LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter"

Transkript

1 LOKALPLAN 209 for Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 209 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING LOKALPLAN 209 BESTEMMELSER BILAG KORTBILAG ØRESUND KØBENHAVNS KOMMUNE

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 209 for Hellerup bydelscenter LOKALPLANENS BAGGRUND Detailhandelen i Gentofte Kommune er kendetegnet ved en decentral centerstruktur. Gentofte Kommunalbestyrelse ønsker at fastholde denne struktur ved at tilvejebringe nye bestemmelser, der regulerer detailhandelsudviklingen i kommunen. Denne proces indledtes med at Kommunalbestyrelsen den 24. september 2001 vedtog en ny kommuneplan Kommuneplan 2001, hvoraf det fremgår, at kommuneplanens detailhandelsbestemmelser skal følges op af en mere detaljeret planlægning af kommunens bydelscentre gennem udarbejdelse af nye lokalplaner for samtlige bydelscentre i kommunen, herunder denne lokalplan for Hellerup bydelscenter. Kommunalbestyrelsen har ønsket at præcisere kommuneplanens rammebestemmelser i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanerne. Det er således formålet at sikre, at kommuneplanens rammebestemmelser generelt er entydige for samtlige centerområder i kommunen, hvortil kommer at flere af centerområdernes geografiske omfang ønskes justeret. Afgrænsningen af Hellerup Bydelscenter er uforandret. På den baggrund er der ligeledes udarbejdet et kommuneplantillæg (tematillæg), som nærmere fastlægger det overordnede plangrundlag for kommunens centerområder og lokalcentre. Kommuneplantillægget præciserer bestemmelserne fra Kommuneplan 2001 og erstatter Kommuneplan 2001 for så vidt angår detailhandelsbestemmelserne. Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet iværksætte en dialog om mulighederne for en styrkelse af centerområdernes tiltrækningskraft gennem visuelle og funktionelle forbedringer. EKSISTERENDE FORHOLD Beliggenhed: Lokalplanområdet er beliggende i den sydøstlige del af Hellerup bydel. Området omfatter, bortset fra Tuborg Syd, Hellerup bydelscenter langs Strandvejen fra Øregårds Allé i nord til Tuborg Havnevej i syd. Området er ca. 19 ha, excl. vejarealer. 1

4 En lokalplan for den del af Hellerup bydelscenter, som er beliggende på Tuborg Syd, er under udarbejdelse og vil blive offentligt fremlagt på et senere tidspunkt. Lokalplan 209 omfatter således ikke arealer på Tuborg Syd. Centerfunktioner: Hellerup bydelscenter er i dag bydelens vigtigste indkøbsområde med ca.140 butikker, hvoraf ca. 20% er dagligvarebutikker. Der er ca. 40 publikumsorienterede servicefunktioner som f.eks. banker, ejendomsmæglere, frisører, restauranter, caféer, hotel, rejsebureauer, forsikringsselskab mm. og enkelte liberale erhverv, som f.eks. klinikker, tegnestuer, reklamebureau og kontorer. Herudover er der 9 offentlige funktioner i form af museum, bibliotek, posthus (alle publikumsorienteret service) og div. kontorer og institutioner samt ca. 120 boliger i stueplan. Det samlede bruttoetageareal til butikker er på ca m 2, hvoraf dagligvarebutikkerne udgør ca. 1/3. Den gennemsnitlige butiksstørrelse er på ca. 150 m 2 bruttoetageareal. Hellerup bydelscenter er et velfungerende og stort set, på nær arealerne ved Tuborg Syd, tillige et fuldt udbygget centerområde med en fin balance mellem de enkelte funktioner. En yderligere udbygning af bydelscentret i større omfang, bortset fra det ovennævnte område, er ikke mulig uden større indgriben i det bestående miljø. Stationsnærhed og tilgængelighed: Området er stationsnært beliggende i en afstand fra Svanemøllen Station og Hellerup Station på henholdsvis meter og meter. Herudover betjenes området af 2 buslinier med forbindelse til såvel Hellerup bydelen, som store dele af kommunen samt til regionens øvrige busnet. Med sin centrale beliggenhed i og nærhed til bydelens boligområder, er der ud over kollektiv transport tillige generelt god tilgængelighed for såvel gående, cyklende som bilende kunder til bydelscentret. Parkering: Området har i dag en samlet parkeringskapacitet på ca offentligt tilgængelige ppladser i form af offentlige og private parkeringspladser samt kantstensparkering. Udlæg af nyt parkeringsareal i større omfang i området, skønnes ikke nødvendigt og er desuden ikke muligt uden indgreb i den eksisterende bebyggelse. Rammebestemmelser: Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2001 omfattet af enkeltområderne 1.C1 1.C8, som i henhold til Kommuneplantillæg 03 er justeret vedr. antallet af enkeltområder, som er reduceret fra 9 til 2: 1.C1 og 1.C2. 2

5 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Det er lokalplanens formål at fastholde Hellerup bydelscenter som et attraktivt og velfungerende centerområde med et varieret udbud af butikker og publikumsorienterede servicefunktioner, offentlige formål, liberale erhverv, boliger i form af helårsboliger og parkering. Det er desuden lokalplanens formål at definere strøggaders beliggenhed og udstrækning. Langs strøggaderne fastlægger lokalplanen således, hvilke ejendomme eller dele heraf, der er udpeget som strøggadeorienteret bebyggelse med dertil hørende særlige anvendelsesbestemmelser. Lokalplanen fastlægger herudover særlige anvendelsesbestemmelser, dels for anden gadeorienteret bebyggelse end bebyggelse langs strøggader og dels for ikke gadeorienteret bebyggelse, jf. skema side 6. Disse bebyggelsers beliggenhed fremgår af lokalplanens kortbilag 1 og 2. Lokalplanen fastlægger tillige bestemmelser for centerområdets maksimale butiksstørrelser, for mulighederne for nyetablering af yderligere butiksetageareal i henhold til en tildelt kvote på m 2, jf. skema side 7, samt for udlæg af parkerings og opholdsarealer. Lokalplanen udlægger ikke nye byggefelter. Opførelse af nyt byggeri i større omfang kræver udarbejdelse af supplerende lokalplan. Lokalplanen søger at sikre bevaringsværdig bebyggelse bl.a. i overensstemmelse med kommunens bygningsregistrant Huse i Gentofte, samt at sikre facader, primært mod strøggaderne. Herudover søger lokalplanen tillige at sikre bevaringsværdig beplantning. Strandvejen 3

6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLANLÆGNING Folketinget vedtog en ændring af planloven med ikrafttrædelse i februar Ændringen af planloven har medført nye krav til amternes og kommunernes planlægning for detailhandelen. På baggrund af planlovsændringen har Københavns Amt udarbejdet Regionplantillæg 8, der indeholder retningslinier for den fremtidige lokalisering og udvikling af regionens detailhandel. Regionplantillægget fastlægger bl.a. kvoter for detailhandelens maksimale udbygning i de enkelte kommuners bydele. Regionplantillægget er siden indarbejdet i Regionplan KOMMUNEPLANLÆGNING Gentofte Kommunalbestyrelse ønsker at fastholde den decentrale centerstruktur ved at tilvejebringe nye bestemmelser, der regulerer detailhandelens udvikling i kommunen. I overensstemmelse med Regionplan 2001 har Gentofte Kommune med Kommuneplantillæg 03 fastlagt et overordnet plangrundlag for hele centerstrukturen i kommunen. Centerstrukturen i Gentofte Kommune består af 6 bydelscentre (centerområder) og 10 lokalcentre. Derudover findes en decentral centerdannelse ved Nybrovej (IKEA m.fl.) og en række detailhandelsbutikker til forsyning af nærområderne. Disse butikker indgår ikke i centerstrukturen. Centerområderne indeholder mange, forskellige funktioner. Blandingen af og alsidigheden i disse funktioner er med til at sikre centerområderne som attraktive og velfungerende byområder. Det overordnede plangrundlag fastlægger differentierede bestemmelser for de enkelte funktioner. Af denne årsag er det nødvendigt at fastlægge definitioner af funktionerne, herunder detailhandelen, inden for centerområderne. Eksempler på de forskellige funktioner findes side 5 samt bagest i lokalplanen som bilag. Strandvejen 4

7 Definitioner på anvendelser i centerområder: Detailhandel Butik Supermarked Dagligvare Udvalgsvare Publikumsorienteret service Liberalt erhverv Offentlige formål (Publikumsorienteret service) Bruttoetageareal Detailhandel er erhverv, der defineres som salg til privat brug. En butik er et lokale med detailhandel. Større butik med et bredt varesortiment, primært dagligvarer. En dagligvare er et produkt, der indgår i husholdningers daglige brug. En udvalgsvare er et langvarigt forbrugsgode, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen. Publikumsorienteret service, herunder særlige offentlige formål, defineres som funktioner, der ikke er detailhandel, men som med fordel kan lokaliseres i strøggader sammen med detailhandel. Publikumsorienteret service er typisk erhverv, men kan også udgøre visse typer af offentlige formål. Til liberale erhverv medregnes erhvervsgrupper som læger, tandlæger, fysioterapeuter, advokater, ingeniører, arkitekter og lignende kontorvirksomheder, som ikke ved karakter, omfang eller aktiviteter er eller umiddelbart kan blive til gene for de omkringboende. Til offentlige formål medregnes funktioner som bibliotek, museum, posthus og lignende, men f.eks. ikke institutioner. Begrebet bruttoetageareal er defineret i Bygningsreglement 95. For så vidt angår opgørelse af areal til detailhandel er definitionen af bruttoetageareal skærpet med planlovsændringen, idet kælderareal altid medregnes. Ved bruttoetageareal forstås således samtlige arealer til butiksformål. Det vil sige salgsarealer, baglokaler, lager, kælder, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria o.lign., men ikke parkeringsarealer. Strøggader Et bydelscenter (centerområde) rummer mange funktioner. Det område, som indeholder den største koncentration af publikumsorienterede funktioner, benævnes strøggade. En strøggade indeholder funktioner, der med udstillingsvinduer udgør en del af det levende bymiljø. Strandvejen 5

8 Kommunalbestyrelsen ønsker at opretholde en koncentration af publikumsorienterede funktioner i strøggaderne. Samtidig giver Kommunalbestyrelsen mulighed for lokalisering af mindre åbne funktioner i yderkanten af centerområderne. Derfor har Kommunalbestyrelsen fastlagt nedenstående kriterier for lokalisering af de enkelte funktioner inden for centerområderne. stueplan 1. sal øvrige etager Strøggadeorienteret bebyggelse detailhandel pub. service off. formål 1 liberalt erhverv bolig bolig Anden gadeorienteret bebyggelse detailhandel pub. service liberalt erhverv off. formål 1 bolig bolig bolig Ikke gadeorienteret bebyggelse pub. service liberalt erhverv off. formål 1 bolig bolig bolig Tuborg Nord Bygning A og C detailhandel pub. service off. formål 1 servicestation liberalt erhverv off. formål liberalt erhverv off. formål Tuborg Nord Bygning B detailhandel pub. service liberalt erhverv off. formål detailhandel mod torv liberalt erhverv bolig bolig Tuborg Nord Bygning D og E liberalt erhverv off. formål liberalt erhverv off. formål liberalt erhverv off. formål Lokalisering af funktioner i centerområder 1. Kun som publikumsorienteret service. 6

9 En anden vigtig bestanddel af det overordnede plangrundlag er en nærmere fastlæggelse af regionplanens tildeling af kvoter for detailhandelen for de enkelte centerområder og lokalcentre i Gentofte Kommune. For bydelscentrene Gentofte, Vangede og Dyssegård samt for de 10 lokalcentre er den tildelte kvote iht. regionplanen samlet på m 2 til fordeling på de enkelte centre. Fastlæggelsen af kvoter og maksimale butiksstørrelser baserer sig på en helhedsvurdering og analyse af de eksisterende forhold i de enkelte centerområder og lokalcentre. Kommuneplantillæg 03 fastlægger således følgende kvoter for nyetablering af maksimale bruttoetagearealer til detailhandel: Udvidelsesmulighed ved nybyggeri og omdannelse Bydelscentre Hellerup i alt heraf til: Strandvejen og Tuborg Nord Tuborg Syd m m m 2 Ordrup m 2 Charlottenlund m 2 Gentofte m 2 Vangede m 2 Dyssegård m 2 Lokalcentre (i alt 10 stk.) I alt m 2 Hellerup bydelscenter incl. Tuborg Nord og Syd er i henhold til Kommuneplantillæg 03 tildelt en maksimal udvidelses og omdannelsesmulighed på m 2, hvilket er en forøgelse på m 2 i forhold til Kommuneplan Regionplanmyndigheden HUR har efter anmodning fra Gentofte Kommune meddelt, at en reduktion af rammerne for Ordrup og Charlottenlund bydelscentre med hver m 2 og en tilsvarende forøgelse af Hellerup bydelscenter med m 2, anses for at være af underordnet betydning for den regionale detailhandelsstruktur. Bortset fra Tuborg Syd, som ikke er omfattet af denne lokalplan, fremtræder Hellerup bydelscenter i dag, som et stort set fuldt udbygget centerområde med få muligheder for nybyggeri i større omfang uden en større påvirkning af områdets bymiljø, herunder eksisterende bebyggelse, friarealer og de trafikale forhold. 7

10 Det er Kommunalbestyrelsens vurdering, at en fordeling af den tildelte kvote på m 2 på bydelscentrets enkelte områder, som vist i ovenstående skema, dels vil tilføre Tuborg Syd muligheden for et butiksmiljø af en rimelig størrelse og dels vil sikre det eksisterende centerområde langs Strandvejen i Hellerup en fortsat udvikling uden større indgriben i det bestående miljø. RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING Lokalplanen ledsages af Kommuneplantillæg 03, der præciserer kommuneplanens rammebestemmelser. Kommuneplantillæggets bestemmelser afløser bestemmelserne i Kommuneplan 2001, herunder generelle rammer, for så vidt angår detailhandlen. Kommuneplantillæggets rammebestemmelser vedr. maksimale butiksstørrelser, er øvre grænser for indholdet af bestemmelser i lokalplaner. Lokalplaner kan således indeholde bestemmelser om maksimale butiksstørrelser, der er mindre end kommuneplanens angivelser, hvilket er tilfældet i denne lokalplan. Med Kommuneplantillæg 03 udgør hele centerområdet 3 enkeltområder. Områderne benævnes 1.C1 Strandvejen, 1.C2 Tuborg Nord og 1.C3 Tuborg Syd. 1.F6 7 1.B9 1.B51 1.B53 1.C1 1.B10 1.EB2 1.F7 1.B52 1.D19 1.C2 1.E6 1.B54 1.D21 1.EB1 1.F8 1.E8 1.C3 1.EB3 1.B15 Udsnit af kortbilag til rammer for lokalplanlægning iht. Kommuneplantillæg 03 8

11 En lokalplan, som træffer bestemmelser for enkeltområde 1.C1 Strandvejen skal bl.a. sikre: Fremtidig anvendelse Centerformål: Detailhandel, publikumsorienteret service, liberale erhverv, off. formål og boliger Bebyggelsens art Etagehuse Max. bebyggelsesprocent 100 for den enkelte ejendom Max. etageantal 5 Max. bygningshøjde 18 meter Min. opholdsareal 10% af erhvervsareal, 50% af boligareal og 25% af off. areal Min. udlæg af ppladser 1 pr. bolig 1 pr. 50 m 2 etageareal til erhverv 1 pr. 25 m 2 etageareal til butik 1 pr. 12½ m 2 etageareal til supermarked 1 pr. 50 m 2 etageareal til off. formål eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal Butikkers indpasning Max. opførelse og indpasning af nyt bruttoetageareal til detailhandel på m 2 Max. bruttoetageareal for den enkelte detailhandelsbutik: dagligvarer m 2 udvalgsvarer m 2 Bevaring Plads med pavilloner, bygninger og facader Andet Stationsnært En lokalplan, som træffer bestemmelser for enkeltområde 1.C2 Tuborg Nord skal bl.a. sikre: Fremtidig anvendelse Centerformål: Detailhandel, publikumsorienteret service, liberale erhverv, off. formål og boliger Bebyggelsens art Etagehuse Max. bebyggelsesprocent 100 for området som helhed Max. etageantal 5 Max. bygningshøjde 22 meter Min. opholdsareal 10% af erhvervsareal, 50% af boligareal og 25% af off. areal Min. udlæg af ppladser 1 pr. bolig 1 pr. 50 m 2 etageareal til erhverv 1 pr. 25 m 2 etageareal til butik 1 pr. 12½ m 2 etageareal til supermarked 1 pr. 50 m 2 etageareal til off. formål eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal Butikkers indpasning Max. opførelse og indpasning af nyt bruttoetageareal til detailhandel på 500 m 2 Max. bruttoetageareal for den enkelte detailhandelsbutik: dagligvarer m 2 udvalgsvarer m 2 Bevaring Bygninger og facader Andet Stationsnært 9

12 En lokalplan, som træffer bestemmelser for enkeltområde 1.C3 Tuborg Syd*) skal bl.a. sikre: Fremtidig anvendelse Centerformål: Detailhandel, publikumsorienteret service, liberale erhverv og off. formål. Bebyggelsens art Etagehuse Max. bebyggelsesprocent 130 for området som helhed Max. etageantal 7 Max. bygningshøjde 30 meter bortset fra enkelte bygningsdele Min. opholdsareal 10% af erhvervsareal og 25% af off. areal Min. udlæg af ppladser 1 pr. 50 m 2 etageareal til erhverv 1 pr. 25 m 2 etageareal til butik 1 pr. 12½ m 2 etageareal til supermarked 1 pr. 50 m 2 etageareal til off. formål eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal Butikkers indpasning Max. opførelse og indpasning af nyt bruttoetageareal til detailhandel på m 2 Max. bruttoetageareal for den enkelte detailhandelsbutik: dagligvarer m 2 udvalgsvarer m 2 Bevaring Bygninger og facader Andet Stationsnært *) En lokalplan for Tuborg Syd er under udarbejdelse. BYPLANVEDTÆGTER OG LOKALPLANER Dele af lokalplanens område er omfattet af eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter, som i forbindelse med denne lokalplans gennemførelse for størstepartens vedkommende ophæves, helt eller delvist: Lokalplan 29 for et område mellem Strandvejen og Svanemøllevej ved Sofievej ophæves helt. Lokalplan 41 for områder langs Strandvejen ophæves helt. Del af Lokalplan 48 for et område mellem Lille Strandvej og Onsgårdsvej, (tidligere NESA arealer m.fl. ophæves for matr. nr.ene.: 16k, 16y,16z og 16bm, alle Gentofte. Desuden ophæves 3 stk. 2.3 for matr.nr. del af 16aa Gentofte, vedr. maksimale butiksstørrelser. Lokalplan 66 for et område omkring Sankt Peders Vej ophæves helt. Lokalplan 78 for et område mellem Carolinevej og Marievej ophæves helt. Lokalplan 122 for Tuborg Nord ophæves for så vidt angår lokalplanens centerområde, (delområde II, a1 og del af delområde I). Lokalplan 155 for et område ved Ahlmanns Allé ophæves helt. Lokalplan 193 for et område ved Strandvejen og Marievej ophæves helt. Byplanvedtægterne 11 og 14, beliggende henholdsvis ved Svanemøllevej/Margrethevej og Aurehøjvej, ophæves helt. 10

13 Tuborg Nord Lokalplanområdet vil, udover nærværende lokalplan, dog fortsat helt eller delvist være omfattet af enkelte gældende lokalplaner, som ikke ophæves i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 209. Opretholdelsen skyldes primært eksisterende lokalplaners indhold af bebyggelsesregulerende bestemmelser i form af byggefelter og bebyggelsesplaner, som det ikke synes hensigtsmæssigt at ophæve med denne plan. Følgende lokalplaner og dele heraf vil fortsat være gældende: Lokalplan 22 for et område ved Øregårds Allé ophæves for så vidt angår lokalplanens centerområde svarende til hovedbibliotekets område. Resterende del af lokalplan 22, Øregårdsparken, vil således fortsat være gældende. Del af Lokalplan 48 for et område mellem Lille Strandvej og Onsgårdsvej, (tidligere NESA arealer m.fl.), matr.nr.e.: Del af 16aa og 16cg, begge Gentofte. Forslag til Lokalplan 48.1 (tillæg til lokalplan 48). Lokalplan 151 for et område ved Strandvejen 141. VARMEPLANLÆGNING I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for kraftvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning. Lokalplanområdet skal forsynes med kraftvarme i henhold til delplan for kraftvarmeforsyning. 11

14 AFVANDINGSFORHOLD Ved afvanding af området må det samlede afløb ikke overstige den vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spildevandsplan. TRAFIK OG MILJØPLAN Gentofte Kommunalbestyrelse har vedtaget Trafik og Miljøplan , hvori kommunens veje bl.a. er opdelt i vejklasser. For så vidt angår lokalplanområdet er Strandvejen en amtsvej, hvor Københavns Amtsråd er vejbestyrelse. Lokalplanen omhandler ikke de overordnede trafikale forhold og fastlægger ikke bestemmelser for regulering af trafikken. Etablering af fartdæmpende foranstaltninger eller indføring af hastighedsnedsættelse på veje inden for området behandles således ikke i lokalplanen. Evt. beslutning om ændringer i de trafikale forhold træffes af Teknisk Udvalg. RÅDEN OVER VEJAREAL VAREUDSTILLING OG LØSE SKILTE PÅ FORTOV STADEPLADSER UDENDØRS SERVERING MM. Tilladelse til udstilling og salg af varer, herunder også udendørs servering, kræver tilladelse fra politiet. Såfremt der er tale om offentligt vejareal kræves tillige tilladelse fra vejbestyrelsen. Strandvejen er en amtsvej med amtet som vejbestyrelse. Øvrige veje er offentlige veje hvor Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed. Er der tale om privat vejareal, kræves foruden politiets tilladelse, ejerens samt Kommunalbestyrelsens tilladelse. SERVITUTTER Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse bestemmelser, vil fortsat være gældende. KYSTNÆRHED Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområderne. Lokalplanen muliggør ikke opførelse af ny bebyggelse som kan påvirke kystnærheden. 12

15 MILJØFORHOLD Området er et tæt beboet centerområde, hvor støj og lugt fra erhvervsmæssige aktiviteter kan give anledning til gener. Eksempelvis kan levering af varer forårsage støjgener og bør således kun forekomme inden for normal arbejdstid fra mandag til fredag mellem kl og og lørdag mellem kl og Med henblik på bl.a. begrænsning af støj og lugtgener har Gentofte Kommune udarbejdet en vejledning vedr. miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m. og denne vejledning bør følges af alle typer restauranter og forretninger med køkkenaktiviteter, idet disse virksomheder bør have installeret et udsugningsanlæg med et afkast frit over tag. Kommunen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 42 påbyde en virksomhed at nedbringe støj og lugtgener. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Hvis en ejendom er eller bliver kortlagt som forurenet, skal der søges tilladelse fra amtet til ændring i arealanvendelsen samt til udførelse af bygge og anlægsarbejder efter regler, som er gældende i henhold til jordforureningslovens 8. Amtet vil i nogle tilfælde stille krav om, at ansøgeren for egen regning udfører nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumenterer, at den planlagte ændrede anvendelse eller det planlagte bygge og anlægsarbejde er miljø og sundhedsmæssigt forsvarligt. Til tilladelsen kan desuden knyttes vilkår om, at ansøgeren gennemfører sådanne miljø og sundhedsmæssige foranstaltninger på arealet, som er nødvendige af hensyn til den planlagte aktivitet. Lokalplanens virkeliggørelse er herudover ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. 13

16 14

17 LOKALPLAN 209 for Hellerup bydelscenter I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område: 1 FORMÅL Det er lokalplanens formål: at fastholde og udbygge området som et attraktivt og velfungerende centerområde, at give mulighed for et varieret udbud af butikker, publikumsorienteret service, liberale erhverv, offentlige formål og boliger, at definere strøggaders beliggenhed og udstrækning, at sikre bevaringsværdig bebyggelse og at sikre området en tilstrækkelig parkeringsforsyning. 2 OMRÅDET Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr.nr.e.: 1x, 1z, 1ai, 1at, 1aø, 1bp, 1bq, 1cy, 1ds, 1dt, 1du, 1dæ, 1ea, 1eb, 1ec, 1ed, 1ee, 1eg, 1eh, 1el, 1en, 1er, 1ez, 1eæ, 1fe, 1fv, 1gh, 2a, 2b, 2k, 2l, 2m, 2n, 15

18 2z, 2aa, 2ad, 2ae, 2af, 2ag og 2an, 3b, 3c, 3d, 3e, del af 5a, del af 5v, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18a, 18b og 44, alle Hellerup, samt 16c, 16d, 16e, 16h, 16i, 16k, 16y, 16z, del af 16aa, 16ai, 16bm, 16bq, 16cc, 16cg, 16cz, 16di, 16eo, 16fe, 16gc, 16gd, 16ge, 16gh, 16ii, 16kæ, 16ln, 16lp, 16lq, 16lø, 16mi, 16mk, 16ml, 16ms, 16mu, 16mv, 16ne, 16nx, 16oi, 16ok, 16pc, 16pd, 16qc, 16qf, 16qg, 16qh, 16qm, 16qn, 16qo, 16qp, 16qz, 16qæ, 16rd, 16rs, 16rt, 16rv, 16sh, 16sv, 16th, 17y, 17ex, 17ey, 17fk, 17gm, 17ne, 17or, alle Gentofte samt alle parceller, der efter den 20. november 2002 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Lokalplanområdet opdeles i delområde I, II, III, IV, V og VI som vist på kortbilag 1, 2 og 3. 3 ANVENDELSE Delområderne I, II og VI, (fællesbestemmelser for delområder med detailhandel): 3.1 Delområderne må kun anvendes til centerformål, dvs. detailhandel, publikumsorienteret service, liberale erhverv, offentlige formål og boligformål, kun som helårsboliger Nyetablering af detailhandel ved nybyggeri og omdannelse kan kun finde sted inden for en kvote på i alt maksimalt m 2, med m 2 bruttoetageareal til Strandvejen (delområderne I og II) og 500 m 2 bruttoetageareal til Tuborg Nord (delområde VI). 3.3 Der må ikke etableres dagligvarebutikker med et etageareal større end 200 m 2, heri medregnet eventuelle baglokaler til salgslokaler. Bruttoetagearealet 2 må maximalt udgøre 300 m 2. Der må ikke etableres udvalgsvarebutikker med et etageareal større end 200 m 2, heri medregnet eventuelle baglokaler til salgslokaler. Bruttoetagearealet 2 må maximalt udgøre 300 m 2. Der må indrettes supermarkeder med et maximalt bruttoetageareal 2 på m 2. 1 Nedlæggelse af en bolig kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse efter boligreguleringslovens Bruttoetagearealet omfatter alle arealer, der kan anvendes til butiksformål, herunder salgsarealer, baglokaler til salgsarealer, lager, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria m.v. Beregning af arealet sker efter reglerne i bygningsreglementet, dog medregnes kældre uanset deres højde i forhold til det omgivende terræn. Parkeringsareal medregnes ikke. Både nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butikker indgår i bruttoetagearealet. 16

19 Anvendelse af etagearealer i Delområde I langs Strandvejen m fl., jf. kortbilag 1 og 2: 3.4 Strøggadeorienteret bebyggelse: Etageareal i stueplan må kun anvendes til detailhandel og publikumsorienteret service, herunder offentlige formål. Etageareal på 1. sal må kun anvendes til boliger (helårsboliger) og liberale erhverv. Etageareal i øvrigt må kun anvendes til boliger (helårsboliger). 3.5 Anden gadeorienteret bebyggelse: Etageareal i stueplan må kun anvendes til detailhandel, publikumsorienteret service, herunder offentlige formål, liberale erhverv og boliger (helårsboliger). Etageareal i øvrigt må kun anvendes til boliger (helårsboliger). 3.6 Ikke gadeorienteret bebyggelse: Etageareal i stueplan må kun anvendes til publikumsorienteret service, herunder offentlige formål, liberale erhverv og boliger (helårsboliger). Etageareal i øvrigt må kun anvendes til boliger (helårsboliger). Jf. dog Matr. nr. 17 ne, Gentofte (Hellerup Park Hotel), jf. kortbilag 1: Ejendommens samlede etageareal (samtlige etager) tillades, foruden de i nævnte anvendelsbestemmelser, tillige anvendt til publikumsorienteret service i form af hotelvirksomhed. 3.8 Matr. nr. 15, Hellerup (Strandvejen 141), jf. kortbilag 2. 3 For ejendommens strøggadeorienterede bebyggelse gælder de i 3.4 nævnte anvendelsesbestemmelser. For ejendommens øvrige bebyggelse gælder at etageareal kun må anvendes til beboelse, (helårsboliger). 3 Ejendommen matr. nr. 15, Hellerup er desuden omfattet af lokalplan

20 Anvendelse af etagearealer i Delområde II ved. Strandvejen (tidligere NESAarealer), jf. kortbilag 1 4 : 3.9 Delområdet må kun anvendes til centerformål, dvs. detailhandel, publikumsorienteret service, liberale erhverv, offentlige formål og boligformål (helårsboliger) Strøggadeorienteret bebyggelse: Etageareal i stueplan må kun anvendes til detailhandel og publikumsorienteret service, herunder offentlige formål. Etageareal i øvrigt må kun anvendes til boliger (helårsboliger) og liberale erhverv Anden bebyggelse: Etageareal må kun anvendes til boliger (helårsboliger) og liberale erhverv. Anvendelse af etagearealer i Delområde III ved Svanemøllevej mellem Hellerupvej og Callisensvej, jf. kortbilag 2: 3.12 Delområdet må kun anvendes til centerformål i form af liberale erhverv, offentlige formål i form af institutioner og publikumsorienteret service samt boligformål, kun som helårsboliger. 5 Anvendelse af etagearealer i Delområde IV ved Sankt Pedersvej og Callisensvej, ved Ahlmanns Allé, ved Lille Strandvej, ved Onsgårds Tværvej, ved Margrethevej samt ved Svanemøllevej og Sofievej, jf. kortbilag 1 og 2: 3.13 Delområdet må kun anvendes til boligformål, kun som helårsboliger. Anvendelse af etagearealer i Delområde V ved Øregårds Allé (Hovedbiblioteket), jf. kortbilag 1: 3.14 Delområdet må kun anvendes til offentlige formål i form af publikumsorienteret service, bibliotek. 4 Ejendommen er desuden omfattet af lokalplan 48 og forslag til lokalplan Nedlæggelse af en bolig kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse efter boligreguleringslovens

21 Anvendelse af etagearealer i Delområde VI ved Tuborg Nord, jf. kortbilag 3 4 : 3.15 Bygning A og C: Etageareal i stueplan må kun anvendes til detailhandel og publikumsorienteret service herunder offentlige formål. Servicestation kun med eksisterende beliggenhed. Øvrige etagearealer må kun anvendes til liberale erhverv og offentlige formål Bygning B: Etageareal i stueplan må kun anvendes til detailhandel og publikumsorienteret service herunder offentlige formål samt i facadebebyggelsen mod øst og nord tillige til liberale erhverv. Etageareal på 1. sal må kun anvendes til boliger (helårsboliger) og liberale erhverv samt detailhandel i facadebebyggelsen i niveau med torv øst for Rotunden. Etageareal i øvrigt må kun anvendes til boliger (helårsboliger) Bygning D og E: Etageareal må kun anvendes til liberale erhverv og offentlige formål. 4 VEJ, STI OG PARKERING 4.1 Veje og stier i området bibeholdes med nuværende beliggenhed Ved opførelse af ny bebyggelse og ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse skal der udlægges parkeringsareal til mindst: 1 pplads pr. bolig, 1 pplads pr. 50 m 2 etageareal til erhverv, 1 pplads pr. 25 m 2 etageareal til publikumsorienteret service og detailhandel, dog 1 pplads pr. 12,5 m 2 supermarked og 1 pplads pr. 50 m 2 etageareal ved offentlige formål eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal pladser. 4.3 Parkeringspladser kan etableres på terræn, i kælder eller under terræn. 4.4 I delområderne I, II, III, V og VI udlægges arealer til parkering, jf. kortbilag 1, 2 og 3. 6 Strandvejen er en amtsvej, hvor københavns Amt er vejmyndighed. 19

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan 340. for Skovshoved Havn

Lokalplan 340. for Skovshoved Havn Lokalplan 340 for Skovshoved Havn INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 340 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere