LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

2 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1. januar Planloven samler og erstatter bestemmelser fra en række tidligere planlægningslove. Lands- og regionplanloven, kommuneplanloven, lov om ekspropriation til byudvikling, by- og landzone loven samt (delvist) lov om sommerhuse og camping. Planloven skal bl.a. sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. KOMMUNEPLAN Kommuneplanen er en plan for hele kommunes udvikling. Planen er desuden en oversigt over, hvor der skal være boliger, erhverv, centre, grønne områder, veje osv. Kommuneplanen fastlægger rammerne for indholdet i de mere detaljerede lokalplaner. Kommuneplanen udarbejdes indenfor rammerne af en godkendt regionplan. Byrådet skal arbejde for kommuneplanens gennemførelse. Struer Kommunes Byråd har den 14. august 2001 vedtaget Kommuneplan KOMMUNEPLANENS RAMMEBESTEMMELSER Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Rammerne udgør således et supplement til og en uddybning af bestemmelserne i kommuneplanens hovedstruktur. i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunen kan bruge sin ret til at udarbejde en lokalplan, når Byrådet ønsker at inddrage borgerne i de ændringer, der skal ske og dermed få informeret og engageret borgerne. Byrådet kan således høre borgernes synspunkter, ændringsforslag og gode idéer, inden lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplaner tinglyses på de enkelte berørte ejendomme. BYPLANVEDTÆGT Byplanvedtægter modsvares efter kommuneplanlovens ikrafttræden af lokalplaner. Eksisterende byplanvedtægter vil med tiden blive afløst af lokalplaner. Byplanvedtægter er ligesom lokalplaner tinglyst på de enkelte ejendomme. BY- OG LANDZONE SAMT SOMMERHUSOMRÅDE Byzoner er områder, som er udlagt til bymæssig bebyggelse. Landzoner er områder, der hovedsageligt benyttes til landbrug, skovbrug og fiskeri. Sommerhusområder er områder udlagt til sommerhusbebyggelse. LOKALPLAN Lokalplanen er den detaljerede plan, der fortæller, hvad der skal ske i de enkelte områder i kommunen, f.eks. om arealers anvendelse, bygningers placering osv. Kommunen har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan. Kommunen har pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder større nedrivninger. Pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning, samt borgernes indsigt og indflydelse på planlægningen. Lokalplanerne skal udarbejdes efter retningslinier givet i kommuneplanen, og de skal i øvrigt være

3 INDHOLD 1 INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OFFENTLIGHEDSPERIODE LOKALPLANENS OPBYGNING 7 2 EKSISTERENDE FORHOLD OMRÅDETS AFGRÆNSNING OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD TERRÆNFORHOLD OMRÅDETS ANVENDELSE OMRÅDETS BEBYGGELSE 9 3 IDÉ OG INDHOLD LOKALPLANENS HOVEDDISPONERING TRAFIKBETJENING BEBYGGELSENS OMFANG OG KARAKTER UBEBYGGEDE AREALER 12 4 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLAN 2005 FOR RINGKJØBING AMT STRUER KOMMUNEPLAN LOKALPLANER FORURENINGSFORHOLD BESKYTTEDE NATURTYPER MUSEUMSLOVEN FORSYNING SERVITUTGENNEMGANG MILJØVURDERING LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 15 6 BESTEMMELSER 17 1 LOKALPLANENS FORMÅL 19 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 19 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 19 4 UDSTYKNINGER 19 5 VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKERING 19 6 BYGGERIETS OMFANG OG PLACERING 20

4 INDHOLD 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 20 8 UBEBYGGEDE AREALER 20 9 TEKNISKE INSTALLATIONER FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER OPHÆVELSE AF LOKALPLANER 21 VEDTAGELSESPÅTEGNING 23 Lokalplanens juridiske del udgøres alene af lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag. Kortbilag er ikke målfaste, hvor målforhold ikke er påført.

5 R E D E G Ø R E L S E

6 LUFTFOTO AF LOKALPLANOMRÅDET KAPITEL 1 6

7 1 INDLEDNING 1.1 LOKALPLANENS BAG- GRUND Udarbejdelse af en lokalplan for erhvervsområdet ved Christiansborgvej er sket med baggrund i ønske fra virksomheden Humlum Brød om at udvide med et areal, der ligger mellem erhvervsområdet og Hjermvej. Arealet ligger i landzone og er ikke omfattet af en lokalplan. 1.2 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplan nr. 294 skal danne det planlægningsmæssige grundlag for den fremtidige anvendelse af hele lokalplanområdet til erhvervsformål. Størstedelen af området omfattet af denne lokalplan er allerede lokalplanlagt. For den sydlige del af området gælder en Partiel byplanvedtægt, hvilket er en ældre form for lokalplan. Udover at der med lokalplan nr. 294 lokalplanlægges for et mindre areal, der ikke tidligere har været lokalplanlagt, sker der en opdatering af de gældende planers bestemmelser. Lokalplanen giver regulerende bestemmelser for områdets anvendelse, byggeriets omfang, udformning og placering, adgangsforhold og parkering. Der angives bestemmelser for vejadgang til ejendommene indenfor lokalplanområdet og bestemmelser for anvendelse af arealet langs Hjermvej, herunder etablering af cykelsti. 1.4 LOKALPLANENS OPBYG- NING Lokalplanen er inddelt i to dele bestående af en redegørelse og bestemmelserne. Bestemmelserne, der fremgår af den bagerste del af lokalplanen er juridisk bindende, og tinglyses på de enkelte ejendomme. Redegørelsen fungerer som den forklarende del af lokalplanen. I redegørelsen informeres om hensigten med lokalplanen, de eksisterende forhold i området og hvilke forhold der kan have betydning for lokalplanens gennemførelse. Den regulering af området, der finder sted med lokalplanens bestemmelser, er også beskrevet i redegørelsen og kan således underbygge, hvilke hensigter der ligger bag lokalplanens bindende bestemmelser. REDEGØRELSEN 1.3 OFFENTLIGHEDSPERIODE For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for indflydelse, fremlægger Byrådet et forslag til lokalplan i mindst otte uger. Forslag til lokalplan nr. 294 har derfor været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. august til den 21. oktober Indkomne høringssvar har været inddraget i forbindelse med den politiske behandling. 7

8 HAUBOVÆNGET LOKALPLANOMRÅDETS PLACERING HJERMVEJ SOFIENLUNDVEJ HAUBOPARKEN KAPITEL 2 CH RISTIANSBORGVEJ SKOLEVEJ MØLLEVANGS ENGVEJ STATIONSVEJ VESTRE HOVEDGADE JERNBANEVEJ VILLEMOESVEJ VESTERVANG KIRKEVEJ GARTNERVEJ LINDEVÆNGET BJERR EGÅRDSPARKEN JEGBJERGVEJ LOKALPLANOMRÅDE 8

9 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 OMRÅDETS AFGRÆNSNING Området afgrænses som vist med rødt på kortet på modstående side. Lokalplanområdet grænser mod vest op til Hjermvej og mod syd op til Vestre Hovedgade. Mod nord og delvist mod øst ligger dyrkede marker. Mod øst i den sydlige del af området grænser lokalplanområdet op mod boldbaner og beboelsesbygninger. 2.2 OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD Lokalplanområdet omfatter ialt ca m 2 hvoraf størstedelen ligger i byzone. En mindre del, ca m 2, ligger i landzone og overføres ved lokalplanens vedtagelse til byzone. 2.3 TERRÆNFORHOLD Lokalplanområdet er fladt og uden nogen særlige terrænforskelle. En lille bæk i en lavning, løber tværs over lokalplanområdet. I den nordlige del af lokalplanområdet ligger et vandhul omgivet af pilesump. 2.4 OMRÅDETS ANVENDELSE Området er udlagt til erhvervsområde og er kun delvist udbygget. Den nordlige del af området er dyrkede landbrugsarealer. Den eksisterende lokalplan og byplanvedtægt for området giver mulighed for, at der på hver ejendom kan opføres eller indrettes én bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, partner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Der ligger i dag syv boliger indenfor området og særligt den sydlige del af området anvendes således som et blandet erhvervsog boligområde, dog med hovedvægt på erhvervsområde. Der er en del store træer i området, hvilket får området til at fremstå grønt og indbydende. 2.5 OMRÅDETS BEBYGGELSE Muligheden for at etablere en bolig i tilknytning til den enkelte erhvervsvirksomhed har medført, at bebyggelsen fremstår meget varieret i både størrelse og udseende. I området findes både mindre virksomheder med egen bolig og større virksomheder uden bolig tilknyttet. Boligerne fremstår stort set som huse i et parcelhusområde. REDEGØRELSEN To forskelligartede virksomheder på Christiansborgvej. Til venstre for hegnet ses en vognmandsvirksomhed med tilknyttet bolig og til højre Humlum Brød, hvortil der ikke er tilknyttet en bolig. 9

10 KAPITEL 2 10

11 3 IDÉ OG INDHOLD 3.1 LOKALPLANENS HOVED- DISPONERING Den sydlige del af lokalplanområdet er bebygget og består af en blanding af erhverv og erhverv med tilknyttet bolig. Den nordlige del af lokalplanområdet ligger som dyrkede marker. De enkelte ejendomme ligger på øst- og vestsiden af Christiansborgvej, som fungerer som områdets fordelingsvej. Med lokalplanen udlægges området til erhvervsformål såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. Muligheden for at etablere boliger i tilknytning til erhverv indenfor lokalplanområdet bliver fjernet. Læs mere herom under afsnit TRAFIKBETJENING VEJADGANG Adgangen til de enkelte grunde indenfor lokalplanområdet sker primært via Christiansborgvej. To parceller, Hjermvej 67 og 69, har ved lokalplanens udarbejdelse adgang via Hjermvej. Ved ændret anvendelse af den enkelte ejendom, skal vejadgangen ændres til Christiansborgvej. Begrundelsen herfor er af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Hastigheden er højere på Hjermvej end på Christiansborgvej og Christiansborgvej har til formål, at fungere som adgangsvej til erhvervene i området. Ejendommene Vestre Hovedgade 36 og 40, kan fortsat anvende eksisterende adgang fra Vestre Hovedgade. Vestre Hovedgade er for gennemgående trafik, men med hastighed for bymæssig bebyggelse. Christiansborgvej kan forlænges som det fremgår af bilag 2. Vejudlæg skal være 12 meter bredt PARKERING Bestemmelser fastsætter, at al parkering af virksomhedens, leverandørers, personalets og gæsters køretøjer skal ske på egen grund. Parkering på områdets veje skal ske efter retningslinier i den til enhver tid gældende Parkeringsbekendtgørelse for Struer Kommune CYKELSTI Af kortbilag 2 fremgår det, hvor der kan etableres cykelsti indenfor lokalplanens område. Cykelstien langs Hjermvej skal etableres mellem vejen og byggelinien beskrevet i afsnit NEDLÆGGELSE AF VEJ I lokalplanområdets sydvestlige del ligger et vejareal, der tidligere har indgået som en del af Hjermvej. Vejen fungerer i dag som cykelsti. Vejen kan nedlægges ifølge lokalplanens 5.3. Når hel eller delvis nedlæggelse af en vej er forudsat i en lokalplan, kan vejbestyrelsen, ifølge 91, stk. 3 i Lov om offentlige veje, frit råde over vejarealet. 3.3 BEBYGGELSENS OMFANG OG KARAKTER STØRRELSE OG PLACERING Lokalplanens bestemmelser fastsætter, at de enkelte grunde må bebygges med en bebyggelsesprocent på maksimalt 50. Det samlede rumfang af bygninger på hver ejendom må ikke overstige 3m 3 pr. m 2 grundareal. Hvad angår højde må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade hæves mere end 12 meter over det omgivende terræn, bortset fra visse bygningsdele m.v., som er nødvendige af hensyn til virksomhedens indretning eller drift. På kortbilag 2 er der indtegnet byggelinier i en afstand af 10 meter fra skel mod Hjermvej, Christiansborgvej og Vestre Hovedgade. Over de sydligste ca. 50 meter langs Hjermvej udvides byggelinien gradvis til at være 15 meter ned mod Vestre Hovedgade. Der må ikke placeres bebyggelse mellem vejen og byggelinien ARKITEKTUR Til udvendige bygningssider og tagflader må der ikke anvendes materialer, der virker skæmmende i forhold til erhvervsområdets REDEGØRELSEN 11

12 KAPITEL 3 arkitektur og omgivelserne i øvrigt. Bygningernes facader skal kunne opfattes som en arkitektonisk helhed. Facadeskiltning skal udformes, så den indgår i byggeriets arkitektur. Vinduer og døre må ikke tildækkes af oplag, vinduesfilm, reklame eller lignende TILKNYTTET BOLIG Som beskrevet i afsnit 2.4 giver lokalplan nr. 157 og Partiel byplanvedtægt nr. 25, der aflyses for området ved vedtagelse af denne lokalplan, mulighed for, at der på hver ejendom kan opføres eller indrettes én bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, partner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Denne mulighed sløjfes med lokalplan nr. 294 og der gives således ikke mulighed for at opføre nye boliger indenfor området. Grunden hertil er, at der ligger potentielle konflikter i, at der ligger boliger tæt op af erhvervene. Udviklingen af erhvervene kan blive kompliceret eller hindret, når der ligger boliger indenfor området. Området er et erhvervsområde og erhvervene skal kunne udvikle sig. De eksisterende boliger, der er oprettet lovligt, falder ind under begrebet eksisterende lovlig anvendelse. Boligerne kan derfor benyttes som hidtil. Der kan også bygges til sålænge det f.eks. ikke medfører overskridelse af den fastsatte bebyggelsesprocent. Brænder en eksisterende bolig kan den i princippet opføres igen, men det bør i så tilfælde overvejes, at flytte bolig til et boligområde. Eksisterende boliger må ikke udstykkes til selvstændig ejendom. 3.4 UBEBYGGEDE AREALER Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstning eller lignende fremstå plejede og vedligeholdte, så de giver et ordentligt indtryk. Arealerne mellem Hjermvej og Vestre Hovedgade og byggelinierne, vist på kortbilag II og beskrevet i 6.4, skal ligge som grønt område med græs og mindre grupper af løvfældende træer og buske. Arealerne må ikke anvendes til parkering, reklame, skiltning, udstilling af produkter, oplag af materialer og lignende. Udendørs oplag må finde sted i direkte tilknytning til bygninger eller i dertil indrettede tæt hegnede eller beplantede gårdarealer. Det skal med beplantning, hegn eller lignende sikres, at oplæg ikke er synligt udenfor grunden og dermed ikke virker skæmmende overfor naboer eller fra vej og sti. Der udlægges et 5 meter bredt beplantningsbælte langs områdets grænse mod øst som vist på kortbilag 2. Beplantningsbæltet har til formål at danne en afgrænsning mellem erhvervsområdet og området øst herfor. Eventuelle trådhegn skal etableres på egen grund og må ikke være højere end to meter. Ved etablering af trådhegn skal der parallelt hermed etableres et levende hegn i skel. Det levende hegn skal kunne vokse til minimum samme højde som trådhegnet, så det ikke er synligt fra naboejendom, vej eller sti. Beplantning af ubebyggede arealer påhviler grundejerne. 12

13 4 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 4.1 REGIONPLAN 2005 FOR RINGKJØBING AMT Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2005 for Ringkjøbing Amt. 4.2 STRUER KOMMUNEPLAN Lokalplanområdet er omfattet af rammeområderne 4.E.1 og 4.E.2 i Struer Kommuneplan Af kommuneplanen fremgår følgende: Lokalplaner, der træffer bestemmelser for områderne 4.E.1 og 4.E.2 skal sikre: at områdernes anvendelse fastlægges til erhvervsformål såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed, højest 50% af den enkelte grund må bebygges, det samlede rumfang af bygninger på hver ejendom ikke overstiger 3m 3 pr. m 2 grundareal, intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade hæves mere end 12 m over det omgivende terræn, bortset fra visse bygningsdele m.v., som er nødvendige af hensyn til virksomhedens indretning eller drift, og områderne opdeles på en sådan måde, at eventuelle miljøgener minimeres. 4.3 LOKALPLANER Den sydlige del af lokalplanområdet er omfattet af Partiel byplanvedtægt nr. 25 vedtaget af Struer Byråd i 1975 og den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 157 vedtaget af Struer Byråd i Ved endelig vedtagelse af lokalplan nr. 294 ophæves lokalplan nr. 157 og den del af Partiel byplanvedtægt nr. 25, der er omfattet af nærværende lokalplan. 4.4 FORURENINGSFORHOLD Der skal gøres opmærksom på 70 og 71 i Lov om forurenet jord. 70. Såfremt kommunalbestyrelsen modtager underretning om en jordforurening, skal kommunalbestyrelsen underrette regionsrådet herom. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, såfremt der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden, jf. 71 stk Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Stk. 2. Arbejdet må først genoptages 4 uger efter, at regionsrådet har modtaget underretning om den konstaterede forurening, medmindre regionsrådet forinden skriftligt har meddelt, at det ikke agter at træffe afgørelse om, at det pågældende areal skal kortlægges, eller at grundlaget for arealets kortlægning ikke er ændret. Stk. 3 Hvis regionsrådet inden udløbet af den i stk. 2 nævnte frist giver skriftlig meddelelse om, at det agter at træffe afgørelse om, at det pågældende areal skal kortlægges, eller at grundlaget for arealets kortlægning er ændret, må arbejdet ikke genoptages, før regionsrådet har givet underretning om kortlægning eller om ændring af kortlægningen, og der, hvis arbejdet er omfattet af krav om tilladelse efter 8, er meddelt sådan tilladelse eller foretaget nødvendig revision af en tidligere meddelt tilladelse. Stk. 4 Regionsrådet underretter samtidig kommunalbestyrelsen og den stedlige arbejdstilsynsmyndighed om meddelelser efter stk. 2 og 3. REDEGØRELSEN 13

14 KAPITEL BESKYTTEDE NATURTYPER Ved eventuel ønske om nedlæggelse af vandhullet, der ligger i den nordlige del af lokalplanområdet, skal der søges om tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven. En eventuel tilladelse vil stille krav om etablering af en såkaldt erstatningsbiotop, dvs. et nyt vandhul, der vil kunne fungere som levested for bl.a. stor vandsalamander. Erstatningsvandhullet kan eventuel etableres øst for lokalplanområdet. 4.6 MUSEUMSLOVEN I forbindelse med høring af lokalplanen har Holstebro Museum gjort opmærksom på, at der indenfor det område som lokalplanen omfatter tidligere er registreret fortidsminder. Bedømt ud fra de allerede kendte fund samt de topografiske forhold er det Holstebro Museums vurdering, at der ved byggemodning og andre anlægsarbejder er risiko for, at man kan støde på fortidsminder, som ikke tidligere er registreret. Sådanne forekomster er jf. Museumslovens 27, stk. 2 beskyttet og kan forlanges undersøgt i det omfang, de berøres af anlægsarbejdet, med risiko for at dette forsinkes eller må udsættes. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til nærmeste kulturhistoriske museum, med arkæologisk ansvarsområde. Efter museets opfattelse vil man i væsentlig grad kunne afværge en sådan situation ved at foretage en frivillig arkæologisk forundersøgelse. I så tilfælde bedes bygherren henvende sig til museet, som vil udarbejde et budget for prøvegravningen. Forundersøgelsen kan føre frem til egentlige udgravninger. 4.7 FORSYNING KLOAK Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan VARME Lokalplanområdet er udlagt til fjernvarme og forsynes af Struer Forsyning Fjernvarme A/S EL Området forsynes af NOE (Nordvestjysk Elforsyning) VAND Lokalplanområdet er i Vandforsyningsplanen for Struer Kommune af 20. marts 1997 omfattet af forsyningsområde 3, der forsynes af det private Hjerm Vandværk. 4.8 SERVITUTGENNEMGANG Der er foretaget servitutgennemgang ved landinspektør. Gennemgangen har vist at der ikke er behov for ophævelse af servitutter i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen. 4.9 MILJØVURDERING I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af lokalplanforslaget, for at vurdere hvorvidt gennemførelsen af planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har Struer Byråd besluttet, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Byrådets beslutning samt baggrunden herfor er uddybet i screeningsbeslutningen, der har været vedlagt som bilag til lokalplanforslaget. I høringsperioden, den 26. august til den 21. oktober 2008, er der ikke indkommet indsigelser mod Byrådets beslutning om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af lokalplan nr HABITATDIREKTIVETS BILAG IV I den nordlige del af lokalplanområdet, i et areal med marker i omdrift, ligger et vandhul omgivet af pilesump. I forbindelse med screeningen er der foretaget en vurdering af lokalplanens påvirkning af arter på habitatdirektivets bilag IV. Samlet set vurderes det, at ingen bilag IVarter i området vil blive negativt påvirket af projektet, men at spredningsmulighederne for stor vandsalamander til projektområdet vil blive forringede, såfremt vandhullet sløjfes. Den negative virkning for stor vandsalamander kan imødegås ved etablering af erstatningsbiotop for stor vandsalamander. 14

15 4.10 LOKALPLANENS RETSVIRK- NINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning, 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilveje bringelse af en ny lokalplan. Lokalplanens juridiske del udgøres alene af lokalplanens be stemmelser med tilhørende kortbilag. REDEGØRELSEN 15

16 KAPITEL 4 16

17 BESTEMMELSER

18 HAU BOVÆNGET LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING HJER MVEJ SOFIENLUNDVEJ KAPITEL 6 HAUBOPARKEN CH RISTIANSBORGVEJ SKOLEVEJ STATIONSVE VESTRE HOVEDGAD VILLEMOESVEJ VESTERVANG KIRKEVEJ GARTNERVEJ L BJERREGÅRDSPARKEN JEGBJERGVEJ 18

19 6 BESTEMMELSER FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANSBORGVEJ I HJERM Iht. Lov om planlægning (lovbestemmelse nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanens formål er: at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsområde, at angive bestemmelser for placeringen, karakteren og omfanget af ny bebyggelse, at angive bestemmelser for vejadgang til ejendommene i området, og at angive bestemmelser for anvendelse af arealet langs Hjermvej, herunder etablering af cykelsti. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2 og omfatter matr. nr. 1af, 1h, 1g, 4a, 4ay, 4bp, 4cb, 4ci, 4ck, 4cl, 4cn, 4co, 4cp, 4cq, 4cv og 5l og del af matr. nr. 1b, 3b og 4cu, Hjerm Hede, Hjerm samt alle parceller, der efter datoen for lokalplanens tinglysning udstykkes fra de nævnte ejendommes arealer indenfor lokalplanområdet. 2.2 Størstedelen af lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone. En mindre del ligger i landzone og overføres ved lokalplanens vedtagelse til byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Grunde må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end m Udstykning indenfor området må kun foretages efter tilladelse fra Struer Kommune. 4.3 Eksisterende boliger må ikke udstykkes til selvstændig ejendom. 4.4 Boligen på ejendommen Christiansborgvej 1 er opført som selvstændig bolig uden tilknyttet erhverv og kan opretholdes som sådan. 5 VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKERING 5.1 Adgang til de enkelte grunde skal ske via Christiansborgvej. Ejendommene Vestre Hovedgade 36 og 40, henholdsvis matr. nr. 4a og 4bp, Hjerm Hede, Hjerm kan fortsat anvende eksisterende adgang fra Vestre Hovedgade. 5.2 Christiansborgvej kan forlænges som angivet på kortbilag 2 med et vejudlæg i en bredde af 12 meter. 5.3 Cykelstien i lokalplanområdets sydvestlige del kan nedlægges. 5.4 På arealet mellem Hjermvej og byggelinien beskrevet i 6.4, kan der etableres en cykelsti. Stiens placering fremgår af kortbilag Nord for skel til matr. nr. 4ay, Hjerm Hede, Hjerm kan der etableres en cykelsti. Stiens placering fremgår af kortbilag Al parkering af virksomhedens, leverandørers, personalets og gæsters køretøjer skal ske på egen grund. 5.7 Parkering på områdets veje skal ske BESTEMMELSER 19

20 KAPITEL 6 efter retningslinier i den til enhver tid gældende Parkeringsbekendtgørelse for Struer Kommune. 6 BYGGERIETS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelsesprocenten på den enkelte grund må ikke overstige Det samlede rumfang af bygninger på hver ejendom må ikke overstige 3m 3 pr. m 2 grundareal. 6.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må hæves mere end 12 meter over det omgivende terræn, bortset fra visse bygningsdele m.v., som er nødvendige af hensyn til virksomhedens indretning eller drift. 6.4 Der udlægges byggelinie som det fremgår af kortbilag 2 langs Hjermvej, Christiansborgvej og Vestre Hovedgade. Der må ikke placeres bebyggelse mellem vejen og byggelinien. Byggelinier ligger 10 meter fra skel mod vej. Over de sydligste ca. 50 meter langs Hjermvej udvides byggelinen gradvis til at være 15 meter ned mod Vestre Hovedgade. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Til udvendige bygningssider og tagflader må ikke anvendes materialer, der virker skæmmende i forhold til erhvervsområdets arkitektur og omgivelserne i øvrigt. 7.2 Bygningernes facader skal kunne opfattes som en arkitektonisk helhed. 7.3 Facadeskiltning skal udformes, så den indgår i byggeriets arkitektur. 7.4 Vinduer og døre må ikke tildækkes af oplag, vinduesfilm, reklame eller lignende. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstning eller lignende fremstå plejede og vedligeholdte, så de giver et ordentligt indtryk. 8.2 Arealerne mellem Hjermvej og Vestre Hovedgade og byggelinierne, vist på kortbilag II og beskrevet i 6.4, skal ligge som grønt område med græs og mindre grupper af løvfældende træer og buske. Arealerne må ikke anvendes til parkering, reklame, skiltning, udstilling af produkter, oplag af materialer og lignende. 8.3 Udendørs oplag må finde sted i direkte tilknytning til bygninger eller i dertil indrettede tæt hegnede eller beplantede gårdarealer. Det skal med beplantning, hegn eller lignende sikres, at oplag ikke er synligt udenfor grunden og dermed ikke virker skæmmende overfor naboer eller fra vej og sti. 8.4 Der udlægges et 5 meter bredt beplantningsbælte langs områdets grænse mod øst som vist på kortbilag 2. Beplantningen må kun bestå af løvtræer. 8.5 Eventuelle trådhegn skal etableres på egen grund og må ikke være højere end to meter. Ved etablering af trådhegn skal der parallelt hermed etableres et levende hegn i skel. Det levende hegn skal kunne vokse til minimum samme højde som trådhegnet, så det ikke er synligt fra naboejendom, vej eller sti. 8.6 Beplantning af ubebyggede arealer påhviler grundejerne. 9 TEKNISKE INSTALLATIONER 9.1 Der må på området opstilles de nødvendige tekniske installationer såsom transformerstationer m.m., når disse indpasses i områdets ka- 20

21 rakter. Dette kan ske ved eksempelvis indhegning med hækbeplantning eller espalier. 10 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING 10.1 Ny bebyggelse i området må ikke tages i brug, før tilslutning til Struer Forsyning Fjernvarme A/S er foretaget. Byrådet har dog pligt til at dispensere fra denne bestemmelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihuse. 11 TILLADELSER ELLER DIS- PENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 11.1 Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Holstebro Museum I områder omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 må der ikke foretages ændringer i terrænet, herunder etablering af bebyggelse, beplantning, hegning mv. uden forudgående dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. BESTEMMELSER Nedlæggelse af vandhullet i den nordlige del af lokalplanområdet kræver således tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven. I en eventuel tilladelse vil der blive stillet krav om etablering af en såkaldt erstatningsbiotop. 12 OPHÆVELSE AF LOKAL- PLANER Ved endelig vedtagelse af lokalplan nr. 294 ophæves lokalplan nr. 157 og den del af Partiel byplanvedtægt nr. 25, der er omfattet af lokalplan nr

22 KAPITEL 6 22

23 VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslaget vedtaget til offentlig fremlæggelse. Struer Byråd, den 19 / Martin Merrild Borgmester Claus Damgaard Kommunaldirektør I henhold til 27 i Lov om planlægning vedtages foranstående endeligt. Struer Byråd, den 16/ Martin Merrild Claus Damgaard Borgmester Kommunaldirektør BESTEMMELSER 23

24 3b 1af 1h 1b 1g 4cv 4ay 4cu 4cn 5l 4co 4ck 4cp 4cq 4bp 4cb 4ci 4cl 4a LOKALPLANGRÆNSE STRUER KOMMUNE PLANAFDELINGEN ØSTERGADE STRUER DECEMBER 2008 BILAG 1 MATRIKELKORT IKKE MÅLFAST

25 SOFIENLU HAUBOVÆNGET HAUBOPARKEN CHRISTIANSBORGVEJ HJERMVEJ VESTRE HOVEDG JEGBJERGVEJ LLEMOESVEJ LOKALPLANGRÆNSE SØ STRUER KOMMUNE PLANAFDELINGEN ØSTERGADE STRUER DECEMBER 2008 FORLÆNGELSE AF CHRISTIANSBORGVEJ CYKELSTI 5 METER BREDT BEPLANTNINGSBÆLTE BYGGGELINIE 10 METER FRA SKEL MOD VEJ Over de sydligste ca. 50 meter langs Hjermvej udvides byggelinen gradvis til at være 15 meter ned mod Vestre Hovedgade. BILAG 2 OMRÅDEINDDELING IKKE MÅLFAST

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

PLAN, BYG og ERHVERV. LOKALPLAN nr. 2014-42. Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014. forslag

PLAN, BYG og ERHVERV. LOKALPLAN nr. 2014-42. Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014. forslag PLAN, BYG og ERHVERV LOKALPLAN nr. 2014-42 Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014 forslag Odsherred Kommune er udarbejdet af Plan og Udvikling, Odsherred Kommune, i nært samarbejde med Odsherred Forsyning

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere