Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger. Projektrapport Juni 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger. Projektrapport Juni 2005"

Transkript

1 Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Projektrapport Juni 2005

2 Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Marius Kildsig/Hanne Frederiksen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2005

3 Titel : Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Marius Kildsig/ Hanne Frederiksen Dato for udgivelse : Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : ; H:\725\92 CO\rapport\2005. final.doc Sagsnavn : Analyse af ulykker med CO-udslip i boliger ISBN : For ydelser af enhver art udført af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) gælder: at DGC er ansvarlig i henhold til Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning & bistand (ABR 89), som er vedtaget for opgaven, med mindre andet aftales skriftligt. at erstatningsansvaret for fejl, forsømmelser eller skader over for rekvirenten eller tredjemand gælder pr. ansvarspådragende fejl eller forsømmelse. Ansvaret er dog altid begrænset til maksimum 100 % af det vederlag, som DGC har modtaget for den pågældende opgave. Rekvirenten holder DGC skadesløs for alle tab, udgifter og erstatningskrav, der måtte overstige DGC s hæftelse. at DGC skal - uden begrænsning - omlevere egne ydelser i forbindelse med fejl, mangler og forsømmelser i DGC s materiale. Dette gælder dog ikke længere end 5 år fra opgavens udførelse. at rekvirenten er ansvarlig for, at de iht. lov gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler hos rekvirenten kan overholdes af DGC i forbindelse med opgavens udførelse. Såfremt DGC må standse, afbryde og/eller udsætte en opgave, fordi disse regler ikke kan overholdes, må rekvirenten bære DGC s eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse hermed. Marts 2000

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Forord Indledning og formål Resumé og konklusion Baggrund Historisk blik på forgiftningsulykker i forbindelse med brug af gas i Danmark Beskrivelse af benyttede naturgasbaserede villakedler i Danmark Gaskomfurer og bygasnettet Grill og varmeovne (F-gasapparater) Indikatorer på kulilteudslip Delkonklusion, gastyper Analyse af kulilteulykker eller nærved hændelser i Danmark Antal nærved hændelser eller kulilteulykker Analyse af de gasapparater som udgør kilden til de indberettede kulilteulykker eller nærved hændelser Analyse af årsagen til udslip af kulilte Analyse af hvordan forholdene som vedrører de menneskelige konsekvenser dokumenteres Delkonklusion, årsager Udvikling af en metode til bestemmelse af kuliltekoncentrationen i en bolig samt graden af denne Valg af analyseredskab til metoden Beskrivelse af metoden for simulering/beregning af kulilte Metoden anvendt til at analysere en kulilteforgiftning i én konkret sag Beskrivelse af sag Resultatet Vurderingen Delkonklusion, ny metode Litteraturliste... 32

5 DGC-rapport 2 Bilag Projektoplægget Bilag 1 Eksempler på aftrækstyper fra lukkede kedler og kedler med gasblæseluftbrændere Bilag 2

6 DGC-rapport 3 1 Forord I nærværende projekt er der foretaget en systematisk gennemgang af ulykker og "nærved hændelser" i danske boliger registreret hos Sikkerhedsstyrelsen (tidl. DGP) i perioden De årsager, der har givet anledning til de enkelte ulykker og nærved hændelser er systematiseret med det formål at afklare, hvad der har ført til kulilteudslip i de enkelte tilfælde. Der er desuden undersøgt, hvorvidt konkrete analyseværktøjer i tvivlstilfælde kan benyttes til at vurdere, om der er forekommet kulilteforgiftning. Oprindeligt var det planlagt at analysere to sager, men projektet er lukket af opdragsgiveren: Gasselskabernes Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer (FAU-GI) primo 2005, hvorfor kun én sag er analyseret. Projektet er igangsat af gasselskabernes FAU-GI og udført af Marius Kildsig Dansk Gasteknisk Center A/S (DGC) og siden overdraget til Hanne Frederiksen (DGC) for afslutning af projektet. Jørgen Jeppesen, Københavns Energi, har været FAU-GI ansvarlig, og rapporten er kvalitetssikret af Jan de Wit. Hanne Frederiksen Projektleder Per G. Kristensen Afdelingschef

7 DGC-rapport 4 2 Indledning og formål I Danmark indberettes ca. 6 kulilteulykker og ca. 4 nærved hændelser om året i forbindelse med brug af ca danske gasapparater. Samlet betyder det, at mindst 6 mennesker hvert år bliver forgiftet med kulilte. I flere af disse sager er konsekvenserne alvorlige. Kulilteulykker kan skyldes mange forskellige årsager som f.eks. manglende vedligeholdelse, korrosion uagtsom omgang med gaskomfurer osv. Indberetningen sker til Sikkerhedsstyrelsen (tidl. DGP), som står for den videre behandling, registrering og opfølgning. I dette projekt er de ulykker og nærved hændelser, der er indberettet og arkiveret hos Sikkerhedsstyrelsen, gennemgået med det formål at undersøge, hvad de konkrete årsager har været til disse kulilteulykker/ nærved hændelser. Desuden er udarbejdet en metode, med hvilken man i den enkelte sag vil kunne bestemme graden af kulilteforgiftning. Baggrunden er, at der i dag ikke findes nogen samlet undersøgelse af, hvordan kulilteulykkerne eller nærved hændelserne er opstået, hvad årsagen er, om der reelt er tale om en nærved hændelse eller en kulilteulykke, eller der er sket en korrekt kategorisering osv. Med moderne analyseværktøjsmodeller er det blevet muligt at beregne, hvordan kulilten i en konkret sag har spredt sig, og det er derfor muligt objektivt at afgøre, om der er tale om en nærved hændelse eller en egentlig kulilteulykke. Overblikket over hvilke årsager/kombinationer, som hyppigst forårsager kulilteforgiftning, kan danne baggrund for forebyggelsesarbejdet for kulilteforgiftninger, og en objektiv analysemetode kan i fremtidige tvivlsager være med til at afgøre, hvorvidt der er tale om en kulilteulykke eller nærved hændelse, og derved give de bedste muligheder for korrekt opfølgning samt registrering.

8 DGC-rapport 5 3 Resumé og konklusion I de danske boliger findes ca forskellige gasinstallationer, der i 2003 fordelte sig således: bygasinstallationer naturgasinstallationer F-gasinstallationer Bygasinstallationerne er hovedsaligt gaskomfurer tilsluttet det københavnske bygasnet. Det vurderes, at ca. 2/3 af disse komfurer er uden flammeovervågning, da dette først blev et lovkrav pr. 1. september Kulilteforgiftninger med bygas forekommer typisk pga. uagtsom omgang med gaskomfuret eller ved bygasindtrængning fra knækkede ledninger. Af de godt naturgasinstallationer er ca. ¼ med åbne aftrækssystemer (visse kedeltyper samt komfurer) og de resterende med lukket aftrækssystem. Kulilteforgiftning med naturgas forekommer oftest pga. dårlig forbrænding i defekte naturgaskedler. Fordelingen af F-gasinstallationer på gasgrill, gasvarmeovne og andet F- gasforbrugende udstyr kendes ikke. For F-gas er det typisk uagtsom omgang med de gasforbrugende apparater, der oftest fører til kulilteforgiftning. Kulilte lugter ikke og kan i princippet kun identificeres ved hjælp af en kuliltemåler. Der findes dog en række indikatorer, med hvilke et kulilteudslip kan detekteres: Konstatering af selve udslipsstedet for uforbrændt bygas/røggas fra afbrændt naturgas Røggas fra afbrændt gas indeholder vand, der kan fortætte på vinduer I bygassen, der indeholder kulilte, er der tilsat præcist så meget odorant, at bygassen fra et udslip vil kunne lugtes før kuliltekoncentrationerne opnår et niveau på omkring 250 ppm (jf. Gasreglement A) Kropssymptomer ved indånding af kulilte, f.eks. hovedpine efter 70 minutters ophold i en atmosfære indeholdende 200 ppm kulilte. I gennemsnit indberettes 10 kulilteulykker eller nærved hændelser om året. Selv om der kun indberettes få sager, er der en klar tendens til at ældre villakedler, villakedler med åbent aftræk og gaskomfurer, antageligt uden flammeovervågning, giver anledning til flere kulilteudslip ( nærved hæn-

9 DGC-rapport 6 delser eller ulykker) end andre typer gasapparater i den undersøgte periode ( ). Desuden viser analysen, at ældre bygasledninger giver anledning til en del kulilteulykker eller nærved hændelser. Vedrørende årsager til kulilteudslippene angives i de indberettede sager følgende 10 grunde i forbindelse med naturgas: 1) Aftræk 2) Forpufning 3) Indregulering 4) Komponent defekt 5) Korrosion 6) Lavt tryk i opstillingsrum 7) Luftvej spærret 8) Manglende vedligehold 9) Snavs/sod/støv 10) Utætheder Det samlede antal gange årsagen snavs/sod/støv og årsagen korrosion er blevet anvendt som årsag til en kulilteulykke eller nærved hændelse i forbindelse med naturgas, ligger mellem 0-6 gange om året. Dette er et forholdsvis højt antal og kan måske skyldes, at der oftest anvendes ikke korrosionsfaste aluminiumsaftræk. DGC anbefaler, at man i fremtiden holder øje med, om dette antal er stigende. Vedrørende bygas blev angivet 5 grunde: 1) Fejlbetjent komfur 2) Utæt komfur 3) Utæt ledning 4) Blokeret aftræk 5) Utæt samling Vedrørende F-gas angives to grunde: 1) Fejlbetjent 2) Defekt Generelt er det svært dels at bestemme graden af kulilteforgiftningen dels i enkelte sager at afgøre, om der overhovedet har været tale om kulilteforgiftninger eller blot nærved hændelser ud fra det arkiverede materiale.

10 DGC-rapport 7 For at få en objektiv vurdering af, om der er tale om en kulilteforgiftning eller nærved hændelse, er det undersøgt, hvorvidt et analyseværktøj kan anvendes. Blandt tre modeller er det vurderet, at programmet CONTAMW/14/ er det mest anvendelige simuleringsprogram for beregning af koncentrationen af kulilte i en bolig. Simuleringsprogrammet CONTAMW er i en enkelt konkret sag anvendt til at bestemme koncentrationen af kulilte i de rum en kulilteforgiftet person havde opholdt sig. De simulerede resultater stemmer overens med de faktiske data fra sagsrapporten i Sikkerhedsstyrelsens arkiv. Med simuleringsprogrammet CONTAMW vil det i fremtiden være muligt objektivt at afgøre, om der foreligge omstændigheder for en nærved hændelse eller en egentlig kulilteulykke og derved forbedre dokumentationen af de enkelte sager, den efterfølgende behandling og arkivering. Ligeledes vil simuleringsprogrammet CONTAMW kunne være nyttigt i forbindelse med udarbejdelsen af informationsmateriale om, hvor farligt kulilteudslip er, og hvordan udslippene kan undgås.

11 DGC-rapport 8 4 Baggrund 4.1 Historisk blik på forgiftningsulykker i forbindelse med brug af gas i Danmark I Danmark benyttes hovedsagligt tre forskellige typer af gas i i alt installationer: Naturgas, F-gas og bygas. I 2003 blev de tre typer gas benyttet i ca bygasinstallationer, naturgasinstallationer og F-gasinstallationer/6/. Af de naturgasinstallationer er ca villakedler. Langt de fleste by- og naturgasbaserede gasapparater findes i almindelige boliger, mens F-gasinstallationer antageligt primært anvendes udendørs i forbindelse med campingudstyr og varmeovne/lamper i restauranter og kun i mindre grad anvendes i boliger. Brugen af alle tre gastyper medfører, at der hvert år forekommer ulykker med kulilteforgiftning. Disse uheld forekommer primært i private boliger. Kulilteforgiftninger i forbindelse med bygasudslip (som i København er kulilteindholdig) forekommer typisk pga. uagtsom omgang med gaskomfurer eller ved bygasindtrængning fra knækkede ledninger. Kulilteforgiftninger i forbindelse med brug af F-gas forekommer ligeledes typisk pga. uagtsom omgang med gasforbrugene udstyr, herunder gasgrill og gasvarmeovne, mens kulilteforgiftningerne ved brug af naturgas typisk forekommer pga. af dårlig forbrænding i defekte naturgaskedler. 4.2 Beskrivelse af benyttede naturgasbaserede villakedler i Danmark I Tabel 1 ses sammensætningen af villakedler i Hovedstadsregionens Naturgas (HNG) område i år 2004 fordelt efter aftræks- og kedeltyper. Aftrækstyperne er opdelt i tre kategorier: åbent, lukket og naturligt, mens kedeltyperne er opdelt efter 5 typer: Gasblæseluftsbrændere, atmosfæriske gulvkedler, væghængte kedler, kondenserende kedler og andre typer. Desuden er gennemsnitsalderen for hhv. åbne og lukkede aftrækstyper angivet foruden gennemsnitsalderen for alle de listede anlæg.

12 DGC-rapport 9 Kedeltype Aftrækstype (delmængde af det samlede antal) Samlet Gennemsnitsalder antal Åbent Lukket Naturligt [stk.] [År] Åbent aftræk [stk.] Split aftræk [stk.] Lukket aftræk [stk.] Naturligt aftræk [stk.] Gasblæseluftsbrændere Atmosfærisk gulvkedel Væghængte kedler Kondenserende kedler Andre typer Samlet antal [stk.] Gennemsnitsalder [år] (aftrækstype) 17 7 Gennemsnitsalder[år] (kedel) 10 Tabel 1 Sammensætningen af naturgasbaserede villakedler i HNG s område i 2004 /17/ Eksempler på de aftrækstyper, der er nævnt i Tabel 1, er vist grafisk i bilag 2. Af Tabel 1 fremgår, at der i år 2004 var installeret ca kedler med åbent aftræk og ca kedler med lukket aftræk i HNG s område. Denne fordeling svarer godt til landsgennemsnittet, idet der i Danmark i år 2002 var installeret kedler med åbne aftrækssystemer/7/ og kedler med lukkede aftrækssystemer /18/. I Figur 1 er vist det samlede antal villakedler installeret i Danmark i perioden

13 DGC-rapport 10 Antal Villakedler Årstal Figur 1 Samlet antal naturgasbaserede villakedler installeret i Danmark siden Gaskomfurer og bygasnettet I dag findes der omkring gaskomfurer/10/, hvoraf er tilsluttet det københavnske bygasnet. De første gaskomfurer blev installeret uden flammeovervågning, mens alle gaskomfurer installeret i de senere år er blevet installeret med overvågning, da dette siden januar 1996 har været et lovkrav. Efter 1. september 2004 har det desuden været et lovkrav, at også brugte bygasapparater, hvis disse geninstalleres, skal have flammeovervågning. I dag vurderes det, at hovedparten (2/3) af de eksisterende gaskomfurer ikke har flammeovervågning, samt at gennemsnitslevealderen for et gaskomfur ca. er 20 år. Med hensyn til nyinstallationer er der i Københavns Energi (KE) område en tilvækst på ca nye om året, mens omkring kunder falder fra. Udskiftningsraten er lav, omkring 35 om året /12/. 4.4 Grill og varmeovne (F-gasapparater) Der findes i dag ca F-gasbaserede installationer. DGC kender ikke fordelingen på disse. 4.5 Indikatorer på kulilteudslip Kulilte lugter ikke og kan i princippet kun identificeres ved hjælp af en kuliltemåler. I forbindelse med kulilteudslip findes der dog en række indikatorer, med hvilke man kan detektere et kulilteudslip.

14 DGC-rapport 11 Den bedste indikator, ud over en egentlig måling med en kuliltealarm, er, at konstatere kilden udslipstedet hvor enten uforbrændt bygas eller røggas fra afbrændt gas udstrømmer. Følgende indikatorer kan også benyttes: Røggas fra afbrændt gas indeholder vand, som kan fortætte på vinduer I bygassen er der tilsat præcist så meget odorant, at bygassen fra et udslip vil kunne lugtes før kuliltekoncentrationerne opnår et niveau på omkring 250 ppm (jf. Gasreglement A) Kropssymptomer kan også benyttes som indikatorer. I Figur 2 ses de symptomer, som kan forekomme, hvis man indånder kulilte. Figur 2 Symptomer som funktion af opholdstid og kuliltekoncentration. Se nærmere forklaring nedenfor. /8/ På figuren er angivet i hvor lang tid en stillesiddende person skal opholde sig i forskellige kuliltekoncentrationer for at binde en vis andel af blodets carboxyhemoglobin til kulilten med de nævnte symptomer til følge.

15 DGC-rapport 12 Ophold i område A er risikoløst, i område B begynder man at mærke svimmelhed og får hovedpine, i område C får man opkastninger, taber bevidstheden og er i dødelig fare, og ophold i område D overleves ikke. Af Figur 2 ses, at et ophold i en luft som indeholder 200 ppm kulilte, vil give anledning til hovedpine og svimmelhed efter ca. 1½ time. 4.6 Delkonklusion, gastyper I de danske boliger findes ca forskellige gasinstallationer, der i 2003 fordelte sig således: bygasinstallationer naturgasinstallationer F-gasinstallationer Bygasinstallationerne er hovedsaligt gaskomfurer tilsluttet det københavnske bygasnet, og det vurderes, at ca. 2/3 af disse komfurer er uden flammeovervågning. Kulilteforgiftninger forekommer typisk pga. uagtsom omgang med gaskomfuret eller ved bygasindtrængning fra knækkede ledninger. Af naturgasinstallationerne er ca. ¼ med åbne aftrækssystemer og de resterende med lukket aftrækssystem. Kulilteforgiftning forekommer oftest pga. dårlig forbrænding i defekte naturgaskedler. Fordelingen af F-gasinstallationer på gasgrill, gasvarmeovne og andet F- gasforbrugende udstyr kendes ikke. Det er typisk uagtsom omgang med de gasforbrugende apparater, der her fører til kulilteforgiftning. Kulilte lugter ikke og kan i princippet kun identificeres ved hjælp af en kuliltemåler. Der findes dog en række indikatorer, med hvilke et kulilteudslip kan detekteres: Konstatering af selve udslipsstedet for uforbrændt bygas/røggas fra afbrændt naturgas Røggas fra afbrændt gas indeholder vand, der kan fortætte på vinduer I bygassen er der tilsat præcist så meget odorant, at bygassen fra et udslip vil kunne lugtes før kuliltekoncentrationerne opnår et niveau på omkring 250 ppm (jf. Gasreglement A) Kropssymptomer ved indånding af kulilte, f.eks. hovedpine efter 70 minutters ophold i en luft indeholdende 200 ppm kulilte.

16 DGC-rapport 13 5 Analyse af kulilteulykker eller nærved hændelser i Danmark Dette kapitel tager udgangspunkt i den del af Sikkerhedsstyrelsen arkiv om gasulykker, som omhandler forgiftningsulykker i boliger. Ved kulilteulykker forstås ulykker, hvor der er sket forgiftning af personer, mens der ved nærved hændelser ikke er sket personskade. 5.1 Antal nærved hændelser eller kulilteulykker DGC har i Sikkerhedsstyrelsens arkiv fundet i alt 50 indberettede sager fra perioden om kulilteulykker eller nærved hændelser ved brug af natur- eller bygas i boliger. Dette svarer i gennemsnit til 10 uheld om året. Hertil kommer de sager, som ikke indberettes, samt de sager, som ikke klassificeres korrekt som nærved hændelser eller egentlige kulilteulykker. Desuden er der i periode fra også forekommet 3 kulilteulykker eller nærved hændelser forårsaget af gasapparater i erhvervsejendomme samt 2 kulilteulykker eller nærved hændelser ved brug af F-gasapparater. I dette projekt er valgt at medtage de 2 ulykker, som er fremkommet ved brug af F-gas, mens de 3 uheld som er forekommet i erhvervssammenhæng ikke er medtaget Antal ulykker og nærved hændelser Naturgas F-gas Bygas Årstal Figur 3a Kulilteulykker og nærved hændelser i boligen, Figur 3a viser de undersøgte kulilteulykker og nærved hændelser for årene , mens Figur 3b alene viser kulilteulykkerne i samme periode.

17 DGC-rapport Antal ulykker Naturgas F-gas Bygas Årstal Figur 3b Antal kulilteulykker i boligen, Af Figur 3a ses, at der i perioden er indtruffet mellem 3-21 årlige tilfælde af nærved hændelser eller egentlig kulilteulykker i Danmark. Af Figur 3b ses, at 1-13 af disse årligt var egentlige ulykker. 5.2 Analyse af de gasapparater som udgør kilden til de indberettede kulilteulykker eller nærved hændelser Alle de sager, DGC har gennemlæst i forbindelse med dette projekt, viser, at kulilteforgiftning eller nærved hændelser i boliger, hvor naturgas er involveret, har vedrørt defekte naturgasfyrede villakedler. I Figur 4 ses antallet af kulilteulykker forårsaget af defekte villakedler i Danmark fordelt på årstal i perioden Fra perioden er nærved hændelserne også medtaget.

18 DGC-rapport 15 Antal ulykker og nærved hændelser Figur Årstal ukendt(nærved) lukket forbrænding(nærved) Åben forbrænding(nærved) lukket forbrænding(ulykke) Åben forbrænding(ulykke) Antal kulilteulykker forårsaget af defekte villakedler i Danmark fordelt på årstal og åbne og lukkede aftræk, I perioden er nærved hændelserne medtaget I Figur 5-6 er nærved hændelserne og kulilteulykkerne vist som opsummerede værdier for perioden fordelt efter hhv. villakedlens registrerede aftrækskode samt antal år installationen har været i drift. Antal ulykker eller nærved hændelser Lukket forbrænding(+split aftræk) Åben forbrænding Aftrækskoder Ikke oplyst Figur 5 Antal ulykker eller nærved hændelser i forbindelse med defekte naturgasvillakedler opsummeret for perioden

19 DGC-rapport Antal ulykker eller nærved hændelser Antal år installationen har været i drift [år] Figur 6 Antal kulilteulykker eller nærved hændelser for perioden forårsaget af defekte villakedler i Danmark grupperet efter antal drifts år Figur 7 viser antallet af ulykker eller nærved hændelser i forbindelse med udslip af kulilte i Danmark i perioden med brug af bygas fordelt på anlægstype. Antal ulykker eller nærved hændelser Komfur Ledning Ved ikke Gasapparat eller ledning Figur 7 Antal kulilteulykker eller nærved hændelser i forbindelse med brug af bygas fordelt på anlægstype opsummeret for perioden

20 DGC-rapport 17 Figur 8 viser antallet af ulykker eller nærved hændelser i forbindelse med udslip af kulilte i Danmark i perioden med brug af F-gas fordelt på anlægstype. 16 Antal ulykker eller nærved hændelser F-grill varmeovn F-gasapparat Figur 8 Antal kulilteulykker eller nær ved hændelser i forbindelse med brug af F-gas fordelt på anlægstype opsummeret for perioden På denne baggrund kan det konkluderes, at kulilteulykker eller nærved hændelser i forbindelse med brug af naturgas primært opstår i forbindelse med defekte ældre villakedler (Figur 6). Desuden bemærkes det, at defekte bygasledninger samt uagtsom brug af bygaskomfurer, antageligt uden flammeovervågning, også er årsag til en del kulilteulykker eller nærved hændelser (Figur 7). Af Figur 5 ses, at det samlede antal forekomster af kulilteudslip eller nærved hændelser fra åbne aftræk i perioden er større end for lukkede. Det betyder, idet kedler med åbne aftræk kun udgør 1/3 del af den samlede installerede mængde, at der er forbundet en relativt større risiko ved brug af kedler med åbne aftræk end lukkede. 5.3 Analyse af årsagen til udslip af kulilte Figur 9 viser de årsager, som er blevet angivet i forbindelse med indrapportering om kulilteulykker eller nærved hændelser, hvor defekte naturgasbaserede villakedler i boliger var involveret i perioden

21 DGC-rapport Antal gange som hver årsag optræder i perioden aftræk korrosion komponent defekt indregulering forpufning luftvej spæret Lavt tryk i opstillin gsrum Utæt snavs/sod/støv mangle nde vedligehold Ved ikke Figur 9 Årsag angivet i forbindelse med kulilteulykker eller nærved hændelser forårsaget af defekte naturgaskedler opsummeret for perioden Af de 10 årsager var snavs/sod/støv den årsag, som blev benyttet hyppigst. Figur 10 viser en samlet opgørelse af antallet af kulilteulykker eller nærved hændelser forårsaget af snavs/sod/støv (tilsmudsning) og korrosion i defekte naturgaskedler fordelt efter årstal gennem perioden Grunden til at disse to årsager er vist sammen skyldes, at snavs/sod/støv kan være det første tegn på, at kedlen eller kedlens aftræk er ved at korrodere. 16 Antal gange som årsagen koorosion og snavs er blevet benyttet Årstal Figur 10 Antallet af kulilteulykker eller nærved hændelser forårsaget af snavs og/eller korrosion i defekte villakedler i perioden

22 DGC-rapport 19 På Figur 10 ses, at det samlede antal gange årsagen snavs/sod/støv og årsagen korrosion er blevet anvendt som årsag til en kulilteulykke eller nærved hændelse, ligger mellem 0-6 gange om året, samt at årsagerne i alt er blevet benyttet 19 gange over en periode på 5 år. Dette er et forholdsvis højt antal og kan måske skyldes, at der oftest anvendes ikke korrosionsfaste aluminiumsaftræk. DGC anbefaler, at man i fremtiden holder øje med, om dette antal er stigende. I Figur ses de årsager, som er angivet i forbindelse med kulilteulykker eller nærved hændelser med brug af by- eller F-gas i perioden Antal ulykker eller nærved hændelser, utæt komfur utæt ledning Blokeret aftræk utæt samling fejl betjent komfur Figur 11 Årsager angivet i forbindelse med kulilteulykker eller nærved hændelser med brug af bygas opsummeret for perioden Antal ulykker eller nærved hændelser, fejlbetjent defekt Figur 12 Årsag angivet i forbindelse med kulilteulykker eller nærved hændelser med brug af F-gas opsummeret for perioden

23 DGC-rapport Analyse af hvordan forholdene som vedrører de menneskelige konsekvenser dokumenteres I Tabel 2 ses en oplistning af den dokumentation, som vedrører de menneskelige konsekvenser i de af DGC gennemlæste sager om kulilteulykke eller nærved hændelse i boliger, hvor en defekt naturgasbaseret villakedel er involveret. Dokumentationen er grupperet efter fem parametre, der er valgt på baggrund af de beskrivelser, der er gennemgående i de gennemlæste sager om kulilteulykker og nærved hændelser. De fem parametre er hhv.: Måling i røggassen og rum Tilskadekomne personers reaktioner Beskrivelse af udslipstedet Beskrivelse af fysiske tegn Lægeerklæring Sag (DGCarkiv) Tabel 2 Kulilteulykker eller nærved hændelser i perioden relateret til naturgasbaserede kedler Måling af kulilte, ppm Tilskadekomne personers Beskrivelse af Fysiske Lægeerklæring reaktioner udslipstedet tegn C Opstillingsrum 600 ppm Personen føler sig Ja Over 5000 ppm i røggas dårlig D Personen har voldsom Ja Kuliltetilfæl- hovedpine det er dokumenteret med en lægeerklæring E 240 ppm i opstillingsrum Ingen personpåvirk- Nej ppm i røggas ning F Nær omkommet Ja Duggede ruder G Person kaster op Nej Lugt H Målt 4000 ppm i røggas Måske renselem Kuliltealarm IJ Målt i røggas, over 4000 ppm Nej K Målt i røggas, over 3000 ppm Ja L M N Målt i røggas, over 4000 ppm Målt i røggas, over 2000 ppm Kulilteniveauet i røggassen er ved et måleapparat konstateret til at være høj og ikke Ingen røggasudtrængning

24 DGC-rapport 21 målbar 0 Målt i røggas, over 4000 ppm PQ Målt i røggas, over Personer føler sig Nej Lugt ppm dårlig TU vw xyz Det konstateres, at der er forekommet udledning af kulilteholdige forbrændingsprodukter Der er forekommet udledning af kulilteholdige forbrændingsprodukter. Målt i røggas, over 3000 ppm Nej Nej Ingen røggasudtrængning 1 Forgiftningsulykke, ingen dokumentationer Nej 2 Målt i røggas, ca ppm Sygdomstegn ja 3 Forgiftningsulykke, ingen dokumentationer Nej 4 Biograf(erhverv, uden for kategori) 5 Målt i røggas, over 5000 ppm Kulilteulykke, ingen beskrivelse af symptomer nej 6 Ingen røggasudtrængning 7 Målt i røggas, ca ppm Nej 8 Målt i røggas ca ppm nej 9 ja Blodprøve foretaget 10 Målt i røggas ca ppm Mistanke om kuliteudslip 11 Personer er blevet dårlige 12 Målt i rum 950 ppm Personpåvirkning: Faldt ned af trappen Ja Sandsynligvis rensedækselet på røgkassen 13 Målt i rum ppm efter ½ time udluftning Personer har hovedpine nej 14 Ved ikke 15 Målt i røggas over ppm Ingen røggas udtrængning 16 Personer kørt på ja Lugt

25 DGC-rapport 22 skadestuen 17 Målt i røggas over 1000 ppm Kulilteulykke, ingen beskrivelse af symptomer Nej 18 Målt i røggas over 5000 ppm Måske Dug på ruderne 19 Kulilteulykke, ingen beskrivelse af symptomer nej 20 Målt i røggas 6000 ppm Ingen røggas udtrængning Oversigten i Tabel 2 viser, at de dokumenterede oplysninger om kulilteforgiftningerne ofte er sparsomme. Således findes der i de gennemgåede sager f.eks. ikke nogen ensartet vurdering af graden af de enkelte kuliltetilfælde. Dette er et problem i forbindelse med arkiveringsfasen, hvor det vurderes, at enkelte sager til tider arkiveres forkert. Således vurderer DGC, på baggrund af en samtale med Sikkerhedsstyrelsen, at enkelte sager, der kategoriseres under kulilteforgiftning, skulle havde været kategoriseret som en nærved hændelse og omvendt. Dette er blandt andet et problem i forbindelsen med senere forskning og forebyggelsesarbejde. 5.5 Delkonklusion, årsager Analysen viser, at der i gennemsnit indberettes 10 kulilteulykker eller nærved hændelser om året for boliger. Selv om der kun indberettes få sager, viser analysen, at der er en klar tendens til, at ældre villakedler, villakedler med åbent aftræk og gaskomfurer, antageligt uden flammeovervågning, giver anledning til flere kulilteudslip ( nærved hændelser eller ulykker) end andre typer gasapparater i den undersøgte periode ( ). Desuden viser analysen, at ældre bygasledninger giver anledning til en del kulilteulykker eller nærved hændelser. Vedrørende årsager til kulilteudslippene angives i de indberettede sager følgende 10 grunde i forbindelse med naturgas: 1) Aftræk 2) Forpufning 3) Indregulering 4) Komponent defekt 5) Korrosion

26 DGC-rapport 23 6) Lavt tryk i opstillingsrum 7) Luftvej spærret 8) Manglende vedligehold 9) Snavs/sod/støv 10) Utætheder Det samlede antal gange årsagen snavs/sod/støv og årsagen korrosion er blevet anvendt som årsag til en kulilteulykke eller nærved hændelse i forbindelse med naturgas, ligger mellem 0-6 gange om året. Dette er et forholdsvis højt antal og kan måske skyldes, at der oftest anvendes ikke korrosionsfaste aluminiumsaftræk. DGC anbefaler, at man i fremtiden holder øje med, om dette antal er stigende. Vedrørende bygas blev angivet 5 grunde: 1) Fejlbetjent komfur 2) Utæt komfur 3) Utæt ledning 4) Blokeret aftræk 5) Utæt samling Vedrørende F-gas angives to grunde: 1) Fejlbetjent 2) Defekt På baggrund af de indberettede sager, som er gennemgået og analyseret, kan det overordnet konkluderes, at der sker en systematisk og god arkivering hos Sikkerhedsstyrelsen på det foreliggende dokumentationsmateriale. Der synes dog på et punkt at være et problem i forbindelse med kategoriseringen af sagerne, nemlig at få et klart billede af, hvorvidt der er forekommet en kulilteforgiftning samt graden af denne. Dette kan være et problem i forbindelse med senere forskning og forebyggelsesarbejde.

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003

Emission fra større gasfyrede kedler. Projektrapport Juli 2003 Emission fra større gasfyrede kedler Projektrapport Juli 23 Emission fra større gasfyrede kedler Jan de Wit Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 23 Titel : Emission fra større gasfyrede

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION Analyserapport Maj 2013 Projektnummer: 740 Version: 3, 30. maj 2013 Udarbejdet af: Simon Juul Nielsen, Carsten Tonn-Petersen Udarbejdet for:energistyrelsen

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 RØGALARMER Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: cfo@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

7 gode huskeregler. Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed. I Forandring

7 gode huskeregler. Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed. I Forandring DONG Gas Distribution A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Tlf. 72 10 20 30 Cvr-nummer 27210406 naturgas@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Døgnvagttelefon 75 36 39 40 Energi I Forandring 7 gode huskeregler 1 Friskluftåbninger

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Bachelorprojekt 17. december 2012 Allan Hansen Finansbacheloruddannelsen Speciale i ejendomshandel

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 VEJDIREKTORATET OFFENTLIGE

Læs mere

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Slutrapport Oktober 2003 ENS j.nr. 1763/98-0019 Sikkerhedsforhold samt varetagelse

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 2 Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 19791997 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1997 Kort om dette notats

Læs mere