Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hyldemosen Udarbejdet for KAB"

Transkript

1 Wissenberg A/S Valdemarsgade København V Tlf: Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls Tlf: Sag nr: w12290 Side 1 af 12

2 Indledning Projektets baggrund Hyldemosen er opført i 1995 som montagebyggeri af letbeton-elementer med lette facader, beklædt med brædder (to på én) samt hvide eternitplader. Afdelingen består af 88 boliger i 1- og 2- etagers rækkehusblokke. Derudover er der to fælleshuse samt en materielgård. Bygningerne består af højisolerede bygningsdele efter 1995-standard. Konceptet bag projektet kaldes Det Sunde Hus. Bebyggelsen består af tre typer af boliger, der (næsten) alle har forskudte niveauer. 14 stk. 2- rums boliger på 68 m 2, og 2 stk. 4-rums boliger på 84,3 m 2 er i to forskudte plan. Hovedparten af boligerne består af 72 stk. 3-rums boliger på 89 m 2 i fire forskudte plan. Opgaveformulering Nærværende renovering har til formål at identificere og afhjælpe problemer med indeklima og opvarmningssystem for boligerne i Hyldemosen. Derudover skal der undersøges en række muligheder ved anvendelse af vedvarende energi i de enkelte boliger. Bygherre Boligselskabet Sortemosen, Herlev Afd Hyldemosen Hyldemosen 3-103, Herlev Byggeforretningsfører KAB Vester Voldgade København V Beliggenhed Hyldemosen er beliggende på Hyldemosen og 4-40, 2730 Herlev. Historik For en del år siden blev boligerne i bebyggelsen ramt af omfattende skimmelproblemer. Der blev installeret mekanisk udsugning og friskluftventiler i facaden for sikring af erstatningsluft. Disse tiltag har sikret et fornuftigt luftskifte således, at der ikke længere er skimmelproblemer, men til gengæld er varmeregningen steget markant, og der er store problemer med træk og kuldenedfald fra friskluftventilerne. Visioner og ønsker Hyldemosens visioner for dette projekt er at sikre et godt indeklima uden trækgener samt at sikre et så lavt energiforbrug som muligt. Dette kan dels sikres ved forbedring af de eksisterende anlæg (varme, ventilation) eller ved brug af vedvarende energikilder. Sammenfatning Indeklimaundersøgelsen af en række 3-rums boliger omfattede besigtigelse, termografering (med undertryk) samt temperaturmålinger. Herved identificeredes en del forbedringsmuligheder. Den største indeklimatiske udfordring i rækkehusene er forårsaget af udsugningsanlægget og friskluftsventilerne på vinduer og facader, der blev etableret i forbindelse med den store skimmelsvamprenovering i begyndelsen af år Problematikken omkring skimmelsvamp er tilsyneladende løst, men der er skabt et væsentligt indeklimatisk problem. Side 2 af 12

3 Udsugningsanlægget skaber et konstant undertryk i boligerne, hvilket medfører store trækgener og resulterer i et større kuldenedfald fra friskluftventiler med kolde gulvoverflader til følge. Kuldenedfaldet fra vinduer og altandøre forstærkes dels af friskluftsventilerne og dels af uhensigtsmæssig placering af visse radiatorer. Ændring af radiatorernes placering vil forbedre forholdene omkring kuldenedfaldet, men dette kræver flytning af rør mv. og anbefales ikke i forbindelse med denne ombygning. Alternativt kan glas i vinduer og døre udskiftes med lavenergiglas med stor isoleringsevne. Det indeklimatiske problem løses ved etablering af et mindre ventilationsanlæg med varmegenvinding, der både eliminerer trækgener og kolde gulvoverflader samt sikrer et godt luftskifte. Op til 85 % af den varme, der suges ud, genanvendes til opvarmning af den luft, der blæses ind i boligerne. Lydgener fra det eksisterende udsugningsanlæg vil blive elimineret - det nye ventilationsanlæg vil have et lydniveau på ca. 25 db, hvilket næsten er lydløst. Bygningsreglementets krav er maks. 30 db. Temperaturmålingerne viste ikke noget, der ikke var forventeligt under de givne forudsætninger. Der var 1-2 graders forskel i temperaturen fra gulvniveau og op til 1,2 meters højde. Ligeledes var rumtemperaturen i de målte rum, med undtagelse af soveværelset, generelt meget konstante og inden for de danske komfortanbefalinger. Ved natsænkning skal der gøres opmærksom på, at lave overfladetemperaturer (under 12,6 C) kan danne risiko for kondensdannelse og dermed skimmelvækst. Natsænkningen kan reduceres fra 3 timer til f.eks. 1 time for at undgå store temperaturfald i overfladetemperaturen. Termograferingerne viste, at visse overfladetemperaturer bliver kritisk lave i forhold til kondensdannelse, og en efterisolering af boligerne bør overvejes for at bringe overfladetemperaturerne ved gulv og især gavle op på et niveau, hvor risikoen for kondensdannelse mindskes. Med det oplyste budget er en efterisolering af boligerne ikke realistisk, men det bør overvejes i forbindelse med eksempelvis en vinduesudskiftning at efterisolere facaderne for at optimere i forhold til kuldebroer. Det anbefales at efterisolere tagkonstruktionen i forbindelse med udskiftning af tagpap. Ligeledes vil efterisolering af soklen ned til underkant terræn sikre en højere, indvendig overfladetemperatur. Samtlige gaskedler anbefales udskiftet til nye, kondenserende gaskedler, der har en væsentlig højere virkningsgrad med en højere energibesparelse til følge. Varmtvandsbeholderne anbefales ligeledes udskiftet, idet de er nedslidte. Da et ventilationsanlæg med varmegenvinding vil reducere boligernes varmeforbrug, vil det ligeledes medføre, at varmeanlægget slides mindre, da det skal køre med en mindre effekt. Vedvarende energi er altid et godt supplement til den enkeltes energiforbrug og for miljøet. Mange investeringer i vedvarende energi afhænger af investeringens størrelse, det aktuelle energiforbrug, energibesparelsen ved etablering af vedvarende energi og tilbagebetalingstiden. En luft til vand varmepumpeløsning kan bruges. Dog er der en tilbagebetalingstid på ca. 23 år. Et solfangeranlæg vil ikke være rentabelt for boligerne i Hyldemosen, da vandforbruget er relativt lille og pladsbehovet relativt stort for vandtanken. Solprismer anbefales ej heller som en rentabel løsning. Et solcelleanlæg vil f.eks. reducere elforbruget til ventilationsanlæggene og bør overvejes. Undersøgelser Indeklimaet og de tekniske installationer blev undersøgt. Undersøgelserne foregik i en række 3- rums boliger, der samtidig udgør den største del af boligerne. Undersøgelserne af indeklimaet omfattede besigtigelse, termografering og temperaturmålinger. Figur 1: Gennemførte undersøgelser. Side 3 af 12

4 Ved besigtigelsen blev to huse gennemgået og registreret. Registreringen omfattede dels en generel registrering af husene og dels en registrering af kritiske områder, herunder træk fra friskluftventiler. Formålet med registreringen var at få et billede af de indeklimatiske problemstillinger samt vurdere de tekniske installationers tilstand. Termograferingen var et supplement til besigtigelsen, der skulle belyse isoleringens tilstand, utætheder, identificere kuldebroer samt vurdere klimaskærmens indvendige overfladetemperaturer, der har betydning for indeklimaet. En decideret blowerdoortest blev fravalgt, da effekten af undersøgelsen ikke ville kunne stå mål med omkostningerne. Dog blev et af husene termograferet, mens det var sat i undertryk for at fremhæve utætheder og kuldebroer. Temperaturmålingerne af den indvendige lufttemperatur blev gennemført for at undersøge temperaturforskellen mellem gulv op til 1,2 meters højde samt for at identificere eventuelle utilsigtede temperaturudsving i løbet af døgnet. Resultater Et sundt, termisk indeklima afhænger af tre parametre: Rumtemperatur (vinter C og sommer C) Overfladetemperatur på konstruktioner Den relative luftfugtighed (optimalt %) Et godt termisk indeklima i et rum kan opnås ved, at luften i rummet ikke afkøles, så der opstår trækgener, og hvor temperaturforskellen på luft og overflader ikke bliver for stor, så der opstår temperatur-asymmetri, som mennesket generelt er meget følsomt overfor. Besigtigelse - indeklima Besigtigelserne viste flere eksempler på træk, hvor kold luft suges ind via friskluftventiler på facaden og vinduerne og ender på gulvoverfladen, som derfor opleves kold af beboerne. Ligeledes var der træk fra terrassedøre og et stort kuldenedfald fra de store vinduespartier. Enkelte radiatorer var ikke placeret under vinduerne, hvilket resulterede i kuldenedfald og kolde gulvoverflader. Især rum med friskluftventiler på vægge oplevedes kolde og med træk. Boligerne består af fire plan, og især det nederste plan havde kolde gulvoverflader. Hovedparten af boligerne har øst/vestvendte vinduer, og boligerne virker generelt velbelyste. Figur 2: På billedet ses friskluftventilen. Bemærk, at der er stoppet en klud i den for at reducere trækgenerne. Dette øger risikoen for fugt. Side 4 af 12

5 Besigtigelse Tekniske installationer og bygningsdele Køkken, bad og teknikrum ventileres gennem henholdsvis emhætte (type Exhausto ESL 140) og kontrolventiler. Udsugning sker med ventilator (type Exhausto DTV tagventilator), der er eftermonteret i Erstatningsluften til boligerne kommer fra friskluftventiler i samtlige vinduer samt fra facade i stue og køkken. Boligerne er bestykket med gasfyret kedelanlæg af fabrikat Junkers, type Cermini 11 fra Kedlerne forsyner både radiatoranlæg og varmtvandsbeholdere for varmt brugsvand. Kedlerne er forsynet med pumpe og trykekspansionsbeholder og uden udetemperaturkompensering. Fremløbstemperaturen reguleres manuelt på kedlen. Tagkonstruktionen er udført med kassetter som præfabrikerede elementer. Kassetterne er indvendigt isoleret med 200 mm isolering og afsluttet med dampspærre samt 2 x 13 mm gipsplader. Udvendigt består tagkonstruktionen af 9 mm gipsplade (som vindspærre), 16 mm krydsfiner, 45 mm hulrum mellem isolering og krydsfiner samt to lag tagpap. Facaden består af 150 m isolering, 13 mm gips indvendigt, dampspærre og udvendigt afsluttet med træbeklædning og eternit. Termografering Resultatet af termografiundersøgelsen fremgår af rapporten, som vedlægges nærværende rapport. Af termografirapporten ses flere eksempler på kuldebroer og kolde overflader, hvor alle undersøgte boliger havde samme problematik med kolde overflader og trækgener. Fra termograferingsrapporten s. 6 ses det, at der er lave overfladetemperaturer omkring C, og ved hjørner og konstruktioner ses endnu lavere temperaturer, under 12 grader C. På baggrund af termograferingen er det muligt at beregne klimaskærmens evne til at isolere - også kaldet U-værdi. Beregning af isoleringsevnen svarer til det, der er forventeligt i forhold til datidens isoleringsstandard 0,17 W/m 2 K. Beregningen fremgår af bilag 1. Figur 3: Termograferingen viser en overfladetemperaturer på omkring C. Temperaturmålinger Temperaturen i samtlige rum i en 3-værelses bolig blev målt. Til målinger blev anvendt temperaturloggere af typen Tinytag 2. Umiddelbart er der intet usædvanligt i det, målingerne viser. Logger 1 og 4 var placeret i køkkenet, logger 5 og 6 i kontoret (nederste plan), logger 7 og 10 i sovevæ- Side 5 af 12

6 relset og logger 11 og 12 var placeret i stuen (øverste plan). Logger 14 blev placeret udendørs for at se, om udetemperaturen påvirker indeklimaet. For at kunne sammenligne indeklimaet med den danske indeklimanorm er der vedlagt en tabel, der viser, i hvilke temperaturintervaller indendørstemperaturen bør ligge. Den operative, indendørs temperatur bør ligge inden for nedenstående interval. Opvarmningssæson: C September-maj Kølesæson: C Juni-august I køkkenet lå rumtemperaturen inden for indeklimanormens anbefalinger. På kontoret var rumtemperaturen stabil, ca. 20 C, mens temperaturen langs gulvet var ca. 17,5 C. Dette skyldtes friskluftventilernes luftindtag og utætheder ved sokkel og altandør. I soveværelset var temperaturen ca. 17 C. Graferne viser, at radiatoren slukker ved midnatstid og starter op igen tre timer senere. Temperaturen kommer ned på ca. 10 C, hvor den er lavest. I stuen ligger temperaturen inden for komfortgrænserne, og der er ca. 2 C mellem opholdsniveau og gulvniveau, hvilket også var forventet. Der er ingen bemærkninger til de målte indetemperaturer, sammenholdt med udetemperaturen. Boligen er opdelt i fire etageplan. Generelt er det varmest i øverste plan og koldest i nederste plan, når der ses bort fra soveværelset. Temperaturen afhænger i stor grad af, hvordan den enkelte beboer anvender sine radiatorer. Der er ikke noget usædvanligt at registrere i de målinger, der er foretaget, ud over at der bliver koldt ved gulvoverfladen. Logger 11 Logger 12 Logger 14 Logger 10 Logger 7 Logger 6 Logger 5 Logger 4 Logger 1 Figur 4: Termograferingen viser en overfladetemperaturer på omkring C. Analyse Indeklima Et af de største problemer med indeklimaet i vinterhalvåret i Hyldemosen er, at der via friskluftventilerne på vinduer og i facade trækkes kold udeluft (uden forvarmning) ind i husene. Den kolde og tungere luft falder ned på gulvoverfladen og afkøler gulvet. Ventilerne sikrer tilstrækkelig venti- Side 6 af 12

7 lation af husene, men påvirker det termiske indeklima. Når det bliver for koldt - og fodkoldt - lukker beboerne friskluftindtaget med en klud eller lignende. Dette medfører dels, at der opstår undertryk i husene grundet udsugningsanlægget og dels, at der trækkes kold luft ind fra utætheder i huset, hvilket i endnu større omfang medfører træk og kulde på gulvoverfladerne. Samtidig opstår der risiko for skimmel, hvis ikke der sikres tilstrækkelig med frisk luft. Udsugningsanlægget forårsager ligeledes, at der blæses varm luft ud uden, at varmen genanvendes, hvilket resulterer i et stort varmetab. I henhold til indeklimanormen bør gulvets overfladetemperatur ligge i et temperaturområde mellem C. Både af termograferingerne og temperaturmålingerne ses det, at gulvets overfladetemperaturer ligger på C. I henhold til indeklimanormen vil ca. 20 % føle det ubehageligt ved en overfladetemperatur på 15 C. FØR Udsugning/afkast EFTER Friskluftindtag Udsugning/afkast Varmegenvinding Friskluftindtag Figur 5: Luftbevægelser før og efter en renovering ved etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding. Generelt er der flere luftbevægelser end de viste, men deres betydning er mindre i forhold til dem der er vist. Bemærk, at der i den viste løsning ikke blæses kold luft direkte ind i boligerne, men luften er forvarmet med den luft der suges ud. Det begrænser både energitab, trækgener og kolde gulvoverflader. Det eksisterende udsugningsanlæg og friskluftventiler skal demonteres, hvis indeklimaet skal forbedres. Der skal etableres ventilationsanlæg med varmegenvinding for at spare på energien og sikre et indeklima med signifikant reduktion af trækgener, kolde gulvoverflader og varmetab. Undersøgelser viser, at ventilationsvarmetabet reduceres med 81 % ved anvendelse af varmegenvinding. Lydniveauet fra de små ventilationsanlæg kan bringes ned til 25dB, hvilket næsten er lydløst. Der er undersøgt en række muligheder for placering af ventilationsaggregatet. I forhold til driften er den mest hensigtsmæssige placering af aggregaterne i de enkelte boligers eksisterende depotrum. Dette bevirker, at servicering og udskiftning af filtre er hensigtsmæssig i forhold til at skulle placere aggregatet på husets tag. En række radiatorer har ikke en hensigtsmæssig placering og kan ikke opvarme kuldenedfaldet fra vinduespartierne. Dette resulterer i kolde gulvoverflader, der forstærkes af friskluftventilerne i vægge og på vinduer. Flytning af visse radiatorer vil kunne nedbringe kuldenedfaldet og forbedre indeklimaet. Temperaturen i et rum kan variere. Lufttemperaturen i et rum er højere end på overflader såsom vægge og vinduer. Ved kolde vægoverflader stiger den relative luftfugtighed, fordi temperaturen her er lavere. Ved en normal, relativ luftfugtighed på 50 % kan der ved kolde overflader derfor være en relativ luftfugtighed på 80 % og højere. Ved en normal luftfugtighed kondenserer vandet ved en overfladetemperatur på ca. 12 C. Dette er registeret flere steder i forbindelse med termograferingen, og der er derfor risiko for kondensdannelse og skimmelsvamp. Svampevækst kræver IKKE organisk materiale det er tilstrækkeligt med luftbårne partikler. Både termograferingsundersøgelsen og temperaturmålingerne viste, at der er overflader under 12 C. Det anbefales derfor, at den relative fugtighed i boligen holdes konstant på et lavt niveau, således at den relative fugtighed ved overflader også reduceres. Alle overflader bør som minimum have en overfladetemperatur på 12,6 C for at sikre mod kondensdannelse. Dette kan dels sikres ved udvendig efterisolering på op til 0,15 W/m 2 K, dels ved demontering af friskluftventiler og etablering af ventilationsanlæg. Tagpap har en levetid på ca. 20 år og bør inden for få år gennemgås for utætheder, alternativt Side 7 af 12

8 udskiftes. I forbindelse med udskiftning af tagpap er det hensigtsmæssigt at efterisolere taget efter dagens standard. Ligeledes vil efterisolering af soklen ned til underkant terræn sikre en højere, indvendig overfladetemperatur. Varmeanlæg Det eksisterende varmeanlæg er nedslidt. Derfor anbefales samtlige gaskedler udskiftet til nye, kondenserende gaskedler, eksempelvis Viessmann, med en væsentlig højere virkningsgrad og en højere energibesparelse til følge. Det vurderes, at besparelsen i energiforbrug ved udskiftning af gaskedlerne vil udgøre op til 10 og 25 %. Varmtvandsbeholderne stammer fra boligernes opførelse og anbefales udskiftet samtidig med udskiftning af gaskedlerne. Vedvarende energi Som alternativ til det eksisterende varmeanlæg og til yderligere reduktion af boligernes energiforbrug er der undersøgt en række vedvarende energikildeløsninger. Disse er varmepumper, solceller til produktion af strøm, solfangere og solprismer. Varmepumper Der findes flere typer varmepumpeanlæg, hvor luft til luft-, luft til vand- og jordvarmeanlæg er de mest almindelige. Luft til luft-anlæg er bl.a. anvendt i Bolig+ og med succes. En løsning som i Bolig+ kræver velisolerede bygninger, hvilket ikke er tilfældet i Hyldemosen. Ligeledes vil det kræve diverse ændringer i varmesystemet, hvilket i dette projekt ikke er rentabelt. Jordvarmeanlæg er de mest energieffektive, men dyrest i anskaffelse. Desuden kræver det ca. 300 m 2 haveareal for nedgravning af jordslanger. Det vurderes ikke at være rentabelt med et jord/vandvarmepumpeanlæg, da det dels kræver plads til udlægning af slanger i jorden og dels kræver ændringer i varmeinstallationen, idet temperaturen i radiatorsystemet er ca. T-frem/Tretur: 70/40 C en kold vinterdag og dermed uegnet til varmepumpedrift. Temperatursættet må helst ikke overstige f.eks. ca. T-frem/T-retur: 55/45. Luft til vand-anlæg kræver ingen plads til jordslanger, og de eksisterende radiatorer kan anvendes. Varmepumpen består af to dele - en indedel med vandbeholder og en udedel, bestående af varmepumpe og ventilator. Varmebesparelsen kan blive op til 50 %. Dette vil medføre en tilbagebetalingstid på ca. 23 år. Solfangeranlæg Rentabiliteten af et solfangeranlæg afhænger af forbruget. Jo mere varmt vand, der bruges, desto bedre kan det betale sig at installere et anlæg. Anlægget kræver en vandbeholder på 300 liter og et areal på taget på ca. 4 m 2. Solprismer Fordelen med solprismer er, at det giver mulighed for placering af teknik og sparer plads inden døre. Samtidig giver det mulighed for naturlig ventilation og mere dagslys. Ved analyse af boligerne i Hyldemosen kan det konstateres, at der er gode daglysforhold og gode muligheder for at skabe naturlig ventilation ved at åbne vinduer og døre. Samtidig vurderes det, at plads til ventilationsaggregatet kan skabes i depotet. Det vurderes derfor, at effekten af en solprisme ikke kan stå mål med investeringsomkostningerne. Solceller Hver boligs tag har et areal på ca. 122 m 2. Hovedparten af tagene vender mod øst, hvilket ikke er optimalt i forhold til el-produktion. Eksempelvis kan der monteres 23 m 2 solceller, der årligt kan producere op til kwh. Tilbagebetalingstiden vurderes at være ca. 14 år. Side 8 af 12

9 Bilag 1 - Analyse og beregning af U-værdier På baggrund af de termograferede, indvendige overfladetemperaturer og de målte udetemperaturer er det muligt at beregne en U-værdi for den pågældende bygningsdel. Beregningen for det viste udsnit af væg og gulv viser, at U-værdien ligger omkring 0,17 W/m 2 K, hvilket i kolde perioder ikke er tilstrækkeligt til at sikre termisk komfort og kuldenedfald. Θ si: indv. Overfladetemperatur termografi 15 ⁰C Θ i : indetemperatur, Θ i = 20 grader normalt 23 ⁰C Θ e: udetemperatur, Θ e= -10 grader normalt -3 ⁰C U: U-værdi (komfort min. værdi) 0,15 W/m2K R si: indv. Overgangsisolans, R si= 0,13 0,13 m2k/w U værdi beregnet Tabel 1: Beregning af U værdi for dele af ydervæg ved gavl og gulv/sokkelhjørne. 0,17 W/m2K For at sikre tilstrækkelig høje komforttemperaturer indvendigt foreslås en udvendig isolering af ydervæggene med højere U-værdi end 0,15 W/m 2 K. Det anbefales ligeledes at isolere sokkel ned til underkant terræn. Isoleringen vil, ud over at reducere varmetabet fra gulvfladen, også gemme varmen i terrænet under gulvet. Dette vil medføre en højere, indvendig overfladetemperatur og kan derfor også anbefales som et alternativ til en komfortmæssig forbedring af gulvet. Nedenstående ses en beregning af gulvenes overfladetemperatur med en U-værdi på 0,15 W/m 2 K. Overfladetemperaturen bliver på ca. 19 C. Herved er der kun én grads forskel mellem rummets overflader og rummets lufttemperatur. Ved flere overflader er der i termograferingen registreret store temperaturforskelle mellem rummets lufttemperatur og overfladetemperatur. Ved højere temperaturforskelle end ca. 4 grader afkøles luften ved rummets overflader så meget, at der opstår kuldenedfald. Θ si: indv. Overfladetemperatur termografi 15 ⁰C Θ si: indv. Overfladetemperatur 19,415 ⁰C Θ i : indetemperatur, Θ i = 20 grader normalt 20 ⁰C Θ e: udetemperatur, Θ e= -10 grader normalt -10 ⁰C U: U-værdi (komfort min. værdi) 0,15 W/m2K R si : indv. Overgangsisolans, R si = 0,13 0,13 m2k/w Tabel 2: Beregning af indvendig overfladetemperatur ved en given komfort U-værdi samt udetemperatur. Side 9 af 12

10 Bilag 2 temperaturmålinger Figur 1: Logger 1 og 4 var placeret i køkkenet i 1 meters højde samt på gulvet. Figur 2: Logger 5 og 6 var placeret i kontoret i 1 meters højde samt på gulvet. Side 10 af 12

11 Figur 3: Logger 7 og 10 var placeret i soveværelset i 1 meters højde samt på gulvet. Figur 4: Logger 11 og 12 var placeret i stuen i 1 meters højde samt på gulvet. Side 11 af 12

12 Figur 5: Logger 14 var placeret udendørs. Side 12 af 12

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk Vejledning til Inspirationsliste til renovering Denne inspirationsliste anvendes til at vurdere og sammenligne forskellige energirenoveringsmuligheder i statens ejendomme. Inspirationslisten kan anvendes

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energirapporter udarbejdet af Teknologisk Institut April 2012 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag 3: Energirapporter Teknologisk Institut ENERGIGENNEMGANG AF ENRUM

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: SIDE 1 AF 21 Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-331045-510 Energikonsulent: Henning Tinggaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Foverupvej 3 6230 Rødekro Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. august 2015 Til den 3. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Christiansbjerg Kollegiet Gøteborg Alle 3 8200 Aarhus N ens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 203 Til den 30. oktober 2023.

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsebærhaven Kirsebærhaven 63A 8520 Lystrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 18. december 2013 Til den 18. december

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 35 Sæby ældrecenter, Gasværksvej, 9300 Sæby en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 52798 Over Viskumvej 17 8830 Tjele Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. maj 2015 Til den 2. maj 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søhøj Park 8 3650 Ølstykke Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. april 2014 Til den 29. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mozartsvej 22 2450 København SV ens energimærke: Gyldig fra 9. december 204 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN 09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 1.1 Bygningsbeskrivelse... 3 2 KORTLÆGNING AF FORBRUG... 4 2.1 Fordeling af energiforbrug...

Læs mere