Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hyldemosen Udarbejdet for KAB"

Transkript

1 Wissenberg A/S Valdemarsgade København V Tlf: Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls Tlf: Sag nr: w12290 Side 1 af 12

2 Indledning Projektets baggrund Hyldemosen er opført i 1995 som montagebyggeri af letbeton-elementer med lette facader, beklædt med brædder (to på én) samt hvide eternitplader. Afdelingen består af 88 boliger i 1- og 2- etagers rækkehusblokke. Derudover er der to fælleshuse samt en materielgård. Bygningerne består af højisolerede bygningsdele efter 1995-standard. Konceptet bag projektet kaldes Det Sunde Hus. Bebyggelsen består af tre typer af boliger, der (næsten) alle har forskudte niveauer. 14 stk. 2- rums boliger på 68 m 2, og 2 stk. 4-rums boliger på 84,3 m 2 er i to forskudte plan. Hovedparten af boligerne består af 72 stk. 3-rums boliger på 89 m 2 i fire forskudte plan. Opgaveformulering Nærværende renovering har til formål at identificere og afhjælpe problemer med indeklima og opvarmningssystem for boligerne i Hyldemosen. Derudover skal der undersøges en række muligheder ved anvendelse af vedvarende energi i de enkelte boliger. Bygherre Boligselskabet Sortemosen, Herlev Afd Hyldemosen Hyldemosen 3-103, Herlev Byggeforretningsfører KAB Vester Voldgade København V Beliggenhed Hyldemosen er beliggende på Hyldemosen og 4-40, 2730 Herlev. Historik For en del år siden blev boligerne i bebyggelsen ramt af omfattende skimmelproblemer. Der blev installeret mekanisk udsugning og friskluftventiler i facaden for sikring af erstatningsluft. Disse tiltag har sikret et fornuftigt luftskifte således, at der ikke længere er skimmelproblemer, men til gengæld er varmeregningen steget markant, og der er store problemer med træk og kuldenedfald fra friskluftventilerne. Visioner og ønsker Hyldemosens visioner for dette projekt er at sikre et godt indeklima uden trækgener samt at sikre et så lavt energiforbrug som muligt. Dette kan dels sikres ved forbedring af de eksisterende anlæg (varme, ventilation) eller ved brug af vedvarende energikilder. Sammenfatning Indeklimaundersøgelsen af en række 3-rums boliger omfattede besigtigelse, termografering (med undertryk) samt temperaturmålinger. Herved identificeredes en del forbedringsmuligheder. Den største indeklimatiske udfordring i rækkehusene er forårsaget af udsugningsanlægget og friskluftsventilerne på vinduer og facader, der blev etableret i forbindelse med den store skimmelsvamprenovering i begyndelsen af år Problematikken omkring skimmelsvamp er tilsyneladende løst, men der er skabt et væsentligt indeklimatisk problem. Side 2 af 12

3 Udsugningsanlægget skaber et konstant undertryk i boligerne, hvilket medfører store trækgener og resulterer i et større kuldenedfald fra friskluftventiler med kolde gulvoverflader til følge. Kuldenedfaldet fra vinduer og altandøre forstærkes dels af friskluftsventilerne og dels af uhensigtsmæssig placering af visse radiatorer. Ændring af radiatorernes placering vil forbedre forholdene omkring kuldenedfaldet, men dette kræver flytning af rør mv. og anbefales ikke i forbindelse med denne ombygning. Alternativt kan glas i vinduer og døre udskiftes med lavenergiglas med stor isoleringsevne. Det indeklimatiske problem løses ved etablering af et mindre ventilationsanlæg med varmegenvinding, der både eliminerer trækgener og kolde gulvoverflader samt sikrer et godt luftskifte. Op til 85 % af den varme, der suges ud, genanvendes til opvarmning af den luft, der blæses ind i boligerne. Lydgener fra det eksisterende udsugningsanlæg vil blive elimineret - det nye ventilationsanlæg vil have et lydniveau på ca. 25 db, hvilket næsten er lydløst. Bygningsreglementets krav er maks. 30 db. Temperaturmålingerne viste ikke noget, der ikke var forventeligt under de givne forudsætninger. Der var 1-2 graders forskel i temperaturen fra gulvniveau og op til 1,2 meters højde. Ligeledes var rumtemperaturen i de målte rum, med undtagelse af soveværelset, generelt meget konstante og inden for de danske komfortanbefalinger. Ved natsænkning skal der gøres opmærksom på, at lave overfladetemperaturer (under 12,6 C) kan danne risiko for kondensdannelse og dermed skimmelvækst. Natsænkningen kan reduceres fra 3 timer til f.eks. 1 time for at undgå store temperaturfald i overfladetemperaturen. Termograferingerne viste, at visse overfladetemperaturer bliver kritisk lave i forhold til kondensdannelse, og en efterisolering af boligerne bør overvejes for at bringe overfladetemperaturerne ved gulv og især gavle op på et niveau, hvor risikoen for kondensdannelse mindskes. Med det oplyste budget er en efterisolering af boligerne ikke realistisk, men det bør overvejes i forbindelse med eksempelvis en vinduesudskiftning at efterisolere facaderne for at optimere i forhold til kuldebroer. Det anbefales at efterisolere tagkonstruktionen i forbindelse med udskiftning af tagpap. Ligeledes vil efterisolering af soklen ned til underkant terræn sikre en højere, indvendig overfladetemperatur. Samtlige gaskedler anbefales udskiftet til nye, kondenserende gaskedler, der har en væsentlig højere virkningsgrad med en højere energibesparelse til følge. Varmtvandsbeholderne anbefales ligeledes udskiftet, idet de er nedslidte. Da et ventilationsanlæg med varmegenvinding vil reducere boligernes varmeforbrug, vil det ligeledes medføre, at varmeanlægget slides mindre, da det skal køre med en mindre effekt. Vedvarende energi er altid et godt supplement til den enkeltes energiforbrug og for miljøet. Mange investeringer i vedvarende energi afhænger af investeringens størrelse, det aktuelle energiforbrug, energibesparelsen ved etablering af vedvarende energi og tilbagebetalingstiden. En luft til vand varmepumpeløsning kan bruges. Dog er der en tilbagebetalingstid på ca. 23 år. Et solfangeranlæg vil ikke være rentabelt for boligerne i Hyldemosen, da vandforbruget er relativt lille og pladsbehovet relativt stort for vandtanken. Solprismer anbefales ej heller som en rentabel løsning. Et solcelleanlæg vil f.eks. reducere elforbruget til ventilationsanlæggene og bør overvejes. Undersøgelser Indeklimaet og de tekniske installationer blev undersøgt. Undersøgelserne foregik i en række 3- rums boliger, der samtidig udgør den største del af boligerne. Undersøgelserne af indeklimaet omfattede besigtigelse, termografering og temperaturmålinger. Figur 1: Gennemførte undersøgelser. Side 3 af 12

4 Ved besigtigelsen blev to huse gennemgået og registreret. Registreringen omfattede dels en generel registrering af husene og dels en registrering af kritiske områder, herunder træk fra friskluftventiler. Formålet med registreringen var at få et billede af de indeklimatiske problemstillinger samt vurdere de tekniske installationers tilstand. Termograferingen var et supplement til besigtigelsen, der skulle belyse isoleringens tilstand, utætheder, identificere kuldebroer samt vurdere klimaskærmens indvendige overfladetemperaturer, der har betydning for indeklimaet. En decideret blowerdoortest blev fravalgt, da effekten af undersøgelsen ikke ville kunne stå mål med omkostningerne. Dog blev et af husene termograferet, mens det var sat i undertryk for at fremhæve utætheder og kuldebroer. Temperaturmålingerne af den indvendige lufttemperatur blev gennemført for at undersøge temperaturforskellen mellem gulv op til 1,2 meters højde samt for at identificere eventuelle utilsigtede temperaturudsving i løbet af døgnet. Resultater Et sundt, termisk indeklima afhænger af tre parametre: Rumtemperatur (vinter C og sommer C) Overfladetemperatur på konstruktioner Den relative luftfugtighed (optimalt %) Et godt termisk indeklima i et rum kan opnås ved, at luften i rummet ikke afkøles, så der opstår trækgener, og hvor temperaturforskellen på luft og overflader ikke bliver for stor, så der opstår temperatur-asymmetri, som mennesket generelt er meget følsomt overfor. Besigtigelse - indeklima Besigtigelserne viste flere eksempler på træk, hvor kold luft suges ind via friskluftventiler på facaden og vinduerne og ender på gulvoverfladen, som derfor opleves kold af beboerne. Ligeledes var der træk fra terrassedøre og et stort kuldenedfald fra de store vinduespartier. Enkelte radiatorer var ikke placeret under vinduerne, hvilket resulterede i kuldenedfald og kolde gulvoverflader. Især rum med friskluftventiler på vægge oplevedes kolde og med træk. Boligerne består af fire plan, og især det nederste plan havde kolde gulvoverflader. Hovedparten af boligerne har øst/vestvendte vinduer, og boligerne virker generelt velbelyste. Figur 2: På billedet ses friskluftventilen. Bemærk, at der er stoppet en klud i den for at reducere trækgenerne. Dette øger risikoen for fugt. Side 4 af 12

5 Besigtigelse Tekniske installationer og bygningsdele Køkken, bad og teknikrum ventileres gennem henholdsvis emhætte (type Exhausto ESL 140) og kontrolventiler. Udsugning sker med ventilator (type Exhausto DTV tagventilator), der er eftermonteret i Erstatningsluften til boligerne kommer fra friskluftventiler i samtlige vinduer samt fra facade i stue og køkken. Boligerne er bestykket med gasfyret kedelanlæg af fabrikat Junkers, type Cermini 11 fra Kedlerne forsyner både radiatoranlæg og varmtvandsbeholdere for varmt brugsvand. Kedlerne er forsynet med pumpe og trykekspansionsbeholder og uden udetemperaturkompensering. Fremløbstemperaturen reguleres manuelt på kedlen. Tagkonstruktionen er udført med kassetter som præfabrikerede elementer. Kassetterne er indvendigt isoleret med 200 mm isolering og afsluttet med dampspærre samt 2 x 13 mm gipsplader. Udvendigt består tagkonstruktionen af 9 mm gipsplade (som vindspærre), 16 mm krydsfiner, 45 mm hulrum mellem isolering og krydsfiner samt to lag tagpap. Facaden består af 150 m isolering, 13 mm gips indvendigt, dampspærre og udvendigt afsluttet med træbeklædning og eternit. Termografering Resultatet af termografiundersøgelsen fremgår af rapporten, som vedlægges nærværende rapport. Af termografirapporten ses flere eksempler på kuldebroer og kolde overflader, hvor alle undersøgte boliger havde samme problematik med kolde overflader og trækgener. Fra termograferingsrapporten s. 6 ses det, at der er lave overfladetemperaturer omkring C, og ved hjørner og konstruktioner ses endnu lavere temperaturer, under 12 grader C. På baggrund af termograferingen er det muligt at beregne klimaskærmens evne til at isolere - også kaldet U-værdi. Beregning af isoleringsevnen svarer til det, der er forventeligt i forhold til datidens isoleringsstandard 0,17 W/m 2 K. Beregningen fremgår af bilag 1. Figur 3: Termograferingen viser en overfladetemperaturer på omkring C. Temperaturmålinger Temperaturen i samtlige rum i en 3-værelses bolig blev målt. Til målinger blev anvendt temperaturloggere af typen Tinytag 2. Umiddelbart er der intet usædvanligt i det, målingerne viser. Logger 1 og 4 var placeret i køkkenet, logger 5 og 6 i kontoret (nederste plan), logger 7 og 10 i sovevæ- Side 5 af 12

6 relset og logger 11 og 12 var placeret i stuen (øverste plan). Logger 14 blev placeret udendørs for at se, om udetemperaturen påvirker indeklimaet. For at kunne sammenligne indeklimaet med den danske indeklimanorm er der vedlagt en tabel, der viser, i hvilke temperaturintervaller indendørstemperaturen bør ligge. Den operative, indendørs temperatur bør ligge inden for nedenstående interval. Opvarmningssæson: C September-maj Kølesæson: C Juni-august I køkkenet lå rumtemperaturen inden for indeklimanormens anbefalinger. På kontoret var rumtemperaturen stabil, ca. 20 C, mens temperaturen langs gulvet var ca. 17,5 C. Dette skyldtes friskluftventilernes luftindtag og utætheder ved sokkel og altandør. I soveværelset var temperaturen ca. 17 C. Graferne viser, at radiatoren slukker ved midnatstid og starter op igen tre timer senere. Temperaturen kommer ned på ca. 10 C, hvor den er lavest. I stuen ligger temperaturen inden for komfortgrænserne, og der er ca. 2 C mellem opholdsniveau og gulvniveau, hvilket også var forventet. Der er ingen bemærkninger til de målte indetemperaturer, sammenholdt med udetemperaturen. Boligen er opdelt i fire etageplan. Generelt er det varmest i øverste plan og koldest i nederste plan, når der ses bort fra soveværelset. Temperaturen afhænger i stor grad af, hvordan den enkelte beboer anvender sine radiatorer. Der er ikke noget usædvanligt at registrere i de målinger, der er foretaget, ud over at der bliver koldt ved gulvoverfladen. Logger 11 Logger 12 Logger 14 Logger 10 Logger 7 Logger 6 Logger 5 Logger 4 Logger 1 Figur 4: Termograferingen viser en overfladetemperaturer på omkring C. Analyse Indeklima Et af de største problemer med indeklimaet i vinterhalvåret i Hyldemosen er, at der via friskluftventilerne på vinduer og i facade trækkes kold udeluft (uden forvarmning) ind i husene. Den kolde og tungere luft falder ned på gulvoverfladen og afkøler gulvet. Ventilerne sikrer tilstrækkelig venti- Side 6 af 12

7 lation af husene, men påvirker det termiske indeklima. Når det bliver for koldt - og fodkoldt - lukker beboerne friskluftindtaget med en klud eller lignende. Dette medfører dels, at der opstår undertryk i husene grundet udsugningsanlægget og dels, at der trækkes kold luft ind fra utætheder i huset, hvilket i endnu større omfang medfører træk og kulde på gulvoverfladerne. Samtidig opstår der risiko for skimmel, hvis ikke der sikres tilstrækkelig med frisk luft. Udsugningsanlægget forårsager ligeledes, at der blæses varm luft ud uden, at varmen genanvendes, hvilket resulterer i et stort varmetab. I henhold til indeklimanormen bør gulvets overfladetemperatur ligge i et temperaturområde mellem C. Både af termograferingerne og temperaturmålingerne ses det, at gulvets overfladetemperaturer ligger på C. I henhold til indeklimanormen vil ca. 20 % føle det ubehageligt ved en overfladetemperatur på 15 C. FØR Udsugning/afkast EFTER Friskluftindtag Udsugning/afkast Varmegenvinding Friskluftindtag Figur 5: Luftbevægelser før og efter en renovering ved etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding. Generelt er der flere luftbevægelser end de viste, men deres betydning er mindre i forhold til dem der er vist. Bemærk, at der i den viste løsning ikke blæses kold luft direkte ind i boligerne, men luften er forvarmet med den luft der suges ud. Det begrænser både energitab, trækgener og kolde gulvoverflader. Det eksisterende udsugningsanlæg og friskluftventiler skal demonteres, hvis indeklimaet skal forbedres. Der skal etableres ventilationsanlæg med varmegenvinding for at spare på energien og sikre et indeklima med signifikant reduktion af trækgener, kolde gulvoverflader og varmetab. Undersøgelser viser, at ventilationsvarmetabet reduceres med 81 % ved anvendelse af varmegenvinding. Lydniveauet fra de små ventilationsanlæg kan bringes ned til 25dB, hvilket næsten er lydløst. Der er undersøgt en række muligheder for placering af ventilationsaggregatet. I forhold til driften er den mest hensigtsmæssige placering af aggregaterne i de enkelte boligers eksisterende depotrum. Dette bevirker, at servicering og udskiftning af filtre er hensigtsmæssig i forhold til at skulle placere aggregatet på husets tag. En række radiatorer har ikke en hensigtsmæssig placering og kan ikke opvarme kuldenedfaldet fra vinduespartierne. Dette resulterer i kolde gulvoverflader, der forstærkes af friskluftventilerne i vægge og på vinduer. Flytning af visse radiatorer vil kunne nedbringe kuldenedfaldet og forbedre indeklimaet. Temperaturen i et rum kan variere. Lufttemperaturen i et rum er højere end på overflader såsom vægge og vinduer. Ved kolde vægoverflader stiger den relative luftfugtighed, fordi temperaturen her er lavere. Ved en normal, relativ luftfugtighed på 50 % kan der ved kolde overflader derfor være en relativ luftfugtighed på 80 % og højere. Ved en normal luftfugtighed kondenserer vandet ved en overfladetemperatur på ca. 12 C. Dette er registeret flere steder i forbindelse med termograferingen, og der er derfor risiko for kondensdannelse og skimmelsvamp. Svampevækst kræver IKKE organisk materiale det er tilstrækkeligt med luftbårne partikler. Både termograferingsundersøgelsen og temperaturmålingerne viste, at der er overflader under 12 C. Det anbefales derfor, at den relative fugtighed i boligen holdes konstant på et lavt niveau, således at den relative fugtighed ved overflader også reduceres. Alle overflader bør som minimum have en overfladetemperatur på 12,6 C for at sikre mod kondensdannelse. Dette kan dels sikres ved udvendig efterisolering på op til 0,15 W/m 2 K, dels ved demontering af friskluftventiler og etablering af ventilationsanlæg. Tagpap har en levetid på ca. 20 år og bør inden for få år gennemgås for utætheder, alternativt Side 7 af 12

8 udskiftes. I forbindelse med udskiftning af tagpap er det hensigtsmæssigt at efterisolere taget efter dagens standard. Ligeledes vil efterisolering af soklen ned til underkant terræn sikre en højere, indvendig overfladetemperatur. Varmeanlæg Det eksisterende varmeanlæg er nedslidt. Derfor anbefales samtlige gaskedler udskiftet til nye, kondenserende gaskedler, eksempelvis Viessmann, med en væsentlig højere virkningsgrad og en højere energibesparelse til følge. Det vurderes, at besparelsen i energiforbrug ved udskiftning af gaskedlerne vil udgøre op til 10 og 25 %. Varmtvandsbeholderne stammer fra boligernes opførelse og anbefales udskiftet samtidig med udskiftning af gaskedlerne. Vedvarende energi Som alternativ til det eksisterende varmeanlæg og til yderligere reduktion af boligernes energiforbrug er der undersøgt en række vedvarende energikildeløsninger. Disse er varmepumper, solceller til produktion af strøm, solfangere og solprismer. Varmepumper Der findes flere typer varmepumpeanlæg, hvor luft til luft-, luft til vand- og jordvarmeanlæg er de mest almindelige. Luft til luft-anlæg er bl.a. anvendt i Bolig+ og med succes. En løsning som i Bolig+ kræver velisolerede bygninger, hvilket ikke er tilfældet i Hyldemosen. Ligeledes vil det kræve diverse ændringer i varmesystemet, hvilket i dette projekt ikke er rentabelt. Jordvarmeanlæg er de mest energieffektive, men dyrest i anskaffelse. Desuden kræver det ca. 300 m 2 haveareal for nedgravning af jordslanger. Det vurderes ikke at være rentabelt med et jord/vandvarmepumpeanlæg, da det dels kræver plads til udlægning af slanger i jorden og dels kræver ændringer i varmeinstallationen, idet temperaturen i radiatorsystemet er ca. T-frem/Tretur: 70/40 C en kold vinterdag og dermed uegnet til varmepumpedrift. Temperatursættet må helst ikke overstige f.eks. ca. T-frem/T-retur: 55/45. Luft til vand-anlæg kræver ingen plads til jordslanger, og de eksisterende radiatorer kan anvendes. Varmepumpen består af to dele - en indedel med vandbeholder og en udedel, bestående af varmepumpe og ventilator. Varmebesparelsen kan blive op til 50 %. Dette vil medføre en tilbagebetalingstid på ca. 23 år. Solfangeranlæg Rentabiliteten af et solfangeranlæg afhænger af forbruget. Jo mere varmt vand, der bruges, desto bedre kan det betale sig at installere et anlæg. Anlægget kræver en vandbeholder på 300 liter og et areal på taget på ca. 4 m 2. Solprismer Fordelen med solprismer er, at det giver mulighed for placering af teknik og sparer plads inden døre. Samtidig giver det mulighed for naturlig ventilation og mere dagslys. Ved analyse af boligerne i Hyldemosen kan det konstateres, at der er gode daglysforhold og gode muligheder for at skabe naturlig ventilation ved at åbne vinduer og døre. Samtidig vurderes det, at plads til ventilationsaggregatet kan skabes i depotet. Det vurderes derfor, at effekten af en solprisme ikke kan stå mål med investeringsomkostningerne. Solceller Hver boligs tag har et areal på ca. 122 m 2. Hovedparten af tagene vender mod øst, hvilket ikke er optimalt i forhold til el-produktion. Eksempelvis kan der monteres 23 m 2 solceller, der årligt kan producere op til kwh. Tilbagebetalingstiden vurderes at være ca. 14 år. Side 8 af 12

9 Bilag 1 - Analyse og beregning af U-værdier På baggrund af de termograferede, indvendige overfladetemperaturer og de målte udetemperaturer er det muligt at beregne en U-værdi for den pågældende bygningsdel. Beregningen for det viste udsnit af væg og gulv viser, at U-værdien ligger omkring 0,17 W/m 2 K, hvilket i kolde perioder ikke er tilstrækkeligt til at sikre termisk komfort og kuldenedfald. Θ si: indv. Overfladetemperatur termografi 15 ⁰C Θ i : indetemperatur, Θ i = 20 grader normalt 23 ⁰C Θ e: udetemperatur, Θ e= -10 grader normalt -3 ⁰C U: U-værdi (komfort min. værdi) 0,15 W/m2K R si: indv. Overgangsisolans, R si= 0,13 0,13 m2k/w U værdi beregnet Tabel 1: Beregning af U værdi for dele af ydervæg ved gavl og gulv/sokkelhjørne. 0,17 W/m2K For at sikre tilstrækkelig høje komforttemperaturer indvendigt foreslås en udvendig isolering af ydervæggene med højere U-værdi end 0,15 W/m 2 K. Det anbefales ligeledes at isolere sokkel ned til underkant terræn. Isoleringen vil, ud over at reducere varmetabet fra gulvfladen, også gemme varmen i terrænet under gulvet. Dette vil medføre en højere, indvendig overfladetemperatur og kan derfor også anbefales som et alternativ til en komfortmæssig forbedring af gulvet. Nedenstående ses en beregning af gulvenes overfladetemperatur med en U-værdi på 0,15 W/m 2 K. Overfladetemperaturen bliver på ca. 19 C. Herved er der kun én grads forskel mellem rummets overflader og rummets lufttemperatur. Ved flere overflader er der i termograferingen registreret store temperaturforskelle mellem rummets lufttemperatur og overfladetemperatur. Ved højere temperaturforskelle end ca. 4 grader afkøles luften ved rummets overflader så meget, at der opstår kuldenedfald. Θ si: indv. Overfladetemperatur termografi 15 ⁰C Θ si: indv. Overfladetemperatur 19,415 ⁰C Θ i : indetemperatur, Θ i = 20 grader normalt 20 ⁰C Θ e: udetemperatur, Θ e= -10 grader normalt -10 ⁰C U: U-værdi (komfort min. værdi) 0,15 W/m2K R si : indv. Overgangsisolans, R si = 0,13 0,13 m2k/w Tabel 2: Beregning af indvendig overfladetemperatur ved en given komfort U-værdi samt udetemperatur. Side 9 af 12

10 Bilag 2 temperaturmålinger Figur 1: Logger 1 og 4 var placeret i køkkenet i 1 meters højde samt på gulvet. Figur 2: Logger 5 og 6 var placeret i kontoret i 1 meters højde samt på gulvet. Side 10 af 12

11 Figur 3: Logger 7 og 10 var placeret i soveværelset i 1 meters højde samt på gulvet. Figur 4: Logger 11 og 12 var placeret i stuen i 1 meters højde samt på gulvet. Side 11 af 12

12 Figur 5: Logger 14 var placeret udendørs. Side 12 af 12

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene.

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene. Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Generelt Isolering - vægge Isolering - vægge Forbrugskontrol Følg husstandens forbrug af el, varme og vand, i en periode, for at få et indtryk

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005026-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Thermografi rapport indefra

Thermografi rapport indefra Gate 21 Vognporten 2 26 Albertslund Charlotte Schunck Dato: 4/2 13 Rapport nr.: 5585,4 Thermografi rapport indefra Opgaven: Kurt Andersen Thermografi har fået til opgave, at kontrollere, måle og vurdere

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gartnervænget 46 Postnr./by: 4160 Herlufmagle BBR-nr.: 370-029959 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevænget 4 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-002885 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

BBR-nr.: 580-016505 Energimærkning nr.: 100113789 Gyldigt 5 år fra: 13-03-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-016505 Energimærkning nr.: 100113789 Gyldigt 5 år fra: 13-03-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravsted Skolegade 14A Postnr./by: 6372 Bylderup-Bov BBR-nr.: 580-016505 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hybenvej 26 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. november 2014 Til den 14. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by: SIDE 1 AF 36 Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-003626-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade

FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade FACADEPAKKE Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade Facadepakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ, LET FACADE...

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 380,9 m³ naturgas 8 kwh el 252,7 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 380,9 m³ naturgas 8 kwh el 252,7 m³ naturgas SIDE 1 AF 8 Adresse: Ægirsvej 3 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-021629-001 Energikonsulent: Erling Lyskov Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Termografi Af Beboelse

Termografi Af Beboelse Rolighedsvej 11 5600 Faaborg Termografi Af Beboelse Kunde: xxxx xxxxxx xxx 12/3-2010 Termografisk inspektion af bygning. xxxxxx Bygnings data: Grundareal i undersøgt bygning/lejlighed: 96m² og 60m² 1.

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia. Titusparken Energioptimering DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Kurt Henriksen TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004097 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Termografirapport 17. december 2010 Max B. Mikkelsen

Termografirapport 17. december 2010 Max B. Mikkelsen Termografirapport 17. december 2010 B. Mikkelsen Inspektion og rapport udført af Morsø Tømrer- og Snedkerforretning A/S GuideIR. Page 1 of 11 Rapport udført af: B. Mikkelsen Fil Navn IR000316 Dato 12/9/2010

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Engtoften 17 Postnr./by: 6851 Janderup Vestj BBR-nr.: 573-068165-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Havvejen 269 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Havvejen 269 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Havvejen 269 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-069450-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri.

Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri. Alleparken V Att.: Nicolai Korolkiewicz Dr. Priemesvej 9 2 tv. 1854 Frederiksberg 28. maj 2010 LED/ihm \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1306125_358169_led10_011.doc Fugtundersøgelse, Alleparken V, 1854 Frederiksberg

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

BBR-nr.: 430-023832 Energimærkning nr.: 200010250 Gyldigt 5 år fra: 28-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023832 Energimærkning nr.: 200010250 Gyldigt 5 år fra: 28-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hemmegårdsvej 2 Postnr./by: 5863 Ferritslev Fyn BBR-nr.: 430-023832 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 80 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009956 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere