Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål"

Transkript

1 Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE... side 5 Lokalplanens formål og indhold... side 5 Forhold til anden planlægning... side 5 Delvis ophævelse af lokalplanen... side 6 Miljøvurdering... side 6 Lokalplanens retsvirksninger... side 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER... side 7 1. Formål og indhold... side 7 2. Område- og zonestatus... side 7 3. Områdets anvendelse... side 9 4. Anvendelse ift. andre lokalplaner/byplanvedtægter (efter byområder)... side 9 5. Vedtagelsespåtegning... side 15 BILAG... side 16 Bilag 1 - Matrikellister... side 17 Bilag 2 - Kortbilag... side 33 3

4

5 REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Baggrund Formål og indhold Lokalplan 027 er en tema- eller emnelokalplan, der udelukkende skal sikre, at boliger i de af planen omfattede områder anvendes til helårsboligformål. Forbudene skyldes, at gældende byplanvedtægter og lokalplaner ikke indeholder specifikke krav om helårsbeboelse, og derfor ikke lever op til kommuneplanens bestemmelser om helårsanvendelse. Lokalplan 027 har derfor til formål, at ældre byplanved-tægter og lokalplaner ændres, så det entydigt fremgår, at boliger skal anvendes som helårsboliger. 3 lokalplaner omfatter flere forskellige byområder (bevarende lokalplaner fra tidligere Nexø Kommune, Hasle Kommune og All.-Gudhjem Kommune). De omtalte vedtægter og lokalplaner ændres ikke med hensyn til andre bestemmelser eller indhold i øvrigt. Sommerhusområder omfattes ikke af planen. For overskuelighedens skyld gennemgås og opgøres de nævnte planer område for område, svarende til kommuneplanens inddeling i byområder. Lokalplan 027 vil efter vedtagelse sikre hjemmel til (efter planlovens 18), at håndhæve helårsformål i alle de områder på Bornholm, der omfattes af denne lokalplan. Lokalplan 027 har derfor til formål at en række områder omfattet af ældre byplanvedtægter og lokalplaner ændres, så det entydigt fremgår, at boliger skal anvendes som helårsboliger. 3 lokalplaner omfatter flere forskellige byområder (bevarende lokalplaner omfattende områder i tidligere Nexø Kommune, Hasle Kommune og All.-Gudhjem Kommune). Administrationen af de omtalte vedtægter og lokalplaner ændres ikke med hensyn til de andre forhold de regulerer. Sommerhusområder omfattes ikke af planen. De nævnte planer gennemgås og og opgøres område for område, svarende til kommuneplanens inddeling i byområder (kommuneplan 2005). Lokalplan 027 vil efter vedtagelse sikre hjemmel til at håndhæve helårs formål i alle de områder på Bornholm der omfattes af planen. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanlægning Lokalplanens bestemmelser er således udformet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, der fastlægger, at boliger i de berørte områder skal anvendes til helårsbeboelse. 5

6 REDEGØRELSE Lokalplanlægning De af lokalplan 027 omfattede byplanvedtægter og lokalplaner ændres afledt med denne lokalplan, så boliger sikres anvendt som helårsboliger. Konkrete ændringerne i forhold til den enkelte plan fremgår af lokalplanens 4. Delvi ophævelse af lokalplanen den 1. juni Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at ophæve alle helårskrav i en række byområder mm. I overensstemmelse med kommuneplan 2013 gennemføres ophævelser af helårskrav i lokalplaner for de pågældende byområder, herunder områder omfattet af lokalplan 027. Lokalplan 027 er således delvist ophævet, jf. planlovens 33, stk. 3, og vil herefter kun være gældende i byområderne Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Gudhjem-Melsted og Klemensker. MILJØVURDERING Lokalplanen er ikke omfattet af 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der kræves derfor ikke, at en nærmere miljøvurdering udarbejdes. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplanens endelige retsvirkning Når kommunalbestyrelsen endeligt har vedtaget og offentliggjort lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen (ifølge 18 i lov om planlægning) kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til etablering af de anlæg med videre, som planen indeholder. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre tilstandsservitutter kan eksproprieres, hvis det er af væsentlig betydning for at planen kan virkeliggøres. 6

7 BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes hermed følgende bestemmelser: 1. Formål - at fastlægge krav om helårsbeboelse i områder omfattet af allerede gældende byplanvedtægter og lokalplaner 2. Område- og zonestatus 2.1. Lokalplan 027 afgrænses som vist på kortbilag 2, og omfatter alle de ejendomme der fremgår af bilag 1, samt alle matrikler der efter den 1.april 2006 udstykkes fra de nævnte ejendomme Lokalplan 027 vedrører områder omfattet af følgende allerede vedtagne byplanvedtægter og lokalplaner (fordelt efter kommuneplanens inddeling af byområder): 01. Allinge: Byplanvedtægt nr. 3 for off. omr. og hotelområde, lokalplan bevarende lokalplan for Allinge, lokalplan for boligområde ved Birkevej, lokalplan for boligområde ved Kajbjergvej. 03 Bølshavn-Ypnasted - Udgået 04. Gudhjem/Melsted: Lokalplan for boligområde ved Melsted Langgade. 05. Hasle: Byplanvedtægt nr. 3 for boligområdet Gammeltoft, lokalplan 2-B,E,O for områder til bolig-, erhvervs- og offentlige formål omkring Østergade, lokalplan 84-2 for boligområde (ved Gammeltoft), lokalplan 84-3 for område øst for Østergade, lokalplan 1-7 for område ved Siegård, lokalplan 1-B for boligområde (ved Toftelunden), lokalplan 1-10 for Solgården, lokalplan bevarende lokalplan for Hasle, lokalplan 1-12 for Præstegade 2 (bevarende lokalplan). 06. Klemensker: Lokalplan 0-01 bevarende lokalplan for Klemensker, lokalplan 5-2 for boligområde syd for Lindevej, lokalplan, lokalplan 5-3 for boligområde ved Klemens Kro, lokalplan 32-B,O for boligområde i Klemensker. Områder omfattet af lokalplan 0-01, der ligger i landzone, overføres med denne lokalplan til byzone (skraveret på kortbilag). 07. Lobbæk - Udgået 08. Listed - Udgået 10. Nexø: Byplanvedtægt nr. 3 for et boligområde ved Homannegård, lokalplan 16 for boligområde ved Ferskesø, lokalplan 19 for boligområde i Nexø Bymidte (v. Munkegade), lokalplan 21 for boligområde ved Jydegænget, lokalplan 29 for boligområde ved de gl. tennisbaner, lokalplan 30 - bevarende lokalplan for Nexø. 7

8 BESTEMMELSER 11. Nyker - Udgået 12. Nylars - Udgået 17. Rønne: Byplanvedtægt nr. 2 for Rønne Købstads Bygrunde, byplanvedtægt nr. 4 for kvarteret ved Louisenhøj og Nyvang, byplanvedtægt nr. 5 for Rønne-Knudsker, byplanvedtægt nr. 7 for område ved Østre Anlæg, byplanvedtægt nr. 8 for boligområdet Rønne Syd, byplanvedtægt nr. 9 for Helse- og erhvervsområder, byplanvedtægt nr. 10 for et område omkring Åvangsskolen, Byplanvedtægt nr. 14 for 2. etape af boligområdet Rønne Syd, lokalplan 19 for et område ved Sagavej, lokalplan 24 for et område ved Sagavej, lokalplan 25 for et område ved Pistolstræde, lokalplan 31 for et boligområde ved Torneværksvej, lokalplan 36 for et område ved Fredensborg, lokalplan 37 for et område ved Østergade, lokalplan 38 for Pilehøj, lokalplan 39 for Brøndshøj, lokalplan 40 for et boligområde ved Haslevej, lokalplan 45 for et kvartercenter ved Gartnervang, lokalplan 47 for St. Torvegade, lokalplan 48 for et boligområde ved Ndr. Ringvej, lokalplan 49 for et område ved Sveasvej, lokalplan 53 for et boligområde ved Svanevang, lokalplan 54 bevarende lokalplan for de centrale byområder, lokalplan 56 for Lynghøjen, lokalplan 63 for Bornholms Musikhus, lokalplan 84 for et område ved Peter Ibsens Vej, lokalplan 96 for boligbebyggelse og p-plads ved Borgergade. 18. Sandvig - Udgået 19. Sorthat-Muleby - Udgået 20. Snogebæk/Balka - Udgået 21. Svaneke: Lokalplan 24 for et boligområde ved Gryneparken, Lokalplan 30 bevarende lokalplan for Svaneke. 22. Tejn-Sandkås - Udgået 23. Vang, Teglkås og Helligpeder - Udgået 24. Vestermarie - Udgået 26. Østermarie - Udgået 27. Aakirkeby: Byplanvedtægt nr. 1 for et boligområde ved Kannikegård, lokalplan 4 for boligområde ved Elmevej, lokalplan 6 for boligområde omkring Haregade, lokalplan 15 for BAFkarréen, lokalplan 16 for område ved Rønnevej, lokalplan 17 for karréen ved det gl. hospital, lokalplan 18 for boligomr. v. Rensdyrvej, lokalplan 25 for den sydlige ende af Aakirkeby, lokalplan 26 for Aakirkeby bykerne. 29. Aarsdale - Udgået 8

9 BESTEMMELSER 3. Områdets anvendelse 3.1. I alle de af lokalplan 027 omfattede områder, må boliger kun anvendes til helårs boligformål Kommunalbestyrelsen kan tillade etablering af feriebeboelse som supplement til helårsbeboelse, dog ikke i byområderne Rønne, Nexø, Aakirkeby og Allinge, eller i byområder der i kommuneplanen er udlagt til centerformål. (Note til 3.1 og 3.2: Regionskommunens administrative praksis vedr. anvendelse af helårsboliger og etablering af supplerende ferieboliger findes beskrevet i kommuneplanens kommentarer til generelle rammer for lokalplanlægning). 4. Anvendelsesmæssige konsekvenser af Lokalplan 027 i forhold til andre lokalplaner/byplanvedtægter (efter byområder) Allinge Byplanvedtægt nr. 3 for off. område og hotelområde i Allinge: 2.3 boligbebyggelse erstattes med helårs boligbebyggelse Lokalplan 00-01, bevarende lokalplan for Sandvig, Allinge, Gudhjem, Melsted, Ypnasted og Bølshavn: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål i Allinge. Lokalplan for et boligområde ved Birkevej: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål Lokalplan for et boligområde ved Kajbjergvej i Allinge: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål 4.2 Bølshavn og Ypnasted - Udgået Gudhjem og Melsted Lokalplan for et boligområde ved Melsted Langgade, Gudhjem: 3.1 boligformål erstattes med helårsboligformål Hasle Byplanvedtægt nr. 3 for boligområdet Gammeltoft i Hasle: 2.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 2-B,E,O for områder til bolig-, erhvervs-, og offentlige formål omkring Østergade i Hasle, delområde B: 3.2 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 84.2 Hasle G-A for et boligområde i Hasle: 3.1 der tilføjes Området må kun anvendes til helårs boligformål. 9

10 BESTEMMELSER Lokalplan 84.3 Hasle Ø, for et område øst for Østergade i Hasle, delområder IIA og IIB: 3 b og 3c, Der tilføjes Boliger må kun anvendes til helårs boligformål. Lokalplan 1-7, for boligområde ved Siegård i Hasle: 1 boligformål erstattes med helårs boligformål, ny 3.1 Boliger må kun anvendes til helårs boligformål (lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til 3.2, 3.2 til 3.3 og 3.3 til 3.4) Lokalplan 1.10 for Solgården: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 1B for boligomr.(v. Toftelunden): 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål Lokalplan 1-12, bevarende lokalplan for Præstegade 2, Hasle: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 0.01, bevarende lokalplan for Hasle, Nyker, Klemensker: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål i Hasle. Lokalplan 1-12, bevarende lokalplan for Præstegade 2, Hasle: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål Klemensker Lokalplan 0.01, bevarende lokalplan for Hasle, Nyker, Klemensker: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål i Klemensker. Lokalplan 5-2 for et boligområde syd for Lindevej i Klemensker: 1 og 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 5-3 for et boligområde ved Klemens Kro: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 32-B,O for boligområde i Klemensker, delområder 1 og 3: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. 4.6 Lobbæk - Udgået 4.7 Listed - Udgået 10

11 BESTEMMELSER Nexø Byplanvedtægt nr. 3 for et boligområde i Nexø, Homannegård: 2.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 16, for et boligområde ved Ferskesø: 3.1 Områdets anvendelse fastlægges til tæt lav boligbebyggelse eller række-, kæde- og gårdhuse, ændres til Områdets anvendelse fastlægges til helårs beboelse. Bebyggelse kan etableres som tætlav boliger eller række-, kæde- og gårdhuse,. ) Lokalplan nr. 19 for et nyt boligområde i Nexø Bymidte: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 21, for boligområde i Jydegænget i Nexø: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 29 for området ved de gamle tennisbaner i Nexø: 3.1 suppleres med Boliger skal anvendes til helårs boligformål. 3.2 og 3.3 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 30, bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listes, Svaneke, Aarsdale, Nexø og Snogebæk: Ny 3.1 Inden for lokalplanens bevaringsområder i Nexø må boliger kun anvendes til helårs boligformål. Lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til Nyker - udgået 4.10 Nylars - udgået 11

12 BESTEMMELSER Rønne Byplanvedtægt nr. 2 for Rønne Købstads Bygrunde (de dele der ikke er ophævet med senere lokalplaner): 3 Beboelse og forretningsformål erstattes med Helårs boligformål og forretningsformål. Byplanvedtægt nr. 4 for kvarteret ved Louisenhøj og Nyvang: Tilføjes 6.1 Boliger skal anvendes til helårs bolig formål.. Byplanvedtægt nr. 5 for et område i Rønne og Knudsker Kommune: tilføjelse til 5.1 og 6.1 Boliger skal anvendes til helårs boligformål. Byplanvedtægt nr. 7 for område ved Østre Anlæg: Tilføjelse til 2.3 Boliger skal anvendes til helårs boligformål. Byplanvedtægt nr. 8 for boligområdet Rønne Syd, Første etape: Ny 2.1 Inden for byplanvedtægtens område skal boliger anvendes til helårs boligformål. Hidtidig 2.1 ændres til 2.2, 2.2 til 2.3. Byplanvedtægt nr. 9 for et helse og erhvervscenter i Rønne Syd: 2.1b Boligformål erstattes med helårs boligformål. Byplanvedtægt nr. 10 for et område omkring Åvangsskolen: Tilføjelse til 2 Boliger skal anvendes til helårs boligformål. Byplanvedtægt nr. 14 for 2. etape af boligområdet Rønne Syd: 2,2a, 2,3 og 2.4 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 19 for et område ved Sagavej: 3.1 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 24 for et område ved Sagavej (Delområde B): Boligformål erstattes med helårs boligformål.lokalplan 25 for et område ved Pistolstræde: 3.1 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 25 for et omr. ved Pistolstræde: 3.1 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 31 for et boligområde ved Torneværksvej: 3.1 og 3.3 Boligformål erstattes med helårs boligformål. 12

13 BESTEMMELSER Lokalplan 36 for et område ved Fredensborg (delområde A): 3.2 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 37 for et område ved Østergade: 1.1 og 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 38 for Pilehøj, delområder B1, B2 og B3: Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 39 for Brøndshøj: 3.11 og Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 40 for et boligområde ved Haslevej: 1 og 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 45 for et kvartercenter ved Gartnervangen: 3.1 evt. bolig erstattes med evt. helårs boligformål Lokalplan 47 for St. Torvegade 105 og 109, delområde 1 og 2: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 48 for et boligområde ved Ndr. Ringvej: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 49 for et område ved Sveavej: og Boligformål erstattes med helårs boligformål, bolig og erhvervsmæssige formål erstattes med helårs boligformål og erhvervsmæssige formål Lokalplan 53 for et boligområde ved Svanekevej: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 54 bevarende lokalplan for de centrale byområder: Ny 4.4 Inden for lokalplanområdet må boliger kun anvendes til helårs boligformål Lokalplan 56 for Lynghøjen: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 63 for Bornholms Musikhus: 3.1 beboelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 84 for et område ved Peter Ibsens Vej, Område A: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 96 for boligbebyggelse og parkeringsplads ved Borgergade: 2.3 ændres til 3.1 og boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Hidtidig 3.1 ændres til

14 BESTEMMELSER 4.12 Sandvig - Udgået 4.13 Sorthat-Muleby - Udgået 4.14 Snogebæk-Balka - Udgået Svaneke Lokalplan 24 for et boligområde ved Gryneparken i Svaneke: Boliger må kun anvendes til helårs boligformål (lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til 3.2, 3.2 til 3.3, 3.3 til 3.4, etc.) Lokalplan 30, bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listes, Svaneke, Aarsdale, Nexø og Snogebæk: Ny 3.1 Inden for lokalplanens bevaringsområder i Svaneke må boliger kun anvendes til helårs boligformål. Lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til Tejn-Sandkås - Udgået 4.17 Vang, Teglkås og Helligpeder - Udgået 4.18 Vestermarie - Udgået 4.19 Østermarie - Udgået Aakirkeby Byplanvedtægt nr. 1 for et boligområde ved Kannikegård: 2.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 4 for et boligområde ved Elmevej: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 6 for et boligområde omkring Haregade: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 15 for BAF-karreen: 3.1, omr. 1 og 2 - boligformål erstattes med helårs boligformål. 3.2 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 16 for område ved Rønnevej: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 17 for karreen ved det gamle hospital: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. 3.4 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 17.1 for Karreen ved det gamle hospital: 3.4 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. 14

15 BESTEMMELSER Lokalplan 18 for boligområde ved Rensdyrvej: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 25 for område i den sydlige ende af Aakirkeby: ny 3.1 Boliger Inden for lokalplanområdet må kun anvendes til helårs boligformål (lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til 3.2, 3.2 til 3.3, 3.3 til 3.4 etc.) Lokalplan 26 for Aakirkeby bykerne: ny 3.1 Boliger Inden for lokalplanområdet må kun anvendes til helårs boligformål (lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til 3.2, 3.2 til 3.3, 3.3 til 3.4 etc.) 5. Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen Bjarne Kristiansen / Anna Sofie Poulsen Borgmester Chef for Teknik & Miljø Vedtagelsespåtegning vedr. delvise ophævelser Lokalplanen er delvist ophævet af Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni Carsten Scheibye Formand for Teknik- og miljøudvalget / Claus Steensgaard Jensen Teknik- og Økonomidirektør 15

16 BILAG 1- Matrikellister 16

17 BILAG 1- Matrikellister Lokalplanområder/matrikler der omfattes af temalokalplan 27, jf. lokalplanens 2.1 og 2.2 (opgjort efter byområder og lokalplanområder) 01. Allinge Byplanvedtægt 3, Off, omr. Og hotel, Allinge Allinge-Sandvig Markjorder: 311a, 314a, 315, 317a, 317d, 324d, 324e, 324f, 324h, 326c, 380b, 381a, 381b, 7000i Bevarende lokalplan 00-01, Allinge Allinge Bygrunde: 1, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 4, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 6b, 7, 8, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 9h, 9i, 9k, 9l, 9m, 9n, 9o, 9p, 9q, 9r, 9t, 10, 11, 12a, 13a, 13c, 16a, 16d, 16f, 16g, 17, 18, 19d, 19e, 19f, 19g, 19k, 19l, 19m, 20, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g, 21h, 21i, 21k, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29a, 29b, 29c, 30, 31a, 31b, 31c, 32a, 32c, 32d, 32e, 32f, 32g, 32h, 32i, 32o, 33a, 33b, 34b, 34c, 35a, 35b, 37, 38, 39, 40, 41a, 41c, 41d, 41e, 41f, 41g, 41h, 41i, 41k, 41m, 41n, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49b, 49e, 49f, 49l, 50a, 50b, 50c, 50d, 50e, 50f, 50g, 50h, 50i, 50l, 50m, 50o, 51a, 51b, 52, 53a, 53b, 53c, 54a, 54b, 55b, 55c, 55d, 55m, 55n, 55u, 56a, 56b, 56e, 57a, 57b, 58, 59, 62, 63a, 63b, 63c, 64, 65, 66a, 66b, 66c, 67, 68, 69a, 70, 71a, 71b, 72, 73a, 73c, 74b, 75, 76a, 76b, 76c, 76f, 77, 78, 79, 80, 81a, 81c, 82a, 82b, 83a, 83c, 83d, 83e, 83f, 83g, 83h, 83i, 84a, 84b, 84c, 85, 86, 87a, 87b, 87c, 88a, 88b, 88c, 88d, 89a, 89b, 89c, 90, 91a, 91b, 91d, 92a, 92b, 92c, 92e, 92f, 93, 94a, 94b, 94c, 94d, 95a, 95b, 96a, 96b, 97, 98a, 100, 102a, 102b, 102c, 103, 104, 105a, 106, 109, 110, 112, 113, 114a, 114b, 114d, 114e, 115, 116a, 116b, 117, 118a, 118b, 119a, 119b, 119c, 119d, 120a, 120b, 120c, 120d, 121a, 121b, 121c, 122a, 122b, 122c, 122f, 122p, 122q, 122r, 123, 124a, 124b, 125a, 125c, 125d, 125e, 125f, 126a, 128c, 129, 130, 131a, 132, 133a, 133b, 134a, 134b, 134c, 135a, 135b, 136, 137, 138, 139a, 139b, 140, 141, 142, 143, 144, 147a, 147b, 148a, 149a, 150, 151a, 151b, 151c, 153, 154a, 156, 157, 158, 159a, 159b, 159c, 159d, 159e, 159g, 159h, 160a, 161a, 161b, 161c, 162, 163, 164a, 164b, 165, 166a, 167a, 167b, 167d, 168a, 169a, 169b, 170, 171, 172, 173a, 174b, 174c, 174d, 175, 178a, 178b, 178c, 178d, 178e, 179, 180, 181, 182a, 182c, 182e, 182g, 182h, 183, 184, 185a, 185b, 186, 188a, 188b, 188c, 188d, 188e, 189a, 189b, 190a, 190b, 191, 192a, 194a, 195, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213a, 213b, 215a, 215b, 7000a, 7000aa, 7000ab, 7000ac, 7000ad, 7000æ, 7000ae, 7000af, 7000ag, 7000ah, 7000ai, 7000ak, 7000al, 7000am, 7000an, 7000b, 7000c, 7000d, 7000e, 7000g, 7000h, 7000i, 7000k, 7000l, 7000m, 7000n, 7000o, 7000ø, 7000p, 7000q, 7000r, 7000s, 7000t, 7000u, 7000v, 7000x, 7000y, 7000z, 7000f, samt del af 49a Allinge-Sandvig Markjorder: 339b, 339c, 339e, 339f, 339g, 7000f, samt del af 339d Lokalplan for boligområde Ved Birkevej, Allinge Allinge-Sandvig Markjorder: 345a, 345d, 7000ac Lokalplan for boligområde ved Kajbjergvej, Allinge Allinge-Sandvig Markjorder: 118a, 118b, 118c, 118d, 118e, 7000af, 7000ag 17

18 BILAG 1- Matrikellister 04. Gudhjem Lokalplan for boligomr. ved Melsted Langgade, Gudhjem Gudhjem Fiskerleje, Gudhjem: 241am, 241g, 243c, 243d, 243e, 243f, 243g, 7000ab, 7000ac 05. Hasle Byplanvedtægt nr. 3 for boligområdet Gammeltoft i Hasle Strandmarken, Hasle Jorder: 91, 92a, 92b, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122b, 122c, 122d, 122e, 122f, 122g, 122h, 122i, 122k, 122l, 122m, 122n, 122o, 123, 124, 125, 126, 127a, 127b, 128, 129. Lokalplan 2-B,E,O for områder til bolig-, erhverv- og offentlige formål omkring Østergade i Hasle Hasle Bygrunde: 34, 78, 79a, 79b, 81a, 84c, 89a, 90a, 90b, 90c, 92ad, 92af, 92ah, 254, 256, 7000v, 7000x, 7000aø, samt del af 81c Hasle Markjorder: 70m, 71a, 71b, 72b, 79c, 86b, 86c, 86d, 86e, 86k, 86l, 86m, 86o, 86q, 86r, 86t, 86u, 86v, 86y, 86z 86æ, 87a, 87b, 87c, 88a, 88b, 88c, 89a, 89b, 89c, 89f, 89g, 89h, 89i, 89k, 90c, 7000k, 7000m, samt del af 79g Strandmarken, Hasle Jorder: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Lokalplan 84.2 for boligområde i Hasle (V. Gammeltoft) Strandmarken, Hasle Jorder: 122a Lokalplan 84-3 for område øst for Østergade i Hasle Strandmarken, Hasle Jorder: 72e, 72f, 72g, 72h, 80b, 7000am, 7000n Lokalplan 1-10 Solgården Strandmarken, Hasle Jorder: 26b 18

19 BILAG Lokalplan 1-B, Boligområde v. Toftelunden, Hasle Strandmarken, Hasle Jorder: 101, 102, 103, 104, 141b, 141c, 141d, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151 Lokalplan 1-7, Boligområde ved Siegård, Hasle Strandmarken, Hasle Jorder: 130, samt del af 131b Bevarende lokalplan 0-01, Hasle Hasle Bygrunde: 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6a, 6c, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i, 11a, 11b, 11c, 12, 13a, 13b, 14a, 14b, 14d, 14e, 14f, 14g, 15, 16a, 16d, 17, 19, 20a, 20b, 20c, 21, 22, 23a, 23b, 24, 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f, 27, 28a, 28b, 28c, 28d, 28f, 28g, 28h, 28k, 28l, 29c, 29d, 29e, 29f, 29g, 29h, 29i, 29k, 29l, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 32c, 32d, 32e, 33b, 33c, 33d, 33e, 34, 35a, 35b, 35c, 35d, 35e, 35f,, 36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g, 36h, 37a, 37c, 38a, 38b, 39a, 39b, 39c, 40, 41a, 41b, 42, 43, 44a, 44b, 44c, 45a, 45b, 45c, 45d, 45e, 45f, 45g, 45h, 45i, 46a, 46b, 46c, 47, 48a, 48b, 48c, 49, 50a, 50b, 50c, 50d, 50e, 50f, 50g, 50h, 50i, 50l, 50m, 50p, 50q, 50r, 52a, 52b, 52c, 52d, 52e, 52f, 53a, 53b, 55, 56a, 57a, 58b, 61, 62a, 62b, 62e, 62f, 63, 64, 65, 67a, 67b, 67c, 68, 72, 73a, 73b, 75a, 75b, 75c, 77a, 78, 79a, 79b, 80b, 81b, 83a, 83c, 84b, 84c, 85, 86a, 86b, 86c, 86d, 86e, 86f, 86g, 86h, 86i, 86k, 86l, 87, 88a, 88b, 89a, 89b, 90a, 90b, 90c, 91a, 91b, 92ac, 92ad, 92ae, 92af, 92ah, 92ai, 92ak, 92c, 92d, 92e, 92f, 92g, 92h, 92i, 92k, 92l, 92n, 92o, 92p, 92q, 92r, 92s, 92t, 92u, 92v, 92x, 92y, 92z, 93, 94a, 94b, 94c, 94d, 94e, 94f, 94g, 94h, 94i, 94k, 95, 96a, 96b, 96c, 96d, 96e, 96f, 96g, 96h, 96i, 96k, 96l, 96m, 97a, 97b, 97c, 97d, 98, 99, 100a, 100b, 101a, 101b, 101d, 101e, 101f, 101g, 102, 103, 104a, 104b, 107, 108a, 109a, 109b, 110, 111a, 112a, 112b, 112c, 112d, 113, 114, 116, 117, 118a, 118b, 118c, 119, 121a, 121b, 122a, 122b, 123, 124, 126, 127a, 127b, 127c, 127e, 127f, 128b, 129a, 129b, 130, 131, 132, 133a, 134a, 134b, 135a, 135b, 135c, 135d, 135e, 135f, 135g, 136a, 136b, 137, 138b, 139, 140a, 140b, 141a, 141b, 142a, 142b, 142c, 142d, 142e, 142f, 143a, 144a, 144b, 144d, 144e, 144f, 144h, 145, 146, 147, 148, 150, 151a, 151b, 152, 153, 154a, 154b, 155a, 155b, 155c, 155d, 156a, 156b, 156c, 156d, 156e, 156f, 156g, 156h, 156i, 156k, 157b, 157c, 157d, 158a, 158b, 159, 160a, 160b, 162a, 162b, 162c, 162d, 163a, 163b, 163c, 163d, 163e, 163f, 163g, 163h, 164a, 164b, 164c, 164d, 164e, 164f, 164g, 164h, 165, 166a, 166b, 166c, 166d, 167a, 167b, 168, 169, 170, 171, 172a, 172b, 172c, 172d, 172e, 172f, 173, 174, 175, 176, 177, 179a, 179b, 179c, 180a, 180b, 180c, 180d, 180e, 180f, 180g, 180k, 181a, 181b, 182a, 182b, 182c, 182d, 182e, 182f, 182g, 183a, 183b, 183c, 184a, 184b, 184c, 184d, 184e, 185a, 185b, 185c, 186a, 188c, 188d, 188l, 190a, 192a, 192b, 192c, 192f, 192g, 195, 196, 197, 198a, 198b, 199b, 200a, 200b, 201, 202a, 202b, 202c, 203, 204, 205, 206a, 207, 208, 209, 210, 211a, 211b, 211c, 211d, 211e, 211f, 211g, 211h, 211i, 211k, 212, 213a, 213c, 213d, 214, 215a, 215b, 215c, 215d, 216a, 216b, 216c, 216d, 216e, 216f, 216g, 216h, 217a, 217b, 218a, 218b, 218c, 218d, 218e, 218f, 218g, 218h, 218k, 218l, 218m, 219a, 219c, 219d, 219f, 219g, 219i, 219k, 219l, 219m, 219n, 219o, 219p, 219q, 219r, 219s, 219t, 219u, 220b, 221, 222, 223, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 7000a, 7000aa, 7000ab, 7000ac, 7000ad, 7000ae, 7000af, 7000ag, 7000ai, 7000ak, 7000ao, 7000ap, 7000aq, 7000ar, 7000as, 7000at, 7000au, 7000av, 7000ax, 7000ay, 7000az, 7000aø, 7000b, 7000ba, 7000c, 7000d, 7000f, 7000g, 7000h, 7000k, 7000l, 7000n, 7000o, 7000p, 7000q, 7000t, 7000u, 7000v, 7000x, 7000y, 7000z, 7000æ, 7000ø Hasle Markjorder: 70b, 70e, 70f, 70g, 70m, 70n, 86b, 86c, 86e, 86k, 86m, 86o, 86q, 87b, 87c, 8b,,88c, 89a, 89b, 89c, 89f, 89g, 89h, 89i, 90c, 115z, 117b, 117c, 119b, 119c, 120b, 120c, 120h, 122b, 122c, 148a, 148b, 149b, 149c, 149d, 149e, 149f, 149g, 149h, 150b, 7000k, Samt dele af 86d og 86v Strandmarken, Hasle Jorder: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23 19

20 BILAG Bevarende lokalplan 1-12 for Præstegade 2, Hasle Hasle Bygrunde: 111a 06. Klemensker Lokalplan 32-BO, Boligområde i Klemensker Klemensker: 87dg, 87dh, 87di, 87dk, 87dl, 87dm, 87dp, 87dx, 87em, 87eo, 87er, 87fr, 87gl, 87gø, 87ha, 87hæ, 87id, 87ie, 87ik, 87ki, 87kk, 87kl, 87km, 87kn, 87ko, 87kp, 87kq, 87kr, 87kt, 87ku, 87kv, 116c, 116d, 116e, 116f, 116g, 116h, 116i, 116k, 116l, 117a, 117b, 117c, 117d, 117e, 117f, 117g, 117h, 117i, 117k, 117l, 117m, 117n, 7000y, 7000z, 7000æ Lokalplan 5-2, Boligområde syd for Lindevej, Klemensker Klemensker: 87mh, 87mi, 87mk, 87ml, 87mm, 87mn, 87mo, 87mp, 87mq, 87ms, 87mt, 87mu, 87mx, 87my, 87nd, 87nq, 87nr, 7000av, 7000bd, 7000be, 7000bf, samt del af 87nf Lokalplan 5-3 Boligområde ved Klemens Kro, Klemensker Klemensker: 118d, 118e Bevarende lokalplan 0-01, Klemensker Klemensker: 4ac, 4ad, 4af, 4ag, 4ah, 4ai, 4ak, 4al, 4am, 4an, 4at, 4bq, 4br, 4g, 4h, 4i, 4t, 4u, 4v, 4z, 4æ, 4ø, 8d, 8f, 8g, 87aa, 87ab, 87af, 87ag, 87ah, 87ak, 87an, 87ao, 87ap, 87aq, 87ar, 87as, 87at, 87au, 87av, 87ax, 87az, 87aæ, 87aø, 87bb, 87bc, 87bd, 87be, 87bf, 87bg, 87bh, 87bi, 87bk, 87bl, 87bm, 87bn, 87bo, 87bq, 87bs, 87bu, 87bv, 87bx, 87bæ, 87bø, 87ca, 87cb, 87cc, 87cd, 87ce, 87cf, 87cg, 87ch, 87ci, 87cl, 87cm, 87cn, 87cp, 87cq, 87cr, 87cs, 87ct, 87cu, 87cv, 87cx, 87cy, 87cæ, 87cø, 87d, 87db, 87dd, 87de, 87dg, 87dh, 87di, 87dk, 87dl, 87dm, 87dn, 87do, 87dp, 87dq, 87dr, 87dt, 87du, 87dv, 87dx, 87dy, 87dz, 87dø, 87e, 87ea, 87eb, 87ec, 87ed, 87ee, 87ef, 87eh, 87ek, 87el, 87em, 87en, 87eo, 87ep, 87eq, 87er, 87es, 87et, 87eu, 87ev, 87ex, 87ez, 87eæ, 87eø, 87f, 87fa, 87fb, 87fc, 87fe, 87fi, 87fl, 87fm, 87fo, 87fp, 87fr, 87fs, 87ft, 87fø, 87gb, 87gf, 87gg, 87gm, 87gn, 87gp, 87gu, 87gv, 87gx, 87hd, 87hh, 87hi, 87hm, 87hn, 87hp, 87ht, 87hu, 87hx, 87ig, 87kæ, 87lx, 87n, 87ni, 87nn, 87p, 87r, 87s, 87t, 87u, 87v, 87y, 87z, 87æ, 87ø, 178b, 178d, 178e, 178f, 179a, 179b, 7000ak, 7000aq, 7000bv, 7000n, 7000o 10. Nexø Byplanvedtægt nr. 3, Boligområde i Nexø, Homannegård Nexø Markjorder: 23b, 23c, 383b, 383c, 383d, 383e, 383f, 383g, 383h, 383i, 383k, 383l, 383m, 383n, 383o, 383p, 383q, 383r, 383s, 383t, 383u, 383v, 383x, 383y, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409a, 409b, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, samt del af 7000p 20

21 BILAG 1- Matrikellister Lokalplan 16, Boligområde ved Ferskesø Nexø Bygrunde: 63q, 63s, 63t, 63u, 63v, 63x, 63y, 7000y, samt del af 70i Lokalplan 19 Boligområde i Nexø bymidte Nexø Bygrunde: 93f, 94b Lokalplan 21, Boligområde i Jydegænget Nexø Bygrunde: 328b Lokalplan 29, Område ved de gamle tennisbaner Nexø Markjorder: 337bc, 337bd, 337be, 337kc, 337kd, 337ke, 337kf, 337kg, 337kh, 337ki, 337kk, 337kl, 337km, 337kx, 337le, 337ti, samt dele af 337tp og 337sv Bevarende lokalplan 30, Nexø Nexø Bygrunde: 1a, 1d, 2a, 2b, 2d, 3a, 3b, 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 7, 8, 9, 10a, 10b, 12, 13, 14a, 14b, 15a, 16a, 16c, 17, 18a, 18b, 19a, 19b, 20a, 21, 22, 23a, 23b, 24, 25a, 25b, 26a, 27, 28a, 28b, 28c, 29, 30a, 30b, 30c, 30d, 31, 32a, 32b, 33a, 33b, 33c, 33d, 33e, 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 35, 36, 37b, 38, 39a, 42a, 42b, 43, 44a, 44b, 44c, 45a, 46, 47, 48, 49, 50a, 50b, 50c, 51a, 51b, 52, 53, 54, 56a, 56b, 56c, 56d, 57, 58, 59a, 59c, 59d, 59e, 59f, 59g, 59h, 60a, 60b, 61, 62, 63c, 63i, 63k, 63l, 63m, 63o, 64a, 64b, 65a, 65b, 66c, 66d, 67a, 67b, 68a, 68b, 68c, 70a, 70b, 70g, 70h, 70i, 71, 72, 73a, 74, 75, 76, 77, 78a, 78b, 79a, 80a, 80c, 80f, 81a, 82a, 82c, 83, 84a, 84b, 84d, 85, 86, 88a, 88f, 88g, 89a, 89b, 89c, 89d, 89e, 90, 91, 92, 93a, 93b, 93c, 93d, 93e, 93f, 94a, 94b, 95a, 95b, 95c, 95d, 95e, 95f, 95g, 95h, 95i, 95k, 95n, 95o, 95p, 96a, 96b, 96e, 96f, 96g, 96h, 97a, 97b, 97c, 97d, 98a, 98c, 99a, 99b, 99c, 99d, 100, 101a, 101b, 101c, 102, 103a, 103b, 103c, 103d, 104a, 104b, 104c, 105a, 105b, 106, 107, 109, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 111a, 111e, 111f, 111g, 111h, 111i, 111k, 111m, 111n, 111p, 112a, 112b, 112c, 112d, 112e, 112f, 112h, 113a, 113b, 113c, 113d, 114a, 114c, 114d, 115, 116, 117, 118a, 118b, 118c, 119a, 119b, 119c, 121a, 121b, 121c, 122, 123, 125a, 125d, 125e, 125f, 125g, 125i, 125k, 125n, 126b, 127a, 127f, 128a, 128c, 128e, 129a, 129e, 130a, 132, 133a, 134a, 134e, 134f, 135, 136a, 136b, 137a, 139a, 140a, 141a, 141b, 141c, 142b, 145a, 145b, 145c, 145e, 145g, 145k, 145l, 146a, 146b, 146e, 146f, 147a, 147b, 148a, 148c, 149a, 150a, 150b, 152, 153, 156a, 156b, 157a, 157b, 158a, 158c, 159b, 159c, 159f, 160a, 160c, 162a, 162aa, 162ad, 162ae, 162af, 162ag, 162ah, 162b, 162c, 162d, 162f, 162g, 162i, 162k, 162l, 162m, 162n, 162o, 162p, 162q, 162r, 162s, 162t, 162u, 162v, 162z, 162æ, 163, 164, 165, 166a, 167a, 167b, 168, 169, 170a, 170b, 170c, 171, 172a, 172b, 173a, 173c, 174a, 174b, 174c, 174d, 174e, 174f, 175a, 176c, 177, 178a, 178c, 179, 180, 182a, 183a, 183b, 184a, 184b, 184d, 184e, 184f, 185a, 185b, 186, 187, 188a, 188b, 190, 191b, 192, 193, 194a, 194b, 194d, 194g, 195, 196a, 196c, 196d, 196f, 196g, 196h, 196i, 196l, 196o, 196p, 196q, 196s, 197a, 197b, 198a, 198c, 198d, 199, 200, 201a, 201b, 201c, 202, 203, 204a, 204b, 204c, 204d, 204e, 205a, 205d, 205e, 206ao, 206b, 206k, 206v, 206x, 207, 208a, 208d, 208f, 209a, 210, 211a, 211b, 212b, 213a, 213c, 215a, 215b, 215c, 215d, 215e, 215f, 215g, 215h, 215k, 215l, 216a, 216b, 217, 218, 219a, 220a, 220b, 221, 222a, 222b, 223, 224a, 224b, 225a, 225b, 226, 227, 228a, 228b, 229a, 229b, 229c, 229d, 230, 231a, 231b, 232, 233, 234a, 235, 237a, 237b, 237c, 238a, 238b, 238c, 239a, 242, 243a, 243b, 244a, 244c, 245a, 246a, 246b, 246d, 247a, 247b, 248, 249a, 249c, 250, 251, 252, 253a, 253c, 254a, 254c, 257d, 257e, 257f, 257g, 257p, 260b, 260c, 260d, 260e, 260f, 260g, 261a, 261b, 261c, 261d, 263b, 263c, 263e, 263f, 264a, 264b, 264c, 264d, 264e, 264f, 264g, 264h, 264i, 265, 266, 267a, 267c, 267d, 268a, 268b, 269c, 269d, 270, 271, 272a, 272b, 273, 274, 275, 276, 277, 278a, 278b, 279a, 279c, 280a, 280b, 280c, 280d, 280f, 280g, 280h, 281a, 282a, 282b, 283, 284a, 21

22 BILAG1- Matrikellister 284b, 286a, 286b, 287a, 287b, 287d, 287g, 287h, 287i, 288, 289, 290d, 290e, 290f, 290g, 291b, 292a, 292b, 293a, 293b, 293c, 294a, 295a, 295c, 295d, 296a, 296b, 296c, 296d, 297a, 297b, 297c, 298, 302a, 302b, 302d, 302e, 304a, 305a, 305b, 306, 307, 308a, 308b, 314a, 314c, 314d, 315a, 317a, 317c, 317d, 317e, 317h, 317i, 318c, 318d, 318f, 318h, 319a, 319b, 321a, 321c, 321d, 325a, 325b, 326a, 326b, 326c, 326d, 327a, 327b, 328a, 328b, 329a, 329d, 329e, 330a, 330b, 330c, 330d, 330f, 330g, 331a, 331b, 332a, 333a, 333b, 333c, 333d, 333g, 333h, 333i, 333k, 334, 335a, 336a, 336b, 338a, 339a, 339b, 340a, 340d, 340e, 343, 344, 345a, 345c, 346a, 347, 348b, 348c, 348d, 348e, 348f, 349a, 349c, 350a, 350b, 350c, 351, 352, 353a, 353b, 354, 355, 356, 357, 358a, 358b, 359, 360a, 361, 362, 363, 364a, 365a, 365b, 366, 367, 368b, 368e, 368f, 368g, 368h, 368i, 368l, 369a, 369b, 369c, 369d, 369e, 369f, 369g, 369h, 369i, 370, 371, 372, 373a, 373b, 374a, 374b, 374c, 375a, 376, 377, 379a, 380, 382a, 382b, 382c, 383, 384, 388a, 389a, 389k, 389l, 389m, 389n, 389o, 389p, 390a, 390c, 390d, 390e, 391a, 391b, 391c, 391d, 391e, 391f, 391g, 391h, 391i, 391k, 391l, 392a, 392b, 392c, 395k, 396p, 397a, 397b, 397c, 397d, 397e, 397f, 397g, 397h, 397i, 397k, 397l, 397m, 397n, 397o, 397p, 397q, 397r, 397s, 397t, 397u, 397v, 397x, 397z, 400d, 400e, 400f, 402d, 402e, 402h, 403b, 403d, 403e, 403f, 403g, 403h, 403i, 403n, 403o, 403q, 403r, 403s, 403v, 404a 404c, 404e, 405f, 406b, 412, 414, 7000æ, samt dele af 64c, 182b, 206an og 7000z Nexø Markjorder: 337al, 337ar, 337aæ, 337bm, 337ci, 337cv, 337cx, 337cø, 337eh, 337fn, 337fo, 337fp, 337gh, 337gi, 337gx, 337ha, 337ih, 337ii, 337ir, 337kc, 337kd, 337ke, 337kf, 337kg, 337kh, 337ki, 337kk, 337kl, 337km, 337ti, 337tæ, samt dele af 337tp, 337tø, 7000ai 17. Rønne Byplanvedtægt nr. 2, Rønne Rønne Bygrunde: 1213b, 1213c, 1213d, 1216, 1217, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226a, 1226b, 1227b, 1227c, 1227d, 1228d, 1228e, 1228f, 1229a, 1231a, 1231b, 1231c, 1231e, 1232aq, 1232au, 1232ax, 1232aø, 1232ba, 1232bb, 1232bn, 1232bo, 1232bp, 1232bq, 1232br, 1232bs, 1232bt, 1232bu, 1232bv, 1232bx, 1232c, 1232ca, 1232cb, 1232ce, 1232cf, 1232cg, 1232ch, 1232z, 1359p, 1359q, 1369b, 1499b, 1501, 1502a, 1503a, 1504a, 1505a, 1506a, 1507a, 1508a, 1509a, 1510a, 1511a, 1512a, 1513a, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524b, 1524c, 1524d, 1524e, 1524f, 1524g, 1528a, 1528c, 1528e, 1528f, 1528g, 1528h, 1528i, 1528k, 1528l, 1528m, 1528n, 1528o, 1528p, 1528q, 1529a, 1529b, 1529d, 1529e, 1529f, 1529h, 1529i, 1529k, 1529l, 1529m, 1529n, 1529o, 1529q, 1529r, 1529s, 1529t, 1529u, 1530a, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535a, 1535b, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1550, 1551b, 1551c, 1551d, 1551e, 1551h, 1551i, 1551k, 1551l, 1551m, 1551n, 1551o, 1739a, 1742a, 1742b, 1742c, 1742d, 1742e, 1742f, 1742g, 1742h, 1742i, 1742k, 1742l, 1742m, 1742p, 1742q, 1742r, 1742s, 1742t, 1742u, 1744o, 1790a, 1790c, 1790d, 1790e, 1790f, 1790g, 1864, 1913b, 1918, 1933, 7000ck, 7000cl, 7000cm, 7000cn, 7000d, 7000e, 7000m, 7000q, 7000r, 7000t, 7000x, samt dele af 1372, 1530b, 1551g, 1920b, 7000bø og 7000cf Rønne Markjorder: 5ak, 28a, 28k, 78b, 219ab, 219ac, 219ad, 219z, 219æ, 219ø, 7000dq Byplanvedtægt nr. 4, Rønne Rønne Markjorder: 1aa, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ag, 1ah, 1ai, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1ao, 1ap, 1aq, 1ar, 1as, 1at, 1au, 1av, 1ax, 1ay, 1az, 1aæ, 1aø, 1b, 1ba, 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bf, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 1bl, 1bm, 1bn, 1bo, 1bp, 1bq, 1br, 1bs, 1bt, 1bu, 1bv, 1bx, 1by, 1bz, 1bæ, 1bø, 1ca, 1cb, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1x, 1y, 1z, 1æ, 1ø, 74ah, 74ai, 74ak, 74al, 74am, 74an, 74ao, 74ap, 74aq, 74ar, 74av, 74ax, 74ay, 74az, 74aæ, 74aø, 74ba, 74bb, 74bc, 74bd, 74be, 74bf, 74bg, 74bh, 74bi, 74bk, 74bl, 74bm, 74bn, 74bo, 74bp, 74bq, 74br, 74bs, 74bt, 74bu, 74bv, 74bx, 74by, 74bz, 74bæ, 74bø, 74ca, 74cb, 74cc, 74cd, 74ce, 74cf, 74cg, 74ch, 74ci, 74ck, 74cl, 74cm, 74cn, 74co, 74cp, 74cq, 74cr, 74cz, 74dc, 74k, 74l, 74m, 74n, 74o, 74p, 74q, 74r, 74s, 74t, 122h, 122i, 122k, 7000ab 22

23 BILAG 1- Matrikellister Byplanvedtægt nr. 5, Rønne Knudsker: 28ax, 28ay, 28az, 28aæ, 28aø, 28bc, 28bd, 28be, 28bf, 28bg, 28bh, 28bi, 28bl, 28bm, 28bn, 28bo, 28bp, 28bq, 28br, 28bs, 28bt, 28bu, 28bv, 28bx, 28by, 28bz, 28bæ, 28bø, 28ca, 28cb, 28cc, 28cd, 28ce, 28cf, 28cg, 28ch, 28ci, 28ck, 28cl, 28cm, 28cn, 28co, 28cp, 28cq, 28cr, 28cs, 28ct, 28cu, 28cx, 28cy, 28cz, 28cæ, 28cø, 28da, 28db, 28dc, 28dd, 28de, 28df, 28dg, 28dh, 28di, 28dk, 28dl, 28dm, 28do, 28dq, 28dr, 28du, 28dv, 28dx, 28dy, 28dæ, 28dø, 28ea, 28eb, 28ec, 28ed, 28ee, 28ef, 28eg, 28eh, 28ei, 28ek, 28el, 28em, 28en, 28eo, 28ep, 28eq, 28er, 28es, 28et, 28eu, 28ev, 28ex,28ey, 28ez, 28eæ, 28eø, 28fa, 28fb, 28fc, 28fd, 28fe, 28ff, 28fi, 28fk, 28fl, 28fm, 28fn, 28fo, 28fp, 28fq, 28fr, 28fs, 28fu, 28fv, 28fx, 28fy, 28fz, 28fæ, 28fø, 28ga, 28gb, 28gc, 28gf, 28gg, 28gh, 28gi, 28gk, 28gl, 28gm, 28gn, 28go, 28hn, 28hp, 28hq, 28hx, 7000x, Rønne Markjorder: 44ah, 44ai, 44ak, 44al, 44am, 44an, 44ao, 44ap, 44aq, 44ar, 44as, 44at, 44au, 44av, 44ax, 52i, 52k, 52l, 52m, 52n, 52o, 52p, 52q, 52r, 52s, 52t, 52u, 52v, 55a, 55b, 55c, 55d, 7000ct, 7000dd, samt dele af 7000bf, 7000br, 7000dc, 7000dv og 7000p Byplanvedtægt nr. 7, Rønne Rønne Bygrunde: 1477, 1478b, 1479c, 1479d, 1479e, 1479f, 1479g, 1479h, 1479i, 1479k, 1479m, 1479n, 1480, 1481a, 1481b, 1482a, 1482d, 1482e, 1482f, 1482h, 1482i, 7000bh Rønne Markjorder: 3i, 3k, 3l, 3m, 3n, 3o, 3p, 156a, 156o, 156p, 174d, 175i, 175k, 175l, 175n, 7000cx Byplanvedtægt nr. 8, Rønne Rønne Markjorder: 250, 283a, 283aa, 283ab, 283ac, 283ad, 283ae, 283af, 283ag, 283ah, 283ai, 283ak, 283al, 283am, 283an, 283ao, 283ap, 283aq, 283at 283b, 283c, 283d, 283e, 283f, 283g, 283h, 283i, 283k, 283l, 283m, 283n, 283o, 283p, 283q, 283r, 283s, 283t, 283u, 283v, 283x, 283y, 283z, 283æ, 283ø, 295d, 295k, 295l, 295m, 295n, 295o, 295p, 295q, 295r, 299b, 299d, 299e, 299f, 299h, 299k, 299l, 299n, 300c, 300d, 300f, 300g, 310aa, 310ab, 310ac, 310ad, 310ae, 310af, 310ai, 310e, 310f, 310g, 310h, 310i, 310k, 310l, 310m, 310n, 310o, 310p, 310q, 310r, 310s, 310t, 310u, 310v, 310x, 310y, 310z, 310æ, 310ø, 7000cb Byplanvedtægt nr. 9, Rønne Rønne Markjorder: 4ak, 4am, 4an, 4ao, 4ap, 4aq, 4ar, 4at, 4ay, 219bl, 219bæ, 219bø, 219ca, 219cu, 219cv, 219ed, 219em, 219eo, 219ep, 219eq, 219es, 219et, 219eu, 219ex, 219fb, 219fd, 225c, 225e, 225f, 225h, 225i, 237a, 238b, 256e, 256h, 256i, 256k, 256l, 256m, 256n, 262b, 262d, 262e, 262f, 262g, 262l, 264d, 264f, 264i, 264l, 264r, 265b, 265m, 265n, 265o, 265p, 265q, 265r, 265s, 265t, 266b, 266c, 266d, 266e, 266f, 266g, 266h, 266i, 269a, 269aa, 269ac, 269ad, 269ae, 269af, 269ag, 269ah, 269ai, 269al, 269am, 269an, 269ap, 269aq, 269at, 269av, 269ax, 269ay, 269az, 269aæ, 269aø, 269ba, 269bb, 269bc, 269c, 269e, 269h, 269i, 269p, 269r, 269s, 269u, 269x, 269y, 269ø, 276a, 276b, 276e, 276f, 276g, 277c, 277d, 277e, 277n, 277o, 277p, 277q, 277r, 277s, 277t, 303a, 303b, 303c, 303d, 303e, 303f, 303g, 303h, 303i, 305b, 305c, 7000ac, 7000ci, 7000cy, 7000dp, 7000æ, samt dele af 225a, 7000s 23

24 BILAG 1- Matrikellister Byplanvedtægt nr. 10, Rønne Rønne Markjorder: 1c, 1cc, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 4ab, 4av, 4c, 4m, 4p, 74aa, 74ab, 74ac, 74ad, 74ae, 74af, 74ag, 74au, 74c, 74cs, 74cu, 74cv, 74cx, 74cy, 74cæ, 74cø, 74d, 74da, 74db, 74dd, 74e, 74f, 74g, 74h, 74i, 74u, 74v, 74x, 74y, 74z, 74ø, 74æ, 82c, 82m, 107ac, 107ad, 107af, 107ag, 107ah, 107ai, 107ak, 107al, 107an, 107e, 107f, 107g, 107h, 107i, 107k, 107l, 107m, 107n, 107p, 107r, 107s, 107u, 107x, 107y, 107z, 107æ, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 109f, 109g, 109h, 109i, 109k, 109l, 109m, 109n, 109o, 109p, 109q, 109r, 109s, 109t, 109u, 109v, 112c, 113a, 113c, 113f, 113g, 113h, 113i, 113k, 113l, 113n, 113o, 119d, 7000bn, 7000bo, 7000di, samt del af 7000h Byplanvedtægt nr. 14, Rønne Rønne Markjorder: 287c, 287d, 287e, 287f, 287g, 287h, 287i, 287k, 287l, 287m, 287n, 287o, 287p, 287q, 287r, 287s, 287t, 287u, 287v, 287x, 287y, 287z, 287æ, 310ak, 310al, 310am, 310an, 310ao, 310ap, 310aq, 310ar, 310as, 310at, 310au, 310av, 310ax, 310ay, 310az, 310aæ, 310aø, 310ba, 310bb, 310bc, 310bd, 310be, 310bf, 310bg, 310bh, 310bi, 310bk, 310bl, 310bm, 310bn, 310bo, 310bp, 310bq, 310br, 310bs, 310bt, 310bu, 310bv, 310bx, 310by, 310bz, 310bæ, 310bø, 310c, 310ca, 310cb, 310cc, 310cd, 310ce, 310cf, 310cg, 310ch, 310ci, 310ck, 310cl, 310cm, 310cn, 310co, 310cq, 310cr, 310cs, 310ct, 310cu, 310cv, 310cx, 310cy, 310cz, 310cæ, 310cø, 310d, 310da, 310db, 310dc, 310dd, 310df, 310dh, 310di, 310dk, 310dl, 310dm, 310dn, 310do, 310dp, 310dy, 313a, 314a, 314b, 314d, 314e, 314f, 314g, 314h, 314i, 314k, 314l, 314m, 314n, 314o, 314p, 314t, 314u, 315a, 315aa, 315ab, 315ak, 315b, 315c, 315d, 315f, 315g, 315h, 315i, 315k, 315l, 315m, 315n, 315o, 315p, 315q, 315r, 315s, 315u, 315v, 315x, 315y, 315z, 315æ, 315ø, 316ab, 316ac, 316ad, 316b, 316c, 316k, 316l, 316m, 316n, 316o, 316q, 316t, 316v, 316ø, 320k, 7000ce, 7000cg, 7000ch, 7000cm, 7000cn, samt dele af 287a, 310a, 310dx og 316æ Lokalplan 19 for et område ved Sagavej Rønne Markjorder: 219fa, 242a, 242c, 310dv, 7000cd, 7000co, samt del af 7000cr Lokalplan 24 for et område ved Sagavej Rønne Markjorder: 245aa, 245ab, 245ac, 245ad, 245ae, 245af, 245ag, 245ah, 245ai, 245ak, 245al, 245am, 245an, 245ao, 245ap, 245aq, 245ar, 245as, 245at, 245au, 245av, 245ax, 245ay, 245az, 245aæ, 245aø, 245b, 245ba, 245bb, 245bc, 245bd, 245be, 245bf, 245bg, 245bh, 245bi, 245bk, 245bl, 245bm, 245bn, 245bo, 245bp, 245bq, 245br, 245bt, 245bu, 245bv, 245bx, 245d, 245e, 245f, 245h, 245i, 245l, 245n, 245s, 245t, 245u, 245v, 245x, 245y, 245z, 245æ, 245ø, 310dq, 7000cq, 7000cs, samt del af 7000cr Lokalplan 25 Område ved Pistolstræde, Rønne Rønne Bygrunde: 920a, 933b, 934a, 935, samt dele af 1927 og 1928a Lokalplan 31 for et boligområde ved Torneværksvej Rønne Markjorder: 53a, 54a, 66a, 67a, 67b, 68a, 68c, 7000db, samt dele af 54b og 7000o 24

25 BILAG 1- Matrikellister Lokalplan 36 for et område ved Fredensborg Rønne Markjorder: 316a, 316e, 316f, 316g, 316h, 317b, 317c, 317d, 317e, 317g, 317h, 317l, 317n, 317o, 317p, 317q, 318a, 318aa, 318ab, 318ac, 318ad, 318ae, 318ag, 318ak, 318al, 318c, 318d, 318e, 318f, 318g, 318h, 318i, 318k, 318l, 318m, 318n, 318o, 318p, 318q, 318s, 318t, 318u, 318x, 318y, 318z, 318æ, 319a, 319b, 337ab, samt dele af 317r, 320a, 337al og 7000ø Lokalplan 37 for et område ved Østergade Rønne Bygrunde: 345a, 345c, 345d, 345e, 345f, 345g, 345h, 345i, 345k, 345l, 345m, 345n, 345o, 345p, 345q, 345r, 345s, 345t, 345u, 345v, 345x Lokalplan 38 for Pilehøj Rønne Markjorder: 31a, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 31k, 31l, 31m, 31n, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v, 31x, 7000da, samt dele af 30 og 77ce Lokalplan 39 for Brøndshøj Rønne Markjorder: 4s, 77a, 77cf, 77cg, 7000cø, 7000dg, 7000dh Lokalplan 40 Boligområde ved Haslevej, Rønne Knudsker: 86c, 86d, 86e, 86f, 86g, 86i Lokalplan 45 for et kvartercenter ved Gartnervangen Rønne Markjorder: Del af 37d Lokalplan 47 for St. Torvegade 105 og 109 Rønne Bygrunde: 1214a, 1214b, 1214c Lokalplan 48 for et boligområde ved Nordre Ringvej Rønne Markjorder: 51a, samt del af 54b 25

26 BILAG Lokalplan 49 for et Område ved Sveasvej Rønne Markjorder: 35d, 35f, 35h, 35k, 35l Lokalplan 53 for et boligområde ved Svanekevej Rønne Markjorder: 176a, 176n, 177a, 177ad Bevarende lokalplan nr. 54 for de centrale byområder i Rønne Rønne Bygrunde: 1, 2, 3, 5, 6a, 6c, 6d, 7a, 7ab, 7ad, 7ae, 7ag, 7ah, 7ai, 7am, 7ao, 7ap, 7aq, 7ar, 7as, 7at, 7au, 7av, 7ay, 7az, 7aæ, 7aø, 7b, 7bc, 7bd, 7be, 7bf, 7bg, 7bh, 7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bo, 7bq, 7br, 7bs, 7bt,7bu, 7bv, 7bx, 7by, 7bz, 7bæ, 7bø, 7c, 7ca, 7cb, 7cc, 7ce, 7cf 7cg, 7ch, 7ci, 7ck, 7cl, 7cn, 7co, 7cp, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7k, 7l, 7m, 7o, 7p, 7q, 7r, 7s, 7t, 7u, 7v, 7x, 7y, 7z, 7æ, 7ø, 8, 9, 10, 11a, 11c, 11e, 12a, 12aa, 12ab, 12ac, 12ad, 12ae, 12af, 12ag, 12ah, 12ak, 12al, 12an, 12ap, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h, 12i, 12k, 12l, 12n, 12o, 12p, 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 12v, 12x, 12y, 12z, 12æ, 12ø, 13, 14a, 14b, 15a, 15b, 15g, 15i, 16, 17, 18, 19, 20, 21a, 22a, 22b, 23, 24, 25, 26a, 26b, 27a, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43a, 43b, 43c, 44, 45, 48, 49, 50, 51a, 53a, 54, 55, 56, 57a, 57b, 58, 59, 60, 61, 62, 63a, 63b, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77a, 77b, 78a, 78b, 79, 80, 83a, 83b, 83c, 83h, 84a, 84b, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98a, 99a, 99c, 99e, 100, 101, 102, 103a, 103b, 103c, 103d, 103e, 104, 105, 106, 107, 108, 109a, 109c, 110a, 110b, 110d, 111, 112, 113, 114a, 114b, 114c, 115, 116, 117a, 117b, 118, 119a, 119b, 120a, 120c, 120d, 120e, 123a, 124a, 124b, 125, 126, 127, 128, 129a, 129b, 130, 131a, 131b, 131c, 131d, 131e, 132, 133, 134a, 134b, 135, 136, 137a, 137b, 138, 139, 140a, 141, 142a, 142b, 142c, 144, 145, 146, 147, 149a, 149b, 150, 151, 152a, 152b, 153a, 153b, 154a, 154b, 155a, 155b, 156a, 156b, 157, 158a, 158c, 159, 160a, 161, 162a, 162b, 162c, 163, 164, 165, 166, 167a, 167b, 168, 169a, 169b, 169c, 169d, 169e, 169f, 169g, 169h, 169i, 169k, 169l, 169m, 169n, 169o, 170, 171, 172, 173, 174a, 174b, 175a, 175b, 175c, 176, 177a, 177b, 177c, 177e, 177f, 177g, 178a, 178b, 178c, 178d, 179, 180, 182a, 182b, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193a, 193c, 195a, 195b, 196a, 196b, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205a, 205c, 206, 207, 208a, 208b, 209, 210a, 211, 212, 213, 214a, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222a, 222b, 223, 224, 225, 226, 227, 228a, 228b, 228c 229a 229b, 229c, 231, 232a, 232b, 233a, 233b, 233c, 233d, 233e, 233f, 233g, 233h, 233i, 233k, 234a, 234b, 234c, 235a, 235b, 236a, 236c, 237b, 237c, 237d, 238, 239a, 239b, 239c, 240, 241, 242, 243, 244a, 244b, 246a, 246b, 246c, 246d, 247, 248, 249, 250a, 250b, 251, 252a, 252b, 252c, 252d, 253, 254, 255b, 255c, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 267a, 268, 269, 271, 272a, 273, 274a, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283a, 283b, 284, 285a,285c, 285d, 285e, 285f, 286a, 286b, 286c, 287a, 287b, 287c, 287d, 287e, 287f, 287g, 287h, 287i, 287k, 287l, 288a, 288c, 288d, 288e, 288f, 288g, 288h, 288i, 288k, 288l, 288m, 289, 290, 291a, 291b, 291c, 291d, 291e, 291f, 291g, 291h, 291i, 291k, 291l, 291m, 291n, 291o, 291p, 291q, 291r, 291t, 291u, 292a, 292b, 293a, 293b, 294, 295, 296a, 296b, 296c, 296d, 296e, 296f, 296g, 297a, 297b, 297c, 298, 299a, 299b, 299c, 300, 301a, 301b, 301d, 301e, 304a, 304b, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312a, 313, 314a, 314b, 315a, 316, 317, 318, 319, 320, 321b, 321c, 321d, 322a, 322c, 323a, 324a, 324b, 324c, 324d, 324e, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 334, 335b, 335e, 335f, 335g, 335h, 335i, 335k, 335l, 335m, 335n, 337a, 357e, 338, 340a, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354a, 356, 357d, 357f, 357g, 357h, 357i, 357k, 357l, 357m, 357n, 357o, 357p, 357q, 357r, 357s, 357t, 357u, 357v, 357x, 357y, 357z, 357æ, 358, 359, 360, 362a, 363a, 363b, 364a, 364b, 365, 366a, 366b, 367, 368b, 368f, 368g, 368h, 368i, 368k, 368l, 368m, 368o, 368p, 368q, 369, 370a, 370b, 371a, 371b, 371e, 371f, 371g, 371h, 371i, 371k, 371m, 371n, 371p, 371q, 371r, 371s, 371t, 371x, 372a, 372b, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381a, 381b, 383, 384, 385, 386a, 386b, 387b, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396a, 396b, 397a, 397b, 399a, 399b, 400, 401a, 401c, 402a, 405, 406, 410a, 412, 413a, 413b, 414, 415, 416, 417a, 417b, 418a, 419a, 420, 421, 422, 423, 424a, 424b, 424c, 424d, 424e, 424f, 424g, 424h, 424i, 424m, 424n, 424o, 426al, 426am, 426ao, 426au, 426av, 426d, 426f, 426g, 426h, 426i, 426k, 426l, 426m, 426n, 426o, 426p, 426q, 426s, 426t, 426v, 426x, 426æ, 427, 428, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439a, 439e, 439f, 439i, 440, 441, 442a, 442b, 442c, 445a, 445b, 446, 447, 448, 449, 450a, 452a, 452b, 453a, 453b, 454, 458, 462, 465, 466, 468, 469, 471, 472a, 472c, 475a, 475c, 476, 477, 480, 481a, 481b, 481d, 483a, 483b, 483e, 483k, 485b, 485c, 485d, 486a, 487a, 487c, 488, 490, 492a, 492c, 492d, 492e, 492f, 492g, 493, 494a, 495a, 496a, 496b, 496c, 497a, 497c, 498a, 501, 502, 503, 504, 508, 509, 510, 511a, 511b, 511c, 511d, 512, 515, 516a, 518a, 520, 521a, 521d, 522a, 522c, 522d, 522f, 525a, 527a, 528a, 529a, 530a, 531a, 531b, 533, 534, 535a, 535b, 536a, 536d, 536e, 536f, 536h, 537a, 537b, 537c, 537d, 537e, 537f, 537g, 538a, 538b, 538c, 539, 540, 541, 542, 543a, 543b, 544a, 544b, 545a, 545b, 545c, 547a, 547b, 549, 550a, 551a, 551b, 552a, 552b, 552c, 552d, 552g, 552h, 552n, 552o, 553, 555a, 556, 557, 560a, 560b, 563, 564, 565a, 566, 567, 568, 569, 570, 572b, 574a, 575, 576, 577, 578, 580a, 580b, 580c, 580d, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 597, 598, 599, 601, 602a, 603, 604a, 604b, 605a, 605b, 605c, 605d, 605h, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 615, 616, 617a, 617b, 617c, 618, 619, 620a, 620b, 621, 623, 626, 627, 628, 629, 630a, 630b, 631a, 631b, 632a, 632b, 632c, 632d, 633, 634, 635a, 635ab, 26

27 BILAG 635ac, 635ad, 635ae, 635af, 635ag, 635ah, 635ai, 635ak, 635b, 635c, 635d, 635e, 635f, 635g, 635l, 635m, 635n, 635o, 635p, 635q, 635r, 635s, 635t, 635u, 635v, 635x, 635y, 635z, 635æ, 635ø, 637, 638, 639a, 639aa, 639ab, 639ac, 639af, 639ag, 639ai, 639al, 639am, 639an, 639ao, 639ap, 639aq, 639ar, 639as, 639at, 639au, 639av, 639az, 639aæ, 639b, 639ba, 639bc, 639bd, 639be, 639bg, 639bh, 639f, 639g, 639h, 639i, 639k, 639l, 639m, 639p, 639q, 639t, 639u, 639æ, 639ø, 640a, 640c, 640e, 640f, 640g, 640i, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647a, 647b, 647c, 648, 649, 650, 651, 652, 653a, 653b, 654, 657, 658, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 684a, 684b, 684c, 685a, 685b, 685c, 685d, 685e, 685g, 685h, 685i, 685k, 685n, 685o, 686e, 686i, 686k, 686l, 687b, 688a, 688b, 689a, 689b, 690, 691a, 691b, 691c, 691d, 692a, 692b, 692c, 693a, 693b, 694a, 694b, 694g, 694i, 694k, 694l, 694m, 694n, 696, 697, 698a, 698b, 699a, 699b, 700a, 700b, 700c, 700d, 701a, 701c, 701f, 701g, 701h, 701i, 701k, 701l, 701m, 701n, 701p, 701q, 701r, 701s, 701t, 701u, 701v, 701x, 701y, 701z, 702a, 702aa, 702b, 702c, 702d, 702e, 702f, 702g, 702h, 702i, 702k, 702l, 702m, 702n, 702p, 702q, 702r, 702s, 702t, 702u, 702v, 702æ, 702ø, 703a, 703aa, 703b, 703c, 703d, 703f, 703h, 703i, 703k, 703l, 703m, 703n, 703o, 703p, 703q, 703r, 703s, 703t, 703u, 703v, 703x, 703y, 703z, 703æ, 703ø, 704a, 704c, 705, 706, 711a, 711b, 712, 713b, 714, 715, 716a, 716b, 716d, 716e, 716g, 716h, 716i, 716k, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723b, 723c, 723d, 723e, 723f, 724a, 724b, 724c, 724d, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733a, 733b, 733c, 733d, 733e, 733f, 733g, 734, 735, 736a, 737a, 737b, 738a, 738b, 739a, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749b, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760a, 760b, 760c, 761a, 761b, 761c, 761d, 762a, 762c, 762d, 762e, 762g, 762h, 762i, 762l, 762n, 762p, 762q, 762r, 762s, 763, 764, 765a, 765b, 765c, 765d, 770, 771, 774a, 776, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 789a, 792, 793, 794a, 795a, 795b, 795c, 796, 797b, 798, 799, 800, 801a, 801b, 803a, 803b, 804, 805, 806, 807, 808, 809a, 809b, 809c, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837a, 837b, 837c, 837d, 837e, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849a, 849b, 851a, 854a, 854b, 855b, 855c, 856, 857, 858b, 859, 860, 861, 862b, 863, 864a, 864b, 864c, 865, 867, 868, 869a, 869b, 869c, 870, 871, 872, 873, 874a, 874b, 875, 876, 877, 878, 880a, 880b, 881b, 883, 884b, 886, 887a, 887b, 889b, 891,893a, 894a, 894c, 894d, 894e, 894f, 894g, 894h, 895a, 896, 897, 898, 899a, 899d, 899e, 900c, 901a, 901b, 901c, 902, 903, 904, 905, 908, 910a, 910b, 912a, 914b, 915a, 916, 918a, 918d, 919, 922, 923b, 924a, 925, 926, 927,928, 929a, 929b, 932a, 932b, 932c, 932e, 933a, 933c, 945a, 946a, 946b, 946c, 946d, 946e, 946f, 946h, 947a, 947b, 947c, 947d, 948a, 948b, 949, 953a, 954, 955, 956, 957, 958, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971a, 972, 974b, 974c, 976a, 976b, 976c, 977a, 977b, 978a, 978b, 979a, 980a, 980b, 981, 982a, 983, 984, 985a, 985b, 988, 989, 990, 991b, 991c, 992a, 992b, 992c, 993, 994, 997, 998a, 999, 1000, 1001, 1002, 1003b, 1004, 1005a, 1005b, 1005c, 1005d, 1006a, 1007a, 1008, 1009, 1010a, 1012, 1013, 1015, 1016a, 1017a, 1018a, 1019, 1020a, 1020b, 1021a, 1021c, 1021e, 1021f, 1021g, 1022, 1023, 1024, 1025a, 1025b, 1025c, 1025d, 1025e, 1027a, 1027b, 1028a, 1028b, 1028d, 1030, 1031, 1032a, 1032b, 1032c, 1032d, 1033a, 1033d, 1033e, 1034, 1035, 1036, 1037a, 1037c, 1037d, 1037e, 1037f, 1037h, 1038, 1039, 1040, 1041a, 1041b, 1041c, 1041d, 1041e, 1041f, 1042, 1043, 1044, 1045a, 1046,1047,1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055a, 1056a, 1056b, 1057, 1058a, 1058b, 1059, 1060, 1061a, 1061b, 1061d, 1061e, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068a, 1068c, 1068d, 1070, 1073a, 1074a, 1074c, 1075a, 1076a, 1076b, 1076c, 1076d, 1076e, 1076f, 1077a, 1077b, 1077c, 1094, 1095, 1096b, 1097a, 1097b, 1098, 1099a, 1107a, 1108a, 1108b, 1108c, 1108d, 1108f, 1108k, 1110a, 1111, 1112a, 1112b, 1112c, 1112d, 1112e, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1140a, 1140b, 1142, 1143, 1144a, 1144b, 1144c, 1145, 1146, 1147, 1149a, 1149c, 1150, 1151, 1152a, 1152b, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160a, 1160b, 1160c, 1162a, 1162b, 1163, 1169a, 1169b, 1170, 1171a, 1171b, 1171c, 1176, 1177, 1180, 1181a, 1181b, 1182a, 1182b, 1183, 1184a, 1184b, 1185, 1186, 1187a, 1187b, 1187d, 1188b, 1188e, 1189a, 1189b, 1190b, 1191, 1192, 1193a, 1193b, 1194a, 1194b, 1194c, 1194d, 1195b, 1196a, 1196b, 1197a, 1197b, 1198a, 1198b, 1198c, 1199a, 1199b, 1199c, 1199d, 1199e, 1199f, 1199g, 1212, 1215, 1232aa, 1232ab, 1232ae, 1232af, 1232ag, 1232ah, 1232ak, 1232al, 1232am, 1232an, 1232ao, 1232ap, 1232as, 1232at, 1232bc, 1232bd, 1232be, 1232bf, 1232bg, 1232bh, 1232bi, 1232bk, 1232bl, 1232by, 1232d, 1232e, 1232f, 1232g, 1232h, 1232i, 1232k, 1232l, 1232m, 1232n, 1232o, 1232p, 1232t, 1232u, 1232v, 1232x, 1232æ, 1232ø, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238a, 1238b, 1239a, 1240a, 1240aa, 1240ab, 1240ac, 1240b, 1240c, 1240d, 1240e, 1240f, 1240g, 1240h, 1240i, 1240k, 1240l, 1240p, 1240r, 1240s, 1240t, 1240u, 1240v, 1240x, 1240z, 1240æ, 1241b, 1241c, 1241d, 1242a, 1242b, 1243, 1244, 1245a, 1245b, 1246, 1247, 1248, 1250, 1251, 1253, 1254, 1255, 1256, 1258, 1259, 1260, 1262, 1263, 1264a, 1266a, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271a, 1271b, 1271c, 1271d, 1271e, 1271f, 1271g, 1271k, 1271l, 1271m, 1272a, 1272c, 1272d, 1272e, 1273a, 1273e, 1273f, 1273g, 1273h, 1274, 1275a, 1276a, 1276b, 1276c, 1276e, 1277, 1278, 1279, 1282a, 1282b, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288a, 1290, 1291, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299a, 1300a, 1300b, 1301a, 1301c, 1302aa, 1302ab, 1302ac, 1302ad, 1302af, 1302ah, 1302ai, 1302ak, 1302b, 1302c, 1302d, 1302e, 1302f, 1302g, 1302h, 1302i, 1302k, 1302l, 1302m, 1302n, 1302o, 1302p, 1302q, 1302r, 1302s, 1302t, 1302v, 1302y, 1302z, 1302æ, 1302ø, 1303, 1304, 1305b, 1305c, 1305d, 1305e, 1305f, 1305g, 1305l, 1305m, 1305n, 1305o, 1305p, 1307a, 1307c, 1307d, 1307f, 1307g, 1307h, 1307i, 1307k, 1307l, 1307m, 1307n, 1307o, 1307p, 1307q, 1307r, 1307s, 1307t, 1307v, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327a, 1327c, 1327d, 1327g, 1327h, 1327i, 1327k, 1328a, 1329, 1330a, 1331, 1332, 1336a, 1336b, 1336c, 1336d, 1336e, 1336f, 1336g, 1336h, 1338a, 1338b, 1338c, 1338d, 1338e, 1338f, 1338h, 1338l, 1338o, 1338p, 1338s, 1338u, 1338v, 1339, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359a, 1359d, 1359e, 1359f, 1359g, 1359i, 1359l, 1359m, 1359o, 1360, 1361, 1362, 1363, 1366, 1367, 1368, 1369c, 1370, 1371, 1374, 1375a, 1375b, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1384, 1385, 1386, 1387b, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395a, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405a, 1405b, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412a, 1412b, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1428, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436a, 1436b, 1437, 1438a, 1438b, 1439a, 1439b, 1439c, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445a, 1445b, 1446a, 1446b, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458a, 1458b, 1459, 1460, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468, 1469, 1471a, 1471c, 1471d, 1471e, 1471f, 1472a, 1473, 1474, 1475, 1476a, 1476b, 1483b, 1483c, 1483d, 1483e, 1483f, 1484a, 1484b, 1484c, 1484d, 1484e, 1484f, 1485, 1486, 1487a, 27

28 BILAG 1487b, 1487c, 1487d, 1487e, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1554, 1555, 1556, 1557a, 1557b, 1558a, 1558b, 1559a, 1559b, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591a, 1591c, 1591d, 1591e, 1591f, 1593b, 1593d, 1593e, 1593f, 1593g, 1594a, 1594b, 1595, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614a, 1614b, 1614c, 1615, 1616, 1617, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623a, 1623c, 1623d, 1623e, 1623f, 1623g, 1623h, 1623i, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634b, 1634c, 1634d, 1634f, 1634g, 1634h, 1634i, 1634k, 1634l, 1634m, 1635e, 1635k, 1635r, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654a, 1655, 1656, 1657, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1680, 1682a, 1682b, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698a, 1698b, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712a, 1712b, 1712c, 1712d, 1713a, 1714a, 1714b, 1714c, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720a, 1721a, 1721b, 1722, 1723a, 1723b, 1723c, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729b, 1729c, 1729d, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734a, 1734b, 1736, 1737, 1738a, 1738b, 1739b, 1739c, 1739d, 1742n, 1742o, 1742v, 1744a, 1744b, 1744c, 1744d, 1744e, 1744f, 1744g, 1744h, 1744i, 1744k, 1744l, 1744m, 1744n, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1753a, 1753b, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758a, 1758b, 1758c, 1758d, 1758e, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786a, 1786b, 1787, 1788, 1789, 1791, 1792, 1793, 1810b, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1863, 1865, 1866, 1867, 1869a, 1869b, 1869c, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877a, 1877b, 1878, 1879, 1880a, 1880b, 1881, 1883, 1884, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903, 1904, 1906, 1907, 1910, 1911, 1913a, 1914, 1916, 1917, 1920a, 1920c, 1922, 1923a, 1923b, 1924, 1926, 1927, 1928a, 1928b, 1929, 1930, 1934, 1936, 1937a, 1937b, 1940, 7000aa, 7000ac, 7000ad, 7000ae, 7000af, 7000ag, 7000ah, 7000ai, 7000al, 7000am, 7000an, 7000ao, 7000aq, 7000ar, 7000as, 7000at, 7000au, 7000av, 7000ax, 7000ay, 7000az, 7000aæ, 7000aø, 7000ba, 7000bb, 7000bc, 7000bd, 7000be, 7000bi, 7000bk, 7000bm, 7000bn, 7000bo, 7000bq, 7000br, 7000bs, 7000bt, 7000bu, 7000bx, 7000by, 7000bz, 7000bæ, 7000ca, 7000cb, 7000cc, 7000cd, 7000ce, 7000cg, 7000ci, 7000co, 7000cp, 7000cr, 7000ct, 7000g, 7000k, 7000n, 7000o, 7000p, 7000v, 7000y, 7000z, samt dele af 7000cf, 7000bø, 7000f, 7000bp, 7000bv, 1231b, 1920b, 1372, 1551g, 1106a, 1909 Rønne Markjorder: 82a, 82z, 104aa, 104ab, 104ac, 104ad, 104ae, 104af, 104ag, 104ah, 104ai, 104ak, 104al, 104am, 104an, 104ao, 104ap, 104aq, 104ar, 104as, 104at, 104au, 104av, 104ax, 104ay, 104az, 104aæ, 104aø, 104ba, 104bb, 104bc, 104bd, 104be, 104bf, 104bg, 104bh, 104bi, 104bk, 104bl, 104bm, 104bn, 104bo, 104bp, 104bq, 104br, 104bs, 104bt, 104bu, 104bv, 104d, 104e, 104f, 104g, 104k, 104l, 104m, 104n, 104o, 104p, 104q, 104r, 104t, 104u, 104v, 104x, 104y, 104z, 104æ, 104ø, 105a, 105d, 105e, 105f, 105g, 105h, 105i, 105k, 105l, 105m, 105n, 105o, 105p, 105q, 105s, 105t, 105u, 105v, 105x, 7000dr, 7000g, samt dele af 82e, 82f, 82p, 82q Lokalplan 56 for Lynghøjen Rønne Bygrunde: 1213a Lokalplan 63 for Bornholms Musikhus Rønne Bygrunde: 7000ap, samt del af 885a Lokalplan 84 for et område ved Peter Ipsens Vej Rønne Markjorder: 245bs, 310dz 28

29 BILAG Lokalplan 96 for boligbebyggelse og P-plads ved Borgergade, Rønne Rønne Bygrunde: 818, 7000cq 21. Svaneke Lokalplan 24 for et boligområde ved Gryneparken Hovedejerlavet, Ibsker: 21ae, 21af, 21ag, 21ah, 21ai, 21ak, 21al, 21am, 21an, 21ao, 21ap, 21aq, 21ar, 21as, 21at, 21au, 21av, 21ax, 21ay, 21az, 21aæ, 21aø, 21ba, 21bb, 21bc, 21bd, 21be, 21bi, 21bm, 21bs, 7000ad, samt del af 21br Svaneke Bygrunde: 1b, 333a, 333b, 333c, 333d, 333f, 333g, 333h, 333i, 333l, 333m, 336a, 336b, 7000bu, samt dele af 53a, 7000bt Bevarende lokalplan 30, Svaneke Svaneke Bygrunde: 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 8, 9, 10, 11, 12a, 13, 14, 15, 16a, 16b, 17, 18a, 18b, 19a, 21a, 21b, 22b, 22c, 23a, 23b, 24, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 27a, 27b, 28a, 28b, 29, 30, 31a, 31b, 32, 36a, 36c, 36d, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44a, 44d, 44e, 44f, 46a, 46b, 46c, 46d, 47, 48a, 48b, 48c, 49a, 49c, 49d, 50a, 51a, 51b, 51c, 52, 53, 54, 55, 57, 58a, 59, 60, 61, 62, 63a, 63b, 64a, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73a, 73b, 74, 75a, 75b, 75c, 75e, 75f, 75g, 76, 77, 78a, 78b, 79, 80, 81a, 81b, 82, 83, 84, 85, 86a, 86b, 87, 88, 89a, 90, 91a, 92b, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99a, 99b, 100a, 100b, 100c, 101a, 101b, 102, 103b, 103c, 103d, 103e, 104, 105a, 105b, 105c, 106, 107a, 108, 109a, 109b, 110a, 111, 112, 113a, 113b, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 125, 126a, 127, 128a, 128b, 128c, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136a, 137a, 138a, 138b, 138d, 139c, 140a, 140b, 141a, 141b, 142, 143, 144a, 144b, 144c, 145a, 145b, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154a, 155a, 156, 157, 158, 159a, 159c, 160, 161a, 161b, 162a, 162b, 163a, 163b, 163d, 164a, 164c, 164d, 165, 166a, 166b, 167a, 167c, 167f, 167h, 168, 169a, 170a, 171, 172a, 172b, 172c, 173a, 174a, 174b, 175, 176a, 176c, 176f, 176g, 177, 178, 179, 180, 181a, 181b, 182a, 183, 184a, 185, 186, 187, 188a, 189, 190a, 190b, 190e, 191a, 191d, 192a, 193, 194a, 194b, 195, 196a, 196b, 196c, 197a, 197b, 197c, 198, 199, 200a, 200b, 202, 203a, 203b, 204, 207a, 208b, 209, 210a, 210c, 210d, 210e, 210f, 211, 212, 213a, 214, 215a, 215b, 216a, 216b, 217, 219a, 220, 221, 222, 223a, 224a, 224b, 225, 226a, 226b, 226c, 227a, 227b, 229a, 229b, 229c, 229d, 229e, 229f, 229g, 229h, 229i, 229k, 230, 231, 232a, 232b, 232c, 233, 234a, 234b, 234c, 235, 236, 238a, 239a, 239b, 240a, 240b, 240c, 240d, 241, 242, 243a, 243c, 244, 245, 246, 247, 248a, 248b, 249, 251a, 252a, 252b, 253a, 253b, 254, 255a, 255c, 256a, 256b, 258, 259, 260, 261a, 261b, 262a, 262b, 262c, 262d, 263a, 264, 265a, 265b, 265c, 265d, 265e, 266, 267a, 267b, 268, 269, 270, 271a, 271b, 272a, 272b, 273, 274a, 275, 277, 278, 279, 280, 281b, 281d, 282, 283, 284, 285, 287a, 287b, 287c, 288, 289, 290a, 290b, 290c, 293b, 294, 295, 296a, 296b, 297b, 298, 299b, 315a, 315b, 315c, 315e, 317ab, 317ac, 317ai, 317al, 317an, 317ay, 317az, 317aæ, 317ba, 317bc, 317be, 317bf, 317bg, 317bh, 317bi, 317bk, 317bn, 317bt, 317bu, 317c, 317d, 317e, 317g, 317i, 317k, 317n, 317o, 317p, 317q, 317t, 317x, 317y, 317z, 317ø, 318a, 318aa, 318ab, 318ac, 318ah, 318ao, 318ap, 318aq, 318as, 318av, 318ax, 318az, 318b, 318bf, 318bg, 318bh, 318bk, 318bl, 318bp, 318bs, 318d, 318f, 318i, 318k, 318l, 318m, 318n, 318q, 318s, 318u, 318v, 318x, 318z, 318æ, 319a, 319b, 319c, 319d, 319e, 320, 321c, 321l, 322c, 322d, 322g, 323a, 323b, 323c, 325, 326a, 326b, 328a, 330, 331a, 331b, 337d, 337f, 337l, 337m, 337n, 338, 342, 344, 345, 351b, 353, 354, 365, 379, 380, 381, 384, 385, 386a, 386b, 387, 388, 7000aa, 7000ab, 7000ac, 7000ae, 7000af, 7000ag, 7000ai, 7000ak, 7000al, 7000am, 7000an, 7000ao, 7000ap, 7000aq, 7000ar, 7000as, 7000at, 7000au, 7000av, 7000ax, 7000ay, 7000az, 7000aæ, 7000aø, 7000b, 7000ba, 7000bb, 7000bc, 7000bd, 7000be, 7000bi, 7000bk, 7000bl, 7000bm, 7000bn, 7000bq, 7000bs, 7000bv, 7000bx, 7000by, 7000bæ, 7000bø, 7000c, 7000d, 7000e, 7000f, 7000g, 7000h, 7000l, 7000n, 7000o, 7000p, 7000q, 7000r, 7000s, 7000t, 7000u, 7000v, 7000x, 7000y, 7000z, 7000ø, samt dele af 1, 34, 36b, 64b, 208a, 301a, 317a, 318br, 317ar, 317bs, 321a, 337a, 383, 389, 7000a, 7000ad, 7000bo, 7000bz, 7000k, 7000æ Svaneke Markjorder: 4b, 4d, 6h, 6i, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 39a, 39b, samt del af 4a 29

30 BILAG 27. Aakirkeby Byplanvedtægt nr. 1 for et boligområde ved Kannikegård Åker: 3hn, 3ho, 3hp, 3hq, 3hr, 3hs, 3ht, 3hu, 3hv, 3hx, 3hy, 3hz, 3hæ, 3hø, 3ia, 3ib, 3ic, 3id, 3ie, 3if, 3ig, 3kk, samt dele af 3gz, 5dk, 7000ah Lokalplan 4, Boligområde ved Elmevej Åker: 3ii, 3ik, 3il, 3im, 3in, 3io, 3ip, 3iq, 3ir, 3is, 3it, 3iu, 3iv, 3ix, 3iy, 3iz, 3iæ, 3iø, 3ka, 3kb, 3kc, 3kd, 3ke, 3kf, 3ki, 3ku, 3kø, 3la, 3lb, 3ma, 3mb, 3mc, 3md, 3me, 3mf, 3mg, 5dy, 5dz, 5dæ, 5dø, 5ea, 5eb, 5ec, 5ed, 5ee, 5ef, 5eg, 5eh, 5ei, 5ek, 5el, 5em, 5en, 5eo, 5ez, 5eæ, 5eø, 5fa, 5fb, 5fc, 5fd, 5fl, 5fm, 5fn, 5fo, 5fp, 5fq, 5fr, 5fs, 5fv, samt dele af 3lt, 7000ak Lokalplan 6, Boligområde omkring Haregade Aakirkeby Markjorder: 61do, 67a, 67b, 68a, 68d, 68h, 68i, 68o, 68p, 68q, 68u, 68v, 69a, 69b, 69c, 69d, 69e, 69f, 69g, 70a, 70b, 70c, 70d, 70e, 70g, 70h, 71a, 71b, 71c, 71d, 71e, 72a, 72b, 73b, 73c, 73d, 74b, 74c, 75a, 78b, 78c, 78d, 78e, 78f, 79e, 79f, 79g, 79h, 79i, 80c, 80d, 80e, 80f, 80g, 80h, 80i, 80k, 80l, 80m, 378ad, 378ak, 378dd, 7000æ, samt dele af 78a, 7000p, 7000ø Lokalplan 15, BAF-karreen Aakirkeby Bygrunde: 48, 49a, 49c, 49g, 53a, 53b, 53d, 54a, 56, 57h, 57i, 57k, 57q, 57t, 74, 88, 89, 90, 91, 92a, 92b, 7000i Lokalplan 16, Område ved Rønnevej Åker: 3lc, 3ld, 3lk, 3ll, 3ln, 3lq, 3ls, 3ly, 7000as, samt dele af 3lr, 3lt Lokalplan 17, Karreen ved det Gl. Hospital Aakirkeby Bygrunde: 1c, 1i, 1k, 1l, 1n, 1s, 1u, 1v, 3a, 3b, 3e, 4, 6c, 6d, 7, 8c, samt dele af 8a, 7000d Aakirkeby Markjorder: 392h, 392i, 392k, 392l, 392m, 392p, 392q, 392r Åker: 5au, 5av, 5ax, 5aø, 5ba, 5bb, 5bu, 5e, 5g, 5i, 5k 30

31 BILAG Lokalplan 18, Boligområde ved Rensdyrvej Aakirkeby Markjorder: 68l, 68m, 68n, 68r, 68s, 68t, samt del af 7000ø Lokalplan 25, Område i den sydlige del af Aakirkeby Aakirkeby Markjorder: 94c, 280a, 280b, 280f, 280g, 280h, 281a, 281b, 281c, 281d, 281e, samt del af 7000am Åker: 5b, 5br, 5cb, 5cc, 5cd, 5cf, 5cn, 5co, 5db, 5dc, 5ft, 250, 7000av, samt dele af 5m, 7000ay Lokalplan 26, Aakirkeby Bykerne Aakirkeby Bygrunde: 10b, 12a, 12d, 12f, 12g, 14, 15, 16a, 16b, 17, 18a, 18b, 19b, 20d, 23a, 24a, 25d, 25f, 29, 30, 31a, 31n, 31u, 33, 34, 35a, 35b, 35c, 36, 38a, 38b, 57a, 58a, 58b, 58c, 58d, 59a, 60a, 61a, 61b, 62a, 62b, 62c, 62e, 69, 70a, 70b, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83a, 85, 86, 87, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 7000b, 7000c, 7000d, 7000e, 7000g, 7000m, 7000n, 7000o, samt dele af 8a, 7000as, 7000f, 7000h Aakirkeby Markjorder: 82ae, 82af, 82ba, 82k, 82u, 384, 387b, 387c, 387d, 387e, 387n Åker: 6a, 6d,

32 BILAG 32

33 BILAG 2 - KORTBILAG Overstregede områder aflyst juni

34 BILAG 2 - KORTBILAG 34

35 BILAG 2 - KORTBILAG 35

36 BILAG 2 - KORTBILAG 36

37 BILAG 2 - KORTBILAG 37

38 BILAG 2 - KORTBILAG Rønne Nord Rønne Centrum 38

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl.

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær Stadionvej Sk o vlu ej Høj b j ergv ve t ea ve j Bil lu i ta rs ve j Top Op Ru alv ej Sa fir bin j Tønderve Ly k ke v ej v ej gå rd ej 22. juni 2015 as v ej j otorv Lokalplan 0816-11 lb ergsvej Ho Ved

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF

KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF KALUNDBORG KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF DEN GAMLE BYKERNE. INDHOLDSFORTEGNELSE:...---e --i11 1. Indledning 2. RedegØrelse for lokalplanens forhold til anden planlægning 3. Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004 Lønstrup Vedtaget 4. udkast maj 2004 NORD P Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet med 4

Læs mere

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST BYPLANVEDTÆGT for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST Rettelsesld til Bpv 10 Loklpln B-501.2 Overførsel f sommerhusområde i Kostræde

Læs mere

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP . KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Redegnre1 se for lokal p1 anens forhold ti1 anden p1 anlægning. 3. Lokalplan nr. 15 A i Afsnit Il 1: Lo kal p1

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere