Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hyldemosen Udarbejdet for KAB"

Transkript

1 Wissenberg A/S Valdemarsgade København V Tlf: Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls Tlf: Sag nr: w12290 Side 1 af 12

2 Indledning Projektets baggrund Hyldemosen er opført i 1995 som montagebyggeri af letbeton-elementer med lette facader, beklædt med brædder (to på én) samt hvide eternitplader. Afdelingen består af 88 boliger i 1- og 2- etagers rækkehusblokke. Derudover er der to fælleshuse samt en materielgård. Bygningerne består af højisolerede bygningsdele efter 1995-standard. Konceptet bag projektet kaldes Det Sunde Hus. Bebyggelsen består af tre typer af boliger, der (næsten) alle har forskudte niveauer. 14 stk. 2- rums boliger på 68 m 2, og 2 stk. 4-rums boliger på 84,3 m 2 er i to forskudte plan. Hovedparten af boligerne består af 72 stk. 3-rums boliger på 89 m 2 i fire forskudte plan. Opgaveformulering Nærværende renovering har til formål at identificere og afhjælpe problemer med indeklima og opvarmningssystem for boligerne i Hyldemosen. Derudover skal der undersøges en række muligheder ved anvendelse af vedvarende energi i de enkelte boliger. Bygherre Boligselskabet Sortemosen, Herlev Afd Hyldemosen Hyldemosen 3-103, Herlev Byggeforretningsfører KAB Vester Voldgade København V Beliggenhed Hyldemosen er beliggende på Hyldemosen og 4-40, 2730 Herlev. Historik For en del år siden blev boligerne i bebyggelsen ramt af omfattende skimmelproblemer. Der blev installeret mekanisk udsugning og friskluftventiler i facaden for sikring af erstatningsluft. Disse tiltag har sikret et fornuftigt luftskifte således, at der ikke længere er skimmelproblemer, men til gengæld er varmeregningen steget markant, og der er store problemer med træk og kuldenedfald fra friskluftventilerne. Visioner og ønsker Hyldemosens visioner for dette projekt er at sikre et godt indeklima uden trækgener samt at sikre et så lavt energiforbrug som muligt. Dette kan dels sikres ved forbedring af de eksisterende anlæg (varme, ventilation) eller ved brug af vedvarende energikilder. Sammenfatning Indeklimaundersøgelsen af en række 3-rums boliger omfattede besigtigelse, termografering (med undertryk) samt temperaturmålinger. Herved identificeredes en del forbedringsmuligheder. Den største indeklimatiske udfordring i rækkehusene er forårsaget af udsugningsanlægget og friskluftsventilerne på vinduer og facader, der blev etableret i forbindelse med den store skimmelsvamprenovering i begyndelsen af år Problematikken omkring skimmelsvamp er tilsyneladende løst, men der er skabt et væsentligt indeklimatisk problem. Side 2 af 12

3 Udsugningsanlægget skaber et konstant undertryk i boligerne, hvilket medfører store trækgener og resulterer i et større kuldenedfald fra friskluftventiler med kolde gulvoverflader til følge. Kuldenedfaldet fra vinduer og altandøre forstærkes dels af friskluftsventilerne og dels af uhensigtsmæssig placering af visse radiatorer. Ændring af radiatorernes placering vil forbedre forholdene omkring kuldenedfaldet, men dette kræver flytning af rør mv. og anbefales ikke i forbindelse med denne ombygning. Alternativt kan glas i vinduer og døre udskiftes med lavenergiglas med stor isoleringsevne. Det indeklimatiske problem løses ved etablering af et mindre ventilationsanlæg med varmegenvinding, der både eliminerer trækgener og kolde gulvoverflader samt sikrer et godt luftskifte. Op til 85 % af den varme, der suges ud, genanvendes til opvarmning af den luft, der blæses ind i boligerne. Lydgener fra det eksisterende udsugningsanlæg vil blive elimineret - det nye ventilationsanlæg vil have et lydniveau på ca. 25 db, hvilket næsten er lydløst. Bygningsreglementets krav er maks. 30 db. Temperaturmålingerne viste ikke noget, der ikke var forventeligt under de givne forudsætninger. Der var 1-2 graders forskel i temperaturen fra gulvniveau og op til 1,2 meters højde. Ligeledes var rumtemperaturen i de målte rum, med undtagelse af soveværelset, generelt meget konstante og inden for de danske komfortanbefalinger. Ved natsænkning skal der gøres opmærksom på, at lave overfladetemperaturer (under 12,6 C) kan danne risiko for kondensdannelse og dermed skimmelvækst. Natsænkningen kan reduceres fra 3 timer til f.eks. 1 time for at undgå store temperaturfald i overfladetemperaturen. Termograferingerne viste, at visse overfladetemperaturer bliver kritisk lave i forhold til kondensdannelse, og en efterisolering af boligerne bør overvejes for at bringe overfladetemperaturerne ved gulv og især gavle op på et niveau, hvor risikoen for kondensdannelse mindskes. Med det oplyste budget er en efterisolering af boligerne ikke realistisk, men det bør overvejes i forbindelse med eksempelvis en vinduesudskiftning at efterisolere facaderne for at optimere i forhold til kuldebroer. Det anbefales at efterisolere tagkonstruktionen i forbindelse med udskiftning af tagpap. Ligeledes vil efterisolering af soklen ned til underkant terræn sikre en højere, indvendig overfladetemperatur. Samtlige gaskedler anbefales udskiftet til nye, kondenserende gaskedler, der har en væsentlig højere virkningsgrad med en højere energibesparelse til følge. Varmtvandsbeholderne anbefales ligeledes udskiftet, idet de er nedslidte. Da et ventilationsanlæg med varmegenvinding vil reducere boligernes varmeforbrug, vil det ligeledes medføre, at varmeanlægget slides mindre, da det skal køre med en mindre effekt. Vedvarende energi er altid et godt supplement til den enkeltes energiforbrug og for miljøet. Mange investeringer i vedvarende energi afhænger af investeringens størrelse, det aktuelle energiforbrug, energibesparelsen ved etablering af vedvarende energi og tilbagebetalingstiden. En luft til vand varmepumpeløsning kan bruges. Dog er der en tilbagebetalingstid på ca. 23 år. Et solfangeranlæg vil ikke være rentabelt for boligerne i Hyldemosen, da vandforbruget er relativt lille og pladsbehovet relativt stort for vandtanken. Solprismer anbefales ej heller som en rentabel løsning. Et solcelleanlæg vil f.eks. reducere elforbruget til ventilationsanlæggene og bør overvejes. Undersøgelser Indeklimaet og de tekniske installationer blev undersøgt. Undersøgelserne foregik i en række 3- rums boliger, der samtidig udgør den største del af boligerne. Undersøgelserne af indeklimaet omfattede besigtigelse, termografering og temperaturmålinger. Figur 1: Gennemførte undersøgelser. Side 3 af 12

4 Ved besigtigelsen blev to huse gennemgået og registreret. Registreringen omfattede dels en generel registrering af husene og dels en registrering af kritiske områder, herunder træk fra friskluftventiler. Formålet med registreringen var at få et billede af de indeklimatiske problemstillinger samt vurdere de tekniske installationers tilstand. Termograferingen var et supplement til besigtigelsen, der skulle belyse isoleringens tilstand, utætheder, identificere kuldebroer samt vurdere klimaskærmens indvendige overfladetemperaturer, der har betydning for indeklimaet. En decideret blowerdoortest blev fravalgt, da effekten af undersøgelsen ikke ville kunne stå mål med omkostningerne. Dog blev et af husene termograferet, mens det var sat i undertryk for at fremhæve utætheder og kuldebroer. Temperaturmålingerne af den indvendige lufttemperatur blev gennemført for at undersøge temperaturforskellen mellem gulv op til 1,2 meters højde samt for at identificere eventuelle utilsigtede temperaturudsving i løbet af døgnet. Resultater Et sundt, termisk indeklima afhænger af tre parametre: Rumtemperatur (vinter C og sommer C) Overfladetemperatur på konstruktioner Den relative luftfugtighed (optimalt %) Et godt termisk indeklima i et rum kan opnås ved, at luften i rummet ikke afkøles, så der opstår trækgener, og hvor temperaturforskellen på luft og overflader ikke bliver for stor, så der opstår temperatur-asymmetri, som mennesket generelt er meget følsomt overfor. Besigtigelse - indeklima Besigtigelserne viste flere eksempler på træk, hvor kold luft suges ind via friskluftventiler på facaden og vinduerne og ender på gulvoverfladen, som derfor opleves kold af beboerne. Ligeledes var der træk fra terrassedøre og et stort kuldenedfald fra de store vinduespartier. Enkelte radiatorer var ikke placeret under vinduerne, hvilket resulterede i kuldenedfald og kolde gulvoverflader. Især rum med friskluftventiler på vægge oplevedes kolde og med træk. Boligerne består af fire plan, og især det nederste plan havde kolde gulvoverflader. Hovedparten af boligerne har øst/vestvendte vinduer, og boligerne virker generelt velbelyste. Figur 2: På billedet ses friskluftventilen. Bemærk, at der er stoppet en klud i den for at reducere trækgenerne. Dette øger risikoen for fugt. Side 4 af 12

5 Besigtigelse Tekniske installationer og bygningsdele Køkken, bad og teknikrum ventileres gennem henholdsvis emhætte (type Exhausto ESL 140) og kontrolventiler. Udsugning sker med ventilator (type Exhausto DTV tagventilator), der er eftermonteret i Erstatningsluften til boligerne kommer fra friskluftventiler i samtlige vinduer samt fra facade i stue og køkken. Boligerne er bestykket med gasfyret kedelanlæg af fabrikat Junkers, type Cermini 11 fra Kedlerne forsyner både radiatoranlæg og varmtvandsbeholdere for varmt brugsvand. Kedlerne er forsynet med pumpe og trykekspansionsbeholder og uden udetemperaturkompensering. Fremløbstemperaturen reguleres manuelt på kedlen. Tagkonstruktionen er udført med kassetter som præfabrikerede elementer. Kassetterne er indvendigt isoleret med 200 mm isolering og afsluttet med dampspærre samt 2 x 13 mm gipsplader. Udvendigt består tagkonstruktionen af 9 mm gipsplade (som vindspærre), 16 mm krydsfiner, 45 mm hulrum mellem isolering og krydsfiner samt to lag tagpap. Facaden består af 150 m isolering, 13 mm gips indvendigt, dampspærre og udvendigt afsluttet med træbeklædning og eternit. Termografering Resultatet af termografiundersøgelsen fremgår af rapporten, som vedlægges nærværende rapport. Af termografirapporten ses flere eksempler på kuldebroer og kolde overflader, hvor alle undersøgte boliger havde samme problematik med kolde overflader og trækgener. Fra termograferingsrapporten s. 6 ses det, at der er lave overfladetemperaturer omkring C, og ved hjørner og konstruktioner ses endnu lavere temperaturer, under 12 grader C. På baggrund af termograferingen er det muligt at beregne klimaskærmens evne til at isolere - også kaldet U-værdi. Beregning af isoleringsevnen svarer til det, der er forventeligt i forhold til datidens isoleringsstandard 0,17 W/m 2 K. Beregningen fremgår af bilag 1. Figur 3: Termograferingen viser en overfladetemperaturer på omkring C. Temperaturmålinger Temperaturen i samtlige rum i en 3-værelses bolig blev målt. Til målinger blev anvendt temperaturloggere af typen Tinytag 2. Umiddelbart er der intet usædvanligt i det, målingerne viser. Logger 1 og 4 var placeret i køkkenet, logger 5 og 6 i kontoret (nederste plan), logger 7 og 10 i sovevæ- Side 5 af 12

6 relset og logger 11 og 12 var placeret i stuen (øverste plan). Logger 14 blev placeret udendørs for at se, om udetemperaturen påvirker indeklimaet. For at kunne sammenligne indeklimaet med den danske indeklimanorm er der vedlagt en tabel, der viser, i hvilke temperaturintervaller indendørstemperaturen bør ligge. Den operative, indendørs temperatur bør ligge inden for nedenstående interval. Opvarmningssæson: C September-maj Kølesæson: C Juni-august I køkkenet lå rumtemperaturen inden for indeklimanormens anbefalinger. På kontoret var rumtemperaturen stabil, ca. 20 C, mens temperaturen langs gulvet var ca. 17,5 C. Dette skyldtes friskluftventilernes luftindtag og utætheder ved sokkel og altandør. I soveværelset var temperaturen ca. 17 C. Graferne viser, at radiatoren slukker ved midnatstid og starter op igen tre timer senere. Temperaturen kommer ned på ca. 10 C, hvor den er lavest. I stuen ligger temperaturen inden for komfortgrænserne, og der er ca. 2 C mellem opholdsniveau og gulvniveau, hvilket også var forventet. Der er ingen bemærkninger til de målte indetemperaturer, sammenholdt med udetemperaturen. Boligen er opdelt i fire etageplan. Generelt er det varmest i øverste plan og koldest i nederste plan, når der ses bort fra soveværelset. Temperaturen afhænger i stor grad af, hvordan den enkelte beboer anvender sine radiatorer. Der er ikke noget usædvanligt at registrere i de målinger, der er foretaget, ud over at der bliver koldt ved gulvoverfladen. Logger 11 Logger 12 Logger 14 Logger 10 Logger 7 Logger 6 Logger 5 Logger 4 Logger 1 Figur 4: Termograferingen viser en overfladetemperaturer på omkring C. Analyse Indeklima Et af de største problemer med indeklimaet i vinterhalvåret i Hyldemosen er, at der via friskluftventilerne på vinduer og i facade trækkes kold udeluft (uden forvarmning) ind i husene. Den kolde og tungere luft falder ned på gulvoverfladen og afkøler gulvet. Ventilerne sikrer tilstrækkelig venti- Side 6 af 12

7 lation af husene, men påvirker det termiske indeklima. Når det bliver for koldt - og fodkoldt - lukker beboerne friskluftindtaget med en klud eller lignende. Dette medfører dels, at der opstår undertryk i husene grundet udsugningsanlægget og dels, at der trækkes kold luft ind fra utætheder i huset, hvilket i endnu større omfang medfører træk og kulde på gulvoverfladerne. Samtidig opstår der risiko for skimmel, hvis ikke der sikres tilstrækkelig med frisk luft. Udsugningsanlægget forårsager ligeledes, at der blæses varm luft ud uden, at varmen genanvendes, hvilket resulterer i et stort varmetab. I henhold til indeklimanormen bør gulvets overfladetemperatur ligge i et temperaturområde mellem C. Både af termograferingerne og temperaturmålingerne ses det, at gulvets overfladetemperaturer ligger på C. I henhold til indeklimanormen vil ca. 20 % føle det ubehageligt ved en overfladetemperatur på 15 C. FØR Udsugning/afkast EFTER Friskluftindtag Udsugning/afkast Varmegenvinding Friskluftindtag Figur 5: Luftbevægelser før og efter en renovering ved etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding. Generelt er der flere luftbevægelser end de viste, men deres betydning er mindre i forhold til dem der er vist. Bemærk, at der i den viste løsning ikke blæses kold luft direkte ind i boligerne, men luften er forvarmet med den luft der suges ud. Det begrænser både energitab, trækgener og kolde gulvoverflader. Det eksisterende udsugningsanlæg og friskluftventiler skal demonteres, hvis indeklimaet skal forbedres. Der skal etableres ventilationsanlæg med varmegenvinding for at spare på energien og sikre et indeklima med signifikant reduktion af trækgener, kolde gulvoverflader og varmetab. Undersøgelser viser, at ventilationsvarmetabet reduceres med 81 % ved anvendelse af varmegenvinding. Lydniveauet fra de små ventilationsanlæg kan bringes ned til 25dB, hvilket næsten er lydløst. Der er undersøgt en række muligheder for placering af ventilationsaggregatet. I forhold til driften er den mest hensigtsmæssige placering af aggregaterne i de enkelte boligers eksisterende depotrum. Dette bevirker, at servicering og udskiftning af filtre er hensigtsmæssig i forhold til at skulle placere aggregatet på husets tag. En række radiatorer har ikke en hensigtsmæssig placering og kan ikke opvarme kuldenedfaldet fra vinduespartierne. Dette resulterer i kolde gulvoverflader, der forstærkes af friskluftventilerne i vægge og på vinduer. Flytning af visse radiatorer vil kunne nedbringe kuldenedfaldet og forbedre indeklimaet. Temperaturen i et rum kan variere. Lufttemperaturen i et rum er højere end på overflader såsom vægge og vinduer. Ved kolde vægoverflader stiger den relative luftfugtighed, fordi temperaturen her er lavere. Ved en normal, relativ luftfugtighed på 50 % kan der ved kolde overflader derfor være en relativ luftfugtighed på 80 % og højere. Ved en normal luftfugtighed kondenserer vandet ved en overfladetemperatur på ca. 12 C. Dette er registeret flere steder i forbindelse med termograferingen, og der er derfor risiko for kondensdannelse og skimmelsvamp. Svampevækst kræver IKKE organisk materiale det er tilstrækkeligt med luftbårne partikler. Både termograferingsundersøgelsen og temperaturmålingerne viste, at der er overflader under 12 C. Det anbefales derfor, at den relative fugtighed i boligen holdes konstant på et lavt niveau, således at den relative fugtighed ved overflader også reduceres. Alle overflader bør som minimum have en overfladetemperatur på 12,6 C for at sikre mod kondensdannelse. Dette kan dels sikres ved udvendig efterisolering på op til 0,15 W/m 2 K, dels ved demontering af friskluftventiler og etablering af ventilationsanlæg. Tagpap har en levetid på ca. 20 år og bør inden for få år gennemgås for utætheder, alternativt Side 7 af 12

8 udskiftes. I forbindelse med udskiftning af tagpap er det hensigtsmæssigt at efterisolere taget efter dagens standard. Ligeledes vil efterisolering af soklen ned til underkant terræn sikre en højere, indvendig overfladetemperatur. Varmeanlæg Det eksisterende varmeanlæg er nedslidt. Derfor anbefales samtlige gaskedler udskiftet til nye, kondenserende gaskedler, eksempelvis Viessmann, med en væsentlig højere virkningsgrad og en højere energibesparelse til følge. Det vurderes, at besparelsen i energiforbrug ved udskiftning af gaskedlerne vil udgøre op til 10 og 25 %. Varmtvandsbeholderne stammer fra boligernes opførelse og anbefales udskiftet samtidig med udskiftning af gaskedlerne. Vedvarende energi Som alternativ til det eksisterende varmeanlæg og til yderligere reduktion af boligernes energiforbrug er der undersøgt en række vedvarende energikildeløsninger. Disse er varmepumper, solceller til produktion af strøm, solfangere og solprismer. Varmepumper Der findes flere typer varmepumpeanlæg, hvor luft til luft-, luft til vand- og jordvarmeanlæg er de mest almindelige. Luft til luft-anlæg er bl.a. anvendt i Bolig+ og med succes. En løsning som i Bolig+ kræver velisolerede bygninger, hvilket ikke er tilfældet i Hyldemosen. Ligeledes vil det kræve diverse ændringer i varmesystemet, hvilket i dette projekt ikke er rentabelt. Jordvarmeanlæg er de mest energieffektive, men dyrest i anskaffelse. Desuden kræver det ca. 300 m 2 haveareal for nedgravning af jordslanger. Det vurderes ikke at være rentabelt med et jord/vandvarmepumpeanlæg, da det dels kræver plads til udlægning af slanger i jorden og dels kræver ændringer i varmeinstallationen, idet temperaturen i radiatorsystemet er ca. T-frem/Tretur: 70/40 C en kold vinterdag og dermed uegnet til varmepumpedrift. Temperatursættet må helst ikke overstige f.eks. ca. T-frem/T-retur: 55/45. Luft til vand-anlæg kræver ingen plads til jordslanger, og de eksisterende radiatorer kan anvendes. Varmepumpen består af to dele - en indedel med vandbeholder og en udedel, bestående af varmepumpe og ventilator. Varmebesparelsen kan blive op til 50 %. Dette vil medføre en tilbagebetalingstid på ca. 23 år. Solfangeranlæg Rentabiliteten af et solfangeranlæg afhænger af forbruget. Jo mere varmt vand, der bruges, desto bedre kan det betale sig at installere et anlæg. Anlægget kræver en vandbeholder på 300 liter og et areal på taget på ca. 4 m 2. Solprismer Fordelen med solprismer er, at det giver mulighed for placering af teknik og sparer plads inden døre. Samtidig giver det mulighed for naturlig ventilation og mere dagslys. Ved analyse af boligerne i Hyldemosen kan det konstateres, at der er gode daglysforhold og gode muligheder for at skabe naturlig ventilation ved at åbne vinduer og døre. Samtidig vurderes det, at plads til ventilationsaggregatet kan skabes i depotet. Det vurderes derfor, at effekten af en solprisme ikke kan stå mål med investeringsomkostningerne. Solceller Hver boligs tag har et areal på ca. 122 m 2. Hovedparten af tagene vender mod øst, hvilket ikke er optimalt i forhold til el-produktion. Eksempelvis kan der monteres 23 m 2 solceller, der årligt kan producere op til kwh. Tilbagebetalingstiden vurderes at være ca. 14 år. Side 8 af 12

9 Bilag 1 - Analyse og beregning af U-værdier På baggrund af de termograferede, indvendige overfladetemperaturer og de målte udetemperaturer er det muligt at beregne en U-værdi for den pågældende bygningsdel. Beregningen for det viste udsnit af væg og gulv viser, at U-værdien ligger omkring 0,17 W/m 2 K, hvilket i kolde perioder ikke er tilstrækkeligt til at sikre termisk komfort og kuldenedfald. Θ si: indv. Overfladetemperatur termografi 15 ⁰C Θ i : indetemperatur, Θ i = 20 grader normalt 23 ⁰C Θ e: udetemperatur, Θ e= -10 grader normalt -3 ⁰C U: U-værdi (komfort min. værdi) 0,15 W/m2K R si: indv. Overgangsisolans, R si= 0,13 0,13 m2k/w U værdi beregnet Tabel 1: Beregning af U værdi for dele af ydervæg ved gavl og gulv/sokkelhjørne. 0,17 W/m2K For at sikre tilstrækkelig høje komforttemperaturer indvendigt foreslås en udvendig isolering af ydervæggene med højere U-værdi end 0,15 W/m 2 K. Det anbefales ligeledes at isolere sokkel ned til underkant terræn. Isoleringen vil, ud over at reducere varmetabet fra gulvfladen, også gemme varmen i terrænet under gulvet. Dette vil medføre en højere, indvendig overfladetemperatur og kan derfor også anbefales som et alternativ til en komfortmæssig forbedring af gulvet. Nedenstående ses en beregning af gulvenes overfladetemperatur med en U-værdi på 0,15 W/m 2 K. Overfladetemperaturen bliver på ca. 19 C. Herved er der kun én grads forskel mellem rummets overflader og rummets lufttemperatur. Ved flere overflader er der i termograferingen registreret store temperaturforskelle mellem rummets lufttemperatur og overfladetemperatur. Ved højere temperaturforskelle end ca. 4 grader afkøles luften ved rummets overflader så meget, at der opstår kuldenedfald. Θ si: indv. Overfladetemperatur termografi 15 ⁰C Θ si: indv. Overfladetemperatur 19,415 ⁰C Θ i : indetemperatur, Θ i = 20 grader normalt 20 ⁰C Θ e: udetemperatur, Θ e= -10 grader normalt -10 ⁰C U: U-værdi (komfort min. værdi) 0,15 W/m2K R si : indv. Overgangsisolans, R si = 0,13 0,13 m2k/w Tabel 2: Beregning af indvendig overfladetemperatur ved en given komfort U-værdi samt udetemperatur. Side 9 af 12

10 Bilag 2 temperaturmålinger Figur 1: Logger 1 og 4 var placeret i køkkenet i 1 meters højde samt på gulvet. Figur 2: Logger 5 og 6 var placeret i kontoret i 1 meters højde samt på gulvet. Side 10 af 12

11 Figur 3: Logger 7 og 10 var placeret i soveværelset i 1 meters højde samt på gulvet. Figur 4: Logger 11 og 12 var placeret i stuen i 1 meters højde samt på gulvet. Side 11 af 12

12 Figur 5: Logger 14 var placeret udendørs. Side 12 af 12

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver LØSNING Varmeforbrug i boliger Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver 1. Første del handler om at lære hvordan varmetabet

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-028683-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mikkel Selander driftschef i Fællesadministrationen af 2009 (FA09) Fællesadministrationen af 2009 består af Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Boligselskabet Hjem, Brøndbyernes Andelsboligforening,

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kærvej 1 4450 Jyderup Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2014 Til den 6. august 2024. Energimærkningsnummer 311067357

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 29 Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-021324 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mariendalsvej 7 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-001977 Energikonsulent: Lars Christensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene.

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene. Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Generelt Isolering - vægge Isolering - vægge Forbrugskontrol Følg husstandens forbrug af el, varme og vand, i en periode, for at få et indtryk

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Højgårdsvej 38 4683 Rønnede Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afdeling 5 Stenagervej 6 8240 Risskov Bygningernes energimærke: Gyldig fra 8. april 2014 Til den 8. april 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dyrlæge Jürgensensgade 6-8 og 1630 Dyrlæge Jürgensensgade 6 3740 Svaneke Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2013 Til

Læs mere

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Nedenstående inspirationskatalog med forslag til indsatser baserer sig på besøg på Rødkælkevej den 2. maj med deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer, teknisk driftsleder

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Ringkøbingvej 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-378688-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ivar Huitfeldts vej 1 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-594042-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Gadehavegård og Engvadgård, Taastrup/Hedehusene Renoveringen - Tiltagsoversigt Udvendig

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Termografi inspektion af bygning. Af www.termo-service.dk

Termografi inspektion af bygning. Af www.termo-service.dk Termografi inspektion af bygning Af www.termo-service.dk Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 172 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 24 C Ude temperatur: Målt til ca. -2 C Temperatur differences

Læs mere

Trykprøvning af eksisterende byggeri

Trykprøvning af eksisterende byggeri Trykprøvning af eksisterende byggeri I bygningsreglementet er der ikke fokus på tæthed i forbindelse med energirenovering. Tæthed er en vigtig faktor i forbindelse med energibesparelse og har stor betydning

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Thermografi rapport indefra

Thermografi rapport indefra Gate 21 Vognporten 2 26 Albertslund Charlotte Schunck Dato: 4/2 13 Rapport nr.: 5585,4 Thermografi rapport indefra Opgaven: Kurt Andersen Thermografi har fået til opgave, at kontrollere, måle og vurdere

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Kølsenvej 19 Postnr./by: 8831 Løgstrup BBR-nr.: 791-061660-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Azaleavej 12 Postnr./by: 4470 Svebølle BBR-nr.: 326-000385-001 Energikonsulent: Jørgen Herold Andersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 106 MWh fjernvarme. 1236 kwh Elvarme, 510 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 106 MWh fjernvarme. 1236 kwh Elvarme, 510 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Hertug Valdemars vej 1A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006185 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Energimærke. Adresse: Toftegårdsparken 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Toftegårdsparken 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Toftegårdsparken 1 Postnr./by: 8653 Them BBR-nr.: 740-025293-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse]

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse] [Kundelogo - eller slet tekst] Mulighedskatalog Energibesparelse Proffesionsskolerne 13. november 2013 [Kundes adresse] Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion...3

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER

HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER Temadag om energimåling, adfærd og indeklima Hvor er vi på vej hen? HANDLINGSPLAN FOR ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER PILOTPROJEKTER: Wilkenbo Brændgårdsparken Hornemanns Vænge Hovedspørgsmål Er det muligt

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rostrup Byvej 22 9510 Arden Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. marts 2014 Til den 25. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Baunehøjvej 8 Postnr./by: 8543 Hornslet BBR-nr.: 706-020908-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005026-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 18 Adresse: Postnr./by: Viborgvej 5B 9500 Hobro BBR-nr.: 791-214988-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Annebergparken 7E 4500 Nykøbing Sj Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. juni 2015 Til den 30. juni 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 23

Energimærkning SIDE 1 AF 23 SIDE 1 AF 23 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Herluf Trolles Vej 158 5220 Odense SØ 461-689760-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkemosevej 10 Postnr./by: 4293 Dianalund BBR-nr.: 340-002240 Energikonsulent: Jørgen Boe Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Søagerpark 81 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken 7 2970 Hørsholm 21/02-2012 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kirstineparken

Læs mere

BBR-nr.: 430-002788 Energimærkning nr.: 200011242 Gyldigt 5 år fra: 06-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-002788 Energimærkning nr.: 200011242 Gyldigt 5 år fra: 06-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 25 Postnr./by: 5672 Broby BBR-nr.: 430-002788 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere