Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK)."

Transkript

1 REFERAT Emne: Byggeudvalgsmøde Afdeling: VA afd. 10 Hyldespjældet Dato: Den 20. juni 2013 kl :00 Sted: Hyldespjældets ejendomskontor 25. juni 2013 AGF/NBJ Til stede: Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK). Rådgivere: Michael Vesterløkke (MV), COWI Administrationen: Michael Jensen (MJE), afdelingsleder, Niels Bloch- Jensen (NBJ), projektleder og Andreas Gysting Frederiksen (AGF), afdelingskoordinator/sekretær (ref.) Afbud: Charlotte Schunk (CSH), projektleder Gate 21. Sif Enevold (SE), Per Zoffmann Jessen (PZ) og Povl Markussen (PM) DAGSORDEN 1) Godkendelse af dagsorden. 2) Landsbyggefonden (MV/NBJ) a) (x) Særundersøgelser afklares med LBF jf. forslag til program for yderligere undersøgelser. Herunder orientering/ status vedr. skimmelundersøgelser. (MV) b) LBF fortolkninger af problemstillinger såsom skimmel/ træk gener (NBJ). c) Orientering om - omstændighederne for udførelsen af vindues renovering. d) Orientering om - omstændighederne for udførelsen af tag renoveringen. 3) Helhedsplan HP (NBJ/MV) a) Landsbyggefonden orientering og status på kontakt til LBF. b) (x) Tidsplan hovedtidsplan. c) Indstilling til hvilket forløb der skal bringe Hyldespjældet frem til en Helhedsplan arbejdet pågår med COWI det bløde (beboer)/ det hårde (det bygningsfysiske). 4) Radon (MV) a) (x) Orientering/status vedr. håndtering af radonundersøgelser i 30 lejemål/ forelæggelse af resultater, samt økonomi. b) Radonsug projekt beskrivelse og økonomioverslag mv. 5) Skimmel (MV/NBJ) a) Fremlæggelse af forberedende skitser og beskrivelse materiale til gulvlukning af b.la. Suderl.11. (x) Detalje tidsplan for gulvlukning m.v.. b) Orientering om møde med beboeren i Suderlængen 2 som definitivt ikke ønsker at deltage. (NBJ) c) (x) Orientering om seneste tilbudte genhusning skrift brugt til beboeren i Suderlængen 2. Beslutningspunkt mht. problemstillingen omkring de manglende boliger. BO-VEST vil genfremsætte utraditionelle metoder for at fremme en genhusning. Og på grundlag af høje Radon-tal bør tvungen genhusning diskuteres. (NBJ) 6) Betonskader (MV) a) Orientering opsamling fra sidst. 9) Byggeskader (NBJ/VN) a) Byggeskade referater samt Hyldetryk jf. byggeudvalgsmødereferat 23.maj pkt. 9. (VN) b) Indeklimaundersøgelser jf. byggeudvalgsmødereferat 23.maj pkt. 9. (NBJ) (x) Orientering - Fugtundersøgelse i afd. 10 Hyldespjældet Forår (NBJ) 10) Næste møder (NBJ) 11) Eventuelt 1

2 1) Godkendelse af dagsorden Den udsendte dagsordenen blev godkendt. 2) Landsbyggefonden (MV/NBJ) a) (x) Særundersøgelser afklares med LBF jf. forslag til program for yderligere undersøgelser. Herunder orientering/ status vedr. skimmelundersøgelser. Se venligst bilag 2 a. Program med LBF s indstillinger til yderligere tekniske undersøgelser (revideret den 8. maj) med COWI s vurdering heraf var udsendt forud for mødet. MV gennemgik programmet med følgende bemærkninger: Betontrapper: COWI har ingen bemærkninger til LBF s indstilling til de forslåede supplerende undersøgelser. Betonfacader: COWI har plan for betonundersøgelser klar. Cowi udvælger efterfølgende syv lokaliteter jævnt fordelt i bebyggelsen. Hvis resultaterne viser det samme tages drøftelse med LBF (Sune Skovgaard Nielsen) vedr. behovet for yderligere undersøgelser. Terrændæk: Der er indtil nu optaget to gulve for undersøgelse af skimmelsvamp på underside. Der skal undersøges to gulve yderligere. Udpegning af de to resterende gulve til undersøgelse afventer mulig genhusning. Der er brug for C-boliger, hvoraf én gerne skal være i stræderne af hensyn til geografisk spredning. Se også punkt 4. Der er udført TV-inspektion af rørledninger. Der er konstateret problemer med fugtindtrængning i fundament/sokkel i Suderlængen 11 og Torveslipperne 23. MV tjekker op på ledningsproblemerne og giver MJE besked. Kommunen skal efterfølgende sættes på opgaven mht. opretning af ledning, hvis denne er mast. MJE har tidligere udleveret USB-stik med tv-inspektion af rørledninger til COWI. Radon i boliger: Der er foretaget målinger i 10 pct. af boligerne. MV afklarer med LBF, hvorvidt dette er tilfredsstillende. Vinduer: I udgivelsen Træ 13, Træ holder længe, der henvises til i besigtigelsesreferatet, er der på side 8 stillet krav om, at vandrette false skal udføres med fald udefter, mindst 1:10. Tegning viser dog vandret bundfalds på trods af tekst. MV har kontaktet LBF om dette. Svar afventes fra Sune Skovgaard Nielsen. MV afsluttede gennemgangen med at konstatere, at der er enighed mellem COWI og LBF omkring, hvilke supplerende undersøgelser, der bør igangsættes jf. skemaet i bilag 2A. Vedr. økonomien for de supplerende tekniske undersøgelser omdelte MV notat med oversigt over oprindelig budget, og hvad der aktuelt er forbrugt. Den 22. juni godkendte VA s organisationsbestyrelse, at udgifter til supplerende tekniske undersøgelser dækkes indenfor en ramme på 3 mio. kr., i det omfang at det ikke kan indgå i de støtteberettigede udgifter i en kommende helhedsplan. Efterfølgende har organisationsbestyrelsen den 29. januar 2013 bevilget kr. til radonsug demonstrationsprojektet, hvilket dog ikke er igangsat endnu. 2

3 Aktuelt forventes udgifterne til de tekniske undersøgelser (herunder undersøgelse af skimmelsvamp, terrænkonstruktion, radon, demonstrationsprojekt, fugt mv. samt opdatering af det foreløbige skema A) at overstige de budgetterede 3 mio. kr., hvilket primært skyldes at det forventede flow til undersøgelserne ikke er holdt. Dertil kommer nogle ekstra undersøgelser, der ikke var indeholdt i den oprindelige ramme. Byggeudvalget tog orienteringen til efterretning og ønskede, at byggeadministrationen i BO-VEST finder en løsning. NBJ drøfter håndteringen af dette med JRA. NBJ har efterfølgende drøftet ovenstående med JRA. Udgifter til yderligere tekniske undersøgelser samt ekstra udgifter til de igangsatte undersøgelser vil blive forelagt VA s organisationsbestyrelse mhp. en tillægsbevilling. b) LBF fortolkninger af problemstillinger såsom skimmel/ træk gener (NBJ). Efterfølgende vil NBJ tage kontakt til Sune Skovgaard Nielsen. c) Orientering om - omstændighederne for udførelsen af vindues renovering. NBJ orienterede, at arbejdet med at finde materialet vedr. vindues- og tagrenovering fra arkivet fortsat pågår. d) Orientering om - omstændighederne for udførelsen af tag renoveringen. Se punkt 2 C 3) Helhedsplan HP (NBJ/MV) a) Landsbyggefonden orientering og status på kontakt til LBF. Dette blev drøftet løbende under øvrige punkter. b) (x) Tidsplan hovedtidsplan. MV gennemgik detailtidsplan for de tekniske undersøgelser. Detailtidsplanen var udsendt sammen med dagsordenen bilag 3b 0. Med beslutning om igangsætte betonundersøgelser forventes dette arbejde færdigt i uge 43, hvorefter der skal foretages rapportering af betonundersøgelserne Vedr. undersøgelse af skimmelsvamp under gulv forventes laboratorium undersøgelsen klar mandag i uge 26, hvorefter rapportering samt retablering af gulv udføres. Der mangler fortsat to boliger til gulvundersøgelse. Varsling skal ske med seks uger. Afvarsling er muligt. Se punkt 5. Radonlaboratorium i bolig gerne med erkendt radonproblem - hvor genhusning er nødvendigt forventes igangsat til august. Der foretages forskellige metoder i boligen til at lave radonsug. NBJ gennemgik herefter hovedtidsplanen for helhedsplanen - bilag 3b 1. NBJ udarbejder drejebog for arbejdet med helhedsplanen. Drejebogen udsendes til byggeudvalget inden sommerferien ultimo juli og vil blive drøftet på førstkommende byggeudvalgsmøde, der blev berammet til den 5. september. 3

4 Byggeudvalget drøftede herefter, hvordan workshops samt fokusgrupper inddrages i forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af skema A, der forventes at kunne behandles på et beboermøde primo Emner, der ønskes drøftet på en workshop mv. kunne være solceller samt udearealer, sammenlægning af boliger og tilgængelighed. De tre sidstnævnte arbejder kan der også ydes støtte til, og byggeudvalget ønsker derfor, at disse arbejder beskrives nærmere. VH foreslog, at projektleder Tove Lading undersøger mulighederne for ny indretning af afdelingens to-rums boliger, der i dag virker meget små. Vedr. tilgængelighed bør fremhæves, at der er trin til boliger fra terræn, hvilket er uhensigtsmæssigt ift. ældre og handicappede. NBJ vender dette med JRA, da normalprocedure er, at byggeadministrationen henvender sig til et arkitektfirma, som udfærdiger analyser og skitser. Opgaven vil være en tillægsydelse. Byggeudvalget tog herefter tidsplanen til efterretning. NBJ undersøger til næste gang, hvordan beboerinddragelsen i denne fase af helhedsplanen har været håndteret i andre afdelinger og på baggrund af dette vurderer, hvorvidt tidsplanen skal revideres. Diskussionen gik på om rækkefølgen i div. poster i tidsplanen kunne komme i den anførte rækkefølge og indenfor den angivne tid. c) Indstilling til hvilket forløb der skal bringe Hyldespjældet frem til en Helhedsplan arbejdet pågår med COWI det bløde (beboer)/ det hårde (det bygningsfysiske). Det såkaldte Pyjamas-skema, der udarbejdes til LBF, vil NBJ lave en ny version af til byggeudvalget, hvor arbejderne markeres med grøn eller gul ift., hvad der er støttet og ustøttet. 4) Radon (MV) a) (x) Orientering/status vedr. håndtering af radonundersøgelser i 30 lejemål/ forelæggelse af resultater, samt økonomi. Bilag 4 a. MV uddelte rapport med resultaterne af radonmålingerne. I seks boliger er der konstateret, at radonniveauet er over 200 Bq/m3, hvor bygningsmyndighederne anbefaler effektive forbedringer. I 10 boliger var niveauer mellem Bq/m3, hvor anbefalingen er enkle og billige forbedringer. I 20 boliger var radonniveauet under 100 Bq/m3. Til radonsug projektet ønskes en C-bolig, hvor der også samtidig kan laves gulvundersøgelse for skimmel. De boliger, der er målt radon i, vil kunne indgå i undersøgelsen, dette afklares endeligt med COWI. Det høje niveau af radon i Høkerlængen 2 forklarer ingeniørfirmaet CENERGIA med, at der ikke har været tilsluttet mekanisk ventilationsanlæg grundet en række tekniske udfordringer. Det høje tal skyldes sandsynligvis også åbent teknikskab, som forventes lukket ifm. varmeanlægget færdiggøres. MJE orienterede om, at beboerne ønsker svar vedr. målingerne af radon i deres bolig. NBJ udarbejder beboermateriale inkl. gode råd. 4

5 b) Radonsug projekt beskrivelse og økonomioverslag mv. Efter der er lavet forsøg med radonsug forventes dette arbejde i øvrige boliger at kunne foretages ude fra i løbet af en uge. Punktet blev i øvrigt også drøftet under punkt 2. 5) Skimmel (MV/NBJ) a) Fremlæggelse af forberedende skitser og beskrivelse materiale til gulvlukning af b.la. Suderl.11. (x) Detalje tidsplan for gulvlukning m.v. Bilag 5 a. Se punkt 3B b) Orientering om møde med beboeren i Suderlængen 2 som definitivt ikke ønsker at deltage. NBJ orienterede om, at det ikke er muligt at bruge Suderlængen 2, da beboeren for nuværende ikke har mulighed for at involvere sig. (x) Orientering om seneste tilbudte genhusning skrift brugt til beboeren i Suderlængen 2. Beslutningspunkt mht. problemstillingen omkring de manglende boliger. BO-VEST vil genfremsætte utraditionelle metoder for at fremme en genhusning. Og på grundlag af høje Radon-tal bør tvungen genhusning diskuteres. Bilag 5 c 1. NBJ omdelte udkast til beboerskrivelse til beboerne C-boliger (i alt 49 boliger), hvor beboerne spørges, om der er nogen, der har interesse i at blive genhuset eller flytte i sommerhus, så undersøgelse kan igangsættes. Bilag 5 c. Inden godkendelse af beboerskrivelsen forsøges kontakt til beboeren i Åleslippen 8, som vurderes at være optimal ift. undersøgelse af både radon samt skimmel. NBJ/MJE kontakter snarest beboeren og finder ud af, om der er mulighed for at foretage undersøgelsen hos denne beboer. 6) Betonskader (MV) a) Fremlæggelse af forberedende skitser og beskrivelse materiale til gulvlukning af b.la. Orientering opsamling fra sidst. Se punkt 2 og 3 9) Byggeskader (NBJ/VN) a) Byggeskade referater samt Hyldetryk jf. byggeudvalgsmødereferat 23.maj pkt. 9. (VN) VH undersøger referater fra afdelingsbestyrelses- og beboermøder samt Hyldetryk fra 1992 for yderligere oplysninger omkring udførelsestidspunktet. NBJ tjekker årstal og melder dette videre til Vinie. b) Indeklimaundersøgelser jf. byggeudvalgsmødereferat 23.maj pkt. 9. (NBJ) (x) Orientering - Fugtundersøgelse i afd. 10 Hyldespjældet Forår Det kan konstateres, at de bygninger, der fremgår af bilag vist på PowerPoint, passer på de lejemål, der også ønskes undersøgt. Se bilag 9 b. 10) Næste møder (NBJ) Torsdag den 5. september kl (spisning kl. 17:00 og afdelingsbestyrelsesmøde kl. 19:00 MJE skal have besked). På mødet gennemgås NBJ s oplæg til drejebog for HP. 11) Eventuel Intet under evt.. 5

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013.

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi... 2 3.1

Læs mere