Kulturhistorisk rapport for VMÅ 2772 Dankalk Sted nr , sb. 49/KS nr /VMÅ-0009) Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturhistorisk rapport for VMÅ 2772 Dankalk 2013. Sted nr. 12.07.08., sb. 49/KS nr. 2013-7.24.02/VMÅ-0009) Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt."

Transkript

1 Kulturhistorisk rapport for VMÅ 2772 Dankalk 2013 Sted nr , sb. 49/KS nr /VMÅ-0009) Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt. 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Abstract... 2 Undersøgelsens forhistorie... 3 Landskab, terræn og undergrund... 4 Udgravningsmetode... 6 Undersøgelsens resultater... 7 Undersøgelsens perspektiver regionalt og nationalt Udgravningens data Tidstavle Faktuelle oplysninger Litteratur Abstract Boplads med spredt bebyggelse fra ældre bronzealder-ældre førromersk jernalder. På det sydlige planareal blev fundet resterne af et mindre treskibet hus, lignende mindre treskibede huse blev også fundet på det nordlige areal. På dette areal blev desuden fundet et stort hus fra den ældre del af bronzealderen ( f.kr.). Fund af forslagget ler over det meste af arealet vidner om en produktionsvirksomhed, hvori meget høje temperaturer indgik. Området var bebygget gennem flere perioder i oldtiden. Der er således fundet anlæg fra såvel ældre- som yngre bronzealder ( f.kr.) og tidlig ældre førromersk jernalder ( f.kr.). 2

3 Undersøgelsens forhistorie Museet iværksatte en forundersøgelse ved Dankalk K/S i Løgstør. Dankalk ønskede at udvide indvindingsområdet for kalk. Museet fandt det nødvendigt med en udgravning, VMÅ 2772, eftersom der under forundersøgelsen, særligt på det nordlige areal blev erkendt flere treskibede huse. Undergrunden bestod i dele af området af kalk og der var således gode muligheder for at eventuelle knogler og fiskeben var bevaret. Overjorden rømmedes af i felter, hvor husene var erkendt under forundersøgelsen. Undersøgelsen foregik over en enkelt kampagne i efteråret Bygherre er Dankalk K/S, Aggersundvej 50, 9670 Løgstør. Udgravningen blev påbegyndt den 19. september 2013 og afsluttet samme år den 25. oktober. Udgravningen blev forestået af cand. mag. Sine Toft Jensen. 3

4 Nordlige og sydlige planområder. Landskab, terræn og undergrund Undergrunden på de to arealer var meget uens. På det sydlige areal bestod undergrunden overvejende af gruset gulbrunt sand. Kun enkelte steder stak kalken så højt, at den brød frem, da mulden blev rømmet af. På det nordlige areal var undergrunden ganske anderledes, den vekslede mellem gruset gulbrunt-gråbrunt sand, gulbrunt ler og massivt kridt. Hvor der var kridt og en massiv leret undergrund, forekom der jordfaldshuller. Jordfaldshullerne lod sig ofte kun vanskeligt adskillige fra egentlige stolpehuller. De fremstod som mørke forholdsvis små og fuldstændig runde aftegninger, med en anseelig dybde og lignede til forveksling stolpehuller. De ansatte på stedet kunne berette om fænomenet, der ofte forekom i klynger. I Felt 2, hvor Hus A312 lå, vekslede undergrunden mellem massivt kridt og gruset sand. Kridtet har givet efter og dannet lommer med den grusede sand, der i fladen lignede fyldskifter og som først ved nærmere eftersyn, viste sig at indeholde gravede anlæg. I forsænkningerne blev ofte fundet forslagget ler og trækulsnistre. Det virker, som har der i området været en form for produktion, der har resulteret i at store mængder forslagget ler og trækul er blevet spredt ud over det meste af det nordlige areal. Muldlaget var, hvor terrænet hævede sig, omtrent cm tykt, mens det andre steder kunne være op til 40 cm -50 cm tykt. 4

5 Bopladsen fordeler sig på en højning, der skråner ned mod et vidtstrakt område med hævet havbund, i dag kaldet Vesterkær. I oldtiden har der været fjord her og først med landhævningen og en intensiv dræning af området i nyere tid er arealet inddraget til landbrugsjord. Bopladsen ligger omkring kote 12. På højninger ved Tolstrup lidt syd for bopladsen er fundet flere gravhøje og begravelser fra stenog bronzealder (sb.: 7, 26 og 6). På højninger nord for indvindingsarealet ned mod den hævede havbund er gjort fund af skaldynger fra Ertebølle tid, sb.: 12 og 35. En anden boplads, også fra ældre bronzealder, ligger på et højdedrag nordøst for Tolstrup, nr. 29 på kortet. Den ligger i nogenlunde samme afstand til Vesterkær som VMÅ 2772, blot i kote 23. På pladsen er fundet og udgravet treskibede langhuse, tørvevægshuse uden tagstolper og gravhøje. Lig VMÅ 2772, hvor der ligeledes indenfor en begrænset afstand er fundet høje fra bronzealderen. Den nemme adgang til fjorden og til fiskeri har gjort højningerne ud mod Vesterkær til et yndet område for bosættelser og begravelser gennem sten- og bronealder. Besøg dette link: for mere informationer om de enkelte pladser. Klik på: Søgning på KORT og find Vesterkær på kortet. Sæt et flueben ved ikke fredede fortidsminder. Hver af de blå prikker er et registreret fortidsminde. Som det fremgår af kortet, ses der flere registrerede fortidsminder i området for Vesterkær. Klik på en af de blå prikker og få mere information om det enkelte fortidsminde. Nederst på siden i venstre hjørne ses et link til en signaturforklaring. 5

6 Udgravningsmetode I takt med at mulden blev rømmet af med gravemaskine blev de fremkomne anlæg ridset ind med skovl og efterfølgende målt ind med GPS i projektion UTM zone 32 euref89. De indmålte data blev ved hjælp af programmet Arkdigi konverteret til MapInfo-tabeller, der efter endt datapleje udgør de enkelte felters oversigtsplan. I den blotlagte lyse undergrund fremstod de forhistoriske anlæg som mørke aftegninger. Dette er sporene efter de huller, man i oldtiden gravede til f.eks. husstolper og madlavningsgruber. Huse fra oldtiden er kun i meget sjældne tilfælde bevaret i et niveau, der ligger over undergrund. Stolpehullerne er den sidste rest af de formuldede stolper, der blev rejst for mere end 3000 år siden. I de erkendte huse blev samtlige stolpehuller udgravet, de omkringliggende anlæg blev, grundet et vist tidspres, kun udgravet i begrænset omfang. Anlæggene blev snittet med spade, skarøkse og graveske. Hvor stolpehuller i Felt 2 lå i massivt og meget hårdt kridt kunne det være nødvendigt at bruge øksen. Profilerne blev tegnet på tegnefolie i målestoksforhold 1:20. Størst arbejdsindsats blev tildelt det store langhus, A312, i felt 2. Langhuset var velbevaret med en ubrudt væglinie. Fra samtlige stolpehuller blev udtaget jordprøver til flotering. Kun et begrænset udvalg, 6 stk., blev tørret og floteret på Museum Salling i Skive. Ved flotering frigøres det makrofossile materiale. Ved makrofossilt materiale forståes forkullede planterester som frø, korn, blade og stængler. Floteringen foregår ved, at en tørret jordprøve skylles med vand, hvorved de forkullede elementer i jordprøven flyder ovenpå og kan udskilles. De forkullede plantedele bruges til datering ved kulstof-14 metoden. De enkelte frø i prøven kan identificeres af eksperter og ved statistiske metoder beskrive landbruget i oldtiden. I de indleverede seks floteringsprøver viste sig at være tilstrækkeligt med makrofossilt materiale til to stk. C-14 dateringer. C-14 dateringerne laves på et forkullet hvede fragment og et fragment fra en anden ubestemt kornsort. Resultatet af de to C-14 dateringer afventes. Gennemgangen af det makrofossile materiale blev foretaget på Naturvidenskabelig Afdeling på Moesgård Museum. Man kunne have forventet, set i lyset af den kridtholdige undergrund, at der ville være bevaret knogler og fiskeben. Bebyggelsen ligger i et landskab, hvor fiskeri må have spillet en central rolle. Under selve udgravningen blev noget sådant dog ikke observeret og under den kursoriske gennemgang blev heller ikke fundet rester efter zoologisk materiale. 6

7 Oversigt over Felt 1-5. På baggrund af forundersøgelsen blev mulden rømmet af i udvalgte områder på de to planarealer. Mulden blev rømmet af med gravemaskine med en 2 m bred rabatskovl. Udgravningsfelt 1 udgjorde 440 m², Felt 2, 940 m², Felt 3, 390 m², Felt 4, 326 m² og Felt 5 udgjorde 297 m². 7

8 Undersøgelsens resultater Felt 2, Hus A312 Øst-vest orienteret treskibet langhus. Det var omtrent 37 m langt og 8,5 m bredt. Kun to sæt tagstolper blev erkendt, mens væg- og gavlstolper til gengæld er bevaret i hele husets udstrækning. Indenfor husets grundplan blev erkendt anlæg fra en yngre periode. To sæt af tagstolper (A270, A309) og (A264, A298), har sammen med væggen båret tagskonstruktionen. Normalt vil man finde sæt af tagstolper i hele husets længde stående med en afstand på mellem 3-6 m. Stolpehul A262 og stolpehul A310 ligger i lige linie med tagstolpe A264 og A270, hvorfor det er nærliggende at tro, de indgår i husets konstruktion. De to anlæg lå uden en modstående tagstolpe. De manglende tagstolpesæt blev grundigt eftersøgt og udgraveren var i sin undersøgelse opmærksom på undergrundens meget uens beskaffenhed. Lommer af sand kunne således i fladen tage sig ud som fyldskifter, men ved en fladeskovling vise sig at indeholde stolpehuller. I den vestlige del af huset, hvor der kun er erkendt tagstolper mod nord, må man således have benyttet sig af en anden form for støtte for tagkonstruktionen end jordgravede tagstolper. Det er muligt, tagstolperne i stedet har stået på syldsten. Det kan forklare, hvorfor stolpehullerne ikke har sat sig noget aftryk i undergrunden. Denne type af huse med to rækker af tagbærende stolper er en hustype, der ses fra den ældste del af bronzealderen og så langt ned i tid som til begyndelsen af middelalderen (1800 f.kr e.kr.) 8

9 Model af treskibet hus. Hus A312 har i sin opbygning mindet om dette hus. Gengivet fra Jørgen Jensen, Danmarks Oldtid, Fra slutningen af stenalderen og ned i den ældste del af bronzealderen byggede man disse meget store huse. Hus A312 er på hele 314 m². Fra Vesthimmerland kendes kun yderligere tre eksempler, et hus ved Stenildvad syd for Års, på 292 m² (VMÅ 2610), et hus ved Rønbjerg, nær Rønbjerggaard (VMÅ 2538), på 240 m² og et hus ved Øster Ørbæk på 300 m² (VMÅ 2466). I andre egne af Danmark findes huse på 400 m² og enkelte så store som 500 m². De store huse blev som oftest opført på højtliggende steder i landskabet for derved at demonstrere, at her boede en betydningsfuld og rig familie. Byggeriet af de store huse sker samtidig med, at gravlæggelse af de døde foretages i gravhøje. I flere tilfælde er der tale om ekstremt rige begravelser. Særligt fra f.kr. opføres gravhøjene i tusindvis over hele landet. Det er en periode med et tydeligt opsving i levevilkårene, formentlig særligt i de egne, hvor der har fundet en bronzeforarbejdning og eller distribution af bronze sted. VMÅ 2772 ligger ganske tæt på Limfjordens kyster og derfor i en gunstig position for et distributionscenter til indlandet. De store langhuse blev opført med forskellig type vægkonstruktion. Vægstolperne i Hus A312 var rejst med meget ens interval, 1,75 m - 1,85 m og er generelt mindre og knapt så dybt funderet som tagstolperne. Hvor vægstolpehullerne ikke er af så stor diameter og ikke er gravet så dybt, har der formentlig været rejst en vidjeflettet væg beklasket med ler. Hvor vægstolperne står med en lidt større afstand på op til 2,25 m kan der have været placeret indgange til huset. Der er i den forbindelse ikke registreret forstærkninger ved ekstra stolpehuller i forbindelse med indgangspartiet, ligesom de berørte vægstolper ikke er dybere funderet end de øvrige. Det er typisk for huse fra denne periode, at det ofte kan være svært at lokalisere indgangspartierne. I hus A312 blev fundet flere kogestensgruber (angivet med blåt), A261, A263, A266 og A283. En kogestensgrube svarer til en jordgravet ovn. Gruberne i Hus A312 er kun dårligt bevaret af få cm s dybde. Fylden består som oftest af trækulsfarvet sand med ildkørnede stenfragmenter. Samtlige gruber placerer sig indenfor husets væglinie og kan være samtidige med huset 9

10 Grube A241. Grube A241, i husets østende, skiller sig væsentlig ud fra de øvrige anlæg i Hus A312 både ved sin størrelse og den mørkbrune homogene humøse fyld. I fylden blev fundet en del skår, hvorfra et udvalg blev hjemtaget. Foruden lerkarskår blev fundet to knusesten, hvoraf den ene kan have fungeret som pistil. Grube A241 var ikke centralt placeret i huset og har ikke fungeret som ildsted eller ovn. Der er derimod tale om en nedgravning med en del skår og stenaffald, hvilket tyder på, at der snarere er tale om en affaldsgrube. Skårene fundet i gruben daterer den til sen yngre bronzealder per. VI ældre førromersk jernalder per. I. Umiddelbart nord for Hus A312 blev fundet to anlæg, A292 og A293, hvor A293 var af lignende dimensioner og også her blev fundet skår dateret til sen yngre bronzealder per. VI ældre førromersk jernalder per. I ( f.kr.). Gruben er altså flere hundrede år yngre end Hus A312 ( f.kr.). Foruden Hus A312 blev fundet flere mindre treskibede huse. På de næstfølgende sider ses husenes grundplan og en kort beskrivelse. 10

11 Felt 1, Hus A31 Hus A316, blev som det eneste af husene, fundet på det sydlige areal. Foruden Hus A316 blev på arealet fundet flere spredte mindre gruber og fyldskifter, hvoraf enkelte indeholdt lerkarskår. I enkelte af gruberne sås trækul. I områderne med de spredte anlæg blev der ikke rømmet muld af i felter. Anlæggene er blot et udtryk for, at der i det meste af området har været en aktivitet i oldtiden. Ethvert gravet anlæg, om det er fra små dagligdags gøremål eller mindre midlertidige konstruktioner vil sætte sig spor i undergrunden. Hus A316 lå orienteret øst-vest. Huset var bevaret i en længde af omtrent 7 m og en bredde på 2,25 m bredt, hvor det var bredest. Huset bestod af 2 sæt tagstolper (angivet med rødt). I det tredje sæt var kun den sydlige tagstolpe bevaret. Mulige interne anlæg I huset blev fundet en enkelt kogegrube, A172 (angivet med blåt). Gruben blev udgravet og fremviste en trækulsbræmme langs bunden af gruben. Grundet grubens placering indenfor tagstolperne, er det sandsynligt, at den er samtidig med huset. 11

12 Eksterne anlæg Foruden kogegruben blev fundet enkelte andre spredte anlæg i form af stolpehuller (angivet med brunt) og fyldskifter (angivet med grønt). Det er uvist, om de er samtidige med huset. Felt 3, Hus A313 Muligt firstolpehus (markeret med rødt) orienteret nordøst-sydvest. Huset var bevaret i en længde af 4,5 m og en bredde på 2,70 m. Huset ligger i et område med massivt kridt. Anlæg markeret med gråt er udgåede anlæg, blåt = madlavningsgruber, brunt = oldtids anlæg og grønt = fyldskifte. De med hvidt angivede anlæg er ikke udgravet. 12

13 Tagstolpe A43 og A49 kan ikke med sikkerhed bestemmes som værende tagstolper. A49 blev ikke gravet til bund, fylden bestod af lysbrunt ler, med muld i fladen. Den blev gravet i en dybde af 70 cm, hvor den smalner ind. Det er uvist om der er tale om et jordfaldshul eller et tagstolpehul. A43 derimod har en ringe dybde på kun 10 cm. Fylden består af gråbrunt kridt. Den store ulighed i stolpehullernes udseende kan tale for, at der ikke er tale om tagstolper Interne og eksterne anlæg: Indenfor huset blev erkendt to mindre kogegruber (A159, A311), med en placering indenfor tagstolperne er det sandsynligt, at de er samtidige med huset. Begge gruber indeholdt ildskørnede sten og en mørkbrun muld. En tredje grube (A29), med samme fyld, blev fundet syd for huset. Fund: I tagstolpe A38 blev fundet en del skår (X1), heraf tre randskår og et skår fra bunden af karret. Der er formentlig tale om ét kar. Randskårene daterer karret til ældre bronzealder. Tolkning/problemstillinger: Kun anlæggene i huset og i dets nærmeste omegn er udgravet. Som det fremgår, er der flere af anlæggene, der efter udgravning måtte udgå. De viste sig for størstepartens vedkommende at være jordfaldshuller. Man må derfor forvente, at også en stor andel af de ikke snittede anlæg vil vise sig at være jordfaldshuller. Det var meget vanskeligt i fladen og i nogle tilfælde også, når anlægget var snittet at se forskel på stolpehuller og jordfaldshuller. Det kan ikke med sikkerhed konkluderes, at der er tale om et firstolpehus, eftersom stolpehul A43 og A49 må betegnes som usikre. 13

14 Felt 4, Hus A314/A315 To treskibede langhuse, A314 og A315, hvor det ene hus afløste det andet. Husene er orienteret øst-vest. Hus A314 var bevaret i en længde af 3,20 m, regnes A136 for tagstolpe i hus A314 er længden 4,10 m. Den bevarede bredde er 2,25 m. Hus A315 var bevaret i en længde af 3,70 m og en bredde på 2,25 m. Der var ikke bevaret vægforløb i nogen af husene. Tagstolper angivet med rødt, fyldskifter med grønt, madlavningsgruber med blåt, oldtids anlæg med brunt og udgåede anlæg med hvidt. Interne og eksterne anlæg I de to huse og i deres umiddelbare nærhed er fundet flere spredte anlæg såvel stolpehuller som fyldskifter. Anlæggene kan ikke direkte knyttes til de to huse og for flere af anlæggenes vedkommende var det vanskeligt at afgøre, om der var tale om anlæg eller blot jordfaldshuller. Fyldskifterne A156, A201 og A203 fremstod i fladen som mulige anlæg, men de viste sig at være uden nævneværdig dybde. Fylden var heterogen, med enkelte skørnede stykker af sten og fra tid til anden enkelte skår. Fyldskifterne fremstår ikke som egentlige anlæg, men er snarere resterne af et affaldslag, der har dækket en stor del af området, hvoraf det meste i dag er pløjet væk. Det der 14

15 er bevaret frem til i dag, er den del, der efter flere tusind år, har sat sig i forsænkninger i undergrunden. Stolpehul A140. I Hus A314 i stolpehul A140 blev fundet en pistil og en knusesten, X96. Redskaberne er formentlig havnet i stolpehullet som støtte for stolpen. Det er vanskeligt at give en præcis datering af de to huse. Der blev ikke gjort fund, som kan datere husene. Derfor vil en datering udelukkende forlade sig på husenes grundplan, som ved deres ringe størrelse kan pege mod en datering til yngre bronzealder-ældre førromersk jernalder. Tolkning/problemstillinger: Der er formentlig tale om to huse, hvor det ene afløser det andet. Det kan ikke umiddelbart afgøres, hvilket hus der er rejst på stedet som det første. Tagstolperække A149, A146 og A131 indgår i begge huses konstruktion, som henholdsvis den sydlige og den nordlige tagstolperække. Det fremgår ikke af profilerne i de tre stolpehuller, at de evt. har været genanvendt. 15

16 Felt 5, spredte bopladsspor Området blev valgt til udgravning, da der i stolpehul A106, blev fundet skår, X6. Det forventedes, at der blandt anlæggene var tagbærende stolper til et mindre treskibet hus. Det skulle vise sig ikke at være tilfældet. Kun de anlæg, der I fladen så ud som værende stolpehuller med en formuldet fyld, blev udgravet. Kun få af de udgravede anlæg viste sig rent faktisk at være stolpehuller (markeret med rødt). Langt den overvejende del var jordfaldshuller (markeret med gråt). Lerkarskårene, X6, består udelukkende af sideskår med en grov magring, den grove magring kan pege mod en datering til ældre bronzealder. Anlæggene indgår i det billede, der tegn er sig over det meste af området, hvor der ses spredte fyldskifter, enkelte spredte smågruber og stolpehuller. I flere tilfælde er der i eller på anlæggene fundet forslagget ler og eller lerkarskår. 16

17 Undersøgelsens perspektiver regionalt og nationalt Kun i tre andre tilfælde er der i Vesthimmerlands Museums ansvarsområde fundet huse af dimensioner som Hus A312. Det er uvist, om de store huse skal tolkes som magtcentre skabt af en handel med bronze eller om de har fungeret som tingsted, hvor der blev holdt råd og de store beslutninger blev truffet for oplandet. Det kan heller ikke udelukkes, at der er tale om én mands eje, en høvding. Det ene udelukker selvfølgelig ikke det andet, det er sandsynligt høvdingen både lagde hus til rådslagning og stod for distribution og/eller en bronzeproduktion. Vores viden om bebyggelsen i Vesthimmerland i ældre bronzealder er begrænset, hvorfor fundet af Hus A312 vil få stor betydning i en kortlægning af bebyggelsesmønstret i ældre bronzealder. Med en større forståelse af bebyggelsesmønstret vil man forhåbentlig også kunne få et indtryk af bronzens vej til området, hvor den kom fra og i hvor stort et omfang bronze blev produceret på stedet og ikke som det nok oftest var tilfældet importeret og smeltet om. I engområdet nedenfor bopladsområdet, vil man forvente at finde et offersted. Det sted i mosen, hvor man har ofret gaver til guderne for at sikre sig deres gunst. Gaverne blev givet i håb om en god høst, et frugtbart giftemål, og var samtidig et middel til at markere overfor omgivelserne, hvilken mægtig magt man besad. Et stort overskud betød, at man kunne foretage meget kostbare ofringer til guderne og derved konsolidere sin status i samfundet. Offergaver i ældre bronzealder bestod blandt andet af våben i bronze, så som spydspidser og sværd og store mængder kvindesmykker. Udgravningens data Oldsager, original dokumentation, videnskabelige prøver m.v. opbevares på Vesthimmerlands Museum. Her vaskes og nummereres fundene, inden de stilles på museets magasin. Kun et udvalg af de genstande, museet finder ved udgravninger, bliver udstillet. De fleste udgravningsresultater bruges først og fremmest i videnskabelige rapporter i sammenhæng med de øvrige fund, der gøres i museets ansvarsområde. Tidstavle 1500 Nyere tid Historisk tid 1050 Middelalder 900 Yngre Vikingetid Forhistorisk tid 775 Ældre vikingetid 530 Yngre germansk jernalder Yngre jernalder 17

18 375 Ældre germansk jernalder 160 Yngre romersk jernalder 0 Ældre romersk jernalder Ældre jernalder 200 f.kr. Yngre førromersk jernalder 500 f.kr. Ældre førromersk jernalder 1000 f.kr. Yngre bronzealder Bronzealder 2000 f.kr. Ældre bronzealder 2400 f.kr. Dolktid / Senneolitikum Yngre stenalder (neolitikum) 2800 f.kr. Enkeltgravskultur / Mellemneolitikum B f.kr. Tragtbægerkultur / Mellemneolitikum A f.kr. Tragtbægerkultur / Tidligneolitikum 5400 f.kr. Ertebøllekultur Ældre stenalder (mesolitikum) 6800 f.kr. Kongemosekultur 9000 f.kr. Maglemosekultur Ahrensburgkultur Palæolitikum Brommekultur f.kr. Hamburgkultur Arkæologiske perioder og deres begyndelsesdatering i det danske område. Skemaet skal læses sådan, at eksempelvis ældre romersk jernalder begynder omkring år 0 og skifter til yngre romersk jernalder omkring 160 e.kr. Perioden fra ældre førromersk jernalder til og med ældre romersk jernalder kaldes samlet for ældre jernalder. 18

19 Faktuelle oplysninger Vesthimmerlands Museums j.nr.: VMÅ 2772 Dankalk 2013 Sogn, herred, amt: Næsborg, Slet, Aalborg Sted nr.: Bygherre: Dankalk K/S, Aggersundvej 50, 9670 Løgstør Areal: Ca.2390 m² Muldafrømning: dm Entreprenør ApS Undersøgelsen er betalt af bygherre. Litteratur Forslag til litteratur, hvor det vil være muligt at finde uddybende materiale om de nævnte perioder. Jensen, Jørgen Danmarks Oldtid. Bronzealder f.kr. København Jensen, Jørgen Danmarks Oldtid. Ældre Jernalder 500 f.kr 400 e.kr. København Vesthimmerlands Museum, den 8. juni

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Aars sogn, Aars herred, Aalborg amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 339 Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2576 Nørrevangen 18 Gedsted sogn, Rinds Herred, Viborg Amt Stednr. 13.09.02 Bygherrerapport for VMÅ 2576 Nørrevangen 18 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Bygherrerapport VMÅ 2623 Markvænget Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens forhistorie...

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Middelfart kommune Af arkæolog Jesper Langkilde Arkæologisk rapport

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning af område vest for Københavns lufthavn ved Tømmerupvej

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Vesthimmerlands Museum. Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr , Sb. nr.

Vesthimmerlands Museum. Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr , Sb. nr. Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup 13-14 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 342 og 343 1. Indledning...4 2. Landskabet...5 3. Udgravningens metode...5

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

Tinggård 1 og 2. Gravhøj med grave fra yngre bronzealder/ældre jernalder og bopladsspor fra bondestenalder, yngre bronzealder og ældre jernalder

Tinggård 1 og 2. Gravhøj med grave fra yngre bronzealder/ældre jernalder og bopladsspor fra bondestenalder, yngre bronzealder og ældre jernalder Tinggård 1 og 2 Gravhøj med grave fra yngre bronzealder/ældre jernalder og bopladsspor fra bondestenalder, yngre bronzealder og ældre jernalder Benita Clemmensen og Niels Terkildsen Vesthimmerlands Museum

Læs mere

Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune

Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune J.nr. HØM 295 KUAS j.nr. FOR 2003-2123-0105 Sb.nr. 010411-83 Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune Den arkæologiske udgravning 2006 Ole Lass Jensen Hørsholm Egns Museum Maj 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OBM 2548 Ny Dyreborg - Arkæologisk forundersøgelse

OBM 2548 Ny Dyreborg - Arkæologisk forundersøgelse OBM 2548 Ny Dyreborg - Arkæologisk forundersøgelse Af stud.mag. Anders Pihl WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning og udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater og landskabet.. 2 Udgravningsmetode

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2602 og A3302 Stenildvad Aars Sogn, Aars Herred, Aalborg amt. Stednr.12.08.14, Sb. Nr. 338 Indholdsfortegnelse Kort...s. 3 1. Undersøgelsens forhistorie...s.

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Sanne Boddum Viborg Museum 2012 Bygherrerapport 64 Bygherre: Viborg Kommune ISBN 978-87-92778-14-7 2 Indledning I forbindelse med byudvikling

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Skalhøje II Kogegrubefelt samt bebyggelse fra sen stenalder og yngre bronzealder J.nr. ÅHM 5684 Januar 2016 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon: 99

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2582 Borregård 1 Overlade sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.09 Ved: Sine Toft Jensen Bygherrerapport for VMÅ 2582 Borregård 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

Bygherrerapport. Der undersøges fortidige anlæg og muldafrømmes med gravemaskine på Hylstensbjerg-gravningen. Foto: Malene R. Beck.

Bygherrerapport. Der undersøges fortidige anlæg og muldafrømmes med gravemaskine på Hylstensbjerg-gravningen. Foto: Malene R. Beck. Bygherrerapport SOM 346 Hylstensbjerg Bjerreby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.01. KUAS jr.nr. 2009-7.24.02/SOM-0007, ejerlav 0430153 Hellev By, Bjerreby, matr.nr. 2a og 0430157

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Udført af Søren Jensen. KOLOFON Museets j.nr.: MLF001891 KUAS j.nr.: 17/00134 Stednavn: Pensylvanien Varmeværk

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen Staderapport for etape 3 Perioden 18/5 til 15/6 2009 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Sb. nr. 13.03.03-204 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0018 Sted: motorvejen Pankas-Funder Matr. nr.: 2s Funder

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Teglværksvej, Bygum - en boplads fra ældre bronzealder

Teglværksvej, Bygum - en boplads fra ældre bronzealder 1 Teglværksvej, Bygum - en boplads fra ældre bronzealder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 5 Bygherrer: Lise-Lotte og John Nielsen 2 Indledning. I og lige omkring Aalestrup er registreret

Læs mere

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen Resumé En arkæologisk udgravning af affaldsgruber og stolpehuller inden for et knapt 100 m 2 stort udgravningsfelt

Læs mere

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 1 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Oversigtstegning Tidstavle med

Læs mere

Fund fra yngre stenalder og jernalder på Tofteengen ved Ågerup

Fund fra yngre stenalder og jernalder på Tofteengen ved Ågerup Fund fra yngre stenalder og jernalder på Tofteengen ved Ågerup Af Lisbeth Gernager Langkjær Landsbyerne St. Valby og Ågerup ligger vest for Roskilde Fjord. Mellem de to landsbyer, på det hidtil opdyrkede

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Sanne Boddum Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 44 Bygherre: Jan Nielsen ISBN 978-87-87272-97-1 2 Indledning I området syd

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

KROPPEDAL. Enhed for Lovpligtigt Arbejde. Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Frederikssundsvej 110, 3670 Veksø. TAK 1401 Hulehøjgård.

KROPPEDAL. Enhed for Lovpligtigt Arbejde. Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Frederikssundsvej 110, 3670 Veksø. TAK 1401 Hulehøjgård. KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Enhed for Lovpligtigt Arbejde Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Frederikssundsvej 110, 3670 Veksø. TAK 1401 Hulehøjgård. Kroppedal, Museum

Læs mere

MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED

MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED BYGHERRERAPPORT Kallerup Jour.nr. THY 5035 Udgravning af huse fra slutningen af bondestenalderen forud for råstofindvinding Rapport: Mette Roesgård Hansen og Anne-Louise

Læs mere

HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06.

HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06. HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06. Kampagne: 28-06-2011 KUAS nr.2010-7.24.04/msj-0001 Beretning vedr. forundersøgelse af skovrejsningsområde

Læs mere

VHM 00163 Gammel Hjallerup

VHM 00163 Gammel Hjallerup VHM 00163 Gammel Hjallerup En boplads med bebyggelse og brandgrave fra romersk jernalder Dronninglund sogn Fund og Fortidsminder Stednr: 100203-386 Geodatastyrelsen. Luftfoto fra 2012 med alle udgravningsfelter

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2619 Gårdstedgård Vilsted sogn, Slet herred, Aalborg amt Stednr. 12.07.14, Sb. nr. 10 Bygherrerapport for VMÅ 2619 Gårdstedgård Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

1. Hus fra yngre stenalder

1. Hus fra yngre stenalder . Hus fra yngre stenalder ca. 400 før Kristus Dette hus er det ældste, der blev fundet i. Det er fra overgangen mellem enkeltgravstid og dolktid, ca. 400 f. Kr. Huset er ca. m langt og m bredt. Det er

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport. HOM2628, Kildeparken Syd, Etape 2

Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport. HOM2628, Kildeparken Syd, Etape 2 Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport HOM2628, Kildeparken Syd, Etape 2 Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Øster Snede Sogn, Gammelsole By Ejerlav, matrikelnr.: 5i Sted-SBnr.: 170819-45 KUAS: 2010-7.24.02/HOM-0004

Læs mere

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse ARV 71 Øster Debel V. Debel Gde, Ovtrup, matrikel 2d, Ovtrup sogn, Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190711, lokalitets nr. 177. KUAS Journalnr. 2015-7.24.02/ARV- 0004 Beretning

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup udført af Katrine Kølle Hansen og Stine Jæger Hoff for, forår/sommer 2011 Foto: Muldafrømning ved Ønslev

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr.

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. ENGGÅRDEN bygherrerapport NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. 2003 2122-1550 1 Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse ved

Læs mere

HAM 5318 Petersborg, Uge sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.10. Sb.nr. 95.

HAM 5318 Petersborg, Uge sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.10. Sb.nr. 95. HAM 5318 Petersborg, Uge sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.10. Sb.nr. 95. Arkæologisk forundersøgelse af et delareal i forbindelse med råstofindvinding ved Hærvejen, syd for Urnehoved.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af byggemodningsareal ved Møllehaven, Rørbæk By, Sakskøbing. Udført for Museum Lolland-Falster af cand.mag. Bo Gyldenkærne d. 14.-17. april 2009 MLF 0014

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

SIM 8/2008 Voel Boldbaner Karen Rysgaard. Beretning for udgravning ved Voel Boldbaner, Silkeborg

SIM 8/2008 Voel Boldbaner Karen Rysgaard. Beretning for udgravning ved Voel Boldbaner, Silkeborg Beretning for udgravning ved Voel Boldbaner, Silkeborg Journalnummer: SIM 8/2008 Sted: Voel Boldbaner SB Stednummer: 16.01.15-241 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0005 Matr. nr.: del af 8x Ejerlav: Voel By

Læs mere

Prøvegravningsrapport

Prøvegravningsrapport Prøvegravningsrapport for SIM 35/2008, Motorvejen/Pankas, Tollund matr. 4f og 4i, Funder sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Stednr. 13.03.03-203. KUAS j.nr: 2008-7.24.02/SIM-0013. Fig. 1. Det undersøgte område

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Kulturhistorisk rapport for VMÅ 2659 Tinggård 2011 Gundersted sogn, Slet herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr. 12.07.02. Sb.nr. 67 Kulturhistorisk rapport for VMÅ 2659 Tinggård 2011

Læs mere

Holbæk Museum Klosterstræde 18 4300 Holbæk Tlf.nr. +45 59 43 23 53 Mail: sekretariat@holbmus.dk

Holbæk Museum Klosterstræde 18 4300 Holbæk Tlf.nr. +45 59 43 23 53 Mail: sekretariat@holbmus.dk Holbæk Museum Klosterstræde 18 4300 Holbæk Tlf.nr. +45 59 43 23 53 Mail: sekretariat@holbmus.dk MHO1088 Hjortholmshuse KUAS journal nr. 2011-7.24.02/mho-0004 03.03.16. Tølløse sogn Holbæks første palisade

Læs mere

Stemannsgade 2 - DK Randers - Telefon Fax Hjemmeside: -

Stemannsgade 2 - DK Randers - Telefon Fax Hjemmeside:  - Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BYGHERRE RAPPORT KHM 2400 Ved Dybdalen Ved arkæolog

Læs mere

ÅHM 6212 Ølsvej 32, Hobro Hobro sogn, Onsild herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.07.03. Sb.nr. 83.

ÅHM 6212 Ølsvej 32, Hobro Hobro sogn, Onsild herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.07.03. Sb.nr. 83. ÅHM 6212 Ølsvej 32, Hobro Hobro sogn, Onsild herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.07.03. Sb.nr. 83. KUAS nr. 2015-7.24.02/NJM-0029 Forundersøgelse med fund af få spredte anlægsspor fra stenalder og bronze-

Læs mere

Beboelse ved Lejre Ådal i bronzealder og jernalder

Beboelse ved Lejre Ådal i bronzealder og jernalder Beboelse ved Lejre Ådal i bronzealder og jernalder Kulturhistorisk rapport til Banedanmark for den arkæologiske undersøgelse ROM 2924 HULE MØLLE Udarbejdet af Sofie Laurine Albris ROSKILDE MUSEUM 800,0

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse af bopladser fra yngre stenalder og ældre jernalder i perioden fra d. 26/5 til d. 29/7 2008. Kulturhistorisk redegørelse.

Arkæologisk undersøgelse af bopladser fra yngre stenalder og ældre jernalder i perioden fra d. 26/5 til d. 29/7 2008. Kulturhistorisk redegørelse. Sydvestsjællands Museum Storegade 17 4180 Sorø Tlf.nr. +45 57 83 40 63 Mail: kontor@vestmuseum.dk Arkæologisk undersøgelse af bopladser fra yngre stenalder og ældre jernalder i perioden fra d. 26/5 til

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

SIM 14/2007 Balle Huse Karen Rysgaard

SIM 14/2007 Balle Huse Karen Rysgaard Beretning for udgravning af dele af en bebyggelse fra yngre romersk/ældre germansk jernalder, Balle Huse, Balle sogn, Hids herred, gml. Viborg amt, stednr. 13.03.01-150, SIM 14/2007, KUAS j. nr. 2003-2123-1251

Læs mere

DAGERØD GRUSGRAV MNS 50118

DAGERØD GRUSGRAV MNS 50118 PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Dagerød Grusgrav ved Plejelt ønsker at udvide med i alt 21.000 m2 på

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere