GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen"

Transkript

1 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen

2 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej side 7 Bays Vej side 10 Birkevænget side 11 Damsmosevej side 16 Grimstrup By diverse matrikler side 18 Grimstrupvej side 20 Hasagervej side 37 Hunseby By diverse matrikler side 47 Hunseby Strandvej side 73 Kampers Vænge side 95 Kirkevej side 98 Knuthenborg Park side 109 Knuthenborgvej side 113 Lindehusvej side 142 Lomosevej side 145 Lucernevej side 146 Lærkevej side 148 Maglemer By diverse matrikler side 152 Maglemersvej side 165 Mosehavevej side 167 Mosevænget side 169 Møllevej side 172 Nørremarksvej side 186 Skelstrup By diverse matrikler side 187 Skelstrupvej side 189 Skibevej side 197 Skidenstræde side 213 Skolevej side 215 Skolevænget side 221 Tokkeløkkevej side 224 Vestre Landevej side 225 Østre Landevej side 230 Åmosevej side 236 By- og sogneforkortelser side 237 Matrikelnøgle til adresser side 239

3 3 Indledning Som slægtsforsker og interesseret i lokalhistorie må man besøge mange kilder for at finde frem til beskrivelse af ens aner. For mit vedkommende har jeg gennem år og dag skullet gennemgå mange kilder omkring Grevskabet KNUTHENBORG, fordi jeg har mange aner der. Stærkt inspireret har jeg skævet til, hvad der er udgivet af udmærkede fortegnelser over gårde under godserne nu beliggende i Sakskøbing Kommune - udgivet af tandlæge Norman V. Stenstrup og folk i Sakskøbing Lokalarkiv. Sådanne fortegnelser burde også skrives for Grevskabet Knuthenborg. Og denne måtte gerne udvides til at omfatte samtlige ejendomme - gårde, huse og jordparceller helt op til nutiden. Jeg var klar over, at jeg stod for en enorm opgave, da jeg gik i gang i Grundmaterialet ejendomme, langt over personnavne m/data er lagt i computeren og derefter redigeret. Grevskabet KNUTHENBORG havde en udstrækning, der i dag udgør næsten hele Maribo Kommunes landdistrikt. Kun Maribo Landsogn (Revshale by), Engestofte Gods (dele af Hunseby sogn, Anderstrup og Skelstrup byer), Søllestedgård Gods (Stokkemarke sogn, Løjet, Abed og Tjennemarke byer), Halsted Kloster (Stokkemarke sogn, Skovhuse by) og Christianssæde Gods (Østofte sogn, Langet by) havde små enklaver i kommunens område, som ikke er med i denne fortegnelse. Heller ikke Grevskabets strøgods i Rødby, Nebbelunde, Krønge, Bursø og Holeby er med i denne serie. Grevskabets spredte besiddelser i disse sogne blev afhændet til fæstebønderne i midten af 1800-tallet. Det tilbageværende brugbare materiale har jeg samlet i over 1000 sider, hvilket ikke er muligt at udgive på én gang. Derfor har jeg måttet opdele ejendomsbeskrivelserne til udgivelse for hvert enkelt sogn. Nærværende fortegnelse vedrører således alene HUNSEBY sogn. Gennem hele dette projekts realisation har jeg trukket på manges velvilje. Jeg vil først og fremmest takke greveparret Knuth og medarbejderne på godskontoret, hvis velvilje og forståelse var den vigtigste forudsætning for projektets gennemførelse. Desuden også tak til personalet på arkiverne, tinglysningskontoret og matrikelstyrelsen for hjælp og overbærenhed. Jeg håber at jeg med denne publikations-serie kan bidrage med oplysninger til inspiration for lokalhistorikere, slægtsforskere og andre interesserede i lokalområdet. Rødovre oktober 2002 Henning Steen Christensen

4 4 Forord Agerlandet styres af menneskene. Jorden har jo ligget uforandret til alle tider, mens mennesket kommer og går, og hver mand har sat sit præg på landskabet - plantet og ryddet. Nye strukturer har inddelt landskabet og menneskets bygninger er opført, flyttet og nedrevet. Ejer vi luften? - Nej - den bruger vi. Ligeså med vor jord. Joh - vil nogen sige - man kan da godt eje jord, rent juridisk og retsligt. Ret beset er det jo kun en brugsret, der går fra bruger til bruger og som er genstand for handel eller som afgiftsobjekt. Hvis vi ønsker at flytte, kan vi jo ikke tage jorden med - allerhøjst den i potteplanten eller nogle få sjældne sten - ellers intet. Vi bliver nødt til at overlade brugsretten til andre. Denne kæde af jordbrugere - det være sig af større eller mindre arealer - lige fra dem der benyttede jorden for første gang og i al fremtid ville hver især sige "marken min". Forfatteren Martin A. Hansen ( ) har meget rammende beskrevet denne lange kæde af jordbrugere: "Det danske landskab er et kulturlandskab, kan vi sige. Det er et kunstværk. Det er vor folkekunst, et uhyre billede, som halv femte årtusinds mennesker har formet på, før det blev som nu. Så længe er det siden de første bønder begyndte at dyrke jorden og begyndte at rejse deres stendysser. Så gamle er vore ældste bygninger, så gamle de ældste marker. Jeg kan fra mit arbejdsrum sidde og se ud over en mark. Jeg kender godt den landmand, som ejer og dyrker den mark. Jeg har hørt om den bonde, som havde den før ham, men ham har jeg ikke kendt. I gamle papirer kan man læse, hvad de bønder hed, som dyrkede den samme mark for hundrede, to hundrede, ja næsten tre århundreder siden. Men det er bare deres navne, der står i papirerne. Der står ikke hvad de gik og tænkte og snakkede om. Bare navnene. Og navnene er glemt af alle, der nu bor i landsbyen. Og deres grave findes ikke mere. En grav fra nyere tid varer ikke længe. De er borte, ingen spor efter dem, kun navnet i de gamle gule papirer. Og går man så fire århundreder tilbage er der ingen papirer, som gemmer navnet på den mand, som den gang havde jorden. Han og hans kone, hans børn, hans karl og pige, hans dyr, al hans tale og hans tanker, alting er forsvundet i mørket, og hvor længe vi så ledte, ville vi intet få at vide om ham. Men før ham har der gået mange, mange på den mark. Glemte, borte alle sammen. I nærheden af marken ligger en langdysse. Det er da meget muligt at den jord var dyrket for fire tusind år siden. Tænkte man sig nu, at alle de bønder, som har dyrket den plet jord i tidernes løb, kom og besøgte ham der nu har gården, så kunne de ikke være i hans hus, for de ville være mellem hundrede og halvandet hundrede i tal. Og de ville stå og se på hverandre, i vidt forskellige klædedragter, og mange af dem ville ikke forstå et muk af hinandens tale, så uhyre meget er sproget forandret i tidens løb. Men stillede de sig op på række, med første bonde i den ene ende og så den næstældste, og så den tredje og så videre, så kunne snakken gå lige fra den ene ende til den anden, så kunne de fortælle historier fra den ene ende til den anden af en lang række, så selv om historien lød helt anderledes i den nulevende bondes mund, så var det samme historie alligevel. Sådan er erindringen gået i den lange række, fra mand til mand, og det kan hænde vi har enkelte historier, som synes at stamme fra de ældste." (Martin A. Hansen: Til minde Gyldendal 1955 Side 89 Niels Pedersen den folkelige taler) Andre har også beskrevet tidens gang: Pastor emer. Bent Suurballe, Stubbekøbing, leverede et foredrag i Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn i februar Han henledte os på ovennævnte citat og havde endvidere også følgende tankevækkende ord: " at vi mennesker i al almindelighed har kendt vor far og mor, bedsteforældre og muligvis også oldeforældre - og tænk, hvis man er heldig, så vil man også kende sine børn, børnebørn og oldebørn. Det vil sige, at du står i centrum for 7 generationer og kender dem alle!!" ( 7 generationer spænder over ca. 150 til 200 år.) - og hvor mange kan gå 200 år tilbage i sin slægts historie??

5 5 Efter den store landboreforms gennemførelse i slutningen af 1700-tallet og den senere udskiftning i begyndelsen af 1800-tallet forandredes jordenes inddeling radikalt. Førhen lå al bebyggelse samlet i landsbyerne og gårdenes tilhørende jorder lå spredt udenom i uhensigtsmæssige strimler af jordlodder. Udskiftningen indebar en omfattende omfordeling af jorden og den betød en reel udflytning af gårdens bygninger til de nyindrettede driftsenheder. Disse enheder blev senere lig med inddelingen i den ny matrikel fra 1840'erne. Resultatet ser vi jo den dag i dag, hvor gårdbygningerne ligger spredt rundt i landskabet. I mange tilfælde nedbrød man gårdbygningerne og flyttede dem fysisk til marken udenfor. Bindingsværks-bygningen var et smart samlesæt uden fastnaglet tømmer. I andre tilfælde blev bygningen helt eller delvis tilbage i landsbyen og dannede bolig for aftægtsfolk eller husmænd med en mindre tilbagebleven jordlod. Som regel var gården i landsbyen omkranset af en stor have, der jo skulle forsyne gårdfamilien med naturalier hele året rundt. Dette forsyningsgrundlag ses også i de store haver, der i dag omkranser gårdbygninger. Nærværende fortegnelse beskriver de familier, der ifølge "de gule papirer" har indflydelse på de enkelte ejendomme - dem der har pløjet og gravet. Jeg har ikke forsøgt mig med historieskrivning, og jeg har ikke nok lokalkendskab til at sætte "kød på" de enkelte ejendomme - mange af dem kunne sikkert supplerende beskrives med en særlig arkitektur, usædvanlig skæbne eller med markante beboere. Der er udgivet mange flotte bøger med beskrivelser af topografi og større gårde. Knuthenborgs Historie er beskrevet i flere værker. Om HUNSEBY SOGNs historie kan læses i diverse opslagsværker. Grevskabet Knuthenborg udfæstede i tidligere tid sine gårde. Hvis bonden overholdt forpligtelserne overfor herskabet og i det hele taget "opførte sig pænt", kunne fæstet vare for livstid plus eventuelt efterlevende enke. I midten af 1800-tallet begyndte grevskabet at afhænde gårde til arvefæste. Af papirerne fremgår, at fæsteren betalte gårdens vurderingspris til grevskabet. Husmandssteder og huse uden jord blev almindeligvis også udfæstet på livstid indtil 'erne, hvor man gik over til udleje på op til 1/2 års opsigelse fra begge sider. Dette kunne indebære, at f.eks en efterlevende enke ikke altid kunne vedblive stedet, hvis en anden "god husmandsfamilie" trængte sig på. I fæsteprotokollerne var der langt op i 1800-tallet anført årsagen til at en bonde blev frasat sin gård. Det blev man "råt og brutalt", hvis årsagen var sygdom, fattigdom, ødselhed, dovenskab, eller hvis man ikke på andre måder behagede grevskabets fuldmægtige (især ridefogden). En enkelt - i vore dage morsom - årsag var "skarnagtighed". Grevskabets interesser var jo at jorderne blev passet, så indtægterne til herskabet var sikret. Der var ikke plads til meget "slendrian". Denne fortegnelse går først og fremmest på navne og data for brugere og senere ejere af grevskabets jorder. Forfatteren har registreret hartkorn og arealangivelser med det formål at holde styr på de mange udstykninger og sammenlægninger gennem årene. Arealangivelserne er ikke anført i det færdigredigerede, ligesom økonomiske oplysninger, købspriser og vilkår i øvrigt ikke er anført. Det kan nævnes, at der ved overgangen til arvefæste i midten af 1800-tallet almindeligvis betaltes omkring 4000 Rigsdaler for en gennemsnitsgård med 6 tdr. hartkorn. Udgangspunktet for denne fortegnelse er nuværende postadresser. Disse ejendommes historie er ført tilbage ifølge ejendomsregistre, som de fremgår af kilderne, ligesom personnavne er anført som fundet i kirkebøger og folketællingslister. Det er jo sådan, at de oprindelige hovedmatrikler med tiden er udstykket, opdelt og siden sammenlagt på kryds og tværs. Herudover er ejendomsbygninger opført og nedrevet i perioden. Forfatteren til denne bog kender ikke det lokale landskab i detaljer, men fra min barndom i Skørringe kan jeg erindre mange huse og bygninger der, som ikke findes mere. Ved systematisk sammenhold af oplysninger er det med nogle få undtagelser lykkedes at danne et godt billede af det historiske forløb. Ingen er ufejlbarlige, men jeg har ved gennemgang af mit grundmateriale stødt på oplysninger, som ved nærmere prøvelse ikke har vist sig korrekte. Hvis oplysninger ikke har vist sig sikre, er de udeladt. Det samme gælder personoplysninger. Større uoverensstemmelser eller usikre angivelser er ikke viderebragt i fortegnelsen. Dog har jeg tilladt mig at medtage personers årstal med udsving op til 5 år, når der ellers er sammenhæng på andre måder. De indsamlede personnavne fremtræder meget forskellig i stavemåder. For at kunne behandle materialet i database har det været nødvendigt for mig at standardisere visse fornavne, f.eks. er Christine anført som Kristine, Gjertrud som Gertrud, "Sophie" som "Sofie". Derimod er "Ane", "Anne", "Anna" anført som de mest er forefundet. Fortegnelsen er suppleret med oplysninger fra fæsteprotokollen, som ikke har kunnet placeres på ejendommene som vi kender dem i dag,. Jeg håber, at slægtsforskeren også kan drage nytte af disse supplerende oplysninger. Henning Steen Christensen

6 6 Kilder og forkortelser Fortegnelsen er en sammenskrivning af utrykte kilder: Fæsteprotokoller for Grevskabet Knuthenborg Knuthenborg Gods (protokol mangler - desværre en hel generation af fæstere - derfor er fæsteoplysninger forud for 1769 kun anført f.s.v. fæsteren med bestemthed kan identificeres) Tiendeprotokol 1750 Knuthenborg Gods Realregistre Landsarkivet for Sjælland.m.v Tingbog Tinglysningskontoret i Maribo Matriklernes adresseliste 2000 Maribo Kommune Skøde og Panteprotokol Landsarkivet for Sjælland m.v. Folketællingslister 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1860 Landsarkivet for Sjælland m.v. Folketællingslister 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921 Rigsarkivet Kontraministerialbøger Landsarkivet for Sjælland m.v. Matrikelkort er aftegnet i rids med udgangspunkt i de kort, der blev anvendt i perioden 1840-ca Kort- og Matrikelstyrelsen Målebordsblade 1: er fotografisk gengivelse med tilladelse fra Kort- & Matrikelstyrelsen (A ) Lensgrevefamilien Knuths familieforhold er gengivelser fra Dansk Adels Årbog, TRAP Danmark IV, 3 (årgang 1955), samt SLOTTE & HERREGÅRDE v/c. C. Haugner (årgang 1965) For de ældre kilders vedkommende er fundet uoverensstemmelser og fejlskrivninger, specielt med persondata. I nogle tilfælde vil læseren kunne finde forskydninger i forhold til egne oplysninger. Persondata går på grund af den nu gældende arkivlov ikke længere frem end til og med Forkortelser Gbe gårdbestyrer Ge gårdejer Gf gårdfæster Gfo gårdforpagter Hbe husbestyrer He husejer m/u jord (= parcellist eller husmand ) Hf husfæster m/u jord Hl huslejer m/u jord Hfo husforpagter af jord Je ejer af jordlod Jf fæster af jordlod Jfo forpagter af jordlod Jl lejer af jordlod allodial nævnt efter lensgreverne Knuths navne er betegnelse for deres private ejendom, d.v.s. modsætningsvis alle andre ejendomme, der var i grevskabets regi Angivelse f.eks (>øst-6a) efter et personnavn betyder at vedkommende kommer fra matr. 6 a Østofte. Hvis der kun står et forkortet by eller sognenavn betyder det at personen er indrejst fra vedkommende sogn. Angivelsen (mag- 16a>) efter øvrige data betyder at personen rejser til matr. 16 a Maglemer eller rejser til et angivet sogn. En persons fødselsangivelse anføres som (*øst-6a) efter samme princip. Se sogneforkortelserne bagest i bogen.

7 7 Anderstrupvej Anderstrupvej 16 Matr. 13 b Anderstrup (udstykket fra 13a) 13 a er oprindelig en lille ejendom, dyrket af fæstere og ejere af Anderstrupgård (=matr. nr. 5 a m.fl. der ikke hørte under Knuthenborg) He 1961 He 1986 He 1994 Inger Marie Jacobsen Kaj Gunnar Hansen Kirsten Bendix Ellesø og Kris Ellesø

8 8 Anderstrupvej 26 Matr. 6 o Anderstrup Postgården (gårdbygninger til tidligere matr. 6 a Anderstrup, der beskrives her) Gf e.1750 Christen Rasmussen h. Karen Madsdatter Gf 1785 Anders Olsen h Ane Dorthe Jensdatter b. Ole 1786, Inger 1790 Gf 1792 Hans Pedersen (>øst) h. ovennævnte Ane Dorthe Jensdatter b. Margrethe 1793, Kathrine 1797, Peder , Peder 1802, Maren 1804, Anne 1808, Johanne 1809, Anne Sofie Gf 1840 enken Ane Dorthe Jensdatter Ge 1845 søn Peder Hansen h. Karen Nielsdatter 1814(*våb)-1866 b. Niels 1832(and-6c>), Henrik 1833(and-6b>), Maren Kirstine 1837, Bodil 1839(and-6g>), Ane Dorthe 1842, Hans Peder 1843, Ole 1845, Inger 1849(sør-12a>), Maren Kathrine 1858 Ge 1866 søn Hans Peder Pedersen h. Marie Nielsdatter 1851(*våb)- b. Peder Carl 1869, Jens Peder 1871, Alfred Georg 1876, Carl Amandus 1881, Nielsine Emma 1889, Niels Peder Christian 1891 Ge 1915 søn Niels Peder Christian Hansen og datter Nielsine Emma Hansen Ge 1923 Niels Peder Christian Hansen alene Ge 1959 Holger Jensen Ge 1965 Leif Jørgensen Ge 1968 Helge Thiesen Hansen 1974 Jorden solgt fra He 1974 Ann-Lis Andersen He 1974 Jan Geneser He 1982 Viggo Pørtner og Lis Bente Vorning Nielsen He 1991 Ib Christensen He 1994 Merethe Møller Christensen og Johnny Nielsen

9 9 Anderstrupvej 28 Matr. 7 b Anderstrup (tidligere plads for den udflyttede gård matr. 7 a Anderstrup) Forud er fæstere og ejere fælles med 7 a He 1861 Jens Christiansen 1838(*hun-33)-1920 h. Sidsel Henriksdatter 1836(*våb)-1918 b. Rasmus Christian 1869, Karen Marie 1870, Henrik Vilhelm 1874, Hans Peder Samme køber matr. 4 i Anderstrup (hører ikke under Knuthenborg) He 1920 Hans Peder Jensen h. Laura Amalie 1884(*våb)- b. Jens Aage 1907, Edith Dagmar 1908, Ejner 1911, Carl 1914, Knud Jorden frasolgt til ejer af matr 7 e Anderstrup (se denne) He 1972 He 1972 He 1989 enken Laura Amalie Jensen E. Dagmar Larsen Helen Jytte Andersen Anderstrupvej 32 Matr. 7 e Anderstrup (udstykket fra 7 b) He 1953 He 1993 Knud Martin Jensen Karen Margrethe Jensen Anderstrupvej 36 Matr. 6 g Anderstrup (udstykket fra 6 a) He 1865 Peder August Sørensen 1835(*eng)-1914 (hun-16æ>) 1h. Bodil Pedersdatter 1839(*and-6a)-1885 b. Karen Petrea 1868, Jens Peder 1871, Sidsel Botilde 1874, Søren h. Karen Marie Jørgensdatter 1842(*tor)- He 1883 Jørgen Mortensen Dyre(>hun-19L) - se data der (øst-47a>) He 1892 Hans Christian Nielsen 1858(*sto-67a)- (gri-6k>) h. Maren Johanne Jørgensen 1866(*sle)- b. Thora 1894 He 1918 Niels Christian Jensen(>hil-27b/ske-10o) - se data hil-27b He 1939 Carl Jensen He 1976 Valborg Jensen He 1977 Ninna Birthe Jensen, g. Christoffersen

10 10 Bays Vej Bays Vej 4 Matr. 26 a Maglemer Hf f.1787 Niels Pedersen h. Margrethe Larsdatter i 2.æ. Hf 1799 Adolf Clausen h. Anne Sofie Olsdatter b. Claus 1796, Margrethe 1799, Mads 1803(hun-30a>) Hf 1818 Jacob Madsen h. Karen Kirstine Poulsdatter b. Juliane Marie , Mads 1821, Niels Hf 1845 Christen Hansen h. Anne Sofie Sørensdatter 1825(*hil)- b. Hans 1847, Niels 1849, Karen Margrethe 1851, Maren Kirstine 1853, Ane Hansine Sofie 1856, Hans Søren 1858, Maren Margrethe 1862, Mads Carl 1867 Hf 1871 enken Anne Sofie Sørensdatter 1825(*hil)- Hl 1880 Knud Hansen Fynbo h. Maren Kirstine Christensdatter 1844(*sto)-1903 b. Karen Caroline Kirstene Sofie , Hans Christian Carl 1866, Karen Kirstine Sofie 1868, Marie Oline Margrethe 1871, Anna Johanne 1873, Ole Peder 1875(mag-29b>), Jacobine Kathrine 1878, Laurits 1880, Niels Henrik 1881(gri-6g>), Jørgen Thomas 1885(gri-6g>), Carl Christian 1887(usa>) He 1900 ovennævnte Knud Hansen Fynbo He 1909 Rasmus Peder Rasmussen(>ske) (mag-2u>) h. Jenny 1882(*sve)- b. Kaj Ernst Henry 1910, Karen 1912 He 1912 Rasmus Martin Rasmussen 1879(*krø)-1924 (hau-3c>) h. Augusta Emilie Josefine Johnsen 1885(*nys)- b. Carla Valborg 1909(*fug), Marie Sofie 1911(*krø), Zella Nielsine 1913, Edith Helga Käthe 1916, Helga Agnete 1919, Anna Ragnhild 1921 He 1916 Niels Christian Jensen(>ske-10o) - se data hil-27b (and-6g>) He 1918 Jens Peder Andersen - ejer også 30a - se data der He 1924 Niels Peder Jørgensen(>øst) og Thorvald Jørgensen(>øst) He 1926 Niels Peder Jørgensen alene He 1932 Jacob Sidor Je 1954 Edvard Madsen - ejer af matr. 20 a m.fl. Maglemer Je 1963 Maribo Kommune Je 1991 Dan Finans A/S 1991 Samme køber matr. 27 a Maglemer, der inddrages under denne matrikel Je 1999 Lolland-Falsters Køretekniske Anlæg ApS

11 11 Birkevænget Birkevænget 1 Matr. 10 l Hunseby (udstykket fra 10 a) Margretheskolen He 1960 Hunseby Kommune Birkevænget 3 Matr. 10 r Hunseby (udstykket fra 10 l) He 1984 Sven Hagstrøm Birkevænget 5 Matr. 10 s Hunseby (udstykket fra 10 l) He 1983 Jørgen Pedersen og Karina Bott Birkevænget 7 Matr. 10 t Hunseby (udstykket fra 10 l) He 1979 He 1997 Jens Ibsen Margrethe Kraus Birkevænget 9 Matr. 10 n Hunseby (oprindelse kendes ikke) He 1975 He 1975 He 1980 He 1991 He 1991 Terkel Jacobsen Finn Winther Nielsen Erling Larsen Steen Pedersen Maja Bøgwald og Michael Henriksen

12 12 Birkevænget 13 Matr. 10 e Hunseby (udstykket fra 10 d) He 1859 smed Marqvart Jørgensen 1828(*err)- (ske>) h. Kirstine Jensdatter 1841(*øst)- b. Peder 1859 He 1864 Rasmus Pedersen (>hun) He 1871 smed Hans Henrik Frederiksen 1840(*sto-49a)-1894 h. Kathrine Kristine Rasmusdatter 1844(*hun-34a)-1905 b. Rasmus 1867, Karen 1880(*sto) 1873 Samme købt ejendommen matr. 29 e Maglemer - solgt igen 1884 He 1894 enken Kathrine Kristine Rasmussen He 1905 snedker Viggo Bernhard Hansen h. Karen b. Charles 1899 He 1906 Peder Thomas Jacobsen h. Marie Alstrøm He 1910 tømrer Søren Jens Valdemar Sørensen 1869(*jyl)- h. Maren Kristine Bolette Jørgensen b. Hans Christian 1900, Emil 1901, Poul Smilov 1904, Marie 1906, Else 1908, Jørgen Vinther 1911, Bernth 1912, Vera 1915, Keld 1919 He 1953 Frederik Rasmussen Birkevænget 15 Matr. 10 h Hunseby (udstykket fra 10 e) He 1865 skrædder Rasmus Larsen 1821(*våb)-1890 h. Karen Trine Jensdatter b. Jensine Caroline Frederikke 1852, Carl Frederik 1855, Karen Stine 1855, Anna Dorthea 1861, Lars Julius 1867 He 1881 Carl Frederik Rasmussen (nyk.f>) He 1886 He 1933 He 1969 He 1980 He 1982 He 1988 He 1992 He 1996 He 1998 He 1999 Edvard Ahlstrøm 1858(*mar)- h. Kristine Hansdatter 1854(*øst)- b. Marie 1883, Christian 1886(ban-40b>), Frederik 1888, Carl 1891, Sofie 1896 Søren Johan Frederik Christian Hansen Erik Hans Hansen Bente Jacobsen og Eskild Jacobsen Eskild Jacobsen Niels Birger Jacobsen Nørre Alle Invest ApS Torben Holmqvist og Merete Hansen Merete Hansen Frank Jensen

13 13 Birkevænget 17 Matr. 10 f Hunseby (udstykket fra 10 d) He 1859 skomager Søren Hansen 1831(*mar)-1903 h. Ane Kirstine Hansdatter b. Hansine Louise 1862 He 1903 Jens Christian Edvard Christiansen h. Margrethe Rasmussen He 1912 Hans Jørgen Hansen(>mag) 1887(*hil)- h. Anna 1889(*ols)- b. Svend Aage 1911, Ellen 1912, Johanne 1914 He 1918 Frederik Hansen Dall 1880(*jyl)- h. Martine 1886(*sle)- b. Hans 1910(*jyl), Rasmus 1913(*jyl), Inger 1914(*jyl), Anna 1917 He 1921 Martin Due(>våb) He 1923 Marinus Malmborg 1886(*hal)- h. Marie 1888(*hil)- b. Carl 1908, Svend 1911 He 1926 Hans Christian Herman Pedersen 1930 Samme købt lille parcel matr. 10 i Hunseby (udstykket fra 10 g) He 1932 Frederik Nielsen He 1942 Henry Ahlstrøm He 1945 Aage Meincke He 1957 Martha Margrethe, f. Jensen, nu g.hansen He 1973 Erling Larsen He 1980 Hans Hansen He1993 Karl Christoffersen Birkevænget 19 Matr. 10 g Hunseby (udstykket fra 10 d) He 1860 Mads Christiansen 1837(*hun-33)-1915 h. Hanna Andersson 1838(*sve)-1910 b. Maren Katrine 1859, Niels 1862(sto-4b>), Christian 1865(hun-33>), Karen 1867, Ane Inger 1870, Jens Christian 1874, Folmer Frederik 1877, He 1915 datter Karen Madsen He 1928 Peder Thorvald Hansen He 1957 Erna Petersen

14 14 Birkevænget 21 Matr. 11 a Hunseby Skræppegård Ifølge ældre matrikelkort benævnt Skræppe Lod Gf f.1787 Lars Larsen h. Maren Hansdatter b. Hans 1767, Christen 1781 Gf. f.1801 søn Hans Larsen h. Johanne Nielsdatter b. Rasmus 1791, Jens 1794, Kirsten 1795, Bodil 1797, Niels 1799, Inger 1803, Anne 1805, Maren 1807, Lars 1809, Hans 1812 Gf 1815 Peder Rasmussen (>øst-langet) h. Maren Jacobsdatter ca Gården udflyttet Gf 1841 Hans Hansen (>se ovenf.) h. Maren Kirstine Pedersdatter b. Rasmus 1840, Maren Johanne 1843, Ge 1846 enken Maren Kirstine Pedersdatter Ge 1847 Jørgen Rasmussen 1821(*øst-)-1896 h. ovennævnte Maren Kirstine Pedersdatter b. Hansine Petrea 1852, Hans Peder 1859, Ge 1894 søn Hans Peder Jørgensen h. Karen Kristine Marie Christensen b. Olivia Georgine Marie Petrea 1898 Ge 1901 enken Karen Kristine Marie Christensen Ge 1902 Donatus Taveira Nicolai Christiansen 1877(*nys)- h. ovennævnte Karen Kristine Marie Christensen b. Betty Marie 1902, Hans Verner 1910 Ge 1936 søn Hans Verner Christiansen Ge 1986 Carl Christian Christiansen Birkevænget 2 Matr. 1 n Hunseby (udstykket fra 1 a) Ge 1929 Christen Valdemar Madsen Ge 1943 enken Emma Madsen Ge 1947 Karl Erik Madsen Ge 1947 Hans Christian Rasmussen Ge 1962 Hunseby Kommune 1964 Jordparcel benævnt 1 r Hunseby solgt til ejeren af matr. 1 m 1965 Parceller til Skolevænget frasolgt 1974 Samme købt jordparcel 1 ap Hunseby til sammenlægning med matr. 1 aa Hunseby 1978 Parceller til Skolevænget frasolgt

15 15 Birkevænget 4 Matr. 1 ab Hunseby (udstykket fra 1 n) (Maribo Kommune) 1975 Arealoverførsel fra matr. 1 aa Hunseby Birkevænget 6 Matr. 1 aa Hunseby (udstykket fra 1 n) (Maribo Kommune) 1975 Matr. 1 ap Hunseby inddraget under denne matrikel 1975 Arealoverførsel til matr. 1 ab Hunseby Birkevænget 14 Matr. 1 l Hunseby (udstykket fra 1 a) Ge 1929 Hans Emil Rasmussen Ge 1943 Jens Peder Christian Lolle 1960 Samme købt jordparcel matr. 9 h Hunseby (udstykket fra 9 a) Ge 1978 Jan Lolle 1983 Samme købt jordparcel matr. 1 at Hunseby (udstykket fra 1 am), der er inddraget under denne matrikel

16 16 Damsmosevej Damsmosevej 1 Matr. 8 c Hunseby (udstykket fra 8 a) He 1926 He 1948 Frederik Marcus Knuth Lilli Pilemann Damsmosevej 2 Matr. 8 i Hunseby (udstykket fra 8 a) Je 1926 Landbrugsministeriet He 1926 Carl Jacob Christensen(>hau) He 1954 Erik Verner Hansen 1964 Samme købt jordparcel matr. 8 o Hunseby (udstykket fra 8 a), der er inddraget under denne matrikel 1988 Samme købt jordparcel matr. 8 x Hunseby (udstykket fra 8 k), der er inddraget under denne matrikel. Tidligere i 1964 er jordparcel matr. 8 y Hunseby (udstykket fra 8 k) inddraget under 8 x 1988 Jordparcel benævnt matr. 8 aa Hunseby solgt til ejer af matr. 8 f Hunseby og sammenlagt med dennes ejendom matr. 8 k Hunseby Damsmosevej 4 Matr. 8 v Hunseby (udstykket fra 8 k) He 1965 He 1992 He 1992 He 1997 He 1999 Jens Ole Liljegren Birthe Birling Niels Larsen Marlene Tingsted Nielsen og Johnny Aron Mikkelsen Johnny Aron Mikkelsen Damsmosevej 6 Matr. 8 e Hunseby (udstykket fra 8 a) He 1926 He 1967 He 1977 He 1982 He 1983 He 1992 He 1994 Frederik Marcus Knuth Karla Marie Jørgensen Henrik Schultz Lia og Svend Hansen Torben Hansen Lars Hansen Inge Lund og Karsten Lund Damsmosevej 10 Matr. 17 z Hunseby (udstykket fra 17 g) He 1989 Jan E. Andersen

17 17 Damsmosevej 12 Matr. 17 h Hunseby (udstykket fra 17 a) Je 1926 Landbrugsministeriet He 1926 Axel Christian Sørensen(>sax) He 1948 Niels Peder Buxbom He 1957 Hans Holtze 1960 Samme købt jordparcel matr. 8 a Hunseby - rest efter større udstykning. I 1998 er matr. 8 a inddraget under denne matrikel He 1964 Bent Ebbe (>sle) He 1998 Richard Preben Hansen - ejer af matr. 8 f Hunseby 1998 Jorden overført til matr. 17 g Hunseby 1998 Arealoverførsel fra matr. 17 g Hunseby He 1998 Lotte Vangerschov Postborg og Martin Baastlund Nielsen Damsmosevej 14 A Matr. 17 d Hunseby (oprindelse kendes ikke) He 1970 He 1989 Adam Wilhelm Knuth Verner Sørensen

18 18 Grimstrup matrikler uden adresseangivelse Matr. 1 b Grimstrup Hl 1873 Ole Larsen 1845(*fug)- h. Bodil Marie Jørgensdatter 1843(*våb)- b. Mads Julius 1867(*våb), Ane Johanne 1868 Hl 1876 Anders Rasmussen 1841(*hil)-1891 h. Ane Margrethe Jørgensdatter 1841(*sle)- b. Bolette 1866(*hil), Kristine 1867(*hil), Hans Peder 1876 Hl 1891 enken Ane Margrethe Jørgensdatter 1841(*sle)- Hl 1914 Jens Jørgen Thomsen - Lejer af matr. 15 b Maglemer Je 1918 vekselerer Peder Ole Suhr - ejer af matr. 1 a Grimstrup - derefter som matr. 1 a Grimstrup Matr. 1 h Grimstrup (udstykket fra 1 f) Je 1871 tømrer Niels Henriksen - ejer af matr. 1 f Grimstrup 1872 Bygningen opført He 1872 Lauritz Jensen 1810(*fug)-1885 h. Karen Helene Rosenberg 1809(*rad)- (findes ej fkt90 e. ) He 1888 Jørgen Clausen 1858(*øst)- h. Dorthe Sofie Peitersdatter 1848(*skø)- b. Carl Peder Claudius 1884(*marLS)- He 1914 vekselerer Peder Ole Suhr - ejer af matr. 1 a Grimstrup - derefter som 1 a Grimstrup He 1947 Helge Hansen 1953 Samme købt ejendommen matr. 1 f Grimstrup He 1976 Betty Hansen Matr. 4 c Grimstrup Skoven Lysemose Je 1926 Frederik Marcus Knuth - derefter som skovejendommen matr. 2 a Bandholmgaard 1991 Matriklen inddraget under matr. 1 a Maribo Ladegård og udgået af matriklen Matr. 5 d Grimstrup Oprindelig gårdsplads for den udflyttede gård matr. 5 a Grimstrup He 1903 Grevskabet Knuthenborg He 1913 Hans Pedersen Hovmand - ejer af matr. 3 a Grimstrup - derefter som matr. 3 a Grimstrup

19 19 Matr. 9 a Grimstrup Hf indtil 1815 Jørgen Rasmussen Møller h. Karen Pedersdatter Hf 1815 Peder Andersen h ovennævnte Karen Pedersdatter Hf 1818 Lars Madsen h. ovennævnte Karen Pedersdatter b. Anne 1816, Dorthe 1818(hil-122>), Mads 1819 He 1852 svigersøn Hans Lorenzen 1809(*bur)-1898( and) h. Anne Larsdatter 1816-(1904( hil) He 1878 Jens Hansen 1846(*eng)- (mls>) h. Ane Jørgensdatter 1850(*eng)-1899 b. Jørgen Peder 1878, Anna Elisabeth 1879, Rasmus 1881, Niels 1883, Christen 1885, Carl 1887, Johanne Kristine 1889 Je 1914 Lars Peder Hansen - ejer af matr. 8 a Grimstrup - derefter som matr. 8 a Grimstrup som jordparcel 1973 Matriklen inddraget under matr. 8 a Grimstrup og udgået af matriklen. Matr. 20 Grimstrup Jernbanens areal i Grimstrup by 3456 m2 Ejer Lollandsbanen A/S

20 20 Grimstrupvej Grimstrupvej 3 Matr. 4 a Grimstrup Gf f.1750 Niels Ibsen Gf 1775 Christen Rasmussen Gf 1780 Jens Andersen Gf 1781 Niels Madsen Gf 1783 Morten Jeppesen h. Karen Christiansdatter Gf 1794 Jørgen Christensen (Kuld) h. ovennævnte Karen Christiansdatter 2h Maren Pedersdatter b. Karen 1823, Peder 1824, Ane 1826 Gf 1827 Rasmus Pedersen Steen 1796(*øst) h. Johanne Rasmusdatter 1801(*san)-1857 b. Maren 1822, Trine 1827, Peder 1829(hun-2f>), Stine 1831, Hans 1833, Karen 1836, Christiane 1839(hil-6b>), Christen 1841, Sofie h. Ane Kathrine Jacobsdatter 1838(*lan)- Gf 1861 Christen Andersen h. ovennævnte Ane Kathrine Jacobsdatter Ge 1866 ovennævnte Christen Andersen Ge 1867 købm. Carl Adolph Westh, boende i Maribo Ge 1873 Christen Rasmussen(>hil-13a) - se data der (avn>) Ge 1881 Peder Andersen Roug, boende på Femø Ge 1886 Adam Vilhelm Knuth (allodial) Gf 1886 Ludvig Frederik Bichel 1841(*tys)-1910 h. Jensine Palmblad 1846(*jyl)- (ske>) b. Ludvig Vilhelm 1869(*kbh), Hilda 1876, Rudolf Hans Jens 1885 Ge 1889 Eggert Christopher Knuth(allodial) Gfo 1910 søn Ludvig Vilhelm Bichel 1869(*kbh)- h. Rasmine 1870(*våb)- b. Svend Christian 1897(*rad) Ge 1912 ovennævnte Ludvig Vilhelm Bichel Ge 1927 Peder Thorvald Christensen Ge 1972 Børge Flemming Christensen Gfo Carl Christian Christiansen - ejer af matr. 18 a Maglemer Gfo Erik Thiesen - ejer af matr. 17 a Maglemer 1996 jordparcel, benævnt matr. 4 d Grimstrup udstykket og følger matr. 17 a Maglemer He 1996 Birthe Johansson og Erik Johansson

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HILLESTED SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HILLESTED SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HILLESTED SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Kilder og forkortelser side 5 Binnitzemark side 6 Binnitzevej

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 BANDHOLM SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 BANDHOLM SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 BANDHOLM SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 5 Bandholms

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 STOKKEMARKE SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 STOKKEMARKE SOGN. Henning Steen Christensen GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 STOKKEMARKE SOGN Henning Steen Christensen 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Birketvej

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 I 1781 fandt udskiftningen sted i Stilling. Indtil da havde bønderne små lodder hist og her i sognet, og de havde skullet være

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Maren Kirstine Andersen 19.01.1870 20.03.1870 Gårdmand Christian Andersen, Villumstrup Kirken Ane Marie Sørensdatter Hansine Frederikke

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgade, 1, FT-1834 Peder Thomsen 32 Gift Avlsbruger Karen Jørgensen 32 Gift Hans kone Ida Thomsen 5 Ugift Deres børn Niels Thomsen 1 Ugift Deres

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1

Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1 Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1 Agerup se Jespersen, Anders Jørgen: søn Niels *13.12.1868 Anders Andersen Degn, 37, gdm., Møllegård ~ Anne Marie Andersdatter, 24, 28.05.1830 Anders Andersen,

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Slægtsbog for Meier-familien Øverup, Tingsted Sogn, Falster. For efterkommere af Hans Peder Nielsen og hustru Sofie Margrethe f.

Slægtsbog for Meier-familien Øverup, Tingsted Sogn, Falster. For efterkommere af Hans Peder Nielsen og hustru Sofie Margrethe f. For efterkommere af Hans Peder Nielsen og hustru Sofie Margrethe f. Hansen Familien Meier i Øverup, Tingsted Sogn på Falster Slægtsbog for Meier familien i Jeg har arbejdet med slægtsforskning siden jeg

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Ejendomsregister Hundstrup til 1997. Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen

Ejendomsregister Hundstrup til 1997. Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen Ejendomsregister Hundstrup til 1997 Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen Ejerlavskoder Eskebjerg 33 Vester Skerninge 21 Flintholm hovedgård 34 Ulbølle 32 Galteløkkerne 35 Skjoldemose Hovedg. 44 Gundestrup

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere