund Skøde til Hans Chr. Jensen Skøde til Alfred Marinus Nielsen Skøde til Peder Jensen Christensen. Ejendomsforhold: P.J. Pedersen, nr.3a, eller L.J. Lauridsen nr.3b.? Hans Chr. Jensen Hans K. Lensen Nykirke Husfader, landm. Hansine Jensen Holsted Husmoder 1925 Hans Kristian Jensen Nykirke Husfader, landbrug Jensine Jensen Lindknud Husmoder Jens Hansen Hyldelund Nykirke Plejebarn Jens Hansen Hyldelund Hans Chr. Jensen Alfred Marinus Nielsen Peder Jensen Christensen Frifelt Peder Christensen Peder Christensen Billum Kirstine Vonsild Hjortlund Ove John Elin Henny Ruth 1995 DG Henry Bayer, Henry Bayer, g gårdejer Ruth Christensen medhjælpende hustru

15 Hanne Bayer Gunnar Bayer H.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården 1958 fra sine svigerforældre, som overtog den i Arel 23 ha, heraf er løbende tilkøbt 11 ha. Stuehuset er opført i midten af 1800 og restaureret i Avlsbygningerne består af stald og lade, som løbende er renoveret. Frem til 1975 var der en besætning med malkekøer og derefter svin indtil Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er en traktor på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet Henry Petersen Bayer Henry P. Bayer, Gårdejer Ruth Bayer 2004 Jensen, Jens Verner Bonde J.V.B. Jensen E.K. K.K.B. R.K.B. Matr. nr. 3 d. Solbjerg ejerlav Tårngårdsvej Skøde til Laust Jessen Lauridsen Skøde til Chr. Enevoldsen Frifelt Kristian Enevoldsen Kristian Enevoldsen Terp, Bramming Johanne Margrethe Pedersen Solbjerg Kr. Enevoldsen overtog gården 1931 med 32 td land, 20 kreaturer, 2 heste samt svin. Gården blev i 1911 udskilt fra fruens fødegård matr. 3 a. Bygninger opført Ejendomsforhold: Peder Johannes Pedersen Laust Jessen Lauridsen Laust Jessen Lauridsen Husfader, landbrug Skads Johanne Marie Pedersen Husbestyrerinde Skads Chr. Enevoldsen. Ejere: I 1912 sælger Peder Johannes Pedersen 40 tdr. land til sin stedsøn Laust Jessen Lauridsen, det er 3 b og 3 d. Der bliver samme år købt mere jord, og en ny gård bygges sælger Laust J. Lauridsen gården til Christen Enevoldsen, der er gift med hans halvsøster Johanne Margrethe. Senere er gården solgt til Niels Pedersen Niels Pedersen Inger B. Pedersen Niels Pedersen, gårdejer Matr. nr. 3 e.solbjerg ejerlav Vielsesattest som adk. for Peder Johs. Pedersen.

16 Matr. nr. 4 a. Solbjerg ejerlav Tårngårdsvej 7 Gården har v ed handlen i 1793 et hartkornstilliggende på 3 tdr. 1 skp. 1 fjk. 1 alb. Ejendomsforhold: Hauck Kampmann, Sneumgård Peder Christensen Laust Pedersen Peder Chr. Lauridsen (for 4 søskende) Laust Pedersen Peder Jensen Hans Peder Jensen. Brugere og ejere: Ved folketælling i 1787 er Peder Christensen fæster af gården. Han er da 32 år og gift med Anne Marie Olufsdatter, 35 år. Han har overtaget fæstet efter sin far Kristen Olesøn, der har haft gården i fæste fra før I 1793 køber Peder Christensen til selveje af Hauck Kampmann, ejeren af Sneumgård. - Peder og Anne Marie har børnene: Maren, f. 1776, Christen, f. 1777, Magdalene, f. 1782, Marianne, f. 1783, Oluf f og Laust, f I 1823 overtager sønnen, Laust Pedersen gården. Han er da gift med Karen Pedersdatter fra Spangsberg, men hun dør allerede den , 23 år gammel. De har en søn, Peder Lauridsen. Ved folketælling 1834 er Laust Pedersen 41 år og gift med Else Pedersdatter, 41 år og søster til hans første kone. Laust og Else får børnene: Peder Christian, f. 1824, Karen, f. 1826, Ane Marie, f og Christian Peder, f Else dør i 1860, og samme år overtager de 4 søskende gården efter forældrene, den koster 1500 rdl. og er da på 170 tdr. land. Ingen af de 4 gifter sig, Ane Marie står som væverske og Christian Peder som skomager. Laust er hos dem til sin død Deres halvbroder Peder Lauridsen har stiftet familie i Viborg amt, og da de bliver ældre og trænger til hjælp på gården, kommer to af hans børn herned, og i 1904, da den sidste af dem dør, overtages den så af brodersønnen Laust Pedersen og hans søster Karen, som ejer den til Da disse to heller ikke gifter sig ellr får børn, og gården jo helst skal blive i slægtens eje, bliver nu deres søstersøn deres efterfølgler, det er Peder Jensen (se hans optegnelser) solgtes bygningerne til den gamle gård, og en ny byggedes, så den lå midt i marken. Peder Jensen og hans hustru ejede den til 1969, da overtoges den af deres søn og svigerdatter. Jordtilliggende var da på ca. 70 tdr. land, resten var gennem årene solgt fra. Bemærkninger: Peder Jensens optegnelser. Fra før 1750 beboedes gården af Kristen Olesøn, han var min tip -tip - oldefar. Han afstod den til sin søn Peder Kristensen, som så blev selvejer i I 1823 overtog hans søn Laust Pedersen gården. Han var gift to gange med to søstre, døtre af Peder Pedersen, Spangsberg. I første ægteskab var en søn, f Han rejste som voksen nordpå og stiftede familie i Østerbølle i Viborg amt. I andet ægteskab var 4 børn, Peder Kristian, Karen, Ane Marie og Kristen. De overtog gården i fælleksskab 1860 med ca. 170 tdr.l. til en pris af 1500 rigsdaler plus aftægt. De lod gården ombyggei Den blev bygget af den kendte bygmester Peder Højer, Solbjerg, han har bygget de fleste af Solbjerggårdene, desværre er denne her vist den eneste, der står tilbage i den oprindelige stil. De 4 søskende forblev alle ugifte og barnløse, men fik to af deres halvbroders børn fra Østerbølle herned for at føre gården videre efter dem, Laust og Karen, og Laust fik den tilskødet i da den sidste af de 4 var død. - De to giftede sig heller ikke, og igen måtte een hentes nordfra, så gården kunne blive i slægtens eje. Det var Laust og Karens søstersøn Peder Jensen, f (altså fortælleren), som overtog den i Jordtilliggendet var da reduceret til 70 tdr. land. Den nye ejer, gift med Anna Petrea, f. Sørensen, byggede en ny gård, så den lå midt i marken. Den gamle gård med tilhørende 4 tdr. landblev solgt til naboen Kristen P. Olesen (Hemme), han opnåede derved, at hans egen gård ikke lå så indeklemt, og stuehuset ville han så bruge som aftægtsbolig for sig og sin kone, de boede der dog kun et eller to år, så flyttede de tilbage på deres gamle gård til deres datter og svigersøn, hvor de blev til deres død. Det tomme hus lejede de i nogle år ud til forskellige, men i 1964 solgte de det til lærerparret Kirsten og Egon Vestergård, der har ladet det restaurere, så det nu står med stråtag og nøjagtig samme model vinduer, som Peder Højer havde forsynet det med, da det blev bygget i Folktælling: 1787 Peder Christensen 32 Gift Bonde-gårdmand Ane Marie Olufsdatter 35 Gift Kone Maren Pedersdatter 12 Barn Chresten Pedersen 10 Barn Magdalene Pedersdatter 5 Barn Mariane Pedersdatter 2 Barn 1801 Peder Christensen 53 Gift Bonde-gårdb. Anna Marie Olufsdatter 52 Gift begge 1.ægtes. Christen Pedersen 24 Ugift Barn Maren Pedersdatter 25 Ugift Barn

17 Marianne Pedersdatter 14 Ugift Barn Oluf Pedersen 12 Ugift Barn Laust Pedersen 7 Ugift Barn Skøde af fra Peder Christensen til Laust Pedersen Laurids Pedersn 42 Gift Gårdmand Else Pedersdatter 41 Gift Hans kone Peder Lauridsen 16 Ugift Barn Peder Christian Lauridsen 10 Ugift Barn Karen Lauridsdatter 8 Ugift Barn Anna Marie Lauridsdatter 2 Ugift Barn Peder Christensen 80 Enke Indsidder.aftægtsn Laurids Pedersen 48 Gift Gårdmand Else Pedersdatter 47 Gift Hans kone Peder Christen Lauridsen 16 Ugift Barn Karen Lauridsen 14 Ugift Barn Ane Marie Lauridsen 8 Ugift Barn Christen Peter Lauridsen 5 Ugift Barn Peder Christensen 87 Enkemand Aftægtsnyder 1850 Laust Pedersen 59 Gift Else Pedersdatter 58 Gift f. Jerne Kone Peder Lauridsen 32 Barn Peder Christian Lauridsen 26 Barn Karen Lauridsen 24 Barn Ane Marie Lauridsen 18 Barn Christen Peter Lauridsen 15 Barn 1860 Laust Pedersen 68 Solbjerg Gårdmand Else Pedersdatter 68 Jerne Hans kone Peder Christian Lauridsen 36 Solbjerg Barn Karen Lauridsen 33 Solbjerg Barn Ane Marie Lauridsen 28 Væverske Chr. Peder Lauridsen 25 Skomager Skøde fra Laust Pedersen til Peder Chr. Lauridsen og Karen Lauridsen Skøde af fra Karen Lauridsen til Peder Lauridsen på samme andel af ejendommen Peder Christian Lauridsen 46 Solbjerg Jordbruger Christen Peder Lauridsen 32 Solbjerg Broder Karen Lauridsen 44 Solbjerg Søster Ane Marie Lauridsen 37 Solbjerg Søster 1880 Peder Christian Lauridsen 55 Solbjerg Gårdmand Christen Peder Lauridsen 44 Solbjerg Søskende Karen Lauridsen 53 Solbjerg Søskende Ane Marie Lauridsen 47 Solbjerg Søskende Søren Alstrup Sørensen 14 Tjenestedreng 1890 Kresten Peder Lauridsen 53 Solbjerg Gårdmand Ane Marie Davidsen 57 Solbjerg Gårdbest.søst. Lavrids Pedersen 26 Østerbølle Tjenestekarl Karen Pedersen 29 Østerbølle Tjenestepige Karl Nielsen 14 Oksbye Tjenestekarl 1901 Kr. P. Lauridsen Solbjerg Landmand Laurids Pedersen Viborg amt Ø.b. Tyende Karen Pedersen Else Pedersen Kr. Sørensen Hansen Tourup Tyende 1906 Laust (Laurids Pedersen Østerbølle, Viorg amt Gårdejer Karen Pedersen Østerbølle Slægtning Andreas Frandsen Andreasen Tyende Johanne Marie Pedersen tyende Skifteudskrift som adkomst for Peder Chr. Lauridsens selvskiftende arvinger Arveudlægsskøde fra bemeldte arv til Laurids Pedersen Laurits Pedersen Østerbølle Husfader, Landbruger Karen Pedersen Østerbølle Husbestyrerinde Petra Pedersen Østerbølle Plejedatteer Mads Chr. Thomsen Vejrup Tyende 1925 Laurids Pedersen Østerbølle Husfader, Jordbrug

18 Karen Pedersen Østerbølle Husbestyrerinde Petra Pedersen Aalestrup Husassisent Jørgen Hansen Gissemann Skads Tjenestekarl Skøde til Peder Jensen Frifelt Peder Laurids Anton Marinus Jensen Peder Jensen Gårdejer Østerbølle Anna Petrea Sørensen kone Føvling Hans Peder Jensen Anne Grethe Eline Jensen Peder Jensen overtog 1928 en gammel slægtsgård i Solbjerg, den blev i 1929 nedtaget og flyttet 700 m mod sydøst. Areal 60 td. land. Ca. 30 kreturer, traktor samt svin. Der ligger i haven en fredlyst gravhøj 2000 Per Tinghøj Jensen Ingeborg Jensen, sygehjælper Per T. Jensen, politibetjent Trine B. Jensen Matr. nr. 4 b.solbjerg ejerlav Skøde til Tobias Rasmussen Solgt ved tvangsauktion Fogedudlægsskødøe til Chr. Knudsen Skøde til Søren Tonnesen Skøde til Gudmund Tonnesen Skøde til Harbo Lauridsen. Ejendomsforhold: Laust Pedersen Tobias Rasmussen (blev bebygget) Chr. Knudsen Søren Tonnesen Gudmund Tonnesen Harbo Lauridsen. Død Frifelt: Harbo Lauridsen Harbo Lauridsen Tove Drøgemøller Harbo Lauridsen overtog gården med 30 td land. Han havde tidligere 35 td.land udskilt fra fødegården, som nu er indlagt under denne gård Matr. nr. 4 c.solbjerg ejerlav Fra parcel 4 a Skøde til Karl Nielsen. Solbjergvej Skøde til Niels Hansen Nielsen Skøde til Peder Hein og Jens Chr. Jensen Skøde fra Jens Chr. Jensentil Mads Peder Hein Skøde til Jørgen Dragnsfeldt Solgt ved tvangsauktion Fogedudlægsskøde til Ingvardt H. Dragnsfeldt Skøde til Verner Spangsberg Hansen Skøde til Villiam Skov 1990 DG Vilhjam Peter Skov Vilhjam Peter Skov g m. Inger Esbjerg Jepsen Torben Skov Carsten Skov Hardy Skov Kirsten Skov VPS er ansat som buschaffør og har været på Fjorvang Landbrugsskole. Han overtog gården efter Jenny Spangsberg. Stuehuset er opført 1935 og restaureret i Avlsbygningerne består af svinestalde og lader fra 1935 og 1975, samt foderhus. Der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges 350 smågrise og 1200 slagtesvin årligt. Der er en traktor og maskinstation bruges til markarbejdet Gunner Lauersen Tina K. Gaundorf Gunner Lauersen havnearbejder

19 Lissy I. K. Lauersen sygehjælper Laust Pedersen Niels Hansen Nielsen Peter Hein og Jens Chr. Jensen + Mads Peder Hein Jørgen Dransfeldt (bebygget) Ingvardt H. Dransfeldt Verner Spangsberg Hansen. Matr. nr. 4 e.solbjerg ejerlav Skøde til Johannes Pedersen Laust Pedersen Peder Johannes Pedersen (jord). Matr. nr. 4 f.solbjerg ejerlav Skøde til Christen P. Olesen Peder Jensen Christen P. Olelsen, 6 a (Den gamle gård) Egon Vestergård Skøde til Laust Jessen Lauridsen Peder Jensen Laust Jessen Lauridsen (jord) Skøde til Jørgen Dragnsfeldt Skøde til Ingvardt Dragnsfeldt Peder Jensen Jørgen Dransfeldt Ingvardt Dransfeldt(jord) Skøde til Gudmund Tonnesen Peder Jensen Gudmund Tonnesen Morten Dahl Henrik Dahl Matr. nr. 4 g.solbjerg ejerlav Matr. nr. 4 h.solbjerg ejerlav Matr. nr. 4 i.solbjerg ejerlav Solbjergvej 45 Matr. nr. 4 k. Solbjerg ejerlav Solbjergvej 41, Virkelyst Skøde til Bernhard Tøstesen Peder Jensen Bernhard Thøstesen LBEK Bernhard Tøstesen Bernhard Tøstesen Hist.: Nybygget som statshusmandsbrug i Laden dog fra Jan Lindegård Kristensen,/ Tina Agri Kristensen Jan L. Kristensen Tina A. Kristensen Matr. Nr 4 l. Solbjerg ejerlav Solbjergvej Eigil Nielsen Eigil Nielsen arbejdsmand Nancy T. Nielsen

20 Matr. nr. 5 a. Solbjerg ejerlav Tårngårdsvej 17. Gården er ved handlen i 1772 opført med et hartkornstilliggende på 3 tdr. 1 skp. 1 fjk. og 1 alb. Ejendomsforhold: 1772 Hans Erick Såbye, Sneummgård Lars (Laust) Frandsen Hans Rasksen, Hygum Lars (Laust) Frandsen Lars Frandsens enke Maren Madsdatter Mads Lauridsen, gift med Bodil Jensdatter Mads Lauridsen, Bodils mand i 2. ægteskab Niels Nielsen Bunde Nielsen Karl Nielsen Andreas Theodor Nielsen. Ejerne: Lars (Laust) Frandsen har allerede i 1772 købt gården af Hans Erick Såbye, Sneumgå+rd, men samme år solgt den videre til Hans Rasksen fra Hygum, som dog vist ikke selv bebor den. Der er nemlig efter de gamle papirer indgået en "Contrakt"(?) mellem de to, og i folketælling 1787 er det stadigvæk Lars Frandsen, der bor på den. I 1792 køber han den af Hans Rasksen, og er nu dens retmæssige ejer. I 1795 forergår udskiftningen af Solbjerg by, og Lars Frandsen lover på visse betingelser at flytte sin gård ud på "Thorn Tægt", (Se "Udskiftningsakten"). I 1801 dør Lars (Laust) Frandsen. Han er da 63 år og hans kone Maren Madsdatter 52. De har børnene: Abelone Laustdatter, f og Mads Lauridsen, f (Skiftebrevet haves). Maren er nu er af gården til 1818, hvor sønnen Mads Lauridsen overtager den. Han er gift med Bodil Jensdatter, f. i Grimstrup. Allerede dør Mads Lauridsen. Han og Bodil har da børnene: Maren, f. 1817, Mariane, f. 1820, Laust, f og Ingeborg, f Der holdes skifte (Skiftebrevet haves), og allerede samme år d vies Bodil Jensdatter til "en ny" Mads Lauridsen, 47 år gammel og fra Jedsted. Hun er da 40 år sælger Mads Lauridsen gården til svigersønnen Niels Nielsen, 38 år og fra St. Darum. Han er gift med Bodils datter Mariane. Mads og Bodil er på aftægt hos dem. Mads dør 1849 og Bodill 1860 (Aftægtskontrakt haves). Niels Nielsen og Mariane får børnene: Niels Madsen, f. 1844, Mads Jensen, f. 1846, Bunde, f. 1848, Johanne Kjerstine, f. 1850, Marie, f. 1851, Bodil Marie, f. 1854, Ane Kjerstine, f og Karen, f I 1880 afstår Niels Nielsens enke Mariane Madsen en del af gården til sønnen Niels Madsen Nielsen, det bliver 5 b. Hovedparcellen overtages af sønnen, Bunde Nielsen. Ved folketællingen 1901 er på gråden Bunde, hans kone Ane Margrethe, f og fra Spøttrup, deres to døtre Mariane Marie, f og Kirsten Marie, f Desuden Bundes søster Ane Kjerstine, en plejesøn, Johannes Pedersen, f i Sneum og en plejedatter, Meredte Jensen, f i Opsneum. I 1924 sælger Bunde gården til sin svigersøn Karl Nielsen, han er gift med Mariane Marie. I 1947 overtages den af deres søn Andreas Theodor Nielsen. Bemærkninger: SKIFTEBREV efter afgangne Laust Frandsen af Solbjerg Mark, Skads sogn. År 1801 den 5. November indfandt sig på Herr Herredsfoged Bahls Vegne underskrevne hans Commiterede og konstituerede Procurator Nørup fra Varde sig udi Sternboet efter afgangne Laust Frandsen, Udflytter fra Soelberg i Skads Sogn, her som Skifteforvalter at holde lovligt Skifte efter ham til nærmere Deling mellem Enken Maren Madsdatter og den afdødes Arvinger, deres fælles Børn, nemlig: - Nr En Søn, Mads Lauridsen, 12 år gammel, og - Nr En Datter Abelone, 14 år gammel, begge hjemme i Sternboet. Som Laugvæærge var med Enken tilsted Niels Hansen Mitgård af Soelberg. Da ingen retsfød Værge var tilstede, efterdi de 2de Børnenes Farbrødte Hans og Peder måtte opholde sig i Byen, hvor den første er bosiddende, så var mødte og i deres Sted bleve indsatte såsom: For Sønnen hans forhen afgangne Farbroder Jørgen Frandsens Eftermand Ingver Jensen, tilflytter fra Tømmerby, og for datteren Niels Hansen Vestergård af Soelberg. Hvorefter med Vurderings- og Vitterlighedsmænd, nemlig Sognefoged Knud Sørensen af Skads og Jens Pedersen af Soelberg således som følger: Udi alle Ovennævntes Overværelse har Skifteretten den 2den ved Sognefogden lovlig ladet ald Sternboets Løsøre registrere og vurdere således: Nr. 1. Anno 1801, den 2den November, mødte jeg underskrevne Sognefoged Knud Sørensen i Skads og Jens Pedersen i Soelberg for at registrere og vurdere afgangne Laust Frandsen i Soelberg hans Sternboes Løsøre som følger: I dagligstuen: rdl. m. sk. Et Bord med 2 Skuffer og en Underskof Et grønt fyr Hængskaf

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Skads sognearkiv Udskrift af folketællinger, tingbøger,vejviser m.m. Side 1 af 138 Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn. Fiskerhuse, Søgård, Tejlgård, Refshøj, Fiskerhuse. 6. Frederik Lauridsen, M, 73, G, Ansager, Aftægtsmand Marie Lauridsen, K, 67, G, Hemmet, Aftægtskone Mette Elisabeth Nielsen, K, 29, U, Hejnsvig G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling

Læs mere

UDSKIFTNINGS ACT for Åndrup, Skads Sogn udi Riberhus Amt begyndt og sluttet den 29' Oktober 1793.

UDSKIFTNINGS ACT for Åndrup, Skads Sogn udi Riberhus Amt begyndt og sluttet den 29' Oktober 1793. sognearkiv Side 1 af 121 Udskrift af folketællinger, tingbøger, vejviser mm Mennesker i sogn og deres boliger Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort

Læs mere

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1870 for Ejsing Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Hans P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 I 1781 fandt udskiftningen sted i Stilling. Indtil da havde bønderne små lodder hist og her i sognet, og de havde skullet være

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Stårupvej nr. 3. Matr. nr. 2 t 1957 er der et areal på 12,8 ha.

Stårupvej nr. 3. Matr. nr. 2 t 1957 er der et areal på 12,8 ha. Stårupvej nr. 3. Matr. nr. 2 t 1957 er der et areal på 12,8 ha. Billede af Stårupvej nr. 3 ca. 1950 Ellen og Kenneth med børnene Nikolaj og Signe (foto august 2010) Der har været følgende ejere: 18 07

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær

Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær Gården Særkjær i Måbjerg sogn ved Holstebro er interessant. Den har leveret navn til en familie, som boede der omkring år

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 1 1 Sønder Urup...4 10 Nørre Urup...22 10b 10c 5b Nørre Urup...23 11 Nørre

Læs mere

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993.

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 Register 1 9 Nørre Urup...19 1 Sønder Urup...4 9b Nørre Urup...20 10 Nørre

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre 1 1 Eg...18 1 Jerrig...11 1a Loft...7

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Fonagervej nr. 2 Matr. nr.6b Stårup - Fonager Ejendommens areal 1957 13,4 ha.

Fonagervej nr. 2 Matr. nr.6b Stårup - Fonager Ejendommens areal 1957 13,4 ha. Fonagervej nr. 2 Matr. nr.6b Stårup - Fonager Ejendommens areal 1957 13,4 ha. Fonagervej nr. 2. ca. 1955 Ingeborg og Henning maj 2010 Ejendommen er udstykket fra Bækgaard Fonagervej nr.1. 1862 og der kommer

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Et familienetværk i Varde

Et familienetværk i Varde 1 Et familienetværk i Varde Min mor er født 1908 i Varde, hvor hendes forældre boede fra ca. 1907 til ca. 1917. Her blev de gode venner med familien Sørensen Kreilgaard, hvor hustruen, Maren Kreilgaard,

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Foto ca. 1985. Der er efterfølgende bygget stor foderlade til. Gården er udstykket fra Bækgaard, Fonagervej nr.1 1913 01 08 1913 Niels

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Folketælling Grindsted 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen.

Folketælling Grindsted 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Inger Nielsen, Dybvadsrække, husassistent, tilflytter 1930/31/12 Marie madsen, Urup, husasistent, tilflyttet

Læs mere

R1901/VU04/09 Kirsten/Kristen Kristensen, partikulier

R1901/VU04/09 Kirsten/Kristen Kristensen, partikulier Beboere i Helstrup 1844-1901 Elbækvej, Gl. Silkeborgvej, Helstrupvej, Kirkebakken, Milskovvej, Randersvej, Syrenbakken, Åsagervej Elbækvej 1. 8a (fol 9) R1855 Peder Laursen( ) + Christiane Christensdatter

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere