Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt 4 1117 København K"

Transkript

1 Ledelsessekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt København K Høringssvar fra Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune til ud kast til lov om ændring at friplejeboligloven mv. Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, finder det særdeles positivt at mi nisteren for by, bolig og landdistrikter vil ændre friplejeboligloven, da den nuværende lovgivning på flere punkter er yderst problematisk for mulighe derne for at give alle ældre lige vilkår. 23. december 2014 Side 1 af 1 SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune Desværre vil udkastet til ændringerne på flere område forværre dette. Lovudkastet vil overord net gøre det væsentligt nemmere at etablere fripleje boliger. Dette vil yderligere, og helt grundlæggende, udfordre det kommuna le selvstyres rettigheder og muligheder for at kunne bestemme, hvor mange plejeboliger, der skal være i en kommune. Kommunen risikerer, at de lukkede plejeboliger genopstår som friplejeboli ger, særligt hvor det er svært at afhænde de tidligere kommunale bygninger, fordi friplejeboligleverandører nu får mulighed for at leje sig ind. Fænomenet er kendt fra skolelukninger, hvor en lukket kommunal skole efterfølgende bliver til en privatskole, som kommunen skal finansiere størstedelen af. Med bortfaldet af genudbud efter 10 år vil kommunernes mulighed for at styre det samlede udbud at plejebolig forværres. Ledelsessekretariat Rådhuset 8000 Aarhus C Telefon: Direkte aarhus.dk Sagsbehandler: Klaus Bach Trads Når friplejeboligleverandørerne samtidig stilles økonomisk fordelagtigt i for hold til de kommunale udbydere vil uligheden i plejen af de ældre forværres på samme måde som patienterne på privathospitalerne blev det, da privathospitalerne blev stillet økonomisk fordelagtigt i forhold til offentlige. For at sikre at friplejeboligleverandørerne stilles lige bør der i loven være klarere rammer for reglerne for kommunernes anvisningsret til friplejeboliger. Med venlig hilsen Hosea Dutschke Direktør, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

2 5AG DANSK ERHVERV T BØRSEN F DK-1217 KØBENHAVN K WWWDANSKERHVERVDK Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til samt til 23. december 2014 Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstotte (Ændret adgang til markedet, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afregnings-systemet, pantsætningsforbud, forenklinger m.v.) Dansk Erhverv arbejder overordnet for en effektiv offentlig sektor, hvor private og selvejende ak tører kan tilbyde alternativer til den offentlige opgaveløsning. På velfærdsområdet repræsenterer Dansk Erhverv bl.a. medlemmer, som driver friplejehjem under lov om friplejeboliger m.v. Danske friplejeboliger udgør i dag et vigtigt bidrag til, at der inden for plejehjemsområdet og det specialiserede specialtilbudsområde (fx til mennesker med sindslidelse, udviklingshæmning, eller multiple funktionsnedsættelser) findes en levende mangfoldighed af kvalitetstilbud. Generelle bemærkninger Dansk Erhverv støtter som udgangspunkt lovudkastet. Dansk Erhverv peger dog også på, at lovudkastet rummer flere elementer, som på forskellig vis risikerer at udgøre barrierer for et fremtidigt velfungerende friplejeboligområde. Særligt er Dansk Erhverv opmærksom på, at forudsætningen for en kommende afregningsmodel baseres på, om kommunerne kan beregne deres faktiske omkostninger ved drift af et lignende tilbud. Lovudkastet er ganske omfattende. Det er en svaghed, at specifikke ændringer (fx reduktion af garantiordning) foreslåes uden at have været været genstand for konkrete konsekvensberegninger. Heller ikke beregning af konsekvenserne for de ikke-offentlige leverandører. Det er derfor på et usikkert grundlag, når det i den obligatoriske vurdering af økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet, udelukkende anføres, at lovforslaget vil medføre en mindre administrativ lempelse for ejerne af ustøttede friplejeboliger. Generelle bemærkninger til kommende afregningsmodel Dansk Erhverv er enig i, at den nuværende takstmodel med tre moduler var for ufieksibelt og gav anledning til unødig diskussion kommuner og friplejeleverandører imellem. Den ny foreslåede afregningmodel er baseret på en efterprøvning af takster i en række kommuner, jf. aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem regeringen og Kommunernes LJ/\[\J 5 1< RLL ERHVERV idei/5 Dato: 23. december 2014

3 3 Landsforening (KL). Dansk Erhverv fik efterfølgende lejlighed til at drøfte efterprøvningen, som jf. lovudkastets bemærkninger gav anledning til en række opmærksomhedspunkter. Dansk Erhverv er enig i, at friplejeleverandører skal have den samme pris (afregning), som den kommunale leverandør af tilsvarende tilbud. Det er her en afgørende forudsætning for en velfungerende friplejeboligordning, at kommunerne er i stand til at beregner deres gennemsnitlige langsigtede priser. Dansk Erhverv mener langt fra, at efterprøvningen af afregningsmodellen entydigt viste dette. Den foreslåede afregningsmodel hviler konkret på et spinkelt grundlag fra en efterprøvning i elleve kommuner, hvor kun seks bidrog og svarede med store forskelle og usikkerheder om de indirekte omkostninger. Derfor ønsker Dansk Erhverv, at den centrale lovbestemmelse ( 32, stk. 2, som beskriver den situation, hvor der ikke indgås aftale på basis af friplejeleverandørens pris) skal præcisere den helt afgørende forudsætning for en velfungerende fremtidig afregningsmodel, nemlig prisgennemsigtighed i kommunalbestyrelsens afregningspriser. Dansk Erhverv ønsker også en sikkerhed for, at den ikke-offentlige leverandør efterreguleres i de tilfælde, hvor kommuneren hen over et år har haft et merforbrug i forhold til den oprindelige afregningspris. En tilsvarende ordning eksisterede tidligere på fritvalgsområdet ( godkendelsesmodellen ved hjemmeplejen). Omfristfor evaluering afafregnirzgsmodellen, overgangsbestemmelse og kicigeadgang For at kunne sikre lige vilkår for de ikke-offentlige leverandører er det en stor svaghed, at afregningsmodellen foreslås evalueret først efter 5 år. Dansk Erhverv foreslår i stedet, at evalueringen sker efter 2 år - alternativt efter 3 år. Dansk Erhverv peger på, at et sådant tidsrum er normalt i forhold til lovkomplekser af lignende størrelser. Tilsvarende bør der igangsættes et udviklingsarbejde i en række beliggenhedskommuner for fremme af kommunernes arbejde prisgennemsigtighed. Dette bør igangsættes allerede kort tid efter lovens ikrafttræden, således at en kommende evaluering sker på et bedre grundlag, end tilfældet er i dag. Det er positivt med den foreslåede overgangsbestemmelse. Dog har en række leverandører har reelt kun ca. 4 år tilbage på den nuværende ordning. Hvis den foreslåede afregningsmodel viser sig ikke at medføre lige vilkår kommuner og ikke-offentlige leverandører imellem, vil overgangs bestemmelsen være for kort. Dette set i forhold til, at evaluering af afregningsmodellen foreslås efter 5 år - plus eventuelle forhandlinger og politisk proces. Det er positivt, at der indføres klageadgang i forhold til kommunalbestyrelsens beregninger af priser. Dansk Erhverv peger dog på, at en klageadgang ikke må stå alene som garanti for en velfungerende afregningsmodel. Med en ny afregningsmodel baseres en hel branches vilkår på belig genhedskommunernes evne til at udregne retvisende priser. Også derfor bør klageadgangen ses i sammenhæng med en løbende indsats for fremme af prisgennemsigtighed og en efterprøvning / evaluering af afregningsmodellen efter 2 år. Ovenstående vedr. afregningsmodellen uddybes i afsnittet med specifikke bemærkninger. Side 2/5

4 botilbud Generelle bemærkninger til lovudkastets øvrige bestemmelser Ophævelse af krav om genudbud efter 10 år: Dansk Erhverv støtter, at kravet om genudbud efter 10 år ophæves, således at der bliver fri adgang for certificerede leverandører til at etablere sig på markedet. Ændret adgang til markedet: I forhold til ændringer i adgangen til markedet er det ligeledes positivt, at kvoteordningen ophæves, herunder at der dog forsat er loft på muligheden for at yde offentlig støtte til indtil 225 boliger svarende til den nuværende kvote A. Dansk Erhverv ønsker dog, at det foreslåede tildelingskriterium (først-til-mølle) erstattet med et mere fleksibilt med mulighed for bl.a. hensyn til udvikling og lokale geografiske forhold. Mulighed for aftaler om anvisningsretten: Dansk Erhverv støtter tilsvarende muligheden for at indgå aftaler med kommuner om anvisningsretten. Pantsætningsforbud: Dansk Erhverv er enig i princippet bag pantsætningsforbuddet, men mener at den konkrete ud formning af forslaget risikerer at blive fordyrende i forhold til en udvikling affriplejeområdet. Dansk Erhverv foreslår i stedet, at pantforbuddet begrænses til pantsætning af værdi over 80% af ejendomsværdien. Loft over statsgarantien: Dansk Erhverv er enig i, at det kan være nødvendigt med et loft for garanti for lånet til etablering af støttet friplejeboliger. Dansk Erhverv peger dog på, at den konkrete udformning af forslaget kan hindre ikke-offentlige aktørers (særligt selvejende) muligheder for at overtage aktiviteter i kommunale bygninger (leje). En mulighed for at søge om en større garantistillelse, vil være fremmende for et mere smidigt system og fordrende for samarbejdet med beliggenhedskommu nen, hvis denne fx ønsker at leje en egnet bygning ud. Vedr. rehabiliteringsforløb efter 83a i Serviceloven: Det er positivt, at friplejeleverandører med lovudkastet også skal kunne certificeres til rehabiliteringsforløb efter den nye 83a i Serviceloven. Den præcisering understøtter muligheden for bedre og mere sammenhængende forløb for den enkelte borger. Ændring afserviceloven - uden samtykke: Det er tilsvarende positivt, at lovudkastet også rummer ændring af servicelovens regler om optagelse i særlige botilbud uden samtykke. Det er ændringer, der bl.a. vil gøre det muligt at træffe afgørelser om bl.a. flytning af en person med demens til en egnet friplejebolig under de i lovudkastet nævnte forudsætninger. Side 3/5

5 Specifikke bemærkninge til lovudkastet Til 32, stk. i og 2. Dansk Erhverv har, jf. lovudkastets bemærkninger (afsnit 4.3.2) drøftet efterprovningen i de seks kommuner med de forskellige parter, herunder brancheorganisationen Selveje Danmark, ministerierne og Kommunernes Landsforening. Dansk Erhverv ønsker ikke, at ikke-offentlige leverandører af friplejeboliger skal have en højere afregningspris end den kommunale leverandør af en tilsvarende bolig. Men, at den ikke-offentlige leverandør skal have præcis det samme, som den kommunale drift har af samlede direkte og indirekte omkostninger. Efterprøvningen af afregningsmodellen (efterâret 2014) viste, at der er store forskelle kommunerne imellem, herunder at kommunerne arbejder meget forskelligt med opgørelser af enhedspriser inklusiv de indirekte omkostninger. Efterprøvningen viste også, at henvendelsen fra ministeriet om at indgå i modelforsogene blev mødt med meget forskellige grader af opbakning i kommunerne. Kun seks ud af elleve kommuner deltog. Dansk Erhverv gennemførte i august 2014 en rundspørge til landets kommunale okonomichefer. Heri blev der ikke spurgt specifikt til friplejeboligområdet, men bredt til prisgennemsigtighed på ældre- og socialområdet. Rundspørgen viste blandt andet, at en stor andel af de kommunale øko nomichefer selv efterspurgte en større viden om de samlede omkostninger af de enkelte tilbud samt efterlyste mere ensartede regler og praksis. Sikkerhedfor efterregulering ved kommunalt meiforbrug i løbet af året Erfaringerne fra hjemmeplejeområdet ( Godkendelsesmodellen under 83 i Serviceloven) viser, at den kommunale fastsatte pris ved årets start ofte har vist sig at være for lavt sat et år senere. Det kan der være mange gode grunde til, herunder ændrede prioriteringer, men også løbende budgetoverskridelser. For at undgå en ulige konkurrence efterlyser Dansk Erhverv, at den ikke-offentlige leverandør af friplejeboliger efterreguleres i de tilfælde, hvor kommunen i forhold til sin afregningspris har haft et merforbrug. Alternativt bør det i lovteksten præciseres, at kommunen har en forpligtende til løbende atjustere afregningsprisen ved ændring i kommunernes gennemsnitlige omkostninger. Et sådant forslag vil være identisk med de eksisterende regler inden for hjemmeplejen (godkendelsesmodellen), jf. vejledning 2 til Lov om Social Service, punkt 149. Evaluering af afregningsmodel efterfem år erfor sent Det fremgår af lovudkastets bemærkninger (afsnit 4.3.2), at en evaluering af afregningsmodellen først skal ske 5 år efter reglernes ikræfttræden. Dansk Erhverv foretog i august 2014 en rundsporge til landets kommunale okonomichefer. Udaf 98 kommuner svarede de 47. En sammenfat ning kan læses i publikationen på Dansk Erhvervs hjemmeside: https://www.danskerhverv.dk/nyheder/documents/2o14-bilag/hvad-koster-detoffentlige.pdf Side 4/5

6 uden For en sammenligning peger Dansk Erhverv på, at Folketinget i 2013 vedtog L121 på hjemmeple jeområdet (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernesfrie valg af leverandør af hjemmehjælp ogfritvalgsbevis). I dette tilfælde blev det indskrevet i bemærkningerne til loven, at en evaluering skulle finde sted i Folketingsåret Sammenlignet med hjemmeplejeområdet er der endnu stærkere argumenter for, at man på friplejeboligområdet kan evaluere kortere tid efter ikrafttræden. Først og fremmest fordi den nye afregningsmodel træder i kraft og stille krav til kommunernes beregning af priser med det samme, hvorimod kommunerne på hjemmeplejeområdet først skulle gå i udbud som metode til valg af leverandører (Pr. december 2014 er status den, at mange kommuner endnu ikke er gået i udbud og har benyttet sig af mulighederne i lovændringen fra april 2013). Det er på den baggrund, at Dansk Erhverv mener at: Det er for risikabelt, at basere en velfungerende ordning med stor borgertilfredshed på kommunernes egne beregninger af gennemsnitlige og langsigtede omkostninger at kommunernes beregninger efterprøves løbende. En evaluering bør derfor senest finde sted 2 år (senest 3 år) efter lovens ikrafttræden. Dansk Erhverv ønsker allerede efter lovens ikrafttræden igangsættes et udviklingsarbejde for udvalgte beliggenhedskommuner. Dermed foreligger også et bedre grundlag at evalu ere den foreslåede afregningsmodel på, når den skal igangsættes efter 2-3 år (Jf. Dansk Erhvervs forslag om en tidligere evaluering). Dansk Erhverv stiller sig til rådighed for uddybningen af dette høringssvar. Med venlig hilsen Rasmus Larsen Lindblom Velfærdspolitisk Chefkonsulent 5ide5/5

7 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K cc cc Høringssvar fra Danske Seniorer VI HJÆLPER HINANDEN DANSKE SENIORER Griffenfetdsgade København N Tlf.: Fax: CVR: j 14 Arbejdernes Landsbank Kontonr.: Høring over udkast til lov om ændring af friplejeloven, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte (Ændret adgang til markedet, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenklinger m. v.) I skrivelse af 25. november 2014 har Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter anmodet om eventuelle kommentarer til ovenstående. Kontoret i Sdr. Omme: Stadion ALLé ii 7260 Sdr. Omme TLf.: Danske Seniorer er positivt indstillet over for det fremsendte lovforslag. Reelt øgede valgmuligheder kan øge de ældres velfærd og med de foreslåede ændringer, kommer man tæt på en konkurrencemæssig ligestilling mellem private og offentlige plejeboliger, og friplejeboliger vil formentlig fremover blive en langt mere væsentlig del af det samlede udbud af plejeboliger. Evalueringen i 2012 viste, at der var nogle væsentlige hindringer i udbredelsen affriplejeboliger. Der er taget hånd om en række af disse knaster f. eks. kravet om udbud hvert 10. år, kravet om at friplejeoperatøren skal eje bygningerne og takstsystemet foreslås ændret. Det er også væsentligt, at friplejeudbydere kan certificeres til at varetage genoptræning efter servicelovens 83 a. Genoptræning efter sygehusophold er essentielt for både borgere og samfund. Analysen fra 2012 viste, at friplejeboligerne havde mange konkurrencemæssig handicaps; men at de havde den fordel, at de kunne tilbyde tilkøbsydelser, hvad de kommunale plejeboliger ikke kunne. I frikommuneforsøget er der imidlertid åbnet for denne mulighed, og Danske Seniorer håber, at evalueringen af frikommuneforsøget kan medføre, at bla. at kommunale plejeboliger kan tilbyde tilkøbsydelser. Med venlig hilsen Danske Seniorer Jørgen Fischer, Landsformand John Lagoni, Direktør

8 Karin Laursen Fra: Marianne Lundsgaard Sendt: 15. december :43 Til: Emne: høringssvar sag Til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Sendes til Ministeriets sag nr DANSKE ÆLDRERÅD takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende ændring af friplejeboligloven, lov om almene boliger, lov om social service og lov om individuel boligstøtte. DANSKE ÆLDRERÅD er meget enig med regeringen i behovet for at ændre afregningssystemet, således at afregningsprisen for friplejeboliger tager udgangspunkt i den enkelte kommunes udgiftsniveau og takstgrænser. Således kan udgiften bedre tilpasses den enkelte beboers behov for service og pleje. DANSKE ÆLDRERAD håber at der efter en lovændring ikke fortsat ses urimeligt store forskelle på de kommunale omkostninger til henholdsvis friplejeboliger og kommunale plejeboliger. Venlig hilsen Marianne Lundsgaard Sekretariatsleder DANSKEÆLORERAD DANSKE ÆLDRERÅD Jernbane Allé 54, 3. sal 2720 Vanløse Tlf.: Direkte nr.: Mobil: Hvis du vil vide mere om DANSKE ÆLDRERÅD se i

9 / Den Uvildige Kons u lento rd nin g pà Handicapomrdet Journalnr. R Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Jurist Karen Møller Christensen Gammel Mønt 4 Telefon KøbenhavnK Fax mbbldk dukh.dk Dato: 22. december2014 J.nr Forslag til lov om ændring at friplejeboligloven, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte. Tak for høringsmateriale. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) har kun en enkelt bemærkning hertil: Vedr. lovforslagets 1, nr. 3 og 4 og Almindelige bemærkninger, punkt I punkt er det anført, atfriplejeboligleverandører, der er certificeret inden ikrafttræden af den foreslåede ændring af 5, stk. 2, senest 1. juli2016 skal ansøge om certifikation til rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a, samt at friplejeboligleverandørerne herefter som minimum skal (understreget her) certificeres til at levere personlig og praktisk hjælp efter 83 og 87 samt rehabiliteringsforløb efter 83 a. Det fremgår imidlertid af 5, stk. 2 og stk. 3 i lov om friplejeboliger og de foreslåede ændringer hertil, at certifikation alene skal omfatte levering af personlig og praktisk hjælp efter 83 og 87, samt at certifikation kan (understreget her) omfatte rehabiliteringsforløb efter 83 a. Vi undrer os over, at certifikation ikke skal omfatte rehabiliteringsforløb efter 83 a, jf. det anførte i , og vi foreslår derfor, at dette præciseres. punkt Eventuelle spørgsmål til høringssvaret kan rettes til undertegnede. Med venlig hilsen Karen Møller Christensen J u rist D KH Jupitervej Kolding Tlf.: Fax: SE nr.: I sikker web: DUK!-? er en eelveiende institution under Socialministeriet. Vi skal styrke retssikkerheden for mennesker med handicao oennem information oo rådoivnino.

10 Service 19. december 2014 DI-2o14-o9936 Deres sagsnr.: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Almene Boliger Gammel Mønt København K Danish Service Industries Federation Sendt pr. til: Høring af udkast til lov om ændring af friplejeboligloven H. c. Andersens Boulevard 18 (+45) København V Danmark service.di.dk CVR:

11 som DI Service har den 25. november 2014 modtaget udkast til ændring affriplejeboligloven, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte (ændret adgang til markedet, ophævelsen af kravet om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforhold, forenklinger m.v.) DI Service vil gerne takke for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til lovudkastet. DI Service har flere gange påpeget en række uhensigtsmæssigheder ved den nuværende lovgivning vedrørende friplejeboliger. Her tænkes især på kravet om at friplejeboligleverandøren både skal eje og drive friplejeboligen. Dette har fjernet muligheden for et samarbejde mellem private serviceleverandører med kompetencer på drift af plejeboliger og finansielle investorer for eksempel pensionsselskaber. Med den nuværende lovgivning har det ikke væit interessant for egentlige kommercielle aktører at etablere friplejeboliger, fordi rammebetingelserne har været for dårlige. På denne baggrund finder DI Service det positivt, at der med det foreliggende forslag fjernes mange af uhensigtsmæssighederne ved den nuværende lovgivning. Forslaget vil gøre det langt mere interessant for kommercielle aktører at etablere og drive friplejeboliger. De foreslåede ændringer vil være et pænt skridt på vejen til at realisere intensionen bag friplejeboligloven; nemlig at give borgerne en bedre mulighed for at vælge mellem kommunale plejehjem, selvejende plejehjem og private plejehjem, når de er visiteret til en plejehjemsplads. DI Service bifalder derfor de ændringer der fremgår af forslaget DI Service er principielt enig i at ændre afregningssystemet, så afregningsprisen for friplejeboligleverandørernes ydelser efter serviceloven fastsættes på en måde, så den nærmer sig den enkelte kommunes omkostningsniveau. Som udgangspunkt er fastsættelse af prisen en forhandling mellem kommune og leverandør, men hvis der ikke kan opnås enighed, skal beliggenhedskommunen beregne en takst på grundlag af kommunens egne gennemsnitlige langsigtede omkostninger til at levere ydelserne i egne tilbud. Med udgangspunkt i erfaringerne vedrørende beregning af kommunernes priser i forbindelse med loven om frit valg af leverandør af hjemmehjæl bør de vejledende retningslinjer for, hvad der bør medtages ved beregning af kommunens pris, præciseres. Med venlig hilsen

12 Jan Stiiskjær Chefkonsulent

13 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K 12. december 2014 Att: Karin Laursen TOC Administrerende direktør Torben Christensen Telefon Høring over forslag til lov om fripleje Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har med skrivelse af 25. november 2014 sendt udkast til lov om ændring affriplejeboligloven, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte (Ændret adgang til markedet, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenklinger m.v.) i høring. Ejendomsforeningen Danmark har drøftet forslaget med de af vores medlemmer, der ejer ejendomme, der kan blive omfattet af de nye regler. Ejendomsforeningen Danmark skal i dette høringssvar alene fokusere på den del af lovforslaget, der knytter sig til det at eje og udleje ejendomme til en friplejeboligleverandør. I forhold til den øvrige del af lovforslaget skal Ejendomsforeningen Danmark henvise til høringssvar fra Selveje Danmark. Grundlæggende er det positivt, at der nu åbnes op for, at man kan etablere friplejeboliger i lejede bygninger. Det viii mange tilfælde betyde en øget mulighed for at etablere et bredt og fleksibelt udbud af friplejeboliger. I forhold til lovforslaget vil der dog primært være tale om, at Ej endomsforeningen Danmarks medlemmer kan leje ud til ustøttede friplej eboliger. Vi er derfor generelt positive over for forslaget, herunder at det virker fornuftigt, at lej efast sættelsen sker efter lej elovens 47 a. Desuden kan vi støtte, at lejerne gives mulighed for at betale depositum eller stille bankgaranti i stedet for at indbetale et kontant depositum. Vi skal dog gøre opmærksom på, at når beboerne efter lovforslaget blive fremlejetagere, og derved får en ubetinget ret til at blive boende, hvis hovedlejekontrakten ophører, så skal det sikres, at en friplejeboligleverandør ikke kan opsige hans lej ekontrakt med en ej endomsej er med den konsekvens, at ejendomsejeren kommer til at stå med ansvaret for et antal fysisk eller psykisk plejekrævende beboere. En opgave, som en ej endomsej er hverken kan eller skal løfte. Med venlig hilsen Tobstensen Adm. direktør EENDOMSFORENNEN DANMARK Nørre Voldgade 2 I 1358 København K I I CVR-nr

14 både OA FI\c; 0< /\ R 13 EJ D Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Att: Att: sm.dk Cc: kalmbbl.dk, hhism.dk Bemærkninger til forslag om ændring af lov om friplejeboliger FOA har følgende bemærkninger til lovforslaget fremsendt den 25. no- Dato: vember 2014: Sags nummer: FDA havde som udgangspunkt gerne set, at loven om friplejehjem blev xx ophævet. Loven har påført kommunerne unødvendige ekstraomkost ninger og vanskeliggjort et optimalt offentligt tilbud, men i stedet gjort Ref.: det muligt at oprette et offentligt støttet privat alternativ. PBJE/bbn P den baggrund hilser FOA et lovforslag velkomment: der er behov for at afskaffe noget af den forskelsbehandling, der hidtil har været mel lem de kommunale og de private plejeboliger. Modsat er FOA bekymret for den mulighed for øget privatisering, lov forslaget samtidig åbner op for. Behov for ændringer Evalueringen af de gældende regler fra friplejeboliger viser klart beho vet for en ændring af reglerne, ligesom kommunernes erfaringer, som bl.a. rejst af Århus Kommune, har konkretiseret problemerne med overbetaling. Evalueringen viser, at der er betydelig forskel pa den gennemsnitlige pris for borgere i hhv. fripleje- og kommunale plejeboliger. Kortlægningen har desuden vist, at ordningen kan medføre driftsomkostninger i kommunerne knyttet til: Tidsforbrug p dialog med leverandøer i forbindelse med opstart og drift Tidsforbrug p kobling til egen visitationsmodel øgede driftsomkostninger til borgere i friplejeboliger sammen lignet med borgere i kommunale FOA Plejeboliger staunings Plads 1-3 øgede omkostninger til sygeplejeydelser i beliggenhedskommu København V nerne. Telefon Telefax Lovforslaget i få store konsekvenser for ældreplejen. Effek- ten er usikker. Kontonr

15 -2- en række punkter er FOA skeptiske overfor konsekvenserne af lov forslaget. Grundlæggende frygter FOA som nævnt en øget privatisering som følge af forslaget. Det gælder særligt konsekvenserne af følgende forslag: Forslag om fri adgang til området vil afskaffe den nuværende kvo teordning i kombination med udbud: Den nuværende ordning er problematisk blandt andet fordi, der som udgangspunkt kun bliver taget hensyn til laveste pris ved valget af le verandør. Modsat er den nye ordning en liberalisering af mulighederne for at etablere private tilbud med prisafregning svarende til reglerne for frit valg p hjemmehjæipsomrdet. Den frie etableringsret bliver endvidere suppleret af en kvote efter princippet først til mølle med til skud til årligt 225 nye boliger. Der vil her være tale om statstilskud til en øget privatisering p området. Forslag om afskaffelse af genudbud hvert 10. år samt forslag om en lokalt aftalt eller lokalt aftalt afregningspris for ydelserne i stedet for en centralt fastsat pris gennem udbud: Dette indebærer en ny centralt fastsat afregnings- og takstmodel, hvor beliggenhedskommunen som udgangspunkt skal fastsætte en pris sva rende til kommunens egne langsigtede gennemsnitsomkostninger, her under en pris for rehabiliteringsforløb. Virksomhederne (friplejehjemmene) vil samtidig f mulighed for at kunne oprette nye plejeboliger i eksisterende, lejede eller nyindkøbte lokaler. Der vil øjensynligt ikke være nogen reel begrænsning p mu lighederne for at etablere sig, blot man er certificeret til at kunne leve re ydelserne. FOA finder ikke, at den nye afregningsmodel løser problemet med un fair konkurrence mellem kommune og det private tilbud. Vi vil formo dentlig ligesom p hjemmehjælpsomrdet se en tendens til, at de tunge beboere bliver i kommunen, mens de mere friske beboere vil have overskud til at vælge det alternative fritvalgstilbud. Hermed vil gennemsnitsomkostningerne i kommunen stige og afregningsprisen til de private tilbud følge med op. Kommunen vil samtidig have vanskeligt ved at styre kapaciteten jf. iøvrigt nedenfor. Kommunerne vil have mulighed for at indgå aftaler om anvisnings ret, som alternativ til en konkurrencesituation om at tiltrække bebo erne: Kommunerne m konkret vurdere, om en anvendelse af denne anvis ningsret skal i udbud. Området vil således blive underlagt de almindeli ge udbudsregler, det vil sige den kommende udbudslov.

16 -3- En udbudsmodel p ældreplejeomrdet er generelt problematisk og omkostningskrævende for kommunen. Samtidig er der ingen evidens for, at et udbud vil give en mere effektiv løsning sammenlignet med en kommunal. Argumentet for et ønske om denne mulighed fra kommunerne er, at det vil lette styring af kapaciteten. Dette argument synes uklart. Uan set anvendelsen af anvisningsretten vil kommunen jo alligevel være underlagt muligheden for frit valg? I modsætning til ændringen p hjemmehjælpsomrdet vil udbuddet s vidt vi kan se ikke erstatte frit valgsmodellen, men blot supplerer den. Ingen økonomisk effekt? Lovforslaget vil efter FOA s vurdering kunne medføre en lang række ændringer, som kan påvirke den enkelte kommunes økonomi, styring af området, borgernes valgmuligheder og virksomhedernes vilkår. Det er derfor overraskende, at der i bemærkningerne bliver konkluderet, at der stort set ingen effekt er for parterne. Det bemærkes således, at det kun vil medføre en mindre administrativ lempelse for ejerne af de private virksomheder. De økonomiske konsekvenser for kommunerne afventer øjensynligt en forhandling med KL og er ikke med i høringsforslaget, hvor effekten i stedet er angivet til nul kroner. Med venlig hilsen Karen Stæhr Sektorformand

17 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Att: Marianne De Silva mds(limbbl.dk CL. Horing af udkast til ændring af friplejeboligloven Den 18december2014 KL har d. 25. november 2014 modtaget udkast til ændring af friplejeboligloven, lov om almene boliger m.v. og lov om individuel holigstotte (ændret Dok.ID: adgang til markedet, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afrcg- dk ningssvstemet, pantsætningsforbud, forenkling m.v.). For kommunerne er den væsentligste ændring med udkastet, at afregnings systemet ændres saledes at der ikke længere er landsdækkende takster. I stedet skal afregningsprisen for friplejeboligleverandorens ydelser efter serviceloven fastsættes på en måde, så den nærmer sig den enkelte kommunes omkostningsniveau. Herudover giver forslaget mulighed for, at kommuner og friplejeboligleverandorer kan indgå aftale om kommunal anvisningsret til friplejeboliger. Endelig vil der ikke fremadrettet være en ramme for, hvor mange friplejeboliger der kan etableres uden støtte. Der ændres imidlertid ikke i den årlige ramme på 225 boliger, hvortil der gives stotte. Sags ID: SAG Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S wwwki.dk Side 1/3 KL har gennem længere tid problematiseret, at taksten for friplejeboliger ikke følger beliggenhedskommunens omkostningsniveau. I okonomiaftalen for 2014 er det derfor aftalt at se nærmere på afregningsmodellen, og med okonomiaftalen for 2015 blev det aftalt at afprøve en ny afregningsmodel, der sikrer mere lige vilkår. KL finder det således positivt, at der med forslaget kommer en ny afreg ningsmodel for friplejeboligleverandorer, der baserer sig på den enkelte kommunes omkostningsniveau. Det er positivt, at lovforslaget imodekom tner en række af de uhensigtsmæssigheder, som KL gennem længere tid har påpeget, er ved den eksisterende afregningsmodel. Den nye afregningsmodel afspejler i høj grad de ønsker, som KL har til en fremtidig model for beregning af takster for friplejeboligleverandorer.

18 I forbindelse med afprøvningen af den nye afregningsmodel har flere kom muner tilkendegivet overfor KL, at modellen er overskuelig at anvende i praksis og giver et retvisende billede af de faktiske omkostninger i kommu nen ved plejeboligdrift. Flere kommuner har ligeledes tilkendegivet, at den foreslåede model er en væsentlig forbedring af den eksisterende lovgivning. KL hilser derfor den nye afregningsmodel for friplejeboliger velkommen. Endvidere finder KL det positivt, at den nye afregningsmodel giver mulig hed for at aftale en pris mellem beliggenhedskommunen og friplejeboligle verandoren. Det øger fleksibiliteten i adgangen til boligerne. Der kan være specielle målgrupper, som friplejeboligleverandoren har specialiseret sig i, hvor dette giver god mening. En udfordring i forbindelse med afregningen er, at sundhedslovsydelser ikke er underlagt lov om friplejeboliger. Problemstillingen vedrører imidler tid ikke kun friplejeboliger, men gør sig også gældende i forhold til, at der i dag ikke er regler for mellemkommunal refusion på ydelser efter sundheds loven. KL opfordrer til, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tager kontakt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse mcd henblik på at etablere regler om betaling for sundhedsvdelser leveret til beboere i friplejeboliger. Med lovforslaget ændres der ikke ved, at etablering af friplejeboliger god kendes centralt og ikke i dialog med beliggenhcdskommunen. Dette udfor drer kommunerne, da en kommune i praksis kan nedlægge et tilbud for at kapacitetstilpasse, hvorefter der oprettes en friplejebolig. Herudover medfø rer det, at i det tilfælde hvor en friplejeboligleverandør går konkurs, står b eliggenhedskommunen med forsyningsforpligtelsen til de berørte borgere. I modsætning til en lignende situation på fritvalgsområdet, er dette en risi ko, som kommunalbestyrelsen ikke selv har valgt at påtage sig. Lovforslaget giver imidlertid mulighed for, at kommuner og friplejeboligleverandorer frivilligt kan indgå en aftale om kommunal anvisningsret til et antal boliger. Dette har været ønsket af både kommunerne og friplejeboligleverandorerne. Lovforslaget imødekommer således en del af uhensigtsmæssighederne ved den nuværende lovgivning, men KL havde gerne set, at man var gået endnu længere, og at der således med lovforslaget blev stillet krav om, at oprettel sen af fnplejeboliger skal ske i dialog og samarbejde med beiggenheds kommunen. Med lovforslaget løses ikke de udfordringer, der eksisterer i form af, at fri plej eboliger kan etableres udenom kornmunalb estyrelsen, men KL vurderer samlet set, at forslaget er en væsentlig forbedring af den nuværende model. Særligt ser KL frem til den nye afregningsmodel og muligheden for kom munalanvisningsret til et antal friplejeboliger.. 7

19 3

20 Høringssvar fra Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune vedr. udkast til lov om ændring af friplejeboligloven Sundhed og Omsorg har en række bemærkninger til lovudkastet om æn dring af friplejeboligloven angående triplejeboligers etablering, afregning, en kommunalanvisningsret, bortfald af genudbud efter 10 år samt servicelovens nye rehabiliteringsparagraf. Overordnet forventes det, at den lettere adgang til at etablere friplejeboliger vil føre til etableringen at flere friplejeboliger. Et nyt afregningssystem fastsættes ikke i loven, men at socialministeren. Det er dog nødvendigt med nogle klarere rammer for atregningssystemet i selve loven. Der bør arbejdes for, at også allerede etablerede friplejeboliger over går til et nyt atregningssystem. Der bør endvidere i loven være klarere rammer for reglerne for kommuner nes anvisningsret til friplejeboliger. Ophævelse at krav om gen udbud føre til mindre konkurrence mellem friple jeboligleverandører, hvilket er uheldigt. Endelig er det uklart i hvilket omfang friplejeboligleverandører kan klage over kommunens visitation, herunder særligt den nye rehabiliteringsparagraf 83a og om klager har opsættende virkning. 10. december 2014 Side 1 at5 SUNDHED OG OMSORG økonomi Aarhus Kommune økoriomistab Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Telefon: Direkte teleton: Telefax: Direkte www. aarh us.d k Sagsbehandler: Peter Adoltsen Løhmann Etablering Lovudkastet vil overordnet gøre det væsentligt nemmere at etablere fripleje boliger. Dette vil yderligere, og helt grundlæggende, udtordre det kommuna le selvstyres rettigheder og muligheder tor at kunne bestemme, hvor mange plejeboliger der skal være i en kommune. Særligt mindre og økonomisk ud fordrede kommuner kan derfor få svært ved at opnå en budgetmæssig ba lance ved at tilpasse sin plejeboligkapacitet. Kommunen risikerer, at de lukkede plejeboliger genopstår som triplejeboli ger, særligt hvor det er svært at afhænde de tidligere kommunale bygninger, fordi friplejeboligleverandører nu får mulighed for at leje sig ind. Fænomenet er kendt fra skolelukninger, hvor en lukket kommunal skole efterfølgende bliver til en privat triskole, som kommunen skal finansiere størstedelen at. Åbningen af fx 40 friplejeboliger vejer selvsagt tungere i en mindre kommu ne, hvor der samlet set måske kun er kommunale plejeboliger. Det er samtidig i mindre kommuner, at der hidtil er etableret forholdsvis flest friplejeboliger (fx Odder, Billund, Ringkøbing-Skjern, Thisted, Middelfart, Holbæk). Dette øger den økonomiske udfordring for disse kommuner, da

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23. december 2014 Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv.

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Att.: Karin Laursen 15. december 2014 Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Selveje Danmark har

Læs mere

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring

Læs mere

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til frikommuner@oim.dk 24. marts 2017 Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Dansk Erhverv har den 24. februar 2017

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk 19. januar 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen) Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til masz@sim.dk og jurint@sim.dk 17. august 2016 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Til lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG fremtiden starter her... ÆLDREPLEJEN UNDER FORANDRING ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN 1 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv Augustl

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte 1 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Socialudvalget L 85 - Bilag 1 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Økonomiforvaltningen 1. kontor Rådhuset 1599 København V Telefon 33 66 33 66 Direkte

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Notat BO0102-00006 22-06-2017 (Friplejeboliger i lejede

Læs mere

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 1306 KOBENI-IAVN K 1060 København K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 21. august2012

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Sendt pr. e-mail til: boliglov(qtbst.dk «?k(a:itbst.dk og lag@tbst.dk 23. august 2017 Ref: PHU Juridisk konsulent Pernille Lind

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om social service (borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis)

Høringssvar vedr. forslag til lov om social service (borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis) Social og Integrationsministeriet Att.: Sidse Clemmesen Holmens Kanal 22 1060 København k 3. oktober 2012 Høringssvar vedr. forslag til lov om social service (borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 30. september 2009 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Folketinget vedtog den 14. april 2009, at kommunerne

Læs mere

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående Den 15. november 2013 Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Anne Mette Villadsen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Forespørgsel vedr. overbetalingen af friplejeboliger. Magistratsafdelingen

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 20. januar 2015 SAGSNR.: 2014-3821

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Det Centrale Handicapråd og Center for Ligebehandling af Handicappede har med tak modtaget ovennævnte lovforslag til høring.

Det Centrale Handicapråd og Center for Ligebehandling af Handicappede har med tak modtaget ovennævnte lovforslag til høring. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K. København den 07-01-2005 J.nr.: 70-022 Lene Maj Pedersen Høringssvar vedrørende

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Folketingets Socialudvalg, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K. Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen. 21. januar 2015

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen. 21. januar 2015 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen 21. januar 2015 Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade København K. KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger

Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade København K. KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger KL har den 21 december 2016 modtaget udkast til lovforslag om

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører PLEJEOMRÅDET Servicebeviser og markedsføring af leverandører Nr. 03 den 7. juli 2009 1 Indledning. Folketinget har ved 3. behandling den 14.april 2009 vedtaget: Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse og øget fleksibilitet ved pasning af nærtstående

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse og øget fleksibilitet ved pasning af nærtstående Til samtlige kommunalbestyrelser Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk www.vfm.dk Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

Skanderborg Kommune er godt tilfreds med resultatet af rapporten.

Skanderborg Kommune er godt tilfreds med resultatet af rapporten. DASSOS Att.: Karsten Binderup Kabi@viborg.dk Dato: 24. september 2015 Sagsnr.: 11/72176 Kortlægning og analyse af botilbuddet Landsbyen Sølund med hensyn til nuværende forretningsmodel, borgerprofil og

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Udkast I 43, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres "stk. 2" til: "stk. 1". Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Udkast I 43, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres stk. 2 til: stk. 1. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Socialministeriet Udkast 16-03-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Bedre vilkår for private leverandører af tilbud efter serviceloven) 1 I lov

Læs mere