Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef Den tid, det tager at få behandlet en sag ved fogedretten, er blevet forlænget med måneder. Det skyldes til dels et større antal sager, men bunder også i en sammenlægning af fogedretterne, der blev indført ved retskredsreformen i Når en sag er gået til fogeden, tager det ifølge 3B s erfaringer ca. fire måneder, før beboeren indkaldes til det første møde. Herefter går der ca. to måneder, til beboeren bliver sat ud af boligen. Hver 4. er stadig hjemløs efter 1 år Hver fjerde lejer - privat som almen - der bliver smidt på gaden med fogedens hjælp, er hjemløs et år efter udsættelsen. For lejere, der finder en bolig efter udsættelsen, er den som regel midlertidig. Det viser en ny undersøgelse, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har lavet for Velfærdsministeriet. Siden 2002 er antallet af sager, hvor folk sættes ud af deres lejligheder, steget fra til i Et tal, der ifølge de nyeste opgørelser fra Domstolsstyrelsen, er også steget i Undersøgelsen viser, at der er tale om mennesker med lav indkomst, som har stor gæld, og som bruger en relativt stor del af deres indtægt på huslejen. Mange har desuden svært ved at styre deres økonomi. Nu har regeringen så givet kommunen bedre mulighed for at træde til og hjælpe, inden det går helt galt. Påkravsfrist forlænget Før har det været sådan, at når 3B sendte påkrav (rykkerbrev) til en beboer, der ikke havde betalt husleje, havde vedkommende tre dage til at få betalt. Den frist har Folketinget vedtaget at hæve til 14 dage, så beboerne får længere tid til at få betalt. Samtidig har Folketinget fastsat gebyret for skrivelserne til et fast beløb på 250 kr. fra og med den 1. juni Kommunen skal underrettes Hvis lejen stadig ikke betales, ophæves lejemålet, og hvis udlejer som følge af det sender en anmodning til fogedretten om at sætte lejeren ud af boligen, skal udlejer senest samtidig underrette kommunen. Kommunernes vejledningspligt er også blevet større, og de har også fået større muligheder for at give flyttehjælp m.v. ved lejernes flytning til en billigere bolig. Bogfinkevej godt på vej som nabo til Vestergårdsvej Byggeriet på Bogfinkevej har været længe undervejs. Meget længe. Faktisk startede projektet helt tilbage i 2002, men nu kan man begynde at se konturerne af byggeriet. Det er 3B, der er bygherre, men det er kommunen, der lejer alle de 21 ældreboliger, der bliver indrettet i afdeling Bogfinkevej. Her bliver også plads til fællesarealer og personale, når byggeriet står færdigt i april Hvem der konkret skal bo i boligerne, ved vi ikke noget om endnu, fortæller Carsten Dybkjær, der er 3B s projektleder på byggeriet. Vi bygger huset og står for den udvendige vedligeholdelse, mens det er kommunen, der udnytter de nye faciliteter og ældreboligerne. Byggeriet forventes at være klar til de kommende beboere i maj /ahz

2 Nyt fra bestyrelsen af Anette Hertz, kommunikationschef Bestyrelsen har holdt to møder siden sidste udgave af Kanal 3B - den 12. maj og den 26. maj. Bestyrelsesmøde den 12. maj 2009 Mødet den 12. maj handlede primært om regnskab 2008 for foreningen og for afdelingerne, som bestyrelsen godkendte. På mødet gennemgik revisor John Krarup også revisionsprotokollen, og bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. Foreningsmøde aflyst Oprindelig havde bestyrelsen planlagt foreningsmøde den 14. maj. Men da der kun var 23, der havde meldt sig ud over bestyrelsen, havde man besluttet at aflyse mødet. Det gav anledning til en god debat om den måde, foreningsmøderne er tænkt, hvor medlemmerne af afdelingsbestyrelserne skal melde sig til, før de kender dagsordenen for mødet. Måske var det bedre på forhånd at have fx et tema på dagsordenen - naturligvis stadig med mulighed for, at medlemmerne af afdelingsbestyrelserne kan byde ind med forslag til dagsordenen. Bestyrelsen gav herefter opgaven videre til kommunikationsudvalget. Repræsentantskabsmøde den 24. juni Bestyrelsen godkendte den skriftlige beretning på mødet den 26. marts. Her besluttede bestyrelsen også at udgive en valgavis med en ultrakort præsentation af bestyrelseskandidaterne. Efter forslag blev det besluttet at»udvide«valgavisen til et hæfte med materialet til mødet, på samme måde som materialet til afdelingsmøderne i august og september 2008 var samlet i foldere. Amagerfælledvej Bestyrelsen har tidligere besluttet, at 3B skulle forsøge at blive byg- og driftsherre for at kunne påvirke projektet, så det kommer til at fungere godt sammen med Hørgården, som er nærmeste nabo. Bestyrelsen godkendte i den forbindelse, at 3B afgav købstilbud på grunden - og godkendte samtidig indsendelse af skema A. Du kan læse mere om planerne på side 6. Egen trækningsret til Toftegård Toftegård er plaget af støj fra tog. Derfor har afdelingen søgt - og fået - tilskud fra Banedanmak til at udskifte vinduerne i 10 af lejlighederne i de tre opgange, der er mest generet. Men der er i alt 21 lejligheder i de tre opgange, og afdelingsbestyrelsen har besluttet, at alle lejligheder skal have nye vinduer. Egenfinansieringen udgør kr., og bestyrelsen bevilgede egen trækningsret på kr. pr. lejemål - svarende til kr. Hjælp til udbedring af fejl og mangler 3B indgik i september 2008 forlig med Skanska om fejl og mangler i forbindelse med opførelsen af seniorbofællesskabet Jægerbo. Efterfølgende har det vist sig, at afhjælpning mv. blev dyrere end forudsat, og at der ikke er tilstrækkelige midler på afdelingens reguleringskonto til at få udført arbejderne. Derfor besluttede bestyrelsen at dække afdelingens udgift til advokat med kr. - og samtidig yde et tilskud på op til kr. til at få afsluttet arbejderne. Det resterende beløb dækker afdelingen selv over driften. Bestyrelsens arbejdsform Bestyrelsen evaluerede herefter sit arbejde i det forløbne år: Hvordan er arbejdet forløbet, hvad gik godt, hvad gik mindre godt - og hvordan skal bestyrelsen fremover arbejde var blot nogle af de spørgsmål, bestyrelsen drøftede. 2

3 Bestyrelsesmøde den 26. maj 2009 Allerede den 26. maj var der så indkaldt til bestyrelsesmøde igen. Denne gang med lidt flere punkter på dagsordenen. Mødet startede med en kort opfølgning på regnskabet, hvorefter udlejningsproblemer var på dagsordenen. Når en afdeling har lejetab i forbindelse med udlejningsproblemer, er det dispositionsfonden, der skal dække udgiften Bestyrelsen får derfor regelmæssigt en oversigt over, hvilke afdelinger der giver lejetab. Og drøfter dermed også regelmæssigt, hvad der kan gøres for at minimere udgifterne. Ændrede procedurer ved udlejning Det har givet anledning til at ændre på udlejningsprocedurerne. Tidligere har medlemmer kunne sige nej tak til alle de tilbud, de fik. Det har betydet, at der er medlemmer, der har fået tilbudt den samme lejlighed eller lejlighedstype i samme afdeling op til 25 gange. Det betyder dels udsendelse af mange tilbud, dels at proceduren er vanskelig og tager for lang tid. Derfor er proceduren ændret, og har et medlem sagt nej tak til en bolig i samme afdeling mere end tre gange, sættes vedkommende i bero i den pågældende afdeling. I brevene skriver vi: Du gøres opmærksom på, at du kun har mulighed for at svare nej tak til den samme boligstørrelse tre gange i samme boligafdeling. Herefter vil du blive slettet til den pågældende afdeling. Desuden skriver vi, at de bliver sat i bero, hvis de ikke svarer på tilbuddet. Håbet er, at det - sammen med en intensiv markedsføring - kan være med til at minimere udgifterne. Alderskriteriet ændret i Søagerpark I Søagerpark opleves også problemer med at leje ud. Her lejes til medlemmer, der er 60+. Men på grund af vanskeligheder med udlejning af boliger i højhusene, har administrationen drøftet med afdelingsbestyrelsen, om alderskriteriet skal sættes ned for disse boliger til 50+. Afdelingsbestyrelsen bakker op om forslaget, ligesom Herlev Kommune er positiv stemt for forslaget. Bestyrelsen besluttede på den baggrund at ændre alderskriteriet. Helhedsplaner Bestyrelsen godkendte en indstilling om medfinansiering af helhedsplanerne for Folehaven i Valby og Urbanplanen på Amager for perioden og for Egedalsvænge for perioden Ansøgning om penge til at gennemføre planerne er sendt til Landsbyggefonden, og de foreløbige planer til Folehaven og Urbanplanen er godkendt af Københavns Borgerrepræsentation i maj. 3B s samlede medfinansiering er i Folehaven 1,34 mio. kr., Urbanplanen 3 mio. kr. og Egedalsvænge 0,8 mio. kr. Kursuskatalog 2009/2010 Kursusudvalget indstillede i alt syv kurser for medlemmerne af afdelingsbestyrelserne. De tre kurser udgør et grundforløb for nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne, de sidste fire handler om fx råderet, præsentationsteknik, klager og konflikter samt sikkerhed og tryghed i boligafdelingerne. Efter sommerferien udgives et kursuskatalog - og invitation til kurser vil fremover blive sendt ud pr. mail til medlemmerne af afdelingsbestyrelserne. To nye politikker vedtaget På mødet vedtog bestyrelsen også en politik for det boligsociale arbejde og en politik for miljø og energi. De to politikker bliver præsenteret i næste udgave af Kanal 3B, men er også på under Om 3B. Repræsentantskab den 24. juni Bestyrelsen har besluttet at indstille en forretningsorden for repræsentantskabet - og derudover fremsættes forslag om vedtægtsændringer. Som optakt til mødet sendes materialet ud i en lille folder, som også indeholder en kort præsentation af dem, der stiller op til bestyrelsen. Ud over 2. næstformand skal der i alt vælges fem medlemmer for to år og et medlem for et år. Aktivitetspuljen Bestyrelsen godkendte, at der til Urbankoret kan ydes støtte på op til kr., men at der skal foreligge et budget for, hvad pengene skal anvendes til - og hvor stort egetbidraget er for afdelingerne i Urbanplanen (minimum halvdelen). Bestyrelsen godkendte derudover støtte på op til kr. til Blækhuset, men at der også her skal foreligge budget for projekter, herunder afdelingens eget bidrag (minimum halvdelen). Vestergårdsvej bevilget trækningsret Vestergårdsvej skal i gang med et større vedligeholdelses- og forbedringsprojekt, som omfatter tætning af kælderydervægge og kloakrenovering samt nye døre til alle lejligheder. Til det besluttede bestyrelsen at yde egen trækningsret på kr. pr. lejemål, svarende til i alt kr. Generel orientering Herefter var der generel orientering om blandt andet det kommende Metrobyggeri og de mulige konsekvenser for afdeling Prangerhuset, om energimærkningsordningen og om udbud af løbende anskaffelser - fx komfurer. Ny el-spareportal Elspareportalen er en helt ny side, hvor ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelser kan finde inspiration til at sænke elforbruget i boligafdelingerne. Det sker gennem gode historier, tjeklister, beregningsværktøjer og vejledninger. Der er bl.a. historier fra Kaysergården og Herlevgårdsvej. BL har i samarbejde med Plan- Miljø ApS udarbejdet portalen. 3

4 6061 Hvidbjergvej 6074 Lønstrupgård 6079 Slotsherrenshus 6094 Blækhuset, alm Blækhuset, med A.F.Beyersvej Damsøgård 3050 Rådmandsbo 3056 Egegade 3065 Guldbergsgade 6063 Sangergården Vestergårdsvej 6068 Australiensvej 6069 Ryesgade 3039 Remisevænget Ø 3072 Brohuset 6099 Sejlhuset 4 institutioner Med de 1 institution sidste justeringer 6077 i Herlev Kaysergården er I Herlev området har afdelingerne i en 6081 Sangergården 2 driftsstrukturen nu endeligt 6086 på Kronprinsessegade plads. periode været bemandet med en lokalinspektør mere end de to andre områder. En evaluering følger i efteråret Bogfinkevej Lokalinspektør K. Stig Kristensen Nybodergård er gået Det er slut nu, og afdelingerne er på pension, og med ham er den bløde fordelt blandt de resterende fem lokalinspektører. Nu er spørgsmålet så, om overgangsordning fra en struktur med ni inspektører til tre driftschefer og 15 lokalinspektører slut. hov, afdelingerne strukturen understøtter de ønsker og be- har Remisevænget V 3041 Remisevænget N 3055 Dyvekevænget 3042 Remisevænget S 3 institutioner Sidste del af den nye driftsstruktur på plads Områdekontor Herlev - driftschef Ole Rasmussen Poul Erik Ottosen Jan Rossil Steen Jørgensen Lars Mann Pedersen 6071 Hørgården Hørgården Norgesgade Hørgården 3 Trekanten 23 institutioner Ordningen har været i kraft så længe, at det er tid til at høre afdelingsbestyrelserne, om de får dækket deres behov og ønsker. Evalueringen starter i efterrået 2009 og forventes at bestå af spørgeskemaanalyse og fokusgruppeinterview. Herefter vurderes, om der skal ske tilpasninger af ordningen. /ahz Michael Larsen 1011 Toftegård 1012 Herlevgårdsvej 1013 Herlev Torv 1014 Martins Gård 1017 Sønderlund Børnehave 1023 Herlev Skole 1026 Bofællesskab 1018 Hjortegården 1020 Børnehaven 3034 Vestergården Vestergården Hedelyngen 3052 Vestergården Egeløvparken 3051 Østerhøj 3064 Grønhøj 3067 Jægerbo 3036 Højstensgård 1027 Søagerpark 3044 Måløv Park 3069 Solsikken 3070 Valmuen 3071 Kløvermarken Vejlaug 3045 Egedalsvænge Instituion Områdekontor Herlev efter den sidste tilpasning BL informerer Nr. 31: Ny styring og finansiering Boligforeningen 3B Boks 2232 Kronprinsessegade København K Tlf Fax Nr. 22: Revision af nøgletal for entreprenører Ekspeditionstid Hverdage Onsdage Fredage Nr. 30: Fusioner mellem almene boligorganisationer udløser ikke ejerskifteafgifter på (afdelings-)ejendommene Nr. 29: Energimærkning nu eller senere? Nr. 28: Information om selvvalgt uddannelse og kompetencefond Nr. 21: Styringsreformen. Fællespjece fra KL og BL Nr. 20: Moms og lønsumsafgift - opgørelse af medlemmernes tilbagebetalingskrav, inkl. renter, efter Højesterets dom. Nr. 19: Elspareportalen er åbnet Nr. 18: Lægdommere ved boligretterne Nr. 27: Lønstatistik 2008 Nr. 17: Statistiske nøgletal Nr. 26: Indgåelse af landsdækkende overenskomst for akademiske medarbejdere i den almene sektor mellem de akademiske organisationer og BL Nr. 25: Byggeskadefondens Årsberetning 2008 Nr. 24: EMO usikkerhed om ny lovgivning om energimærkning Nr. 23: Moms og lønsumsafgift - tilbagebetalingskravene kan også omfatte 2. kvartal i 1996 rettelse herom fra SKAT Nr. 16: Kompetence- og uddannelsesfonde og bidrag til disse Nr. 15: Nye regler fra 1. juni 2009 om 14 dages påkravs-/ hævefrist og om nyt fast påkravsgebyr på 250 kr. Nr. 14: Ikke renoveringstilskud til arbejder udført som kollektiv råderet Nr. 13: Boligaftale om ny styring og finansiering Nr. 12: Ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. samt ny vejledning om samlet udbud 4

5 Lovforslag er nu lov - bekendtgørelser følger Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik i marts en boligaftale. Aftalen indeholdt to elementer, nemlig aftale om den almene sektors styring og aftale om den almene sektors finansiering. Siden er aftalen blevet udmøntet i et egentligt lovforslag - L208, som den 29. maj 2009 blev vedtaget ved 3. behandling. Den del, der har med finansiering at gøre, træder i kraft den 1. juli den anden del træder i kraft den 1. januar Umiddelbart er der ikke sket de store ændringer fra lovforslag til lov. Men der er dog fire»områder«, som adskiller sig. Oprykningsretten ikke ændret 3B har - blandt andet ved mellemkomst af Måløv Park - gjort opmærksom på den skævhed, det kunne medføre, hvis oprykningsretten ikke længere var en ret, men en mulighed, boligorganisation og kommune kunne aftale. Det var også et emne i det nyhedsbrev, forretningsudvalget sendte ud i marts måned. Og hvorom alting er, ser det ud til at have hjulpet. Der bliver i hvert fald ikke ændret på oprykningsretten med den lov, der nu er vedtaget. Nybyg til nedsat startleje Med vedtagelsen af L208 er samtidig indført en overgangsordning omkring finansiering, der betyder, at byggerier med skæringsdato fra og med 1. juli 2007 kan søge kommunen om overgang til ny finansiering inden 1. oktober Huslejen kan i så fald sættes ned fra den 1. januar B s bestyrelse har allerede givet tilsagn om, at visse boliger i Sejlhuset og Brohuset nu kan lejes ud til nedsat startleje. Håbet er, at det vil mindske tomgangstabet, som finansieres via dispositionsfonden. Energitiltag uden offentlig støtte Nybyggerier skal stadig opføres inden for det forhøjede maksimumbeløb, men der er også indført et særligt energitillæg på kr. pr. m 2 for etagebyggeri og 880 kr. pr. m 2 for lavt byggeri. Finansieringen af merudgiften til de særlige energitiltag sker med låneoptagelse uden offentlig støtte. Dialog med kommunen hvert år Oprindelig stod der i forslaget, at der skulle gennemføres styringsdialog mellem kommune og boligorganisation mindst hvert tredje år. Det er ændret, så det skal ske hvert år. Bekendtgørelser på vej Loven er en ting, en anden er de bekendtgørelser, der nærmere specificerer, hvordan loven skal opfattes. Her kommer en bekendtgørelse om finansiering sidst i juni - og om regelændringerne forventes bekendtgørelsen at være klar sidst på efteråret. /ahz Lovforslagene blev detaljeret beskrevet i april-udgaven af Kanal 3B, som du finder på under»nyheder«. Vellykket åbent-hus i Brohuset Torsdag den 11. juni åbnede 3B dørene i den prøvebolig, der er indrettet i Brohuset. Kundechef Solvejg von Barm stod sammen med Helle Jeppesen og Michael Jensen (til venstre i billedet) - begge fra kundeservice - sammen med driftschef Bjarne Andersen klar til at vise rundt og forklare. Og der var mange, der valgte at lægge vejen forbi denne torsdag eftermiddag. I alt blev 6 boliger af 19 ledige i Brohuset reserveret, mens det for Sejlhusets vedkommende drejede sig om i alt tre ud af seks ledige. /ahz 5

6 3B har afgivet tilbud på trekantgrunden på Amager af Anette Hertz, kommunikationschef Trekantgrunden ved Hørgården har været på bestyrelsens dagsorden flere gange. Der har også været holdt fælles møde med de fem afdelingsbestyrelser i Urbanplanen om den. Og nu har 3B så formelt givet tilbud på grunden, skema A er sendt ind, prækvalifikation er i fuld gang, det samme er et byggeudvalg med repræsentanter fra den institution, der også skal bo i bebyggelsen. 53 familieboliger i den ene karré og 75 boliger til psykisk og fysisk handicappede i den anden. Det indeholder det, der forhåbentlig bliver 3B s nye afdeling på Amagerfælledvej - på trekantgrunden med Hørgården som bagbo og DR som genbo. Boligerne placeres i to karrèer, der sammen med den bagvedliggende Hørgården fremstår som et hele - med de nye boliger som forposten og den bagvedliggende grønning som et samlende element i den fremtidige bebyggelsesplan. Bygningshøjden er fire etager mod Amagerfælledvej samt to og tre etager mod de bagvedliggende boliger i Hørgården. Ankomst i bil sker fra Amagerfælledvej, hvor også parkering anlægges. 53 familieboliger som AlmenBolig+ De 53 familieboliger i den nordligste karrè er på mellem 80 m 2 og 125 m 2. Boligerne opføres dels i en etage, dels i to og tre etager og kombineres sådan, at der er en blok med tre etager og tre blokke med fire etager. Boligerne i een etage bliver handicapegnede. Alle boligerne opføres som Almen- Bolig+, hvilket betyder, at der er grundmodul til køkken og grundmodul til bad, mens de kommende beboere selv står for færdiggørelsen, herunder rumindelingen af boligerne. 75 institutionsboliger Den sydlige karré kommer til at bestå af en institution med 75 plejeboliger samt café, dagtilbud og administration. Det er centre fra Sundbyvang, der skal flytte hertil. Hovedindgang er planlagt i sydvestligt hjørne, hvor også caféen er planlagt. 3B s byggeafdeling har haft vældigt travlt med projektet. En af grundene er det tætte samarbejde, 3B har med institutionen: - Ifølge lovgivningen skal vi allerede på projekteringsstadiet dokumentere apv for den arbejdsplads, institutionen også bliver. Derfor har vi holdt en del møder med ledere og medarbejdere fra de centre i Sundbyvang, som forventes at flytte til Amagerfælledvej, fortæller Per Bro Kardel, der er byggechef i 3B. Han fortæller videre, at det samtidig bliver hjem for de psykisk og fysisk handicappede, som skal have så optimale forhold som muligt. I Solvang Centeret står der allerede en mock up af en af plejeboligerne, som personalet bruger som udgangspunkt for diskussionen af indretningen. Tidsplan Skema A er sendt ind, entreprenørerne er inviteret til prækvalifikation, og projekteringen er i fuld gang. Grundkøb og skema A forventes behandlet i august eller september, og forventet byggestart er den 1. marts Det samlede byggeri forventes at være klar til de nye beboere i løbet af foråret

7 U.P.S. Motionsdag i Nord Af Ulla Smitt Vanges, Partnerskabet Lørdag den 16. maj arrangerede 3B s ansatte i Urbanplanen U.P.S. Motionsdag i samarbejde med beboerne i Remisevænget Nord. U.P.S. står i daglig tale for Urban- Planens Sundhedskultur, hvor Motionseventen er én af mange initiativer, der skal synliggøre Urbanplanens forskellige motions- og sundhedstilbud. På dagen havde over 30 frivillige beboere sammen med de ansatte i Partnerskabet stablet en flot sundhedsdag på benene. Robert Nielsen, formand i Remisevænget Nord, bød velkommen og satte fodboldturneringen i gang med over 50 spillere på den flotte kunstgræsbane i afdelingen. På programmet var der blandt andet en café med sunde snacks og smoothies, judo-opvisning, sundhedstelt med sundhedstest og opvisninger af de forskellige motionshold. I dagens anledning havde rapgruppen Legestuen/UP Street skrevet et særligt nummer om Urbanplanens Sundhedskultur. Sangen kan downloades på 3B s hjemmeside under nyheder. Sundhedskonsulent Pernille fra Partnerskabet var godt tilfreds: - På trods af det kolde vejr og regn deltog op imod 250 beboere - nogle af dem kæmpede tappert i fodboldturneringen eller på judomåtten. Andre tog det stille og roligt og hyggede sig bare ved at se på, mens de fik økologisk kaffe og gratis massage, fortæller Pernille. Der var også sodavand til spillerne og de frivillige, som var i gang og aktive hele dagen. - Det handler for os om at finde en balance, hvor sundhed fremmes, uden at tilgangen bliver fanatisk eller moraliserende, slutter sundhedskonsulenten. Ca. 45 børn deltog i en quiz om sund mad, og vinderen vandt en tur med familien i zoologisk have. For de voksne var det muligt at tippe en 13 er om sundhed. Her deltog 15 voksne, og vinderen blev belønnet med en wellness-tur. Folkesundhed København tilbød forskellige sundhedstests, bl.a. vægtmåling, konditest, BMI og blodtryksmåling. 12 beboere deltog i en gå-test rundt om boligblokken på 1,6 km, og beboere fik målt blodtryk og vægt. 12 af deltagerne har allerede meldt sig til en opfølgende konditest i juni måned. Vi håber, Motionsdagen i Urbanplanen kan være med til at inspirere andre afdelinger og lokalområder til at skabe traditioner for motion i hverdagen motion skal være sjovt og ikke noget med løftede pegefingre! Herlev Skole genindviet Beboerne i Herlev Skole har haft et år med støj, støv, stilladser, store maskiner og køretøjer neden for vinduerne. Men torsdag den 4. juni var det tid til at lægge alle ulemperne fra renovering af kloakker og beton bag sig og samtidig nyde det nye haveanlæg. I Skolehaven - helt bagtil - står det fine valnøddetræ, borgmesteren skænkede afdelingen i anledning af skolens 100 års jubilæum. Det er Claes Høgly fra Tegnestuen Møllen, der har udformet det smukke haveanlæg, hvor beboerne blandt andet allerede dyrker krydderurter. Terrænet er ved renoveringen blevet hævet, og beboerne i stueetagen har dermed fået adgang direkte fra boligen til haveanlægget. /ahz 7

8 Nyt om personalet Velkommen til Jamal Aztout, Partnerskabet Klaus Jeppesen, energi og miljø Louise Toft Hansen, byggeafdelingen Christian Nicolay Mørch, IT Leon Riis Sørensen, Folehaven Farvel til Henrik Behrend, IT Nej tak til reklamer OG gratisaviser Fra 30. april i år har der været to»nej tak«-ordninger. Vi kender den ene, som frasiger sig enhver form for reklame. Nu er der så også kommet en ordning, hvor du samtidig kan vælge gratisaviserne fra. Du tilmelder dig ordningen på: - eller på posthuset. Kalender Repræsentantskabsmøde 24. juni 2009 Bestyrelsesmøder 24. juni, 29. juni Forretningsudvalg 24. august Kursusudvalg 30. juni Nye boligsociale helhedsplaner i fuld gang Børnene og de unge i Folehaven, Lønstrupgård og Hvidbjergvej kan glæde sig til nye, sjove oplevelser allerede i år! Af Anna-Claudia Erichsen, boligsocial konsulent I november 2008 blev de endelige helhedsplaner samt ikke mindst med de lokale ildsjæle. for Folehaven i Valby og Løn- Der er bevilliget 3.3 mio. kr. fra Lands- strupgård og Hvidbjergvej i Vanløse (de byggefonden forudsat en medfinansiering to sidstnævnte i et samarbejde) sendt til på kr. Landsbyggefonden. Begge helhedsplaner handler om indsats over for børn og Lønstrupgård og Hvidbjergvej unge. I april kom så de endelige tilsagn Udfordringerne i Lønstrupgård og Hvidbjergvej fra Landsbyggefonden. ligner Folehavens udfordringer. Beboerne oplever, at en del af de Folehaven unge udviser en rå og larmende adfærd, I Folehaven er indsatsen centreret omkring og tendensen har været stigende i løbet to målgrupper af unge, nemlig de af de sidste år. Også her gælder det der årige og de årige. for om at få fat i de unge, som ikke er tilmeldt De bruger meget af deres tid på gaden, klubber og andre af de traditionelle og mange af dem benytter sig ikke fritidstilbud. af de eksisterende klubtilbud. For at kunne Håbet er, at den 4-årige indsats bli- nå gruppen og påvirke dem positivt, ver brobyggende, at det lykkes at sluse åbnes et bemandet værested i eftermiddags- de unge ind i de eksisterende tilbud på og aftentimerne. den måde skal indsatserne gerne skabe Børnene og de unge skal så selv varige forandringer. være med til at bestemme, hvad det er Der er bevilliget mio. kr. fra for aktiviteter, de ønsker inden for fx musik, Landsbyggefonden, og der medfinansie- udflugter og sport. Indsatsen skal res kr. fra 3B, afdelingen og arbejde tæt sammen med den lokale fritids- Københavns Kommune. og ungdomsklub, U&U-vejledningen Kanal 3B Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen, ansv. / Villy Sørensen / Steffen Morild / Jan Christiansen / Anette Hertz. Layout Mette Egemose Hansen Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B / alle ansatte samt samarbejds partnere Oplag eget tryk / Næste nummer juli 2009 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 1. juli 2009 Nyansættelser I juni måned rekrutterer 3B s boligsociale konsulenter, i samarbejde med personer fra styregrupperne, personalet til de to indsatser. Det betyder, at begge indsatser gerne skulle være godt i vej i løbet af august De boligsociale midler delt ud! I 2006 blev det politisk besluttet, at Landsbyggefonden skulle uddele i alt 2.2 mia. kr. til boligsociale helhedsplaner. Alle almene boligafdelinger har på den baggrund haft mulighed for at søge midler til forskellige indsatser over tre runder runden, runden og endelig 2010 runden, som der også fra 3B s hold er indsendt ansøgninger til. I efteråret 2009 beslutter Landsbyggefonden, hvilke afdelinger der skal nyde godt af den støtte, som er til udmøntning i Herefter er det uvist, hvordan de boligsociale indsatser skal finansieres, selv om det naturligvis fortsat er muligt at søge om de ministerielle puljer og hos private fonde. 8

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster:

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale

Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / oktober 2009 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale af

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. februar 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Lars Emanuel Mødeleder:

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef AlmenBolig + et forsøgsprojekt v Rolf Andersson, byggechef Vi mangler i høj grad børnefamilien med lav eller mellem indkomster i den almene boligsektor De flytter fordi de ikke kan finde en passende bolig

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. februar 2011 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14 Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder

Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2010 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder af Solvejg

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Referat Kollegieboligselskabet

Referat Kollegieboligselskabet Referat Kollegieboligselskabet Bestyrelsesmødet onsdag den 12. december 2013 kl. 17 00 på Restaurant Målet, Jernbanegade 17, 5000 Odense C Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 170 af 25. juni 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 170 af 25. juni 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 171 den 20. august 2015 kl. 15.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Nye medlemmer af formandskabet

Nye medlemmer af formandskabet Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Oktober 2007 Nye medlemmer af formandskabet Møde efter møde. Og lange møder. Det er, hvad formandskabet og sammenlægningsbestyrelsen er udsat

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere