Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål"

Transkript

1 Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE... side 5 Lokalplanens formål og indhold... side 5 Forhold til anden planlægning... side 5 Delvis ophævelse af lokalplanen... side 6 Miljøvurdering... side 6 Lokalplanens retsvirksninger... side 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER... side 7 1. Formål og indhold... side 7 2. Område- og zonestatus... side 7 3. Områdets anvendelse... side 9 4. Anvendelse ift. andre lokalplaner/byplanvedtægter (efter byområder)... side 9 5. Vedtagelsespåtegning... side 15 BILAG... side 16 Bilag 1 - Matrikellister... side 17 Bilag 2 - Kortbilag... side 33 3

4

5 REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Baggrund Formål og indhold Lokalplan 027 er en tema- eller emnelokalplan, der udelukkende skal sikre, at boliger i de af planen omfattede områder anvendes til helårsboligformål. Forbudene skyldes, at gældende byplanvedtægter og lokalplaner ikke indeholder specifikke krav om helårsbeboelse, og derfor ikke lever op til kommuneplanens bestemmelser om helårsanvendelse. Lokalplan 027 har derfor til formål, at ældre byplanved-tægter og lokalplaner ændres, så det entydigt fremgår, at boliger skal anvendes som helårsboliger. 3 lokalplaner omfatter flere forskellige byområder (bevarende lokalplaner fra tidligere Nexø Kommune, Hasle Kommune og All.-Gudhjem Kommune). De omtalte vedtægter og lokalplaner ændres ikke med hensyn til andre bestemmelser eller indhold i øvrigt. Sommerhusområder omfattes ikke af planen. For overskuelighedens skyld gennemgås og opgøres de nævnte planer område for område, svarende til kommuneplanens inddeling i byområder. Lokalplan 027 vil efter vedtagelse sikre hjemmel til (efter planlovens 18), at håndhæve helårsformål i alle de områder på Bornholm, der omfattes af denne lokalplan. Lokalplan 027 har derfor til formål at en række områder omfattet af ældre byplanvedtægter og lokalplaner ændres, så det entydigt fremgår, at boliger skal anvendes som helårsboliger. 3 lokalplaner omfatter flere forskellige byområder (bevarende lokalplaner omfattende områder i tidligere Nexø Kommune, Hasle Kommune og All.-Gudhjem Kommune). Administrationen af de omtalte vedtægter og lokalplaner ændres ikke med hensyn til de andre forhold de regulerer. Sommerhusområder omfattes ikke af planen. De nævnte planer gennemgås og og opgøres område for område, svarende til kommuneplanens inddeling i byområder (kommuneplan 2005). Lokalplan 027 vil efter vedtagelse sikre hjemmel til at håndhæve helårs formål i alle de områder på Bornholm der omfattes af planen. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanlægning Lokalplanens bestemmelser er således udformet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, der fastlægger, at boliger i de berørte områder skal anvendes til helårsbeboelse. 5

6 REDEGØRELSE Lokalplanlægning De af lokalplan 027 omfattede byplanvedtægter og lokalplaner ændres afledt med denne lokalplan, så boliger sikres anvendt som helårsboliger. Konkrete ændringerne i forhold til den enkelte plan fremgår af lokalplanens 4. Delvi ophævelse af lokalplanen den 1. juni Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at ophæve alle helårskrav i en række byområder mm. I overensstemmelse med kommuneplan 2013 gennemføres ophævelser af helårskrav i lokalplaner for de pågældende byområder, herunder områder omfattet af lokalplan 027. Lokalplan 027 er således delvist ophævet, jf. planlovens 33, stk. 3, og vil herefter kun være gældende i byområderne Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Gudhjem-Melsted og Klemensker. MILJØVURDERING Lokalplanen er ikke omfattet af 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der kræves derfor ikke, at en nærmere miljøvurdering udarbejdes. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplanens endelige retsvirkning Når kommunalbestyrelsen endeligt har vedtaget og offentliggjort lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen (ifølge 18 i lov om planlægning) kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til etablering af de anlæg med videre, som planen indeholder. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre tilstandsservitutter kan eksproprieres, hvis det er af væsentlig betydning for at planen kan virkeliggøres. 6

7 BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes hermed følgende bestemmelser: 1. Formål - at fastlægge krav om helårsbeboelse i områder omfattet af allerede gældende byplanvedtægter og lokalplaner 2. Område- og zonestatus 2.1. Lokalplan 027 afgrænses som vist på kortbilag 2, og omfatter alle de ejendomme der fremgår af bilag 1, samt alle matrikler der efter den 1.april 2006 udstykkes fra de nævnte ejendomme Lokalplan 027 vedrører områder omfattet af følgende allerede vedtagne byplanvedtægter og lokalplaner (fordelt efter kommuneplanens inddeling af byområder): 01. Allinge: Byplanvedtægt nr. 3 for off. omr. og hotelområde, lokalplan bevarende lokalplan for Allinge, lokalplan for boligområde ved Birkevej, lokalplan for boligområde ved Kajbjergvej. 03 Bølshavn-Ypnasted - Udgået 04. Gudhjem/Melsted: Lokalplan for boligområde ved Melsted Langgade. 05. Hasle: Byplanvedtægt nr. 3 for boligområdet Gammeltoft, lokalplan 2-B,E,O for områder til bolig-, erhvervs- og offentlige formål omkring Østergade, lokalplan 84-2 for boligområde (ved Gammeltoft), lokalplan 84-3 for område øst for Østergade, lokalplan 1-7 for område ved Siegård, lokalplan 1-B for boligområde (ved Toftelunden), lokalplan 1-10 for Solgården, lokalplan bevarende lokalplan for Hasle, lokalplan 1-12 for Præstegade 2 (bevarende lokalplan). 06. Klemensker: Lokalplan 0-01 bevarende lokalplan for Klemensker, lokalplan 5-2 for boligområde syd for Lindevej, lokalplan, lokalplan 5-3 for boligområde ved Klemens Kro, lokalplan 32-B,O for boligområde i Klemensker. Områder omfattet af lokalplan 0-01, der ligger i landzone, overføres med denne lokalplan til byzone (skraveret på kortbilag). 07. Lobbæk - Udgået 08. Listed - Udgået 10. Nexø: Byplanvedtægt nr. 3 for et boligområde ved Homannegård, lokalplan 16 for boligområde ved Ferskesø, lokalplan 19 for boligområde i Nexø Bymidte (v. Munkegade), lokalplan 21 for boligområde ved Jydegænget, lokalplan 29 for boligområde ved de gl. tennisbaner, lokalplan 30 - bevarende lokalplan for Nexø. 7

8 BESTEMMELSER 11. Nyker - Udgået 12. Nylars - Udgået 17. Rønne: Byplanvedtægt nr. 2 for Rønne Købstads Bygrunde, byplanvedtægt nr. 4 for kvarteret ved Louisenhøj og Nyvang, byplanvedtægt nr. 5 for Rønne-Knudsker, byplanvedtægt nr. 7 for område ved Østre Anlæg, byplanvedtægt nr. 8 for boligområdet Rønne Syd, byplanvedtægt nr. 9 for Helse- og erhvervsområder, byplanvedtægt nr. 10 for et område omkring Åvangsskolen, Byplanvedtægt nr. 14 for 2. etape af boligområdet Rønne Syd, lokalplan 19 for et område ved Sagavej, lokalplan 24 for et område ved Sagavej, lokalplan 25 for et område ved Pistolstræde, lokalplan 31 for et boligområde ved Torneværksvej, lokalplan 36 for et område ved Fredensborg, lokalplan 37 for et område ved Østergade, lokalplan 38 for Pilehøj, lokalplan 39 for Brøndshøj, lokalplan 40 for et boligområde ved Haslevej, lokalplan 45 for et kvartercenter ved Gartnervang, lokalplan 47 for St. Torvegade, lokalplan 48 for et boligområde ved Ndr. Ringvej, lokalplan 49 for et område ved Sveasvej, lokalplan 53 for et boligområde ved Svanevang, lokalplan 54 bevarende lokalplan for de centrale byområder, lokalplan 56 for Lynghøjen, lokalplan 63 for Bornholms Musikhus, lokalplan 84 for et område ved Peter Ibsens Vej, lokalplan 96 for boligbebyggelse og p-plads ved Borgergade. 18. Sandvig - Udgået 19. Sorthat-Muleby - Udgået 20. Snogebæk/Balka - Udgået 21. Svaneke: Lokalplan 24 for et boligområde ved Gryneparken, Lokalplan 30 bevarende lokalplan for Svaneke. 22. Tejn-Sandkås - Udgået 23. Vang, Teglkås og Helligpeder - Udgået 24. Vestermarie - Udgået 26. Østermarie - Udgået 27. Aakirkeby: Byplanvedtægt nr. 1 for et boligområde ved Kannikegård, lokalplan 4 for boligområde ved Elmevej, lokalplan 6 for boligområde omkring Haregade, lokalplan 15 for BAFkarréen, lokalplan 16 for område ved Rønnevej, lokalplan 17 for karréen ved det gl. hospital, lokalplan 18 for boligomr. v. Rensdyrvej, lokalplan 25 for den sydlige ende af Aakirkeby, lokalplan 26 for Aakirkeby bykerne. 29. Aarsdale - Udgået 8

9 BESTEMMELSER 3. Områdets anvendelse 3.1. I alle de af lokalplan 027 omfattede områder, må boliger kun anvendes til helårs boligformål Kommunalbestyrelsen kan tillade etablering af feriebeboelse som supplement til helårsbeboelse, dog ikke i byområderne Rønne, Nexø, Aakirkeby og Allinge, eller i byområder der i kommuneplanen er udlagt til centerformål. (Note til 3.1 og 3.2: Regionskommunens administrative praksis vedr. anvendelse af helårsboliger og etablering af supplerende ferieboliger findes beskrevet i kommuneplanens kommentarer til generelle rammer for lokalplanlægning). 4. Anvendelsesmæssige konsekvenser af Lokalplan 027 i forhold til andre lokalplaner/byplanvedtægter (efter byområder) Allinge Byplanvedtægt nr. 3 for off. område og hotelområde i Allinge: 2.3 boligbebyggelse erstattes med helårs boligbebyggelse Lokalplan 00-01, bevarende lokalplan for Sandvig, Allinge, Gudhjem, Melsted, Ypnasted og Bølshavn: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål i Allinge. Lokalplan for et boligområde ved Birkevej: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål Lokalplan for et boligområde ved Kajbjergvej i Allinge: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål 4.2 Bølshavn og Ypnasted - Udgået Gudhjem og Melsted Lokalplan for et boligområde ved Melsted Langgade, Gudhjem: 3.1 boligformål erstattes med helårsboligformål Hasle Byplanvedtægt nr. 3 for boligområdet Gammeltoft i Hasle: 2.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 2-B,E,O for områder til bolig-, erhvervs-, og offentlige formål omkring Østergade i Hasle, delområde B: 3.2 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 84.2 Hasle G-A for et boligområde i Hasle: 3.1 der tilføjes Området må kun anvendes til helårs boligformål. 9

10 BESTEMMELSER Lokalplan 84.3 Hasle Ø, for et område øst for Østergade i Hasle, delområder IIA og IIB: 3 b og 3c, Der tilføjes Boliger må kun anvendes til helårs boligformål. Lokalplan 1-7, for boligområde ved Siegård i Hasle: 1 boligformål erstattes med helårs boligformål, ny 3.1 Boliger må kun anvendes til helårs boligformål (lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til 3.2, 3.2 til 3.3 og 3.3 til 3.4) Lokalplan 1.10 for Solgården: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 1B for boligomr.(v. Toftelunden): 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål Lokalplan 1-12, bevarende lokalplan for Præstegade 2, Hasle: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 0.01, bevarende lokalplan for Hasle, Nyker, Klemensker: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål i Hasle. Lokalplan 1-12, bevarende lokalplan for Præstegade 2, Hasle: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål Klemensker Lokalplan 0.01, bevarende lokalplan for Hasle, Nyker, Klemensker: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål i Klemensker. Lokalplan 5-2 for et boligområde syd for Lindevej i Klemensker: 1 og 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 5-3 for et boligområde ved Klemens Kro: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 32-B,O for boligområde i Klemensker, delområder 1 og 3: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. 4.6 Lobbæk - Udgået 4.7 Listed - Udgået 10

11 BESTEMMELSER Nexø Byplanvedtægt nr. 3 for et boligområde i Nexø, Homannegård: 2.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 16, for et boligområde ved Ferskesø: 3.1 Områdets anvendelse fastlægges til tæt lav boligbebyggelse eller række-, kæde- og gårdhuse, ændres til Områdets anvendelse fastlægges til helårs beboelse. Bebyggelse kan etableres som tætlav boliger eller række-, kæde- og gårdhuse,. ) Lokalplan nr. 19 for et nyt boligområde i Nexø Bymidte: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 21, for boligområde i Jydegænget i Nexø: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 29 for området ved de gamle tennisbaner i Nexø: 3.1 suppleres med Boliger skal anvendes til helårs boligformål. 3.2 og 3.3 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 30, bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listes, Svaneke, Aarsdale, Nexø og Snogebæk: Ny 3.1 Inden for lokalplanens bevaringsområder i Nexø må boliger kun anvendes til helårs boligformål. Lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til Nyker - udgået 4.10 Nylars - udgået 11

12 BESTEMMELSER Rønne Byplanvedtægt nr. 2 for Rønne Købstads Bygrunde (de dele der ikke er ophævet med senere lokalplaner): 3 Beboelse og forretningsformål erstattes med Helårs boligformål og forretningsformål. Byplanvedtægt nr. 4 for kvarteret ved Louisenhøj og Nyvang: Tilføjes 6.1 Boliger skal anvendes til helårs bolig formål.. Byplanvedtægt nr. 5 for et område i Rønne og Knudsker Kommune: tilføjelse til 5.1 og 6.1 Boliger skal anvendes til helårs boligformål. Byplanvedtægt nr. 7 for område ved Østre Anlæg: Tilføjelse til 2.3 Boliger skal anvendes til helårs boligformål. Byplanvedtægt nr. 8 for boligområdet Rønne Syd, Første etape: Ny 2.1 Inden for byplanvedtægtens område skal boliger anvendes til helårs boligformål. Hidtidig 2.1 ændres til 2.2, 2.2 til 2.3. Byplanvedtægt nr. 9 for et helse og erhvervscenter i Rønne Syd: 2.1b Boligformål erstattes med helårs boligformål. Byplanvedtægt nr. 10 for et område omkring Åvangsskolen: Tilføjelse til 2 Boliger skal anvendes til helårs boligformål. Byplanvedtægt nr. 14 for 2. etape af boligområdet Rønne Syd: 2,2a, 2,3 og 2.4 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 19 for et område ved Sagavej: 3.1 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 24 for et område ved Sagavej (Delområde B): Boligformål erstattes med helårs boligformål.lokalplan 25 for et område ved Pistolstræde: 3.1 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 25 for et omr. ved Pistolstræde: 3.1 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 31 for et boligområde ved Torneværksvej: 3.1 og 3.3 Boligformål erstattes med helårs boligformål. 12

13 BESTEMMELSER Lokalplan 36 for et område ved Fredensborg (delområde A): 3.2 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 37 for et område ved Østergade: 1.1 og 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 38 for Pilehøj, delområder B1, B2 og B3: Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 39 for Brøndshøj: 3.11 og Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 40 for et boligområde ved Haslevej: 1 og 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 45 for et kvartercenter ved Gartnervangen: 3.1 evt. bolig erstattes med evt. helårs boligformål Lokalplan 47 for St. Torvegade 105 og 109, delområde 1 og 2: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 48 for et boligområde ved Ndr. Ringvej: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 49 for et område ved Sveavej: og Boligformål erstattes med helårs boligformål, bolig og erhvervsmæssige formål erstattes med helårs boligformål og erhvervsmæssige formål Lokalplan 53 for et boligområde ved Svanekevej: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 54 bevarende lokalplan for de centrale byområder: Ny 4.4 Inden for lokalplanområdet må boliger kun anvendes til helårs boligformål Lokalplan 56 for Lynghøjen: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 63 for Bornholms Musikhus: 3.1 beboelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 84 for et område ved Peter Ibsens Vej, Område A: 3.1 Boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 96 for boligbebyggelse og parkeringsplads ved Borgergade: 2.3 ændres til 3.1 og boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Hidtidig 3.1 ændres til

14 BESTEMMELSER 4.12 Sandvig - Udgået 4.13 Sorthat-Muleby - Udgået 4.14 Snogebæk-Balka - Udgået Svaneke Lokalplan 24 for et boligområde ved Gryneparken i Svaneke: Boliger må kun anvendes til helårs boligformål (lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til 3.2, 3.2 til 3.3, 3.3 til 3.4, etc.) Lokalplan 30, bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listes, Svaneke, Aarsdale, Nexø og Snogebæk: Ny 3.1 Inden for lokalplanens bevaringsområder i Svaneke må boliger kun anvendes til helårs boligformål. Lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til Tejn-Sandkås - Udgået 4.17 Vang, Teglkås og Helligpeder - Udgået 4.18 Vestermarie - Udgået 4.19 Østermarie - Udgået Aakirkeby Byplanvedtægt nr. 1 for et boligområde ved Kannikegård: 2.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 4 for et boligområde ved Elmevej: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 6 for et boligområde omkring Haregade: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 15 for BAF-karreen: 3.1, omr. 1 og 2 - boligformål erstattes med helårs boligformål. 3.2 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 16 for område ved Rønnevej: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 17 for karreen ved det gamle hospital: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. 3.4 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 17.1 for Karreen ved det gamle hospital: 3.4 boligbebyggelse erstattes med helårs boligformål. 14

15 BESTEMMELSER Lokalplan 18 for boligområde ved Rensdyrvej: 3.1 boligformål erstattes med helårs boligformål. Lokalplan 25 for område i den sydlige ende af Aakirkeby: ny 3.1 Boliger Inden for lokalplanområdet må kun anvendes til helårs boligformål (lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til 3.2, 3.2 til 3.3, 3.3 til 3.4 etc.) Lokalplan 26 for Aakirkeby bykerne: ny 3.1 Boliger Inden for lokalplanområdet må kun anvendes til helårs boligformål (lokalplanens hidtidige 3.1 ændres til 3.2, 3.2 til 3.3, 3.3 til 3.4 etc.) 5. Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen Bjarne Kristiansen / Anna Sofie Poulsen Borgmester Chef for Teknik & Miljø Vedtagelsespåtegning vedr. delvise ophævelser Lokalplanen er delvist ophævet af Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni Carsten Scheibye Formand for Teknik- og miljøudvalget / Claus Steensgaard Jensen Teknik- og Økonomidirektør 15

16 BILAG 1- Matrikellister 16

17 BILAG 1- Matrikellister Lokalplanområder/matrikler der omfattes af temalokalplan 27, jf. lokalplanens 2.1 og 2.2 (opgjort efter byområder og lokalplanområder) 01. Allinge Byplanvedtægt 3, Off, omr. Og hotel, Allinge Allinge-Sandvig Markjorder: 311a, 314a, 315, 317a, 317d, 324d, 324e, 324f, 324h, 326c, 380b, 381a, 381b, 7000i Bevarende lokalplan 00-01, Allinge Allinge Bygrunde: 1, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 4, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 6b, 7, 8, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 9h, 9i, 9k, 9l, 9m, 9n, 9o, 9p, 9q, 9r, 9t, 10, 11, 12a, 13a, 13c, 16a, 16d, 16f, 16g, 17, 18, 19d, 19e, 19f, 19g, 19k, 19l, 19m, 20, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g, 21h, 21i, 21k, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29a, 29b, 29c, 30, 31a, 31b, 31c, 32a, 32c, 32d, 32e, 32f, 32g, 32h, 32i, 32o, 33a, 33b, 34b, 34c, 35a, 35b, 37, 38, 39, 40, 41a, 41c, 41d, 41e, 41f, 41g, 41h, 41i, 41k, 41m, 41n, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49b, 49e, 49f, 49l, 50a, 50b, 50c, 50d, 50e, 50f, 50g, 50h, 50i, 50l, 50m, 50o, 51a, 51b, 52, 53a, 53b, 53c, 54a, 54b, 55b, 55c, 55d, 55m, 55n, 55u, 56a, 56b, 56e, 57a, 57b, 58, 59, 62, 63a, 63b, 63c, 64, 65, 66a, 66b, 66c, 67, 68, 69a, 70, 71a, 71b, 72, 73a, 73c, 74b, 75, 76a, 76b, 76c, 76f, 77, 78, 79, 80, 81a, 81c, 82a, 82b, 83a, 83c, 83d, 83e, 83f, 83g, 83h, 83i, 84a, 84b, 84c, 85, 86, 87a, 87b, 87c, 88a, 88b, 88c, 88d, 89a, 89b, 89c, 90, 91a, 91b, 91d, 92a, 92b, 92c, 92e, 92f, 93, 94a, 94b, 94c, 94d, 95a, 95b, 96a, 96b, 97, 98a, 100, 102a, 102b, 102c, 103, 104, 105a, 106, 109, 110, 112, 113, 114a, 114b, 114d, 114e, 115, 116a, 116b, 117, 118a, 118b, 119a, 119b, 119c, 119d, 120a, 120b, 120c, 120d, 121a, 121b, 121c, 122a, 122b, 122c, 122f, 122p, 122q, 122r, 123, 124a, 124b, 125a, 125c, 125d, 125e, 125f, 126a, 128c, 129, 130, 131a, 132, 133a, 133b, 134a, 134b, 134c, 135a, 135b, 136, 137, 138, 139a, 139b, 140, 141, 142, 143, 144, 147a, 147b, 148a, 149a, 150, 151a, 151b, 151c, 153, 154a, 156, 157, 158, 159a, 159b, 159c, 159d, 159e, 159g, 159h, 160a, 161a, 161b, 161c, 162, 163, 164a, 164b, 165, 166a, 167a, 167b, 167d, 168a, 169a, 169b, 170, 171, 172, 173a, 174b, 174c, 174d, 175, 178a, 178b, 178c, 178d, 178e, 179, 180, 181, 182a, 182c, 182e, 182g, 182h, 183, 184, 185a, 185b, 186, 188a, 188b, 188c, 188d, 188e, 189a, 189b, 190a, 190b, 191, 192a, 194a, 195, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213a, 213b, 215a, 215b, 7000a, 7000aa, 7000ab, 7000ac, 7000ad, 7000æ, 7000ae, 7000af, 7000ag, 7000ah, 7000ai, 7000ak, 7000al, 7000am, 7000an, 7000b, 7000c, 7000d, 7000e, 7000g, 7000h, 7000i, 7000k, 7000l, 7000m, 7000n, 7000o, 7000ø, 7000p, 7000q, 7000r, 7000s, 7000t, 7000u, 7000v, 7000x, 7000y, 7000z, 7000f, samt del af 49a Allinge-Sandvig Markjorder: 339b, 339c, 339e, 339f, 339g, 7000f, samt del af 339d Lokalplan for boligområde Ved Birkevej, Allinge Allinge-Sandvig Markjorder: 345a, 345d, 7000ac Lokalplan for boligområde ved Kajbjergvej, Allinge Allinge-Sandvig Markjorder: 118a, 118b, 118c, 118d, 118e, 7000af, 7000ag 17

18 BILAG 1- Matrikellister 04. Gudhjem Lokalplan for boligomr. ved Melsted Langgade, Gudhjem Gudhjem Fiskerleje, Gudhjem: 241am, 241g, 243c, 243d, 243e, 243f, 243g, 7000ab, 7000ac 05. Hasle Byplanvedtægt nr. 3 for boligområdet Gammeltoft i Hasle Strandmarken, Hasle Jorder: 91, 92a, 92b, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122b, 122c, 122d, 122e, 122f, 122g, 122h, 122i, 122k, 122l, 122m, 122n, 122o, 123, 124, 125, 126, 127a, 127b, 128, 129. Lokalplan 2-B,E,O for områder til bolig-, erhverv- og offentlige formål omkring Østergade i Hasle Hasle Bygrunde: 34, 78, 79a, 79b, 81a, 84c, 89a, 90a, 90b, 90c, 92ad, 92af, 92ah, 254, 256, 7000v, 7000x, 7000aø, samt del af 81c Hasle Markjorder: 70m, 71a, 71b, 72b, 79c, 86b, 86c, 86d, 86e, 86k, 86l, 86m, 86o, 86q, 86r, 86t, 86u, 86v, 86y, 86z 86æ, 87a, 87b, 87c, 88a, 88b, 88c, 89a, 89b, 89c, 89f, 89g, 89h, 89i, 89k, 90c, 7000k, 7000m, samt del af 79g Strandmarken, Hasle Jorder: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Lokalplan 84.2 for boligområde i Hasle (V. Gammeltoft) Strandmarken, Hasle Jorder: 122a Lokalplan 84-3 for område øst for Østergade i Hasle Strandmarken, Hasle Jorder: 72e, 72f, 72g, 72h, 80b, 7000am, 7000n Lokalplan 1-10 Solgården Strandmarken, Hasle Jorder: 26b 18

19 BILAG Lokalplan 1-B, Boligområde v. Toftelunden, Hasle Strandmarken, Hasle Jorder: 101, 102, 103, 104, 141b, 141c, 141d, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151 Lokalplan 1-7, Boligområde ved Siegård, Hasle Strandmarken, Hasle Jorder: 130, samt del af 131b Bevarende lokalplan 0-01, Hasle Hasle Bygrunde: 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6a, 6c, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i, 11a, 11b, 11c, 12, 13a, 13b, 14a, 14b, 14d, 14e, 14f, 14g, 15, 16a, 16d, 17, 19, 20a, 20b, 20c, 21, 22, 23a, 23b, 24, 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f, 27, 28a, 28b, 28c, 28d, 28f, 28g, 28h, 28k, 28l, 29c, 29d, 29e, 29f, 29g, 29h, 29i, 29k, 29l, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 32c, 32d, 32e, 33b, 33c, 33d, 33e, 34, 35a, 35b, 35c, 35d, 35e, 35f,, 36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g, 36h, 37a, 37c, 38a, 38b, 39a, 39b, 39c, 40, 41a, 41b, 42, 43, 44a, 44b, 44c, 45a, 45b, 45c, 45d, 45e, 45f, 45g, 45h, 45i, 46a, 46b, 46c, 47, 48a, 48b, 48c, 49, 50a, 50b, 50c, 50d, 50e, 50f, 50g, 50h, 50i, 50l, 50m, 50p, 50q, 50r, 52a, 52b, 52c, 52d, 52e, 52f, 53a, 53b, 55, 56a, 57a, 58b, 61, 62a, 62b, 62e, 62f, 63, 64, 65, 67a, 67b, 67c, 68, 72, 73a, 73b, 75a, 75b, 75c, 77a, 78, 79a, 79b, 80b, 81b, 83a, 83c, 84b, 84c, 85, 86a, 86b, 86c, 86d, 86e, 86f, 86g, 86h, 86i, 86k, 86l, 87, 88a, 88b, 89a, 89b, 90a, 90b, 90c, 91a, 91b, 92ac, 92ad, 92ae, 92af, 92ah, 92ai, 92ak, 92c, 92d, 92e, 92f, 92g, 92h, 92i, 92k, 92l, 92n, 92o, 92p, 92q, 92r, 92s, 92t, 92u, 92v, 92x, 92y, 92z, 93, 94a, 94b, 94c, 94d, 94e, 94f, 94g, 94h, 94i, 94k, 95, 96a, 96b, 96c, 96d, 96e, 96f, 96g, 96h, 96i, 96k, 96l, 96m, 97a, 97b, 97c, 97d, 98, 99, 100a, 100b, 101a, 101b, 101d, 101e, 101f, 101g, 102, 103, 104a, 104b, 107, 108a, 109a, 109b, 110, 111a, 112a, 112b, 112c, 112d, 113, 114, 116, 117, 118a, 118b, 118c, 119, 121a, 121b, 122a, 122b, 123, 124, 126, 127a, 127b, 127c, 127e, 127f, 128b, 129a, 129b, 130, 131, 132, 133a, 134a, 134b, 135a, 135b, 135c, 135d, 135e, 135f, 135g, 136a, 136b, 137, 138b, 139, 140a, 140b, 141a, 141b, 142a, 142b, 142c, 142d, 142e, 142f, 143a, 144a, 144b, 144d, 144e, 144f, 144h, 145, 146, 147, 148, 150, 151a, 151b, 152, 153, 154a, 154b, 155a, 155b, 155c, 155d, 156a, 156b, 156c, 156d, 156e, 156f, 156g, 156h, 156i, 156k, 157b, 157c, 157d, 158a, 158b, 159, 160a, 160b, 162a, 162b, 162c, 162d, 163a, 163b, 163c, 163d, 163e, 163f, 163g, 163h, 164a, 164b, 164c, 164d, 164e, 164f, 164g, 164h, 165, 166a, 166b, 166c, 166d, 167a, 167b, 168, 169, 170, 171, 172a, 172b, 172c, 172d, 172e, 172f, 173, 174, 175, 176, 177, 179a, 179b, 179c, 180a, 180b, 180c, 180d, 180e, 180f, 180g, 180k, 181a, 181b, 182a, 182b, 182c, 182d, 182e, 182f, 182g, 183a, 183b, 183c, 184a, 184b, 184c, 184d, 184e, 185a, 185b, 185c, 186a, 188c, 188d, 188l, 190a, 192a, 192b, 192c, 192f, 192g, 195, 196, 197, 198a, 198b, 199b, 200a, 200b, 201, 202a, 202b, 202c, 203, 204, 205, 206a, 207, 208, 209, 210, 211a, 211b, 211c, 211d, 211e, 211f, 211g, 211h, 211i, 211k, 212, 213a, 213c, 213d, 214, 215a, 215b, 215c, 215d, 216a, 216b, 216c, 216d, 216e, 216f, 216g, 216h, 217a, 217b, 218a, 218b, 218c, 218d, 218e, 218f, 218g, 218h, 218k, 218l, 218m, 219a, 219c, 219d, 219f, 219g, 219i, 219k, 219l, 219m, 219n, 219o, 219p, 219q, 219r, 219s, 219t, 219u, 220b, 221, 222, 223, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 7000a, 7000aa, 7000ab, 7000ac, 7000ad, 7000ae, 7000af, 7000ag, 7000ai, 7000ak, 7000ao, 7000ap, 7000aq, 7000ar, 7000as, 7000at, 7000au, 7000av, 7000ax, 7000ay, 7000az, 7000aø, 7000b, 7000ba, 7000c, 7000d, 7000f, 7000g, 7000h, 7000k, 7000l, 7000n, 7000o, 7000p, 7000q, 7000t, 7000u, 7000v, 7000x, 7000y, 7000z, 7000æ, 7000ø Hasle Markjorder: 70b, 70e, 70f, 70g, 70m, 70n, 86b, 86c, 86e, 86k, 86m, 86o, 86q, 87b, 87c, 8b,,88c, 89a, 89b, 89c, 89f, 89g, 89h, 89i, 90c, 115z, 117b, 117c, 119b, 119c, 120b, 120c, 120h, 122b, 122c, 148a, 148b, 149b, 149c, 149d, 149e, 149f, 149g, 149h, 150b, 7000k, Samt dele af 86d og 86v Strandmarken, Hasle Jorder: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23 19

20 BILAG Bevarende lokalplan 1-12 for Præstegade 2, Hasle Hasle Bygrunde: 111a 06. Klemensker Lokalplan 32-BO, Boligområde i Klemensker Klemensker: 87dg, 87dh, 87di, 87dk, 87dl, 87dm, 87dp, 87dx, 87em, 87eo, 87er, 87fr, 87gl, 87gø, 87ha, 87hæ, 87id, 87ie, 87ik, 87ki, 87kk, 87kl, 87km, 87kn, 87ko, 87kp, 87kq, 87kr, 87kt, 87ku, 87kv, 116c, 116d, 116e, 116f, 116g, 116h, 116i, 116k, 116l, 117a, 117b, 117c, 117d, 117e, 117f, 117g, 117h, 117i, 117k, 117l, 117m, 117n, 7000y, 7000z, 7000æ Lokalplan 5-2, Boligområde syd for Lindevej, Klemensker Klemensker: 87mh, 87mi, 87mk, 87ml, 87mm, 87mn, 87mo, 87mp, 87mq, 87ms, 87mt, 87mu, 87mx, 87my, 87nd, 87nq, 87nr, 7000av, 7000bd, 7000be, 7000bf, samt del af 87nf Lokalplan 5-3 Boligområde ved Klemens Kro, Klemensker Klemensker: 118d, 118e Bevarende lokalplan 0-01, Klemensker Klemensker: 4ac, 4ad, 4af, 4ag, 4ah, 4ai, 4ak, 4al, 4am, 4an, 4at, 4bq, 4br, 4g, 4h, 4i, 4t, 4u, 4v, 4z, 4æ, 4ø, 8d, 8f, 8g, 87aa, 87ab, 87af, 87ag, 87ah, 87ak, 87an, 87ao, 87ap, 87aq, 87ar, 87as, 87at, 87au, 87av, 87ax, 87az, 87aæ, 87aø, 87bb, 87bc, 87bd, 87be, 87bf, 87bg, 87bh, 87bi, 87bk, 87bl, 87bm, 87bn, 87bo, 87bq, 87bs, 87bu, 87bv, 87bx, 87bæ, 87bø, 87ca, 87cb, 87cc, 87cd, 87ce, 87cf, 87cg, 87ch, 87ci, 87cl, 87cm, 87cn, 87cp, 87cq, 87cr, 87cs, 87ct, 87cu, 87cv, 87cx, 87cy, 87cæ, 87cø, 87d, 87db, 87dd, 87de, 87dg, 87dh, 87di, 87dk, 87dl, 87dm, 87dn, 87do, 87dp, 87dq, 87dr, 87dt, 87du, 87dv, 87dx, 87dy, 87dz, 87dø, 87e, 87ea, 87eb, 87ec, 87ed, 87ee, 87ef, 87eh, 87ek, 87el, 87em, 87en, 87eo, 87ep, 87eq, 87er, 87es, 87et, 87eu, 87ev, 87ex, 87ez, 87eæ, 87eø, 87f, 87fa, 87fb, 87fc, 87fe, 87fi, 87fl, 87fm, 87fo, 87fp, 87fr, 87fs, 87ft, 87fø, 87gb, 87gf, 87gg, 87gm, 87gn, 87gp, 87gu, 87gv, 87gx, 87hd, 87hh, 87hi, 87hm, 87hn, 87hp, 87ht, 87hu, 87hx, 87ig, 87kæ, 87lx, 87n, 87ni, 87nn, 87p, 87r, 87s, 87t, 87u, 87v, 87y, 87z, 87æ, 87ø, 178b, 178d, 178e, 178f, 179a, 179b, 7000ak, 7000aq, 7000bv, 7000n, 7000o 10. Nexø Byplanvedtægt nr. 3, Boligområde i Nexø, Homannegård Nexø Markjorder: 23b, 23c, 383b, 383c, 383d, 383e, 383f, 383g, 383h, 383i, 383k, 383l, 383m, 383n, 383o, 383p, 383q, 383r, 383s, 383t, 383u, 383v, 383x, 383y, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409a, 409b, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, samt del af 7000p 20

21 BILAG 1- Matrikellister Lokalplan 16, Boligområde ved Ferskesø Nexø Bygrunde: 63q, 63s, 63t, 63u, 63v, 63x, 63y, 7000y, samt del af 70i Lokalplan 19 Boligområde i Nexø bymidte Nexø Bygrunde: 93f, 94b Lokalplan 21, Boligområde i Jydegænget Nexø Bygrunde: 328b Lokalplan 29, Område ved de gamle tennisbaner Nexø Markjorder: 337bc, 337bd, 337be, 337kc, 337kd, 337ke, 337kf, 337kg, 337kh, 337ki, 337kk, 337kl, 337km, 337kx, 337le, 337ti, samt dele af 337tp og 337sv Bevarende lokalplan 30, Nexø Nexø Bygrunde: 1a, 1d, 2a, 2b, 2d, 3a, 3b, 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 7, 8, 9, 10a, 10b, 12, 13, 14a, 14b, 15a, 16a, 16c, 17, 18a, 18b, 19a, 19b, 20a, 21, 22, 23a, 23b, 24, 25a, 25b, 26a, 27, 28a, 28b, 28c, 29, 30a, 30b, 30c, 30d, 31, 32a, 32b, 33a, 33b, 33c, 33d, 33e, 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 35, 36, 37b, 38, 39a, 42a, 42b, 43, 44a, 44b, 44c, 45a, 46, 47, 48, 49, 50a, 50b, 50c, 51a, 51b, 52, 53, 54, 56a, 56b, 56c, 56d, 57, 58, 59a, 59c, 59d, 59e, 59f, 59g, 59h, 60a, 60b, 61, 62, 63c, 63i, 63k, 63l, 63m, 63o, 64a, 64b, 65a, 65b, 66c, 66d, 67a, 67b, 68a, 68b, 68c, 70a, 70b, 70g, 70h, 70i, 71, 72, 73a, 74, 75, 76, 77, 78a, 78b, 79a, 80a, 80c, 80f, 81a, 82a, 82c, 83, 84a, 84b, 84d, 85, 86, 88a, 88f, 88g, 89a, 89b, 89c, 89d, 89e, 90, 91, 92, 93a, 93b, 93c, 93d, 93e, 93f, 94a, 94b, 95a, 95b, 95c, 95d, 95e, 95f, 95g, 95h, 95i, 95k, 95n, 95o, 95p, 96a, 96b, 96e, 96f, 96g, 96h, 97a, 97b, 97c, 97d, 98a, 98c, 99a, 99b, 99c, 99d, 100, 101a, 101b, 101c, 102, 103a, 103b, 103c, 103d, 104a, 104b, 104c, 105a, 105b, 106, 107, 109, 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 111a, 111e, 111f, 111g, 111h, 111i, 111k, 111m, 111n, 111p, 112a, 112b, 112c, 112d, 112e, 112f, 112h, 113a, 113b, 113c, 113d, 114a, 114c, 114d, 115, 116, 117, 118a, 118b, 118c, 119a, 119b, 119c, 121a, 121b, 121c, 122, 123, 125a, 125d, 125e, 125f, 125g, 125i, 125k, 125n, 126b, 127a, 127f, 128a, 128c, 128e, 129a, 129e, 130a, 132, 133a, 134a, 134e, 134f, 135, 136a, 136b, 137a, 139a, 140a, 141a, 141b, 141c, 142b, 145a, 145b, 145c, 145e, 145g, 145k, 145l, 146a, 146b, 146e, 146f, 147a, 147b, 148a, 148c, 149a, 150a, 150b, 152, 153, 156a, 156b, 157a, 157b, 158a, 158c, 159b, 159c, 159f, 160a, 160c, 162a, 162aa, 162ad, 162ae, 162af, 162ag, 162ah, 162b, 162c, 162d, 162f, 162g, 162i, 162k, 162l, 162m, 162n, 162o, 162p, 162q, 162r, 162s, 162t, 162u, 162v, 162z, 162æ, 163, 164, 165, 166a, 167a, 167b, 168, 169, 170a, 170b, 170c, 171, 172a, 172b, 173a, 173c, 174a, 174b, 174c, 174d, 174e, 174f, 175a, 176c, 177, 178a, 178c, 179, 180, 182a, 183a, 183b, 184a, 184b, 184d, 184e, 184f, 185a, 185b, 186, 187, 188a, 188b, 190, 191b, 192, 193, 194a, 194b, 194d, 194g, 195, 196a, 196c, 196d, 196f, 196g, 196h, 196i, 196l, 196o, 196p, 196q, 196s, 197a, 197b, 198a, 198c, 198d, 199, 200, 201a, 201b, 201c, 202, 203, 204a, 204b, 204c, 204d, 204e, 205a, 205d, 205e, 206ao, 206b, 206k, 206v, 206x, 207, 208a, 208d, 208f, 209a, 210, 211a, 211b, 212b, 213a, 213c, 215a, 215b, 215c, 215d, 215e, 215f, 215g, 215h, 215k, 215l, 216a, 216b, 217, 218, 219a, 220a, 220b, 221, 222a, 222b, 223, 224a, 224b, 225a, 225b, 226, 227, 228a, 228b, 229a, 229b, 229c, 229d, 230, 231a, 231b, 232, 233, 234a, 235, 237a, 237b, 237c, 238a, 238b, 238c, 239a, 242, 243a, 243b, 244a, 244c, 245a, 246a, 246b, 246d, 247a, 247b, 248, 249a, 249c, 250, 251, 252, 253a, 253c, 254a, 254c, 257d, 257e, 257f, 257g, 257p, 260b, 260c, 260d, 260e, 260f, 260g, 261a, 261b, 261c, 261d, 263b, 263c, 263e, 263f, 264a, 264b, 264c, 264d, 264e, 264f, 264g, 264h, 264i, 265, 266, 267a, 267c, 267d, 268a, 268b, 269c, 269d, 270, 271, 272a, 272b, 273, 274, 275, 276, 277, 278a, 278b, 279a, 279c, 280a, 280b, 280c, 280d, 280f, 280g, 280h, 281a, 282a, 282b, 283, 284a, 21

22 BILAG1- Matrikellister 284b, 286a, 286b, 287a, 287b, 287d, 287g, 287h, 287i, 288, 289, 290d, 290e, 290f, 290g, 291b, 292a, 292b, 293a, 293b, 293c, 294a, 295a, 295c, 295d, 296a, 296b, 296c, 296d, 297a, 297b, 297c, 298, 302a, 302b, 302d, 302e, 304a, 305a, 305b, 306, 307, 308a, 308b, 314a, 314c, 314d, 315a, 317a, 317c, 317d, 317e, 317h, 317i, 318c, 318d, 318f, 318h, 319a, 319b, 321a, 321c, 321d, 325a, 325b, 326a, 326b, 326c, 326d, 327a, 327b, 328a, 328b, 329a, 329d, 329e, 330a, 330b, 330c, 330d, 330f, 330g, 331a, 331b, 332a, 333a, 333b, 333c, 333d, 333g, 333h, 333i, 333k, 334, 335a, 336a, 336b, 338a, 339a, 339b, 340a, 340d, 340e, 343, 344, 345a, 345c, 346a, 347, 348b, 348c, 348d, 348e, 348f, 349a, 349c, 350a, 350b, 350c, 351, 352, 353a, 353b, 354, 355, 356, 357, 358a, 358b, 359, 360a, 361, 362, 363, 364a, 365a, 365b, 366, 367, 368b, 368e, 368f, 368g, 368h, 368i, 368l, 369a, 369b, 369c, 369d, 369e, 369f, 369g, 369h, 369i, 370, 371, 372, 373a, 373b, 374a, 374b, 374c, 375a, 376, 377, 379a, 380, 382a, 382b, 382c, 383, 384, 388a, 389a, 389k, 389l, 389m, 389n, 389o, 389p, 390a, 390c, 390d, 390e, 391a, 391b, 391c, 391d, 391e, 391f, 391g, 391h, 391i, 391k, 391l, 392a, 392b, 392c, 395k, 396p, 397a, 397b, 397c, 397d, 397e, 397f, 397g, 397h, 397i, 397k, 397l, 397m, 397n, 397o, 397p, 397q, 397r, 397s, 397t, 397u, 397v, 397x, 397z, 400d, 400e, 400f, 402d, 402e, 402h, 403b, 403d, 403e, 403f, 403g, 403h, 403i, 403n, 403o, 403q, 403r, 403s, 403v, 404a 404c, 404e, 405f, 406b, 412, 414, 7000æ, samt dele af 64c, 182b, 206an og 7000z Nexø Markjorder: 337al, 337ar, 337aæ, 337bm, 337ci, 337cv, 337cx, 337cø, 337eh, 337fn, 337fo, 337fp, 337gh, 337gi, 337gx, 337ha, 337ih, 337ii, 337ir, 337kc, 337kd, 337ke, 337kf, 337kg, 337kh, 337ki, 337kk, 337kl, 337km, 337ti, 337tæ, samt dele af 337tp, 337tø, 7000ai 17. Rønne Byplanvedtægt nr. 2, Rønne Rønne Bygrunde: 1213b, 1213c, 1213d, 1216, 1217, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226a, 1226b, 1227b, 1227c, 1227d, 1228d, 1228e, 1228f, 1229a, 1231a, 1231b, 1231c, 1231e, 1232aq, 1232au, 1232ax, 1232aø, 1232ba, 1232bb, 1232bn, 1232bo, 1232bp, 1232bq, 1232br, 1232bs, 1232bt, 1232bu, 1232bv, 1232bx, 1232c, 1232ca, 1232cb, 1232ce, 1232cf, 1232cg, 1232ch, 1232z, 1359p, 1359q, 1369b, 1499b, 1501, 1502a, 1503a, 1504a, 1505a, 1506a, 1507a, 1508a, 1509a, 1510a, 1511a, 1512a, 1513a, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524b, 1524c, 1524d, 1524e, 1524f, 1524g, 1528a, 1528c, 1528e, 1528f, 1528g, 1528h, 1528i, 1528k, 1528l, 1528m, 1528n, 1528o, 1528p, 1528q, 1529a, 1529b, 1529d, 1529e, 1529f, 1529h, 1529i, 1529k, 1529l, 1529m, 1529n, 1529o, 1529q, 1529r, 1529s, 1529t, 1529u, 1530a, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535a, 1535b, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1550, 1551b, 1551c, 1551d, 1551e, 1551h, 1551i, 1551k, 1551l, 1551m, 1551n, 1551o, 1739a, 1742a, 1742b, 1742c, 1742d, 1742e, 1742f, 1742g, 1742h, 1742i, 1742k, 1742l, 1742m, 1742p, 1742q, 1742r, 1742s, 1742t, 1742u, 1744o, 1790a, 1790c, 1790d, 1790e, 1790f, 1790g, 1864, 1913b, 1918, 1933, 7000ck, 7000cl, 7000cm, 7000cn, 7000d, 7000e, 7000m, 7000q, 7000r, 7000t, 7000x, samt dele af 1372, 1530b, 1551g, 1920b, 7000bø og 7000cf Rønne Markjorder: 5ak, 28a, 28k, 78b, 219ab, 219ac, 219ad, 219z, 219æ, 219ø, 7000dq Byplanvedtægt nr. 4, Rønne Rønne Markjorder: 1aa, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ag, 1ah, 1ai, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1ao, 1ap, 1aq, 1ar, 1as, 1at, 1au, 1av, 1ax, 1ay, 1az, 1aæ, 1aø, 1b, 1ba, 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bf, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 1bl, 1bm, 1bn, 1bo, 1bp, 1bq, 1br, 1bs, 1bt, 1bu, 1bv, 1bx, 1by, 1bz, 1bæ, 1bø, 1ca, 1cb, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1x, 1y, 1z, 1æ, 1ø, 74ah, 74ai, 74ak, 74al, 74am, 74an, 74ao, 74ap, 74aq, 74ar, 74av, 74ax, 74ay, 74az, 74aæ, 74aø, 74ba, 74bb, 74bc, 74bd, 74be, 74bf, 74bg, 74bh, 74bi, 74bk, 74bl, 74bm, 74bn, 74bo, 74bp, 74bq, 74br, 74bs, 74bt, 74bu, 74bv, 74bx, 74by, 74bz, 74bæ, 74bø, 74ca, 74cb, 74cc, 74cd, 74ce, 74cf, 74cg, 74ch, 74ci, 74ck, 74cl, 74cm, 74cn, 74co, 74cp, 74cq, 74cr, 74cz, 74dc, 74k, 74l, 74m, 74n, 74o, 74p, 74q, 74r, 74s, 74t, 122h, 122i, 122k, 7000ab 22

23 BILAG 1- Matrikellister Byplanvedtægt nr. 5, Rønne Knudsker: 28ax, 28ay, 28az, 28aæ, 28aø, 28bc, 28bd, 28be, 28bf, 28bg, 28bh, 28bi, 28bl, 28bm, 28bn, 28bo, 28bp, 28bq, 28br, 28bs, 28bt, 28bu, 28bv, 28bx, 28by, 28bz, 28bæ, 28bø, 28ca, 28cb, 28cc, 28cd, 28ce, 28cf, 28cg, 28ch, 28ci, 28ck, 28cl, 28cm, 28cn, 28co, 28cp, 28cq, 28cr, 28cs, 28ct, 28cu, 28cx, 28cy, 28cz, 28cæ, 28cø, 28da, 28db, 28dc, 28dd, 28de, 28df, 28dg, 28dh, 28di, 28dk, 28dl, 28dm, 28do, 28dq, 28dr, 28du, 28dv, 28dx, 28dy, 28dæ, 28dø, 28ea, 28eb, 28ec, 28ed, 28ee, 28ef, 28eg, 28eh, 28ei, 28ek, 28el, 28em, 28en, 28eo, 28ep, 28eq, 28er, 28es, 28et, 28eu, 28ev, 28ex,28ey, 28ez, 28eæ, 28eø, 28fa, 28fb, 28fc, 28fd, 28fe, 28ff, 28fi, 28fk, 28fl, 28fm, 28fn, 28fo, 28fp, 28fq, 28fr, 28fs, 28fu, 28fv, 28fx, 28fy, 28fz, 28fæ, 28fø, 28ga, 28gb, 28gc, 28gf, 28gg, 28gh, 28gi, 28gk, 28gl, 28gm, 28gn, 28go, 28hn, 28hp, 28hq, 28hx, 7000x, Rønne Markjorder: 44ah, 44ai, 44ak, 44al, 44am, 44an, 44ao, 44ap, 44aq, 44ar, 44as, 44at, 44au, 44av, 44ax, 52i, 52k, 52l, 52m, 52n, 52o, 52p, 52q, 52r, 52s, 52t, 52u, 52v, 55a, 55b, 55c, 55d, 7000ct, 7000dd, samt dele af 7000bf, 7000br, 7000dc, 7000dv og 7000p Byplanvedtægt nr. 7, Rønne Rønne Bygrunde: 1477, 1478b, 1479c, 1479d, 1479e, 1479f, 1479g, 1479h, 1479i, 1479k, 1479m, 1479n, 1480, 1481a, 1481b, 1482a, 1482d, 1482e, 1482f, 1482h, 1482i, 7000bh Rønne Markjorder: 3i, 3k, 3l, 3m, 3n, 3o, 3p, 156a, 156o, 156p, 174d, 175i, 175k, 175l, 175n, 7000cx Byplanvedtægt nr. 8, Rønne Rønne Markjorder: 250, 283a, 283aa, 283ab, 283ac, 283ad, 283ae, 283af, 283ag, 283ah, 283ai, 283ak, 283al, 283am, 283an, 283ao, 283ap, 283aq, 283at 283b, 283c, 283d, 283e, 283f, 283g, 283h, 283i, 283k, 283l, 283m, 283n, 283o, 283p, 283q, 283r, 283s, 283t, 283u, 283v, 283x, 283y, 283z, 283æ, 283ø, 295d, 295k, 295l, 295m, 295n, 295o, 295p, 295q, 295r, 299b, 299d, 299e, 299f, 299h, 299k, 299l, 299n, 300c, 300d, 300f, 300g, 310aa, 310ab, 310ac, 310ad, 310ae, 310af, 310ai, 310e, 310f, 310g, 310h, 310i, 310k, 310l, 310m, 310n, 310o, 310p, 310q, 310r, 310s, 310t, 310u, 310v, 310x, 310y, 310z, 310æ, 310ø, 7000cb Byplanvedtægt nr. 9, Rønne Rønne Markjorder: 4ak, 4am, 4an, 4ao, 4ap, 4aq, 4ar, 4at, 4ay, 219bl, 219bæ, 219bø, 219ca, 219cu, 219cv, 219ed, 219em, 219eo, 219ep, 219eq, 219es, 219et, 219eu, 219ex, 219fb, 219fd, 225c, 225e, 225f, 225h, 225i, 237a, 238b, 256e, 256h, 256i, 256k, 256l, 256m, 256n, 262b, 262d, 262e, 262f, 262g, 262l, 264d, 264f, 264i, 264l, 264r, 265b, 265m, 265n, 265o, 265p, 265q, 265r, 265s, 265t, 266b, 266c, 266d, 266e, 266f, 266g, 266h, 266i, 269a, 269aa, 269ac, 269ad, 269ae, 269af, 269ag, 269ah, 269ai, 269al, 269am, 269an, 269ap, 269aq, 269at, 269av, 269ax, 269ay, 269az, 269aæ, 269aø, 269ba, 269bb, 269bc, 269c, 269e, 269h, 269i, 269p, 269r, 269s, 269u, 269x, 269y, 269ø, 276a, 276b, 276e, 276f, 276g, 277c, 277d, 277e, 277n, 277o, 277p, 277q, 277r, 277s, 277t, 303a, 303b, 303c, 303d, 303e, 303f, 303g, 303h, 303i, 305b, 305c, 7000ac, 7000ci, 7000cy, 7000dp, 7000æ, samt dele af 225a, 7000s 23

24 BILAG 1- Matrikellister Byplanvedtægt nr. 10, Rønne Rønne Markjorder: 1c, 1cc, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 4ab, 4av, 4c, 4m, 4p, 74aa, 74ab, 74ac, 74ad, 74ae, 74af, 74ag, 74au, 74c, 74cs, 74cu, 74cv, 74cx, 74cy, 74cæ, 74cø, 74d, 74da, 74db, 74dd, 74e, 74f, 74g, 74h, 74i, 74u, 74v, 74x, 74y, 74z, 74ø, 74æ, 82c, 82m, 107ac, 107ad, 107af, 107ag, 107ah, 107ai, 107ak, 107al, 107an, 107e, 107f, 107g, 107h, 107i, 107k, 107l, 107m, 107n, 107p, 107r, 107s, 107u, 107x, 107y, 107z, 107æ, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 109f, 109g, 109h, 109i, 109k, 109l, 109m, 109n, 109o, 109p, 109q, 109r, 109s, 109t, 109u, 109v, 112c, 113a, 113c, 113f, 113g, 113h, 113i, 113k, 113l, 113n, 113o, 119d, 7000bn, 7000bo, 7000di, samt del af 7000h Byplanvedtægt nr. 14, Rønne Rønne Markjorder: 287c, 287d, 287e, 287f, 287g, 287h, 287i, 287k, 287l, 287m, 287n, 287o, 287p, 287q, 287r, 287s, 287t, 287u, 287v, 287x, 287y, 287z, 287æ, 310ak, 310al, 310am, 310an, 310ao, 310ap, 310aq, 310ar, 310as, 310at, 310au, 310av, 310ax, 310ay, 310az, 310aæ, 310aø, 310ba, 310bb, 310bc, 310bd, 310be, 310bf, 310bg, 310bh, 310bi, 310bk, 310bl, 310bm, 310bn, 310bo, 310bp, 310bq, 310br, 310bs, 310bt, 310bu, 310bv, 310bx, 310by, 310bz, 310bæ, 310bø, 310c, 310ca, 310cb, 310cc, 310cd, 310ce, 310cf, 310cg, 310ch, 310ci, 310ck, 310cl, 310cm, 310cn, 310co, 310cq, 310cr, 310cs, 310ct, 310cu, 310cv, 310cx, 310cy, 310cz, 310cæ, 310cø, 310d, 310da, 310db, 310dc, 310dd, 310df, 310dh, 310di, 310dk, 310dl, 310dm, 310dn, 310do, 310dp, 310dy, 313a, 314a, 314b, 314d, 314e, 314f, 314g, 314h, 314i, 314k, 314l, 314m, 314n, 314o, 314p, 314t, 314u, 315a, 315aa, 315ab, 315ak, 315b, 315c, 315d, 315f, 315g, 315h, 315i, 315k, 315l, 315m, 315n, 315o, 315p, 315q, 315r, 315s, 315u, 315v, 315x, 315y, 315z, 315æ, 315ø, 316ab, 316ac, 316ad, 316b, 316c, 316k, 316l, 316m, 316n, 316o, 316q, 316t, 316v, 316ø, 320k, 7000ce, 7000cg, 7000ch, 7000cm, 7000cn, samt dele af 287a, 310a, 310dx og 316æ Lokalplan 19 for et område ved Sagavej Rønne Markjorder: 219fa, 242a, 242c, 310dv, 7000cd, 7000co, samt del af 7000cr Lokalplan 24 for et område ved Sagavej Rønne Markjorder: 245aa, 245ab, 245ac, 245ad, 245ae, 245af, 245ag, 245ah, 245ai, 245ak, 245al, 245am, 245an, 245ao, 245ap, 245aq, 245ar, 245as, 245at, 245au, 245av, 245ax, 245ay, 245az, 245aæ, 245aø, 245b, 245ba, 245bb, 245bc, 245bd, 245be, 245bf, 245bg, 245bh, 245bi, 245bk, 245bl, 245bm, 245bn, 245bo, 245bp, 245bq, 245br, 245bt, 245bu, 245bv, 245bx, 245d, 245e, 245f, 245h, 245i, 245l, 245n, 245s, 245t, 245u, 245v, 245x, 245y, 245z, 245æ, 245ø, 310dq, 7000cq, 7000cs, samt del af 7000cr Lokalplan 25 Område ved Pistolstræde, Rønne Rønne Bygrunde: 920a, 933b, 934a, 935, samt dele af 1927 og 1928a Lokalplan 31 for et boligområde ved Torneværksvej Rønne Markjorder: 53a, 54a, 66a, 67a, 67b, 68a, 68c, 7000db, samt dele af 54b og 7000o 24

25 BILAG 1- Matrikellister Lokalplan 36 for et område ved Fredensborg Rønne Markjorder: 316a, 316e, 316f, 316g, 316h, 317b, 317c, 317d, 317e, 317g, 317h, 317l, 317n, 317o, 317p, 317q, 318a, 318aa, 318ab, 318ac, 318ad, 318ae, 318ag, 318ak, 318al, 318c, 318d, 318e, 318f, 318g, 318h, 318i, 318k, 318l, 318m, 318n, 318o, 318p, 318q, 318s, 318t, 318u, 318x, 318y, 318z, 318æ, 319a, 319b, 337ab, samt dele af 317r, 320a, 337al og 7000ø Lokalplan 37 for et område ved Østergade Rønne Bygrunde: 345a, 345c, 345d, 345e, 345f, 345g, 345h, 345i, 345k, 345l, 345m, 345n, 345o, 345p, 345q, 345r, 345s, 345t, 345u, 345v, 345x Lokalplan 38 for Pilehøj Rønne Markjorder: 31a, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 31k, 31l, 31m, 31n, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v, 31x, 7000da, samt dele af 30 og 77ce Lokalplan 39 for Brøndshøj Rønne Markjorder: 4s, 77a, 77cf, 77cg, 7000cø, 7000dg, 7000dh Lokalplan 40 Boligområde ved Haslevej, Rønne Knudsker: 86c, 86d, 86e, 86f, 86g, 86i Lokalplan 45 for et kvartercenter ved Gartnervangen Rønne Markjorder: Del af 37d Lokalplan 47 for St. Torvegade 105 og 109 Rønne Bygrunde: 1214a, 1214b, 1214c Lokalplan 48 for et boligområde ved Nordre Ringvej Rønne Markjorder: 51a, samt del af 54b 25

26 BILAG Lokalplan 49 for et Område ved Sveasvej Rønne Markjorder: 35d, 35f, 35h, 35k, 35l Lokalplan 53 for et boligområde ved Svanekevej Rønne Markjorder: 176a, 176n, 177a, 177ad Bevarende lokalplan nr. 54 for de centrale byområder i Rønne Rønne Bygrunde: 1, 2, 3, 5, 6a, 6c, 6d, 7a, 7ab, 7ad, 7ae, 7ag, 7ah, 7ai, 7am, 7ao, 7ap, 7aq, 7ar, 7as, 7at, 7au, 7av, 7ay, 7az, 7aæ, 7aø, 7b, 7bc, 7bd, 7be, 7bf, 7bg, 7bh, 7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bo, 7bq, 7br, 7bs, 7bt,7bu, 7bv, 7bx, 7by, 7bz, 7bæ, 7bø, 7c, 7ca, 7cb, 7cc, 7ce, 7cf 7cg, 7ch, 7ci, 7ck, 7cl, 7cn, 7co, 7cp, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7k, 7l, 7m, 7o, 7p, 7q, 7r, 7s, 7t, 7u, 7v, 7x, 7y, 7z, 7æ, 7ø, 8, 9, 10, 11a, 11c, 11e, 12a, 12aa, 12ab, 12ac, 12ad, 12ae, 12af, 12ag, 12ah, 12ak, 12al, 12an, 12ap, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h, 12i, 12k, 12l, 12n, 12o, 12p, 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 12v, 12x, 12y, 12z, 12æ, 12ø, 13, 14a, 14b, 15a, 15b, 15g, 15i, 16, 17, 18, 19, 20, 21a, 22a, 22b, 23, 24, 25, 26a, 26b, 27a, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43a, 43b, 43c, 44, 45, 48, 49, 50, 51a, 53a, 54, 55, 56, 57a, 57b, 58, 59, 60, 61, 62, 63a, 63b, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77a, 77b, 78a, 78b, 79, 80, 83a, 83b, 83c, 83h, 84a, 84b, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98a, 99a, 99c, 99e, 100, 101, 102, 103a, 103b, 103c, 103d, 103e, 104, 105, 106, 107, 108, 109a, 109c, 110a, 110b, 110d, 111, 112, 113, 114a, 114b, 114c, 115, 116, 117a, 117b, 118, 119a, 119b, 120a, 120c, 120d, 120e, 123a, 124a, 124b, 125, 126, 127, 128, 129a, 129b, 130, 131a, 131b, 131c, 131d, 131e, 132, 133, 134a, 134b, 135, 136, 137a, 137b, 138, 139, 140a, 141, 142a, 142b, 142c, 144, 145, 146, 147, 149a, 149b, 150, 151, 152a, 152b, 153a, 153b, 154a, 154b, 155a, 155b, 156a, 156b, 157, 158a, 158c, 159, 160a, 161, 162a, 162b, 162c, 163, 164, 165, 166, 167a, 167b, 168, 169a, 169b, 169c, 169d, 169e, 169f, 169g, 169h, 169i, 169k, 169l, 169m, 169n, 169o, 170, 171, 172, 173, 174a, 174b, 175a, 175b, 175c, 176, 177a, 177b, 177c, 177e, 177f, 177g, 178a, 178b, 178c, 178d, 179, 180, 182a, 182b, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193a, 193c, 195a, 195b, 196a, 196b, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205a, 205c, 206, 207, 208a, 208b, 209, 210a, 211, 212, 213, 214a, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222a, 222b, 223, 224, 225, 226, 227, 228a, 228b, 228c 229a 229b, 229c, 231, 232a, 232b, 233a, 233b, 233c, 233d, 233e, 233f, 233g, 233h, 233i, 233k, 234a, 234b, 234c, 235a, 235b, 236a, 236c, 237b, 237c, 237d, 238, 239a, 239b, 239c, 240, 241, 242, 243, 244a, 244b, 246a, 246b, 246c, 246d, 247, 248, 249, 250a, 250b, 251, 252a, 252b, 252c, 252d, 253, 254, 255b, 255c, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 267a, 268, 269, 271, 272a, 273, 274a, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283a, 283b, 284, 285a,285c, 285d, 285e, 285f, 286a, 286b, 286c, 287a, 287b, 287c, 287d, 287e, 287f, 287g, 287h, 287i, 287k, 287l, 288a, 288c, 288d, 288e, 288f, 288g, 288h, 288i, 288k, 288l, 288m, 289, 290, 291a, 291b, 291c, 291d, 291e, 291f, 291g, 291h, 291i, 291k, 291l, 291m, 291n, 291o, 291p, 291q, 291r, 291t, 291u, 292a, 292b, 293a, 293b, 294, 295, 296a, 296b, 296c, 296d, 296e, 296f, 296g, 297a, 297b, 297c, 298, 299a, 299b, 299c, 300, 301a, 301b, 301d, 301e, 304a, 304b, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312a, 313, 314a, 314b, 315a, 316, 317, 318, 319, 320, 321b, 321c, 321d, 322a, 322c, 323a, 324a, 324b, 324c, 324d, 324e, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 334, 335b, 335e, 335f, 335g, 335h, 335i, 335k, 335l, 335m, 335n, 337a, 357e, 338, 340a, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354a, 356, 357d, 357f, 357g, 357h, 357i, 357k, 357l, 357m, 357n, 357o, 357p, 357q, 357r, 357s, 357t, 357u, 357v, 357x, 357y, 357z, 357æ, 358, 359, 360, 362a, 363a, 363b, 364a, 364b, 365, 366a, 366b, 367, 368b, 368f, 368g, 368h, 368i, 368k, 368l, 368m, 368o, 368p, 368q, 369, 370a, 370b, 371a, 371b, 371e, 371f, 371g, 371h, 371i, 371k, 371m, 371n, 371p, 371q, 371r, 371s, 371t, 371x, 372a, 372b, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381a, 381b, 383, 384, 385, 386a, 386b, 387b, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396a, 396b, 397a, 397b, 399a, 399b, 400, 401a, 401c, 402a, 405, 406, 410a, 412, 413a, 413b, 414, 415, 416, 417a, 417b, 418a, 419a, 420, 421, 422, 423, 424a, 424b, 424c, 424d, 424e, 424f, 424g, 424h, 424i, 424m, 424n, 424o, 426al, 426am, 426ao, 426au, 426av, 426d, 426f, 426g, 426h, 426i, 426k, 426l, 426m, 426n, 426o, 426p, 426q, 426s, 426t, 426v, 426x, 426æ, 427, 428, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439a, 439e, 439f, 439i, 440, 441, 442a, 442b, 442c, 445a, 445b, 446, 447, 448, 449, 450a, 452a, 452b, 453a, 453b, 454, 458, 462, 465, 466, 468, 469, 471, 472a, 472c, 475a, 475c, 476, 477, 480, 481a, 481b, 481d, 483a, 483b, 483e, 483k, 485b, 485c, 485d, 486a, 487a, 487c, 488, 490, 492a, 492c, 492d, 492e, 492f, 492g, 493, 494a, 495a, 496a, 496b, 496c, 497a, 497c, 498a, 501, 502, 503, 504, 508, 509, 510, 511a, 511b, 511c, 511d, 512, 515, 516a, 518a, 520, 521a, 521d, 522a, 522c, 522d, 522f, 525a, 527a, 528a, 529a, 530a, 531a, 531b, 533, 534, 535a, 535b, 536a, 536d, 536e, 536f, 536h, 537a, 537b, 537c, 537d, 537e, 537f, 537g, 538a, 538b, 538c, 539, 540, 541, 542, 543a, 543b, 544a, 544b, 545a, 545b, 545c, 547a, 547b, 549, 550a, 551a, 551b, 552a, 552b, 552c, 552d, 552g, 552h, 552n, 552o, 553, 555a, 556, 557, 560a, 560b, 563, 564, 565a, 566, 567, 568, 569, 570, 572b, 574a, 575, 576, 577, 578, 580a, 580b, 580c, 580d, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 597, 598, 599, 601, 602a, 603, 604a, 604b, 605a, 605b, 605c, 605d, 605h, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 615, 616, 617a, 617b, 617c, 618, 619, 620a, 620b, 621, 623, 626, 627, 628, 629, 630a, 630b, 631a, 631b, 632a, 632b, 632c, 632d, 633, 634, 635a, 635ab, 26

27 BILAG 635ac, 635ad, 635ae, 635af, 635ag, 635ah, 635ai, 635ak, 635b, 635c, 635d, 635e, 635f, 635g, 635l, 635m, 635n, 635o, 635p, 635q, 635r, 635s, 635t, 635u, 635v, 635x, 635y, 635z, 635æ, 635ø, 637, 638, 639a, 639aa, 639ab, 639ac, 639af, 639ag, 639ai, 639al, 639am, 639an, 639ao, 639ap, 639aq, 639ar, 639as, 639at, 639au, 639av, 639az, 639aæ, 639b, 639ba, 639bc, 639bd, 639be, 639bg, 639bh, 639f, 639g, 639h, 639i, 639k, 639l, 639m, 639p, 639q, 639t, 639u, 639æ, 639ø, 640a, 640c, 640e, 640f, 640g, 640i, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647a, 647b, 647c, 648, 649, 650, 651, 652, 653a, 653b, 654, 657, 658, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 684a, 684b, 684c, 685a, 685b, 685c, 685d, 685e, 685g, 685h, 685i, 685k, 685n, 685o, 686e, 686i, 686k, 686l, 687b, 688a, 688b, 689a, 689b, 690, 691a, 691b, 691c, 691d, 692a, 692b, 692c, 693a, 693b, 694a, 694b, 694g, 694i, 694k, 694l, 694m, 694n, 696, 697, 698a, 698b, 699a, 699b, 700a, 700b, 700c, 700d, 701a, 701c, 701f, 701g, 701h, 701i, 701k, 701l, 701m, 701n, 701p, 701q, 701r, 701s, 701t, 701u, 701v, 701x, 701y, 701z, 702a, 702aa, 702b, 702c, 702d, 702e, 702f, 702g, 702h, 702i, 702k, 702l, 702m, 702n, 702p, 702q, 702r, 702s, 702t, 702u, 702v, 702æ, 702ø, 703a, 703aa, 703b, 703c, 703d, 703f, 703h, 703i, 703k, 703l, 703m, 703n, 703o, 703p, 703q, 703r, 703s, 703t, 703u, 703v, 703x, 703y, 703z, 703æ, 703ø, 704a, 704c, 705, 706, 711a, 711b, 712, 713b, 714, 715, 716a, 716b, 716d, 716e, 716g, 716h, 716i, 716k, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723b, 723c, 723d, 723e, 723f, 724a, 724b, 724c, 724d, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733a, 733b, 733c, 733d, 733e, 733f, 733g, 734, 735, 736a, 737a, 737b, 738a, 738b, 739a, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749b, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760a, 760b, 760c, 761a, 761b, 761c, 761d, 762a, 762c, 762d, 762e, 762g, 762h, 762i, 762l, 762n, 762p, 762q, 762r, 762s, 763, 764, 765a, 765b, 765c, 765d, 770, 771, 774a, 776, 778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 789a, 792, 793, 794a, 795a, 795b, 795c, 796, 797b, 798, 799, 800, 801a, 801b, 803a, 803b, 804, 805, 806, 807, 808, 809a, 809b, 809c, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837a, 837b, 837c, 837d, 837e, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849a, 849b, 851a, 854a, 854b, 855b, 855c, 856, 857, 858b, 859, 860, 861, 862b, 863, 864a, 864b, 864c, 865, 867, 868, 869a, 869b, 869c, 870, 871, 872, 873, 874a, 874b, 875, 876, 877, 878, 880a, 880b, 881b, 883, 884b, 886, 887a, 887b, 889b, 891,893a, 894a, 894c, 894d, 894e, 894f, 894g, 894h, 895a, 896, 897, 898, 899a, 899d, 899e, 900c, 901a, 901b, 901c, 902, 903, 904, 905, 908, 910a, 910b, 912a, 914b, 915a, 916, 918a, 918d, 919, 922, 923b, 924a, 925, 926, 927,928, 929a, 929b, 932a, 932b, 932c, 932e, 933a, 933c, 945a, 946a, 946b, 946c, 946d, 946e, 946f, 946h, 947a, 947b, 947c, 947d, 948a, 948b, 949, 953a, 954, 955, 956, 957, 958, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971a, 972, 974b, 974c, 976a, 976b, 976c, 977a, 977b, 978a, 978b, 979a, 980a, 980b, 981, 982a, 983, 984, 985a, 985b, 988, 989, 990, 991b, 991c, 992a, 992b, 992c, 993, 994, 997, 998a, 999, 1000, 1001, 1002, 1003b, 1004, 1005a, 1005b, 1005c, 1005d, 1006a, 1007a, 1008, 1009, 1010a, 1012, 1013, 1015, 1016a, 1017a, 1018a, 1019, 1020a, 1020b, 1021a, 1021c, 1021e, 1021f, 1021g, 1022, 1023, 1024, 1025a, 1025b, 1025c, 1025d, 1025e, 1027a, 1027b, 1028a, 1028b, 1028d, 1030, 1031, 1032a, 1032b, 1032c, 1032d, 1033a, 1033d, 1033e, 1034, 1035, 1036, 1037a, 1037c, 1037d, 1037e, 1037f, 1037h, 1038, 1039, 1040, 1041a, 1041b, 1041c, 1041d, 1041e, 1041f, 1042, 1043, 1044, 1045a, 1046,1047,1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055a, 1056a, 1056b, 1057, 1058a, 1058b, 1059, 1060, 1061a, 1061b, 1061d, 1061e, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068a, 1068c, 1068d, 1070, 1073a, 1074a, 1074c, 1075a, 1076a, 1076b, 1076c, 1076d, 1076e, 1076f, 1077a, 1077b, 1077c, 1094, 1095, 1096b, 1097a, 1097b, 1098, 1099a, 1107a, 1108a, 1108b, 1108c, 1108d, 1108f, 1108k, 1110a, 1111, 1112a, 1112b, 1112c, 1112d, 1112e, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1140a, 1140b, 1142, 1143, 1144a, 1144b, 1144c, 1145, 1146, 1147, 1149a, 1149c, 1150, 1151, 1152a, 1152b, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160a, 1160b, 1160c, 1162a, 1162b, 1163, 1169a, 1169b, 1170, 1171a, 1171b, 1171c, 1176, 1177, 1180, 1181a, 1181b, 1182a, 1182b, 1183, 1184a, 1184b, 1185, 1186, 1187a, 1187b, 1187d, 1188b, 1188e, 1189a, 1189b, 1190b, 1191, 1192, 1193a, 1193b, 1194a, 1194b, 1194c, 1194d, 1195b, 1196a, 1196b, 1197a, 1197b, 1198a, 1198b, 1198c, 1199a, 1199b, 1199c, 1199d, 1199e, 1199f, 1199g, 1212, 1215, 1232aa, 1232ab, 1232ae, 1232af, 1232ag, 1232ah, 1232ak, 1232al, 1232am, 1232an, 1232ao, 1232ap, 1232as, 1232at, 1232bc, 1232bd, 1232be, 1232bf, 1232bg, 1232bh, 1232bi, 1232bk, 1232bl, 1232by, 1232d, 1232e, 1232f, 1232g, 1232h, 1232i, 1232k, 1232l, 1232m, 1232n, 1232o, 1232p, 1232t, 1232u, 1232v, 1232x, 1232æ, 1232ø, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238a, 1238b, 1239a, 1240a, 1240aa, 1240ab, 1240ac, 1240b, 1240c, 1240d, 1240e, 1240f, 1240g, 1240h, 1240i, 1240k, 1240l, 1240p, 1240r, 1240s, 1240t, 1240u, 1240v, 1240x, 1240z, 1240æ, 1241b, 1241c, 1241d, 1242a, 1242b, 1243, 1244, 1245a, 1245b, 1246, 1247, 1248, 1250, 1251, 1253, 1254, 1255, 1256, 1258, 1259, 1260, 1262, 1263, 1264a, 1266a, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271a, 1271b, 1271c, 1271d, 1271e, 1271f, 1271g, 1271k, 1271l, 1271m, 1272a, 1272c, 1272d, 1272e, 1273a, 1273e, 1273f, 1273g, 1273h, 1274, 1275a, 1276a, 1276b, 1276c, 1276e, 1277, 1278, 1279, 1282a, 1282b, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288a, 1290, 1291, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299a, 1300a, 1300b, 1301a, 1301c, 1302aa, 1302ab, 1302ac, 1302ad, 1302af, 1302ah, 1302ai, 1302ak, 1302b, 1302c, 1302d, 1302e, 1302f, 1302g, 1302h, 1302i, 1302k, 1302l, 1302m, 1302n, 1302o, 1302p, 1302q, 1302r, 1302s, 1302t, 1302v, 1302y, 1302z, 1302æ, 1302ø, 1303, 1304, 1305b, 1305c, 1305d, 1305e, 1305f, 1305g, 1305l, 1305m, 1305n, 1305o, 1305p, 1307a, 1307c, 1307d, 1307f, 1307g, 1307h, 1307i, 1307k, 1307l, 1307m, 1307n, 1307o, 1307p, 1307q, 1307r, 1307s, 1307t, 1307v, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327a, 1327c, 1327d, 1327g, 1327h, 1327i, 1327k, 1328a, 1329, 1330a, 1331, 1332, 1336a, 1336b, 1336c, 1336d, 1336e, 1336f, 1336g, 1336h, 1338a, 1338b, 1338c, 1338d, 1338e, 1338f, 1338h, 1338l, 1338o, 1338p, 1338s, 1338u, 1338v, 1339, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359a, 1359d, 1359e, 1359f, 1359g, 1359i, 1359l, 1359m, 1359o, 1360, 1361, 1362, 1363, 1366, 1367, 1368, 1369c, 1370, 1371, 1374, 1375a, 1375b, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1384, 1385, 1386, 1387b, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395a, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405a, 1405b, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412a, 1412b, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1428, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436a, 1436b, 1437, 1438a, 1438b, 1439a, 1439b, 1439c, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445a, 1445b, 1446a, 1446b, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458a, 1458b, 1459, 1460, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468, 1469, 1471a, 1471c, 1471d, 1471e, 1471f, 1472a, 1473, 1474, 1475, 1476a, 1476b, 1483b, 1483c, 1483d, 1483e, 1483f, 1484a, 1484b, 1484c, 1484d, 1484e, 1484f, 1485, 1486, 1487a, 27

28 BILAG 1487b, 1487c, 1487d, 1487e, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1554, 1555, 1556, 1557a, 1557b, 1558a, 1558b, 1559a, 1559b, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591a, 1591c, 1591d, 1591e, 1591f, 1593b, 1593d, 1593e, 1593f, 1593g, 1594a, 1594b, 1595, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614a, 1614b, 1614c, 1615, 1616, 1617, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623a, 1623c, 1623d, 1623e, 1623f, 1623g, 1623h, 1623i, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634b, 1634c, 1634d, 1634f, 1634g, 1634h, 1634i, 1634k, 1634l, 1634m, 1635e, 1635k, 1635r, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654a, 1655, 1656, 1657, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1680, 1682a, 1682b, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698a, 1698b, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712a, 1712b, 1712c, 1712d, 1713a, 1714a, 1714b, 1714c, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720a, 1721a, 1721b, 1722, 1723a, 1723b, 1723c, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729b, 1729c, 1729d, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734a, 1734b, 1736, 1737, 1738a, 1738b, 1739b, 1739c, 1739d, 1742n, 1742o, 1742v, 1744a, 1744b, 1744c, 1744d, 1744e, 1744f, 1744g, 1744h, 1744i, 1744k, 1744l, 1744m, 1744n, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1753a, 1753b, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758a, 1758b, 1758c, 1758d, 1758e, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786a, 1786b, 1787, 1788, 1789, 1791, 1792, 1793, 1810b, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1851, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1863, 1865, 1866, 1867, 1869a, 1869b, 1869c, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877a, 1877b, 1878, 1879, 1880a, 1880b, 1881, 1883, 1884, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903, 1904, 1906, 1907, 1910, 1911, 1913a, 1914, 1916, 1917, 1920a, 1920c, 1922, 1923a, 1923b, 1924, 1926, 1927, 1928a, 1928b, 1929, 1930, 1934, 1936, 1937a, 1937b, 1940, 7000aa, 7000ac, 7000ad, 7000ae, 7000af, 7000ag, 7000ah, 7000ai, 7000al, 7000am, 7000an, 7000ao, 7000aq, 7000ar, 7000as, 7000at, 7000au, 7000av, 7000ax, 7000ay, 7000az, 7000aæ, 7000aø, 7000ba, 7000bb, 7000bc, 7000bd, 7000be, 7000bi, 7000bk, 7000bm, 7000bn, 7000bo, 7000bq, 7000br, 7000bs, 7000bt, 7000bu, 7000bx, 7000by, 7000bz, 7000bæ, 7000ca, 7000cb, 7000cc, 7000cd, 7000ce, 7000cg, 7000ci, 7000co, 7000cp, 7000cr, 7000ct, 7000g, 7000k, 7000n, 7000o, 7000p, 7000v, 7000y, 7000z, samt dele af 7000cf, 7000bø, 7000f, 7000bp, 7000bv, 1231b, 1920b, 1372, 1551g, 1106a, 1909 Rønne Markjorder: 82a, 82z, 104aa, 104ab, 104ac, 104ad, 104ae, 104af, 104ag, 104ah, 104ai, 104ak, 104al, 104am, 104an, 104ao, 104ap, 104aq, 104ar, 104as, 104at, 104au, 104av, 104ax, 104ay, 104az, 104aæ, 104aø, 104ba, 104bb, 104bc, 104bd, 104be, 104bf, 104bg, 104bh, 104bi, 104bk, 104bl, 104bm, 104bn, 104bo, 104bp, 104bq, 104br, 104bs, 104bt, 104bu, 104bv, 104d, 104e, 104f, 104g, 104k, 104l, 104m, 104n, 104o, 104p, 104q, 104r, 104t, 104u, 104v, 104x, 104y, 104z, 104æ, 104ø, 105a, 105d, 105e, 105f, 105g, 105h, 105i, 105k, 105l, 105m, 105n, 105o, 105p, 105q, 105s, 105t, 105u, 105v, 105x, 7000dr, 7000g, samt dele af 82e, 82f, 82p, 82q Lokalplan 56 for Lynghøjen Rønne Bygrunde: 1213a Lokalplan 63 for Bornholms Musikhus Rønne Bygrunde: 7000ap, samt del af 885a Lokalplan 84 for et område ved Peter Ipsens Vej Rønne Markjorder: 245bs, 310dz 28

29 BILAG Lokalplan 96 for boligbebyggelse og P-plads ved Borgergade, Rønne Rønne Bygrunde: 818, 7000cq 21. Svaneke Lokalplan 24 for et boligområde ved Gryneparken Hovedejerlavet, Ibsker: 21ae, 21af, 21ag, 21ah, 21ai, 21ak, 21al, 21am, 21an, 21ao, 21ap, 21aq, 21ar, 21as, 21at, 21au, 21av, 21ax, 21ay, 21az, 21aæ, 21aø, 21ba, 21bb, 21bc, 21bd, 21be, 21bi, 21bm, 21bs, 7000ad, samt del af 21br Svaneke Bygrunde: 1b, 333a, 333b, 333c, 333d, 333f, 333g, 333h, 333i, 333l, 333m, 336a, 336b, 7000bu, samt dele af 53a, 7000bt Bevarende lokalplan 30, Svaneke Svaneke Bygrunde: 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 8, 9, 10, 11, 12a, 13, 14, 15, 16a, 16b, 17, 18a, 18b, 19a, 21a, 21b, 22b, 22c, 23a, 23b, 24, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 27a, 27b, 28a, 28b, 29, 30, 31a, 31b, 32, 36a, 36c, 36d, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44a, 44d, 44e, 44f, 46a, 46b, 46c, 46d, 47, 48a, 48b, 48c, 49a, 49c, 49d, 50a, 51a, 51b, 51c, 52, 53, 54, 55, 57, 58a, 59, 60, 61, 62, 63a, 63b, 64a, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73a, 73b, 74, 75a, 75b, 75c, 75e, 75f, 75g, 76, 77, 78a, 78b, 79, 80, 81a, 81b, 82, 83, 84, 85, 86a, 86b, 87, 88, 89a, 90, 91a, 92b, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99a, 99b, 100a, 100b, 100c, 101a, 101b, 102, 103b, 103c, 103d, 103e, 104, 105a, 105b, 105c, 106, 107a, 108, 109a, 109b, 110a, 111, 112, 113a, 113b, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 125, 126a, 127, 128a, 128b, 128c, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136a, 137a, 138a, 138b, 138d, 139c, 140a, 140b, 141a, 141b, 142, 143, 144a, 144b, 144c, 145a, 145b, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154a, 155a, 156, 157, 158, 159a, 159c, 160, 161a, 161b, 162a, 162b, 163a, 163b, 163d, 164a, 164c, 164d, 165, 166a, 166b, 167a, 167c, 167f, 167h, 168, 169a, 170a, 171, 172a, 172b, 172c, 173a, 174a, 174b, 175, 176a, 176c, 176f, 176g, 177, 178, 179, 180, 181a, 181b, 182a, 183, 184a, 185, 186, 187, 188a, 189, 190a, 190b, 190e, 191a, 191d, 192a, 193, 194a, 194b, 195, 196a, 196b, 196c, 197a, 197b, 197c, 198, 199, 200a, 200b, 202, 203a, 203b, 204, 207a, 208b, 209, 210a, 210c, 210d, 210e, 210f, 211, 212, 213a, 214, 215a, 215b, 216a, 216b, 217, 219a, 220, 221, 222, 223a, 224a, 224b, 225, 226a, 226b, 226c, 227a, 227b, 229a, 229b, 229c, 229d, 229e, 229f, 229g, 229h, 229i, 229k, 230, 231, 232a, 232b, 232c, 233, 234a, 234b, 234c, 235, 236, 238a, 239a, 239b, 240a, 240b, 240c, 240d, 241, 242, 243a, 243c, 244, 245, 246, 247, 248a, 248b, 249, 251a, 252a, 252b, 253a, 253b, 254, 255a, 255c, 256a, 256b, 258, 259, 260, 261a, 261b, 262a, 262b, 262c, 262d, 263a, 264, 265a, 265b, 265c, 265d, 265e, 266, 267a, 267b, 268, 269, 270, 271a, 271b, 272a, 272b, 273, 274a, 275, 277, 278, 279, 280, 281b, 281d, 282, 283, 284, 285, 287a, 287b, 287c, 288, 289, 290a, 290b, 290c, 293b, 294, 295, 296a, 296b, 297b, 298, 299b, 315a, 315b, 315c, 315e, 317ab, 317ac, 317ai, 317al, 317an, 317ay, 317az, 317aæ, 317ba, 317bc, 317be, 317bf, 317bg, 317bh, 317bi, 317bk, 317bn, 317bt, 317bu, 317c, 317d, 317e, 317g, 317i, 317k, 317n, 317o, 317p, 317q, 317t, 317x, 317y, 317z, 317ø, 318a, 318aa, 318ab, 318ac, 318ah, 318ao, 318ap, 318aq, 318as, 318av, 318ax, 318az, 318b, 318bf, 318bg, 318bh, 318bk, 318bl, 318bp, 318bs, 318d, 318f, 318i, 318k, 318l, 318m, 318n, 318q, 318s, 318u, 318v, 318x, 318z, 318æ, 319a, 319b, 319c, 319d, 319e, 320, 321c, 321l, 322c, 322d, 322g, 323a, 323b, 323c, 325, 326a, 326b, 328a, 330, 331a, 331b, 337d, 337f, 337l, 337m, 337n, 338, 342, 344, 345, 351b, 353, 354, 365, 379, 380, 381, 384, 385, 386a, 386b, 387, 388, 7000aa, 7000ab, 7000ac, 7000ae, 7000af, 7000ag, 7000ai, 7000ak, 7000al, 7000am, 7000an, 7000ao, 7000ap, 7000aq, 7000ar, 7000as, 7000at, 7000au, 7000av, 7000ax, 7000ay, 7000az, 7000aæ, 7000aø, 7000b, 7000ba, 7000bb, 7000bc, 7000bd, 7000be, 7000bi, 7000bk, 7000bl, 7000bm, 7000bn, 7000bq, 7000bs, 7000bv, 7000bx, 7000by, 7000bæ, 7000bø, 7000c, 7000d, 7000e, 7000f, 7000g, 7000h, 7000l, 7000n, 7000o, 7000p, 7000q, 7000r, 7000s, 7000t, 7000u, 7000v, 7000x, 7000y, 7000z, 7000ø, samt dele af 1, 34, 36b, 64b, 208a, 301a, 317a, 318br, 317ar, 317bs, 321a, 337a, 383, 389, 7000a, 7000ad, 7000bo, 7000bz, 7000k, 7000æ Svaneke Markjorder: 4b, 4d, 6h, 6i, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 39a, 39b, samt del af 4a 29

30 BILAG 27. Aakirkeby Byplanvedtægt nr. 1 for et boligområde ved Kannikegård Åker: 3hn, 3ho, 3hp, 3hq, 3hr, 3hs, 3ht, 3hu, 3hv, 3hx, 3hy, 3hz, 3hæ, 3hø, 3ia, 3ib, 3ic, 3id, 3ie, 3if, 3ig, 3kk, samt dele af 3gz, 5dk, 7000ah Lokalplan 4, Boligområde ved Elmevej Åker: 3ii, 3ik, 3il, 3im, 3in, 3io, 3ip, 3iq, 3ir, 3is, 3it, 3iu, 3iv, 3ix, 3iy, 3iz, 3iæ, 3iø, 3ka, 3kb, 3kc, 3kd, 3ke, 3kf, 3ki, 3ku, 3kø, 3la, 3lb, 3ma, 3mb, 3mc, 3md, 3me, 3mf, 3mg, 5dy, 5dz, 5dæ, 5dø, 5ea, 5eb, 5ec, 5ed, 5ee, 5ef, 5eg, 5eh, 5ei, 5ek, 5el, 5em, 5en, 5eo, 5ez, 5eæ, 5eø, 5fa, 5fb, 5fc, 5fd, 5fl, 5fm, 5fn, 5fo, 5fp, 5fq, 5fr, 5fs, 5fv, samt dele af 3lt, 7000ak Lokalplan 6, Boligområde omkring Haregade Aakirkeby Markjorder: 61do, 67a, 67b, 68a, 68d, 68h, 68i, 68o, 68p, 68q, 68u, 68v, 69a, 69b, 69c, 69d, 69e, 69f, 69g, 70a, 70b, 70c, 70d, 70e, 70g, 70h, 71a, 71b, 71c, 71d, 71e, 72a, 72b, 73b, 73c, 73d, 74b, 74c, 75a, 78b, 78c, 78d, 78e, 78f, 79e, 79f, 79g, 79h, 79i, 80c, 80d, 80e, 80f, 80g, 80h, 80i, 80k, 80l, 80m, 378ad, 378ak, 378dd, 7000æ, samt dele af 78a, 7000p, 7000ø Lokalplan 15, BAF-karreen Aakirkeby Bygrunde: 48, 49a, 49c, 49g, 53a, 53b, 53d, 54a, 56, 57h, 57i, 57k, 57q, 57t, 74, 88, 89, 90, 91, 92a, 92b, 7000i Lokalplan 16, Område ved Rønnevej Åker: 3lc, 3ld, 3lk, 3ll, 3ln, 3lq, 3ls, 3ly, 7000as, samt dele af 3lr, 3lt Lokalplan 17, Karreen ved det Gl. Hospital Aakirkeby Bygrunde: 1c, 1i, 1k, 1l, 1n, 1s, 1u, 1v, 3a, 3b, 3e, 4, 6c, 6d, 7, 8c, samt dele af 8a, 7000d Aakirkeby Markjorder: 392h, 392i, 392k, 392l, 392m, 392p, 392q, 392r Åker: 5au, 5av, 5ax, 5aø, 5ba, 5bb, 5bu, 5e, 5g, 5i, 5k 30

31 BILAG Lokalplan 18, Boligområde ved Rensdyrvej Aakirkeby Markjorder: 68l, 68m, 68n, 68r, 68s, 68t, samt del af 7000ø Lokalplan 25, Område i den sydlige del af Aakirkeby Aakirkeby Markjorder: 94c, 280a, 280b, 280f, 280g, 280h, 281a, 281b, 281c, 281d, 281e, samt del af 7000am Åker: 5b, 5br, 5cb, 5cc, 5cd, 5cf, 5cn, 5co, 5db, 5dc, 5ft, 250, 7000av, samt dele af 5m, 7000ay Lokalplan 26, Aakirkeby Bykerne Aakirkeby Bygrunde: 10b, 12a, 12d, 12f, 12g, 14, 15, 16a, 16b, 17, 18a, 18b, 19b, 20d, 23a, 24a, 25d, 25f, 29, 30, 31a, 31n, 31u, 33, 34, 35a, 35b, 35c, 36, 38a, 38b, 57a, 58a, 58b, 58c, 58d, 59a, 60a, 61a, 61b, 62a, 62b, 62c, 62e, 69, 70a, 70b, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83a, 85, 86, 87, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 7000b, 7000c, 7000d, 7000e, 7000g, 7000m, 7000n, 7000o, samt dele af 8a, 7000as, 7000f, 7000h Aakirkeby Markjorder: 82ae, 82af, 82ba, 82k, 82u, 384, 387b, 387c, 387d, 387e, 387n Åker: 6a, 6d,

32 BILAG 32

33 BILAG 2 - KORTBILAG Overstregede områder aflyst juni

34 BILAG 2 - KORTBILAG 34

35 BILAG 2 - KORTBILAG 35

36 BILAG 2 - KORTBILAG 36

37 BILAG 2 - KORTBILAG 37

38 BILAG 2 - KORTBILAG Rønne Nord Rønne Centrum 38

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn

Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk - 2 - HVAD ER EN LOKALPLAN? Dette hæfte er en lokalplan for et sommerhusområde ved Falen.

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 181 For Lindevangens Haveby, i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

LOKALPLAN RØDOVRE KOMMUNE. for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDAGER ALLE

LOKALPLAN RØDOVRE KOMMUNE. for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDAGER ALLE LOKALPLAN for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDOVRE PARKVEJ RØDOVREVEJ HØJNÆSVEJ TÅRNVEJ RØDAGER ALLE RØDOVRE KOMMUNE Ifølge planloven skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Revideret september 2007 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Toftegårdsparken. 2 Foreningens hjemsted er Køge kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Samsø Kommune...1/61. Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61. forslag...2/61. Baggrund...3/61. Om lokalplanen...

Indholdsfortegnelse. Samsø Kommune...1/61. Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61. forslag...2/61. Baggrund...3/61. Om lokalplanen... Indholdsfortegnelse Samsø Kommune...1/61 Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61 forslag...2/61 Baggrund...3/61 Om lokalplanen...4/61 Lokalplanens formål...5/61 Eksisterende forhold...6/61 Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Haslev Kommune Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Maj 2004 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 12F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt. ja nej

Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt. ja nej Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt ja nej 502 ØSTVENDSYSSEL BOLIGSELSKAB 9330 DRONNINGLUND VEDR. SOLPARKEN 15 SLOTSGADE

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN Anmelder: O.C. Huset A/S Matr.nr.: 1-dm, 1-dn, 1-o, 1-dp, 1-dq, 1-ey, 1-ec, Islandsgade 19 1-ed, 1-fa, 1-eø, 1-eæ, 1-ez, 1-fb, 1-ee, 4690 Haslev 1-fc, 1-ef, 1-fg, 1-ff, 1-fe, 1-fd, 1-dx, 1-dy, Tlf. 56

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 23

Partiel byplanvedtægt nr. 23 Partiel byplanvedtægt nr. 23 for et område af Mosede by, Karlslunde by og Kongens Enge alle Karlslunde sogn i Greve kommune (Karlslunde Strand) Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på

Læs mere

LOKALPLAN 68. For et villaområde afgrænset af Nybrovej, Bagsværdvej og kommunegrænsen i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 68. For et villaområde afgrænset af Nybrovej, Bagsværdvej og kommunegrænsen i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 68 For et villaområde afgrænset af Nybrovej, Bagsværdvej og kommunegrænsen i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3

Læs mere

Version 18. december 2008 LOKALPLANOMRÅDE. Lokalplan nr. 318

Version 18. december 2008 LOKALPLANOMRÅDE. Lokalplan nr. 318 Version 18. december 2008 LOKALPLANOMRÅDE Lokalplan nr. 318 Sommerhusområdet Spovevej og Stillidsvej, Ahl ved Ebeltoft Kommuneplantillæg nr. 54, til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Yderligere information kan

Læs mere

Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Kim Rindel, 83 a. 83 er modstander

Læs mere

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN:

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: LOKALPLAN NR. 32. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: Indledning. side 1 Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning, side 2 Forholdet til anden

Læs mere

Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse

Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse 1. Pumpelagets oprettelse!!!!!!! 1 2. Pumpelagets anlæg og ejendomme!!!!! 2 3. Pumpelagets formål og drift!!!!!! 7 4. Pumpelagets medlemmer og

Læs mere

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring G/F Dams Have Søren Steen Thmsen Dams Have 23 4652 Hårlev alka Kundecenter Erhverv Engelhlm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefn: 43 58 55 73 Telefax: 43 58 58 57 E-mail: KCE@alka.dk Internet: www.alka.dk

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN. for erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibiliotekvej og Høvedstensvej COWI

LOKALPLAN. for erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibiliotekvej og Høvedstensvej COWI LOKALPLAN 232 for erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibiliotekvej og Høvedstensvej + COWI HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan gælder for en mindre del af kommunen og fastlægger mere

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1099 - Boliger i Skovby Nygaard etape 4. Galten Skovby

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1099 - Boliger i Skovby Nygaard etape 4. Galten Skovby SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger i Skovby Nygaard etape 4 Galten Skovby Juni 2015 KOLOFON LOKALPLAN NR. 1099 er offentlig bekendtgjort 29.06.2015. Nærmere oplysninger: Skanderborg Kommune Staben for Kultur,

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse pr. november 1978...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...6 LOKALPLANEN...7

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

RIBE BYKERNE. Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07

RIBE BYKERNE. Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07 RIBE BYKERNE Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Kort beskrivelse af lokalplanen.. 2 2. Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 209 for Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 209 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 18 BORNHOLMS. Temarevision af kommuneplan 2009 vedrørende. og afsnit 4.1 - Boliger. November 2013

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 18 BORNHOLMS. Temarevision af kommuneplan 2009 vedrørende. og afsnit 4.1 - Boliger. November 2013 BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Forslag Kommuneplantillæg nr. 18 Temarevision af kommuneplan 2009 vedrørende afsnit 2.2 - Bymønster og byudvikling og afsnit 4.1 - Boliger November 2013 1 Teknik &

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere