Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård"

Transkript

1 Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger side 6 Lokalplanens bestemmelser side 7 Kortbilag 1

3 REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAG- GRUND OG MÅLSÆT- NING Denne lokalplan omfatter landsbyen Lundegård. Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at fastlægge de fremtidige udviklingsmuligheder for landsbyen Lundegård. Lundegård skal kunne indeholde servicefunktioner til områdets daglige forsyning, og samtidig skal der være mulighed for en begrænset boligudbygning i området. Lokalplanen skal medvirke til at sikre og forbedre de boligmæssige kvaliteter, der i dag er i området. Endelig skal lokalplanen være med til at sikre, at der ikke opstår miljøkonflikter mellem erhverv og boliger i området. EKSISTERENDE FORHOLD Lundegård består af en blandet landsbybebyggelse. I Lundegård er der både boliger, pensionistboliger og enkelte erhvervsvirksomheder m.v. Lundegård er en attraktiv landsby, beliggenhed i naturskønne omgivelser. Lundegård ligger endvidere nær Præstø by. Lokalplanen omfatter en blandet bebyggelse, med gamle gårde, husmandssteder, flere mindre murermestervillaer og typehuse både i ét og 1½ plan. Bebyggelsen fremtræder meget forskellig bl.a. som følge af, at landsbyen er udbygget over en lang tidsperiode. Facadematerialerne er blandede og består dels af blank teglmur, gasbeton, pudset og malet/kalket mur eller træ. Tagene er i tegl, eternit og strå, med en taghældning mellem 20-50, og enkelte ejendomme med flade tage. 2

4 REDEGØRELSE LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen åbner mulighed for en begrænset boligudbygning på op til 17 boliger i Lundegård fremover. Heraf er fire parceller allerede udstykket. Lokalplanen indeholder mulighed for udstykning til boliger, blandet bolig- og erhverv, eller offentlige formål. Lokalplanen fastlægger først og fremmest bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse, samt bebyggelsesregulerende bestemmelser for området. De bebyggelsesregulerende bestemmelser skal sikre, at eksisterende bevaringsværdige træk i bebyggelsen bevares, og at de boligmæssige kvaliteter i området forbedres. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens højde, taghældning, materialevalg m.v. 3

5 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING LOKALPLANENS FOR- HOLD TIL ANDEN PLAN- LÆGNING I ØVRIGT Lokalplanområdet er beliggende i det, der i Regionplan benævnes regionale naturområder med jordbrugsinteresser og områder med væsentlige jordbrugsinteresser. Endvidere støder lokalplanområdet op til særligt friluftsområde, indeholdende kulturhistoriske mindesmærker, hvor beskyttelsen er tillagt stor vægt. Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen. En del af lokalplanområdet er omfattet af en 300 meters byggelinie langs skovbrynet. Endvidere grænser lokalplanområdet op til en 100 meters fortidsminde-beskyttelseslinie. Indenfor lokalplanområdet ligger diger, jf. kortbilag 3, som er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 4. Ændringer af eksisterende lovlige forhold kræver dispensation fra Storstrøms Amt. En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinien. Byggeri m.v. inden for skovbyggelinien kræver dispensation. Jf. Kommuneplan er lokalplanområdet beliggende i landområde L1. For at sikre overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen, er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan ZONEFORHOLD Lundegård er beliggende i landzone, og lokalplanområdet forbliver i landzone. Zonekompetencen vil med den endelige vedtagelse af lokalplanen overgå til Præstø Kommune fra Storstrøms Amt, der hidtil har haft zonekompetencen. TRAFIKFORHOLD Der er 2 indfaldsveje til Lundegård: Egebjergvej og Skovhusevej. I lokalplanområdet ligger endvidere Lundegårdsvej. Med lokalplanen åbnes mulighed for etablering af trafikdæmpende foranstaltninger i Lundegård. Præstø Kommune er vejbestyrelse for veje indenfor lokalplanområdet. Etablering af nye overkørsler, vej- og stitilslutninger eller ændringer af bestående forhold, kan kun ske med Byrådets godkendelse. Lundegård betjenes med offentlig trafik ved Præstø Bussen som alle borgere kan bestille. Der køres jf. køreplanen. 4

6 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Der er anlagt en dobbeltrettet cykelsti mellem Lundegård og Præstø by. FORSYNING Vand Varme El Kloak Lokalplanområdet forsynes af Lundegård Vandværk. Der er individuel varmeforsyning i området. Området er forsynet af SEAS. I henhold til Spildevandsplan er området kloakeret, og spildevand ledes til Dasholmen i Præstø by. 5

7 RETSVIRKNINGER Lokalplanens endelige retsvirkninger. Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan nr. 51 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af planen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra planen, kan kun gennemføres ved ny lokalplan. I henhold til Lov om Planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det vil være af væsentlig betydning for lokalplanens gennemførelse. 6

8 BESTEMMELSER I henhold til Lov om Planlægning (Lov nr. 388 af 6. juni 1991, Jf. lovbek. nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL Det er lokalplanens formål at sikre, at det eksisterende landsbymiljø bevares ved: at området forbeholdes boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål, offentlige formål, at fastlægge udviklingsmulighederne i Lundegård fremover, at åbne mulighed for en begrænset boligudbygning i området, at ny bebyggelse, tilbygninger og vedligeholdelse af bygningsmassen får en udformning, som er i harmoni med den eksisterende bebyggelse, og at nye bebyggelser og tilbygninger ved deres arkitektoniske udformning kan medvirke til at bevare og forbedre karakteren af det eksisterende miljø mest muligt. 2 LOKALPLANENS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr.: 2c, 2e, 2g, 2h, 3aa, 3ab, 3ac, 3ad, 3ag, 3ah, 3ai, 3ak, 3al, 3am, 3an, 3ao, 3aq, 3ar, del af 3au, 3av, 3ax, 3aæ, 3aø, del af 3b, 3ba, 3bb, 3c, del af 3d, del af 3e, 3l, 3r, 3s, 3v, 3x, 3z, 3æ, 3ø, del af 5b, Egebjerg by, Skibinge, 6a, 6f, 6g, del af 7b, 7c, 7d, 7f, 8c, 8d, 8f, del af 9a, 10c, 10d, 15b, 16a ejerlejlighed 1-2, 16b, 16c, 16f Endegårde By, Skibinge og del af 14a, 14b, 14f Øen Skovhuse By, Skibinge, samt alle matrikler, der efter den 4. april 2000 udstykkes fra ovennævnte ejendomme Området opdeles i følgende delområder, som vist på kortbilag nr. 2: I: Boligområde II: Blandet bolig- og erhvervsområde III: Område til offfentlige formål IV: Erhvervsområde V: Vandværk og tekniske fællesanlæg 2.3. Lokalplanens område skal forblive i landzone Med bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, overdrages zonekompetencen til Præstø Kommune. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1. Anvendelsen af område I fastlægges til boligformål. Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives en sådan erhvervsvirksomhed, som almindeligvis udføres i boligområ- 7

9 BESTEMMELSER der og fortrinsvist til betjening af det lokale samfund, som efter Byrådets skøn kan indpasses i området under forudsætning af, at virksomheden udøves af den, der bebor den pågældende ejendom, at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, (herunder ved skiltning eller lign.), og områdets karakter ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, at virksomhedens behov for parkeringspladser afholdes på ejendommens areal. Område I må ikke påføres et støjniveau højere end angivet i miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastning fra virksomheder målt udendørs (se nedenstående tabel 1). Mandag-fredag kl lørdag kl Mandag-fredag kl lørdag kl søn- og helligdag kl Alle dage kl Boligområde Tabel 1. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db (A) som funktion af tidsrum og områdetype. Ejendommene må herudover ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed For område II fastlægges områdets anvendelse til blandet bolig og erhvervsområde. Område II er endvidere opdelt i delområde A. Inden for delområde A (del af matrikel nr. 5b Egebjerg by, Skibinge), fastsættes anvendelsen til blandet bolig- og erhvervsformål, samt offentlige formål. Udstykning af området i flere parceller skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. På hver selvstændig matrikuleret ejendom, kan der indrettes én bolig, undtaget herfra dog ejendom til offentlig formål. Inden for område II fastsættes anvendelsen til blandet bolig- og erhvervsformål. 8

10 BESTEMMELSER Inden for område II kan der opføres og indrettes en virksomhed på følgende betingelser: Inden for område II kan der efter Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, udøves erhverv som følgende: Let industri, lager, håndværks- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. Herudover tillige: kontorer, butikker og liberale erhverv samt lignende formål, som efter Byrådets skøn naturligt hører til i området. Inden for område II må der ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening stilles betydelige afstandskrav, herunder virksomheder, som giver anledning til væsentlige støj-, luft- eller lugtgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsom arealanvendelse. Område II må ikke påføres et støjniveau højere end angivet i miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastning fra virksomheder målt udendørs (se nedenstående tabel 2). Mandag-fredag kl lørdag kl Mandag-fredag kl lørdag kl søn- og helligdag kl Alle dage kl Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse Tabel 2. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db (A) som funktion af tidsrum og områdetype Anvendelsen af område III fastlægges til offentlige formål, herunder pensionistboliger Anvendelsen af område IV fastlægges til erhvervsformål, under de i stk nævnte betingelser for indretning af virksomhed. Byrådet kan tillade, at der opføres én bolig i tilknytning til virksomheden Område V må kun anvendes til vandværk og tekniske fællesanlæg for områdets forsyning. 1 Efter retningslinier jf. Vejledning fra miljøstyrelsen, Ekstern støj for virksomheder, November

11 BESTEMMELSER 4 UDSTYKNING 4.1. Ved udstykning i området skal det sikres, at områdets karakter af landsbybebyggelse bevares Der må ikke udstykkes parceller som er mindre end 700 m² Der må højst udstykkes 4 parceller i lokalområde II, delområde A Udstykninger skal foretages i princippet som vist på kortbilag 2. For lokalplanområde II, delområde A er princippet for udstykningen ikke nærmere fastlagt Yderligere udstykning end nævnt ovenfor, må ikke finde sted. 5 VEJ-, STI- OG PARKE- RINGSFORHOLD 5.1. Parkering skal foregå på egen grund. Ved anvendelse til boligformål skal der etableres mindst 2 parkeringspladser pr. bolig Der kan gennemføres trafikregulerende foranstaltninger på Egebjergvej, Skovhusevej og Lundegårdsvej, herunder med beplantning og ændring af vejprofil i det omfang, der viser sig behov herfor Etablering af nye overkørsler, vej og stitilslutninger eller ændringer af bestående forhold, kan kun ske efter Byrådets godkendelse Der åbnes mulighed for etablering af tilkørselsforhold til vandværket i den østlige del af matr.nr. 5b, Egebjerg By, Skibinge. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1. Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 25. Dog gælder det for område IV, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 50. Inden for område V må bebyggelsesprocenten ikke overstige Boligbyggelse må højst opføres i én etage med udnyttet tagetage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 meter over det for grunden fastsatte niveauplan, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Undtaget herfra er skorstene, ventilationsafkast, antenner og lign. Bygningers facadehøjde må ikke overstige 3,5 m i det punkt hvor tagfladen og facademurens linier skærer hinanden. 10

12 BESTEMMELSER Udhuse, garager og lign. småbygninger kan opføres efter bygningsreglementets bestemmelser når hensynet til materialevalg og udseende er tilgodeset Tage skal udformes som symmetriske sadeltage. Taghældningen skal være mellem 25º og 50º. Stråtage og tegltage kan udføres som halvvalmede tage. Ved om- og tilbygninger skal tage, efter Byrådets skøn, tilpasses den eksisterende bebyggelses oprindelige tagform. Garager, carporte og lignende mindre bygninger kan opføres med fladt tag Bygninger til erhvervsformål må ikke overstige 4,5 m i det punkt hvor tagfladen og facademurens linier skærer hinanden. Intet punkt af disse bygningers ydervægge eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over det for grunden fastsatte niveauplan, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Undtaget herfra er skorstene, ventilationsafkast, antenner og lign Nye beboelsesbygninger skal i princippet placeres som vist på kortbilag 2. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREM- TRÆDEN 7.1. Ydermure på nye bebyggelser skal fortrinsvis fremtræde som pudset eller vandskuret murværk eller som blank teglmur i rød eller gul. Teglstensformatet skal være normal dansk format. Ydermure kan opføres i træ, i stil med eksisterende bebyggelse, efter Byrådets godkendes i hvert enkelt tilfælde. Ydermure på bygninger til erhvervsformål kan beklædes med materialer, der normalt anvendes til erhvervsbygninger, efter Byrådets nærmere godkendelse i hvert enkelt tilfælde Tage på nye bebyggelser skal dækkes med strå, eternit eller tegl, herunder også betontegl. Til garager, carporte eller lignende mindre bygninger kan andre materialer anvendes Om- og tilbygninger skal efter Byrådets skøn, tilpasses den eksisterende bebyggelses oprindelige form og udseende, hvad angår facadeudformning, vinduer, døre, materialer og farver. 11

13 BESTEMMELSER 7.4. Udhuse, garager, carporte, og lignende mindre bygninger skal udføres med ydervægge af karakter og farvevalg som ejendommens hovedhus. Nævnte bygninger kan tillige udføres i åben trækonstruktion eller i trækonstruktion med bræddebeklædning Opsætning af reklameskilte, belysning af disse, markiser og reklameflag mv., må kun finde sted med Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Som hovedregel må skiltningen kun indeholde virksomhedens navn og branche, samt evt. bomærke. Størrelse og farve skal være tilpasset den pågældende bygnings arkitektur. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Der må ikke opstilles både med eller uden kahyt, campingvogne, lastbiler og biler uden nummerplader i perioder af længere varighed Skæmmende oplagring udenfor bygninger eller udenfor dertil indrettede tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted Hegning mod vej må udføres som malede stakitter, stendiger og levende hegn, der vedligeholdes som hæk. Hække kan på indersiden suppleres med trådhegn, når højden af dette ikke overstiger højden af det levende hegn Ved ny bebyggelse mod det åbne land bør der etableres et levende hegn bestående af egnskarakterisktiske buske og træer. 9 TEKNISKE ANLÆG 9.1. Område V er udlagt til vandværk og tekniske fællesanlæg for områdets forsyning El-ledninger, herunder til vejbelysning, må kun fremføres som jordkabler. 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUG- TAGNING AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse må ikke tages i brug førend der er etableret parkerings- og opholdsarealer samt evt. beplantningsbælte i overensstemmelse med bestemmelserne i Ny bebyggelse må ikke tages i brug førend der er etableret tilslutning til kloak. 12

14 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslaget er således vedtaget af Præstø Byråd, den 15. marts Peter Madsen Borgmester Henning H. Petersen Stadsingeniør Lokalplanen er således endeligt vedtaget af Præstø Byråd, den 11. oktober Peter Madsen Borgmester Henning H. Petersen Stadsingeniør 13

15 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 TIL PRÆSTØ KOMMUNEPLAN Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge lokalplanens område til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål, eller offentlige formål, i landzone. Derfor ændres kommuneplanen for en mindre del af Landområdet L1 udlagt primært til jordbrugsformål, rekreative formål samt råstofindvinding, til et område til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål, eller offentlige formål i landzone. Afgrænsning af lokalplanområdet fremgår af nedenstående kortudsnit. Afgrænsning af landsbyen Lundegård. Jf. Kommuneplan åbnes der i planperiode mulighed for opførelse af ca. 12 boliger i landsbyen Lundegård. Med vedtagelsen af lokalplanen åbnes mulighed for begrænset boligudbygning på op til 17 boliger i Lundegård fremover. Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 25. Dog gælder det for område IV, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 50. I område V må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 ½ etage med en maksimum højde på 8,50 meter.

16 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 er således vedtaget af Præstø Byråd, den 15. marts Peter Madsen Borgmester Henning H. Petersen Stadsingeniør Kommuneplantillæg nr. 1 er endeligt vedtaget af Præstø Byråd, den 11. oktober Peter Madsen Borgmester Henning H. Petersen Stadsingeniør

17

18

19

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004 Lønstrup Vedtaget 4. udkast maj 2004 NORD P Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet med 4

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere