Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål"

Transkript

1 Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE... side 5 Lokalplanens formål og indhold... side 5 Forhold til anden planlægning... side 5 Delvis ophævelse af lokalplanen... side 6 Miljøvurdering... side 6 Lokalplanens retsvirksninger... side 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER... side 7 1. Formål og indhold... side 7 2. Område- og zonestatus... side 7 3. Områdets anvendelse... side 9 4. Anvendelse ift. andre lokalplaner/byplanvedtægter (efter byområder)... side 9 5. Vedtagelsespåtegning... side 15 BILAG... side 16 Bilag 1 - Matrikellister... side 17 Bilag 2 - Kortbilag... side 33 3

4

5 REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Baggrund Formål og indhold Lokalplan 027 er en tema- eller emnelokalplan, der udelukkende skal sikre, at boliger i de af planen omfattede områder anvendes til helårsboligformål. Forbudene skyldes, at gældende byplanvedtægter og lokalplaner ikke indeholder specifikke krav om helårsbeboelse, og derfor ikke lever op til kommuneplanens bestemmelser om helårsanvendelse. Lokalplan 027 har derfor til formål, at ældre byplanved-tægter og lokalplaner ændres, så det entydigt fremgår, at boliger skal anvendes som helårsboliger. 3 lokalplaner omfatter flere forskellige byområder (bevarende lokalplaner fra tidligere Nexø Kommune, Hasle Kommune og All.-Gudhjem Kommune). De omtalte vedtægter og lokalplaner ændres ikke med hensyn til andre bestemmelser eller indhold i øvrigt. Sommerhusområder omfattes ikke af planen. For overskuelighedens skyld gennemgås og opgøres de nævnte planer område for område, svarende til kommuneplanens inddeling i byområder. Lokalplan 027 vil efter vedtagelse sikre hjemmel til (efter planlovens 18), at håndhæve helårsformål i alle de områder på Bornholm, der omfattes af denne lokalplan. Lokalplan 027 har derfor til formål at en række områder omfattet af ældre byplanvedtægter og lokalplaner ændres, så det entydigt fremgår, at boliger skal anvendes som helårsboliger. 3 lokalplaner omfatter flere forskellige byområder (bevarende lokalplaner omfattende områder i tidligere Nexø Kommune, Hasle Kommune og All.-Gudhjem Kommune). Administrationen af de omtalte vedtægter og lokalplaner ændres ikke med hensyn til de andre forhold de regulerer. Sommerhusområder omfattes ikke af planen. De nævnte planer gennemgås og og opgøres område for område, svarende til kommuneplanens inddeling i byområder (kommuneplan 2005). Lokalplan 027 vil efter vedtagelse sikre hjemmel til at håndhæve helårs formål i alle de områder på Bornholm der omfattes af planen. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanlægning Lokalplanens bestemmelser er således udformet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, der fastlægger, at boliger i de berørte områder skal anvendes til helårsbeboelse. 5

6 REDEGØRELSE Lokalplanlægning De af lokalplan 027 omfattede byplanvedtægter og lokalplaner ændres afledt med denne lokalplan, så boliger sikres anvendt som helårsboliger. Konkrete ændringerne i forhold til den enkelte plan fremgår af lokalplanens 4. Delvi ophævelse af lokalplanen den 1. juni Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at ophæve alle helårskrav i en række byområder mm. I overensstemmelse med kommuneplan 2013 gennemføres ophævelser af helårskrav i lokalplaner for de pågældende byområder, herunder områder omfattet af lokalplan 027. Lokalplan 027 er således delvist ophævet, jf. planlovens 33, stk. 3, og vil herefter kun være gældende i byområderne Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Gudhjem-Melsted og Klemensker. MILJØVURDERING Lokalplanen er ikke omfattet af 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der kræves derfor ikke, at en nærmere miljøvurdering udarbejdes. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplanens endelige retsvirkning Når kommunalbestyrelsen endeligt har vedtaget og offentliggjort lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen (ifølge 18 i lov om planlægning) kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til etablering af de anlæg med videre, som planen indeholder. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre tilstandsservitutter kan eksproprieres, hvis det er af væsentlig betydning for at planen kan virkeliggøres. 6

7 BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes hermed følgende bestemmelser: 1. Formål - at fastlægge krav om helårsbeboelse i områder omfattet af allerede gældende byplanvedtægter og lokalplaner 2. Område- og zonestatus 2.1. Lokalplan 027 afgrænses som vist på kortbilag 2, og omfatter alle de ejendomme der fremgår af bilag 1, samt alle matrikler der efter den 1.april 2006 udstykkes fra de nævnte ejendomme Lokalplan 027 vedrører områder omfattet af følgende allerede vedtagne byplanvedtægter og lokalplaner (fordelt efter kommuneplanens inddeling af byområder): 01. Allinge: Byplanvedtægt nr. 3 for off. omr. og hotelområde, lokalplan bevarende lokalplan for Allinge, lokalplan for boligområde ved Birkevej, lokalplan for boligområde ved Kajbjergvej. 03 Bølshavn-Ypnasted - Udgået 04. Gudhjem/Melsted: Lokalplan for boligområde ved Melsted Langgade. 05. Hasle: Byplanvedtægt nr. 3 for boligområdet Gammeltoft, lokalplan 2-B,E,O for områder til bolig-, erhvervs- og offentlige formål omkring Østergade, lokalplan 84-2 for boligområde (ved Gammeltoft), lokalplan 84-3 for område øst for Østergade, lokalplan 1-7 for område ved Siegård, lokalplan 1-B for boligområde (ved Toftelunden), lokalplan 1-10 for Solgården, lokalplan bevarende lokalplan for Hasle, lokalplan 1-12 for Præstegade 2 (bevarende lokalplan). 06. Klemensker: Lokalplan 0-01 bevarende lokalplan for Klemensker, lokalplan 5-2 for boligområde syd for Lindevej, lokalplan, lokalplan 5-3 for boligområde ved Klemens Kro, lokalplan 32-B,O for boligområde i Klemensker. Områder omfattet af lokalplan 0-01, der ligger i landzone, overføres med denne lokalplan til byzone (skraveret på kortbilag). 07. Lobbæk - Udgået 08. Listed - Udgået 10. Nexø: Byplanvedtægt nr. 3 for et boligområde ved Homannegård, lokalplan 16 for boligområde ved Ferskesø, lokalplan 19 for boligområde i Nexø Bymidte (v. Munkegade), lokalplan 21 for boligområde ved Jydegænget, lokalplan 29 for boligområde ved de gl. tennisbaner, lokalplan 30 - bevarende lokalplan for Nexø. 7

8 BESTEMMELSER 11. Nyker - Udgået 12. Nylars - Udgået 17. Rønne: Byplanvedtægt nr. 2 for Rønne Købstads Bygrunde, byplanvedtægt nr. 4 for kvarteret ved Louisenhøj og Nyvang, byplanvedtægt nr. 5 for Rønne-Knudsker, byplanvedtægt nr. 7 for område ved Østre Anlæg, byplanvedtægt nr. 8 for boligområdet Rønne Syd, byplanvedtægt nr. 9 for Helse- og erhvervsområder, byplanvedtægt nr. 10 for et område omkring Åvangsskolen, Byplanvedtægt nr. 14 for 2. etape af boligområdet Rønne Syd, lokalplan 19 for et område ved Sagavej, lokalplan 24 for et område ved Sagavej, lokalplan 25 for et område ved Pistolstræde, lokalplan 31 for et boligområde ved Torneværksvej, lokalplan 36 for et område ved Fredensborg, lokalplan 37 for et område ved Østergade, lokalplan 38 for Pilehøj, lokalplan 39 for Brøndshøj, lokalplan 40 for et boligområde ved Haslevej, lokalplan 45 for et kvartercenter ved Gartnervang, lokalplan 47 for St. Torvegade, lokalplan 48 for et boligområde ved Ndr. Ringvej, lokalplan 49 for et område ved Sveasvej, lokalplan 53 for et boligområde ved Svanevang, lokalplan 54 bevarende lokalplan for de centrale byområder, lokalplan 56 for Lynghøjen, lokalplan 63 for Bornholms Musikhus, lokalplan 84 for et område ved Peter Ibsens Vej, lokalplan 96 for boligbebyggelse og p-plads ved Borgergade. 18. Sandvig - Udgået 19. Sorthat-Muleby - Udgået 20. Snogebæk/Balka - Udgået 21. Svaneke: Lokalplan 24 for et boligområde ved Gryneparken, Lokalplan 30 bevarende lokalplan for Svaneke. 22. Tejn-Sandkås - Udgået 23. Vang, Teglkås og Helligpeder - Udgået 24. Vestermarie - Udgået 26. Østermarie - Udgået 27. Aakirkeby: Byplanvedtægt nr. 1 for et boligområde ved Kannikegård, lokalplan 4 for boligområde ved Elmevej, lokalplan 6 for boligområde omkring Haregade, lokalplan 15 for BAFkarréen, lokalplan 16 for område ved Rønnevej, lokalplan 17 for karréen ved det gl. hospital, lokalplan 18 for boligomr. v. Rensdyrvej, lokalplan 25 for den sydlige ende af Aakirkeby, lokalplan 26 for Aakirkeby bykerne. 29. Aarsdale - Udgået 8

9 BESTEMMELSER 3. Områdets anvendelse 3.1. I alle de af lokalplan 027 omfattede områder, må boliger kun anvendes til helårs boligformål Kommunalbestyrelsen kan tillade etablering af feriebeboelse som supplement til helårsbeboelse, dog ikke i byområderne Rønne, Nexø, Aakirkeby og Allinge, eller i byområder der i kommuneplanen er udlagt til centerformål. (Note til 3.1 og 3.2: Regionskommunens administrative praksis vedr. anvendelse af helårsboliger og etablering af supplerende ferieboliger findes beskrevet i kommuneplanens kommentarer til generelle rammer for lokalplanlægning). 4. Anvendelsesmæssige konsekvenser af Lokalplan 027 i forhold til andre lokalplaner/byplanvedtægter (efter byområder) Allinge Byplanvedtægt nr. 3 for off. område og hotelområde i Allinge: 2.3 boligbebyggelse erstattes med helårs boligbebyggelse Lokalplan 00-01, bevarende lokalplan for Sandvig, Allinge, Gudhjem, Melsted, Ypnasted og Bølshavn: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål i Allinge. Lokalplan for et boligområde ved Birkevej: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål Lokalplan for et boligområde ved Kajbjergvej i Allinge: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål 4.2 Bølshavn og Ypnasted - Udgået Gudhjem og Melsted Lokalplan for et boligområde ved Melsted Langgade, Gudhjem: 3.1 boligformål erstattes med helårsboligformål Hasle Byplanvedtægt nr. 3 for boligområdet Gammeltoft i Hasle: 2.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 2-B,E,O for områder til bolig-, erhvervs-, og offentlige formål omkring Østergade i Hasle, delområde B: 3.2 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 84.2 Hasle G-A for et boligområde i Hasle: 3.1 der tilføjes Området må kun anvendes til helårs boligformål. 9

10 BESTEMMELSER Lokalplan 84.3 Hasle Ø, for et område øst for Østergade i Hasle, delområder IIA og IIB: 3 b og 3c, Der tilføjes Boliger må kun anvendes til helårs boligformål. Lokalplan 1-7, for boligområde ved Siegård i Hasle: 1 boligformål erstattes med helårs boligformål, ny 3.1 Boliger må kun anvendes til helårs boligformål (lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til 3.2, 3.2 til 3.3 og 3.3 til 3.4) Lokalplan 1.10 for Solgården: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 1B for boligomr.(v. Toftelunden): 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål Lokalplan 1-12, bevarende lokalplan for Præstegade 2, Hasle: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 0.01, bevarende lokalplan for Hasle, Nyker, Klemensker: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål i Hasle. Lokalplan 1-12, bevarende lokalplan for Præstegade 2, Hasle: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål Klemensker Lokalplan 0.01, bevarende lokalplan for Hasle, Nyker, Klemensker: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål i Klemensker. Lokalplan 5-2 for et boligområde syd for Lindevej i Klemensker: 1 og 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 5-3 for et boligområde ved Klemens Kro: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 32-B,O for boligområde i Klemensker, delområder 1 og 3: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. 4.6 Lobbæk - Udgået 4.7 Listed - Udgået 10

11 BESTEMMELSER Nexø Byplanvedtægt nr. 3 for et boligområde i Nexø, Homannegård: 2.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 16, for et boligområde ved Ferskesø: 3.1 Områdets anvendelse fastlægges til tæt lav boligbebyggelse eller række-, kæde- og gårdhuse, ændres til Områdets anvendelse fastlægges til helårs beboelse. Bebyggelse kan etableres som tætlav boliger eller række-, kæde- og gårdhuse,. ) Lokalplan nr. 19 for et nyt boligområde i Nexø Bymidte: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 21, for boligområde i Jydegænget i Nexø: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 29 for området ved de gamle tennisbaner i Nexø: 3.1 suppleres med Boliger skal anvendes til helårs boligformål. 3.2 og 3.3 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 30, bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listes, Svaneke, Aarsdale, Nexø og Snogebæk: Ny 3.1 Inden for lokalplanens bevaringsområder i Nexø må boliger kun anvendes til helårs boligformål. Lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til Nyker - udgået 4.10 Nylars - udgået 11

12 BESTEMMELSER Rønne Byplanvedtægt nr. 2 for Rønne Købstads Bygrunde (de dele der ikke er ophævet med senere lokalplaner): 3 Beboelse og forretningsformål erstattes med Helårs boligformål og forretningsformål. Byplanvedtægt nr. 4 for kvarteret ved Louisenhøj og Nyvang: Tilføjes 6.1 Boliger skal anvendes til helårs bolig formål.. Byplanvedtægt nr. 5 for et område i Rønne og Knudsker Kommune: tilføjelse til 5.1 og 6.1 Boliger skal anvendes til helårs boligformål. Byplanvedtægt nr. 7 for område ved Østre Anlæg: Tilføjelse til 2.3 Boliger skal anvendes til helårs boligformål. Byplanvedtægt nr. 8 for boligområdet Rønne Syd, Første etape: Ny 2.1 Inden for byplanvedtægtens område skal boliger anvendes til helårs boligformål. Hidtidig 2.1 ændres til 2.2, 2.2 til 2.3. Byplanvedtægt nr. 9 for et helse og erhvervscenter i Rønne Syd: 2.1b Boligformål erstattes med helårs boligformål. Byplanvedtægt nr. 10 for et område omkring Åvangsskolen: Tilføjelse til 2 Boliger skal anvendes til helårs boligformål. Byplanvedtægt nr. 14 for 2. etape af boligområdet Rønne Syd: 2,2a, 2,3 og 2.4 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 19 for et område ved Sagavej: 3.1 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 24 for et område ved Sagavej (Delområde B): Boligformål erstattes med helårs boligformål.lokalplan 25 for et område ved Pistolstræde: 3.1 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 25 for et omr. ved Pistolstræde: 3.1 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 31 for et boligområde ved Torneværksvej: 3.1 og 3.3 Boligformål erstattes med helårs boligformål. 12

13 BESTEMMELSER Lokalplan 36 for et område ved Fredensborg (delområde A): 3.2 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 37 for et område ved Østergade: 1.1 og 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 38 for Pilehøj, delområder B1, B2 og B3: Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 39 for Brøndshøj: 3.11 og Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 40 for et boligområde ved Haslevej: 1 og 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 45 for et kvartercenter ved Gartnervangen: 3.1 evt. bolig erstattes med evt. helårs boligformål Lokalplan 47 for St. Torvegade 105 og 109, delområde 1 og 2: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 48 for et boligområde ved Ndr. Ringvej: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 49 for et område ved Sveavej: og Boligformål erstattes med helårs boligformål, bolig og erhvervsmæssige formål erstattes med helårs boligformål og erhvervsmæssige formål Lokalplan 53 for et boligområde ved Svanekevej: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 54 bevarende lokalplan for de centrale byområder: Ny 4.4 Inden for lokalplanområdet må boliger kun anvendes til helårs boligformål Lokalplan 56 for Lynghøjen: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 63 for Bornholms Musikhus: 3.1 beboelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 84 for et område ved Peter Ibsens Vej, Område A: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 96 for boligbebyggelse og parkeringsplads ved Borgergade: 2.3 ændres til 3.1 og boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Hidtidig 3.1 ændres til

14 BESTEMMELSER 4.12 Sandvig - Udgået 4.13 Sorthat-Muleby - Udgået 4.14 Snogebæk-Balka - Udgået Svaneke Lokalplan 24 for et boligområde ved Gryneparken i Svaneke: Boliger må kun anvendes til helårs boligformål (lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til 3.2, 3.2 til 3.3, 3.3 til 3.4, etc.) Lokalplan 30, bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listes, Svaneke, Aarsdale, Nexø og Snogebæk: Ny 3.1 Inden for lokalplanens bevaringsområder i Svaneke må boliger kun anvendes til helårs boligformål. Lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til Tejn-Sandkås - Udgået 4.17 Vang, Teglkås og Helligpeder - Udgået 4.18 Vestermarie - Udgået 4.19 Østermarie - Udgået Aakirkeby Byplanvedtægt nr. 1 for et boligområde ved Kannikegård: 2.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 4 for et boligområde ved Elmevej: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 6 for et boligområde omkring Haregade: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 15 for BAF-karreen: 3.1, omr. 1 og 2 - boligformål erstattes med helårs boligformål. 3.2 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 16 for område ved Rønnevej: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 17 for karreen ved det gamle hospital: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. 3.4 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 17.1 for Karreen ved det gamle hospital: 3.4 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. 14

15 BESTEMMELSER Lokalplan 18 for boligområde ved Rensdyrvej: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 25 for område i den sydlige ende af Aakirkeby: ny 3.1 Boliger Inden for lokalplanområdet må kun anvendes til helårs boligformål (lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til 3.2, 3.2 til 3.3, 3.3 til 3.4 etc.) Lokalplan 26 for Aakirkeby bykerne: ny 3.1 Boliger Inden for lokalplanområdet må kun anvendes til helårs boligformål (lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til 3.2, 3.2 til 3.3, 3.3 til 3.4 etc.) 5. Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen Bjarne Kristiansen / Anna Sofie Poulsen Borgmester Chef for Teknik & Miljø Vedtagelsespåtegning vedr. delvise ophævelser Lokalplanen er delvist ophævet af Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni Carsten Scheibye Formand for Teknik- og miljøudvalget / Claus Steensgaard Jensen Teknik- og Økonomidirektør 15

16 BILAG 1- Matrikellister 16

17 BILAG 1- Matrikellister Lokalplanområder/matrikler der omfattes af temalokalplan 27, jf. lokalplanens 2.1 og 2.2 (opgjort efter byområder og lokalplanområder) 01. Allinge Byplanvedtægt 3, Off, omr. Og hotel, Allinge Allinge-Sandvig Markjorder: 311a, 314a, 315, 317a, 317d, 324d, 324e, 324f, 324h, 326c, 380b, 381a, 381b, 7000i Bevarende lokalplan 00-01, Allinge Allinge Bygrunde: 1, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 4, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 6b, 7, 8, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 9h, 9i, 9k, 9l, 9m, 9n, 9o, 9p, 9q, 9r, 9t, 10, 11, 12a, 13a, 13c, 16a, 16d, 16f, 16g, 17, 18, 19d, 19e, 19f, 19g, 19k, 19l, 19m, 20, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g, 21h, 21i, 21k, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29a, 29b, 29c, 30, 31a, 31b, 31c, 32a, 32c, 32d, 32e, 32f, 32g, 32h, 32i, 32o, 33a, 33b, 34b, 34c, 35a, 35b, 37, 38, 39, 40, 41a, 41c, 41d, 41e, 41f, 41g, 41h, 41i, 41k, 41m, 41n, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49b, 49e, 49f, 49l, 50a, 50b, 50c, 50d, 50e, 50f, 50g, 50h, 50i, 50l, 50m, 50o, 51a, 51b, 52, 53a, 53b, 53c, 54a, 54b, 55b, 55c, 55d, 55m, 55n, 55u, 56a, 56b, 56e, 57a, 57b, 58, 59, 62, 63a, 63b, 63c, 64, 65, 66a, 66b, 66c, 67, 68, 69a, 70, 71a, 71b, 72, 73a, 73c, 74b, 75, 76a, 76b, 76c, 76f, 77, 78, 79, 80, 81a, 81c, 82a, 82b, 83a, 83c, 83d, 83e, 83f, 83g, 83h, 83i, 84a, 84b, 84c, 85, 86, 87a, 87b, 87c, 88a, 88b, 88c, 88d, 89a, 89b, 89c, 90, 91a, 91b, 91d, 92a, 92b, 92c, 92e, 92f, 93, 94a, 94b, 94c, 94d, 95a, 95b, 96a, 96b, 97, 98a, 100, 102a, 102b, 102c, 103, 104, 105a, 106, 109, 110, 112, 113, 114a, 114b, 114d, 114e, 115, 116a, 116b, 117, 118a, 118b, 119a, 119b, 119c, 119d, 120a, 120b, 120c, 120d, 121a, 121b, 121c, 122a, 122b, 122c, 122f, 122p, 122q, 122r, 123, 124a, 124b, 125a, 125c, 125d, 125e, 125f, 126a, 128c, 129, 130, 131a, 132, 133a, 133b, 134a, 134b, 134c, 135a, 135b, 136, 137, 138, 139a, 139b, 140, 141, 142, 143, 144, 147a, 147b, 148a, 149a, 150, 151a, 151b, 151c, 153, 154a, 156, 157, 158, 159a, 159b, 159c, 159d, 159e, 159g, 159h, 160a, 161a, 161b, 161c, 162, 163, 164a, 164b, 165, 166a, 167a, 167b, 167d, 168a, 169a, 169b, 170, 171, 172, 173a, 174b, 174c, 174d, 175, 178a, 178b, 178c, 178d, 178e, 179, 180, 181, 182a, 182c, 182e, 182g, 182h, 183, 184, 185a, 185b, 186, 188a, 188b, 188c, 188d, 188e, 189a, 189b, 190a, 190b, 191, 192a, 194a, 195, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213a, 213b, 215a, 215b, 7000a, 7000aa, 7000ab, 7000ac, 7000ad, 7000æ, 7000ae, 7000af, 7000ag, 7000ah, 7000ai, 7000ak, 7000al, 7000am, 7000an, 7000b, 7000c, 7000d, 7000e, 7000g, 7000h, 7000i, 7000k, 7000l, 7000m, 7000n, 7000o, 7000ø, 7000p, 7000q, 7000r, 7000s, 7000t, 7000u, 7000v, 7000x, 7000y, 7000z, 7000f, samt del af 49a Allinge-Sandvig Markjorder: 339b, 339c, 339e, 339f, 339g, 7000f, samt del af 339d Lokalplan for boligområde Ved Birkevej, Allinge Allinge-Sandvig Markjorder: 345a, 345d, 7000ac Lokalplan for boligområde ved Kajbjergvej, Allinge Allinge-Sandvig Markjorder: 118a, 118b, 118c, 118d, 118e, 7000af, 7000ag 17

18 BILAG 1- Matrikellister 04. Gudhjem Lokalplan for boligomr. ved Melsted Langgade, Gudhjem Gudhjem Fiskerleje, Gudhjem: 241am, 241g, 243c, 243d, 243e, 243f, 243g, 7000ab, 7000ac 05. Hasle Byplanvedtægt nr. 3 for boligområdet Gammeltoft i Hasle Strandmarken, Hasle Jorder: 91, 92a, 92b, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122b, 122c, 122d, 122e, 122f, 122g, 122h, 122i, 122k, 122l, 122m, 122n, 122o, 123, 124, 125, 126, 127a, 127b, 128, 129. Lokalplan 2-B,E,O for områder til bolig-, erhverv- og offentlige formål omkring Østergade i Hasle Hasle Bygrunde: 34, 78, 79a, 79b, 81a, 84c, 89a, 90a, 90b, 90c, 92ad, 92af, 92ah, 254, 256, 7000v, 7000x, 7000aø, samt del af 81c Hasle Markjorder: 70m, 71a, 71b, 72b, 79c, 86b, 86c, 86d, 86e, 86k, 86l, 86m, 86o, 86q, 86r, 86t, 86u, 86v, 86y, 86z 86æ, 87a, 87b, 87c, 88a, 88b, 88c, 89a, 89b, 89c, 89f, 89g, 89h, 89i, 89k, 90c, 7000k, 7000m, samt del af 79g Strandmarken, Hasle Jorder: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Lokalplan 84.2 for boligområde i Hasle (V. Gammeltoft) Strandmarken, Hasle Jorder: 122a Lokalplan 84-3 for område øst for Østergade i Hasle Strandmarken, Hasle Jorder: 72e, 72f, 72g, 72h, 80b, 7000am, 7000n Lokalplan 1-10 Solgården Strandmarken, Hasle Jorder: 26b 18

19 BILAG Lokalplan 1-B, Boligområde v. Toftelunden, Hasle Strandmarken, Hasle Jorder: 101, 102, 103, 104, 141b, 141c, 141d, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151 Lokalplan 1-7, Boligområde ved Siegård, Hasle Strandmarken, Hasle Jorder: 130, samt del af 131b Bevarende lokalplan 0-01, Hasle Hasle Bygrunde: 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6a, 6c, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i, 11a, 11b, 11c, 12, 13a, 13b, 14a, 14b, 14d, 14e, 14f, 14g, 15, 16a, 16d, 17, 19, 20a, 20b, 20c, 21, 22, 23a, 23b, 24, 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f, 27, 28a, 28b, 28c, 28d, 28f, 28g, 28h, 28k, 28l, 29c, 29d, 29e, 29f, 29g, 29h, 29i, 29k, 29l, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 32c, 32d, 32e, 33b, 33c, 33d, 33e, 34, 35a, 35b, 35c, 35d, 35e, 35f,, 36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g, 36h, 37a, 37c, 38a, 38b, 39a, 39b, 39c, 40, 41a, 41b, 42, 43, 44a, 44b, 44c, 45a, 45b, 45c, 45d, 45e, 45f, 45g, 45h, 45i, 46a, 46b, 46c, 47, 48a, 48b, 48c, 49, 50a, 50b, 50c, 50d, 50e, 50f, 50g, 50h, 50i, 50l, 50m, 50p, 50q, 50r, 52a, 52b, 52c, 52d, 52e, 52f, 53a, 53b, 55, 56a, 57a, 58b, 61, 62a, 62b, 62e, 62f, 63, 64, 65, 67a, 67b, 67c, 68, 72, 73a, 73b, 75a, 75b, 75c, 77a, 78, 79a, 79b, 80b, 81b, 83a, 83c, 84b, 84c, 85, 86a, 86b, 86c, 86d, 86e, 86f, 86g, 86h, 86i, 86k, 86l, 87, 88a, 88b, 89a, 89b, 90a, 90b, 90c, 91a, 91b, 92ac, 92ad, 92ae, 92af, 92ah, 92ai, 92ak, 92c, 92d, 92e, 92f, 92g, 92h, 92i, 92k, 92l, 92n, 92o, 92p, 92q, 92r, 92s, 92t, 92u, 92v, 92x, 92y, 92z, 93, 94a, 94b, 94c, 94d, 94e, 94f, 94g, 94h, 94i, 94k, 95, 96a, 96b, 96c, 96d, 96e, 96f, 96g, 96h, 96i, 96k, 96l, 96m, 97a, 97b, 97c, 97d, 98, 99, 100a, 100b, 101a, 101b, 101d, 101e, 101f, 101g, 102, 103, 104a, 104b, 107, 108a, 109a, 109b, 110, 111a, 112a, 112b, 112c, 112d, 113, 114, 116, 117, 118a, 118b, 118c, 119, 121a, 121b, 122a, 122b, 123, 124, 126, 127a, 127b, 127c, 127e, 127f, 128b, 129a, 129b, 130, 131, 132, 133a, 134a, 134b, 135a, 135b, 135c, 135d, 135e, 135f, 135g, 136a, 136b, 137, 138b, 139, 140a, 140b, 141a, 141b, 142a, 142b, 142c, 142d, 142e, 142f, 143a, 144a, 144b, 144d, 144e, 144f, 144h, 145, 146, 147, 148, 150, 151a, 151b, 152, 153, 154a, 154b, 155a, 155b, 155c, 155d, 156a, 156b, 156c, 156d, 156e, 156f, 156g, 156h, 156i, 156k, 157b, 157c, 157d, 158a, 158b, 159, 160a, 160b, 162a, 162b, 162c, 162d, 163a, 163b, 163c, 163d, 163e, 163f, 163g, 163h, 164a, 164b, 164c, 164d, 164e, 164f, 164g, 164h, 165, 166a, 166b, 166c, 166d, 167a, 167b, 168, 169, 170, 171, 172a, 172b, 172c, 172d, 172e, 172f, 173, 174, 175, 176, 177, 179a, 179b, 179c, 180a, 180b, 180c, 180d, 180e, 180f, 180g, 180k, 181a, 181b, 182a, 182b, 182c, 182d, 182e, 182f, 182g, 183a, 183b, 183c, 184a, 184b, 184c, 184d, 184e, 185a, 185b, 185c, 186a, 188c, 188d, 188l, 190a, 192a, 192b, 192c, 192f, 192g, 195, 196, 197, 198a, 198b, 199b, 200a, 200b, 201, 202a, 202b, 202c, 203, 204, 205, 206a, 207, 208, 209, 210, 211a, 211b, 211c, 211d, 211e, 211f, 211g, 211h, 211i, 211k, 212, 213a, 213c, 213d, 214, 215a, 215b, 215c, 215d, 216a, 216b, 216c, 216d, 216e, 216f, 216g, 216h, 217a, 217b, 218a, 218b, 218c, 218d, 218e, 218f, 218g, 218h, 218k, 218l, 218m, 219a, 219c, 219d, 219f, 219g, 219i, 219k, 219l, 219m, 219n, 219o, 219p, 219q, 219r, 219s, 219t, 219u, 220b, 221, 222, 223, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 7000a, 7000aa, 7000ab, 7000ac, 7000ad, 7000ae, 7000af, 7000ag, 7000ai, 7000ak, 7000ao, 7000ap, 7000aq, 7000ar, 7000as, 7000at, 7000au, 7000av, 7000ax, 7000ay, 7000az, 7000aø, 7000b, 7000ba, 7000c, 7000d, 7000f, 7000g, 7000h, 7000k, 7000l, 7000n, 7000o, 7000p, 7000q, 7000t, 7000u, 7000v, 7000x, 7000y, 7000z, 7000æ, 7000ø Hasle Markjorder: 70b, 70e, 70f, 70g, 70m, 70n, 86b, 86c, 86e, 86k, 86m, 86o, 86q, 87b, 87c, 8b,,88c, 89a, 89b, 89c, 89f, 89g, 89h, 89i, 90c, 115z, 117b, 117c, 119b, 119c, 120b, 120c, 120h, 122b, 122c, 148a, 148b, 149b, 149c, 149d, 149e, 149f, 149g, 149h, 150b, 7000k, Samt dele af 86d og 86v Strandmarken, Hasle Jorder: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23 19

20 BILAG Bevarende lokalplan 1-12 for Præstegade 2, Hasle Hasle Bygrunde: 111a 06. Klemensker Lokalplan 32-BO, Boligområde i Klemensker Klemensker: 87dg, 87dh, 87di, 87dk, 87dl, 87dm, 87dp, 87dx, 87em, 87eo, 87er, 87fr, 87gl, 87gø, 87ha, 87hæ, 87id, 87ie, 87ik, 87ki, 87kk, 87kl, 87km, 87kn, 87ko, 87kp, 87kq, 87kr, 87kt, 87ku, 87kv, 116c, 116d, 116e, 116f, 116g, 116h, 116i, 116k, 116l, 117a, 117b, 117c, 117d, 117e, 117f, 117g, 117h, 117i, 117k, 117l, 117m, 117n, 7000y, 7000z, 7000æ Lokalplan 5-2, Boligområde syd for Lindevej, Klemensker Klemensker: 87mh, 87mi, 87mk, 87ml, 87mm, 87mn, 87mo, 87mp, 87mq, 87ms, 87mt, 87mu, 87mx, 87my, 87nd, 87nq, 87nr, 7000av, 7000bd, 7000be, 7000bf, samt del af 87nf Lokalplan 5-3 Boligområde ved Klemens Kro, Klemensker Klemensker: 118d, 118e Bevarende lokalplan 0-01, Klemensker Klemensker: 4ac, 4ad, 4af, 4ag, 4ah, 4ai, 4ak, 4al, 4am, 4an, 4at, 4bq, 4br, 4g, 4h, 4i, 4t, 4u, 4v, 4z, 4æ, 4ø, 8d, 8f, 8g, 87aa, 87ab, 87af, 87ag, 87ah, 87ak, 87an, 87ao, 87ap, 87aq, 87ar, 87as, 87at, 87au, 87av, 87ax, 87az, 87aæ, 87aø, 87bb, 87bc, 87bd, 87be, 87bf, 87bg, 87bh, 87bi, 87bk, 87bl, 87bm, 87bn, 87bo, 87bq, 87bs, 87bu, 87bv, 87bx, 87bæ, 87bø, 87ca, 87cb, 87cc, 87cd, 87ce, 87cf, 87cg, 87ch, 87ci, 87cl, 87cm, 87cn, 87cp, 87cq, 87cr, 87cs, 87ct, 87cu, 87cv, 87cx, 87cy, 87cæ, 87cø, 87d, 87db, 87dd, 87de, 87dg, 87dh, 87di, 87dk, 87dl, 87dm, 87dn, 87do, 87dp, 87dq, 87dr, 87dt, 87du, 87dv, 87dx, 87dy, 87dz, 87dø, 87e, 87ea, 87eb, 87ec, 87ed, 87ee, 87ef, 87eh, 87ek, 87el, 87em, 87en, 87eo, 87ep, 87eq, 87er, 87es, 87et, 87eu, 87ev, 87ex, 87ez, 87eæ, 87eø, 87f, 87fa, 87fb, 87fc, 87fe, 87fi, 87fl, 87fm, 87fo, 87fp, 87fr, 87fs, 87ft, 87fø, 87gb, 87gf, 87gg, 87gm, 87gn, 87gp, 87gu, 87gv, 87gx, 87hd, 87hh, 87hi, 87hm, 87hn, 87hp, 87ht, 87hu, 87hx, 87ig, 87kæ, 87lx, 87n, 87ni, 87nn, 87p, 87r, 87s, 87t, 87u, 87v, 87y, 87z, 87æ, 87ø, 178b, 178d, 178e, 178f, 179a, 179b, 7000ak, 7000aq, 7000bv, 7000n, 7000o 10. Nexø Byplanvedtægt nr. 3, Boligområde i Nexø, Homannegård Nexø Markjorder: 23b, 23c, 383b, 383c, 383d, 383e, 383f, 383g, 383h, 383i, 383k, 383l, 383m, 383n, 383o, 383p, 383q, 383r, 383s, 383t, 383u, 383v, 383x, 383y, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409a, 409b, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, samt del af 7000p 20

21 BILAG 1- Matrikellister Lokalplan 16, Boligområde ved Ferskesø Nexø Bygrunde: 63q, 63s, 63t, 63u, 63v, 63x, 63y, 7000y, samt del af 70i Lokalplan 19 Boligområde i Nexø bymidte Nexø Bygrunde: 93f, 94b Lokalplan 21, Boligområde i Jydegænget Nexø Bygrunde: 328b Lokalplan 29, Område ved de gamle tennisbaner Nexø Markjorder: 337bc, 337bd, 337be, 337kc, 337kd, 337ke, 337kf, 337kg, 337kh, 337ki, 337kk, 337kl, 337km, 337kx, 337le, 337ti, samt dele af 337tp og 337sv Bevarende lokalplan 30, Nexø Nexø Bygrunde: 1a, 1d, 2a, 2b, 2d, 3a, 3b, 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 7, 8, 9, 10a, 10b, 12, 13, 14a, 14b, 15a, 16a, 16c, 17, 18a, 18b, 19a, 19b, 20a, 21, 22, 23a, 23b, 24, 25a, 25b, 26a, 27, 28a, 28b, 28c, 29, 30a, 30b, 30c, 30d, 31, 32a, 32b, 33a, 33b, 33c, 33d, 33e, 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 35, 36, 37b, 38, 39a, 42a, 42b, 43, 44a, 44b, 44c, 45a, 46, 47, 48, 49, 50a, 50b, 50c, 51a, 51b, 52, 53, 54, 56a, 56b, 56c, 56d, 57, 58, 59a, 59c, 59d, 59e, 59f, 59g, 59h, 60a, 60b, 61, 62, 63c, 63i, 63k, 63l, 63m, 63o, 64a, 64b, 65a, 65b, 66c, 66d, 67a, 67b, 68a, 68b, 68c, 70a, 70b, 70g, 70h, 70i, 71, 72, 73a, 74, 75, 76, 77, 78a, 78b, 79a, 80a, 80c, 80f, 81a, 82a, 82c, 83, 84a, 84b, 84d, 85, 86, 88a, 88f, 88g, 89a, 89b, 89c, 89d, 89e, 90, 91, 92, 93a, 93b, 93c, 93d, 93e, 93f, 94a, 94b, 95a, 95b, 95c, 95d, 95e, 95f, 95g, 95h, 95i, 95k, 95n, 95o, 95p, 96a, 96b, 96e, 96f, 96g, 96h, 97a, 97b, 97c, 97d, 98a, 98c, 99a, 99b, 99c, 99d, 100, 101a, 101b, 101c, 102, 103a, 103b, 103c, 103d, 104a, 104b, 104c, 105a, 105b, 106, 107, 109, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 111a, 111e, 111f, 111g, 111h, 111i, 111k, 111m, 111n, 111p, 112a, 112b, 112c, 112d, 112e, 112f, 112h, 113a, 113b, 113c, 113d, 114a, 114c, 114d, 115, 116, 117, 118a, 118b, 118c, 119a, 119b, 119c, 121a, 121b, 121c, 122, 123, 125a, 125d, 125e, 125f, 125g, 125i, 125k, 125n, 126b, 127a, 127f, 128a, 128c, 128e, 129a, 129e, 130a, 132, 133a, 134a, 134e, 134f, 135, 136a, 136b, 137a, 139a, 140a, 141a, 141b, 141c, 142b, 145a, 145b, 145c, 145e, 145g, 145k, 145l, 146a, 146b, 146e, 146f, 147a, 147b, 148a, 148c, 149a, 150a, 150b, 152, 153, 156a, 156b, 157a, 157b, 158a, 158c, 159b, 159c, 159f, 160a, 160c, 162a, 162aa, 162ad, 162ae, 162af, 162ag, 162ah, 162b, 162c, 162d, 162f, 162g, 162i, 162k, 162l, 162m, 162n, 162o, 162p, 162q, 162r, 162s, 162t, 162u, 162v, 162z, 162æ, 163, 164, 165, 166a, 167a, 167b, 168, 169, 170a, 170b, 170c, 171, 172a, 172b, 173a, 173c, 174a, 174b, 174c, 174d, 174e, 174f, 175a, 176c, 177, 178a, 178c, 179, 180, 182a, 183a, 183b, 184a, 184b, 184d, 184e, 184f, 185a, 185b, 186, 187, 188a, 188b, 190, 191b, 192, 193, 194a, 194b, 194d, 194g, 195, 196a, 196c, 196d, 196f, 196g, 196h, 196i, 196l, 196o, 196p, 196q, 196s, 197a, 197b, 198a, 198c, 198d, 199, 200, 201a, 201b, 201c, 202, 203, 204a, 204b, 204c, 204d, 204e, 205a, 205d, 205e, 206ao, 206b, 206k, 206v, 206x, 207, 208a, 208d, 208f, 209a, 210, 211a, 211b, 212b, 213a, 213c, 215a, 215b, 215c, 215d, 215e, 215f, 215g, 215h, 215k, 215l, 216a, 216b, 217, 218, 219a, 220a, 220b, 221, 222a, 222b, 223, 224a, 224b, 225a, 225b, 226, 227, 228a, 228b, 229a, 229b, 229c, 229d, 230, 231a, 231b, 232, 233, 234a, 235, 237a, 237b, 237c, 238a, 238b, 238c, 239a, 242, 243a, 243b, 244a, 244c, 245a, 246a, 246b, 246d, 247a, 247b, 248, 249a, 249c, 250, 251, 252, 253a, 253c, 254a, 254c, 257d, 257e, 257f, 257g, 257p, 260b, 260c, 260d, 260e, 260f, 260g, 261a, 261b, 261c, 261d, 263b, 263c, 263e, 263f, 264a, 264b, 264c, 264d, 264e, 264f, 264g, 264h, 264i, 265, 266, 267a, 267c, 267d, 268a, 268b, 269c, 269d, 270, 271, 272a, 272b, 273, 274, 275, 276, 277, 278a, 278b, 279a, 279c, 280a, 280b, 280c, 280d, 280f, 280g, 280h, 281a, 282a, 282b, 283, 284a, 21

22 BILAG1- Matrikellister 284b, 286a, 286b, 287a, 287b, 287d, 287g, 287h, 287i, 288, 289, 290d, 290e, 290f, 290g, 291b, 292a, 292b, 293a, 293b, 293c, 294a, 295a, 295c, 295d, 296a, 296b, 296c, 296d, 297a, 297b, 297c, 298, 302a, 302b, 302d, 302e, 304a, 305a, 305b, 306, 307, 308a, 308b, 314a, 314c, 314d, 315a, 317a, 317c, 317d, 317e, 317h, 317i, 318c, 318d, 318f, 318h, 319a, 319b, 321a, 321c, 321d, 325a, 325b, 326a, 326b, 326c, 326d, 327a, 327b, 328a, 328b, 329a, 329d, 329e, 330a, 330b, 330c, 330d, 330f, 330g, 331a, 331b, 332a, 333a, 333b, 333c, 333d, 333g, 333h, 333i, 333k, 334, 335a, 336a, 336b, 338a, 339a, 339b, 340a, 340d, 340e, 343, 344, 345a, 345c, 346a, 347, 348b, 348c, 348d, 348e, 348f, 349a, 349c, 350a, 350b, 350c, 351, 352, 353a, 353b, 354, 355, 356, 357, 358a, 358b, 359, 360a, 361, 362, 363, 364a, 365a, 365b, 366, 367, 368b, 368e, 368f, 368g, 368h, 368i, 368l, 369a, 369b, 369c, 369d, 369e, 369f, 369g, 369h, 369i, 370, 371, 372, 373a, 373b, 374a, 374b, 374c, 375a, 376, 377, 379a, 380, 382a, 382b, 382c, 383, 384, 388a, 389a, 389k, 389l, 389m, 389n, 389o, 389p, 390a, 390c, 390d, 390e, 391a, 391b, 391c, 391d, 391e, 391f, 391g, 391h, 391i, 391k, 391l, 392a, 392b, 392c, 395k, 396p, 397a, 397b, 397c, 397d, 397e, 397f, 397g, 397h, 397i, 397k, 397l, 397m, 397n, 397o, 397p, 397q, 397r, 397s, 397t, 397u, 397v, 397x, 397z, 400d, 400e, 400f, 402d, 402e, 402h, 403b, 403d, 403e, 403f, 403g, 403h, 403i, 403n, 403o, 403q, 403r, 403s, 403v, 404a 404c, 404e, 405f, 406b, 412, 414, 7000æ, samt dele af 64c, 182b, 206an og 7000z Nexø Markjorder: 337al, 337ar, 337aæ, 337bm, 337ci, 337cv, 337cx, 337cø, 337eh, 337fn, 337fo, 337fp, 337gh, 337gi, 337gx, 337ha, 337ih, 337ii, 337ir, 337kc, 337kd, 337ke, 337kf, 337kg, 337kh, 337ki, 337kk, 337kl, 337km, 337ti, 337tæ, samt dele af 337tp, 337tø, 7000ai 17. Rønne Byplanvedtægt nr. 2, Rønne Rønne Bygrunde: 1213b, 1213c, 1213d, 1216, 1217, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226a, 1226b, 1227b, 1227c, 1227d, 1228d, 1228e, 1228f, 1229a, 1231a, 1231b, 1231c, 1231e, 1232aq, 1232au, 1232ax, 1232aø, 1232ba, 1232bb, 1232bn, 1232bo, 1232bp, 1232bq, 1232br, 1232bs, 1232bt, 1232bu, 1232bv, 1232bx, 1232c, 1232ca, 1232cb, 1232ce, 1232cf, 1232cg, 1232ch, 1232z, 1359p, 1359q, 1369b, 1499b, 1501, 1502a, 1503a, 1504a, 1505a, 1506a, 1507a, 1508a, 1509a, 1510a, 1511a, 1512a, 1513a, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524b, 1524c, 1524d, 1524e, 1524f, 1524g, 1528a, 1528c, 1528e, 1528f, 1528g, 1528h, 1528i, 1528k, 1528l, 1528m, 1528n, 1528o, 1528p, 1528q, 1529a, 1529b, 1529d, 1529e, 1529f, 1529h, 1529i, 1529k, 1529l, 1529m, 1529n, 1529o, 1529q, 1529r, 1529s, 1529t, 1529u, 1530a, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535a, 1535b, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1550, 1551b, 1551c, 1551d, 1551e, 1551h, 1551i, 1551k, 1551l, 1551m, 1551n, 1551o, 1739a, 1742a, 1742b, 1742c, 1742d, 1742e, 1742f, 1742g, 1742h, 1742i, 1742k, 1742l, 1742m, 1742p, 1742q, 1742r, 1742s, 1742t, 1742u, 1744o, 1790a, 1790c, 1790d, 1790e, 1790f, 1790g, 1864, 1913b, 1918, 1933, 7000ck, 7000cl, 7000cm, 7000cn, 7000d, 7000e, 7000m, 7000q, 7000r, 7000t, 7000x, samt dele af 1372, 1530b, 1551g, 1920b, 7000bø og 7000cf Rønne Markjorder: 5ak, 28a, 28k, 78b, 219ab, 219ac, 219ad, 219z, 219æ, 219ø, 7000dq Byplanvedtægt nr. 4, Rønne Rønne Markjorder: 1aa, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ag, 1ah, 1ai, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1ao, 1ap, 1aq, 1ar, 1as, 1at, 1au, 1av, 1ax, 1ay, 1az, 1aæ, 1aø, 1b, 1ba, 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bf, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 1bl, 1bm, 1bn, 1bo, 1bp, 1bq, 1br, 1bs, 1bt, 1bu, 1bv, 1bx, 1by, 1bz, 1bæ, 1bø, 1ca, 1cb, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1x, 1y, 1z, 1æ, 1ø, 74ah, 74ai, 74ak, 74al, 74am, 74an, 74ao, 74ap, 74aq, 74ar, 74av, 74ax, 74ay, 74az, 74aæ, 74aø, 74ba, 74bb, 74bc, 74bd, 74be, 74bf, 74bg, 74bh, 74bi, 74bk, 74bl, 74bm, 74bn, 74bo, 74bp, 74bq, 74br, 74bs, 74bt, 74bu, 74bv, 74bx, 74by, 74bz, 74bæ, 74bø, 74ca, 74cb, 74cc, 74cd, 74ce, 74cf, 74cg, 74ch, 74ci, 74ck, 74cl, 74cm, 74cn, 74co, 74cp, 74cq, 74cr, 74cz, 74dc, 74k, 74l, 74m, 74n, 74o, 74p, 74q, 74r, 74s, 74t, 122h, 122i, 122k, 7000ab 22

23 BILAG 1- Matrikellister Byplanvedtægt nr. 5, Rønne Knudsker: 28ax, 28ay, 28az, 28aæ, 28aø, 28bc, 28bd, 28be, 28bf, 28bg, 28bh, 28bi, 28bl, 28bm, 28bn, 28bo, 28bp, 28bq, 28br, 28bs, 28bt, 28bu, 28bv, 28bx, 28by, 28bz, 28bæ, 28bø, 28ca, 28cb, 28cc, 28cd, 28ce, 28cf, 28cg, 28ch, 28ci, 28ck, 28cl, 28cm, 28cn, 28co, 28cp, 28cq, 28cr, 28cs, 28ct, 28cu, 28cx, 28cy, 28cz, 28cæ, 28cø, 28da, 28db, 28dc, 28dd, 28de, 28df, 28dg, 28dh, 28di, 28dk, 28dl, 28dm, 28do, 28dq, 28dr, 28du, 28dv, 28dx, 28dy, 28dæ, 28dø, 28ea, 28eb, 28ec, 28ed, 28ee, 28ef, 28eg, 28eh, 28ei, 28ek, 28el, 28em, 28en, 28eo, 28ep, 28eq, 28er, 28es, 28et, 28eu, 28ev, 28ex,28ey, 28ez, 28eæ, 28eø, 28fa, 28fb, 28fc, 28fd, 28fe, 28ff, 28fi, 28fk, 28fl, 28fm, 28fn, 28fo, 28fp, 28fq, 28fr, 28fs, 28fu, 28fv, 28fx, 28fy, 28fz, 28fæ, 28fø, 28ga, 28gb, 28gc, 28gf, 28gg, 28gh, 28gi, 28gk, 28gl, 28gm, 28gn, 28go, 28hn, 28hp, 28hq, 28hx, 7000x, Rønne Markjorder: 44ah, 44ai, 44ak, 44al, 44am, 44an, 44ao, 44ap, 44aq, 44ar, 44as, 44at, 44au, 44av, 44ax, 52i, 52k, 52l, 52m, 52n, 52o, 52p, 52q, 52r, 52s, 52t, 52u, 52v, 55a, 55b, 55c, 55d, 7000ct, 7000dd, samt dele af 7000bf, 7000br, 7000dc, 7000dv og 7000p Byplanvedtægt nr. 7, Rønne Rønne Bygrunde: 1477, 1478b, 1479c, 1479d, 1479e, 1479f, 1479g, 1479h, 1479i, 1479k, 1479m, 1479n, 1480, 1481a, 1481b, 1482a, 1482d, 1482e, 1482f, 1482h, 1482i, 7000bh Rønne Markjorder: 3i, 3k, 3l, 3m, 3n, 3o, 3p, 156a, 156o, 156p, 174d, 175i, 175k, 175l, 175n, 7000cx Byplanvedtægt nr. 8, Rønne Rønne Markjorder: 250, 283a, 283aa, 283ab, 283ac, 283ad, 283ae, 283af, 283ag, 283ah, 283ai, 283ak, 283al, 283am, 283an, 283ao, 283ap, 283aq, 283at 283b, 283c, 283d, 283e, 283f, 283g, 283h, 283i, 283k, 283l, 283m, 283n, 283o, 283p, 283q, 283r, 283s, 283t, 283u, 283v, 283x, 283y, 283z, 283æ, 283ø, 295d, 295k, 295l, 295m, 295n, 295o, 295p, 295q, 295r, 299b, 299d, 299e, 299f, 299h, 299k, 299l, 299n, 300c, 300d, 300f, 300g, 310aa, 310ab, 310ac, 310ad, 310ae, 310af, 310ai, 310e, 310f, 310g, 310h, 310i, 310k, 310l, 310m, 310n, 310o, 310p, 310q, 310r, 310s, 310t, 310u, 310v, 310x, 310y, 310z, 310æ, 310ø, 7000cb Byplanvedtægt nr. 9, Rønne Rønne Markjorder: 4ak, 4am, 4an, 4ao, 4ap, 4aq, 4ar, 4at, 4ay, 219bl, 219bæ, 219bø, 219ca, 219cu, 219cv, 219ed, 219em, 219eo, 219ep, 219eq, 219es, 219et, 219eu, 219ex, 219fb, 219fd, 225c, 225e, 225f, 225h, 225i, 237a, 238b, 256e, 256h, 256i, 256k, 256l, 256m, 256n, 262b, 262d, 262e, 262f, 262g, 262l, 264d, 264f, 264i, 264l, 264r, 265b, 265m, 265n, 265o, 265p, 265q, 265r, 265s, 265t, 266b, 266c, 266d, 266e, 266f, 266g, 266h, 266i, 269a, 269aa, 269ac, 269ad, 269ae, 269af, 269ag, 269ah, 269ai, 269al, 269am, 269an, 269ap, 269aq, 269at, 269av, 269ax, 269ay, 269az, 269aæ, 269aø, 269ba, 269bb, 269bc, 269c, 269e, 269h, 269i, 269p, 269r, 269s, 269u, 269x, 269y, 269ø, 276a, 276b, 276e, 276f, 276g, 277c, 277d, 277e, 277n, 277o, 277p, 277q, 277r, 277s, 277t, 303a, 303b, 303c, 303d, 303e, 303f, 303g, 303h, 303i, 305b, 305c, 7000ac, 7000ci, 7000cy, 7000dp, 7000æ, samt dele af 225a, 7000s 23

24 BILAG 1- Matrikellister Byplanvedtægt nr. 10, Rønne Rønne Markjorder: 1c, 1cc, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 4ab, 4av, 4c, 4m, 4p, 74aa, 74ab, 74ac, 74ad, 74ae, 74af, 74ag, 74au, 74c, 74cs, 74cu, 74cv, 74cx, 74cy, 74cæ, 74cø, 74d, 74da, 74db, 74dd, 74e, 74f, 74g, 74h, 74i, 74u, 74v, 74x, 74y, 74z, 74ø, 74æ, 82c, 82m, 107ac, 107ad, 107af, 107ag, 107ah, 107ai, 107ak, 107al, 107an, 107e, 107f, 107g, 107h, 107i, 107k, 107l, 107m, 107n, 107p, 107r, 107s, 107u, 107x, 107y, 107z, 107æ, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 109f, 109g, 109h, 109i, 109k, 109l, 109m, 109n, 109o, 109p, 109q, 109r, 109s, 109t, 109u, 109v, 112c, 113a, 113c, 113f, 113g, 113h, 113i, 113k, 113l, 113n, 113o, 119d, 7000bn, 7000bo, 7000di, samt del af 7000h Byplanvedtægt nr. 14, Rønne Rønne Markjorder: 287c, 287d, 287e, 287f, 287g, 287h, 287i, 287k, 287l, 287m, 287n, 287o, 287p, 287q, 287r, 287s, 287t, 287u, 287v, 287x, 287y, 287z, 287æ, 310ak, 310al, 310am, 310an, 310ao, 310ap, 310aq, 310ar, 310as, 310at, 310au, 310av, 310ax, 310ay, 310az, 310aæ, 310aø, 310ba, 310bb, 310bc, 310bd, 310be, 310bf, 310bg, 310bh, 310bi, 310bk, 310bl, 310bm, 310bn, 310bo, 310bp, 310bq, 310br, 310bs, 310bt, 310bu, 310bv, 310bx, 310by, 310bz, 310bæ, 310bø, 310c, 310ca, 310cb, 310cc, 310cd, 310ce, 310cf, 310cg, 310ch, 310ci, 310ck, 310cl, 310cm, 310cn, 310co, 310cq, 310cr, 310cs, 310ct, 310cu, 310cv, 310cx, 310cy, 310cz, 310cæ, 310cø, 310d, 310da, 310db, 310dc, 310dd, 310df, 310dh, 310di, 310dk, 310dl, 310dm, 310dn, 310do, 310dp, 310dy, 313a, 314a, 314b, 314d, 314e, 314f, 314g, 314h, 314i, 314k, 314l, 314m, 314n, 314o, 314p, 314t, 314u, 315a, 315aa, 315ab, 315ak, 315b, 315c, 315d, 315f, 315g, 315h, 315i, 315k, 315l, 315m, 315n, 315o, 315p, 315q, 315r, 315s, 315u, 315v, 315x, 315y, 315z, 315æ, 315ø, 316ab, 316ac, 316ad, 316b, 316c, 316k, 316l, 316m, 316n, 316o, 316q, 316t, 316v, 316ø, 320k, 7000ce, 7000cg, 7000ch, 7000cm, 7000cn, samt dele af 287a, 310a, 310dx og 316æ Lokalplan 19 for et område ved Sagavej Rønne Markjorder: 219fa, 242a, 242c, 310dv, 7000cd, 7000co, samt del af 7000cr Lokalplan 24 for et område ved Sagavej Rønne Markjorder: 245aa, 245ab, 245ac, 245ad, 245ae, 245af, 245ag, 245ah, 245ai, 245ak, 245al, 245am, 245an, 245ao, 245ap, 245aq, 245ar, 245as, 245at, 245au, 245av, 245ax, 245ay, 245az, 245aæ, 245aø, 245b, 245ba, 245bb, 245bc, 245bd, 245be, 245bf, 245bg, 245bh, 245bi, 245bk, 245bl, 245bm, 245bn, 245bo, 245bp, 245bq, 245br, 245bt, 245bu, 245bv, 245bx, 245d, 245e, 245f, 245h, 245i, 245l, 245n, 245s, 245t, 245u, 245v, 245x, 245y, 245z, 245æ, 245ø, 310dq, 7000cq, 7000cs, samt del af 7000cr Lokalplan 25 Område ved Pistolstræde, Rønne Rønne Bygrunde: 920a, 933b, 934a, 935, samt dele af 1927 og 1928a Lokalplan 31 for et boligområde ved Torneværksvej Rønne Markjorder: 53a, 54a, 66a, 67a, 67b, 68a, 68c, 7000db, samt dele af 54b og 7000o 24

25 BILAG 1- Matrikellister Lokalplan 36 for et område ved Fredensborg Rønne Markjorder: 316a, 316e, 316f, 316g, 316h, 317b, 317c, 317d, 317e, 317g, 317h, 317l, 317n, 317o, 317p, 317q, 318a, 318aa, 318ab, 318ac, 318ad, 318ae, 318ag, 318ak, 318al, 318c, 318d, 318e, 318f, 318g, 318h, 318i, 318k, 318l, 318m, 318n, 318o, 318p, 318q, 318s, 318t, 318u, 318x, 318y, 318z, 318æ, 319a, 319b, 337ab, samt dele af 317r, 320a, 337al og 7000ø Lokalplan 37 for et område ved Østergade Rønne Bygrunde: 345a, 345c, 345d, 345e, 345f, 345g, 345h, 345i, 345k, 345l, 345m, 345n, 345o, 345p, 345q, 345r, 345s, 345t, 345u, 345v, 345x Lokalplan 38 for Pilehøj Rønne Markjorder: 31a, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 31k, 31l, 31m, 31n, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v, 31x, 7000da, samt dele af 30 og 77ce Lokalplan 39 for Brøndshøj Rønne Markjorder: 4s, 77a, 77cf, 77cg, 7000cø, 7000dg, 7000dh Lokalplan 40 Boligområde ved Haslevej, Rønne Knudsker: 86c, 86d, 86e, 86f, 86g, 86i Lokalplan 45 for et kvartercenter ved Gartnervangen Rønne Markjorder: Del af 37d Lokalplan 47 for St. Torvegade 105 og 109 Rønne Bygrunde: 1214a, 1214b, 1214c Lokalplan 48 for et boligområde ved Nordre Ringvej Rønne Markjorder: 51a, samt del af 54b 25

26 BILAG Lokalplan 49 for et Område ved Sveasvej Rønne Markjorder: 35d, 35f, 35h, 35k, 35l Lokalplan 53 for et boligområde ved Svanekevej Rønne Markjorder: 176a, 176n, 177a, 177ad Bevarende lokalplan nr. 54 for de centrale byområder i Rønne Rønne Bygrunde: 1, 2, 3, 5, 6a, 6c, 6d, 7a, 7ab, 7ad, 7ae, 7ag, 7ah, 7ai, 7am, 7ao, 7ap, 7aq, 7ar, 7as, 7at, 7au, 7av, 7ay, 7az, 7aæ, 7aø, 7b, 7bc, 7bd, 7be, 7bf, 7bg, 7bh, 7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bo, 7bq, 7br, 7bs, 7bt,7bu, 7bv, 7bx, 7by, 7bz, 7bæ, 7bø, 7c, 7ca, 7cb, 7cc, 7ce, 7cf 7cg, 7ch, 7ci, 7ck, 7cl, 7cn, 7co, 7cp, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7k, 7l, 7m, 7o, 7p, 7q, 7r, 7s, 7t, 7u, 7v, 7x, 7y, 7z, 7æ, 7ø, 8, 9, 10, 11a, 11c, 11e, 12a, 12aa, 12ab, 12ac, 12ad, 12ae, 12af, 12ag, 12ah, 12ak, 12al, 12an, 12ap, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h, 12i, 12k, 12l, 12n, 12o, 12p, 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 12v, 12x, 12y, 12z, 12æ, 12ø, 13, 14a, 14b, 15a, 15b, 15g, 15i, 16, 17, 18, 19, 20, 21a, 22a, 22b, 23, 24, 25, 26a, 26b, 27a, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43a, 43b, 43c, 44, 45, 48, 49, 50, 51a, 53a, 54, 55, 56, 57a, 57b, 58, 59, 60, 61, 62, 63a, 63b, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77a, 77b, 78a, 78b, 79, 80, 83a, 83b, 83c, 83h, 84a, 84b, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98a, 99a, 99c, 99e, 100, 101, 102, 103a, 103b, 103c, 103d, 103e, 104, 105, 106, 107, 108, 109a, 109c, 110a, 110b, 110d, 111, 112, 113, 114a, 114b, 114c, 115, 116, 117a, 117b, 118, 119a, 119b, 120a, 120c, 120d, 120e, 123a, 124a, 124b, 125, 126, 127, 128, 129a, 129b, 130, 131a, 131b, 131c, 131d, 131e, 132, 133, 134a, 134b, 135, 136, 137a, 137b, 138, 139, 140a, 141, 142a, 142b, 142c, 144, 145, 146, 147, 149a, 149b, 150, 151, 152a, 152b, 153a, 153b, 154a, 154b, 155a, 155b, 156a, 156b, 157, 158a, 158c, 159, 160a, 161, 162a, 162b, 162c, 163, 164, 165, 166, 167a, 167b, 168, 169a, 169b, 169c, 169d, 169e, 169f, 169g, 169h, 169i, 169k, 169l, 169m, 169n, 169o, 170, 171, 172, 173, 174a, 174b, 175a, 175b, 175c, 176, 177a, 177b, 177c, 177e, 177f, 177g, 178a, 178b, 178c, 178d, 179, 180, 182a, 182b, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193a, 193c, 195a, 195b, 196a, 196b, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205a, 205c, 206, 207, 208a, 208b, 209, 210a, 211, 212, 213, 214a, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222a, 222b, 223, 224, 225, 226, 227, 228a, 228b, 228c 229a 229b, 229c, 231, 232a, 232b, 233a, 233b, 233c, 233d, 233e, 233f, 233g, 233h, 233i, 233k, 234a, 234b, 234c, 235a, 235b, 236a, 236c, 237b, 237c, 237d, 238, 239a, 239b, 239c, 240, 241, 242, 243, 244a, 244b, 246a, 246b, 246c, 246d, 247, 248, 249, 250a, 250b, 251, 252a, 252b, 252c, 252d, 253, 254, 255b, 255c, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 267a, 268, 269, 271, 272a, 273, 274a, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283a, 283b, 284, 285a,285c, 285d, 285e, 285f, 286a, 286b, 286c, 287a, 287b, 287c, 287d, 287e, 287f, 287g, 287h, 287i, 287k, 287l, 288a, 288c, 288d, 288e, 288f, 288g, 288h, 288i, 288k, 288l, 288m, 289, 290, 291a, 291b, 291c, 291d, 291e, 291f, 291g, 291h, 291i, 291k, 291l, 291m, 291n, 291o, 291p, 291q, 291r, 291t, 291u, 292a, 292b, 293a, 293b, 294, 295, 296a, 296b, 296c, 296d, 296e, 296f, 296g, 297a, 297b, 297c, 298, 299a, 299b, 299c, 300, 301a, 301b, 301d, 301e, 304a, 304b, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312a, 313, 314a, 314b, 315a, 316, 317, 318, 319, 320, 321b, 321c, 321d, 322a, 322c, 323a, 324a, 324b, 324c, 324d, 324e, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 334, 335b, 335e, 335f, 335g, 335h, 335i, 335k, 335l, 335m, 335n, 337a, 357e, 338, 340a, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354a, 356, 357d, 357f, 357g, 357h, 357i, 357k, 357l, 357m, 357n, 357o, 357p, 357q, 357r, 357s, 357t, 357u, 357v, 357x, 357y, 357z, 357æ, 358, 359, 360, 362a, 363a, 363b, 364a, 364b, 365, 366a, 366b, 367, 368b, 368f, 368g, 368h, 368i, 368k, 368l, 368m, 368o, 368p, 368q, 369, 370a, 370b, 371a, 371b, 371e, 371f, 371g, 371h, 371i, 371k, 371m, 371n, 371p, 371q, 371r, 371s, 371t, 371x, 372a, 372b, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381a, 381b, 383, 384, 385, 386a, 386b, 387b, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396a, 396b, 397a, 397b, 399a, 399b, 400, 401a, 401c, 402a, 405, 406, 410a, 412, 413a, 413b, 414, 415, 416, 417a, 417b, 418a, 419a, 420, 421, 422, 423, 424a, 424b, 424c, 424d, 424e, 424f, 424g, 424h, 424i, 424m, 424n, 424o, 426al, 426am, 426ao, 426au, 426av, 426d, 426f, 426g, 426h, 426i, 426k, 426l, 426m, 426n, 426o, 426p, 426q, 426s, 426t, 426v, 426x, 426æ, 427, 428, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439a, 439e, 439f, 439i, 440, 441, 442a, 442b, 442c, 445a, 445b, 446, 447, 448, 449, 450a, 452a, 452b, 453a, 453b, 454, 458, 462, 465, 466, 468, 469, 471, 472a, 472c, 475a, 475c, 476, 477, 480, 481a, 481b, 481d, 483a, 483b, 483e, 483k, 485b, 485c, 485d, 486a, 487a, 487c, 488, 490, 492a, 492c, 492d, 492e, 492f, 492g, 493, 494a, 495a, 496a, 496b, 496c, 497a, 497c, 498a, 501, 502, 503, 504, 508, 509, 510, 511a, 511b, 511c, 511d, 512, 515, 516a, 518a, 520, 521a, 521d, 522a, 522c, 522d, 522f, 525a, 527a, 528a, 529a, 530a, 531a, 531b, 533, 534, 535a, 535b, 536a, 536d, 536e, 536f, 536h, 537a, 537b, 537c, 537d, 537e, 537f, 537g, 538a, 538b, 538c, 539, 540, 541, 542, 543a, 543b, 544a, 544b, 545a, 545b, 545c, 547a, 547b, 549, 550a, 551a, 551b, 552a, 552b, 552c, 552d, 552g, 552h, 552n, 552o, 553, 555a, 556, 557, 560a, 560b, 563, 564, 565a, 566, 567, 568, 569, 570, 572b, 574a, 575, 576, 577, 578, 580a, 580b, 580c, 580d, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 597, 598, 599, 601, 602a, 603, 604a, 604b, 605a, 605b, 605c, 605d, 605h, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 615, 616, 617a, 617b, 617c, 618, 619, 620a, 620b, 621, 623, 626, 627, 628, 629, 630a, 630b, 631a, 631b, 632a, 632b, 632c, 632d, 633, 634, 635a, 635ab, 26

27 BILAG 635ac, 635ad, 635ae, 635af, 635ag, 635ah, 635ai, 635ak, 635b, 635c, 635d, 635e, 635f, 635g, 635l, 635m, 635n, 635o, 635p, 635q, 635r, 635s, 635t, 635u, 635v, 635x, 635y, 635z, 635æ, 635ø, 637, 638, 639a, 639aa, 639ab, 639ac, 639af, 639ag, 639ai, 639al, 639am, 639an, 639ao, 639ap, 639aq, 639ar, 639as, 639at, 639au, 639av, 639az, 639aæ, 639b, 639ba, 639bc, 639bd, 639be, 639bg, 639bh, 639f, 639g, 639h, 639i, 639k, 639l, 639m, 639p, 639q, 639t, 639u, 639æ, 639ø, 640a, 640c, 640e, 640f, 640g, 640i, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647a, 647b, 647c, 648, 649, 650, 651, 652, 653a, 653b, 654, 657, 658, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 684a, 684b, 684c, 685a, 685b, 685c, 685d, 685e, 685g, 685h, 685i, 685k, 685n, 685o, 686e, 686i, 686k, 686l, 687b, 688a, 688b, 689a, 689b, 690, 691a, 691b, 691c, 691d, 692a, 692b, 692c, 693a, 693b, 694a, 694b, 694g, 694i, 694k, 694l, 694m, 694n, 696, 697, 698a, 698b, 699a, 699b, 700a, 700b, 700c, 700d, 701a, 701c, 701f, 701g, 701h, 701i, 701k, 701l, 701m, 701n, 701p, 701q, 701r, 701s, 701t, 701u, 701v, 701x, 701y, 701z, 702a, 702aa, 702b, 702c, 702d, 702e, 702f, 702g, 702h, 702i, 702k, 702l, 702m, 702n, 702p, 702q, 702r, 702s, 702t, 702u, 702v, 702æ, 702ø, 703a, 703aa, 703b, 703c, 703d, 703f, 703h, 703i, 703k, 703l, 703m, 703n, 703o, 703p, 703q, 703r, 703s, 703t, 703u, 703v, 703x, 703y, 703z, 703æ, 703ø, 704a, 704c, 705, 706, 711a, 711b, 712, 713b, 714, 715, 716a, 716b, 716d, 716e, 716g, 716h, 716i, 716k, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723b, 723c, 723d, 723e, 723f, 724a, 724b, 724c, 724d, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733a, 733b, 733c, 733d, 733e, 733f, 733g, 734, 735, 736a, 737a, 737b, 738a, 738b, 739a, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749b, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760a, 760b, 760c, 761a, 761b, 761c, 761d, 762a, 762c, 762d, 762e, 762g, 762h, 762i, 762l, 762n, 762p, 762q, 762r, 762s, 763, 764, 765a, 765b, 765c, 765d, 770, 771, 774a, 776, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 789a, 792, 793, 794a, 795a, 795b, 795c, 796, 797b, 798, 799, 800, 801a, 801b, 803a, 803b, 804, 805, 806, 807, 808, 809a, 809b, 809c, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837a, 837b, 837c, 837d, 837e, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849a, 849b, 851a, 854a, 854b, 855b, 855c, 856, 857, 858b, 859, 860, 861, 862b, 863, 864a, 864b, 864c, 865, 867, 868, 869a, 869b, 869c, 870, 871, 872, 873, 874a, 874b, 875, 876, 877, 878, 880a, 880b, 881b, 883, 884b, 886, 887a, 887b, 889b, 891,893a, 894a, 894c, 894d, 894e, 894f, 894g, 894h, 895a, 896, 897, 898, 899a, 899d, 899e, 900c, 901a, 901b, 901c, 902, 903, 904, 905, 908, 910a, 910b, 912a, 914b, 915a, 916, 918a, 918d, 919, 922, 923b, 924a, 925, 926, 927,928, 929a, 929b, 932a, 932b, 932c, 932e, 933a, 933c, 945a, 946a, 946b, 946c, 946d, 946e, 946f, 946h, 947a, 947b, 947c, 947d, 948a, 948b, 949, 953a, 954, 955, 956, 957, 958, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971a, 972, 974b, 974c, 976a, 976b, 976c, 977a, 977b, 978a, 978b, 979a, 980a, 980b, 981, 982a, 983, 984, 985a, 985b, 988, 989, 990, 991b, 991c, 992a, 992b, 992c, 993, 994, 997, 998a, 999, 1000, 1001, 1002, 1003b, 1004, 1005a, 1005b, 1005c, 1005d, 1006a, 1007a, 1008, 1009, 1010a, 1012, 1013, 1015, 1016a, 1017a, 1018a, 1019, 1020a, 1020b, 1021a, 1021c, 1021e, 1021f, 1021g, 1022, 1023, 1024, 1025a, 1025b, 1025c, 1025d, 1025e, 1027a, 1027b, 1028a, 1028b, 1028d, 1030, 1031, 1032a, 1032b, 1032c, 1032d, 1033a, 1033d, 1033e, 1034, 1035, 1036, 1037a, 1037c, 1037d, 1037e, 1037f, 1037h, 1038, 1039, 1040, 1041a, 1041b, 1041c, 1041d, 1041e, 1041f, 1042, 1043, 1044, 1045a, 1046,1047,1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055a, 1056a, 1056b, 1057, 1058a, 1058b, 1059, 1060, 1061a, 1061b, 1061d, 1061e, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068a, 1068c, 1068d, 1070, 1073a, 1074a, 1074c, 1075a, 1076a, 1076b, 1076c, 1076d, 1076e, 1076f, 1077a, 1077b, 1077c, 1094, 1095, 1096b, 1097a, 1097b, 1098, 1099a, 1107a, 1108a, 1108b, 1108c, 1108d, 1108f, 1108k, 1110a, 1111, 1112a, 1112b, 1112c, 1112d, 1112e, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1140a, 1140b, 1142, 1143, 1144a, 1144b, 1144c, 1145, 1146, 1147, 1149a, 1149c, 1150, 1151, 1152a, 1152b, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160a, 1160b, 1160c, 1162a, 1162b, 1163, 1169a, 1169b, 1170, 1171a, 1171b, 1171c, 1176, 1177, 1180, 1181a, 1181b, 1182a, 1182b, 1183, 1184a, 1184b, 1185, 1186, 1187a, 1187b, 1187d, 1188b, 1188e, 1189a, 1189b, 1190b, 1191, 1192, 1193a, 1193b, 1194a, 1194b, 1194c, 1194d, 1195b, 1196a, 1196b, 1197a, 1197b, 1198a, 1198b, 1198c, 1199a, 1199b, 1199c, 1199d, 1199e, 1199f, 1199g, 1212, 1215, 1232aa, 1232ab, 1232ae, 1232af, 1232ag, 1232ah, 1232ak, 1232al, 1232am, 1232an, 1232ao, 1232ap, 1232as, 1232at, 1232bc, 1232bd, 1232be, 1232bf, 1232bg, 1232bh, 1232bi, 1232bk, 1232bl, 1232by, 1232d, 1232e, 1232f, 1232g, 1232h, 1232i, 1232k, 1232l, 1232m, 1232n, 1232o, 1232p, 1232t, 1232u, 1232v, 1232x, 1232æ, 1232ø, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238a, 1238b, 1239a, 1240a, 1240aa, 1240ab, 1240ac, 1240b, 1240c, 1240d, 1240e, 1240f, 1240g, 1240h, 1240i, 1240k, 1240l, 1240p, 1240r, 1240s, 1240t, 1240u, 1240v, 1240x, 1240z, 1240æ, 1241b, 1241c, 1241d, 1242a, 1242b, 1243, 1244, 1245a, 1245b, 1246, 1247, 1248, 1250, 1251, 1253, 1254, 1255, 1256, 1258, 1259, 1260, 1262, 1263, 1264a, 1266a, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271a, 1271b, 1271c, 1271d, 1271e, 1271f, 1271g, 1271k, 1271l, 1271m, 1272a, 1272c, 1272d, 1272e, 1273a, 1273e, 1273f, 1273g, 1273h, 1274, 1275a, 1276a, 1276b, 1276c, 1276e, 1277, 1278, 1279, 1282a, 1282b, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288a, 1290, 1291, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299a, 1300a, 1300b, 1301a, 1301c, 1302aa, 1302ab, 1302ac, 1302ad, 1302af, 1302ah, 1302ai, 1302ak, 1302b, 1302c, 1302d, 1302e, 1302f, 1302g, 1302h, 1302i, 1302k, 1302l, 1302m, 1302n, 1302o, 1302p, 1302q, 1302r, 1302s, 1302t, 1302v, 1302y, 1302z, 1302æ, 1302ø, 1303, 1304, 1305b, 1305c, 1305d, 1305e, 1305f, 1305g, 1305l, 1305m, 1305n, 1305o, 1305p, 1307a, 1307c, 1307d, 1307f, 1307g, 1307h, 1307i, 1307k, 1307l, 1307m, 1307n, 1307o, 1307p, 1307q, 1307r, 1307s, 1307t, 1307v, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327a, 1327c, 1327d, 1327g, 1327h, 1327i, 1327k, 1328a, 1329, 1330a, 1331, 1332, 1336a, 1336b, 1336c, 1336d, 1336e, 1336f, 1336g, 1336h, 1338a, 1338b, 1338c, 1338d, 1338e, 1338f, 1338h, 1338l, 1338o, 1338p, 1338s, 1338u, 1338v, 1339, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359a, 1359d, 1359e, 1359f, 1359g, 1359i, 1359l, 1359m, 1359o, 1360, 1361, 1362, 1363, 1366, 1367, 1368, 1369c, 1370, 1371, 1374, 1375a, 1375b, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1384, 1385, 1386, 1387b, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395a, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405a, 1405b, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412a, 1412b, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1428, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436a, 1436b, 1437, 1438a, 1438b, 1439a, 1439b, 1439c, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445a, 1445b, 1446a, 1446b, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458a, 1458b, 1459, 1460, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468, 1469, 1471a, 1471c, 1471d, 1471e, 1471f, 1472a, 1473, 1474, 1475, 1476a, 1476b, 1483b, 1483c, 1483d, 1483e, 1483f, 1484a, 1484b, 1484c, 1484d, 1484e, 1484f, 1485, 1486, 1487a, 27

28 BILAG 1487b, 1487c, 1487d, 1487e, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1554, 1555, 1556, 1557a, 1557b, 1558a, 1558b, 1559a, 1559b, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591a, 1591c, 1591d, 1591e, 1591f, 1593b, 1593d, 1593e, 1593f, 1593g, 1594a, 1594b, 1595, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614a, 1614b, 1614c, 1615, 1616, 1617, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623a, 1623c, 1623d, 1623e, 1623f, 1623g, 1623h, 1623i, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634b, 1634c, 1634d, 1634f, 1634g, 1634h, 1634i, 1634k, 1634l, 1634m, 1635e, 1635k, 1635r, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654a, 1655, 1656, 1657, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1680, 1682a, 1682b, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698a, 1698b, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712a, 1712b, 1712c, 1712d, 1713a, 1714a, 1714b, 1714c, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720a, 1721a, 1721b, 1722, 1723a, 1723b, 1723c, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729b, 1729c, 1729d, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734a, 1734b, 1736, 1737, 1738a, 1738b, 1739b, 1739c, 1739d, 1742n, 1742o, 1742v, 1744a, 1744b, 1744c, 1744d, 1744e, 1744f, 1744g, 1744h, 1744i, 1744k, 1744l, 1744m, 1744n, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1753a, 1753b, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758a, 1758b, 1758c, 1758d, 1758e, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786a, 1786b, 1787, 1788, 1789, 1791, 1792, 1793, 1810b, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1863, 1865, 1866, 1867, 1869a, 1869b, 1869c, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877a, 1877b, 1878, 1879, 1880a, 1880b, 1881, 1883, 1884, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903, 1904, 1906, 1907, 1910, 1911, 1913a, 1914, 1916, 1917, 1920a, 1920c, 1922, 1923a, 1923b, 1924, 1926, 1927, 1928a, 1928b, 1929, 1930, 1934, 1936, 1937a, 1937b, 1940, 7000aa, 7000ac, 7000ad, 7000ae, 7000af, 7000ag, 7000ah, 7000ai, 7000al, 7000am, 7000an, 7000ao, 7000aq, 7000ar, 7000as, 7000at, 7000au, 7000av, 7000ax, 7000ay, 7000az, 7000aæ, 7000aø, 7000ba, 7000bb, 7000bc, 7000bd, 7000be, 7000bi, 7000bk, 7000bm, 7000bn, 7000bo, 7000bq, 7000br, 7000bs, 7000bt, 7000bu, 7000bx, 7000by, 7000bz, 7000bæ, 7000ca, 7000cb, 7000cc, 7000cd, 7000ce, 7000cg, 7000ci, 7000co, 7000cp, 7000cr, 7000ct, 7000g, 7000k, 7000n, 7000o, 7000p, 7000v, 7000y, 7000z, samt dele af 7000cf, 7000bø, 7000f, 7000bp, 7000bv, 1231b, 1920b, 1372, 1551g, 1106a, 1909 Rønne Markjorder: 82a, 82z, 104aa, 104ab, 104ac, 104ad, 104ae, 104af, 104ag, 104ah, 104ai, 104ak, 104al, 104am, 104an, 104ao, 104ap, 104aq, 104ar, 104as, 104at, 104au, 104av, 104ax, 104ay, 104az, 104aæ, 104aø, 104ba, 104bb, 104bc, 104bd, 104be, 104bf, 104bg, 104bh, 104bi, 104bk, 104bl, 104bm, 104bn, 104bo, 104bp, 104bq, 104br, 104bs, 104bt, 104bu, 104bv, 104d, 104e, 104f, 104g, 104k, 104l, 104m, 104n, 104o, 104p, 104q, 104r, 104t, 104u, 104v, 104x, 104y, 104z, 104æ, 104ø, 105a, 105d, 105e, 105f, 105g, 105h, 105i, 105k, 105l, 105m, 105n, 105o, 105p, 105q, 105s, 105t, 105u, 105v, 105x, 7000dr, 7000g, samt dele af 82e, 82f, 82p, 82q Lokalplan 56 for Lynghøjen Rønne Bygrunde: 1213a Lokalplan 63 for Bornholms Musikhus Rønne Bygrunde: 7000ap, samt del af 885a Lokalplan 84 for et område ved Peter Ipsens Vej Rønne Markjorder: 245bs, 310dz 28

29 BILAG Lokalplan 96 for boligbebyggelse og P-plads ved Borgergade, Rønne Rønne Bygrunde: 818, 7000cq 21. Svaneke Lokalplan 24 for et boligområde ved Gryneparken Hovedejerlavet, Ibsker: 21ae, 21af, 21ag, 21ah, 21ai, 21ak, 21al, 21am, 21an, 21ao, 21ap, 21aq, 21ar, 21as, 21at, 21au, 21av, 21ax, 21ay, 21az, 21aæ, 21aø, 21ba, 21bb, 21bc, 21bd, 21be, 21bi, 21bm, 21bs, 7000ad, samt del af 21br Svaneke Bygrunde: 1b, 333a, 333b, 333c, 333d, 333f, 333g, 333h, 333i, 333l, 333m, 336a, 336b, 7000bu, samt dele af 53a, 7000bt Bevarende lokalplan 30, Svaneke Svaneke Bygrunde: 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 8, 9, 10, 11, 12a, 13, 14, 15, 16a, 16b, 17, 18a, 18b, 19a, 21a, 21b, 22b, 22c, 23a, 23b, 24, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 27a, 27b, 28a, 28b, 29, 30, 31a, 31b, 32, 36a, 36c, 36d, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44a, 44d, 44e, 44f, 46a, 46b, 46c, 46d, 47, 48a, 48b, 48c, 49a, 49c, 49d, 50a, 51a, 51b, 51c, 52, 53, 54, 55, 57, 58a, 59, 60, 61, 62, 63a, 63b, 64a, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73a, 73b, 74, 75a, 75b, 75c, 75e, 75f, 75g, 76, 77, 78a, 78b, 79, 80, 81a, 81b, 82, 83, 84, 85, 86a, 86b, 87, 88, 89a, 90, 91a, 92b, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99a, 99b, 100a, 100b, 100c, 101a, 101b, 102, 103b, 103c, 103d, 103e, 104, 105a, 105b, 105c, 106, 107a, 108, 109a, 109b, 110a, 111, 112, 113a, 113b, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 125, 126a, 127, 128a, 128b, 128c, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136a, 137a, 138a, 138b, 138d, 139c, 140a, 140b, 141a, 141b, 142, 143, 144a, 144b, 144c, 145a, 145b, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154a, 155a, 156, 157, 158, 159a, 159c, 160, 161a, 161b, 162a, 162b, 163a, 163b, 163d, 164a, 164c, 164d, 165, 166a, 166b, 167a, 167c, 167f, 167h, 168, 169a, 170a, 171, 172a, 172b, 172c, 173a, 174a, 174b, 175, 176a, 176c, 176f, 176g, 177, 178, 179, 180, 181a, 181b, 182a, 183, 184a, 185, 186, 187, 188a, 189, 190a, 190b, 190e, 191a, 191d, 192a, 193, 194a, 194b, 195, 196a, 196b, 196c, 197a, 197b, 197c, 198, 199, 200a, 200b, 202, 203a, 203b, 204, 207a, 208b, 209, 210a, 210c, 210d, 210e, 210f, 211, 212, 213a, 214, 215a, 215b, 216a, 216b, 217, 219a, 220, 221, 222, 223a, 224a, 224b, 225, 226a, 226b, 226c, 227a, 227b, 229a, 229b, 229c, 229d, 229e, 229f, 229g, 229h, 229i, 229k, 230, 231, 232a, 232b, 232c, 233, 234a, 234b, 234c, 235, 236, 238a, 239a, 239b, 240a, 240b, 240c, 240d, 241, 242, 243a, 243c, 244, 245, 246, 247, 248a, 248b, 249, 251a, 252a, 252b, 253a, 253b, 254, 255a, 255c, 256a, 256b, 258, 259, 260, 261a, 261b, 262a, 262b, 262c, 262d, 263a, 264, 265a, 265b, 265c, 265d, 265e, 266, 267a, 267b, 268, 269, 270, 271a, 271b, 272a, 272b, 273, 274a, 275, 277, 278, 279, 280, 281b, 281d, 282, 283, 284, 285, 287a, 287b, 287c, 288, 289, 290a, 290b, 290c, 293b, 294, 295, 296a, 296b, 297b, 298, 299b, 315a, 315b, 315c, 315e, 317ab, 317ac, 317ai, 317al, 317an, 317ay, 317az, 317aæ, 317ba, 317bc, 317be, 317bf, 317bg, 317bh, 317bi, 317bk, 317bn, 317bt, 317bu, 317c, 317d, 317e, 317g, 317i, 317k, 317n, 317o, 317p, 317q, 317t, 317x, 317y, 317z, 317ø, 318a, 318aa, 318ab, 318ac, 318ah, 318ao, 318ap, 318aq, 318as, 318av, 318ax, 318az, 318b, 318bf, 318bg, 318bh, 318bk, 318bl, 318bp, 318bs, 318d, 318f, 318i, 318k, 318l, 318m, 318n, 318q, 318s, 318u, 318v, 318x, 318z, 318æ, 319a, 319b, 319c, 319d, 319e, 320, 321c, 321l, 322c, 322d, 322g, 323a, 323b, 323c, 325, 326a, 326b, 328a, 330, 331a, 331b, 337d, 337f, 337l, 337m, 337n, 338, 342, 344, 345, 351b, 353, 354, 365, 379, 380, 381, 384, 385, 386a, 386b, 387, 388, 7000aa, 7000ab, 7000ac, 7000ae, 7000af, 7000ag, 7000ai, 7000ak, 7000al, 7000am, 7000an, 7000ao, 7000ap, 7000aq, 7000ar, 7000as, 7000at, 7000au, 7000av, 7000ax, 7000ay, 7000az, 7000aæ, 7000aø, 7000b, 7000ba, 7000bb, 7000bc, 7000bd, 7000be, 7000bi, 7000bk, 7000bl, 7000bm, 7000bn, 7000bq, 7000bs, 7000bv, 7000bx, 7000by, 7000bæ, 7000bø, 7000c, 7000d, 7000e, 7000f, 7000g, 7000h, 7000l, 7000n, 7000o, 7000p, 7000q, 7000r, 7000s, 7000t, 7000u, 7000v, 7000x, 7000y, 7000z, 7000ø, samt dele af 1, 34, 36b, 64b, 208a, 301a, 317a, 318br, 317ar, 317bs, 321a, 337a, 383, 389, 7000a, 7000ad, 7000bo, 7000bz, 7000k, 7000æ Svaneke Markjorder: 4b, 4d, 6h, 6i, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 39a, 39b, samt del af 4a 29

30 BILAG 27. Aakirkeby Byplanvedtægt nr. 1 for et boligområde ved Kannikegård Åker: 3hn, 3ho, 3hp, 3hq, 3hr, 3hs, 3ht, 3hu, 3hv, 3hx, 3hy, 3hz, 3hæ, 3hø, 3ia, 3ib, 3ic, 3id, 3ie, 3if, 3ig, 3kk, samt dele af 3gz, 5dk, 7000ah Lokalplan 4, Boligområde ved Elmevej Åker: 3ii, 3ik, 3il, 3im, 3in, 3io, 3ip, 3iq, 3ir, 3is, 3it, 3iu, 3iv, 3ix, 3iy, 3iz, 3iæ, 3iø, 3ka, 3kb, 3kc, 3kd, 3ke, 3kf, 3ki, 3ku, 3kø, 3la, 3lb, 3ma, 3mb, 3mc, 3md, 3me, 3mf, 3mg, 5dy, 5dz, 5dæ, 5dø, 5ea, 5eb, 5ec, 5ed, 5ee, 5ef, 5eg, 5eh, 5ei, 5ek, 5el, 5em, 5en, 5eo, 5ez, 5eæ, 5eø, 5fa, 5fb, 5fc, 5fd, 5fl, 5fm, 5fn, 5fo, 5fp, 5fq, 5fr, 5fs, 5fv, samt dele af 3lt, 7000ak Lokalplan 6, Boligområde omkring Haregade Aakirkeby Markjorder: 61do, 67a, 67b, 68a, 68d, 68h, 68i, 68o, 68p, 68q, 68u, 68v, 69a, 69b, 69c, 69d, 69e, 69f, 69g, 70a, 70b, 70c, 70d, 70e, 70g, 70h, 71a, 71b, 71c, 71d, 71e, 72a, 72b, 73b, 73c, 73d, 74b, 74c, 75a, 78b, 78c, 78d, 78e, 78f, 79e, 79f, 79g, 79h, 79i, 80c, 80d, 80e, 80f, 80g, 80h, 80i, 80k, 80l, 80m, 378ad, 378ak, 378dd, 7000æ, samt dele af 78a, 7000p, 7000ø Lokalplan 15, BAF-karreen Aakirkeby Bygrunde: 48, 49a, 49c, 49g, 53a, 53b, 53d, 54a, 56, 57h, 57i, 57k, 57q, 57t, 74, 88, 89, 90, 91, 92a, 92b, 7000i Lokalplan 16, Område ved Rønnevej Åker: 3lc, 3ld, 3lk, 3ll, 3ln, 3lq, 3ls, 3ly, 7000as, samt dele af 3lr, 3lt Lokalplan 17, Karreen ved det Gl. Hospital Aakirkeby Bygrunde: 1c, 1i, 1k, 1l, 1n, 1s, 1u, 1v, 3a, 3b, 3e, 4, 6c, 6d, 7, 8c, samt dele af 8a, 7000d Aakirkeby Markjorder: 392h, 392i, 392k, 392l, 392m, 392p, 392q, 392r Åker: 5au, 5av, 5ax, 5aø, 5ba, 5bb, 5bu, 5e, 5g, 5i, 5k 30

31 BILAG Lokalplan 18, Boligområde ved Rensdyrvej Aakirkeby Markjorder: 68l, 68m, 68n, 68r, 68s, 68t, samt del af 7000ø Lokalplan 25, Område i den sydlige del af Aakirkeby Aakirkeby Markjorder: 94c, 280a, 280b, 280f, 280g, 280h, 281a, 281b, 281c, 281d, 281e, samt del af 7000am Åker: 5b, 5br, 5cb, 5cc, 5cd, 5cf, 5cn, 5co, 5db, 5dc, 5ft, 250, 7000av, samt dele af 5m, 7000ay Lokalplan 26, Aakirkeby Bykerne Aakirkeby Bygrunde: 10b, 12a, 12d, 12f, 12g, 14, 15, 16a, 16b, 17, 18a, 18b, 19b, 20d, 23a, 24a, 25d, 25f, 29, 30, 31a, 31n, 31u, 33, 34, 35a, 35b, 35c, 36, 38a, 38b, 57a, 58a, 58b, 58c, 58d, 59a, 60a, 61a, 61b, 62a, 62b, 62c, 62e, 69, 70a, 70b, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83a, 85, 86, 87, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 7000b, 7000c, 7000d, 7000e, 7000g, 7000m, 7000n, 7000o, samt dele af 8a, 7000as, 7000f, 7000h Aakirkeby Markjorder: 82ae, 82af, 82ba, 82k, 82u, 384, 387b, 387c, 387d, 387e, 387n Åker: 6a, 6d,

32 BILAG 32

33 BILAG 2 - KORTBILAG Overstregede områder aflyst juni

34 BILAG 2 - KORTBILAG 34

35 BILAG 2 - KORTBILAG 35

36 BILAG 2 - KORTBILAG 36

37 BILAG 2 - KORTBILAG 37

38 BILAG 2 - KORTBILAG Rønne Nord Rønne Centrum 38

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Lokalplan027. Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Lokalplan027. Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Teknik & Miljø 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE... side 5 Lokalplanens formål og indhold...side

Læs mere

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 029 Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone Teknik & Miljø 2008 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge Vedtaget: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. Lokalplan for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 07.38 Januar 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse Forslag til temalokalplan 492-1 2016 Offentlighedsperiode Planforslaget er fremlagt i offentlig høring

Læs mere

BYSKOVEN VED HVIDBJERG

BYSKOVEN VED HVIDBJERG Sdr. R ingvej Vestergade 2.00m Bredgade Sønderlandsgade 3.00m By vej Thyholm Kommune 4.0 Industrivej 2.00m Kirk es træde Ny gade 8.00m Kirkegade 7.53m Vink elv ej Barslevv ej Nørregad e J ernbanegade Frederiks

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Marts 2007 Indhold Hvad er en lokalplan 2 Fremlæggelsesperiode 2 Redegørelse Lokalplanens formål og indhold 3 Formål med revision af Lokalplan nr. 48 3 Forhold

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

1. Kontaktoplysninger på ansøger. Break Break Ansøgningsvejledning OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE. Vedhæftede filer

1. Kontaktoplysninger på ansøger. Break Break Ansøgningsvejledning OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE. Vedhæftede filer OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE Vedhæftede filer Byrådets beslutning_sag 10_13_09_2017.pdf Indhold-i-lokalplanen.pdf matrikelkort_sommerhusstatur.pdf Matrikler.pdf nærhed til by sommerhusomr.pdf

Læs mere

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt.

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Kontaktperson ved kabelpåvisning 5. november 2013 BMI/BER Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Vi vedlægger en instruktion, som skal følges

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 225 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej Lokalplan 221 Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed Bredfjedvej Lidsøvej 3. december 2003 Lokalplan 221 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2 Afgrænsning...2 Anvendelse...3 Udstykning...3

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 3 Område til Industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt parcelhusbebyggelse mellem Grenåvej, jernbanen Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 40, 176, 207, 236,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet

For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet Lokalplan nr. 432 For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet 13. maj 2002 N ÊÚ Lokalplanområdet er et ældre parcelhuskvarter i Spangsbjergområdet. Området er karakteriseret af tilbagerykkede

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 UDVIKLING & ERHVERV / TEKNIK & MILJØ Erhverv & Plan / Plan & byg Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/9724 NOTAT Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 I forbindelse med Kommuneplan 2017 forventes der

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand

For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Skrift med grøn farve er tekst der udgår Skrift med rød farve er ny/rettet tekst Lokalplan 07.38 December 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Bevaring af skovbælte

Bevaring af skovbælte Bevaring af skovbælte Lokalplan 11-2008, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 11-2008 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Bedre grønne oplevelser i byen

Bedre grønne oplevelser i byen Bedre grønne oplevelser i byen 17 april 2012 Naturstyrelsen Friluftsrådet Torben Gade GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Naturstyrelsen Friluftsrådet Hvorfor biofaktor? Hvad er biofaktor? Hvordan

Læs mere

Ophævelse af Lokalplan 64. Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st.

Ophævelse af Lokalplan 64. Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st. Ophævelse af Lokalplan 64 Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Ophævelse af Lokalplan 65... 4 Redegørelse for de faktiske forhold... 4 Redegørelse for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 03-010-0001. Gl. Gjesing, Nørreskoven Udvidelse af Dyrehaven

Forslag til lokalplan nr. 03-010-0001. Gl. Gjesing, Nørreskoven Udvidelse af Dyrehaven Forslag til lokalplan nr. 03-010-0001 Gl. Gjesing, Nørreskoven Udvidelse af Dyrehaven November 2008 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere