Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013"

Transkript

1 Den strategisk energiplan Hvad kan den strategiske energiplanlægning gøre for energiselskaberne, og hvad kan energiselskaberne gøre for den strategiske energiplanlægning? Tyge Kjær - Roskilde Universitet

2 Mange perspektiver Hvorfor, Hvordan og Hvem? EU-perspektivet: - behovet for udvikling Det danske perspektiv: - rammerne for udvikling Det regionale perspektiv: - fremme af udviklingen Det lokale perspektiv: - skabe selve udviklingen

3 Forsyningssituationen EU s importafhængig af olie og gas - behov for energieffektivisering Strategisk Energiplanlægning Baggrund 1

4 Klima effekter Ekstrem nedbør i Danmark Strategisk Energiplanlægning Baggrund 2

5 Danske tendenser erne-2010 To vigtigte tendenser: - stigende nedbør - stigende temperatur Strategisk Energiplanlægning Baggrund 2

6 Oliepriser - krise Strategisk Energiplanlægning Baggrund Priser, omregnet til årets priser Dollar pr tønde 90 EU: Ekstra pris for importeret olie i 2012, sammenlignet med gennemsnittet i : milliarder kr i Økonomi trukket ud af EU i 2012: milliarder kr Finanskrise

7 Naturgas i hele EU- afhængighed Strategisk Energiplanlægning Baggrund 4

8 Det danske perspektiv Energi- og klimamål 2050: 100% vedvarende energi Landvind - havvind - meget vind - biomasse og så alt det andet 2035: El- og varmeforsyningen skal være 100% baseret på vedvarende energi 2020: Vedvarende energi skal udgøre mindst 30% i 2020 Prioriteringerne i energiaftalen: Mere energieffektivt samfund, mindre spild Vindkraft: MW kyst- og havmølle og MW landmøller ( MW) Biomasse, kraftvarme, fjernvarme, VE i bygninger og erhverv Biogas El og biomasse i transport

9 Det danske perspektiv 900 Dansk udvikling Energiforbrug PJ - Peta Joule Udledning af drivhusgasser Millioner tons 55,8 mio tons 675 Olie Naturgas mio Kul & Koks Vedvarende energi Olie Naturgas Kul og Koks Affald (plast mv) Vedvarende energi Importeret el Vedvarende energi i 2012: 23,8%

10 Det danske perspektiv Dansk udvikling Vindmølle energi TJ - Tera Joule Kapacitetssammensætning ı 1980 ı 1990 ı 2000 ı 2010 Vindenergi af elproduktion 2012: 27,8%

11 Det danske perspektiv Prioritering og forventet udvikling Vedvarende energi på 170 PJ til 216 PJ Nye energilove Ny afgiftslov Andet - 5 PJ Vindkraft Mere vind - 19 PJ Biogas Mere biogas - 14 PJ Biobrændstof Mere biofuel - 9 PJ Halm/træ til K/V og V Mere kraftvarme - 13 PJ Affald - 3 PJ 78% 336% 256% 14% Kilde: Danmarks Energifremskrivning, april 2011, Energistyrelsen Prioritering frem til 2020

12 Vi skal opbygge og udvikle det nye energisystem

13 Det regionale perspektiv Det regionale perspektiv Forbrug og produktion Vækst frem til 2020: - Træ 0,6 mio MWh - Halm: 1,1 mio MWh - Biogas: 1,0 mio MWh - Vindkraft: 2,2 mio MWh Forbrug Produktion Produktion Transport 32% VE: 48% Varme 44% VE: 26% VE-energiproduktion 5,5 mio MWh Vind VE-energiproduktion i ,4 mio MWh Vind El 24% Biomasse Biomasse Aktuelt Aktuelt 2020

14 Det regionale perspektiv En hel ny energistruktur - Lokal produktion - lokale ressourcer - smart styret

15 Det regionale perspektiv Energisystemet - flukturerende kilder Biogas til afbalancering af vindkraft - Hvis mere vind, så mere biogas

16 Det regionale perspektiv Vindkraft og el-forbrug January 2012

17 Det regionale perspektiv Vindkraft og el-forbrug i 2020 Beregnet

18 Det regionale perspektiv Brændsel og varme: Fra udland til bagland Varmen i VEKS fjernvarmesystem Mål fra 68% fossil i dag til 0% i 2025 VEKS fjernvarme forsyningsområde Nye varmekilder - CHP Køge (træ) - Biogas Solrød - Plastik ud af affaldet - Træpiller på kraftværker - Industrielle kilder 30% mere fjernvarme

19 Strategisk Energiplanlægning De lokale potentialer De lokale muligheder

20 Det lokale perspektiv Region Sjælland Vindmølleproduktionen i Regionen Strategisk Energiplanlægning Odsherred 5,0 MW Roskilde 5,7 MW Samlet indstalleret kapacitet: - landmøller: 534 MW - havmøller: 399 MW Produktion 2011: - landmøller: 957 GWh (-> fuldlasttimer: timer) - havmøller: GWh (-> fuldlasttimer: timer) Energiaftalen, Marts 2012: Kalundborg 70,7 MW Holbæk 60,4 MW Sorø 2,2 MW Ringsted 9,5 MW Lejre 6,5 MW Køge 4,0 MW Solrød 0,6 MW Greve 1,3 MW Frem mod 2020 forventes opført nye landmøller med en samlet kapacitet på MW. I samme periode forventes nedtaget kapacitet på MW. Der ændres på afregningen for nye landmøller nettilsluttet fra 1. januar 2014, således, at det faste pristillæg på nominelt 25 øre/ kwh for de første fuldlasttimer [Dog max. 58 øre/kwh] 21 MW Slagelse 46,1 MW Næstved 50,9 MW Faxe 15,8 MW Stevns 11,5 MW Vindmølleproduktionen land/hav 2 GWh og derunder Vordingborg 19,7 MW 2-10 GWh 4,95 MW GWh GWh GWh 300 GWh og mere Kommune Installeret landmøller - MW Lolland 162,9 MW Guldborgsund 61,5 MW Kystnære havmølleanlæg - Anlæg i MW 207 MW 165,6 MW

21 Det lokale perspektiv Region Sjælland Elforbrug i procent af vindmølleproduktion Strategisk Energiplanlægning Odsherred 3,7% Roskilde 1,1% Samlet produktion og forbrug: - Samlet produktion: GWh* - Samlet el-forbrug: GWh* Kalundborg 9,7% Holbæk 25,6% Lejre 11,7% Greve 0,9% Procentdækning: 47,7% Betydelig udskiftningsbehov og udvidelsesmuligheder: - Udskiftning af gamle møller: 423 MW - Opsætning af nye landmøller: 150 MW - Kystnære havmøller: 280 MW * Vindmølleproduktionen er fra 2011, medens forbrugstallene er fra Det bemærkes, at der også produceres el fra andre vedvarende energikilder i Regionen (halm, træ, biogas), men de er ikke medtaget i denne oversigt. Slagelse 25,5% Sorø 2,2% Næstved 33,5% Ringsted 9,3% Køge 1,0% Faxe 15,6% Solrød 0,8% Stevns 23,0% Vindmølle-elektricitet i regionen Under 10% af forbruget Mellem 10-20% af forbruget Mellem 20-40% af forbruget Mellem 40%-300% af forbruget Over 300% af forbruget Lolland 316,4% Guldborgsund 251,0% Vordingborg 36,0% Kommune Elforbrug i procent af vindmølleproduktionen

22 Det lokale perspektiv Strategisk Energiplanlægning Vindmøller Nye landmøller (Næstved & Kalundborg)

23 Det lokale perspektiv Region Sjælland Halm potentialer Halmproduktion 2012: Anvendelse: - Foder: tons - Energiformål: tons - Ikke anvendt/bjerget: tons tons Potentiale - dog næppe fuldt ud anvendt: - 100% resthalm: MWh - 50% resthalm: MWh - 30% resthalm: MWh Rest ikke bjerget Energi Foder/strøelse Strategisk Energiplanlægning Kalundborg Slagelse tons Odsherred Holbæk Sorø Næstved Ringsted Lejre Køge tons Faxe Roskilde Solrød Greve Stevns Vordingborg tons Halmproduktionen Over tons pr år tons pr år Under tons pr år Kommune Mængde i tons (afrundet) Lolland tons Guldborgsund

24 Halm kontra træpiller Biomasse til energiproduktion Fra lokal til importeret - Biomasse på hele Sjælland Træmasse træpiller Træaffald Træflis Halm Kraftværkerne i Københavnsområdet - ændret forsyningsbillede: - Biopillefabrikken Køge - Avedøre kraftværk - Amagerværket

25 Det lokale perspektiv Region Sjælland Biogas potentialer Samlet gyllemængde: Forventet anvendelse: tons tons Anvendt i eksisterende anlæg: - Kvæg- og svinegylle: tons - Industriaffald m.v tons - Andet, afgrøder m.v tons Potentiale (og behov): - Svin- og kvæggylle: tons - Energiafgrøder (12%): tons - Andet (halm, efterafgr): tons Behov Potentiel energiproduktion (brutto): 1 mio MWh Oversigten er under forudsætning af, at der tilvejebringes energi-afgrøder (max. 12%) og anvendes organiske restprodukter Energiaftalen, Marts 2012: Der skal gennemføres en ambitiøs udbygning med biogas. [...] Der nedsættes en taskforce, der skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med henblik på at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod Strategisk Energiplanlægning Kalundborg Slagelse Odsherred Holbæk Sorø Næstved Lejre Ringsted Køge Faxe Roskilde Vordingborg Greve Solrød Stevns Gyllepotentiale 7 tons eller mere pr. ha 5-7 tons pr. ha 0-4 tons pr. ha Bestående biogasanlæg Samlet produktion 2011: MWh eller 23 mio m3 Lolland Guldborgsund

26 Det lokale perspektiv Region Sjælland Affaldsressourcerne i Regionen Strategisk Energiplanlægning Odsherred tons Affaldsforbrændingsanlæg Tons affald Energi TJ Roskilde Forbrænding tons 895 TJ Slagelse Forbrænding tons 255 TJ Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Næstved Forbrændingsanlæg tons 493 TJ Refa Kraftvarmeværk tons 480 TJ Ialt tons TJ Forventet krav i den kommende Ressourcestrategi om KOD (kilde-sorteret, organisk dagrenovation). Skønnet potentiale: Kara/Noveren opland: tons - heraf vegetabilsk organisk affald: tons Slagelse Sorø Ringsted Næstved Køge Faxe Solrød Stevns AffaldPlus+ opland: tons - heraf vegetabilsk organisk affald: tons tons Refa opland: tons - heraf vegetabilsk organisk affald: tons Vordingborg I Regionen findes tre fælleskommunale affaldsselska-ber med hvert deres eget opland tons Guldborgsund Lolland Affaldsforbrændingsanlæg

27 Det lokale perspektiv Strategisk Energiplanlægning Region Sjælland Antal oliefyr i regionen (individuel oliefyr) Antal boliger (beboede) ialt: boliger Heraf med oliefyr: boliger Oliefyrede boliger i procent: 20,1 % Skønnet energiforbrug: MWh Kalundborg Odsherred Holbæk Sorø Ringsted Lejre Køge Roskilde Solrød 812 Greve Energiaftalen, Marts 2012: Fra 2013 indføres et stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger. Der vil være mulighed for undtagelse, hvor der ikke er egnede alternativer til rådighed. Parterne er enige om, at det fra 2016 ikke længere skal være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ, og at det fortsat skal være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder uden disse alternativer. Slagelse Næstved Faxe Stevns Antal oliefyr i regionen Vordingborg Under boliger boliger boliger boliger over boliger Lolland Guldborgsund Kommune Antal boliger med oliefyr

28 Det lokale perspektiv Region Sjælland Antal naturgasfyr i regionen (individuel naturgas) Antal boliger (beboede) ialt: boliger Heraf med naturgasfyr: boliger Naturgasfyrede boliger i %: 25,7 % Skønnet energiforbrug: MWh Energiaftalen, Marts 2012: Fra 2013 indføres et stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger. Der vil være mulighed for undtagelse, hvor der ikke er egnede alternativer til rådighed. Der udarbejdes inden udgangen af 2013 en analyse af den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen både i overgangsfasen med fortsat anvendelse af naturgas og i en fremtid, hvor biogas og anden VE-gas tager over. Strategisk Energiplanlægning Kalundborg 874 Slagelse Odsherred Holbæk Sorø Næstved Ringsted Lejre Køge Faxe Roskilde Solrød Greve Stevns Antal natugasfyr i regionen Vordingborg Ingen naturgas Under boliger boliger boliger boliger over boliger Lolland 0 Guldborgsund 0 Kommune Antal boliger med naturgasfyr

29 Forskellige muligheder lokalt Forskellige potentialer Idag 37% VE - allerede 69% i 2020 plus ny vindkapacitet

30 Forskellige muligheder lokalt Forskellige potentialer Idag 37% VE - allerede 69% i 2020 plus ny vindkapacitet Løsning: Lokal strategisk planlægning

31 Strategisk energiplan Strategisk energiplanlægning - Backcasting - de lokale muligheder Kortlægning Ressourcer Energisystem [1] Indsatsmuligheder [2] Projekter aktiviteter Mobilisering af lokale investeringer [5] Backcasting Mulige fremtider [3a] Mulige fremtider [3b] Mulige fremtider [3c] /2035/2050

32 Strategisk energiplan Strategisk energiplanlægning Slagelse som første by - model for andre Arbejdspakke 1: Kortlægning af VE-potentialer og nuværende energiforsyning Arbejdspakke 2: Muligheder for omlægning af energiforsyningen til vedvarende energi: 1) Energibesparelser 2) Effektivisering af energisystemer 3) Omstilling til vedvarende energi (el, varme, transport - husholdninger, industri og virksomheder) Arbejdspakke 3: Udarbejdelse af lokale strategiske energiplaner: 1) Kort sigt (SEAP) 2) Længere sigt (fossil fri el og varme) 3) Lang sigt fossilfri

33 Strategisk energiplan Strategisk energiplanlægning - Backcasting - de lokale muligheder Kortlægning Ressourcer Arbejdspakke Energisystem 1: Kortlægning [1] af VE-potentialer og nuværende energiforsyning Indsatsmuligheder [2] Arbejdspakke Projekter 3: aktiviteter Udarbejdelse af en Mobilisering energiplan af lokal strategisk lokale Kort sigt (2020) investeringer Længere sigt (2035) Lang [5] sigt (2050) Backcasting Mulige fremtider [3a] Arbejdspakke 2: Muligheder for omlægning af energiforsyningen Muligetil vedvarende fremtider energi [3b] (1) Besparelser (2) Effektiviseringer (3) Anvendelse af vedvarende energi Mulige fremtider [3c] /2035/2050

34 Strategisk energiplan Strategisk planlægning Status: energisystem og VE ressourcer Fremskrivning 1 3 Valgt Mulig fremtid Planen step by step Beslutningsforløb Nærmere analyser Backcasting Planopbygning 7 7 Målsætning Mulige fremtider Mulighed 1 50% Mulighed 2 2 Mulighed 3 Vi er her Fremtiden (2035)

35 Strategisk energiplan Tilskud til vedvarende energi Øre pr kwh

36 Strategisk energiplan Variabel varmepriser 2013 Varmepriser for forskellige produktionsformer

37 Strategisk energiplan Ikke kun energipolitik, men også erhvervspolitik Udnyttelse af regionens ressourcer Bedst mulig samspil mellem landbrug, affalds- og energisektoren Langsigtet satsning - satsning på områder, hvor 'politikken' er sikker, også på lang sigt Vedvarende energi og energibesparelser indeholder væsentlige potentialer for: - landbrug (råvareleverandør) - bygge- og anlæg (underleverandør) - industrisektoren (underleverandør) - infrastruktur (energiproduktionen) - transport arbejdsplads her = Bygge anlæg arbejdspladser her Landbrug Industri Transport Infrastruktur Handel Private Off. service service

38 Tak for opmærksomheden

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke.

Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke. Den 21. februar 2008 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Dansk klima- og energilovgivning hvordan?

Dansk klima- og energilovgivning hvordan? Dansk klima- og energilovgivning hvordan? Af professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, formand for Aarhus Universitets klimapanel og leder af klimasekretariatet I. Den engelske hhv. den skotske klimalov...2

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet

Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Anders Kofoed Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Agenda Erfaringer med samarbejde og partnerskaber mellem virksomheder, myndigheder

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere