Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier. Udkast Projektrapport. Søndergård, Måløv - 3 seniorbofællesskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier. Udkast 23.08.04. Projektrapport. Søndergård, Måløv - 3 seniorbofællesskaber"

Transkript

1 Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier Udkast Projektrapport Søndergård, Måløv - 3 seniorbofællesskaber 1

2 Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé og konklusioner 2 Byggesagerne og parterne Del I, Program, udbud og valg af projekter 3 Valg af fremgangsmåde og programfasen 4 Udbudsgrundlaget 5 Udbudsprocessen og tilbudsbedømmelsen 6 Beboernes vurderinger af de indledende faser 7 Totalentreprenørernes vurdering af de indledende faser Del II, Detaljering af projekterne, udførelsen og aflevering 8 Projektering efter valg af tilbud 9 Udførelse og aflevering 10 Beboernes vurderinger af projektering, udførelse og aflevering 11 Beboernes vurderinger af byggeriet belyst ved interviews og spørgeskemaundersøgelse Del III, Samarbejdet mellem bygherre og byggevirksomhederne 12 Samarbejdsaftalens fælles mål og succéskriterier 13 Succéskriterier for processen 14 Succéskriterier for produktet 15 Erfaringer og anbefalinger Fælleshuset, Kløverrnarken 2

3 Forord Denne rapport omhandler et forsøgsbyggeri, som indgår i Erhvervs og Boligstyrelsens netværk Bygherrer skaber værdier. I forsøgsbyggerierne indhøstes en række erfaringer, der kan være med til at fremme byggeriets udvikling. Et af netværkets fokusområder er samarbejdet mellem brugere/beboere, bygherrer og byggeerhvervet. Nærværende projektrapport omhandler byggesagen Søndergårdsarealerne i Ballerup og består af 3 seniorbofællesskaber, og der har i byggesagen været en ekstensiv inddragelse af de kommende beboere. Projektrapporten ligger på Erhvervs og Boligstyrelsens hjemmeside, Rapporten indeholder en række synspunkter og betragtninger. Hvor ikke andet anføres, er disse et udtryk for alle involveredes opfattelser. Projektrapporten er udarbejdet af akademiingeniør Mogens Høgsted, Vive Consult i samarbejde med byggesagens parter. Kløvermarken 3

4 1. Resumé og konklusioner Resumé Byggesagen Søndergård rummer i alt 59 seniorvenlige almene boliger og indeholder en særdeles ekstensiv inddragelse af beboere i alle byggesagens faser. Der er involveret 3 beboergrupper en for hvert af de 3 seniorbofællesskaber med ca. 30 personer i hver beboergruppe. Der ud over har Ballerup Kommune spillet en meget aktiv rolle i byggesagens planlægning og realisering. Byggesagen indeholder desuden anvendelse af udbud i totalentreprise (efter EU s Byggeog Anlægsdirektiv) på grundlag af byggeprogram (brugerprogram) i forbindelse med samarbejdsformen partnering. Udbudsformen har været begrænset udbud efter prækvalifikation med økonomisk mest fordelagtige bud som tildelingskriterium. Byggesagen er endvidere planlagt som et samarbejde i partnering, og er et eksempel på en såkaldt tidlig partnering med fast pris. Der er involveret 2 totalentreprenørgrupper i de 3 bofællesskaber. På grund af uafsluttede uenigheder med den ene totalentreprenørgruppe, er denne rapports del III alene baseret på bofællesskabet Kløvermarken. Konklusioner program og udbudsfaserne Det er i byggesagen demonstreret, at det for et alment byggeri er muligt og kan være hensigtsmæssigt at gennemføre et planlægningsforløb for seniorbebyggelser, som involverer høj beboermedvirken. Det har således været muligt gennem en hensigtsmæssig bistand at brugerprogrammerne og konkurrenceprogrammet som er udarbejdet i tæt samspil med beboerne har kunnet indgå i grundlag for tilbudsindhentning iht. EU s Bygge og Anlægsdirektiv. En række faktorer skønnes at indgå i forudsætninger for at gennemføre et forløb som det aktuelle med succes: kommunen skal være aktiv og støttende hele vejen beboerrepræsentanterne skal have en høj motivation og have det fornødne overblik og overskud til at blive ved med processen, selv når det går trægt og problemer opstår de støttende parter (til beboergrupperne) skal være indstillet på at yde den fornødne bistand og evne at kommunikere (og begrunde) de rammer som processen skal foregå i I den aktuelle byggesag er det på trods af et meget langt forløb lykkedes i det store og hele at holde sammen på beboergrupperne. Konklusioner færdigprojektering, udførelse og aflevering Det væsentlige indtryk er, at beboerne efter afleveringens genvordigheder, er meget tilfredse med bebyggelserne og den fælles proces, der har været. Der er opnået en sammentømring af beboergrupperne, som er meget påskønnet og som af beboerne opleves værdifuld. Hovedmålet er således nået. Når dette er sagt, må der også peges på de områder, hvor der har været mindre positive oplevelser for beboerne: 4

5 der har været for mange mangler og afhjælpningen har trukket ud i nogle faser har beboerne oplevet, at der ikke var støtte nok fra bygherre og rådgiver tilvalgsprocessen har været svær det har været svært for beboerne at forholde sig til tilvalg på det grundlag som forelå, og det er fra entreprenører/arkitekter oplevet som en vanskelig og meget ressourcekrævende proces De væsentligste erfaringer fra forsøgsprojektet er: Det er centralt, at beboernes forventninger skal afstemmes med de rammer der ligger for økonomi og kvalitetsniveauer. Disse skal formuleres meget konkret og præcist Det kræver en meget konsekvent bygherre til at fastholde beboerne på de aftalte dead-lines for beboerindflydelse Der bør være en styregruppe til bla. at overvåge samarbejdet og med deltagelse af topledelserne. Afleveringen er en kritisk fase, som skal have (endnu) større opmærksomhed 5

6 1. Byggesagerne og parterne Byggerierne er opført i Ballerup Kommune på et areal omfattet af Lokalplan 102.1, og omfatter følgende 3 bofællesskaber: Solsikken Kløvermarken Valmuen Solsikken består af 20 almene boliger, i alt m² incl. fællesarealer. Kløvermarken består af 19 almene boliger hvoraf 14 er almene medejerboliger, i alt ca m² incl. fællesarealer. Valmuen består af 20 almene boliger, i alt 1630 m² incl. fællesarealer Byggesagen Kløvermarken gennemføres som medejerboliger, og dette aspekt indgår ikke i nærværende forsøg, men dokumenteres i en særskilt rapport. Tidsforløb Byggesagernes planlagte tidsforløb var parallelt for de 3 bofællesskaber og er i hovedtræk: - programfase varede til medio maj lokalplanfase blev afsluttet i maj gennemførelse af udbud og kontrahering fra marts 2001 til ultimo indgåelse af samarbejdsaftaler med totalentreprenørerne oktober projekteringsfase fra oktober 2001 til april indgåelse af udførelsesaftaler (totalentreprisekontrakter) februar udførelsesfasen for de 3 bofællesskaber er illustreret herunder: - fra april 2002 til juni-august 2003 Kløvermarken Solsikken Valmuen Den fulde streg er selve udførelsesfasen og den stiplede gule streg er mangelafhjælpningsperioden fra planlagt aflevering til aflevering (iht. AB) har fundet sted, Der er herefter en periode med afhjælpning af uvæsentlige mangler, som er angivet med rød stiplet streg. Parterne Ballerup Kommune: 6

7 Kommunen har initieret igangsætning af byggeri af seniorboliger, og kommunen har således sørget for hele planlægningsgrundlaget, herunder dannelse af beboergrupper, forestået en byplankonkurrence for det aktuelle område, udarbejdet lokalplan, bistået på relevante områder ved udarbejdelse af udbudsmateriale, og medvirket i dommerkomite og sekretariat ved tilbudsvurderingen. Ballerup Kommunes Ældreråd har endvidere deltaget aktivt i hele forløbet herunder i dommerkomiteen. Bygherre: FB-Fagforeningernes Boligforening Kronprinsessegade København K Boligforeningen administreres af Fællesadministrationen 3B. 3B har været den drivende kraft for valg af fremgangsmåder i byggesagen og har udøvet den gennemgående bygherrefunktion og haft ansvar for den fornødne sammenhæng i omfang, kvalitet og pris. Bygherrekonsulenter: Dominia AS, Rådgivende Ingeniører Dominia medvirker som bygherrerådgiver, og har i program - og udbudsfasen stået for den byggetekniske del samt udbudsforløbet herunder vurdering af tilbud og bygherretilsyn i udførelsesfasen Arkitekt maa. Peter Duelund Mortensen: Peter Duelund Mortensen har medvirket som konsulent for beboerne ifm. med udarbejdelse af brugerprogrammerne, ved udarbejdelse af de overordnede formuleringer i konkurrenceprogrammet og ved vurderingen af tilbuddene i beboergrupperne og som rådgiver for dommerkomiteen BIC, Boligtrivsel i Centrum: BIC har bistået Ballerup Kommune med etablering af beboergrupperne i det lange forløb fra 1998 og frem til valg af tilbud. BIC har medvirket i byggesagen, som støtte for beboerne frem til valg af tilbud. BIC har endvidere medvirket som rådgiver for dommerkomitéen Totalentreprenørgrupper: Der blev som resultat af bedømmelse af tilbud valgt følgende totalentreprenørgrupper Kløvermarken Valmuen Solsikken Entreprenør E&B Nielsson A/S G.V.L Entreprise A/S G.V.L Entreprise A/S Arkitekter Vilhelm Lauritzen A/S Virumgaard A/S Virumgaard A/S Ingeniører E&B Nielsson A/S Teytaud A/S Teytaud A/S 7

8 Del I, Program, udbud og valg af projekter 3. Valg af fremgangsmåde og programfasen Beboerinddragelsen Ballerup kommune inviterede alle borgere til møde om seniorboliger i Der nedsattes 4 beboergrupper, som med støtte fra BIC og kommunen valgte boligform, medvirkede ved valg af byggegrunde og medvirkede i udformning af lokalplaner. De 3 af beboergrupperne blev til de 3 boligfællesskaber på Søndergårdsarealerne, medens den 4. gruppe blev lokaliseret på Østerhøj, Syd. Beboergrupperne valgte entydigt ét plans byggeri og af økonomiske årsager valgtes almene boliger (alternativ var andelsboliger). Valg af et plans boliger gav problemer med bebyggelsesmuligheder på de foreliggende arealer. De 3 grupper, som blev dannet i begyndelsen af forløbet, har i det store og hele holdt sammen gennem hele forløbet, og de har afholdt regelmæssige møder i hele det ca. 4½ årige forløb. Det er blevet til møder for hver gruppe uden ekstern deltagelse og hertil kommer møder med BIC, kommunen, 3B, m.fl. Ved tilbudsvurderingen deltog 2 repræsentanter for hvert af de 3 bofællesskaber i dommerkomitéen. Valg af bygherre Kommunen valgte FB som boligselskab ud fra bl.a. erfaringer fra byggesager på Østerhøj Syd. Udarbejdelse af brugerprogrammer Udarbejdelse af brugerprogrammer foregik under ledelse af 3B med bistand fra arkitekt Peter Duelund Mortensen. Udbuds - og entrepriseform For at opnå en sikker styring af byggesagernes omfang, kvalitet og ikke mindst økonomi valgtes begrænset udbud efter prækvalifikation i totalentreprise iht. EU s Bygge og anlægsdirektiv. 4. Udbudsgrundlaget Udbudsgrundlaget generelt Udbudsgrundlaget er baseret på følgende dokumenter. brugerprogrammerne konkurrenceprogrammet 3B s Byggeprogram oplysninger om brugersamarbejdet (BIC-rapporter) 8

9 oplysninger om forsøgsprojektet (projektbeskrivelse og tilsagn) koncept til tilvalgskatalog udbudstidsplan (Selve byggeperioden var en konkurrenceparameter) tilbudslister byggesagsbeskrivelse totalentreprisekontrakt oplysninger om bebyggelsesmuligheder (lokalplan) oplysninger om grundene (terræn, kloak, geoteknik) Udbudsgrundlaget indeholder således ikke tegninger af byggeriets udseende. Udformningen af byggeriet var overladt til de bydende. Udbudsgrundlaget indeholder ikke udkast til samarbejdsaftale (partneringaftale). Der ønskedes oplæg hertil fra de bydende under del-tildelingskriteriet Procesbeskrivelse Procesbeskrivelse Tilbudsgiverens konkrete bud på organisation og samarbejde, herunder CV for ansvarlige nøglepersoner knyttet til opgaven. Endvidere beskrives samarbejdet omkring etablering og fastholdelse af fælles mål i projekteringsfasen, udførelsesfasen og ved aflevering og ibrugtagning. Beboermedvirken Beboernes krav og ønsker er formulerede i konkurrenceprogrammet og brugerprogrammerne. Brugerprogrammerne er delvist forskellige for de 3 beboergrupper. Som eksempel vises uddrag fra brugerprogram for Valmuen om køkken. Køkken Køkkenet skal placeres på en sådan måde, at brugerne har mulighed for valg mellem selvstændigt rum eller køkken i åben forbindelse med opholdsstue Der skal i forbindelse med indretning af køkkenelementer tages højde for ønske om højt placeret ovn. For at opnå mulighed for opstilling af bord foran/under køkkenvindue må køkkenelementerne ikke opstilles foran vindue. Der skal tages højde for, at køkkener skal kunne ændres for opfyldelse af krav til bevægelseshæmmede Køkkener skal have køleskab og komfur, jfr. 3B s byggeprogram. Brugerprogrammerne indeholder valg af de fleste overflader, idet der dog for nogle er angivet, at der skal kunne ske andre valg. De overordnede ønsker til byggerierne generelt er anført i konkurrenceprogrammet og udarbejdet af Peter Duelund Mortensen efter dialog med beboerne. Disse omhandler: arkitektonisk kvalitet fællesskabet bæredygtighed ældreegnethed og tilgængelighed fleksibilitet og variation boligtyper og bebyggelsesform integreret kunst 9

10 Konkurrencegrundlaget Tildelingskriterium valgtes som økonomisk mest fordelagtige bud. Underkriterierne var i prioriteret rækkefølge: 1. Projektforslag 2. Procesbeskrivelse 3. Pris 4. Totaløkonomi 5. Prismæssig fleksibilitet 6. Bæredygtighed 7. Tidsplan Beboerne deltog aktivt ved møder i fastsættelsen af den prioriterede rækkefølge af kriterierne. På disse møder blev de 6 af de 8 kriterier tillige vægtede, om end disse vægte ikke blev anført i Konkurrenceprogrammet. Denne vægtning var 1. Projektforslag 2. Procesbeskrivelse 3. Pris 4. Totaløkonomi 5. Prismæssig fleksibilitet 6. Bæredygtighed 7. Tidsplan 40% 25% 20% 10% 5% OK/ikke OK OK/ ikke OK De enkelt kriterier var uddybede i programmet (pkt. 2, Procesbeskrivelse er anført ovenfor). Det skal særskilt omtales, at der om tilbudspris var anført: Økonomirammen omfattende håndværkerudgifter og rådgiverudgifter i henhold til tilbudslisten er kr pr. kvadratmeter boligareal beregnet inclusive fælleshusets areal. Beløbet er excl. moms. Tilbud skal afgives om fast pris i henhold til cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge og anlægsarbejder. Det skal bemærkes, at økonomirammen ikke blev anført som ufravigelig Dommerkomitéen Det valgtes (som ved projektkonkurrencer), at tilbuddene skulle være anonyme og der var udpeget en dommerkomite bestående af: Hanne Bolvig, formand for FB Ejner Baadsgaard, direktør for 3B Ove E Dalsgaard, borgmester Lone Schock, byplanchef 2 deltagere fra hver af de 3 bofællesskaber Rådgivere for dommerkomiteen var Peter Duelund Mortensen, arkitekt maa. Flemming Iversen, Ældrerådet 10

11 Som dommerkomiteens sekretariat medvirkede: Erik Præstegaard, 3B Frank L Hansen, Dominia Niels Gervig, BIC Annegitte Hjort, Ballerup Kommune 5. Udbudsprocessen og tilbudsbedømmelsen Udvælgelse af tilbudsgivere Der blev indrykket en sædvanlig bekendtgørelse om prækvalifikation. Der meldte sig 11 ansøgere, som blev vurderet på følgende udvælgelseskriterier: Omsætning Forsikringsforhold Referencer til boligbyggeri Ressourcemæssig kapacitet Kvalitetsstyringssystem Miljøledelsessystem Partneringmodel Arkitektreferencer mm. Ingeniørreferencer mm. Beboergrupperne blev informerede om navne på de 11 ansøgere og om udelukkelses og udvælgelseskriterierne. Udvælgelse af de 5 bydende foregik i sekretariatet. Tilbudsfasen Efter spørgsmål fra de bydende er der er udsendt 4 rettelsesblade. Grundlag for tilbudsbedømmelsen Grundlaget for tilbudsbedømmelsen har været, at der ikke kunne forudsættes gennemført ændringer; dvs. evt. ønskede ændringer i tilbudsprojekterne ikke måtte inddrages i bedømmelsen. Dette er begrundet i EU reglerne. Tilbudsbedømmelsens forløb Inden modtagelsen af tilbud afholdtes møder med beboergrupperne. På disse møder blev bedømmelsens forløb gennemgået. Forløbet af tilbudsbedømmelsen var nøje planlagt ved et mødeforløb for 3 typer møder: møder i dommerkomite møder i beboergrupperne møder i sekretariat Møderne er viste herunder Dato Deltagere Sekretariat Beboergrupper 11

12 Beboergrupper (2 møder) Sekretariat Dommerkomite Beboergrupper Beboergrupper (2 møder) Sekretariat Dommerkomite Prisoverrækkelse Beboermøderne (særskilt for de 3 bofællesskaber), som er angivet, er sådanne, hvor der har været bistand til stede fra Peter Duelund Mortensen, 3B, BIC og Dominia. Der ud over har beboergrupperne afholdt mellemmøder uden deltagelse af bistand. Beboermøderne er foregået efter en stram dagsorden, hvor fokus på de første møder har været bebyggelsesplan og arkitektur, så boliger og fælleshus og så indretning/overflader. Sekretariatet har analyseret tilbudsprojekterne, både hvad angår størrelse (arealer), tekniske løsninger og priser/forbehold. Sekretariatet har stillet spørgsmål til de bydende for afklaring af uklarheder i tilbuddene. Der har især været problemer med byggegrundens afgrænsning og arealer af boliger. Dernæst er der spurgt til forbehold og fejl i tilbudene. Pga. anonymiteten er dette rent praktisk foregået ved, at spørgsmål er lagt i kuverter med tilbudsprojektets nummer i receptionen på Ballerup Rådhus. Et særligt fokuspunkt var selvsagt priser. Som omtalt var økonomirammen kr pr. m². Eksempelvis blev de indkomne priser for Kløvermarken analyserede til at ligge mellem ca. kr og kr Prisvariationen er betydelig, ca. 50%. En oversigt over de afgivne priser omregnet pr. m² og tillagt kapitaliserede forbehold er vist herunder Kløvermarken Valmuen Solsikken Det kan konstateres, at 3 af de afgivne tilbud har prisniveauer, som ligger langt over økonomirammen. Dette har dog ikke medført, at disse tilbud er erklærede ukonditionsmæssige. 2 tilbud, og er udeladte i løbet af bedømmelsen. For forslag er begrundelsen, at der var for store mangler i det tegnede materiale særligt mht. boligernes udformning. Tilbud blev udelukket i bedømmelsesprocessen pga. den høje pris og svagheder i bebyggelsens og fælleshusets planer til trods for et meget fleksibelt og visionært byggesystem. Alle tilbud er bedømt i forhold til tildelingskriterierne. Først sent i bedømmelsesforløbet er nogle tilbud sorteret fra, og først da det med sikkerhed kunne konstateres, at pågældende tilbud ikke var blandt de økonomisk mest fordelagtige. 12

13 Facader og snit, bebyggelsen Solsikken Bedømmelsens resultat Der er udarbejdet en særdeles grundig dommerbetænkning (20 A4 sider). Projekterne er nøje gået igennem og tildelingskriterierne er kommenterede. Der har især været konstateret store forskelle på følgende kriterier: Projektforslag Pris Tid De markante forskelle i projektforslagene (41377 og 77083) angår: Husdybden (9 m ctr. 7,2 m) Tagfald (ensidigt fald ctr. sadeltag) Bebyggelsesplanernes tæthed (dette er sammenhængende med husdybden ved den lille husdybde placeres boliger inde i bebyggelsen) Forskelle i priser er anført ovenfor. Forskelle i tid indeholder, at for tilbud (E&B Nielsson A/S-Kløvermarken) er der tilbudt en byggetid (udførelsesfasen) på 6 måneder begrundet i den høje præfabrikationsgrad. De øvrige tilbud har en byggetid på måneder. For de øvrige kriterier har forskellene ikke været betydelige udover, at der til trods for en omhyggelig indsats, ikke mindst fra Ballerup kommune, kun fremkom et tilbud med forslag til udnyttelse af solenergi - solfangeranlæg (12345). 13

14 Snit, Kløvermarken Udbudsprocessens forløb i relation til EU s udbudsdirektiv Det kan konstateres, at udbudsprocessen ikke har afstedkommet formelle problemer i den henseende, at alle bud er antaget til bedømmelse. Der har ikke været klager fra de bydende. Det må dog konstateres, at EU reglerne og den valgte anonymitet af de bydende fsv. angår bedømmelsesfasen indebærer, at det ikke er muligt at have en dialog med de bydende under tilbudsbedømmelsen. Dette ville have været relevant fsv. angår at få de bydendes svar på, om ændringer var mulige og konsekvenserne heraf. Denne manglende mulighed kan siges at medføre en usikkerhed i bedømmelsesfasen, og den stiller store krav til sekretariatets vurderingsevne. Ikke alt kan blive afklaret og en bedømmelsesproces har i så henseende sine begrænsninger 6. Beboernes vurderinger af de indledende faser Der er gennemført interviews med beboergrupperne om de indledende faser.. Herunder anføres et resumé af interviewene. Emne Spørgsmål Resumé af svar fra de 3 beboergrupper Programfasen Programfasen resulterede i bl.a. Brugerprogrammerne. Hvorledes oplevede I udarbejdelsen af Brugerprogrammerne hvad angår: 1. Kom alle jeres ønsker med 2. Var for meget fastlagt på forhånd 3. Hvordan var den byggetekniske støtte til jeres arbejde 1. Generelt oplevede grupperne, at ønsker kom med. Der var dog nogle ønsker om f.eks. gulvvarme, som man oplevede modstand på.. 2.Grupperne har oplevet dette forhold meget forskelligt. 14

15 4. Hvordan var jeres eget samarbejde i gruppen 5. Hvilken betydning på længere sigt tillægger I jeres store arbejde med brugerprogrammerne 6. Har det været umagen værd 3. Støtten i programfasen er oplevet svigtende, fraset fra Peter Duelund i den sidste fase. Besøg på Grønhøj (referencebyggeri) var særdeles positivt Udvælgelse af entreprenør teams Der blev udvalgt 5 teams: 1. Hvorledes oplevede I generelt jeres medvirken her 2. Kendte I nogle af de entreprenører som ansøgte om prækvalifikation og fik I indflydelse på valgene 3. Følte I jer trygge ved udvælgelsesprocessen 4. Generelt har grupperne oplevet at samarbejdet var/er godt Generelt oplever grupperne, at det samlede forløb på 3½-4 år er for langstrakt 1. Grupperne fik en gennemgang af de 11 ansøgere og udelukkelses og udvælgelseskriterier. 2. Der er forskellig opfattelse af, om man fik oplyst hvem de 5 bydende var. 3 Generelt er der accept af processen Udbuds grundlaget Tilbudsbedømmelse n Udbudsgrundlaget består foruden brugerprogrammerne bl.a. af Byggeprogram 3B, Byggesagsbeskrivelse og Konkurrenceprogram. 1. Oplevede I at have overblik over indholdet i det samlede udbudsgrundlag 2. Var I orienterede om og indforstået med bedømmelsesprocessen, herunder bedømmelseskriterierne og jeres medvirken 3. Hvordan oplevede I støtten fra 3B, kommunen og Peter Duelund ifm. med udarbejdelsen af udbudsgrundlaget Tilbudsbedømmelsen går frem til offentliggørelse af valg af tilbud. Hvordan oplevede I: 1. den støtte I fik fra 3B, kommunen, Peter Duelund og Boligtrivsel i Centrum - fik I de relevante oplysninger til rette tid 2. samspillet til dommerkomiteen 3. muligheder for at forudsætte ændringer i projekterne 4. den ikke-værende kommunikation med arkitekterne/tilbudsgiverne 5. jeres eget samarbejde i beboergruppen 6. det endelige valg af projekt; var det det rigtigste hvad angår økonomi og kvalitet 1. Generelt henviser grupperne til de 2 medlemmer i dommerkomitéen. 2. Ja, man var med til at fastlægge prioriteringsrækkefølgen for tildelingskriterierne. 3. Generelt oplevedes god støtte 1. Man oplevede god.støtte fra Peter Duelund og 3B/Dominia. 2.Deltagelse i dommerkomitéen oplevedes positivt. Der var for alle 3 grupper væsentligt, at grupperne var enige bag repræsentanterne Man accepterede generelt den fraværende mulighed for at ændre i projekterne og den manglende kommunikation. 5. Generelt godt samarbejde. 6. Der var i alle 3 grupper enighed om valget. Det kan konstateres, at der er betydelige forskelle på, hvorledes grupperne har oplevet processen. Beboergruppen Kløvermarken (delvis medejerboliger) har signifikant oplevet processen mere positivt end de 2 andre grupper, jf. graf fra spørgeskemaundersøgelsen i afsnit 11. Kløvermarken: Uanset de måske negative (detail-) bemærkninger, er helhedsindtrykket, at det har været en pragtfuld positiv oplevelse. Gruppen er nu rystet sammen i meget høj grad, og det positive forløb og at man har kunnet følge med i program og 15

16 udbudsprocessen skyldes det mangeårige foranliggende samarbejde om projektet 7. Totalentreprenørernes vurderinger af de indledende faser Tolalentreprenørernes bemærkninger og vurderinger i forbindelse med projekteringen og samarbejdet er angivet herunder baseret på interviews i december 2002 og januar Emne Spørgsmål Svar E&B Nielsson GVL Entreprise Valg af løsninger - projekteringsfa sen Har I oplevet Jer presset mhp. indhold og kvalitet i projektet? Har I kunnet fastholde Jeres arkitektoniske intentioner? Hvordan vurderer I generelt konceptet med den intensive beboerdeltagelse i projektudformningen? Det er positivt, at der var mulighed for en række kvalitetsløft (bedre sortering på gulv, bedre køkkenelementer, indbyggede skydedøre, gulvvarme, mv.)b i forhold til tilbudsprojektet. Ja, der er tilfredshed med resultatet -byggeriet kan anvendes som reference Tilvalgs processen har været ekstremt ressourcekrævende. Det har ikke været muligt at holde aftalte deadlines for ændringer beboerne følte sig bundet af fristerne - dette er i nogen grad forårsaget af forsinkelser i køkkenelementleverancen. Entreprenøren har i spørgsmål om at stå fast på frister savnet opbakning fra bygherren. Det er dog positivt, at mange har valgt standardhuset (f.eks. har 80 % valgt standardgulvbelægningen) Det har været et problem at have beboerrepræsentanter med på alle byggemøder. Beboerne her har haft svært ved at adskille egen bolig fra helheden. Det positive ved samarbejdet med beboerne var, at man tidligt fik defineret et standardhus. Der var her et konstruktivt samarbejde med bygherren.. Beboerne aktive deltagelse (tidligt i projekteringsforløbet) fik drejet fokus fra de mere overordnede ting til for tidlig detail-fokus på f.eks. køkkener og gangbredde. Generelt: Ved projekter med tilvalg bør projektet være mere færdigt og tilvalg afsluttet inden udarbejdelse af detailprojekt og påbegyndelse af byggearbejdet. Dette er især relevant/nødvendigt ved udstrakt brug af elementer som i dette projekt. Tilvalgs processen har vanskelig, se herunder Ja Tilvalgs processen er gået helt over gevind. Det har ikke været muligt at holde aftalte deadlines for ændringer der har bla. været situationer, hvor nye beboere har ønsket ændringer, og beboerne har ofte besluttet om. Man har fra entreprenørside tilstræbt at imødekomme ændringsønsker, selvom dette har betydet tegningsændringer, mv. Beboerne er meget aktive og følger byggeriet (i sær deres egen bolig). Man har måttet afgrænse besøg på byggepladsen til udenfor normal arbejdstid. Ved tilvalg bør projektet være mere færdigt inden påbegyndelse af byggearbejdet. Tilvalgssituationen indebærer, at entreprenøren oplyser delpriser uden at kende omfanget (antal) af ændringer. Da entreprenørens tilbudspris er kalkuleret ud fra f.eks. 40 ens køkkener, skrider dette prisgrundlag, hvis der ender op med at være 40 uens køkkener. Dette betyder også at indkalkulerede mængderabatter mistes. Samarbejdsaft alen/ samarbejdet Samarbejdet i projekteringsfa sen Samarbejdsaftalen indeholder et værdistyringsgrundla g (afsnit 3). Har I oplevet formuleringen af disse værdier som vigtige/relevante i forløbet? Hvilken betydning har dette haft i projekteringsfasen? Har I anvendt grundlaget? Har forløbet ressourcemæssigt svaret til Jeres forventninger? Samarbejdsaftalen har ikke direkte været anvendt i forløbet som reference, men den skønnes dog at have haft den betydning, at uenigheder er håndterede anderledes (og altså uden konflikter) end sædvanligt ånden i aftalen har påvirket samarbejdet. Nej, der er (hos TE) anvendt ca. ½ mandår på beboerprocessen og det er meget mere end forventet og langt mere end i byggesager uden beboerinddragelse. Merforbruget har betydning for entrepriseøkonomien. Samarbejdsaftalen har ikke haft nogen betydning for forløbet, som har været som enhver anden byggesag i relation til bygherre/rådgiver. Der har ikke været tale om partnering; f.eks. har der ikke kunnet etableres en hensigtsmæssig fælles dialog om vinterforanstaltninger. Tilvalgs processen har indebåret et meget stort antal møder (ca. 80 møder med beboere ca. 2 separate møder pr. bolig) Resultatet af projekteringen Opfylder projektet jeres forventninger Ad 1 til 3: ja Ad 4: det forventes at DB holdes, selvom Ad 1 til 3: ja Ad 4: nej 16

17 fsv. angår 1. Boligers ydre og indre 2. fællesarealer 3. fælleshus jeres økonomi Anbefalinger vedrørende tilvalgs processen samarbejdsformen har indebåret, at der ikke er skrevet ekstraregninger. Planlægningen skal være skarpere. Der skal reduceres i valgmuligheder ved formulering af standardtilvalgsbetingelser, så man undgår individuelle (dyre) smagsforvirrede løsninger, som vil give problemer ved værdiopgørelse og genudlejning. Det kunne overvejes at udbyde boligerne uden tilvalg (uden færdigoverflader, køkken, mv), og overlade færdiggørelsen til beboerne efter aflevering.. Der anbefales at anvende hovedentreprise formen, fordi bygherren her har direkte kontakt til arkitekt og ingeniør. 17

18 Del II, Detaljering af projekterne, udførelsen og afleveringen 8. Projektering efter valg af tilbud Fra valg af tilbud i oktober 2001 er der foregået projektering i totalentreprenørregi og dette er sket i samspil med bygherre og beboerrepræsentanter. Beboerne har foretaget individuelle tilvalg. For hvert af de 3 bofællesskaber er der aftalt en plan for projektets videre forløb. For styring af beslutningsprocessen er der fastlagt en møderække bestående af: Bygherremøder (3B/rådgiver, totalentrepriseteam og 2 repræsentanter for beboerne) Fællesmøder (3B, totalentrepriseteam og samtlige beboere) Beboermøder (samtlige beboere) For at sikre projekternes fremdrift, er der aftalt bestemte tilbagemeldingsfrister for beboergruppen (-mødet) til bygherregruppen (-mødet). Totalentreprisekontrakter, betinget af kommunens godkendelse af skema B, blev indgået i februar 2002 og udførelsen blev påbegyndt i april Udførelse og aflevering Under udførelsen har der for hvert bofællesskab deltaget 2 repræsentanter i bygherremøder med totalentreprenørerne. Beboerne har oplevet fasen problemfyldt, jf. afsnit 10. Afleveringsfaserne er af beboerne oplevet langstrakte og frustrerende. 10. Beboernes vurderinger af projektering, udførelse og aflevering Der er i efteråret 2003 efter indflytning gennemført interviews med de 3 beboergrupper og disse er sammenstillet i skemaet herunder. Emne Spørgsmål Kløvermarken Solsikken Valmuen Resultatet/ produktet Er der overensstemmelse mellem projekt og resultat vedr.: - Boligernes ydre og indre - Fællesarealer - Fælleshus Økonomien Generelt er der stor tilfredshed med husene indvendigt og fælleshuset. Der er tilfredshed med husenes udseende. Fællesarealer er ikke færdige. Økonomien fsv. angår huslejen er som forventet. Forventningen til byggeriets kvalitet er ikke indfriet, jf. neden for. Generelt er man tilfreds med de fysiske rammer både indvendigt og udvendigt, men dette overskygges i høj grad af den frustrerende afleverings/mangel-situation. Selve det at flytte i bofællesskab er generelt en positiv oplevelse. Den lovede økonomi holder ikke helt. Der er utilfredshed med at man afkræves indskud, når husene ikke er færdige. Generelt er forventningen til byggeriets kvalitet udvendigt og indvendigt er indfriet. Der er tilfredshed med arkitekturen. Selve det at flytte i bofællesskab er generelt en positiv oplevelse. Den lovede økonomi (leje) ser ud til at holde. Der er oplevet problemer med penge til indretning af fælleshus man har oplevet, at 3 B har været meget tilbageholdende i forhold til hvad der var stillet i udsigt. Samarbejdet i Samarbejdet generelt Beboergruppen mener generelt, at der ikke har været den Man har ikke oplevet, at der var/er tale om en Man har oplevet bygeprocessen meget 18

19 udførelsesfa sen med 3B og entreprenør Forløb af aflevering herunder udbedring af mangler tilstrækkelige støtte fra 3 B og Dominia. Der er oplevet manglende opfølgning ved mangler. Beboergruppen har selv måtte tage sig af langt mere end forventet i forhold til at få entreprenøren til at udføre arbejdet. Man oplever, at man som lejer har fået pålagt et alt for stort ansvar for byggeprocessen. Det er oplevet, at der ikke fra 3B har været fuld åbenhed om økonomien og den bagvedliggende politiske proces. Der har været og er en meget sej proces med at få mangler og forhold ordnet siden indflytningen den 1. februar Det drejer sig bla. om - udvendige arbejder, hvor færdiggørelse trækker ud og hvor der er uenighed om hvem der skal udføre trapper i terræn - problemer med defekte teglskaller i facaderne - problemer med inddækninger af tage Man oplever ikke, at hverken 3B eller entreprenøren gør nok for at få arbejderne færdiggjort. samarbejdsproces. 2 beboere har deltaget i jævnlige møder med 3 B og entreprenør, men her har man ikke kunnet få information/indflydelse om projektændringer og økonomien. Arkitekten blev koblet fra af entreprenøren og man har savnet en faglig støtte i forløbet. Det opleves, at 3 B ikke har fulgt tilstrækkeligt op på byggesagen. Entreprenøren har været fokuseret på at tjene penge tilvalg er dyre og besparelsen ved fravalg lille. Ændringer i projektet under udførelsen er foregået uden om beboerne og der er efter beboernes opfattelse tale om, at entreprenøren har lavet besparelser for at øge sin fortjeneste. Der nævnes her radiatorer af ringe kvalitet, vægge som kun males én gang, for lille fliseareal ved fælleshus, forkerte stålvaske og ringe finish af rørarbejde. Den planlagte aflevering den 15. juli er blevet udskudt og beboerne ved ikke dd. om der er endelig afleveret. Man oplever mangels/ afleveringsforløbet som meget utilfredsstillende og frustrerende. Der peges på en række mangler: ringe malerfinish ujævne klinkegulve blafrende undertage radiatoranlæg ikke indreguleret radiatorer sidder skævt og løst gasinstallation ikke godkendt placering af skure er uheldig skygger for vinduer Carporte og udestuer er ikke godkendte af kommunen pga. sen projektering fra entreprenør/arkitekt. Man oplever ikke, at mangelindsigelser bliver håndterede hverken af entreprenør eller 3 B. frustrerende. Man synes ikke, at 3 B har fulgt tilstrækkeligt op på byggesagen især manglerne her har 3 b været for eftergivende. Entreprenøren har været fokuseret på at tjene penge tilvalg er dyre og besparelsen ved fravalg lille. Entreprenøren har været og er utrolig længe om at få udbedret manglerne. Man har oplevet ( på afstand ), at der har været mange tvister mellem entreprenøren og hans underentreprenører. Der er forekommet forringelser på nogle områder sanitetsarmaturer, toiletter og køkkenvaske man har ikke fået de mærker som blev lovet (af entreprenøren). Man har været usikker på entreprenørens ret til at ændre lovede fabrikater. Entreprenøren har foretaget nedskæringer på udvendige arealer (flisebelægning smallere stier). Der er et uafklaret problem om ral/småsten langs facader. Disse ændringer i projektet under udførelsen er foregået uden om beboerne og der er efter beboernes opfattelse tale om, at entreprenøren har lavet besparelser for at øge sin fortjeneste. Indflytning var 15. juni. Udvendig aflevering har endnu ikke fundet sted, og der er fortsat mangler som ikke er ordnede. De væsentlige er: Blafrende undertage er forsøgt ordnet i flere omgange Centralvarmeanlæg med mange fejl, bla. placering af ventiler under vandbeholder Fejl i el installationer, bla. manglende jorddække Mange finishmangler ved døre og vinduer Tidsfrister for mangelafhjælpning overskrides hele tiden. Man oplever ikke, at mangelafhjælpningen bliver håndteret seriøst hverken af entreprenør eller 3 B. Det store tilbageblik Har det været umagen værd i henseende til tidsforbruget? Hvad er opnået i forhold til bare at flytte ind i et boligområde? Hvad kunne gøres bedre? Man er oppe på beboermøde nr. 83 med deltagelse af hele gruppen. Derudover har der været et hav af mindre møder. Det samlede billede er, at det har været umagen værd. Man er blevet tømret godt sammen, og fællesskabet fungerer godt. Der skal være mere tid til projektudformningen inden udførelsen igangsættes. Der var f.eks. problemer med koter, som ikke var ordentligt gennemarbejdet. Der skal være bedre støtte til beboergruppen fra bygherren (3B); man har ikke kunnet leve Generelt har det været umagen værd på trods af den nuværende mangelsituation. Der skal være bedre støtte og information fra bygherren (3B); man har ikke kunnet leve op til de gode intentioner, som blev lagt frem i starten. I tilbudsfasen har man savnet dialog med arkitekten udbudsformen bør overvejes. Man bør i højere grad sikre sig, at entreprenøren kan leve op til at leve op til intentionerne om samarbejde. Der bør fastlægges konkrete (håndfaste) retningslinier for Generelt har det været umagen værd på trods af den nuværende mangelsituation. Hele forløbet har været for langt (5-6 år), fordi der når at ske for mange udskiftninger i beboergruppen af naturlige årsager. Det har dog været tilfredsstillende og interessant at være med. Bedre end blot at leje en bolig. Det er et problem, at nogle potentielle beboere har kunnet foretage individuelle tilvalg og så alligevel ikke har ønsket at flytte ind. Der bør være en bankgarantistillelse, så dette 19

20 op til de gode intentioner, som blev lagt frem i starten. Det virker også, som om entreprenøren (herunder arkitekten) har undervurderet den nødvendige indsats specielt i forhold til beboernes tilvalgsmuligheder. beboernes medvirken og indflydelse. ikke kan foregå. Der bør sikres en bedre styring af tilvalg. Der er et problem ved, at beboergruppen ikke selv kan bestemme, hvem der bliver nye beboere. Der skal vælges fra kommunens liste - og kommunen er måske ikke lydhør overfor argumenter. 11. Beboernes vurderinger af byggeriet belyst ved spørgeskemaundersøgelse Beboerne er anmodet om at udfylde et spørgeskema med forventninger til en række emner. Disse er. Økonomi Kvalitet Tid Samarbejde generelt Løsning af uforudsete problemer Spørgsmål er besvarede på 3 tidspunkter, idet besvarelsen på tidspunkt 1 er foretaget samtidig med tidspunkt 2 ud fra erindring hos den enkelte, og svar på tidspunkt 4 er indsamlet sammen med svar på tidspunkt 5. Tidspunkterne er: 1. Ved påbegyndelse af byggeriets planlægning (januar 2001) 2. Ved færdiggørelse af brugerprogram (maj 2001) 3. Ved påbegyndelse af udførelsen (maj 2002) 4. Ved råhusfærdiggørelse 5. Efter aflevering (september 2003) På grafen herunder er vist besvarelser for Kløvermarken. Vurderingsskalaen var: Skala Vurdering 5 Meget positiv 4 Positiv 3 Neutral 2 Forbeholden 1 Negativ 20

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Maj 2000 Nye samarbejdsformer - Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Dette notat er et arbejdspapir, som er udarbejdet i forbindelse med Projekt Nye Samarbejdsformer

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Annonceringsmateriale

Annonceringsmateriale Juni 2013 Sagsnr. 035514-0002 psj/abd/afj Annonceringsmateriale Udbud af byggeforretningsførerydelse i forbindelse med om- og tilbygning af Plejecentret Birgittehjemmet 2/7 1. Generelle udbudsbetingelser

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Dato: Mandag d. 3. februar, kl. 10.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge 3. februar KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTHERREOOPGAVEN PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD Konkurrencebetingel- ser KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN KONKURRENCE Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Projektrapport om byggesagen Nyt Hoveddepot for flyvevåbnet brug af tidsincitament

Projektrapport om byggesagen Nyt Hoveddepot for flyvevåbnet brug af tidsincitament Projektrapport om byggesagen Nyt Hoveddepot for flyvevåbnet brug af tidsincitament Marts 2002 1 Forord By- og Boligministeriet nu Erhvervs- og - har i de sidste par år samarbejdet med en række bygherrer

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Projekt Nye Samarbejdsformer

Projekt Nye Samarbejdsformer Projekt Nye Samarbejdsformer arbejdspapir om brug af workshops ved partnering INFORMATION Erhvervs- og Boligstyrelsen Oktober 2001 1 Indhold 3 Forord 4 Nye samarbejdsformer - partnering 5 Workshops Hvorfor

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 OK-Fonden er en non-profit organisation og har således ikke til formål at skabe formue. Vi er hverken bundet af politiske eller religiøse særinteresser.

Læs mere

Seniorbofællesskaber

Seniorbofællesskaber Seniorbofællesskaber Aftenens program Velkomst og baggrund for mødet, v/steen Dahlstrøm Hvad er et seniorbofællesskab?, v/ Eva Lunding Olsen At bo i et seniorbofællesskab, v/ Carsten Machon Pause Hvordan

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg Til de prækvalificerede entreprenører Økonomi Bygningsafdelingen Kontaktperson: Martin Hansen Martin.hansen@rsyd.dk Direkte tlf. 29201157 17. november 2016 EU-udbud 2016/S 222-403929: Hovedentreprise -

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

PROCESSEN KONKURRENCEBETINGELSER UDBUDSMATERIALET I OVERORDNEDE TRÆK

PROCESSEN KONKURRENCEBETINGELSER UDBUDSMATERIALET I OVERORDNEDE TRÆK PROCESSEN KONKURRENCEBETINGELSER UDBUDSMATERIALET I OVERORDNEDE TRÆK SENIORBOFÆLLESSKABET SUNDBAKKEN 30 BOLIGER Id Opgavenavn Startdato Slutdato 1 Totalentreprise Seniorbofællesskabet Sundbakken on 20

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje

Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje artikel til www.udbudsportalen.dk Af kontraheringschef Per Simonsen, Vejdirektoratet, Driftsområdet og Mogens Høgsted, Vive

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

Udbud på håndværkerrammeaftale: Tømrer fagentreprise Svendborg Kommune Forår 2015

Udbud på håndværkerrammeaftale: Tømrer fagentreprise Svendborg Kommune Forår 2015 t d. 23. april 2015 Der blev afholdt informationsmøde den 23. april 2015 kl. 16.00-17.30 hos Svendborg Kommunes Center for Ejendomme og Teknisk Service, Kantinen, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Nyt OUH som totalentreprise Konkurrencepræget dialog

Nyt OUH som totalentreprise Konkurrencepræget dialog Nyt OUH som totalentreprise Konkurrencepræget dialog Delprojekt 05 Klynge V1 (DP05) Delprojekt 06 Klynge V2 (DP06) Delprojekt 07 Klynge Ø2 (DP07) Delprojekt 08 Klynge Ø1 (DP08) Informationsmøde den 28.

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Tønder Kommunes Entreprenørafdeling

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Tønder Kommunes Entreprenørafdeling Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af s Entreprenørafdeling Kongevej 57 6270 Tønder September 2014 Konkurrenceudsættelse Entreprenørafdelingen Ejendom, Plan og Drift 1

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Arbejdspapir. Bygherren og værdier. Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier

Arbejdspapir. Bygherren og værdier. Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier Arbejdspapir 3. februar 2005 Bygherren og værdier Netværket blev etableret i 2002. Formålet er at afprøve og evaluere elementer i nye samarbejdsformer med hovedvægt på partnering. I netværket deltager

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en SCENARIE A - TOTALRÅDGIVNING OG HOVED-/FAGENTREPRISE HOVEDAKTIVITETER Udarbejdelse af program Udarbejdelse af juridisk grundlag Annoncering Prækvalificering af totalrådgivere (5 udvælges) Udbud af totalrådgivning

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Lystoftegård -møde i brugergruppen den 14. september Bebyggelsesplan for Lystoftegård

Lystoftegård -møde i brugergruppen den 14. september Bebyggelsesplan for Lystoftegård Lystoftegård -møde i brugergruppen den 14. september 2016 Bebyggelsesplan for Lystoftegård Dagsorden 1. Gennemgang og godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

ERFA møde om energirenovering BL 1. december 2015

ERFA møde om energirenovering BL 1. december 2015 ERFA møde om energirenovering BL 1. december 2015 Oplæg fra BO-VEST, Boligsamarbejdet på vestegnen v/ Byggeudviklingschef Jesper Rasmussen Case: Renovering af rækkehusene i Albertslund Syd Hvorfor er casen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN

Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN Velkomst Aftenens program Baggrund for mødet Hvad er et seniorbofællesskab Erfaring fra eksisterende bofællesskaber Hvordan bliver et bofællesskab til Det videre

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Invitation til anmodning om prækvalifikation. Fremtidens Demensplejehjem på Tornhøjvej i Aalborg Øst. Om projektet.

Invitation til anmodning om prækvalifikation. Fremtidens Demensplejehjem på Tornhøjvej i Aalborg Øst. Om projektet. Invitation til anmodning om prækvalifikation Fremtidens Demensplejehjem på Tornhøjvej i Aalborg Øst Dato: 26.03 2015 KM6 - KLS Sagsnummer: 14297-01 Aalborg Kommune inviterer hermed boligorganisationer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER FORORD I 1972 udsendtes den første udgave af Retningslinier for udbud m.v. ved anvendelse

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN

KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN Allerød Kommune Plejeboliger m.m. på Poppelvej KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN Konkurrencebetingelser Dato: A/S Hifab Bygherreombud Version: 1 KONKURRENCE Side: 2 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere