til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern , for to områder til centerformål i Søndervig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig"

Transkript

1 Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse... 4 Baggrund og formål... 4 Ændringer i kommunens detailhandelsplanlægning... 6 Butikker udenfor bymidteafgrænsningen... 7 Miljøvurdering... 7 Hovedstruktur... 8 Ændringer i Erhverv, Detailhandel, Retningslinjer, Detailhandelsstrukturen... 8 Ændringer i Erhverv, Detailhandel, Baggrund Lokalområder Ændringer i bybeskrivelsen for Søndervig Rammebestemmelser Eksisterende rammebestemmelser 46be Nye rammebestemmelser for 46ce Nye rammebestemmelser for 46ce Planloven Vedtagelsespåtegning

3 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere to områder til centerformål i Søndervig. Tillægget består af fire dele. Den første del er en redegørelse, som redegør for ændringen af bymidteafgrænsningen i Søndervig, ændring af kommunes detailhandelsplanlægning, samt butikker udenfor bymidteafgrænsningen. Anden del består ændringer i kommuneplanens hovedstruktur. Tredje del består af ændringer i kommuneplanens lokalområder. Fjerde del består af nye rammebestemmelser for to nye områder til centerformål i Søndervig. Forudgående offentlig høring Som led i ændringen af kommuneplanen har det været afholdt en forudgående offentlig høring i perioden 11. april til 2. maj 2014 med indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen. Der er ikke indkommet nogle bemærkninger. 3

4 Redegørelse Baggrund og formål Søndervig er i Kommuneplan kategoriseret som en landsby med et lokalcenter og er i dag omfattet af Lokalplan nr. 72 for tidligere Holmsland Kommune, hvor der er mulighed for at etablere maks m 2 bruttoetageareal til butikker. Rammen på de 7500 m 2 er i dag fuldt udnyttet, hvorfor der generelt er et ønske om en højere ramme, end lokalplanen muliggør. Med kommuneplanen er det et ønske, at de centrale dele af Søndervig overføres til byzone. Da en ændring af områdets zonestatus er i strid med Planlovens 5b stk. 1 nr. 3, som bl.a. angiver at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål, fastholdes byen i sommerhusområde. Med nærværende plan ændres byens status fra landsby med lokalcenter til lokalcenterby med bymidte, dog uden at området overføres til byzone. Da der planlægges for et areal på mere end 5000 m 2, dokumenteres det med den statistiske metode, at den nuværende bymidte opfylder kravene til tilstedeværelsen af bestemte funktioner. Formålet med tillægget er således, at udlægge to områder til centerformål, hvor der inden for bymidteafgrænsningen er mulighed for, at etablere maks m 2 bruttoetageareal til butikker. Da der planlægges for et areal på mere end 5000 m 2, dokumenteres det med den statistiske metode, at den nuværende bymidte opfylder kravene til tilstedeværelsen af bestemte funktioner, se side 5. 4

5 Tillæg nr. 34 Da der planlægges for et areal på mere end 5000 m2, dokumenteres det med den statistiske metode, at den nuværende bymidte opfylder kravene til tilstedeværelsen af bestemte funktioner. 5

6 Ændringer i kommunes detailhandelsplanlægning I det følgende redegøres der efter planlovens 11 e stk. 4 7 for relevante ændringer i kommunens detailhandelsplanlægning som følge af ændringer af Søndervig Bymidte. I vurderingerne tages der bl.a. udgangspunkt i Detailhandelsrapport for Ringkøbing-Skjern Kommune, 2009 der blev udarbejdet for Ringkøbing-Skjern Kommune af COWI og anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan Vurdering af eksisterende bruttoetageareal Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 foretaget en registrering af det eksisterende bruttoetageareal til butiksformål i Søndervig. Denne viste, at der indenfor bymidteafgrænsningen er 8245 m 2 bruttoetageareal til butiksformål. Indenfor bymidteafgrænsningen er der i Kommuneplan en samlet arealudlæg på 7500 m 2, hvilket giver et negativt restareal på 745 m 2. De eksisterende butikker i Søndervig består hovedsageligt af mindre udvalgsvarebutikker i form af dameog herretøjforretninger, skotøjsforretninger samt ejendomsmæglere og ferieboligudlejninger på mellem 40 og 450 m 2. Undtaget er den eksisterende og eneste dagligvarebutik i området på 3100m 2. Vurdering af behovet for byggeri Den eksisterende Lokalplan nr. 72, der gælder for området muliggør m 2 bruttoetageareal til butiksformål. Området er i dag yderligere bebygget med ca. 745 m 2. Derudover er der i dag etableret 799 m2 bruttoetageareal til lager uden for bymidten. Da lageret på sigt ønskes flyttet indenfor bymidtenafgrænsningen og for at lovliggøre eksisterende forhold i Søndervig, skaber nærværende tillæg mulighed for en udbygning til maks m 2 for bymidteafgrænsningen. Butiksstørrelserne i Søndervig ligger mellem 40 og 450 m 2 med undtagelse af dagligvarebutikken på Badevej 1. Detailhandels Analysen for Ringkøbing-Skjern Kommune (2009) vurderer, at butiksstørrelsernes fordeling følger det generelle billede på landsplan med hovedparten af butikkerne under 500 m 2. Andelen af små butikker i Ringkøbing-Skjern Kommune dominerer i den samlede butiksbestand, hvor ca. 76% af butikkerne er under 500 m 2. Tillægget fastlægger derfor et max. bruttoetageareal på 500 m 2 for den enkelte udvalgsvarebutik. De tre største udvalgsvarebutikker i kommunen ligger i Søndervig (3.100 m 2 ) og Ringkøbing i bymidten og ved Herningvejscenteret (begge på ca m 2 ). Retningslinjerne i kommuneplanen for detailhandel i Søndervig fastlægger, at der kan etableres butikker indenfor bymidten med et maks. bruttoetageareal på 1.500m 2 for dagligvarebutikker. På baggrund deraf fastlægger lokalplanen et max. bruttoetageareal på m 2 for den enkelte dagligvarebutik. Den eksisterende dagligvarebutik må dog bibeholdes i sin nuværende størrelse på m 2. Målene for detailhandelsstrukturen Det er byrådets mål at udvalgs- og dagligvarebutikkerne primært skal ligge i henholdsvis bymidterne, lokalcentrene eller aflastningscentrene i alle kommunens ti byzonebyer samt i bymidten i Søndervig. At den tætte overensstemmelse mellem det eksisterende bymønster og den decentrale butiksstruktur skal fastholdes, så de fleste borgere får korte afstande til et meget bredt og varieret udbud af detailhandel, og så den interne indkøbstrafik i kommunen som helhed ikke forøges unødigt, at detailhandelen skal udvikles på et bæredygtigt grundlag og med respekt for bevaringen af bygningsværdierne i bymiljøet, at kommunen skal være et attraktivt handelsmål med en bredspektret butiksforsyning, at kommunens butiksområder skal være tilgængelige, så alle kan foretage dagligvareindkøb lokalt, uanset hvilket transportmiddel de har til rådighed, at arealforsyning til nye butiksformål skal svare til det forventede behov bl.a. ved at omdanne eksisterende bymidter eller eventuelt ved at udlægge egnede bymidtenære byarealer. Retningslinjerne i kommuneplanen for detailhandel i Søndervig fastlægger, at der kan etableres butikker indenfor bymidten med et maks. bruttoetageareal på 1.500m 2 for dagligvarebutikker og på m 2 for udvalgsvarebutikker. Dog muliggør den eksisterende Lokalplan nr. 72 for området et maks. bruttoetageareal på 7.500m 2 og et maks. bruttoetageareal på 200 m 2 for den enkelte butik. 6

7 Hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommunale hovedstruktur Da detailhandlen i sin nuværende form i Ringkøbing, Hvide Sande og Skjern-Tarm alle er afhængige af en vis omsætning fra turismen, vil en for intensiv udbygning af detailhandelen lokalt i turismeområderne være ensbetydende med, at detailhandlen i de tre byområder vil blive svækket og derved umiddelbart miste noget af deres attraktivitet som handelsbyer. Dette skal ses i relation til, at detailhandelen i Ringkøbing-Skjern Kommune har en relativ flad butiksstruktur uden én stærk handelsby. Detailhandelsrapport for Ringkøbing-Skjern Kommune anbefaler derfor, at udviklingen i detailhandelen i turistområderne sker kontrolleret under hensyntagen til, at de ikke må udvikle sig til for store konkurrenter til de primære handelsbyer i kommunen, hvor turisterne også bidrager væsentligt til omsætningen i detailhandlen. Derved mindskes risikoen for, at der opbygges konkurrerende decentrale detailhandelscentre i turistområderne, der med tiden kan blive så attraktive, at folk bosiddende i kommunen begynder at søge ud i turistområderne for at foretage deres indkøb. På baggrund af ovenstående giver rammebestemmelserne for det nye kommuneplanrammeområde 46ce002 for centerområdet mulighed for et samlet areal til butiksformål på m 2 indenfor den nye bymidteafgrænsning. Der må etableres dagligvarevarebutikker med en størrelse på maks m 2 for den enkelte butik og udvalgsvarebutikker på maks. 500 m 2 for de enkelte butik. Den eksisterende dagligvarebutik må dog bibeholdes i sin nuværende størrelse på m 2. Se side 15. Tilgængeligheden for de forskellige trafikarter til de udlagte arealer til butiksformål Planen ændrer ikke på de eksisterende friarealer og trafikale forhold. Der er forsat god tilgængelighed til området fra nord ad Houvig Klitvej, fra syd af Holmsland Klitvej og fra vest ad Søndervig Landevej. Der er direkte cykelstiforbindelser både fra Ringkøbing og Hvide Sande. Desuden er der direkte busforbindelser fra Hvide Sande til Søndervig (Rute 580) og fra Ringkøbing til Søndervig (Rute 580). Muligheden for at etablere yderlige 3755 m 2 bruttoetageareal til butiksformål vurderes ikke at påvirke området væsentligt. Butikker udenfor bymidteafgrænsningen Jf. Planlovens 5 o skal der redegøres for butikker der ligger uden for bymidteafgrænsningen. 5 o angiver, at butikker kan placeres uden for bymidteafgrænsningen, hvis de ligger i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lign. og er til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion. Indenfor rammeområde 46ce002, men uden for bymidteafgrænsningen, er placeret en kiosk. Kioskens placering på yderste klitrække er udelukkende til brug for de kunder, der benytter stranden (turistattraktion), hvorfor denne kan placeres udenfor bymidteafgrænsningen. Miljøvurdering Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, og der er således gennemført en screening af kommuneplantillægget sammen med lokalplanforslaget. Ringkøbing-Skjern Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at kommuneplantillægget ikke omfatter kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelsen af planen ikke vurderes at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet. 7

8 Hovedstruktur Ændringer i Erhverv, Detailhandel, Retningslinjer, Detailhandelsstrukturen : (Gennemstreget tekst fjernes. Tekst i kursiv tilføjes.) 3a. I bymidter i lokalcenterbyerne samt i landsbyerne Borris og Søndervig må butiksstørrelsen være på max m 2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker og på max m 2 bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker. I bymidten i Søndervig må butiksstørrelsen være på max m 2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker og på max. 500 m 2 bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker. 3b. Rammer for arealudlæg og restareal, beregnet som bruttoetageareal til detailhandelsbutikker i lokalcenterbyerne samt i landsbyen Søndervig er fastlagt i skemaet: Arealudlæg i Søndervig: m 2. Restareal i Søndervig: 3755 m 2. 3c. Bymidterne i lokalcenterbyerne og bymidten i landsbyen Søndervig er afgrænset på kortene: 8

9 Eksisterende bymidteafgrænsning i Søndervig. Ændringer i Erhverv, Detailhandel, Baggrund : (Gennemstreget tekst fjernes. Tekst i kursiv tilføjes.) Butiksforsyningen i lokalcenterbyerne Kloster, Lem, Spjald, Tim, Troldhede, og Vorgod-Barde og samt landsbyen Søndervig Fælles for lokalcenterbyerne og landsbyen Søndervig er, at deres butiksforsyning består af få mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker til den enkelte bys og det nære oplands daglige forsyning. Butikkerne ligger typisk i bymidterne, som er udlagt som mindre centerområder i de enkelte lokalcenterbyer. Byrådet forventer ikke, at der bliver behov for nye arealudlæg til centerudvidelser, til nyt detailhandelsbyggeri eller til omdannelse af eksisterende bebyggelse til butikker, så i lokalcenterbyerne bliver der kun foretaget nye arealudlæg til udvidelse af bymidtecentrene, hvis behovet viser sig i form af konkrete ansøgninger, som ikke kan realiseres i de enkelte lokale bymidteområder. 9

10 Landsbyen Søndervig har en afgrænset bymidte i landzone sommerhusområde. Det område ønsker byrådet overført til byzone, så Søndervig kan blive en lokalcenterby. Dejbjerg, Egeris, Faster, Finderup, Fjalstervang, Grønbjerg, Hanning, Hee, Hemmet, Herborg, Hoven, Hover, Højmark, No, Nørre Bork, Rækker Mølle, Stadil, Stauning, Sønder Bork, Torsted, Vedersø, Velling, Ådum Udviklingen i landsbyernes butiksforsyning er uændret. Kun nogen af de største af landsbyerne har kunnet opretholde dagligvarehandlen. Landsbyer, som Stauning, Ølstrup, Vedersø, Ådum og Borris har fortsat en lokal dagligvarebutik. Byrådet forventer ikke, at der bliver behov for nye arealudlæg til nyt detailhandelsbyggeri eller omdannelse af den eksisterende bebyggelse til butikker. Så i landsbyerne bliver der kun foretaget nye arealudlæg til yderligere butiksbyggeri, hvis behovet viser sig i form af konkrete ansøgninger og kun inden for den eksisterende landsbyafgrænsning i henhold til kommuneplanen. For Borris ønsker byrådet, at der fastlægges en afgrænset bymidte, som skal overføres til byzone eller at hele Borris eventuelt overføres til byzone, så Borris kan blive en lokalcenterby. Mulighederne for denne ændring afhænger af godkendelse fra henholdsvis Miljøministeriet og Forsvarsministeriet. Byrådet vil gå i dialog med ministerierne og sagens parter for at få Søndervig og Borris accepteret som lokalcenterbyer med bymidter i byzone. 10

11 Lokalområder Ændringer i bybeskrivelsen for Søndervig: (Gennemstreget tekst fjernes. Tekst i kursiv tilføjes.) Søndervig by havde i 2012 et indbyggertal på under 200. Søndervig by er i bymønsteret fastlagt som ny fremtidig lokalcenterby. Hovedparten af Søndervig by er i dag beliggende i landzone og sommerhuszoneområde. Dele af Søndervig bys arealer til boligformål er overført til byzone. Med kommuneplanen er det et ønske, at de centrale dele af Søndervig overføres til byzone med henblik på at forstærke forskellen mellem sommerhusområderne og de centrale mere butiks-, service- og boligorienterede dele af Søndervig. Det er hensigten, at de centrale dele gøres mere bymæssige og helårsorienterede. Dette er allerede en del af dagligdagen og de senere års faktiske udvikling hen mod helårsturisme. En strategisk udviklingsretning i bestræbelserne mod helårsturisme, som byrådet har ønsket at fremme. Hermed er det hensigten at forstærke og legalisere Søndervig bys rolle som servicebrohoved mellem baglandet og sommerhusområderne langs vestkysten. En del af denne udvikling skal desuden ses i forlængelse af en gennemførelse af lokalplanen for et stort oplevelses- og aktivitetscenter umiddelbart øst for byen. Der er overvejelse om en aflastningsvej sydøst om Søndervig, som aflastning af det eksisterende landevejskryds i Søndervig. Etablering af aflastningsvejen vil medføre en nærmere planlægning, herunder en mulig reducering af rammeområde 46bo006. Der skal udarbejdes en trafikanalyse for Søndervig, for at forbedre trafikforholdene. Dele af Søndervig bys arealer til boligformål er allerede overført til byzone. 11

12 Rammebestemmelser I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer foretages følgende ændring af Kommuneplan Ringkøbing-Skjern : Eksisterende rammebestemmelser 46be002 og kort på side 13 Områdets anvendelse Området er udlagt til bycenter. Særlige bestemmelser Der er udarbejdet en lokalplan til regulering af centerområdet. Se generelle rammebestemmelser vedrørende detailhandlen i Søndervig. Bebyggelsens art og anvendelse Centerområde indeholdende boliger, ferieboliger, institutioner og servicebebyggelse som hoteller, butikker, bowlinganlæg med mere. Lokalplanlægning Lokalplan nr. 32 (sti). Lokalplan nr. 50 (Hotel Klitten), Lokalplan nr. 69 (centerformål/boliger) og Lokalplan nr. 72 (center-, bolig- og ferieboligformål). Bebyggelsesforhold Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m. P-plads: 1 pr. 25 m 2 butiksareal og 2 pr. bolig. Grunde må ikke udstykkes med mindre end 700 m 2. Zonestatus Området er ved planens vedtagelse beliggende i sommerhusområde og landzone. Området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til sommerhusområde og landzone. 12

13 Tillæg nr. 34 Eksisterende ramme nr. 46be

14 Nye rammebestemmelser for 46ce002 og kort på s. 15 Områdets anvendelse Området er udlagt til centerområde. Særlige bestemmelser Ingen. Bebyggelsens art og anvendelse Inden for området må kun der etableres butikker, boliger, sommerhuse, ferieboligbebyggelse, ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, hoteller, restauranter, liberale erhverv, center- og servicevirksomhed, offentlige og kulturelle institutioner, kollektive anlæg, bowlingcenter, kursusog konferencecenter, andre idrætsanlæg o. lign. Lokalplanlægning Lokalplan nr Detailhandel Området omfatter bl.a. bymidten i Søndervig, se afgrænsningen af bymidten på rammekortet Ny ramme nr. 46ce002. Det samlede areal til butiksformål indenfor bymidten må ikke overstige m 2. Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoareal på m 2 pr. butik for dagligvarebutikker og 500 m 2 pr. butik for udvalgsvarebutikker. I området udenfor bymidten må der ikke etableres butikker. Dog må del af matr. nr. 211 mø, og del af 211fs, Søgård Hgd., Nysogn må anvendes til kiosk og offentlige toiletter med et maks. bruttoetageareal på 200m 2. Bebyggelsesforhold Bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke overstige 30. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 70. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m. Parkering: 2 p-pladser pr. bolig og feriebolig, 2 p-plads pr. 50 m 2 kontor- og erhvervsareal, 1 p-plads pr. 25 m 2 butiksareal, 1½ p-plads pr. hotelværelse. Grunde må ikke udstykkes mindre end 1200 m 2. Miljøklasser Miljøklasse maks. 3. Miljøklasse 3 er virksomhedstyper med ingen eller kun begrænset genevirkning overfor boliger, der derfor som udgangspunkt kan etableres i centerområder og blandede bolig og erhvervsområder. Den anbefalede minimumsafstand i forhold til boliger er 50 m. Infrastruktur Vejadgang til området skal ske fra nord ad Houvig Klitvej, fra syd ad Holmsland Klitvej og fra øst ad Søndervig Landevej. Zonestatus Området ligger i sommerhusområde og skal ved fremtidig lokalplan forblive i sommerhusområde. 14

15 Tillæg nr. 34 Ny ramme nr. 46ce002 med bymidteafgrænsning (stiblet linje) for Søndervig. 15

16 Nye rammebestemmelser for 46ce010 og kort på side 17 Områdets anvendelse Området er udlagt til centerområde. Særlige bestemmelser Ingen. Bebyggelsens art og anvendelse Inden for området må der kun etableres butikker, boliger, ferieboligbebyggelse, sommerhuse, institutioner, kulturelle formål og rekreative formål i form af sø. Lokalplanlægning Lokalplan nr Detailhandel Området omfatter bl.a. bymidten i Søndervig, se afgrænsningen af bymidten på rammekortet Ny ramme nr. 46ce010. Det samlede areal til butiksformål indenfor bymidten må ikke overstige m 2. Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoareal på m 2 pr. butik for dagligvarebutikker og 500 m 2 pr. butik for udvalgsvarebutikker. I området udenfor bymidten må der ikke etableres butikker. Bebyggelsesforhold Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed må være maks. 25. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m. Parkering: 2 p-pladser pr. bolig og feriebolig, 1 p-plads pr. 25 m 2 butiksareal, 1 pr. 50m 2 etageareal til institution. Grunde må ikke udstykkes med mindre end 1200 m 2. Miljøklasser Miljøklasse maks. 3. Miljøklasse 3 er virksomhedstyper med ingen eller kun begrænset genevirkning overfor boliger, der derfor som udgangspunkt kan etableres i centerområder og blandede bolig og erhvervsområder. Den anbefalede minimumsafstand i forhold til boliger er 50 m. Infrastruktur Vejadgang til området skal ske fra Lodbergsvej. Zonestatus Området ligger i landzone og skal ved fremtidig lokalplan forblive i landzone. 16

17 Tillæg nr. 34 Ny ramme nr. 46ce

18 Planloven I henhold til Planlovens 24 skal der i forbindelse med kommuneplanforslaget oplyses om reglerne i Planlovens 12 stk. 2 og 3. I henhold til stk. 2 kan byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. I henhold til stk. 3 kan byrådet inde for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Forslag til Tillæg nr. 34 til offentliggøres samtidig med forslag til Lokalplan nr. 370 i henhold til Planlovens 24, med en frist på 8 uger til at fremkomme med indsigelser mod, eller ændringsforslag til planforslagene. 18

19 Vedtagelsespåtegning Forslag til kommuneplantillægget Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til 24 i Lov om planlægning, den 7. oktober Tilrettet forslag til kommuneplantillæg til supplerende høring Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til 24 i Lov om planlægning, den 12. maj Iver Enevoldsen Borgmester Niels Erik Kjærgaard Kommunaldirektør Endelig vedtagelse af kommuneplantillægget Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til 27 i Lov om planlægning, den Iver Enevoldsen Borgmester Niels Erik Kjærgaard Kommunaldirektør Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillægget Kommuneplantillægget er i henhold til 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den Kommuneplantillægget er i henhold til 54b i Lov om planlægning registreret i PlansystemDK. 19

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning Kommuneplan 2010-2022 Rammer for lokalplanlægning Lolland Kommuneplan 2010-2022 Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning 2. udgave, 1. oplag 150 stk. Redaktion, layout & kort: Tryk: Foto: Kort: Planteam,

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere