NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet"

Transkript

1 NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus tjener som formål at beskrive den seneste økonomiske udvikling, og hvordan denne har påvirket transportsektoren. Indledningsvis sammenfattes seneste udviklingsindikatorer for 21 Dernæst redegøres der for de senere års økonomiske udvikling. Herefter præsenteres nøgletal for gods- og persontransport over en længere periode fordelt efter transport via vej, jernbane, hav og luft. Ændringer i statistikker og tidsserier foretages i takt med at disse revideres og videreudvikles. Denne konjunkturstatus opdateres halvårligt.

2 Indholdsfortegnelse Side 2/19 Indikatorer ved Den samlede økonomiske udvikling i transportsektoren... 4 Status på transport via vej... 6 Status på transport via jernbane Status på transport via hav Status på transport via luft... 18

3 Indikatorer ved 211 Side 3/19 Efter fire er med lav eller tæt ved nulvækst i var BNP realvæksten ved 211 minus 1, Der har igennem s er været en svag stigende tendens i det samlede transportarbejde med danske lastbiler. Tendensen har været båret frem af vis vækst i nationalt transportarbejde. Ved forekom der vækst i det samlede transportarbejde med danske lastbiler sammenlignet med samme. Grænsetrafikken med lastbiler var 6 pct. højere i end tilsvarende i. Ved 211 var der flere lastbiler på de store danske broer. Ved Storebælt og Øresund steg trafikken med lastbiler med hhv. 3 pct. og 1 pct. ift. samme. I var der færre ophørte vognmandsvirksomheder end i. Fra til faldt kapacitetsudnyttelsen i danske lastbiler en smule, men ved sammenligning af er på tværs af år var kapacitetsudnyttelsen ved 9 pct. højere end tilsvarende i. Fra til 211 var der vækst i antallet af nyregistrerede varebiler, lastbiler sættevogne og sættevognstrækkere samt ift., dog undtaget lastbiler. Antallet af nyregistrerede personbiler kom i 211 tilbage på samme niveau som inden krisen, og der var således igen vækst i antallet af nyregistrerede personbiler i 211 ift. tilsvarende i. Ved 211 var der 3,1 pct. vækst i biltrafikken fordelt med positive vækstrater ud over hele landet. Fra til forekom der et fald i det årlige antal passagerer i den kollektive togtrafik målt på antal passagerer. Især i og forekom der fald i antallet, i mens der ved var en stigning på 3,5 pct. passagerer ift. samme i. Antal kørte personkilometer i den kollektive togtransport var i alle fire er i højere end i, og det årlige antal kørte personkilometer steg i alt med 3 pct. Godsomsætningen i de danske havne steg fra til, og var dermed 3 pct. højere end i. Antallet af passagerer i de danske lufthavne steg i 211 med 3,2 pct. i København og 2 pct. i Aalborg ift. samme i. I Billund faldt antallet passagerer med 1,2 pct. i samme periode.

4 Den samlede økonomiske udvikling i transportsektoren Side 4/19 Nedenstående figur 1 viser aktiekursudviklingen i transportsektoren repræsenteret ved aktiekursindeks for tre af de førende danske virksomheder i branchen, AP Møller (A- og B-aktier), D/S Norden og DSV A/S samt udviklingen i det overordnede OMXC2-indeks. I figur 1 aflæses finanskrisens begyndelse i tydeligt. Der observeres store fald i både OMXC2-indekset og i transportsektoren. Figur 1: Indeks over aktiekursudviklingen ( = indeks 1) Indeks OMXC2 Indeks AP Møller A Indeks AP Møller B Indeks DSV Indeks D/S Norden Kilde: NASDAQ OMX Group Siden har både OMXC2-indekset og aktiekursudviklingen i transportsektoren stabiliseret sig med en stigende tendens i alle indeks undtaget D/S Norden. Finanskrisen er nu afløst af en økonomisk recession. I figur 2 nedenfor ses realvæksten i produktionen 1, der udtrykker aktiviteten i den samlede økonomi og i transportsektoren isoleret set. 1 Nationalregnskabsteknisk er produktionsbegrebet en bruttostørrelse, dvs. tallet angiver værdien af produktionen inden for danske landegrænser, uden at modregne skatter og forbrug i produktionen.

5 Den økonomiske recession er tydelig at aflæse i figur 2 i form af faldende produktion i den samlede økonomi og i transportsektoren. Side 5/19 Figur 2: Realvækst i produktionen i den samlede økonomi og i transportsektoren i faste 2 priser 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Den samlede økonomi Transportsektoren I var væksten i den samlede økonomi svagt negativ og i transportsektoren tæt ved nul. I var væksten for begge negativ, med hhv. minus 7, pct. i den samlede økonomi og minus 1,7 pct. i transportsektoren. I var der igen vækst i produktionen i den samlede økonomi og i transportsektoren med hhv. 1 pct. og 6 pct. De nyeste tal for realvæksten i BNP i tabel 1 nedenfor viser, at der i s tre sidste er var vækst, hvorimod der i 211 forekom et mindre fald i BNP. Tabel 1: Realvækst i BNP i pct. i faste 2 priser kvt. kvt. kvt. kvt ,3,6,2-1,1

6 Status på transport via vej Side 6/19 I dette afsnit redegøres der for nøgletal for vejnettet med henblik på at beskrive udviklingen i gods- og persontransport via vej. Fald i transportarbejde med danske lastbiler Udviklingen i transportarbejdet med danske lastbiler har været ramt af den økonomiske recession, hvilket fremgår af figur 1 nedenfor. Fra til faldt transportarbejdet med danske lastbiler med 3 pct. Det største fald forekom i internationalt transportarbejde, der faldt med 53 pct. i samme periode. Nationalt transportarbejde faldt ligeledes i samme periode med 11 pct. Siden til har der været en stigende tendens i det samlede transportarbejde, især båret frem af stigninger i nationalt transportarbejde. Ved sammenligning af samme er på tværs år fremgår det, at der i var vækst i nationalt transportarbejde i anden, tredje og fjerde sammenlignet med tilsvarende i. Modsat er gældende for internationalt transportarbejde, hvor der var fald i transportarbejdet. Samlet set lå transportarbejdet i fortsat under og niveauerne, men i var der ift. samme vækst i det samlede transportarbejde. Figur 1: Udviklingen i transportarbejdet med danske lastbiler tonkm.... Nationalt transportarbejde Internationalt transportarbejde Transport arbejde i alt

7 Stigning i antal lastbiler på broerne i 211 Den faldende mængde transportarbejde har betydet færre lastbiler på de store danske broer, hvilket fremgår af figur 2 nedenfor. Side 7/19 Figuren viser, at især Storebæltsforbindelsen har oplevet fald i det årlige antal lastbiler, der benytter broen. Fra krisens start i til er antallet af lastbiler faldet fra 1,25 mio. til 1,1 mio. Et fald på 12 pct. Ved 211 var der vækst i lastbilstrafikken på Storebælt, der kørte således ca. 3 pct. flere lastbiler i 211 ved sammenligning med tilsvarende. På Øresundsbroen var der fra til ligeledes fald i antallet af lastbiler, der krydsede broen. Lastbilstrafikken faldt fra 3,41 tusinde til 2,98 tusinde. Et fald på 12 pct. Fra til var der dog igen fremgang, så antallet af lastbiler i var 3,28 tusinde, dvs. kun knap 4 pct. lavere end i. Ved 211 var der fortsat vækst på Øresund, der kørte ca. 1 pct. flere lastbiler over broen i 211 ift. samme periode. Figur 2: Antal lastbiler på de store broer Storebælt Øresund Lastbiler Lastbiler Kilde: Storebælt.dk og oresundsbroen.com

8 Vækst i antallet af lastbiler ind og ud af Danmark Der har i og i ift. tilsvarende i været vækst i antallet af lastbiler ind og ud af Danmark. Ved og kørte der hhv. 9 pct. og 6 pct. flere lastbiler ind og ud af Danmark ift. tilsvarende er i. Side 8/19 Tabel 1 Vækst i antallet af lastbiler ind og ud af Danmark ift. samme året før, i procent. Grænseforbindelse Landegrænse Øresund Gedser-Rostock, Rødby- Puttgarden Kattegat/Skagerrak Andet I alt Kilde: ITD.dk Høj kapacitetsudnyttelse i de danske lastbiler Figur 3 nedenfor viser, at de danske lastbiler i havde en kapacitetsudnyttelse på 76,8 pct. Det er et lille fald ift., men en stigning på ca. 9 pct. ift.. Figur 3: Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved national vejgodstransport (pct. af lasteevnen (ton) korrigeret for volumengods) 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %

9 Stabil udvikling i antal vognmandsvirksomheder i Igennem har antallet af vognmandsvirksomheder været stabilt. Side 9/19 Ved 211 fandtes der virksomheder, hvilket er 2,5 pct. færre ift. samme. Virksomhederne havde i alt tilladelser, hvilket i gennemsnit er 6,7 tilladelser per virksomhed. Figur 4: Antal vognmandsvirksomheder og tilladelser Virksomheder Tilladelser Antal virksomheder Antal tilladelser (højre akse) 3 Kilde: Trafikstyrelsen Årsager til ophør af vognmandsvirksomheder Fra figur 5 fremgår det, at har været endnu et år, hvor mange virksomheder har været nødsaget til at dreje nøglen om. Niveauet i og ligger stadig højt over niveauet før finanskrisens start. Sammenlignet med årene før er der sket mere end en fordobling i antallet af virksomheder, som er ophørt.

10 Fra til har der dog været et lille fald i antallet af ophørte vognmandsvirksomheder. Helt konkret måtte 142 vognmandsvirksomheder lukke i mod 168 i. Side 1/19 Figur 5: Årsager til ophør af vognmandsvirksomheder Virksomheder Betalingsstandsning Konkurs Manglende egenkapital Gæld til det offentlige Tvangsopløsning Kilde: Trafikstyrelsen Den væsentligste årsag til ophør i var, som i de øvrige år, konkursbegæring. I blev 15 virksomheder erklæret konkurs, hvilket er knapt 19 pct. færre end i. Færre virksomheder er ligeledes gået i betalingsstandsning i end i, hhv. 8 virksomheder i mod 14 virksomheder i. Bestanden af godskøretøjer er svagt faldende Bestanden af køretøjer har fra til været faldende, hvilket fremgår af figur 6.

11 Således faldt bestanden af lastbiler med ca. 7 pct., sættevognstrækkere med 11 pct. og sættevogne med ca. 7 pct. Side 11/19 Figur 6: Bestand af godskøretøjer pr. januar Lastbiler Sættevognstrækkere Sættevogne Fald i antallet af nyregistrerede køretøjer til godstransport I figur 7 fremgår det, at antallet af nyregistrerede varebiler, lastbiler, sættevogne og sættevognstrækkere er faldet fra til. Siden og frem til 211 har der været en stigende tendens i antallet af nyregistrerede varebiler, sættevogne og sættevognstrækkere. Sammenlignes erne på tværs af år har der i ift. været stagnation eller vækst i antallet af nyregistrerede køretøjer af disse typer. Ved 211 var der vækst i alle disse køretøjstyper sammenlignet med tilsvarende. Antallet af lastbiler har siden og frem til periodevist ligeledes udvist stigende tendens, men der er modsat de øvrige godskøretøjer forekommet fald fra til 21

12 Sammenlignes er på tværs af år er det således kun i, hvor der var vækst i antallet af lastbiler ift. samme året før. Side 12/19 Figur 7: Nyregistrerede motorkøretøjer efter køretøjtype og periode ( = indeks 1) Personbiler Varebiler Lastbiler Sættevognstrækkere Sættevogne Nedenfor følger gennemgang af nøgletal for persontransport via vej. Mindre fald i antallet af nyregistrerede personbiler Af ovenstående figur 7 fremgår det, at antallet af nyregistrerede personbiler faldt fra til, men at der fra til 211 igen har været vækst, så antallet af nyregistrerede personbiler er tilbage på samme niveau som i. De første tal for 211 bekræfter, at denne udvikling fortsætter, således var der vækst i antallet af køretøjer ved. 211 ift.. Kvartalvis vækst i 211 Tabel 2 viser, at der ved forekom den første stigning i biltrafikken siden en stigning på,5 pct. ift. samme året før.

13 Efter en tilbagegang i var der ved 211 igen vækst i persontrafikken. Side 13/19 Tabel 2: Biltrafikkens udvikling pr. i hele landet ift. samme periode året inden, i procent. kvt. kvt. kvt. kvt. 1,3 2-1,1-1 -1,1-2,1 -,6-2,1-4,4 -,4,5-1, ,1 Kilde: Vejdirektoratet Tabel 3 giver et mere detaljeret og regionalt overblik over biltrafikkens udvikling. Tabellen viser, at der ved 211 var vækst i biltrafikken i alle områder af landet. Tabel 3: Biltrafikkens udvikling pr. fordelt på land og by ift. samme periode året før, i procent. kvt. kvt kvt. kvt kvt 211 Motorveje -4,4,2-1,3 3,3 Land ekskl. Motorveje -5,1,1,7-1,2 3,2 Land inkl. Motorveje -4,7-1,9-2,5 6,5 Byer indb. -3 -,1,7 -,9 2,5 Ålborg, Odense og Århus -3,4,5,1,3 2,3 Storkøbenhavn -2,9-1 -,4 3,2 Byer i alt -4,4 -,4,3 -,4 2,7 Kilde: Vejdirektoratet Status på transport via jernbane I dette afsnit redegøres der for nøgletal for jernbanenettet med henblik på at beskrive udviklingen i gods- og persontransport via jernbane. Fald i godstransport på de danske jernbaner Det fremgår tydeligt af figur 1, at godstransporten via det danske jernbanenet har haft en faldende tendens over de seneste år. På trods af en stigning fra 27

14 til har der været et samlet fald på 14 pct. i antal mio. ton kilometer fra 25 til, hvilket svarer til et fald på 278 mio. ton kilometer. Side 14/19 Figur 1: Godstransport med jernbane i mio. ton kilometer Mio. tonkm Fald i s passagertal, men vækst i og i årlige kørte personkilometer Figur 2 nedenfor viser, at der fra 27 til har været en stigning i det årlige passagertal, men at tallet fra til er faldet. Således var antallet af passagerer lavere i og ift. tilsvarende i. Ved var antallet dog 3,5 pct. højere end i. Figur 2: Antal passagerer på det danske jernbanenet (i tusinde) Tusinde passagerer Tusinde passagerer Årlige antal tusinde passagerer (højre akse)

15 Figur 3 viser, at der efter fald i antal kørte personkilometer fra til, igen er fremgang i mængden af kørte personkilometer. Der var således vækst i alle fire er i ift. tilsvarende i, og det årlige antal kørte personkilometer var i alt 3 pct. højere i. Side 15/19 Figur 3: Antal kørte personkilometer (mio. km.) Mio. personkm Mio. personkm Årligt antal mio. personkm (højre akse) Kilde: Danmarks statistik 5. Status på transport via hav I dette afsnit redegøres der for nøgletal for havne- og containertransport og færgetransport med henblik på at beskrive udviklingen i gods- og persontransport via hav. De store havne er ramt af den økonomiske recession Figur 5.4 viser, at godsomsætningen i de store danske havne fra frem til er faldet.

16 Fra til forekom der en stigning i godsomsætningen. Sammenlignes er på tværs af år var der ved en vækst på 3 pct. ift.. Side 16/19 Figur 5.1: Godsomsætning i de større danske havne i tusinde ton ton Kilde: Danmarks statistik Til trods for den faldende omsætning i ton måles der i en fremgang i antallet af containere. Fremgang i omsætningen af antal containere i Figur 5.2 viser, at der fra til forekom fald i omsætningen af containere i de danske havne. Siden og frem til har der været en stigning i antallet af containere. Ved er der 12 pct. flere containere end tilsvarende.

17 Omsætningen i RO-RO-enheder er forholdsvis uændret i hele perioden. Side 17/19 Figur 5.2: Omsætning af container- og RO-RO-enheder i større danske havne i antal tusinde 25 2 antal Kvartal Ro-Ro- enheder Containere Anm. Antallet af Ro-Ro enheder omfatter enheder fra fragtskibe. Antallet fra færger er ikke medtaget. Fald i passagertallene for de danske færger Af figur 5.3 nedenfor fremgår det, at der fra 27 til har været fald i antallet af personbiler på både indenrigs og udenrigs ruterne på hhv. 1 og 11 pct. Figur 5.3: Udviklingen i antallet af personbiler på indenrigs- og udenrigsfærgeruter (indeks 1= 25) Indenrigs Udenrigs

18 Side 18/19 6. Status på transport via luft I dette afsnit redegøres der for nøgletal for lufthavnene med henblik på at beskrive udviklingen i gods- og persontransport via luft. Fald i godstransport via luft Lufthavnene har også mærket den økonomiske krise i form af fald i godstransporten. I figur 6.1 ses det at godstransporten via luft steg markant fra 25 frem til. Fra til er godstransport via luft faldet med 413 tusinde ton svarende til et fald på ca. 2 pct., dog er mængden af gods transporteret stadig langt over 25 niveauet. Figur 6.1: Godstransport med luftfart, antal ton betjent i danske lufthavne ton

19 Passagertransporten i vækst igennem hele I tabel 6.1 fremgår det, at alle tre store danske lufthavne har haft stigende passagertal igennem hele ift.. Væksten i passagertallene fortsætter i 211 for København og Aalborg lufthavn, imens Billund har et fald på 1,2 pct. Side 19/19 Tabel 6.1: Vækst i passagertal i de store danske lufthavne ift. samme periode året før, i procent. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 211 København -16,2-1,2-7,2,3 12,4,8 12,2 11,9 3,2 Billund -1,8-14,7-11,1, 11,2 7,8 18,4 8,2-1,2 Aalborg -11,4 2,1 1,8 28,8 38,5 13, 19,5 7,2 2,

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT Side 1/14 Dato J. nr. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus tjener som formål at beskrive den seneste udvikling i transportsektoren. Indledningsvis sammenfattes seneste

Læs mere

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT Side 1/14 Dato J. nr. 29. oktober 212 21-3373 Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus tjener som formål at beskrive den seneste udvikling i transportsektoren. Indledningsvis

Læs mere

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER TRANSPORT 2009:4 19. februar 2009 9 pct. færre afrejsende i 4. kvt. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Finanskrise og Sterlings konkurs vendte udviklingen

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Nettotilgangen til ledighed har siden 21 været tæt på nul

Læs mere

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler February 24, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen.

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Til TMU og ØU NOTAT 22-09-2011 Trængselsindeks for perioden 2001-2010 Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

Nøgletal for Transport 2005 er også tilgængelig på Danmarks Statistiks (www.dst.dk) og Transport- og Energiministeriets (www.trm.dk) hjemmesider.

Nøgletal for Transport 2005 er også tilgængelig på Danmarks Statistiks (www.dst.dk) og Transport- og Energiministeriets (www.trm.dk) hjemmesider. Forord I samarbejde med Transport- og Energiministeriet udgiver Danmarks Statistik Nøgletal for Transport 2005. Tilsvarende årlige publikationer er udkommet siden 1998. Formålet med publikationen er at

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, fjerde kvartal 214 I nyhedsbrevet er samlet 12 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til de seneste års krise, men har alligevel oplevet en noget bedre økonomisk

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Regionalt barometer for Region Sjælland, februar 2014

Regionalt barometer for Region Sjælland, februar 2014 alt barometer for, februar 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi har efter fem kriseår stadig ikke for alvor genfundet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for 213 på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351 Transport Transport 1. Vejtransport Figur 1 Vejnettet Der var 71.951 km offentlig vej i Danmark pr. 1. januar 2003, hvoraf 84 pct. var kommuneveje. Længden af det offentlige vejnet er steget med næsten

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009 DI PROGNOSE Organisation for erhvervslivet DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst maj Økonomiske indikatorer peger på flad vækst En række ledende økonomiske indikatorer viser,

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 20. maj 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2014 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig Over hver femte ung uden uddannelse er ledig I løbet af den økonomiske krise er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men med en klar tendens til, at den er steget mest for de unge. De nyeste tal viser,

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Flot fremgang i dansk eksport

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Flot fremgang i dansk eksport NØGLETAL UGE 32 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Flot fremgang i dansk eksport Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge har vi fået positive tal for udviklingen i dansk eksport, hvor der var pæn fremgang

Læs mere

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften DI Danmarks geografiske udfordringer og muligheder Den 29. april 2016 TQCH Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften i Danmark Initiativer der forbedrer de generelle rammevilkår for industrivirksomhederne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

I samarbejde med Trafikministeriet udgiver Danmarks Statistik Nøgletal for Transport 2004. Tilsvarende årlige publikationer er udkommet

I samarbejde med Trafikministeriet udgiver Danmarks Statistik Nøgletal for Transport 2004. Tilsvarende årlige publikationer er udkommet Forord I samarbejde med Trafikministeriet udgiver Danmarks Statistik Nøgletal for Transport 2004. Tilsvarende årlige publikationer er udkommet siden 1998. Formålet med publikationen er at give en summarisk

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Regionens beskæftigelse stiger og ledigheden falder. Omsætningen udvikler sig knap så positivt som tidligere, men

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i juli til -16 fra -20 i juni. Således har virksomheder i branchen stadig negative forventninger til ordrebeholdningen, om end den negative stemning er blevet mindre i juli.

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000.

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Socialstatistik i Odense Kommune -. Nr. 3 Oktober 00 Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere af en række

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere