Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt 4 1117 København K"

Transkript

1 Ledelsessekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt København K Høringssvar fra Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune til ud kast til lov om ændring at friplejeboligloven mv. Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, finder det særdeles positivt at mi nisteren for by, bolig og landdistrikter vil ændre friplejeboligloven, da den nuværende lovgivning på flere punkter er yderst problematisk for mulighe derne for at give alle ældre lige vilkår. 23. december 2014 Side 1 af 1 SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune Desværre vil udkastet til ændringerne på flere område forværre dette. Lovudkastet vil overord net gøre det væsentligt nemmere at etablere fripleje boliger. Dette vil yderligere, og helt grundlæggende, udfordre det kommuna le selvstyres rettigheder og muligheder for at kunne bestemme, hvor mange plejeboliger, der skal være i en kommune. Kommunen risikerer, at de lukkede plejeboliger genopstår som friplejeboli ger, særligt hvor det er svært at afhænde de tidligere kommunale bygninger, fordi friplejeboligleverandører nu får mulighed for at leje sig ind. Fænomenet er kendt fra skolelukninger, hvor en lukket kommunal skole efterfølgende bliver til en privatskole, som kommunen skal finansiere størstedelen af. Med bortfaldet af genudbud efter 10 år vil kommunernes mulighed for at styre det samlede udbud at plejebolig forværres. Ledelsessekretariat Rådhuset 8000 Aarhus C Telefon: Direkte aarhus.dk Sagsbehandler: Klaus Bach Trads Når friplejeboligleverandørerne samtidig stilles økonomisk fordelagtigt i for hold til de kommunale udbydere vil uligheden i plejen af de ældre forværres på samme måde som patienterne på privathospitalerne blev det, da privathospitalerne blev stillet økonomisk fordelagtigt i forhold til offentlige. For at sikre at friplejeboligleverandørerne stilles lige bør der i loven være klarere rammer for reglerne for kommunernes anvisningsret til friplejeboliger. Med venlig hilsen Hosea Dutschke Direktør, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

2 5AG DANSK ERHVERV T BØRSEN F DK-1217 KØBENHAVN K WWWDANSKERHVERVDK Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til samt til 23. december 2014 Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstotte (Ændret adgang til markedet, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afregnings-systemet, pantsætningsforbud, forenklinger m.v.) Dansk Erhverv arbejder overordnet for en effektiv offentlig sektor, hvor private og selvejende ak tører kan tilbyde alternativer til den offentlige opgaveløsning. På velfærdsområdet repræsenterer Dansk Erhverv bl.a. medlemmer, som driver friplejehjem under lov om friplejeboliger m.v. Danske friplejeboliger udgør i dag et vigtigt bidrag til, at der inden for plejehjemsområdet og det specialiserede specialtilbudsområde (fx til mennesker med sindslidelse, udviklingshæmning, eller multiple funktionsnedsættelser) findes en levende mangfoldighed af kvalitetstilbud. Generelle bemærkninger Dansk Erhverv støtter som udgangspunkt lovudkastet. Dansk Erhverv peger dog også på, at lovudkastet rummer flere elementer, som på forskellig vis risikerer at udgøre barrierer for et fremtidigt velfungerende friplejeboligområde. Særligt er Dansk Erhverv opmærksom på, at forudsætningen for en kommende afregningsmodel baseres på, om kommunerne kan beregne deres faktiske omkostninger ved drift af et lignende tilbud. Lovudkastet er ganske omfattende. Det er en svaghed, at specifikke ændringer (fx reduktion af garantiordning) foreslåes uden at have været været genstand for konkrete konsekvensberegninger. Heller ikke beregning af konsekvenserne for de ikke-offentlige leverandører. Det er derfor på et usikkert grundlag, når det i den obligatoriske vurdering af økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet, udelukkende anføres, at lovforslaget vil medføre en mindre administrativ lempelse for ejerne af ustøttede friplejeboliger. Generelle bemærkninger til kommende afregningsmodel Dansk Erhverv er enig i, at den nuværende takstmodel med tre moduler var for ufieksibelt og gav anledning til unødig diskussion kommuner og friplejeleverandører imellem. Den ny foreslåede afregningmodel er baseret på en efterprøvning af takster i en række kommuner, jf. aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem regeringen og Kommunernes LJ/\[\J 5 1< RLL ERHVERV idei/5 Dato: 23. december 2014

3 3 Landsforening (KL). Dansk Erhverv fik efterfølgende lejlighed til at drøfte efterprøvningen, som jf. lovudkastets bemærkninger gav anledning til en række opmærksomhedspunkter. Dansk Erhverv er enig i, at friplejeleverandører skal have den samme pris (afregning), som den kommunale leverandør af tilsvarende tilbud. Det er her en afgørende forudsætning for en velfungerende friplejeboligordning, at kommunerne er i stand til at beregner deres gennemsnitlige langsigtede priser. Dansk Erhverv mener langt fra, at efterprøvningen af afregningsmodellen entydigt viste dette. Den foreslåede afregningsmodel hviler konkret på et spinkelt grundlag fra en efterprøvning i elleve kommuner, hvor kun seks bidrog og svarede med store forskelle og usikkerheder om de indirekte omkostninger. Derfor ønsker Dansk Erhverv, at den centrale lovbestemmelse ( 32, stk. 2, som beskriver den situation, hvor der ikke indgås aftale på basis af friplejeleverandørens pris) skal præcisere den helt afgørende forudsætning for en velfungerende fremtidig afregningsmodel, nemlig prisgennemsigtighed i kommunalbestyrelsens afregningspriser. Dansk Erhverv ønsker også en sikkerhed for, at den ikke-offentlige leverandør efterreguleres i de tilfælde, hvor kommuneren hen over et år har haft et merforbrug i forhold til den oprindelige afregningspris. En tilsvarende ordning eksisterede tidligere på fritvalgsområdet ( godkendelsesmodellen ved hjemmeplejen). Omfristfor evaluering afafregnirzgsmodellen, overgangsbestemmelse og kicigeadgang For at kunne sikre lige vilkår for de ikke-offentlige leverandører er det en stor svaghed, at afregningsmodellen foreslås evalueret først efter 5 år. Dansk Erhverv foreslår i stedet, at evalueringen sker efter 2 år - alternativt efter 3 år. Dansk Erhverv peger på, at et sådant tidsrum er normalt i forhold til lovkomplekser af lignende størrelser. Tilsvarende bør der igangsættes et udviklingsarbejde i en række beliggenhedskommuner for fremme af kommunernes arbejde prisgennemsigtighed. Dette bør igangsættes allerede kort tid efter lovens ikrafttræden, således at en kommende evaluering sker på et bedre grundlag, end tilfældet er i dag. Det er positivt med den foreslåede overgangsbestemmelse. Dog har en række leverandører har reelt kun ca. 4 år tilbage på den nuværende ordning. Hvis den foreslåede afregningsmodel viser sig ikke at medføre lige vilkår kommuner og ikke-offentlige leverandører imellem, vil overgangs bestemmelsen være for kort. Dette set i forhold til, at evaluering af afregningsmodellen foreslås efter 5 år - plus eventuelle forhandlinger og politisk proces. Det er positivt, at der indføres klageadgang i forhold til kommunalbestyrelsens beregninger af priser. Dansk Erhverv peger dog på, at en klageadgang ikke må stå alene som garanti for en velfungerende afregningsmodel. Med en ny afregningsmodel baseres en hel branches vilkår på belig genhedskommunernes evne til at udregne retvisende priser. Også derfor bør klageadgangen ses i sammenhæng med en løbende indsats for fremme af prisgennemsigtighed og en efterprøvning / evaluering af afregningsmodellen efter 2 år. Ovenstående vedr. afregningsmodellen uddybes i afsnittet med specifikke bemærkninger. Side 2/5

4 botilbud Generelle bemærkninger til lovudkastets øvrige bestemmelser Ophævelse af krav om genudbud efter 10 år: Dansk Erhverv støtter, at kravet om genudbud efter 10 år ophæves, således at der bliver fri adgang for certificerede leverandører til at etablere sig på markedet. Ændret adgang til markedet: I forhold til ændringer i adgangen til markedet er det ligeledes positivt, at kvoteordningen ophæves, herunder at der dog forsat er loft på muligheden for at yde offentlig støtte til indtil 225 boliger svarende til den nuværende kvote A. Dansk Erhverv ønsker dog, at det foreslåede tildelingskriterium (først-til-mølle) erstattet med et mere fleksibilt med mulighed for bl.a. hensyn til udvikling og lokale geografiske forhold. Mulighed for aftaler om anvisningsretten: Dansk Erhverv støtter tilsvarende muligheden for at indgå aftaler med kommuner om anvisningsretten. Pantsætningsforbud: Dansk Erhverv er enig i princippet bag pantsætningsforbuddet, men mener at den konkrete ud formning af forslaget risikerer at blive fordyrende i forhold til en udvikling affriplejeområdet. Dansk Erhverv foreslår i stedet, at pantforbuddet begrænses til pantsætning af værdi over 80% af ejendomsværdien. Loft over statsgarantien: Dansk Erhverv er enig i, at det kan være nødvendigt med et loft for garanti for lånet til etablering af støttet friplejeboliger. Dansk Erhverv peger dog på, at den konkrete udformning af forslaget kan hindre ikke-offentlige aktørers (særligt selvejende) muligheder for at overtage aktiviteter i kommunale bygninger (leje). En mulighed for at søge om en større garantistillelse, vil være fremmende for et mere smidigt system og fordrende for samarbejdet med beliggenhedskommu nen, hvis denne fx ønsker at leje en egnet bygning ud. Vedr. rehabiliteringsforløb efter 83a i Serviceloven: Det er positivt, at friplejeleverandører med lovudkastet også skal kunne certificeres til rehabiliteringsforløb efter den nye 83a i Serviceloven. Den præcisering understøtter muligheden for bedre og mere sammenhængende forløb for den enkelte borger. Ændring afserviceloven - uden samtykke: Det er tilsvarende positivt, at lovudkastet også rummer ændring af servicelovens regler om optagelse i særlige botilbud uden samtykke. Det er ændringer, der bl.a. vil gøre det muligt at træffe afgørelser om bl.a. flytning af en person med demens til en egnet friplejebolig under de i lovudkastet nævnte forudsætninger. Side 3/5

5 Specifikke bemærkninge til lovudkastet Til 32, stk. i og 2. Dansk Erhverv har, jf. lovudkastets bemærkninger (afsnit 4.3.2) drøftet efterprovningen i de seks kommuner med de forskellige parter, herunder brancheorganisationen Selveje Danmark, ministerierne og Kommunernes Landsforening. Dansk Erhverv ønsker ikke, at ikke-offentlige leverandører af friplejeboliger skal have en højere afregningspris end den kommunale leverandør af en tilsvarende bolig. Men, at den ikke-offentlige leverandør skal have præcis det samme, som den kommunale drift har af samlede direkte og indirekte omkostninger. Efterprøvningen af afregningsmodellen (efterâret 2014) viste, at der er store forskelle kommunerne imellem, herunder at kommunerne arbejder meget forskelligt med opgørelser af enhedspriser inklusiv de indirekte omkostninger. Efterprøvningen viste også, at henvendelsen fra ministeriet om at indgå i modelforsogene blev mødt med meget forskellige grader af opbakning i kommunerne. Kun seks ud af elleve kommuner deltog. Dansk Erhverv gennemførte i august 2014 en rundspørge til landets kommunale okonomichefer. Heri blev der ikke spurgt specifikt til friplejeboligområdet, men bredt til prisgennemsigtighed på ældre- og socialområdet. Rundspørgen viste blandt andet, at en stor andel af de kommunale øko nomichefer selv efterspurgte en større viden om de samlede omkostninger af de enkelte tilbud samt efterlyste mere ensartede regler og praksis. Sikkerhedfor efterregulering ved kommunalt meiforbrug i løbet af året Erfaringerne fra hjemmeplejeområdet ( Godkendelsesmodellen under 83 i Serviceloven) viser, at den kommunale fastsatte pris ved årets start ofte har vist sig at være for lavt sat et år senere. Det kan der være mange gode grunde til, herunder ændrede prioriteringer, men også løbende budgetoverskridelser. For at undgå en ulige konkurrence efterlyser Dansk Erhverv, at den ikke-offentlige leverandør af friplejeboliger efterreguleres i de tilfælde, hvor kommunen i forhold til sin afregningspris har haft et merforbrug. Alternativt bør det i lovteksten præciseres, at kommunen har en forpligtende til løbende atjustere afregningsprisen ved ændring i kommunernes gennemsnitlige omkostninger. Et sådant forslag vil være identisk med de eksisterende regler inden for hjemmeplejen (godkendelsesmodellen), jf. vejledning 2 til Lov om Social Service, punkt 149. Evaluering af afregningsmodel efterfem år erfor sent Det fremgår af lovudkastets bemærkninger (afsnit 4.3.2), at en evaluering af afregningsmodellen først skal ske 5 år efter reglernes ikræfttræden. Dansk Erhverv foretog i august 2014 en rundsporge til landets kommunale okonomichefer. Udaf 98 kommuner svarede de 47. En sammenfat ning kan læses i publikationen på Dansk Erhvervs hjemmeside: https://www.danskerhverv.dk/nyheder/documents/2o14-bilag/hvad-koster-detoffentlige.pdf Side 4/5

6 uden For en sammenligning peger Dansk Erhverv på, at Folketinget i 2013 vedtog L121 på hjemmeple jeområdet (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernesfrie valg af leverandør af hjemmehjælp ogfritvalgsbevis). I dette tilfælde blev det indskrevet i bemærkningerne til loven, at en evaluering skulle finde sted i Folketingsåret Sammenlignet med hjemmeplejeområdet er der endnu stærkere argumenter for, at man på friplejeboligområdet kan evaluere kortere tid efter ikrafttræden. Først og fremmest fordi den nye afregningsmodel træder i kraft og stille krav til kommunernes beregning af priser med det samme, hvorimod kommunerne på hjemmeplejeområdet først skulle gå i udbud som metode til valg af leverandører (Pr. december 2014 er status den, at mange kommuner endnu ikke er gået i udbud og har benyttet sig af mulighederne i lovændringen fra april 2013). Det er på den baggrund, at Dansk Erhverv mener at: Det er for risikabelt, at basere en velfungerende ordning med stor borgertilfredshed på kommunernes egne beregninger af gennemsnitlige og langsigtede omkostninger at kommunernes beregninger efterprøves løbende. En evaluering bør derfor senest finde sted 2 år (senest 3 år) efter lovens ikrafttræden. Dansk Erhverv ønsker allerede efter lovens ikrafttræden igangsættes et udviklingsarbejde for udvalgte beliggenhedskommuner. Dermed foreligger også et bedre grundlag at evalu ere den foreslåede afregningsmodel på, når den skal igangsættes efter 2-3 år (Jf. Dansk Erhvervs forslag om en tidligere evaluering). Dansk Erhverv stiller sig til rådighed for uddybningen af dette høringssvar. Med venlig hilsen Rasmus Larsen Lindblom Velfærdspolitisk Chefkonsulent 5ide5/5

7 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K cc cc Høringssvar fra Danske Seniorer VI HJÆLPER HINANDEN DANSKE SENIORER Griffenfetdsgade København N Tlf.: Fax: CVR: j 14 Arbejdernes Landsbank Kontonr.: Høring over udkast til lov om ændring af friplejeloven, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte (Ændret adgang til markedet, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenklinger m. v.) I skrivelse af 25. november 2014 har Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter anmodet om eventuelle kommentarer til ovenstående. Kontoret i Sdr. Omme: Stadion ALLé ii 7260 Sdr. Omme TLf.: Danske Seniorer er positivt indstillet over for det fremsendte lovforslag. Reelt øgede valgmuligheder kan øge de ældres velfærd og med de foreslåede ændringer, kommer man tæt på en konkurrencemæssig ligestilling mellem private og offentlige plejeboliger, og friplejeboliger vil formentlig fremover blive en langt mere væsentlig del af det samlede udbud af plejeboliger. Evalueringen i 2012 viste, at der var nogle væsentlige hindringer i udbredelsen affriplejeboliger. Der er taget hånd om en række af disse knaster f. eks. kravet om udbud hvert 10. år, kravet om at friplejeoperatøren skal eje bygningerne og takstsystemet foreslås ændret. Det er også væsentligt, at friplejeudbydere kan certificeres til at varetage genoptræning efter servicelovens 83 a. Genoptræning efter sygehusophold er essentielt for både borgere og samfund. Analysen fra 2012 viste, at friplejeboligerne havde mange konkurrencemæssig handicaps; men at de havde den fordel, at de kunne tilbyde tilkøbsydelser, hvad de kommunale plejeboliger ikke kunne. I frikommuneforsøget er der imidlertid åbnet for denne mulighed, og Danske Seniorer håber, at evalueringen af frikommuneforsøget kan medføre, at bla. at kommunale plejeboliger kan tilbyde tilkøbsydelser. Med venlig hilsen Danske Seniorer Jørgen Fischer, Landsformand John Lagoni, Direktør

8 Karin Laursen Fra: Marianne Lundsgaard Sendt: 15. december :43 Til: Emne: høringssvar sag Til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Sendes til Ministeriets sag nr DANSKE ÆLDRERÅD takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende ændring af friplejeboligloven, lov om almene boliger, lov om social service og lov om individuel boligstøtte. DANSKE ÆLDRERÅD er meget enig med regeringen i behovet for at ændre afregningssystemet, således at afregningsprisen for friplejeboliger tager udgangspunkt i den enkelte kommunes udgiftsniveau og takstgrænser. Således kan udgiften bedre tilpasses den enkelte beboers behov for service og pleje. DANSKE ÆLDRERAD håber at der efter en lovændring ikke fortsat ses urimeligt store forskelle på de kommunale omkostninger til henholdsvis friplejeboliger og kommunale plejeboliger. Venlig hilsen Marianne Lundsgaard Sekretariatsleder DANSKEÆLORERAD DANSKE ÆLDRERÅD Jernbane Allé 54, 3. sal 2720 Vanløse Tlf.: Direkte nr.: Mobil: Hvis du vil vide mere om DANSKE ÆLDRERÅD se i

9 / Den Uvildige Kons u lento rd nin g pà Handicapomrdet Journalnr. R Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Jurist Karen Møller Christensen Gammel Mønt 4 Telefon KøbenhavnK Fax mbbldk dukh.dk Dato: 22. december2014 J.nr Forslag til lov om ændring at friplejeboligloven, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte. Tak for høringsmateriale. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) har kun en enkelt bemærkning hertil: Vedr. lovforslagets 1, nr. 3 og 4 og Almindelige bemærkninger, punkt I punkt er det anført, atfriplejeboligleverandører, der er certificeret inden ikrafttræden af den foreslåede ændring af 5, stk. 2, senest 1. juli2016 skal ansøge om certifikation til rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a, samt at friplejeboligleverandørerne herefter som minimum skal (understreget her) certificeres til at levere personlig og praktisk hjælp efter 83 og 87 samt rehabiliteringsforløb efter 83 a. Det fremgår imidlertid af 5, stk. 2 og stk. 3 i lov om friplejeboliger og de foreslåede ændringer hertil, at certifikation alene skal omfatte levering af personlig og praktisk hjælp efter 83 og 87, samt at certifikation kan (understreget her) omfatte rehabiliteringsforløb efter 83 a. Vi undrer os over, at certifikation ikke skal omfatte rehabiliteringsforløb efter 83 a, jf. det anførte i , og vi foreslår derfor, at dette præciseres. punkt Eventuelle spørgsmål til høringssvaret kan rettes til undertegnede. Med venlig hilsen Karen Møller Christensen J u rist D KH Jupitervej Kolding Tlf.: Fax: SE nr.: I sikker web: DUK!-? er en eelveiende institution under Socialministeriet. Vi skal styrke retssikkerheden for mennesker med handicao oennem information oo rådoivnino.

10 Service 19. december 2014 DI-2o14-o9936 Deres sagsnr.: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Almene Boliger Gammel Mønt København K Danish Service Industries Federation Sendt pr. til: Høring af udkast til lov om ændring af friplejeboligloven H. c. Andersens Boulevard 18 (+45) København V Danmark service.di.dk CVR:

11 som DI Service har den 25. november 2014 modtaget udkast til ændring affriplejeboligloven, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte (ændret adgang til markedet, ophævelsen af kravet om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforhold, forenklinger m.v.) DI Service vil gerne takke for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til lovudkastet. DI Service har flere gange påpeget en række uhensigtsmæssigheder ved den nuværende lovgivning vedrørende friplejeboliger. Her tænkes især på kravet om at friplejeboligleverandøren både skal eje og drive friplejeboligen. Dette har fjernet muligheden for et samarbejde mellem private serviceleverandører med kompetencer på drift af plejeboliger og finansielle investorer for eksempel pensionsselskaber. Med den nuværende lovgivning har det ikke væit interessant for egentlige kommercielle aktører at etablere friplejeboliger, fordi rammebetingelserne har været for dårlige. På denne baggrund finder DI Service det positivt, at der med det foreliggende forslag fjernes mange af uhensigtsmæssighederne ved den nuværende lovgivning. Forslaget vil gøre det langt mere interessant for kommercielle aktører at etablere og drive friplejeboliger. De foreslåede ændringer vil være et pænt skridt på vejen til at realisere intensionen bag friplejeboligloven; nemlig at give borgerne en bedre mulighed for at vælge mellem kommunale plejehjem, selvejende plejehjem og private plejehjem, når de er visiteret til en plejehjemsplads. DI Service bifalder derfor de ændringer der fremgår af forslaget DI Service er principielt enig i at ændre afregningssystemet, så afregningsprisen for friplejeboligleverandørernes ydelser efter serviceloven fastsættes på en måde, så den nærmer sig den enkelte kommunes omkostningsniveau. Som udgangspunkt er fastsættelse af prisen en forhandling mellem kommune og leverandør, men hvis der ikke kan opnås enighed, skal beliggenhedskommunen beregne en takst på grundlag af kommunens egne gennemsnitlige langsigtede omkostninger til at levere ydelserne i egne tilbud. Med udgangspunkt i erfaringerne vedrørende beregning af kommunernes priser i forbindelse med loven om frit valg af leverandør af hjemmehjæl bør de vejledende retningslinjer for, hvad der bør medtages ved beregning af kommunens pris, præciseres. Med venlig hilsen

12 Jan Stiiskjær Chefkonsulent

13 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K 12. december 2014 Att: Karin Laursen TOC Administrerende direktør Torben Christensen Telefon Høring over forslag til lov om fripleje Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har med skrivelse af 25. november 2014 sendt udkast til lov om ændring affriplejeboligloven, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte (Ændret adgang til markedet, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenklinger m.v.) i høring. Ejendomsforeningen Danmark har drøftet forslaget med de af vores medlemmer, der ejer ejendomme, der kan blive omfattet af de nye regler. Ejendomsforeningen Danmark skal i dette høringssvar alene fokusere på den del af lovforslaget, der knytter sig til det at eje og udleje ejendomme til en friplejeboligleverandør. I forhold til den øvrige del af lovforslaget skal Ejendomsforeningen Danmark henvise til høringssvar fra Selveje Danmark. Grundlæggende er det positivt, at der nu åbnes op for, at man kan etablere friplejeboliger i lejede bygninger. Det viii mange tilfælde betyde en øget mulighed for at etablere et bredt og fleksibelt udbud af friplejeboliger. I forhold til lovforslaget vil der dog primært være tale om, at Ej endomsforeningen Danmarks medlemmer kan leje ud til ustøttede friplej eboliger. Vi er derfor generelt positive over for forslaget, herunder at det virker fornuftigt, at lej efast sættelsen sker efter lej elovens 47 a. Desuden kan vi støtte, at lejerne gives mulighed for at betale depositum eller stille bankgaranti i stedet for at indbetale et kontant depositum. Vi skal dog gøre opmærksom på, at når beboerne efter lovforslaget blive fremlejetagere, og derved får en ubetinget ret til at blive boende, hvis hovedlejekontrakten ophører, så skal det sikres, at en friplejeboligleverandør ikke kan opsige hans lej ekontrakt med en ej endomsej er med den konsekvens, at ejendomsejeren kommer til at stå med ansvaret for et antal fysisk eller psykisk plejekrævende beboere. En opgave, som en ej endomsej er hverken kan eller skal løfte. Med venlig hilsen Tobstensen Adm. direktør EENDOMSFORENNEN DANMARK Nørre Voldgade 2 I 1358 København K I I CVR-nr

14 både OA FI\c; 0< /\ R 13 EJ D Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Att: Att: sm.dk Cc: kalmbbl.dk, hhism.dk Bemærkninger til forslag om ændring af lov om friplejeboliger FOA har følgende bemærkninger til lovforslaget fremsendt den 25. no- Dato: vember 2014: Sags nummer: FDA havde som udgangspunkt gerne set, at loven om friplejehjem blev xx ophævet. Loven har påført kommunerne unødvendige ekstraomkost ninger og vanskeliggjort et optimalt offentligt tilbud, men i stedet gjort Ref.: det muligt at oprette et offentligt støttet privat alternativ. PBJE/bbn P den baggrund hilser FOA et lovforslag velkomment: der er behov for at afskaffe noget af den forskelsbehandling, der hidtil har været mel lem de kommunale og de private plejeboliger. Modsat er FOA bekymret for den mulighed for øget privatisering, lov forslaget samtidig åbner op for. Behov for ændringer Evalueringen af de gældende regler fra friplejeboliger viser klart beho vet for en ændring af reglerne, ligesom kommunernes erfaringer, som bl.a. rejst af Århus Kommune, har konkretiseret problemerne med overbetaling. Evalueringen viser, at der er betydelig forskel pa den gennemsnitlige pris for borgere i hhv. fripleje- og kommunale plejeboliger. Kortlægningen har desuden vist, at ordningen kan medføre driftsomkostninger i kommunerne knyttet til: Tidsforbrug p dialog med leverandøer i forbindelse med opstart og drift Tidsforbrug p kobling til egen visitationsmodel øgede driftsomkostninger til borgere i friplejeboliger sammen lignet med borgere i kommunale FOA Plejeboliger staunings Plads 1-3 øgede omkostninger til sygeplejeydelser i beliggenhedskommu København V nerne. Telefon Telefax Lovforslaget i få store konsekvenser for ældreplejen. Effek- ten er usikker. Kontonr

15 -2- en række punkter er FOA skeptiske overfor konsekvenserne af lov forslaget. Grundlæggende frygter FOA som nævnt en øget privatisering som følge af forslaget. Det gælder særligt konsekvenserne af følgende forslag: Forslag om fri adgang til området vil afskaffe den nuværende kvo teordning i kombination med udbud: Den nuværende ordning er problematisk blandt andet fordi, der som udgangspunkt kun bliver taget hensyn til laveste pris ved valget af le verandør. Modsat er den nye ordning en liberalisering af mulighederne for at etablere private tilbud med prisafregning svarende til reglerne for frit valg p hjemmehjæipsomrdet. Den frie etableringsret bliver endvidere suppleret af en kvote efter princippet først til mølle med til skud til årligt 225 nye boliger. Der vil her være tale om statstilskud til en øget privatisering p området. Forslag om afskaffelse af genudbud hvert 10. år samt forslag om en lokalt aftalt eller lokalt aftalt afregningspris for ydelserne i stedet for en centralt fastsat pris gennem udbud: Dette indebærer en ny centralt fastsat afregnings- og takstmodel, hvor beliggenhedskommunen som udgangspunkt skal fastsætte en pris sva rende til kommunens egne langsigtede gennemsnitsomkostninger, her under en pris for rehabiliteringsforløb. Virksomhederne (friplejehjemmene) vil samtidig f mulighed for at kunne oprette nye plejeboliger i eksisterende, lejede eller nyindkøbte lokaler. Der vil øjensynligt ikke være nogen reel begrænsning p mu lighederne for at etablere sig, blot man er certificeret til at kunne leve re ydelserne. FOA finder ikke, at den nye afregningsmodel løser problemet med un fair konkurrence mellem kommune og det private tilbud. Vi vil formo dentlig ligesom p hjemmehjælpsomrdet se en tendens til, at de tunge beboere bliver i kommunen, mens de mere friske beboere vil have overskud til at vælge det alternative fritvalgstilbud. Hermed vil gennemsnitsomkostningerne i kommunen stige og afregningsprisen til de private tilbud følge med op. Kommunen vil samtidig have vanskeligt ved at styre kapaciteten jf. iøvrigt nedenfor. Kommunerne vil have mulighed for at indgå aftaler om anvisnings ret, som alternativ til en konkurrencesituation om at tiltrække bebo erne: Kommunerne m konkret vurdere, om en anvendelse af denne anvis ningsret skal i udbud. Området vil således blive underlagt de almindeli ge udbudsregler, det vil sige den kommende udbudslov.

16 -3- En udbudsmodel p ældreplejeomrdet er generelt problematisk og omkostningskrævende for kommunen. Samtidig er der ingen evidens for, at et udbud vil give en mere effektiv løsning sammenlignet med en kommunal. Argumentet for et ønske om denne mulighed fra kommunerne er, at det vil lette styring af kapaciteten. Dette argument synes uklart. Uan set anvendelsen af anvisningsretten vil kommunen jo alligevel være underlagt muligheden for frit valg? I modsætning til ændringen p hjemmehjælpsomrdet vil udbuddet s vidt vi kan se ikke erstatte frit valgsmodellen, men blot supplerer den. Ingen økonomisk effekt? Lovforslaget vil efter FOA s vurdering kunne medføre en lang række ændringer, som kan påvirke den enkelte kommunes økonomi, styring af området, borgernes valgmuligheder og virksomhedernes vilkår. Det er derfor overraskende, at der i bemærkningerne bliver konkluderet, at der stort set ingen effekt er for parterne. Det bemærkes således, at det kun vil medføre en mindre administrativ lempelse for ejerne af de private virksomheder. De økonomiske konsekvenser for kommunerne afventer øjensynligt en forhandling med KL og er ikke med i høringsforslaget, hvor effekten i stedet er angivet til nul kroner. Med venlig hilsen Karen Stæhr Sektorformand

17 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Att: Marianne De Silva mds(limbbl.dk CL. Horing af udkast til ændring af friplejeboligloven Den 18december2014 KL har d. 25. november 2014 modtaget udkast til ændring af friplejeboligloven, lov om almene boliger m.v. og lov om individuel holigstotte (ændret Dok.ID: adgang til markedet, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afrcg- dk ningssvstemet, pantsætningsforbud, forenkling m.v.). For kommunerne er den væsentligste ændring med udkastet, at afregnings systemet ændres saledes at der ikke længere er landsdækkende takster. I stedet skal afregningsprisen for friplejeboligleverandorens ydelser efter serviceloven fastsættes på en måde, så den nærmer sig den enkelte kommunes omkostningsniveau. Herudover giver forslaget mulighed for, at kommuner og friplejeboligleverandorer kan indgå aftale om kommunal anvisningsret til friplejeboliger. Endelig vil der ikke fremadrettet være en ramme for, hvor mange friplejeboliger der kan etableres uden støtte. Der ændres imidlertid ikke i den årlige ramme på 225 boliger, hvortil der gives stotte. Sags ID: SAG Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S wwwki.dk Side 1/3 KL har gennem længere tid problematiseret, at taksten for friplejeboliger ikke følger beliggenhedskommunens omkostningsniveau. I okonomiaftalen for 2014 er det derfor aftalt at se nærmere på afregningsmodellen, og med okonomiaftalen for 2015 blev det aftalt at afprøve en ny afregningsmodel, der sikrer mere lige vilkår. KL finder det således positivt, at der med forslaget kommer en ny afreg ningsmodel for friplejeboligleverandorer, der baserer sig på den enkelte kommunes omkostningsniveau. Det er positivt, at lovforslaget imodekom tner en række af de uhensigtsmæssigheder, som KL gennem længere tid har påpeget, er ved den eksisterende afregningsmodel. Den nye afregningsmodel afspejler i høj grad de ønsker, som KL har til en fremtidig model for beregning af takster for friplejeboligleverandorer.

18 I forbindelse med afprøvningen af den nye afregningsmodel har flere kom muner tilkendegivet overfor KL, at modellen er overskuelig at anvende i praksis og giver et retvisende billede af de faktiske omkostninger i kommu nen ved plejeboligdrift. Flere kommuner har ligeledes tilkendegivet, at den foreslåede model er en væsentlig forbedring af den eksisterende lovgivning. KL hilser derfor den nye afregningsmodel for friplejeboliger velkommen. Endvidere finder KL det positivt, at den nye afregningsmodel giver mulig hed for at aftale en pris mellem beliggenhedskommunen og friplejeboligle verandoren. Det øger fleksibiliteten i adgangen til boligerne. Der kan være specielle målgrupper, som friplejeboligleverandoren har specialiseret sig i, hvor dette giver god mening. En udfordring i forbindelse med afregningen er, at sundhedslovsydelser ikke er underlagt lov om friplejeboliger. Problemstillingen vedrører imidler tid ikke kun friplejeboliger, men gør sig også gældende i forhold til, at der i dag ikke er regler for mellemkommunal refusion på ydelser efter sundheds loven. KL opfordrer til, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tager kontakt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse mcd henblik på at etablere regler om betaling for sundhedsvdelser leveret til beboere i friplejeboliger. Med lovforslaget ændres der ikke ved, at etablering af friplejeboliger god kendes centralt og ikke i dialog med beliggenhcdskommunen. Dette udfor drer kommunerne, da en kommune i praksis kan nedlægge et tilbud for at kapacitetstilpasse, hvorefter der oprettes en friplejebolig. Herudover medfø rer det, at i det tilfælde hvor en friplejeboligleverandør går konkurs, står b eliggenhedskommunen med forsyningsforpligtelsen til de berørte borgere. I modsætning til en lignende situation på fritvalgsområdet, er dette en risi ko, som kommunalbestyrelsen ikke selv har valgt at påtage sig. Lovforslaget giver imidlertid mulighed for, at kommuner og friplejeboligleverandorer frivilligt kan indgå en aftale om kommunal anvisningsret til et antal boliger. Dette har været ønsket af både kommunerne og friplejeboligleverandorerne. Lovforslaget imødekommer således en del af uhensigtsmæssighederne ved den nuværende lovgivning, men KL havde gerne set, at man var gået endnu længere, og at der således med lovforslaget blev stillet krav om, at oprettel sen af fnplejeboliger skal ske i dialog og samarbejde med beiggenheds kommunen. Med lovforslaget løses ikke de udfordringer, der eksisterer i form af, at fri plej eboliger kan etableres udenom kornmunalb estyrelsen, men KL vurderer samlet set, at forslaget er en væsentlig forbedring af den nuværende model. Særligt ser KL frem til den nye afregningsmodel og muligheden for kom munalanvisningsret til et antal friplejeboliger.. 7

19 3

20 Høringssvar fra Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune vedr. udkast til lov om ændring af friplejeboligloven Sundhed og Omsorg har en række bemærkninger til lovudkastet om æn dring af friplejeboligloven angående triplejeboligers etablering, afregning, en kommunalanvisningsret, bortfald af genudbud efter 10 år samt servicelovens nye rehabiliteringsparagraf. Overordnet forventes det, at den lettere adgang til at etablere friplejeboliger vil føre til etableringen at flere friplejeboliger. Et nyt afregningssystem fastsættes ikke i loven, men at socialministeren. Det er dog nødvendigt med nogle klarere rammer for atregningssystemet i selve loven. Der bør arbejdes for, at også allerede etablerede friplejeboliger over går til et nyt atregningssystem. Der bør endvidere i loven være klarere rammer for reglerne for kommuner nes anvisningsret til friplejeboliger. Ophævelse at krav om gen udbud føre til mindre konkurrence mellem friple jeboligleverandører, hvilket er uheldigt. Endelig er det uklart i hvilket omfang friplejeboligleverandører kan klage over kommunens visitation, herunder særligt den nye rehabiliteringsparagraf 83a og om klager har opsættende virkning. 10. december 2014 Side 1 at5 SUNDHED OG OMSORG økonomi Aarhus Kommune økoriomistab Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Telefon: Direkte teleton: Telefax: Direkte www. aarh us.d k Sagsbehandler: Peter Adoltsen Løhmann Etablering Lovudkastet vil overordnet gøre det væsentligt nemmere at etablere fripleje boliger. Dette vil yderligere, og helt grundlæggende, udtordre det kommuna le selvstyres rettigheder og muligheder tor at kunne bestemme, hvor mange plejeboliger der skal være i en kommune. Særligt mindre og økonomisk ud fordrede kommuner kan derfor få svært ved at opnå en budgetmæssig ba lance ved at tilpasse sin plejeboligkapacitet. Kommunen risikerer, at de lukkede plejeboliger genopstår som triplejeboli ger, særligt hvor det er svært at afhænde de tidligere kommunale bygninger, fordi friplejeboligleverandører nu får mulighed for at leje sig ind. Fænomenet er kendt fra skolelukninger, hvor en lukket kommunal skole efterfølgende bliver til en privat triskole, som kommunen skal finansiere størstedelen at. Åbningen af fx 40 friplejeboliger vejer selvsagt tungere i en mindre kommu ne, hvor der samlet set måske kun er kommunale plejeboliger. Det er samtidig i mindre kommuner, at der hidtil er etableret forholdsvis flest friplejeboliger (fx Odder, Billund, Ringkøbing-Skjern, Thisted, Middelfart, Holbæk). Dette øger den økonomiske udfordring for disse kommuner, da

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv.

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Att.: Karin Laursen 15. december 2014 Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Selveje Danmark har

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis.

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Et moderne velfærdssamfund sætter borgeren i centrum og tilbyder fleksible muligheder for at vælge de

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi)

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi) Til Energistyrelsen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.M.B.A. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Tlf +45 7630 8000 (sendt pr. e-mail til ens@ens.dk, cc: ld@ens.dk) www.geotermi.dk Cvr-nr. 32 33 03 71 Fælles

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat Til: Christian V Therkelsen (cvt@mbbl.dk) Fra: Danmarks Lejerforeninger (dl@dklf.dk) Titel: Re: Høring - Lovforslag om ændring af boligreguleringsloven og planloven (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål)

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bi.dk, email bl@bl.dk 14. januar 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Høring ændrede regler om ajourføringsgebyrer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen?

Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Debatmøde AAU Sydhavnen 4. december 2014, København Baggrund 2012:

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere