Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef Den tid, det tager at få behandlet en sag ved fogedretten, er blevet forlænget med måneder. Det skyldes til dels et større antal sager, men bunder også i en sammenlægning af fogedretterne, der blev indført ved retskredsreformen i Når en sag er gået til fogeden, tager det ifølge 3B s erfaringer ca. fire måneder, før beboeren indkaldes til det første møde. Herefter går der ca. to måneder, til beboeren bliver sat ud af boligen. Hver 4. er stadig hjemløs efter 1 år Hver fjerde lejer - privat som almen - der bliver smidt på gaden med fogedens hjælp, er hjemløs et år efter udsættelsen. For lejere, der finder en bolig efter udsættelsen, er den som regel midlertidig. Det viser en ny undersøgelse, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har lavet for Velfærdsministeriet. Siden 2002 er antallet af sager, hvor folk sættes ud af deres lejligheder, steget fra til i Et tal, der ifølge de nyeste opgørelser fra Domstolsstyrelsen, er også steget i Undersøgelsen viser, at der er tale om mennesker med lav indkomst, som har stor gæld, og som bruger en relativt stor del af deres indtægt på huslejen. Mange har desuden svært ved at styre deres økonomi. Nu har regeringen så givet kommunen bedre mulighed for at træde til og hjælpe, inden det går helt galt. Påkravsfrist forlænget Før har det været sådan, at når 3B sendte påkrav (rykkerbrev) til en beboer, der ikke havde betalt husleje, havde vedkommende tre dage til at få betalt. Den frist har Folketinget vedtaget at hæve til 14 dage, så beboerne får længere tid til at få betalt. Samtidig har Folketinget fastsat gebyret for skrivelserne til et fast beløb på 250 kr. fra og med den 1. juni Kommunen skal underrettes Hvis lejen stadig ikke betales, ophæves lejemålet, og hvis udlejer som følge af det sender en anmodning til fogedretten om at sætte lejeren ud af boligen, skal udlejer senest samtidig underrette kommunen. Kommunernes vejledningspligt er også blevet større, og de har også fået større muligheder for at give flyttehjælp m.v. ved lejernes flytning til en billigere bolig. Bogfinkevej godt på vej som nabo til Vestergårdsvej Byggeriet på Bogfinkevej har været længe undervejs. Meget længe. Faktisk startede projektet helt tilbage i 2002, men nu kan man begynde at se konturerne af byggeriet. Det er 3B, der er bygherre, men det er kommunen, der lejer alle de 21 ældreboliger, der bliver indrettet i afdeling Bogfinkevej. Her bliver også plads til fællesarealer og personale, når byggeriet står færdigt i april Hvem der konkret skal bo i boligerne, ved vi ikke noget om endnu, fortæller Carsten Dybkjær, der er 3B s projektleder på byggeriet. Vi bygger huset og står for den udvendige vedligeholdelse, mens det er kommunen, der udnytter de nye faciliteter og ældreboligerne. Byggeriet forventes at være klar til de kommende beboere i maj /ahz

2 Nyt fra bestyrelsen af Anette Hertz, kommunikationschef Bestyrelsen har holdt to møder siden sidste udgave af Kanal 3B - den 12. maj og den 26. maj. Bestyrelsesmøde den 12. maj 2009 Mødet den 12. maj handlede primært om regnskab 2008 for foreningen og for afdelingerne, som bestyrelsen godkendte. På mødet gennemgik revisor John Krarup også revisionsprotokollen, og bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. Foreningsmøde aflyst Oprindelig havde bestyrelsen planlagt foreningsmøde den 14. maj. Men da der kun var 23, der havde meldt sig ud over bestyrelsen, havde man besluttet at aflyse mødet. Det gav anledning til en god debat om den måde, foreningsmøderne er tænkt, hvor medlemmerne af afdelingsbestyrelserne skal melde sig til, før de kender dagsordenen for mødet. Måske var det bedre på forhånd at have fx et tema på dagsordenen - naturligvis stadig med mulighed for, at medlemmerne af afdelingsbestyrelserne kan byde ind med forslag til dagsordenen. Bestyrelsen gav herefter opgaven videre til kommunikationsudvalget. Repræsentantskabsmøde den 24. juni Bestyrelsen godkendte den skriftlige beretning på mødet den 26. marts. Her besluttede bestyrelsen også at udgive en valgavis med en ultrakort præsentation af bestyrelseskandidaterne. Efter forslag blev det besluttet at»udvide«valgavisen til et hæfte med materialet til mødet, på samme måde som materialet til afdelingsmøderne i august og september 2008 var samlet i foldere. Amagerfælledvej Bestyrelsen har tidligere besluttet, at 3B skulle forsøge at blive byg- og driftsherre for at kunne påvirke projektet, så det kommer til at fungere godt sammen med Hørgården, som er nærmeste nabo. Bestyrelsen godkendte i den forbindelse, at 3B afgav købstilbud på grunden - og godkendte samtidig indsendelse af skema A. Du kan læse mere om planerne på side 6. Egen trækningsret til Toftegård Toftegård er plaget af støj fra tog. Derfor har afdelingen søgt - og fået - tilskud fra Banedanmak til at udskifte vinduerne i 10 af lejlighederne i de tre opgange, der er mest generet. Men der er i alt 21 lejligheder i de tre opgange, og afdelingsbestyrelsen har besluttet, at alle lejligheder skal have nye vinduer. Egenfinansieringen udgør kr., og bestyrelsen bevilgede egen trækningsret på kr. pr. lejemål - svarende til kr. Hjælp til udbedring af fejl og mangler 3B indgik i september 2008 forlig med Skanska om fejl og mangler i forbindelse med opførelsen af seniorbofællesskabet Jægerbo. Efterfølgende har det vist sig, at afhjælpning mv. blev dyrere end forudsat, og at der ikke er tilstrækkelige midler på afdelingens reguleringskonto til at få udført arbejderne. Derfor besluttede bestyrelsen at dække afdelingens udgift til advokat med kr. - og samtidig yde et tilskud på op til kr. til at få afsluttet arbejderne. Det resterende beløb dækker afdelingen selv over driften. Bestyrelsens arbejdsform Bestyrelsen evaluerede herefter sit arbejde i det forløbne år: Hvordan er arbejdet forløbet, hvad gik godt, hvad gik mindre godt - og hvordan skal bestyrelsen fremover arbejde var blot nogle af de spørgsmål, bestyrelsen drøftede. 2

3 Bestyrelsesmøde den 26. maj 2009 Allerede den 26. maj var der så indkaldt til bestyrelsesmøde igen. Denne gang med lidt flere punkter på dagsordenen. Mødet startede med en kort opfølgning på regnskabet, hvorefter udlejningsproblemer var på dagsordenen. Når en afdeling har lejetab i forbindelse med udlejningsproblemer, er det dispositionsfonden, der skal dække udgiften Bestyrelsen får derfor regelmæssigt en oversigt over, hvilke afdelinger der giver lejetab. Og drøfter dermed også regelmæssigt, hvad der kan gøres for at minimere udgifterne. Ændrede procedurer ved udlejning Det har givet anledning til at ændre på udlejningsprocedurerne. Tidligere har medlemmer kunne sige nej tak til alle de tilbud, de fik. Det har betydet, at der er medlemmer, der har fået tilbudt den samme lejlighed eller lejlighedstype i samme afdeling op til 25 gange. Det betyder dels udsendelse af mange tilbud, dels at proceduren er vanskelig og tager for lang tid. Derfor er proceduren ændret, og har et medlem sagt nej tak til en bolig i samme afdeling mere end tre gange, sættes vedkommende i bero i den pågældende afdeling. I brevene skriver vi: Du gøres opmærksom på, at du kun har mulighed for at svare nej tak til den samme boligstørrelse tre gange i samme boligafdeling. Herefter vil du blive slettet til den pågældende afdeling. Desuden skriver vi, at de bliver sat i bero, hvis de ikke svarer på tilbuddet. Håbet er, at det - sammen med en intensiv markedsføring - kan være med til at minimere udgifterne. Alderskriteriet ændret i Søagerpark I Søagerpark opleves også problemer med at leje ud. Her lejes til medlemmer, der er 60+. Men på grund af vanskeligheder med udlejning af boliger i højhusene, har administrationen drøftet med afdelingsbestyrelsen, om alderskriteriet skal sættes ned for disse boliger til 50+. Afdelingsbestyrelsen bakker op om forslaget, ligesom Herlev Kommune er positiv stemt for forslaget. Bestyrelsen besluttede på den baggrund at ændre alderskriteriet. Helhedsplaner Bestyrelsen godkendte en indstilling om medfinansiering af helhedsplanerne for Folehaven i Valby og Urbanplanen på Amager for perioden og for Egedalsvænge for perioden Ansøgning om penge til at gennemføre planerne er sendt til Landsbyggefonden, og de foreløbige planer til Folehaven og Urbanplanen er godkendt af Københavns Borgerrepræsentation i maj. 3B s samlede medfinansiering er i Folehaven 1,34 mio. kr., Urbanplanen 3 mio. kr. og Egedalsvænge 0,8 mio. kr. Kursuskatalog 2009/2010 Kursusudvalget indstillede i alt syv kurser for medlemmerne af afdelingsbestyrelserne. De tre kurser udgør et grundforløb for nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne, de sidste fire handler om fx råderet, præsentationsteknik, klager og konflikter samt sikkerhed og tryghed i boligafdelingerne. Efter sommerferien udgives et kursuskatalog - og invitation til kurser vil fremover blive sendt ud pr. mail til medlemmerne af afdelingsbestyrelserne. To nye politikker vedtaget På mødet vedtog bestyrelsen også en politik for det boligsociale arbejde og en politik for miljø og energi. De to politikker bliver præsenteret i næste udgave af Kanal 3B, men er også på under Om 3B. Repræsentantskab den 24. juni Bestyrelsen har besluttet at indstille en forretningsorden for repræsentantskabet - og derudover fremsættes forslag om vedtægtsændringer. Som optakt til mødet sendes materialet ud i en lille folder, som også indeholder en kort præsentation af dem, der stiller op til bestyrelsen. Ud over 2. næstformand skal der i alt vælges fem medlemmer for to år og et medlem for et år. Aktivitetspuljen Bestyrelsen godkendte, at der til Urbankoret kan ydes støtte på op til kr., men at der skal foreligge et budget for, hvad pengene skal anvendes til - og hvor stort egetbidraget er for afdelingerne i Urbanplanen (minimum halvdelen). Bestyrelsen godkendte derudover støtte på op til kr. til Blækhuset, men at der også her skal foreligge budget for projekter, herunder afdelingens eget bidrag (minimum halvdelen). Vestergårdsvej bevilget trækningsret Vestergårdsvej skal i gang med et større vedligeholdelses- og forbedringsprojekt, som omfatter tætning af kælderydervægge og kloakrenovering samt nye døre til alle lejligheder. Til det besluttede bestyrelsen at yde egen trækningsret på kr. pr. lejemål, svarende til i alt kr. Generel orientering Herefter var der generel orientering om blandt andet det kommende Metrobyggeri og de mulige konsekvenser for afdeling Prangerhuset, om energimærkningsordningen og om udbud af løbende anskaffelser - fx komfurer. Ny el-spareportal Elspareportalen er en helt ny side, hvor ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelser kan finde inspiration til at sænke elforbruget i boligafdelingerne. Det sker gennem gode historier, tjeklister, beregningsværktøjer og vejledninger. Der er bl.a. historier fra Kaysergården og Herlevgårdsvej. BL har i samarbejde med Plan- Miljø ApS udarbejdet portalen. 3

4 6061 Hvidbjergvej 6074 Lønstrupgård 6079 Slotsherrenshus 6094 Blækhuset, alm Blækhuset, med A.F.Beyersvej Damsøgård 3050 Rådmandsbo 3056 Egegade 3065 Guldbergsgade 6063 Sangergården Vestergårdsvej 6068 Australiensvej 6069 Ryesgade 3039 Remisevænget Ø 3072 Brohuset 6099 Sejlhuset 4 institutioner Med de 1 institution sidste justeringer 6077 i Herlev Kaysergården er I Herlev området har afdelingerne i en 6081 Sangergården 2 driftsstrukturen nu endeligt 6086 på Kronprinsessegade plads. periode været bemandet med en lokalinspektør mere end de to andre områder. En evaluering følger i efteråret Bogfinkevej Lokalinspektør K. Stig Kristensen Nybodergård er gået Det er slut nu, og afdelingerne er på pension, og med ham er den bløde fordelt blandt de resterende fem lokalinspektører. Nu er spørgsmålet så, om overgangsordning fra en struktur med ni inspektører til tre driftschefer og 15 lokalinspektører slut. hov, afdelingerne strukturen understøtter de ønsker og be- har Remisevænget V 3041 Remisevænget N 3055 Dyvekevænget 3042 Remisevænget S 3 institutioner Sidste del af den nye driftsstruktur på plads Områdekontor Herlev - driftschef Ole Rasmussen Poul Erik Ottosen Jan Rossil Steen Jørgensen Lars Mann Pedersen 6071 Hørgården Hørgården Norgesgade Hørgården 3 Trekanten 23 institutioner Ordningen har været i kraft så længe, at det er tid til at høre afdelingsbestyrelserne, om de får dækket deres behov og ønsker. Evalueringen starter i efterrået 2009 og forventes at bestå af spørgeskemaanalyse og fokusgruppeinterview. Herefter vurderes, om der skal ske tilpasninger af ordningen. /ahz Michael Larsen 1011 Toftegård 1012 Herlevgårdsvej 1013 Herlev Torv 1014 Martins Gård 1017 Sønderlund Børnehave 1023 Herlev Skole 1026 Bofællesskab 1018 Hjortegården 1020 Børnehaven 3034 Vestergården Vestergården Hedelyngen 3052 Vestergården Egeløvparken 3051 Østerhøj 3064 Grønhøj 3067 Jægerbo 3036 Højstensgård 1027 Søagerpark 3044 Måløv Park 3069 Solsikken 3070 Valmuen 3071 Kløvermarken Vejlaug 3045 Egedalsvænge Instituion Områdekontor Herlev efter den sidste tilpasning BL informerer Nr. 31: Ny styring og finansiering Boligforeningen 3B Boks 2232 Kronprinsessegade København K Tlf Fax Nr. 22: Revision af nøgletal for entreprenører Ekspeditionstid Hverdage Onsdage Fredage Nr. 30: Fusioner mellem almene boligorganisationer udløser ikke ejerskifteafgifter på (afdelings-)ejendommene Nr. 29: Energimærkning nu eller senere? Nr. 28: Information om selvvalgt uddannelse og kompetencefond Nr. 21: Styringsreformen. Fællespjece fra KL og BL Nr. 20: Moms og lønsumsafgift - opgørelse af medlemmernes tilbagebetalingskrav, inkl. renter, efter Højesterets dom. Nr. 19: Elspareportalen er åbnet Nr. 18: Lægdommere ved boligretterne Nr. 27: Lønstatistik 2008 Nr. 17: Statistiske nøgletal Nr. 26: Indgåelse af landsdækkende overenskomst for akademiske medarbejdere i den almene sektor mellem de akademiske organisationer og BL Nr. 25: Byggeskadefondens Årsberetning 2008 Nr. 24: EMO usikkerhed om ny lovgivning om energimærkning Nr. 23: Moms og lønsumsafgift - tilbagebetalingskravene kan også omfatte 2. kvartal i 1996 rettelse herom fra SKAT Nr. 16: Kompetence- og uddannelsesfonde og bidrag til disse Nr. 15: Nye regler fra 1. juni 2009 om 14 dages påkravs-/ hævefrist og om nyt fast påkravsgebyr på 250 kr. Nr. 14: Ikke renoveringstilskud til arbejder udført som kollektiv råderet Nr. 13: Boligaftale om ny styring og finansiering Nr. 12: Ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. samt ny vejledning om samlet udbud 4

5 Lovforslag er nu lov - bekendtgørelser følger Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik i marts en boligaftale. Aftalen indeholdt to elementer, nemlig aftale om den almene sektors styring og aftale om den almene sektors finansiering. Siden er aftalen blevet udmøntet i et egentligt lovforslag - L208, som den 29. maj 2009 blev vedtaget ved 3. behandling. Den del, der har med finansiering at gøre, træder i kraft den 1. juli den anden del træder i kraft den 1. januar Umiddelbart er der ikke sket de store ændringer fra lovforslag til lov. Men der er dog fire»områder«, som adskiller sig. Oprykningsretten ikke ændret 3B har - blandt andet ved mellemkomst af Måløv Park - gjort opmærksom på den skævhed, det kunne medføre, hvis oprykningsretten ikke længere var en ret, men en mulighed, boligorganisation og kommune kunne aftale. Det var også et emne i det nyhedsbrev, forretningsudvalget sendte ud i marts måned. Og hvorom alting er, ser det ud til at have hjulpet. Der bliver i hvert fald ikke ændret på oprykningsretten med den lov, der nu er vedtaget. Nybyg til nedsat startleje Med vedtagelsen af L208 er samtidig indført en overgangsordning omkring finansiering, der betyder, at byggerier med skæringsdato fra og med 1. juli 2007 kan søge kommunen om overgang til ny finansiering inden 1. oktober Huslejen kan i så fald sættes ned fra den 1. januar B s bestyrelse har allerede givet tilsagn om, at visse boliger i Sejlhuset og Brohuset nu kan lejes ud til nedsat startleje. Håbet er, at det vil mindske tomgangstabet, som finansieres via dispositionsfonden. Energitiltag uden offentlig støtte Nybyggerier skal stadig opføres inden for det forhøjede maksimumbeløb, men der er også indført et særligt energitillæg på kr. pr. m 2 for etagebyggeri og 880 kr. pr. m 2 for lavt byggeri. Finansieringen af merudgiften til de særlige energitiltag sker med låneoptagelse uden offentlig støtte. Dialog med kommunen hvert år Oprindelig stod der i forslaget, at der skulle gennemføres styringsdialog mellem kommune og boligorganisation mindst hvert tredje år. Det er ændret, så det skal ske hvert år. Bekendtgørelser på vej Loven er en ting, en anden er de bekendtgørelser, der nærmere specificerer, hvordan loven skal opfattes. Her kommer en bekendtgørelse om finansiering sidst i juni - og om regelændringerne forventes bekendtgørelsen at være klar sidst på efteråret. /ahz Lovforslagene blev detaljeret beskrevet i april-udgaven af Kanal 3B, som du finder på under»nyheder«. Vellykket åbent-hus i Brohuset Torsdag den 11. juni åbnede 3B dørene i den prøvebolig, der er indrettet i Brohuset. Kundechef Solvejg von Barm stod sammen med Helle Jeppesen og Michael Jensen (til venstre i billedet) - begge fra kundeservice - sammen med driftschef Bjarne Andersen klar til at vise rundt og forklare. Og der var mange, der valgte at lægge vejen forbi denne torsdag eftermiddag. I alt blev 6 boliger af 19 ledige i Brohuset reserveret, mens det for Sejlhusets vedkommende drejede sig om i alt tre ud af seks ledige. /ahz 5

6 3B har afgivet tilbud på trekantgrunden på Amager af Anette Hertz, kommunikationschef Trekantgrunden ved Hørgården har været på bestyrelsens dagsorden flere gange. Der har også været holdt fælles møde med de fem afdelingsbestyrelser i Urbanplanen om den. Og nu har 3B så formelt givet tilbud på grunden, skema A er sendt ind, prækvalifikation er i fuld gang, det samme er et byggeudvalg med repræsentanter fra den institution, der også skal bo i bebyggelsen. 53 familieboliger i den ene karré og 75 boliger til psykisk og fysisk handicappede i den anden. Det indeholder det, der forhåbentlig bliver 3B s nye afdeling på Amagerfælledvej - på trekantgrunden med Hørgården som bagbo og DR som genbo. Boligerne placeres i to karrèer, der sammen med den bagvedliggende Hørgården fremstår som et hele - med de nye boliger som forposten og den bagvedliggende grønning som et samlende element i den fremtidige bebyggelsesplan. Bygningshøjden er fire etager mod Amagerfælledvej samt to og tre etager mod de bagvedliggende boliger i Hørgården. Ankomst i bil sker fra Amagerfælledvej, hvor også parkering anlægges. 53 familieboliger som AlmenBolig+ De 53 familieboliger i den nordligste karrè er på mellem 80 m 2 og 125 m 2. Boligerne opføres dels i en etage, dels i to og tre etager og kombineres sådan, at der er en blok med tre etager og tre blokke med fire etager. Boligerne i een etage bliver handicapegnede. Alle boligerne opføres som Almen- Bolig+, hvilket betyder, at der er grundmodul til køkken og grundmodul til bad, mens de kommende beboere selv står for færdiggørelsen, herunder rumindelingen af boligerne. 75 institutionsboliger Den sydlige karré kommer til at bestå af en institution med 75 plejeboliger samt café, dagtilbud og administration. Det er centre fra Sundbyvang, der skal flytte hertil. Hovedindgang er planlagt i sydvestligt hjørne, hvor også caféen er planlagt. 3B s byggeafdeling har haft vældigt travlt med projektet. En af grundene er det tætte samarbejde, 3B har med institutionen: - Ifølge lovgivningen skal vi allerede på projekteringsstadiet dokumentere apv for den arbejdsplads, institutionen også bliver. Derfor har vi holdt en del møder med ledere og medarbejdere fra de centre i Sundbyvang, som forventes at flytte til Amagerfælledvej, fortæller Per Bro Kardel, der er byggechef i 3B. Han fortæller videre, at det samtidig bliver hjem for de psykisk og fysisk handicappede, som skal have så optimale forhold som muligt. I Solvang Centeret står der allerede en mock up af en af plejeboligerne, som personalet bruger som udgangspunkt for diskussionen af indretningen. Tidsplan Skema A er sendt ind, entreprenørerne er inviteret til prækvalifikation, og projekteringen er i fuld gang. Grundkøb og skema A forventes behandlet i august eller september, og forventet byggestart er den 1. marts Det samlede byggeri forventes at være klar til de nye beboere i løbet af foråret

7 U.P.S. Motionsdag i Nord Af Ulla Smitt Vanges, Partnerskabet Lørdag den 16. maj arrangerede 3B s ansatte i Urbanplanen U.P.S. Motionsdag i samarbejde med beboerne i Remisevænget Nord. U.P.S. står i daglig tale for Urban- Planens Sundhedskultur, hvor Motionseventen er én af mange initiativer, der skal synliggøre Urbanplanens forskellige motions- og sundhedstilbud. På dagen havde over 30 frivillige beboere sammen med de ansatte i Partnerskabet stablet en flot sundhedsdag på benene. Robert Nielsen, formand i Remisevænget Nord, bød velkommen og satte fodboldturneringen i gang med over 50 spillere på den flotte kunstgræsbane i afdelingen. På programmet var der blandt andet en café med sunde snacks og smoothies, judo-opvisning, sundhedstelt med sundhedstest og opvisninger af de forskellige motionshold. I dagens anledning havde rapgruppen Legestuen/UP Street skrevet et særligt nummer om Urbanplanens Sundhedskultur. Sangen kan downloades på 3B s hjemmeside under nyheder. Sundhedskonsulent Pernille fra Partnerskabet var godt tilfreds: - På trods af det kolde vejr og regn deltog op imod 250 beboere - nogle af dem kæmpede tappert i fodboldturneringen eller på judomåtten. Andre tog det stille og roligt og hyggede sig bare ved at se på, mens de fik økologisk kaffe og gratis massage, fortæller Pernille. Der var også sodavand til spillerne og de frivillige, som var i gang og aktive hele dagen. - Det handler for os om at finde en balance, hvor sundhed fremmes, uden at tilgangen bliver fanatisk eller moraliserende, slutter sundhedskonsulenten. Ca. 45 børn deltog i en quiz om sund mad, og vinderen vandt en tur med familien i zoologisk have. For de voksne var det muligt at tippe en 13 er om sundhed. Her deltog 15 voksne, og vinderen blev belønnet med en wellness-tur. Folkesundhed København tilbød forskellige sundhedstests, bl.a. vægtmåling, konditest, BMI og blodtryksmåling. 12 beboere deltog i en gå-test rundt om boligblokken på 1,6 km, og beboere fik målt blodtryk og vægt. 12 af deltagerne har allerede meldt sig til en opfølgende konditest i juni måned. Vi håber, Motionsdagen i Urbanplanen kan være med til at inspirere andre afdelinger og lokalområder til at skabe traditioner for motion i hverdagen motion skal være sjovt og ikke noget med løftede pegefingre! Herlev Skole genindviet Beboerne i Herlev Skole har haft et år med støj, støv, stilladser, store maskiner og køretøjer neden for vinduerne. Men torsdag den 4. juni var det tid til at lægge alle ulemperne fra renovering af kloakker og beton bag sig og samtidig nyde det nye haveanlæg. I Skolehaven - helt bagtil - står det fine valnøddetræ, borgmesteren skænkede afdelingen i anledning af skolens 100 års jubilæum. Det er Claes Høgly fra Tegnestuen Møllen, der har udformet det smukke haveanlæg, hvor beboerne blandt andet allerede dyrker krydderurter. Terrænet er ved renoveringen blevet hævet, og beboerne i stueetagen har dermed fået adgang direkte fra boligen til haveanlægget. /ahz 7

8 Nyt om personalet Velkommen til Jamal Aztout, Partnerskabet Klaus Jeppesen, energi og miljø Louise Toft Hansen, byggeafdelingen Christian Nicolay Mørch, IT Leon Riis Sørensen, Folehaven Farvel til Henrik Behrend, IT Nej tak til reklamer OG gratisaviser Fra 30. april i år har der været to»nej tak«-ordninger. Vi kender den ene, som frasiger sig enhver form for reklame. Nu er der så også kommet en ordning, hvor du samtidig kan vælge gratisaviserne fra. Du tilmelder dig ordningen på: - eller på posthuset. Kalender Repræsentantskabsmøde 24. juni 2009 Bestyrelsesmøder 24. juni, 29. juni Forretningsudvalg 24. august Kursusudvalg 30. juni Nye boligsociale helhedsplaner i fuld gang Børnene og de unge i Folehaven, Lønstrupgård og Hvidbjergvej kan glæde sig til nye, sjove oplevelser allerede i år! Af Anna-Claudia Erichsen, boligsocial konsulent I november 2008 blev de endelige helhedsplaner samt ikke mindst med de lokale ildsjæle. for Folehaven i Valby og Løn- Der er bevilliget 3.3 mio. kr. fra Lands- strupgård og Hvidbjergvej i Vanløse (de byggefonden forudsat en medfinansiering to sidstnævnte i et samarbejde) sendt til på kr. Landsbyggefonden. Begge helhedsplaner handler om indsats over for børn og Lønstrupgård og Hvidbjergvej unge. I april kom så de endelige tilsagn Udfordringerne i Lønstrupgård og Hvidbjergvej fra Landsbyggefonden. ligner Folehavens udfordringer. Beboerne oplever, at en del af de Folehaven unge udviser en rå og larmende adfærd, I Folehaven er indsatsen centreret omkring og tendensen har været stigende i løbet to målgrupper af unge, nemlig de af de sidste år. Også her gælder det der årige og de årige. for om at få fat i de unge, som ikke er tilmeldt De bruger meget af deres tid på gaden, klubber og andre af de traditionelle og mange af dem benytter sig ikke fritidstilbud. af de eksisterende klubtilbud. For at kunne Håbet er, at den 4-årige indsats bli- nå gruppen og påvirke dem positivt, ver brobyggende, at det lykkes at sluse åbnes et bemandet værested i eftermiddags- de unge ind i de eksisterende tilbud på og aftentimerne. den måde skal indsatserne gerne skabe Børnene og de unge skal så selv varige forandringer. være med til at bestemme, hvad det er Der er bevilliget mio. kr. fra for aktiviteter, de ønsker inden for fx musik, Landsbyggefonden, og der medfinansie- udflugter og sport. Indsatsen skal res kr. fra 3B, afdelingen og arbejde tæt sammen med den lokale fritids- Københavns Kommune. og ungdomsklub, U&U-vejledningen Kanal 3B Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen, ansv. / Villy Sørensen / Steffen Morild / Jan Christiansen / Anette Hertz. Layout Mette Egemose Hansen Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B / alle ansatte samt samarbejds partnere Oplag eget tryk / Næste nummer juli 2009 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 1. juli 2009 Nyansættelser I juni måned rekrutterer 3B s boligsociale konsulenter, i samarbejde med personer fra styregrupperne, personalet til de to indsatser. Det betyder, at begge indsatser gerne skulle være godt i vej i løbet af august De boligsociale midler delt ud! I 2006 blev det politisk besluttet, at Landsbyggefonden skulle uddele i alt 2.2 mia. kr. til boligsociale helhedsplaner. Alle almene boligafdelinger har på den baggrund haft mulighed for at søge midler til forskellige indsatser over tre runder runden, runden og endelig 2010 runden, som der også fra 3B s hold er indsendt ansøgninger til. I efteråret 2009 beslutter Landsbyggefonden, hvilke afdelinger der skal nyde godt af den støtte, som er til udmøntning i Herefter er det uvist, hvordan de boligsociale indsatser skal finansieres, selv om det naturligvis fortsat er muligt at søge om de ministerielle puljer og hos private fonde. 8

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 14. juni 2010

Repræsentantskabsmøde den 14. juni 2010 Repræsentantskabsmøde den 14. juni 2010 Repræsentantskabsmøde i 3B Personale Forberedelse af og implementering af ny lovgivning / bekendtgørelser Udlejningssituationen Nybyggeri Intranet / ekstranet Fremadrettede

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2009

3B s repræsentantskabsmøde 2009 3B s repræsentantskabsmøde 2009 24. juni 2009 kl. 18 Imperial Hotel - Vester Farimagsgade 9-1606 København V 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse.

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse. Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. april 2015, Harald Lunds Gade 15 Souschef Claus Thomsen deltager i mødet. Driftschef Jesper Nymark og udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Referat af organisationsbestyrelsesmøde Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00, Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, København V. Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Under henvisning til indkaldelse af 11. maj 2010 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 12.

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 13. december 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. november

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Dagslys giver det en mindre elregning?

Dagslys giver det en mindre elregning? kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Februar 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Dagslys giver det en mindre elregning? Af Per Bro, byggechef

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2013

3B s repræsentantskabsmøde 2013 3B s repræsentantskabsmøde 2013 Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 17 IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 16.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

INDKALDELSE TIL 3B S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 TORSDAG DEN 13. OKTOBER 2016 KL

INDKALDELSE TIL 3B S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 TORSDAG DEN 13. OKTOBER 2016 KL INDKALDELSE TIL 3B S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 TORSDAG DEN 13. OKTOBER 2016 KL. 17.00 BOLIGFORENINGEN 3B I HAVNEHOLMEN 21 I 1561 KØBENHAVN V DAGSORDEN - PUNKT 3 Fastsættelse af forretningsorden

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 26.02.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 26.02.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 26.02.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. maj 2011 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B

Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Oktober 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 6. Juni 2016, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12.

Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 6. Juni 2016, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 6. Juni 2016, kl. 15.30, på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Tilstede var: Formand Joan Nielsen (JN) Næstformand Steen Johansen (SJ)

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup Referat organisationsmøde 11. februar 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup Deltagere: Formand Lilian Mortensen, Knud-Erik Hansen, Leif Bønding,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Navn (valggruppe/forening) Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen),

Læs mere

Referat fra styringsdialogmødet med Boligforeningen 3B afholdt den 3. november 2010

Referat fra styringsdialogmødet med Boligforeningen 3B afholdt den 3. november 2010 1 Deltagere fra Boligforeningen 3B: Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Per Bro og Solvejg von Barm Deltagere fra Københavns Kommune: Pia Nielsen, Diddi Thiemann Norup og Sune Skovgaard (referent) 1.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Referat Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale

Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / oktober 2009 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale af

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2010

3B s repræsentantskabsmøde 2010 3B s repræsentantskabsmøde 2010 14. juni 2010 kl. 18 Ingeniørforeningen - Kalvebod Brygge 31 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere