SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233"

Transkript

1 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Konferencen i Sønderborg maj med efterfølgende ekskursion den 11. nærmer sig. Det er ikke for sent at melde sig til. Vi minder også om, at Societas Heraldica Scandinavicas generalforsamling afholdes i løbet af konferencen. Til dette nyhedsbrev har Sunil Saigal skrevet en fin artikel om Dag Hammarskjöld og hans slægts våben, ligesom der er bidrag fra flere andre skribenter. Redaktørerne retter en stor tak til alle. Ethvert bidrag, stort eller lille er som altid meget velkomment og sendes til og/eller Ronny Andersen & Carl-Thomas von Christierson INDHOLD S. 1: REDAKTØRERNES SPALTE S. 2: MERE OM EIDSVOLL S. 3: DAG HAMMASKJÖLD OG SLÆGTENS VÅBEN S. 8: MOR DANMARK? S. 10: NYA MEDLEMMAR PERSONALIA KLOSTERHISTORIE S. 12: SKANDINAVISK VAPENRULLA, ERBJUDANDE/TILBUD S. 13: SOCIETAS HERALDICA LUNDENSIS S. 14: ET IKKE SÅ KENDT ALLIANCEVÅBEN S. 15: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING S. 16: NORDISK KONFERENCE I SØNDERBORG 2015 S. 19: MEDLEMMARNAS VAPEN TILLBAKA PÅ NÄTET 1

2 MERE OM EIDSVOLL 1814 Som afslutning på jubilæumsåret 2014 har det norske Riksarkiv udgivet et smukt skrift om tilblivelsen af Eidsvoll-grundloven i 1814 Eli Fure og Knut Johannessen: Folk, fe og flagg på Eidsvoll i 1814, Riksarkivarens skriftserie 43. Af særlig interesse for heraldikere og vexillologer er Knut Johannessens artikel Løveflagget på Eidsvoll et nasjonalt klenodium?, hvori forfatteren placerer et nationalt relikvie i sin rette tidsmæssige sammenhæng. Den nydelige bog kan købes for 125 NOK (inkl. porto) ved henvendelse til Eidsvoll-i-1814 Nils G. Bartholdy Løveflaget på Eidsvoll 2

3 DAG HAMMARSKJÖLD ( ) Den svenske diplomat Dag Hammarskjöld blev De forenede Nationers (FN s) anden generalsekretær, da han i april 1953 som knap 48-årig (og den til i dag yngste indehaver af embedet) efterfulgte normanden Trygve Lie. Slægten Hammarskjöld stammer fra Småland eller Öland. Den tidligst kendte stamfader, ritmester og senere oberst og statholder Päder Michelsson (Peder Michilsson, død 1646) adledes den 6. juli 1610 af Kong Karl IX og introduceredes i 1627 på Riddarhuset under nr. 135, hvorefter han skrev sig Hammerskiöldh. I forbindelse med adlingen udførtes et våbenbrev med blasoneringen:... Een guhl skiöld, och der uthi fyra lodh [kanonkugler] och två stridzhambrar i korss med sine rätta järnfärga [sort], skaften röödha. Ofvan på hielmen två beväpnade armar, som hålla een stridzhammar med rödt skaft, skrefferingen [hjelmklædet] gull, rödh och jernferga, efter som sielfve afmåladhe vapnet her hoss vidhare uthvijser och tillkenna gifver..... Våbenet er naturligvis talende og dets figurer hentyder til stamfaderens militære baggrund, idet stridshammeren er et gammelt kavalerivåben. Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld fødtes den 29. juli 1905 som den yngste af fire sønner af Agnes Maria Carolina (født Almqvist, ) og Knut Hjalmar Leonard Hammarskjöld ( ). Skønt finansielt forarmet tilhørte slægten Sveriges politiske og intellektuelle elite. Moderens slægt tæller flere politikere, embedsmænd og præster. Hendes far, Gustav Fridolf Almqvist ( ), var rigsdagsmand og embedsmand og arbejdede som sin halvbror, den romantiske digter og komponist, Carl Jonas Love Almqvist ( ), for social reform. 3

4 Dag Hammarskjölds far, Hjalmar Hammarskjöld, var en internationalt prominent folkeretsjurist, embedsmand, akademiker og politiker, der blandt meget andet var minister i flere perioder og spillede en ledende rolle i forhandlingerne i Karlstad i forbindelse med opløsningen af unionen mellem Norge og Sverige i I november 1905 blev han udsendt som svensk gesandt i Danmark. Ved hjemkomsten til Sverige i 1907 blev han landshøvding i Uppland og statholder på Uppsala slot som Dag Hammarskjöld kom til at betragte som sit barndomshjem. Hjalmar Hammarskjöld blev Sveriges statsminister i Han formåede at holde Sverige neutral under Første Verdenskrig, men måtte træde tilbage i 1917 i forbindelse med protester over fødevaremangel samt hans modstand mod en handelsaftale med Storbritannien. Han blev derefter igen landshøvding på Uppsala Slot og efterfølgende bl.a. rigsdagsmand samt formand for Nobelstiftelsen. Hjalmar Hammarskjöld optoges som medlem af Det svenske Akademi i Dag Hammarskjölds egen akademiske bane og efterfølgende professionelle karriere havde et næsten kometagtigt forløb. Efter studentereksamen og studier i romanske sprog, praktisk filosofi og nationaløkonomi ved Uppsala Universitet blev han filosofisk kandidat og derefter både filosofisk licentiat og juridisk kandidat. I 1933 modtog han som 28-årig doktorgraden i nationaløkonomi. Efter studierne arbejdede Dag Hammarskjöld først i den svenske arbejdsløshedskommission og derefter i Sveriges Riksbank. Senere blev han statssekretær i Finansministeriet og formand for Riksbankens bestyrelse, svensk delegat i Organisationen for europæisk økonomisk Samarbejde, OEEC (der udsprang af Marshall-hjælpen til genopbygning af Europa efter Anden Verdenskrig), samt kabinetssekretær, d.v.s. medlem af den politiske ledelse, i udenrigsministeriet. Hammarskjöld, der stod uden for de politiske partier, blev i 1951 udnævnt til minister uden portefølje (konsultativt statsråd) i Tage Erlanders regering ( ) og deltog endvidere i den svenske delegation til FN s sjette og syvende generalforsamlinger ( og ). De forenede Nationers generalsekretær vælges af organisationens generalforsamling på indstilling af Sikkerhedsrådet. Efter de kontroverser, der havde ført til Trygve Lie s afgang i november 1952 (Se Tom Vadholms artikel om Lie og hans våben i SHS s Nyhedsbrev nr. 28, oktober 2013), søgte stormagterne en decideret kompromiskandidat. Først efter at en række andre navne var blevet overvejet og forkastet, nåede man i slutningen af marts 1953 til Dag Hammarskjöld. Han skal senere have sagt om det ikke mindst for ham selv overraskende valg, at Jeg blev ganske enkelt trukket ud af en hat. Dag Hammarskjöld kom imidlertid til at tegne sig som én af de mest markante skikkelser i FN s historie og definerede på mange måder organisationens rolle samt udstrækningen af generalsekretærens bemyndigelse. Perioden fra 1954 til 1961 karakteriseredes af bl.a. den gradvise intensivering af den kolde krig, konflikten i Mellemøsten, den begyndende afkolonisering af Afrika samt efterdønningerne af Korea-krigen. Hammarskjöld spillede en kritisk rolle i forhandlinger med Kina i , der resulterede i løsladelsen af amerikanske soldater taget til fange under krigen. I 1956 spillede han ligeledes en afgørende rolle i bremsningen af Suezkrisen i Mellemøsten, der ledte til etableringen af den første egentlige fredsbevarende styrke under FNmandat. Hammarskjöld øgede senere yderligere FN s tilstedeværelse i Mellemøsten i forsøget på at sikre stabilitet i regionen, ligesom han i forsøgte at bidrage til stabiliteten i Sydøstasien i forbindelse med kriser mellem Cambodia og Thailand og internt i Laos. Disse situationer overskyggedes imidlertid af Vietnamkrigen og af krisen i Congo, hvor der kort efter selvstændigheden fra Belgien i 1960 udbrød uroligheder, der bl.a. resulterede i provinsen Katangas løsrivelse fra resten af Congo og medførte etableringen af endnu en fredsbevarende FN-styrke. Hammarskjöld rejste til Léopoldville (i dag Kinshasa) i Congo i september 1961 for at søge en løsning på konflikten og besluttede i den forbindelse at mødes med Katangas Præsident Tshombe i Ndola i Nord-Rhodesia (det nuværende Zambia). Ved indflyvningen til Ndola om natten mellem den 17. og den 18. september 1961 styrtede flyet med Hammarskjöld og hans delegation ned. Hammarskjöld selv og femten andre personer omkom. 4

5 Trods adskillige undersøgelser i årenes løb er der aldrig fundet en endegyldig årsag til flystyrtet. På foranledning af Sveriges regering vedtog FN s generalforsamling imidlertid i slutningen af december 2014 at genoptage efterforskningen. Som FN-generalsekretær beskrives Hammarskjöld som et menneske af høj intelligens og uantastelig integritet, der havde sine meningers og princippers mod. Trods overraskelsen over valget af ham og hans egen oprindelige tøven med at modtage embedet befandt han sig tilsyneladende i sit rette element som generalsekretær. Skønt hans politiske dømmekraft ikke altid betragtedes som ufejlbarlig, og han til tider påkaldte sig kontrovers og kritik, er han dog af sine samtidige blevet beskrevet som en virtuos i politisk diplomati og forhandling, en udøver af aktivt men diskret diplomati, der evnede at drage fuld fordel af den internationale politiske atmosfære, i hvilken han fungerede, og som havde ført til hans udnævnelse, til at styrke FN s gennemslagskraft. Hammarskjöld er blevet betegnet som et renæssancemenneske. Han havde evne for sprog og interesse for litteratur og historie, billedkunst og klassisk musik. Samtidig var han en aktiv og kompetent gymnast, skiløber og bjergbestiger (og var i en årrække formand for den svenske alpinistklub). I taler i FN-sammenhæng anvendte han til tider metaforer fra netop bjergbestigning til at beskrive de politiske og diplomatiske udfordringer, han som generalsekretær stod overfor. Han besad en tilsyneladende utrættelig energi, og han lagde vægt på helt og aldeles at kunne leve op til de hårde fysiske og psykiske krav, hans embede stillede til ham (med rejser, natlige møder, krævende forhandlinger o.s.v.). Han forblev ugift og bemærkede på et tidspunkt, at FN s charter burde indeholde en klausul om, at FN s generalsekretær bør have et jernhelbred og ikke være gift. Han var ofte uformel i sin omgang med andre, med mindre situationen fordrede formalitet, men beskrives dog som genert og tilbageholdende over for personer uden for sin vennekreds og kunne derfor forekomme stiv og utilnærmelig i offentlige situationer. Trods hjertelighed og betænksomhed mod venner, medarbejdere og kolleger kunne han til tider reagere uventet skarpt og dømmende over for mennesker, der ikke i hans opfattelse levede op til de høje standarder, han satte for sig selv. Han var troende, men hans kristne tro var yderst personlig og uden rituel. Gennem sin store lidenskab for litteraturen knyttede Dag Hammarskjöld venskaber med en række af sin samtids kendteste litterære skikkelser bl.a. den amerikanske forfatter John Steinbeck og den engelskamerikanske digter W.H. Auden. Denne sidste stod i øvrigt sammen med Leif Sjöberg, professor i skandinaviske sprog ved Columbia University, for den engelske oversættelse af Hammarskjölds personlige optegnelser, der blev udgivet under titlen Vägmärken (Markings i den engelske version) i 1963 efter hans død. Hammarskjölds omfattende bogsamling huses i dag i Kungliga Biblioteket i Stockholm. Dag Hammarskjöld blev i 1953 indvalgt i Det svenske Akademi og overtog dér som noget enestående sin nylig afdøde fars sæde. I 1961 tildeltes Dag Hammarskjöld posthumt Nobels Fredspris, den eneste gang, en Nobelpris er blevet tildelt efter modtagerens død. Fra 1974 foreskriver Nobelstiftelsens statutter, at en pris ikke kan tildeles posthumt. Hammarskjöld anvendte under sin tid i FN et ganske enkelt personligt exlibris med de to stridshamre fra slægtsvåbenet ledsaget af bogstaverne DH samt med FN s emblem. Det vides ikke hvem, der har formgivet exlibris et. Det står heller ikke klart, om han har anvendt slægtens våben i andre sammenhænge. Hammarskjöld modtog som kabinetssekretær i det svenske udenrigsministerium den 24. maj1950 storkorset af Dannebrogordenen, men noget våben for ham blev aldrig malet ind i ordenens ridderbog eller ophængt i de danske ordeners ridderkapel i Frederiksborg Slotskirke i Hillerød nord for København (indtil 1961 opmaledes våbenerne for både danske og udenlandske storkors derefter kun i særlige tilfælde for udenlandske). 5

6 Til gengæld findes et våben for hans far i ridderbogen. Hjalmar Hammarskjöld modtog Dannebrogordenens storkors i 1907, antagelig i forbindelse med fratrædelse af posten som svensk gesandt og minister i Danmark. Våbenet, der (først i 1919) af den daværende kongelige våbenmaler, Herman Friederich Funch ( ), blev malet i ridderbogen, varierer fra blasoneringen i det oprindelige våbenbrev, idet våbenets (kanon-)kugler er røde i modsætning til våbenbrevets jernfarvede eller sorte kugler. Ligeledes er skafterne på hamrene helt røde, mens det i våbenbrevets gengivelse alene er de yderste greb, der er røde, mens resten af skafterne er sorte (en nuance, der dog ikke fremgår af blasoneringen). Denne variant kendes også fra andre tilfælde, og er den, der figurerer i bl.a. Klingspors Sveriges Ridderskaps och Adels Vapenbok. 6

7 Hjalmar Hammarskjöld modtog endvidere Serafimerordenen i På det skjold, der ophængtes i Riddarholmskyrkan i Stockholm efter hans død (men som allerede maledes i 1921), er våbenet dog i overensstemmelse med våbenbrevet (omend kun skjold med adelskrone maledes). Det samme gælder våbenet på serafimerskjoldet for Dag Hammarskjölds ældste bror, Bo ( ), der bl.a. var statssekretær, landshøvding og ordenskansler, og som modtog Serafimerordenen i Hans skjold, der som faderens er malet af David Friefeldt ( ), viser det fuldstændige slægtsvåben. Tak til Riddarhusgenealog Göran Mörner for fremskaffelse af den oprindelige blasonering af slægten Hammarskjölds våben samt fotografi af våbenet fra den kopi af våbenbrevet, der i dag befinder sig på Riddarhuset. Tak ligeledes til Kungliga Biblioteket i Stockholm for hjælp med fremskaffelsen af Dag Hammarskjölds exlibris. Sidst men ikke mindst tak til Heraldisk Konsulent og Kongelig Våbenmaler Ronny Andersen for fremskaffelse af fotografiet af Hjalmar Hammarskjölds våben fra Dannebrogordenens ridderbog samt verifikation af Dag Hammarskjölds udnævnelse til storkors og (manglende) våben i ridderbogen. Billederne af serafimerskjoldene for Hjalmar og Bo Hammarskjöld er gengivet efter Per Nordenvall: Kungliga Serafimerorden (Kungl. Maj:ts Orden. Stockholm, 1998). Sunil Saigal Hovedkilder: Lipsey, Roger: Hammarskjöld A Life. The University of Michigan Press. Ann Arbor, Nordenvall, Per: Kungliga Serafimerorden Kungl. Maj:ts Orden. Stockholm, Sveriges Adels Kalender Riddarhusdirektionen. Stockholm, 2012 Urquhart, Brian: Hammarskjold. Harper & Row. New York,

8 De forenede Nationers hjemmeside: herunder specifikt det biografiske afsnit på hjemmesiden for FN s Dag Hammarskjöld Library: Nobelkomitéens hjemmeside: "Dag Hammarskjöld - Facts". Nobelprize.org. Nobel Media AB Web. 25 Feb (samt ledsagende sider om Dag Hammarskjöld). Det svenske FN-Forbunds hjemmeside: Slægten Hammarskjölds hjemmeside: MOR DANMARK? I Politiken 13. september 2014 var der en artikel om de danske bombninger i Syrien. Artiklen var fulgt af en tegning af Mette Dreyer, der viser Mor Danmark overskrævs på en bombe (Fig. 1). Hun er muligvis inspireret af en af slutscenerne i Stanley Kubricks Dr. Strangelove fra 1964, hvor atombomben frigøres af og med piloten. At det er Mor Danmark, er der umiddelbart ingen tvivl om. Lige fra hendes Wagner-hjelm over Dannebrogskjolen til skjoldet med rigsvåbenet?! Fig. 1. I følge skjoldet er det ikke Mor Danmark, men Mor?? At der kun er 8 hjerter kan selv en hårdkogt heraldiker bære over med. Men gule løver i (lyse)blåt? Det måtte jeg selvfølgelig gøre tegneren opmærksom på. Hun påberåbte sig sin kunstneriske frihed, hvilket jeg selvfølgelig til enhver tid vil give hende. 8

9 Dog opstillede jeg et scenarie, som skulle vise alvoren i fejlen: Hvad hvis tinkturerne på kjolen var byttet om? Det ville medføre en del forvirring og muligvis en del vredesudbrud også. Den omvendte kjole er for øvrigt det oprindelige engelske flag, St. George. Mit håb er, at hun aldrig vil lave den fejl igen. Det kan hun opnå ved ikke at bruge rigsvåbenet mere, hvilket jeg ikke håber. At det rent faktisk kan gøres bedre, viser en (fritstående) tegning fra 14. oktober 2014 samme sted (fig 2). Her er våbenet rigtigt, måske bortset fra skjoldformen. Ak ja, den heraldik er en vanskelig én. Bo Møller Fig. 2. 9

10 NYA MEDLEMMAR MARS 2015 Gustavo Alejandro Tarico Calvo di Stroppo, Córdoba, Argentina Nils Drejholt, Vinninga, Sverige Einar Evar, Drøbak, Norge Lars Gjertveit, Bodø, Norge Carsten Grankow, Aalborg, Danmark Mårten Hjärtenfalk, Björbo, Sverige Hans-William Jöngard, Genarp, Sverige Thomas W. Lassen, Nørballe, Danmark Kjeld Løvendal Jensen, Korsør, Danmark Frederik Siems Marley Siemssen, København, Danmark David Stålklinga, Hägersten, Sverige PERSONALIA Selskabets formand, Peter Kurrild-Klitgaard, er blevet tildelt den pavelige Hellige Gravs Ordens fortjenstkors af 3. grad (kommandørklassen), som anerkendelse af sine arbejder om ridderordener. KLOSTERHISTORIE Esrum Kloster har udgivet bogen Esrum Klosters storhed og fald. Den er redigeret af Jens Anker Jørgensen og Bente Thomsen og indeholder ti artikler om: klostrets nedlæggelse efter reformationen (Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen), lægbrødre (James France), altrene i klostrets forsvundne kirke (Sissel F. Plathe), klostrets gods (Finn Erik Kramer, Bente Thomsen), klostrets segl (Nils G. Bartholdy), nye arkæologiske undersøgelser (Kjartan Langsted), forholdet mellem Esrum og Æbelholt Kloster (Brian Patrick McGuire), pesten på klostret i 1700-tallet (Karl-Erik Frandsen) og kronjuvelerne på Esrum Kloster med et spørgsmålstegn (Niels-Knud Liebgott). Bogen, der er særdeles smukt trykt og illustreret, er på 208 sider, koster 229 DKK og kan bestilles ved henvendelse til Esrum Kloster, Nils G. Bartholdy 10

11 Esrum Kloster. Konventssegl, Foto: Ronny Andersen. Esrum Kloster. Abbed Henrik Tornekrands, Foto: Ronny Andersen. 11

12 ERBJUDANDE: ÄLDRE NUMMER AV SKANDINAVISK VAPENRULLA! Årgångarna till och med 2009/10 säljs nu till rabatterat pris. Åren kallades årgångarna nr. 1-10, därefter anges de med årtal, emellanåt dubbelårtal. Till salu finns: Häfte 2-10 och årgångar från och med 1975 till och med 2009/10. Slutsålda är nr. 1 (1963), 1974 och 1983, och av enstaka årgångar finns endst få exemplar. Order åtgärdas i den ordning de kommer in med reservation för att att ytterligare årgångar kan ta slut. Pris: 10 DKK pr. häfte plus porto, eller 200 DKK plus porto vid samlat köp av samtliga resterande årgångar. Beställs hos Bo Møller på mail SÆRTILBUD: KØB ÆLDRE NUMRE AF SKANDINAVISK VAPENRULLA! Årgangene til og med 2009/10 sælges nu til særpris. Årene kaldtes årgangene nr. 1-10, derefter angives de med årstal, nogle gange dobbeltårgange. Til salg er: hæfte 2-10 og årgange fra og med 1975 til og med 2009/10. udsolgt er nr. 1 (1963), 1974 og 1983, og af enkelte årgange findes kun ganske få eksemplar. Ordrer ekspederes i den rækkefølge de modtages med forbehold for at yderligere årgange kan blive udsolgt. Pris: 10 DKK pr. hæfte plus porto, eller 200 DKK plus porto vid samlet køb av samtlige resterende årgange. Bestilles hos Bo Møller på mail: 12

13 SOCIETAS HERALDICA LUNDENSIS, VÅRPROGRAM Torsdagen den 16 april 2015 kl Grand Hotel, Lund Martin Sunnqvist lägger fram utkast till ett häfte Introduktion till den nordiska heraldiken. Diskussion om innehållets utformning och lämpliga illustrationer. Torsdagen den 21 maj 2015 kl Grand Hotel, Lund Henric Åsklund och Claus K. Berntsen presenterar aktuella heraldiska projekt. Henric Åsklund: Status beträffande Raneke-samlingen Claus K. Berntsen: Nytt inom den kyrkliga heraldiken Onsdagen den 10 juni 2015 kl Grand Hotel, Lund Årshögtid och International Heraldry Day : Carl-Thomas von Christierson berättar om det Forbus ska bördsbrevet i Lunds universitetsbiblioteks specialsamlingar. Lördagen den 26 september 2015 Temadag: Den akademiska dräkten. Symboliken i hattar, kragar, talarer m.m. Detaljerat program meddelas senare. Se senare under våren på I anslutning till samtliga sammankomster är alla deltagare välkomna till gemensam måltid/eftersits. För mera information och anmälan (för platsbokningens skull), kontakta Claus K. Berntsen, 13

14 ET IKKE SÅ KENDT ALIANCEVÅBEN I Kildekrog-området vest for Hornbæk, på 4. Tangvej, ligger en fin gul bygning med rødmalet tårn og to sidefløje fra Over hovedindgangen sidder et alliancevåben med de tre danske løver og ni hjerter i dexter side og de tre svenske kroner i sinister side. Bygningen hedder "Margarethagården" og er et resultat af en kongelig bryllupsgave. I 1919 blev prins Axel, søn af prins Valdemar og den franske prinsesse Marie af Orleans, gift med den svenske prinsesse Margaretha, datter af prins Carl af Sverige og prinsesse Ingeborg af Danmark. I den anledning blev der foretaget en landsindsamling til en bryllupsgave til prinseparret. De bestemte efter brylluppet, at gaven fra danskerne skulle bruges til at bygge et sanatorium for børn. Bygningen er i dag børnehjem og børnehave. 16 børn bor på stedet. På billedet ses det dansk/svenske alliancevåben over hoveddøren. Erling Svane 14

15 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 15

16 16

17 17

18 18

19 MEDLEMMARNAS VAPEN TILLBAKA PÅ NÄTET När SHS 2014 bytte system för sin webbplats försvann medlemmarnas vapenrulla tillfälligt. Den har nu återkommit i ny form och hittas på Medlemmar som vill ha med sitt vapen i vapenrullan eller som vill ändra och komplettera nuvarande uppgifter vänder sig till webbredaktören: För att få sitt vapen publicerat i vapenrullan krävs, förutom medlemskap i SHS, en bild som kan läggas ut på nätet. Bilden får gärna vara stor. Justering av storlek med mera kan göras av webbreaktionen. Utöver detta publiceras med fördel blasonering och historik kring vapnet. Jens Christian Berlin webbredaktör 19

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V. Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent (Bestyrelsen indstiller valg

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYE VINDAFJORD AFGØRELSE SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 4, SEPTEMBER 2005 WWW.HERALDIK.ORG Som det vil være de fleste læsere af dette nyhedsbrev bekendt, har Heraldisk Selskabs hjemmeside

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 2, APRIL 2005 UNIONSOPLØSNINGEN 1905 I år er det 100 år siden, at Norge blev en selvstændig nation ved opløsningen af unionen mellem Sverige og Norge. Dette

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 26, APRIL 2013 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 26, APRIL 2013 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 26, APRIL 2013 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till vårens nummer av sällskapets nyhetsbrev. Vi fortsätter i detta nummer vår serie

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 10, OKTOBER 2007

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 10, OKTOBER 2007 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 10, OKTOBER 2007 REDAKTØRENS HJØRNE Sommeren er forbi, og forhåbentlig har ferietiden budt på heraldiske oplevelser for læserne. En af redaktørens sommerudflugter

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009 REDAKTØRENS HJØRNE VELKOMMEN til nyhedsbrevet! Forårets store heraldiske begivenhed var afholdelsen af 5. nordiske heraldiske kollokvium i Stockholm,

Læs mere

At komponere et nyt våben - råd og vejledning

At komponere et nyt våben - råd og vejledning At komponere et nyt våben - råd og vejledning At antage et våben Quilibet potest sibi assumere arma et insignia illa portare et in rebus propriis impingere Enhver må antage et våben og mærke, samt føre

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008 REDAKTØRENS HJØRNE Sommeren er over os, og dermed er det også tiden for ferieoplevelser, både ude og hjemme. En aktuel udstilling på Frederiksborgmuseet

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till sommarens nummer av sällskapets nyhetsbrev. Redaktionen vill önska en god sommar,

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 03. maj 2012. Uge 19, torsdag 10. maj 2012 10/05/2012 14:35. 09:30 Drivhusdrømme (3:6) Ny episode

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 03. maj 2012. Uge 19, torsdag 10. maj 2012 10/05/2012 14:35. 09:30 Drivhusdrømme (3:6) Ny episode Side 1 Uge 19, torsdag 10. maj 2012 09:30 Drivhusdrømme (3:6) Ny episode Mange drømmer om deres eget drivhus, hvor de kan trodse det kølige danske klima og pusle med planter eller nyde en kop kaffe - fra

Læs mere

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Jeg hedder Pia Danesol og er en årgang 1951. September 2007 tog jeg mit 1. kursus i McGuire-teknik for stammere. Det var kort tid før, at jeg påbegyndte min uddannelse til

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25

Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25 Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25 i Carl XV:s matsal, Kungl. Slottet, Stockholm 1. Val av stämmoordförande Allan Tønnesen öppnar generalförsamlingen med en häroldsstav, som överlämnats

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

NYHEDSBREV MAJ 2013. I denne udgave kan du læse Jens Erik Hedegaards artikel om en ny nordjysk selvforståelse og en række nordjyske vækstlokomotiver.

NYHEDSBREV MAJ 2013. I denne udgave kan du læse Jens Erik Hedegaards artikel om en ny nordjysk selvforståelse og en række nordjyske vækstlokomotiver. NYHEDSBREV MAJ 2013 I denne udgave kan du læse Jens Erik Hedegaards artikel om en ny nordjysk selvforståelse og en række nordjyske vækstlokomotiver. Foruden et vue ud over 2012, som det er oplevet af Hedegaard

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Mini Model United Nations

Mini Model United Nations Mini Model United Nations UN Photo/Paulo Filgueiras Et spil udarbejdet i et samarbejde mellem FN-forbundet og DanMUN Society Lærervejledning 1 Introduktion Mini Model United Nations (MiniMun) er et rollespil,

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser Kultur forbinder på tværs af landegrænser Københavnsafdelingen, program oktober 2013 Kære medlem Vi vil gerne takke for et rigtig godt Hovedstadstræf i København 23-25. august, hvor vi mødte en masse medlemmer

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Danskunderviser på Danskuddannelser for voksne udlændinge på Roskilde Sprogcenter i fast stilling.

Danskunderviser på Danskuddannelser for voksne udlændinge på Roskilde Sprogcenter i fast stilling. Erhvervserfaring August 2008 Juni 2008 April 2008 - Juni 2008 Sept. 2007 Feb 2008 April 2007 Juni 2007 Dec. 2006 April 2007 Aug. 2006 Dec 2006 Juni 2006 Aug. 2004 Juni 2006 Danskunderviser på Danskuddannelser

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 24, OKTOBER 2012 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 24, OKTOBER 2012 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 24, OKTOBER 2012 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till ett nytt, nummer av sällskapets nyhetsbrev. Hösten är här, och med den ett

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt.

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Indledning. Forklaring følger Det er sværere at køre en isbjørn ind i en stue, end man skulle tro. Det kræver et vindue stort nok til, at en bil kan køre

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Indbydelse til konference om Øresundsbyerne 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Hermed åbner vi for tilmeldinger til den dansk-svenske konference:

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Kursus arrangeret af Foreningen Af Lærere i Samfundsfag & Historielærerforeningen, Nordjylland i samarbejde med RÆSON Onsdag d. 16. december 2015 Hasseris

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

DEN LILLE PRINS Antoine de Saint-Exupéry

DEN LILLE PRINS Antoine de Saint-Exupéry DEN LILLE PRINS Antoine de Saint-Exupéry En rejse i 13 billeder med SUSSE WOLD Foto: Bjarne Stæhr Musik og lyddesign af PALLE MIKKELBORG LILLIAN TÖRNQVIST (harpe) EMILIE ESKÆR (cello) JOAKIM DAM THOMSEN

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Optagelsesprøve den 19. april 2008.

Optagelsesprøve den 19. april 2008. Optagelsesprøve den 19. april 2008. SPØRGSMÅL: SVAR: 1. Hvad hedder Socialdemokraternes gruppeformand på Christiansborg? 2. Hvordan skrives tallet 3 i det binære talsystem? 3. Hvilken filosofisk retning

Læs mere

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN BESKRIVELSE GARANTI

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN BESKRIVELSE GARANTI BORD SERIE Bordserien omfatter Super-Elliptiske og Super-Cirkulære borde designet af Piet Hein og Bruno Mathsson samt cirkulære, kvadratiske og rektangulære borde designet af Arne Jacobsen Inspirationen

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Tak fra Anni og Laila Kanafani for overrækkelsen af Gerda Prisen

Tak fra Anni og Laila Kanafani for overrækkelsen af Gerda Prisen Tak fra Anni og Laila Kanafani for overrækkelsen af Gerda Prisen - Deres Højhed Prinsesse Alexandra - Formand for Menighedernes Daginstitutioner Anne Reiter, - Generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp,

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER Denne oversigt inkluderer alle udvidelserne i Carcassonne Big Box 2, samt TÅRNE og den seneste udvidelse, BROER, BORGE OG BASARER, som er udgivet i 2010.

Læs mere

Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank. Den omtales ofte som Liljen. Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn,

Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank. Den omtales ofte som Liljen. Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, LilJEN Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank Den omtales ofte som Liljen Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, model, blev introduceret for markedet på den danske

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere