LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

2 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1. januar Planloven samler og erstatter bestemmelser fra en række tidligere planlægningslove. Lands- og regionplanloven, kommuneplanloven, lov om ekspropriation til byudvikling, by- og landzone loven samt (delvist) lov om sommerhuse og camping. Planloven skal bl.a. sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. KOMMUNEPLAN Kommuneplanen er en plan for hele kommunes udvikling. Planen er desuden en oversigt over, hvor der skal være boliger, erhverv, centre, grønne områder, veje osv. Kommuneplanen fastlægger rammerne for indholdet i de mere detaljerede lokalplaner. Kommuneplanen udarbejdes indenfor rammerne af en godkendt regionplan. Byrådet skal arbejde for kommuneplanens gennemførelse. Struer Kommunes Byråd har den 14. august 2001 vedtaget Kommuneplan KOMMUNEPLANENS RAMMEBESTEMMELSER Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Rammerne udgør således et supplement til og en uddybning af bestemmelserne i kommuneplanens hovedstruktur. i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunen kan bruge sin ret til at udarbejde en lokalplan, når Byrådet ønsker at inddrage borgerne i de ændringer, der skal ske og dermed få informeret og engageret borgerne. Byrådet kan således høre borgernes synspunkter, ændringsforslag og gode idéer, inden lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplaner tinglyses på de enkelte berørte ejendomme. BYPLANVEDTÆGT Byplanvedtægter modsvares efter kommuneplanlovens ikrafttræden af lokalplaner. Eksisterende byplanvedtægter vil med tiden blive afløst af lokalplaner. Byplanvedtægter er ligesom lokalplaner tinglyst på de enkelte ejendomme. BY- OG LANDZONE SAMT SOMMERHUSOMRÅDE Byzoner er områder, som er udlagt til bymæssig bebyggelse. Landzoner er områder, der hovedsageligt benyttes til landbrug, skovbrug og fiskeri. Sommerhusområder er områder udlagt til sommerhusbebyggelse. LOKALPLAN Lokalplanen er den detaljerede plan, der fortæller, hvad der skal ske i de enkelte områder i kommunen, f.eks. om arealers anvendelse, bygningers placering osv. Kommunen har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan. Kommunen har pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder større nedrivninger. Pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning, samt borgernes indsigt og indflydelse på planlægningen. Lokalplanerne skal udarbejdes efter retningslinier givet i kommuneplanen, og de skal i øvrigt være

3 INDHOLD 1 INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OFFENTLIGHEDSPERIODE LOKALPLANENS OPBYGNING 7 2 EKSISTERENDE FORHOLD OMRÅDETS AFGRÆNSNING OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD TERRÆNFORHOLD OMRÅDETS ANVENDELSE OMRÅDETS BEBYGGELSE 9 3 IDÉ OG INDHOLD LOKALPLANENS HOVEDDISPONERING TRAFIKBETJENING BEBYGGELSENS OMFANG OG KARAKTER UBEBYGGEDE AREALER 12 4 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLAN 2005 FOR RINGKJØBING AMT STRUER KOMMUNEPLAN LOKALPLANER FORURENINGSFORHOLD BESKYTTEDE NATURTYPER MUSEUMSLOVEN FORSYNING SERVITUTGENNEMGANG MILJØVURDERING LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 15 6 BESTEMMELSER 17 1 LOKALPLANENS FORMÅL 19 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 19 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 19 4 UDSTYKNINGER 19 5 VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKERING 19 6 BYGGERIETS OMFANG OG PLACERING 20

4 INDHOLD 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 20 8 UBEBYGGEDE AREALER 20 9 TEKNISKE INSTALLATIONER FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER OPHÆVELSE AF LOKALPLANER 21 VEDTAGELSESPÅTEGNING 23 Lokalplanens juridiske del udgøres alene af lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag. Kortbilag er ikke målfaste, hvor målforhold ikke er påført.

5 R E D E G Ø R E L S E

6 LUFTFOTO AF LOKALPLANOMRÅDET KAPITEL 1 6

7 1 INDLEDNING 1.1 LOKALPLANENS BAG- GRUND Udarbejdelse af en lokalplan for erhvervsområdet ved Christiansborgvej er sket med baggrund i ønske fra virksomheden Humlum Brød om at udvide med et areal, der ligger mellem erhvervsområdet og Hjermvej. Arealet ligger i landzone og er ikke omfattet af en lokalplan. 1.2 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplan nr. 294 skal danne det planlægningsmæssige grundlag for den fremtidige anvendelse af hele lokalplanområdet til erhvervsformål. Størstedelen af området omfattet af denne lokalplan er allerede lokalplanlagt. For den sydlige del af området gælder en Partiel byplanvedtægt, hvilket er en ældre form for lokalplan. Udover at der med lokalplan nr. 294 lokalplanlægges for et mindre areal, der ikke tidligere har været lokalplanlagt, sker der en opdatering af de gældende planers bestemmelser. Lokalplanen giver regulerende bestemmelser for områdets anvendelse, byggeriets omfang, udformning og placering, adgangsforhold og parkering. Der angives bestemmelser for vejadgang til ejendommene indenfor lokalplanområdet og bestemmelser for anvendelse af arealet langs Hjermvej, herunder etablering af cykelsti. 1.4 LOKALPLANENS OPBYG- NING Lokalplanen er inddelt i to dele bestående af en redegørelse og bestemmelserne. Bestemmelserne, der fremgår af den bagerste del af lokalplanen er juridisk bindende, og tinglyses på de enkelte ejendomme. Redegørelsen fungerer som den forklarende del af lokalplanen. I redegørelsen informeres om hensigten med lokalplanen, de eksisterende forhold i området og hvilke forhold der kan have betydning for lokalplanens gennemførelse. Den regulering af området, der finder sted med lokalplanens bestemmelser, er også beskrevet i redegørelsen og kan således underbygge, hvilke hensigter der ligger bag lokalplanens bindende bestemmelser. REDEGØRELSEN 1.3 OFFENTLIGHEDSPERIODE For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for indflydelse, fremlægger Byrådet et forslag til lokalplan i mindst otte uger. Forslag til lokalplan nr. 294 har derfor været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. august til den 21. oktober Indkomne høringssvar har været inddraget i forbindelse med den politiske behandling. 7

8 HAUBOVÆNGET LOKALPLANOMRÅDETS PLACERING HJERMVEJ SOFIENLUNDVEJ HAUBOPARKEN KAPITEL 2 CH RISTIANSBORGVEJ SKOLEVEJ MØLLEVANGS ENGVEJ STATIONSVEJ VESTRE HOVEDGADE JERNBANEVEJ VILLEMOESVEJ VESTERVANG KIRKEVEJ GARTNERVEJ LINDEVÆNGET BJERR EGÅRDSPARKEN JEGBJERGVEJ LOKALPLANOMRÅDE 8

9 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 OMRÅDETS AFGRÆNSNING Området afgrænses som vist med rødt på kortet på modstående side. Lokalplanområdet grænser mod vest op til Hjermvej og mod syd op til Vestre Hovedgade. Mod nord og delvist mod øst ligger dyrkede marker. Mod øst i den sydlige del af området grænser lokalplanområdet op mod boldbaner og beboelsesbygninger. 2.2 OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD Lokalplanområdet omfatter ialt ca m 2 hvoraf størstedelen ligger i byzone. En mindre del, ca m 2, ligger i landzone og overføres ved lokalplanens vedtagelse til byzone. 2.3 TERRÆNFORHOLD Lokalplanområdet er fladt og uden nogen særlige terrænforskelle. En lille bæk i en lavning, løber tværs over lokalplanområdet. I den nordlige del af lokalplanområdet ligger et vandhul omgivet af pilesump. 2.4 OMRÅDETS ANVENDELSE Området er udlagt til erhvervsområde og er kun delvist udbygget. Den nordlige del af området er dyrkede landbrugsarealer. Den eksisterende lokalplan og byplanvedtægt for området giver mulighed for, at der på hver ejendom kan opføres eller indrettes én bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, partner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Der ligger i dag syv boliger indenfor området og særligt den sydlige del af området anvendes således som et blandet erhvervsog boligområde, dog med hovedvægt på erhvervsområde. Der er en del store træer i området, hvilket får området til at fremstå grønt og indbydende. 2.5 OMRÅDETS BEBYGGELSE Muligheden for at etablere en bolig i tilknytning til den enkelte erhvervsvirksomhed har medført, at bebyggelsen fremstår meget varieret i både størrelse og udseende. I området findes både mindre virksomheder med egen bolig og større virksomheder uden bolig tilknyttet. Boligerne fremstår stort set som huse i et parcelhusområde. REDEGØRELSEN To forskelligartede virksomheder på Christiansborgvej. Til venstre for hegnet ses en vognmandsvirksomhed med tilknyttet bolig og til højre Humlum Brød, hvortil der ikke er tilknyttet en bolig. 9

10 KAPITEL 2 10

11 3 IDÉ OG INDHOLD 3.1 LOKALPLANENS HOVED- DISPONERING Den sydlige del af lokalplanområdet er bebygget og består af en blanding af erhverv og erhverv med tilknyttet bolig. Den nordlige del af lokalplanområdet ligger som dyrkede marker. De enkelte ejendomme ligger på øst- og vestsiden af Christiansborgvej, som fungerer som områdets fordelingsvej. Med lokalplanen udlægges området til erhvervsformål såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. Muligheden for at etablere boliger i tilknytning til erhverv indenfor lokalplanområdet bliver fjernet. Læs mere herom under afsnit TRAFIKBETJENING VEJADGANG Adgangen til de enkelte grunde indenfor lokalplanområdet sker primært via Christiansborgvej. To parceller, Hjermvej 67 og 69, har ved lokalplanens udarbejdelse adgang via Hjermvej. Ved ændret anvendelse af den enkelte ejendom, skal vejadgangen ændres til Christiansborgvej. Begrundelsen herfor er af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Hastigheden er højere på Hjermvej end på Christiansborgvej og Christiansborgvej har til formål, at fungere som adgangsvej til erhvervene i området. Ejendommene Vestre Hovedgade 36 og 40, kan fortsat anvende eksisterende adgang fra Vestre Hovedgade. Vestre Hovedgade er for gennemgående trafik, men med hastighed for bymæssig bebyggelse. Christiansborgvej kan forlænges som det fremgår af bilag 2. Vejudlæg skal være 12 meter bredt PARKERING Bestemmelser fastsætter, at al parkering af virksomhedens, leverandørers, personalets og gæsters køretøjer skal ske på egen grund. Parkering på områdets veje skal ske efter retningslinier i den til enhver tid gældende Parkeringsbekendtgørelse for Struer Kommune CYKELSTI Af kortbilag 2 fremgår det, hvor der kan etableres cykelsti indenfor lokalplanens område. Cykelstien langs Hjermvej skal etableres mellem vejen og byggelinien beskrevet i afsnit NEDLÆGGELSE AF VEJ I lokalplanområdets sydvestlige del ligger et vejareal, der tidligere har indgået som en del af Hjermvej. Vejen fungerer i dag som cykelsti. Vejen kan nedlægges ifølge lokalplanens 5.3. Når hel eller delvis nedlæggelse af en vej er forudsat i en lokalplan, kan vejbestyrelsen, ifølge 91, stk. 3 i Lov om offentlige veje, frit råde over vejarealet. 3.3 BEBYGGELSENS OMFANG OG KARAKTER STØRRELSE OG PLACERING Lokalplanens bestemmelser fastsætter, at de enkelte grunde må bebygges med en bebyggelsesprocent på maksimalt 50. Det samlede rumfang af bygninger på hver ejendom må ikke overstige 3m 3 pr. m 2 grundareal. Hvad angår højde må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade hæves mere end 12 meter over det omgivende terræn, bortset fra visse bygningsdele m.v., som er nødvendige af hensyn til virksomhedens indretning eller drift. På kortbilag 2 er der indtegnet byggelinier i en afstand af 10 meter fra skel mod Hjermvej, Christiansborgvej og Vestre Hovedgade. Over de sydligste ca. 50 meter langs Hjermvej udvides byggelinien gradvis til at være 15 meter ned mod Vestre Hovedgade. Der må ikke placeres bebyggelse mellem vejen og byggelinien ARKITEKTUR Til udvendige bygningssider og tagflader må der ikke anvendes materialer, der virker skæmmende i forhold til erhvervsområdets REDEGØRELSEN 11

12 KAPITEL 3 arkitektur og omgivelserne i øvrigt. Bygningernes facader skal kunne opfattes som en arkitektonisk helhed. Facadeskiltning skal udformes, så den indgår i byggeriets arkitektur. Vinduer og døre må ikke tildækkes af oplag, vinduesfilm, reklame eller lignende TILKNYTTET BOLIG Som beskrevet i afsnit 2.4 giver lokalplan nr. 157 og Partiel byplanvedtægt nr. 25, der aflyses for området ved vedtagelse af denne lokalplan, mulighed for, at der på hver ejendom kan opføres eller indrettes én bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, partner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Denne mulighed sløjfes med lokalplan nr. 294 og der gives således ikke mulighed for at opføre nye boliger indenfor området. Grunden hertil er, at der ligger potentielle konflikter i, at der ligger boliger tæt op af erhvervene. Udviklingen af erhvervene kan blive kompliceret eller hindret, når der ligger boliger indenfor området. Området er et erhvervsområde og erhvervene skal kunne udvikle sig. De eksisterende boliger, der er oprettet lovligt, falder ind under begrebet eksisterende lovlig anvendelse. Boligerne kan derfor benyttes som hidtil. Der kan også bygges til sålænge det f.eks. ikke medfører overskridelse af den fastsatte bebyggelsesprocent. Brænder en eksisterende bolig kan den i princippet opføres igen, men det bør i så tilfælde overvejes, at flytte bolig til et boligområde. Eksisterende boliger må ikke udstykkes til selvstændig ejendom. 3.4 UBEBYGGEDE AREALER Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstning eller lignende fremstå plejede og vedligeholdte, så de giver et ordentligt indtryk. Arealerne mellem Hjermvej og Vestre Hovedgade og byggelinierne, vist på kortbilag II og beskrevet i 6.4, skal ligge som grønt område med græs og mindre grupper af løvfældende træer og buske. Arealerne må ikke anvendes til parkering, reklame, skiltning, udstilling af produkter, oplag af materialer og lignende. Udendørs oplag må finde sted i direkte tilknytning til bygninger eller i dertil indrettede tæt hegnede eller beplantede gårdarealer. Det skal med beplantning, hegn eller lignende sikres, at oplæg ikke er synligt udenfor grunden og dermed ikke virker skæmmende overfor naboer eller fra vej og sti. Der udlægges et 5 meter bredt beplantningsbælte langs områdets grænse mod øst som vist på kortbilag 2. Beplantningsbæltet har til formål at danne en afgrænsning mellem erhvervsområdet og området øst herfor. Eventuelle trådhegn skal etableres på egen grund og må ikke være højere end to meter. Ved etablering af trådhegn skal der parallelt hermed etableres et levende hegn i skel. Det levende hegn skal kunne vokse til minimum samme højde som trådhegnet, så det ikke er synligt fra naboejendom, vej eller sti. Beplantning af ubebyggede arealer påhviler grundejerne. 12

13 4 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 4.1 REGIONPLAN 2005 FOR RINGKJØBING AMT Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2005 for Ringkjøbing Amt. 4.2 STRUER KOMMUNEPLAN Lokalplanområdet er omfattet af rammeområderne 4.E.1 og 4.E.2 i Struer Kommuneplan Af kommuneplanen fremgår følgende: Lokalplaner, der træffer bestemmelser for områderne 4.E.1 og 4.E.2 skal sikre: at områdernes anvendelse fastlægges til erhvervsformål såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed, højest 50% af den enkelte grund må bebygges, det samlede rumfang af bygninger på hver ejendom ikke overstiger 3m 3 pr. m 2 grundareal, intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade hæves mere end 12 m over det omgivende terræn, bortset fra visse bygningsdele m.v., som er nødvendige af hensyn til virksomhedens indretning eller drift, og områderne opdeles på en sådan måde, at eventuelle miljøgener minimeres. 4.3 LOKALPLANER Den sydlige del af lokalplanområdet er omfattet af Partiel byplanvedtægt nr. 25 vedtaget af Struer Byråd i 1975 og den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 157 vedtaget af Struer Byråd i Ved endelig vedtagelse af lokalplan nr. 294 ophæves lokalplan nr. 157 og den del af Partiel byplanvedtægt nr. 25, der er omfattet af nærværende lokalplan. 4.4 FORURENINGSFORHOLD Der skal gøres opmærksom på 70 og 71 i Lov om forurenet jord. 70. Såfremt kommunalbestyrelsen modtager underretning om en jordforurening, skal kommunalbestyrelsen underrette regionsrådet herom. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, såfremt der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden, jf. 71 stk Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Stk. 2. Arbejdet må først genoptages 4 uger efter, at regionsrådet har modtaget underretning om den konstaterede forurening, medmindre regionsrådet forinden skriftligt har meddelt, at det ikke agter at træffe afgørelse om, at det pågældende areal skal kortlægges, eller at grundlaget for arealets kortlægning ikke er ændret. Stk. 3 Hvis regionsrådet inden udløbet af den i stk. 2 nævnte frist giver skriftlig meddelelse om, at det agter at træffe afgørelse om, at det pågældende areal skal kortlægges, eller at grundlaget for arealets kortlægning er ændret, må arbejdet ikke genoptages, før regionsrådet har givet underretning om kortlægning eller om ændring af kortlægningen, og der, hvis arbejdet er omfattet af krav om tilladelse efter 8, er meddelt sådan tilladelse eller foretaget nødvendig revision af en tidligere meddelt tilladelse. Stk. 4 Regionsrådet underretter samtidig kommunalbestyrelsen og den stedlige arbejdstilsynsmyndighed om meddelelser efter stk. 2 og 3. REDEGØRELSEN 13

14 KAPITEL BESKYTTEDE NATURTYPER Ved eventuel ønske om nedlæggelse af vandhullet, der ligger i den nordlige del af lokalplanområdet, skal der søges om tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven. En eventuel tilladelse vil stille krav om etablering af en såkaldt erstatningsbiotop, dvs. et nyt vandhul, der vil kunne fungere som levested for bl.a. stor vandsalamander. Erstatningsvandhullet kan eventuel etableres øst for lokalplanområdet. 4.6 MUSEUMSLOVEN I forbindelse med høring af lokalplanen har Holstebro Museum gjort opmærksom på, at der indenfor det område som lokalplanen omfatter tidligere er registreret fortidsminder. Bedømt ud fra de allerede kendte fund samt de topografiske forhold er det Holstebro Museums vurdering, at der ved byggemodning og andre anlægsarbejder er risiko for, at man kan støde på fortidsminder, som ikke tidligere er registreret. Sådanne forekomster er jf. Museumslovens 27, stk. 2 beskyttet og kan forlanges undersøgt i det omfang, de berøres af anlægsarbejdet, med risiko for at dette forsinkes eller må udsættes. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til nærmeste kulturhistoriske museum, med arkæologisk ansvarsområde. Efter museets opfattelse vil man i væsentlig grad kunne afværge en sådan situation ved at foretage en frivillig arkæologisk forundersøgelse. I så tilfælde bedes bygherren henvende sig til museet, som vil udarbejde et budget for prøvegravningen. Forundersøgelsen kan føre frem til egentlige udgravninger. 4.7 FORSYNING KLOAK Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan VARME Lokalplanområdet er udlagt til fjernvarme og forsynes af Struer Forsyning Fjernvarme A/S EL Området forsynes af NOE (Nordvestjysk Elforsyning) VAND Lokalplanområdet er i Vandforsyningsplanen for Struer Kommune af 20. marts 1997 omfattet af forsyningsområde 3, der forsynes af det private Hjerm Vandværk. 4.8 SERVITUTGENNEMGANG Der er foretaget servitutgennemgang ved landinspektør. Gennemgangen har vist at der ikke er behov for ophævelse af servitutter i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen. 4.9 MILJØVURDERING I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af lokalplanforslaget, for at vurdere hvorvidt gennemførelsen af planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har Struer Byråd besluttet, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Byrådets beslutning samt baggrunden herfor er uddybet i screeningsbeslutningen, der har været vedlagt som bilag til lokalplanforslaget. I høringsperioden, den 26. august til den 21. oktober 2008, er der ikke indkommet indsigelser mod Byrådets beslutning om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af lokalplan nr HABITATDIREKTIVETS BILAG IV I den nordlige del af lokalplanområdet, i et areal med marker i omdrift, ligger et vandhul omgivet af pilesump. I forbindelse med screeningen er der foretaget en vurdering af lokalplanens påvirkning af arter på habitatdirektivets bilag IV. Samlet set vurderes det, at ingen bilag IVarter i området vil blive negativt påvirket af projektet, men at spredningsmulighederne for stor vandsalamander til projektområdet vil blive forringede, såfremt vandhullet sløjfes. Den negative virkning for stor vandsalamander kan imødegås ved etablering af erstatningsbiotop for stor vandsalamander. 14

15 4.10 LOKALPLANENS RETSVIRK- NINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning, 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilveje bringelse af en ny lokalplan. Lokalplanens juridiske del udgøres alene af lokalplanens be stemmelser med tilhørende kortbilag. REDEGØRELSEN 15

16 KAPITEL 4 16

17 BESTEMMELSER

18 HAU BOVÆNGET LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING HJER MVEJ SOFIENLUNDVEJ KAPITEL 6 HAUBOPARKEN CH RISTIANSBORGVEJ SKOLEVEJ STATIONSVE VESTRE HOVEDGAD VILLEMOESVEJ VESTERVANG KIRKEVEJ GARTNERVEJ L BJERREGÅRDSPARKEN JEGBJERGVEJ 18

19 6 BESTEMMELSER FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANSBORGVEJ I HJERM Iht. Lov om planlægning (lovbestemmelse nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanens formål er: at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsområde, at angive bestemmelser for placeringen, karakteren og omfanget af ny bebyggelse, at angive bestemmelser for vejadgang til ejendommene i området, og at angive bestemmelser for anvendelse af arealet langs Hjermvej, herunder etablering af cykelsti. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2 og omfatter matr. nr. 1af, 1h, 1g, 4a, 4ay, 4bp, 4cb, 4ci, 4ck, 4cl, 4cn, 4co, 4cp, 4cq, 4cv og 5l og del af matr. nr. 1b, 3b og 4cu, Hjerm Hede, Hjerm samt alle parceller, der efter datoen for lokalplanens tinglysning udstykkes fra de nævnte ejendommes arealer indenfor lokalplanområdet. 2.2 Størstedelen af lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone. En mindre del ligger i landzone og overføres ved lokalplanens vedtagelse til byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Grunde må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end m Udstykning indenfor området må kun foretages efter tilladelse fra Struer Kommune. 4.3 Eksisterende boliger må ikke udstykkes til selvstændig ejendom. 4.4 Boligen på ejendommen Christiansborgvej 1 er opført som selvstændig bolig uden tilknyttet erhverv og kan opretholdes som sådan. 5 VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKERING 5.1 Adgang til de enkelte grunde skal ske via Christiansborgvej. Ejendommene Vestre Hovedgade 36 og 40, henholdsvis matr. nr. 4a og 4bp, Hjerm Hede, Hjerm kan fortsat anvende eksisterende adgang fra Vestre Hovedgade. 5.2 Christiansborgvej kan forlænges som angivet på kortbilag 2 med et vejudlæg i en bredde af 12 meter. 5.3 Cykelstien i lokalplanområdets sydvestlige del kan nedlægges. 5.4 På arealet mellem Hjermvej og byggelinien beskrevet i 6.4, kan der etableres en cykelsti. Stiens placering fremgår af kortbilag Nord for skel til matr. nr. 4ay, Hjerm Hede, Hjerm kan der etableres en cykelsti. Stiens placering fremgår af kortbilag Al parkering af virksomhedens, leverandørers, personalets og gæsters køretøjer skal ske på egen grund. 5.7 Parkering på områdets veje skal ske BESTEMMELSER 19

20 KAPITEL 6 efter retningslinier i den til enhver tid gældende Parkeringsbekendtgørelse for Struer Kommune. 6 BYGGERIETS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelsesprocenten på den enkelte grund må ikke overstige Det samlede rumfang af bygninger på hver ejendom må ikke overstige 3m 3 pr. m 2 grundareal. 6.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må hæves mere end 12 meter over det omgivende terræn, bortset fra visse bygningsdele m.v., som er nødvendige af hensyn til virksomhedens indretning eller drift. 6.4 Der udlægges byggelinie som det fremgår af kortbilag 2 langs Hjermvej, Christiansborgvej og Vestre Hovedgade. Der må ikke placeres bebyggelse mellem vejen og byggelinien. Byggelinier ligger 10 meter fra skel mod vej. Over de sydligste ca. 50 meter langs Hjermvej udvides byggelinen gradvis til at være 15 meter ned mod Vestre Hovedgade. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Til udvendige bygningssider og tagflader må ikke anvendes materialer, der virker skæmmende i forhold til erhvervsområdets arkitektur og omgivelserne i øvrigt. 7.2 Bygningernes facader skal kunne opfattes som en arkitektonisk helhed. 7.3 Facadeskiltning skal udformes, så den indgår i byggeriets arkitektur. 7.4 Vinduer og døre må ikke tildækkes af oplag, vinduesfilm, reklame eller lignende. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstning eller lignende fremstå plejede og vedligeholdte, så de giver et ordentligt indtryk. 8.2 Arealerne mellem Hjermvej og Vestre Hovedgade og byggelinierne, vist på kortbilag II og beskrevet i 6.4, skal ligge som grønt område med græs og mindre grupper af løvfældende træer og buske. Arealerne må ikke anvendes til parkering, reklame, skiltning, udstilling af produkter, oplag af materialer og lignende. 8.3 Udendørs oplag må finde sted i direkte tilknytning til bygninger eller i dertil indrettede tæt hegnede eller beplantede gårdarealer. Det skal med beplantning, hegn eller lignende sikres, at oplag ikke er synligt udenfor grunden og dermed ikke virker skæmmende overfor naboer eller fra vej og sti. 8.4 Der udlægges et 5 meter bredt beplantningsbælte langs områdets grænse mod øst som vist på kortbilag 2. Beplantningen må kun bestå af løvtræer. 8.5 Eventuelle trådhegn skal etableres på egen grund og må ikke være højere end to meter. Ved etablering af trådhegn skal der parallelt hermed etableres et levende hegn i skel. Det levende hegn skal kunne vokse til minimum samme højde som trådhegnet, så det ikke er synligt fra naboejendom, vej eller sti. 8.6 Beplantning af ubebyggede arealer påhviler grundejerne. 9 TEKNISKE INSTALLATIONER 9.1 Der må på området opstilles de nødvendige tekniske installationer såsom transformerstationer m.m., når disse indpasses i områdets ka- 20

21 rakter. Dette kan ske ved eksempelvis indhegning med hækbeplantning eller espalier. 10 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING 10.1 Ny bebyggelse i området må ikke tages i brug, før tilslutning til Struer Forsyning Fjernvarme A/S er foretaget. Byrådet har dog pligt til at dispensere fra denne bestemmelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihuse. 11 TILLADELSER ELLER DIS- PENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 11.1 Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Holstebro Museum I områder omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 må der ikke foretages ændringer i terrænet, herunder etablering af bebyggelse, beplantning, hegning mv. uden forudgående dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. BESTEMMELSER Nedlæggelse af vandhullet i den nordlige del af lokalplanområdet kræver således tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven. I en eventuel tilladelse vil der blive stillet krav om etablering af en såkaldt erstatningsbiotop. 12 OPHÆVELSE AF LOKAL- PLANER Ved endelig vedtagelse af lokalplan nr. 294 ophæves lokalplan nr. 157 og den del af Partiel byplanvedtægt nr. 25, der er omfattet af lokalplan nr

22 KAPITEL 6 22

23 VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslaget vedtaget til offentlig fremlæggelse. Struer Byråd, den 19 / Martin Merrild Borgmester Claus Damgaard Kommunaldirektør I henhold til 27 i Lov om planlægning vedtages foranstående endeligt. Struer Byråd, den 16/ Martin Merrild Claus Damgaard Borgmester Kommunaldirektør BESTEMMELSER 23

24 3b 1af 1h 1b 1g 4cv 4ay 4cu 4cn 5l 4co 4ck 4cp 4cq 4bp 4cb 4ci 4cl 4a LOKALPLANGRÆNSE STRUER KOMMUNE PLANAFDELINGEN ØSTERGADE STRUER DECEMBER 2008 BILAG 1 MATRIKELKORT IKKE MÅLFAST

25 SOFIENLU HAUBOVÆNGET HAUBOPARKEN CHRISTIANSBORGVEJ HJERMVEJ VESTRE HOVEDG JEGBJERGVEJ LLEMOESVEJ LOKALPLANGRÆNSE SØ STRUER KOMMUNE PLANAFDELINGEN ØSTERGADE STRUER DECEMBER 2008 FORLÆNGELSE AF CHRISTIANSBORGVEJ CYKELSTI 5 METER BREDT BEPLANTNINGSBÆLTE BYGGGELINIE 10 METER FRA SKEL MOD VEJ Over de sydligste ca. 50 meter langs Hjermvej udvides byggelinen gradvis til at være 15 meter ned mod Vestre Hovedgade. BILAG 2 OMRÅDEINDDELING IKKE MÅLFAST

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

STRUER KOMMUNE Januar 2016

STRUER KOMMUNE Januar 2016 STRUER KOMMUNE Januar 2016 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 331 FOR et område til bolig og liberalt erhverv ved Nørgårdvej i struer Med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 I høring fra den 27. januar til den 23.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

STRUER KOMMUNE JUNI 2014 LOKALPLAN NR. 329 FOR ET OMRÅDE TIL ETAGEBOLIGER OG TÆT-LAV BYGGERI VED ØLBYVEJ OG VOLDGADE I STRUER

STRUER KOMMUNE JUNI 2014 LOKALPLAN NR. 329 FOR ET OMRÅDE TIL ETAGEBOLIGER OG TÆT-LAV BYGGERI VED ØLBYVEJ OG VOLDGADE I STRUER STRUER KOMMUNE JUNI 2014 FOR ET OMRÅDE TIL ETAGEBOLIGER OG TÆT-LAV BYGGERI VED ØLBYVEJ OG VOLDGADE I STRUER PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2012 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 325 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVS- OG FRITIDS- FORMÅL VED MAKHOLMVEJ I RESEN

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2012 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 325 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVS- OG FRITIDS- FORMÅL VED MAKHOLMVEJ I RESEN STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2012 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 325 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVS- OG FRITIDS- FORMÅL VED MAKHOLMVEJ I RESEN I HØRING FRA DEN 11. OKTOBER TIL DEN 6. DECEMBER 2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2003 LOKALPLAN NR. 265 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HANDBJERG

STRUER KOMMUNE AUGUST 2003 LOKALPLAN NR. 265 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HANDBJERG STRUER KOMMUNE AUGUST 2003 LOKALPLAN NR. 265 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HANDBJERG PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1.

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr Videbæk i juni Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde

Videbæk i februar 2000 J. Nr Videbæk i juni Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11-82 Videbæk i juni 2000 Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602 Lokalplan 3.16 Birkebakken 1, Havnsø Tillæg 1 Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.02.2004 3011501L31602 TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 3.16 - BIRKEBAKKEN 1, HAVNSØ OG TILLÆG 8 TIL KOMMUNEPLAN 1997-2008

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

STRUER KOMMUNE OKTOBER 2010 LOKALPLAN NR. 319 FRITIDSCENTER STRUER MED TILHØRENDE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

STRUER KOMMUNE OKTOBER 2010 LOKALPLAN NR. 319 FRITIDSCENTER STRUER MED TILHØRENDE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 STRUER KOMMUNE OKTOBER 2010 LOKALPLAN NR. 319 FRITIDSCENTER STRUER MED TILHØRENDE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 244 FOR EN BØRNEINSTITUTION PÅ NØRGÅRDVEJ 4

LOKALPLAN NR. 244 FOR EN BØRNEINSTITUTION PÅ NØRGÅRDVEJ 4 LOKALPLAN NR. 244 FOR EN BØRNEINSTITUTION PÅ NØRGÅRDVEJ 4 STRUER KOMMUNE MARTS 1999 ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 07.9 for Ølsted Skole Marts 1981 Frederiksværk Kommune FREDERIKSVÆRK KOMMUNE Lokalplan 07.9. Udvidelse og ombygning af Ølsted skole. Udarbejdet af bygningsforvaltningen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

F O R ET OMRÅDE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED RINGGADE OG TÅRNGADE I STRUER

F O R ET OMRÅDE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED RINGGADE OG TÅRNGADE I STRUER STRUER KOMMUNE APRIL 2009 LOKALPLAN NR. 303 F O R ET OMRÅDE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED RINGGADE OG TÅRNGADE I STRUER PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6.

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: Lokalplanen omfatter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd for Hårlev by.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: Lokalplanen omfatter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd for Hårlev by. En del af mr. nr. 7-a, Anmelder: Hårlev by, Harlev Vallø kommune Hovedgaden 46 4652 Hårlevside 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: 1-07 Lokalplanen omfter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk i marts 2000 J. Nr. 27-11 -85 Revideret i maj 2000. Revideret i Juni 2000 Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 7 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere