Sundholm Syd Skema A AB+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundholm Syd Skema A AB+"

Transkript

1 Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1

2 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter

3 Introduktion til PixiHaveByen som princip PixiHaveByen handler om bæredygtighed: socialt, ved at være en åben bebyggelse, der imødekommer de ønsker og behov for fællesskab, mangfoldighed og forskellighed, sådan som det er kommet til udtryk den kvartersplan, som områdets beboere har været med til at formulere. grønt, ved at give mulighed for at den enkelte kan gøre noget for at dyrke grøntsager til nytte og blomster, buske og træer til fornøjelse i pixihaverne mellem husene og på drivhusaltanerne; et vugge-til-vugge -princip. Havernes by - mangfoldighed og sammenhæng PixiHaveByen er på én gang tæt by og dyrkningshaveby. Denne tilstand er opnået ved at samle boligerne i tårnhuse, der er drejet i forhold til hinanden, så der kommer maksimal lys og luft mellem husene. Tårnhusene giver bebyggelsen et lille fodaftryk og de sociale rum får maksimalt areal at udfolde sig på. Da princippet for byrum og sociale mødesteder er havebyens princip, er bygningerne udformet, så der er mulighed for i stueetagerne at indrette værksteder, serviceerhverv, butikker og andre publikumsvendte funktioner, der vil skabe liv i havebyen. Grobunden for et bæredygtigt socialt liv mellem husene er netop de tilbud, som naturligt tiltrækker brugere. Byens haver grønt for alle Haverne er indhegnet med åbne trådhegn og er enten private, offentlige haver eller små lukkede skovstykker. Det åbne hegn giver alle mulighed for at nyde det grønne, hvad enten man har adgang eller ej. Altanerne kan forandres til drivhuse ved at facadernes lette plader kan køres for og en tung altanbagvæg holder på varmen. De højeste huse har taghaver, hvor regnvand kan opsamles og bruges til at vande haverne med. Byens huse mellemrum og byliv PixiHaveByens huse og bebyggelsesplan ligner ikke noget andet i området. Dermed bliver bebyggelsen en buffer mellem Sundholms tunge pavillonhuse og Hørgårdens rationelle betonblokke og en platform for et uformelt sted at mødes, fordi alt er særligt netop her. Projektet er et klart udtryk for områdets særlige karakter og identitet, hvor vigtige sociale tråde på forskelligt niveau skaber sammenhæng med de omgivende områder. Bebyggelsen er en invitation til beboere og naboer om at sætte en ny dagsorden for fællesskabet mellem det nye og det eksisterende ved at være et siveområde med stor åbenhed i form af stier på kryds og tværs gennem have- og pladsrum. Byliv før bygninger Det er den uformelle og demokratiske åbenhed, der er grundlaget for Pixihavebyens karakter. Projektet repræsenterer et socialt hovedgreb, der er vigtigt i forhold til ejerskab, fællesskab og byliv på kort og på længere sigt og giver mange muligheder for variation af pixihavernes kvaliteter, offentlighedsgrader, udformning og anvendelse. Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 3

4 Rammer for ansøgningen Lokalplanforslag Sundholm Syd Det fremgår af lokalplanen at boligerne skal opføres i 6 punkthuse: 3 huse i 3 etager og 3 huse i 4 etager, hver med et grundplan på ca. 12 x 20m. Bruttoetagearealet for et 3-etages hus bliver derfor ca. 720m² og for et 4-etages hus ca. 960m². Lokalplanen sætter retningslinjer for bebyggelsens karakter og placeringen af de enkelte huse. Der er tale om punkthuse hvorimellem der er felter med haver og stier. KK s arkitekturpolitik Nye, urbane rum skal tage udgangspunkt i den københavnske egenart, der i høj grad knytter sig til byrummenes menneskelige skala. Ny arkitektur bør kunne tilpasses fremtidige programkrav. Københavns Kommune kan stille krav til den arkitektoniske kvalitet og fleksibilitet i løsningerne. I visse tilfælde indgår planlagte omdannelser i lokalplanlægningen, f.eks. når der stilles krav om stueetager, der senere kan overgå fra bolig til erhvervsformål. Det er kommunens mål, at der tænkes byliv, før der tænkes byrum, og at der tænkes byrum, før der tænkes huse. Det er vigtigt for bylivet, at bearbejde rummenes kantzoner og overgangene mellem offentlige og private rum, hvor ophold og møder mellem mennesker kan foregå. Kommunen stiller krav til både anlæg og drift af nye byrum, men det vil ofte være private aktører der står som grundejere af disse rum. Københavns Kommune har en tæt dialog med de københavnske boligselskaber, der driver en betydelig del af den eksisterende boligmasse. Kommunen medfinansierer og fører tilsyn med det støttede byggeri og kan derigennem arbejde for sine arkitekturpolitiske mål. Matrikulære arealer De to parceller, Sundholm Syd AB+ I og Sundholm Syd AB+ II er henholdsvis 1885m² og 2031m². Matriklegrænserne fremgår af lokalpanen. Lejlighedsstørrelser og fordeling Der skal bygges boliger i 3 størrelser: omtrent 85m², 105m² og 125m², i en omtrentlig fordeling på 20%, 60% og 20%. Den gennemsnitlige størrelse skal være ca. 105m 2 Bebyggelsens ydre fremtræden Sundholm Syd er et socialt krydsfelt og vil i fremtiden være helt afhængigt af et velfungerende byliv for at hænge sammen som en levende og tryg by. Et varieret og inkluderende byliv finder sted hvor byen skaber rum for improvisationer, møder og ophold. Vigtigt er også, at der etableres sammenhæng mellem livet inde i husene og udenfor husene. Udefra skal man mærke, at det er et sted hvor folk bor, indefra skal det kunne opleves, at det er en by, der bruges. Boligerne skal derfor udformes på en måde så der skabes sammenhænge gennem facaden og sådan at der er velmodulerede overgangszoner og gode muligheder for at leve sig ind i byens liv. Ved udformingen af husene til Sundholm Syd skal der arbejdes udefra og ind. Feltning PixiHavebyens feltningsstrategi sikrer de lokale bevaringsværdige kvaliteter gennem et frit spil med robuste og anvendelige formater. Pixifelterne udgør et katalog der tilsammen løser alle bydelens behov. De felter der er til rådighed for AlmenBolig+ er huset, den private have, asfalt for bløde trafikanter og skuret (til cykler og renovation). Punkthuse Huse med brikkarakter er punkthuse. Dette betyder, at der nok er en indgangsfacade, men der er ikke primærfacade, bagside og gavle. Husets fire sider er ligestillede og skal hver især repræsentere de bagvedliggende boliger med lige stor grad af åbenhed. Facader For at stimulere interaktionen mellem ude- og indeliv bør der tænkes i lette facadesystemer med mulighed for åbninger i rumhøjde, franske altaner, vinterhaver. Facadeløsninger skal være variable og indeholde muligheder for individuelle tilpasninger relateret til de enkelte lejlighedsindretninger. Til hver lejlighed etableres en privat have. Denne skal ligge i nærheden af det hus, den hører til, men ikke nødvendigvis umiddelbart op til. Dog skal lejligheder, der ligger helt eller delvist i stueetagen have direkte udgang til egen have. Haver hvortil der ikke er direkte udgang fra huset, skal have adgang via fælles stier fastlagt i lokalplanen og/ eller lokale private stier, der kun benyttes af beboerne. Haverne skal udlægges i hht. lokalplanens feltningsprincip. De enkelte havers praktiske anvendelighed skal ved udformningen vægtes højere end ensartethed i størrelse og form, idet der altid skal være min. 3 meter mellem de sider af hvert havefelt der ikke deler hjørne. Alle haver skal være indhegnede med trådhegn eller lignende med en stor grad af gennemsigt og mulighed for at planter kan klatre op. Hegnet skal have en højde af 1,8m og være forsynet med en aflåselig dør. Den store højde på hegnet gør, at man oplever det som et åbent filter og de lodrette og vandrette bæringer som en ramme omkring et grønt billede for alle, der færdes i bebyggelsen. Derfor må der ikke bygges lukkede plankeværker mellem haverne. Adgangsveje Asfalterede stier fastlagt i lokalplanen skal fastholdes i den i kortmaterialet viste placering og udformning. Cykelparkering, affaldsopsamling og pulterrum Lokalplanen stiller krav til cykelparkering på 2,5 cykelparkeringsplads pr. 100m² boligetageareal, svarende til 18 pladser til 3-etages husene og 24 pladser til 4-etages husene. Skure for opsamling af dagrenovation skal udformes og dimensioneres i henhold til Regulativ for husholdningsaffald i Københavns Kommune. Skure til affaldsopsamling skal placeres i tilknytning til fælles adgangsvej. Øvrig affaldshåndtering finder sted i kvarterets miljøstationer. Cykelparkering og affaldshåndtering etableres i fritliggende skure på terræn. Pulterrum til de enkelte lejligheder etablers i et samlet areal i husenes stueetager. Der skal være 1 rum pr. lejlighed på minimum 2m² og 6m³. Småbygninger i terræn Københavns Kommunes arkitekturpolitik betoner at det er vigtigt at bearbejde uderummenes kantzoner og overgangene mellem offentlige og private rum, hvor ophold og møder mellem mennesker kan foregå. Intentionerne i arkitekturpolitikken imødekommes ved at småbygninger i terræn undergår en bevidst arkitektonisk formgivning som katalysatorer for udelivet, de uformelle møder, leg, kortvarige ophold i de fælles udearealer. Der kan indtænkes forskellige typer overdækning, bænke, sandkasser, pergolaer, espalierer mv. Tryghed Haver og øvrige udearealer skal gennem den arkitektoniske udformning være trygge steder at opholde sig på alle tider af døgnet. Væsentlige virkemidler er god belysning, åbne hegnstyper med god gennemsigt, overskuelige rum med klare grænser, rene flader med faste belægninger, åbenhed i boligernes facader mv. 4 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter

5 PixiHaveBy AB+ Fælles dyrkningshave Affaldsskur Fælles asfalterede adgangsveje Plads Fælles asfalterede adgangsveje Affaldsskur Plads Affaldsskur Plads Plads N N AB + 1 AB + 2 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 5

6 Stamoplysninger 48 BOLIGER - I ALT 4872M²+ PULTERRUM 168M² = 5040M² Samlet grundareal = 4582m² Bebyggelsesprocent = 110% Eksempel på fordeling på 3 stk. 3 etages huse og 3 stk. 4 etages huse. HUSE I 3 ETAGER HUSE I 4 ETAGER I ALT % AF SAMLET ANTAL BOLIG M² I ALT Sundholmsvej 85m² % 765m² 105m² % 2205m² Sundholm 125m² % 1125m² 81m² % 243m² 89m² % 534m² m² Affaldsskur 4 Fælles dyrkningshave Fabrikken for Kunst og Design Fælles asfalterede adgangsveje 3 Fælles asfalterede adgangsveje Affaldsskur Affaldsskur 3 Parkering 13 pladser Parkering 12 pladser N Hørgården 6 Almen Bolig + Sundholm Skema A Plan 1:2000 Bertelsen & Scheving arkitekter

7 Skyggediagrammer 21 juni kl. 8:00 21 april/august kl. 8:00 21 juni kl. 12:00 21 april/august kl. 12:00 21 juni kl. 18:00 21 april/august kl. 18:00 N Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 7

8 AB+ området i PixiHaveBy Sundholm Sundholmsvej Fælles dyrkningshave Affaldsskur Fabrikken for Kunst og Design Fælles asfalterede adgangsveje Parkering 13 pladser Affaldsskur Fælles asfalterede adgangsveje Parkering 12 pladser Hørgården 8 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter

9 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 9

10 Bebyggelsen med skure på terræn 10 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter

11 Bebyggelsen med skure i huse Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 11

12 Eksempel på fordeling af lejligheder 3 etager 7 lejligheder Facade Stue 105 m m m m 2 1. sal 81 m m 2 85 m 2 24 m 2 pulterrum 2. sal Planer og facade 1: Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter

13 Eksempel på fordeling af lejligheder 4 etager 9 lejligheder Facade Stue 105 m m m m m2 1. sal 2. sal 85 m 2 89 m 2 32 m 2 pulterrum 89 m 2 85 m 2 3. sal Planer og facade 1:500 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 13

14 Pixiskure på terræn 1 m 2 pr cykel Basisskur med 9 pladser = 9 m 2 Pergola Pixiskure med opholdsmuligheder Sandkasse Espalier til klatreplanter Halvtag 2 skure med 18 pladser pr. 3 etagers hus Bænk under pergola Bænk under pergola Sandkasse Pixiskure med opholdsmuligheder 3 skure med 27 pladser pr. 4 etagers hus Espalier til klatreplanter Bænk under pergola Bænk under pergola Pergola Affaldsskure 14 m 2 pr. matrikel samlet eller delt i 2 Espalier til klatreplanter Espalier til klatreplanter 14 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter

15 Pixihaver på terræn Pixihave med hegn Felt af pixihaver Adgang fra lejlighed Privat have Privat have Adgang fra lejlighed Adgang fra lejlighed Sandkasse Espaliervæg ud til privat have Pergola over døre til cykelskur Bænk under pergola Privat have Privat have Privat have Privat have Adgang fra fælles sti Privat have Affaldsskur Adgang fra fælles sti Adgang fra fælles sti Espalier til klatreplanter Felt af pixihaver med pixiskure og små pladser til ophold Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 15

16 Magelæg med Hørgården 16 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter

17 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 17 Plan 1:1000

18 Bredgade 76a, Havehuset DK-1260

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger 1 Forord Det er ikke tilfældigt, at så mange vælger at bo i Ballerup Kommune. Kommunen har et alsidigt boligtilbud, mange arbejdspladser,

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere