LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ STØVRING BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m."

Transkript

1 FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ STØVRING

2 I. Redegørelse: Side Indledning... 4 Lokalplanområdet... 5 Lokalplanområdets fremtidige forhold... 6 Lokalplanområdets omgivelser... 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning m.m... 7 Lokalplanens fremlæggelse... Lokalplanens midlertidige retsvirkninger... II. Lokalplanens bestemmelser: Side 1 Lokalplanens formål... 2 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykninger... 5 Veje, stier og parkering... 6 Bebyggelsens omfang og placering... 7 Bebyggelsens ydre fremtræden... 8 Ubebyggede arealer Tekniske anlæg Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse og anlæg Ophævelse af lokalplan Servitutter Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning... Kortbilag 1 Matrikulær oversigt Kortbilag 2 Arealanvendelse Udkast 2

3 Om lokalplaner En lokalplan fastlægger detaljerede bestemmelser om, hvordan et område må anvendes, herunder områdets udformning, placering og anvendelse af bygninger, veje, grønne arealer m.v. Lovgrundlaget for en lokalplan er lovbekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr. 937 af 24. oktober 2009). Ifølge denne lov har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan inden en større udstykning påbegyndes eller inden større bygge- eller anlægsarbejder - herunder større nedrivninger - sættes i gang. Meningen med lokalplanpligten er at sikre en større sammenhæng i planlægningen samt at sikre borgernes kendskab til og deltagelse i planlægningen. Kommunen skal fremlægge alle lokalplaner i mindst 8 uger, således der er mulighed for at fremkomme med kommentarer og ændringsforslag inden planen vedtages af Byrådet. For lokalplaner gælder endvidere, at de skal udarbejdes indenfor rammerne af kommunens overordnede planlægning, dvs. kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, skal kommuneplanen ændres, f.eks. ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg til denne. Efter vedtagelse af en lokalplan, lader Byrådet den offentliggøre på PlansystemDK. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer principperne, dvs. den særlige karakter af det område, der søges skabt med lokalplanen. Der kan således ikke dispenseres fra lokalplanens formålsparagraf, ligesom principperne også som oftest vil være udtrykt i anvendelsesbestemmelse. Retlige forhold vedrørende lokalplanen kan, jfr. Planlovens 58, påklages til Natur og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på til Skønnede forhold kan ikke påklages. Klagen skal være modtaget af Natur og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen eller lokalplanens offentliggørelse. Det er en betingelse for Natur og Miljøklagenævnet behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere. Nævnet vil efter modtagelsen af en klage sende en opkrævning på gebyret. Natur og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur og Miljøklagenævnet hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold. Nærværende lokalplan er udarbejdet af REBILD KOMMUNE Center Plan, Byg og Vej (udarbejdet af LFH) (kvalitetssikret af MA) Udkast 3

4 Indledning Denne lokalplan er udarbejdet for at kunne muliggøre at bygningen på Brøndumvej 5, som hidtil har været anvendt til bl.a. aflastningsklasse og ungdomsklub, fremover kan anvendes til bolig. Brøndumvej 5 og 7 er omfattet af lokalplan 204 som udlægger lokalplanområdet som offentligt område. Den del af lokalplan 204, som erstattes af denne lokalplan, ophæves. Ved at medtage de omkringliggende boliger ved Brøndumvej, Stadionvej, Vesterbygade og Østerbygade er der søgt at skabe sammenhængende rammer for området Ortofoto af Blenstrup med lokalplanafgrænsning samt gældende lokalplaner Udkast 4

5 Bygningen på Brøndumvej 5 Lokalplanområdet Lokalplanområdet er et boligområde med 19 parcelhuse. Derudover består området af et grønt område på hjørnet ved Vesterbygade og Brøndumvej samt et parkeringsareal ved Brøndumvej lige syd for det grønne område. Lokalplanområdet er på ca. 1,9 ha. Udkast 5

6 Ortofoto af lokalplanområdet med omgivelser Lokalplanområdets fremtidige forhold Lokalplanområdet udlægges til boligområde til parcelhuse som åben/lav helårsbeboelse. Området opdeles i 2 delområder: Delområde A udlægges som boligområde til åben/lav helårsbeboelse med højest 1½ etage. Delområde B udlægges til grønt/rekreativt område samt parkeringsareal, så det eksisterende grønne område og parkeringsarealet bevares. Lokalplanområdets omgivelser I den nordøstlige del af Rebild Kommune er lokalcenteret Blenstrup beliggende, som et centrum for offentlig og privat service i den del af kommunen. Lokalplanområdet er beliggende i den centrale del af Blenstrup by. Lokalplanområdet grænser mod nord op til Vesterbygade og Østerbygade. Mod øst ligger Blenstrup skole, Blenstrup idrætshal, Valhalla, som er en kombineret skolefritidsordning og børnehave, samt legeplads m.m. Mod syd en mark samt boligområdet Galgeparken. Mod vest afgrænses området af en landbrugsejendom med tilhørende mark. Udkast 6

7 Grønt/rekreativt område samt parkeringsareal på hjørnet ved Brøndumvej og Vesterbygade. Lokalplanens forhold til anden planlægning m.m. Kommuneplanen I Kommuneplan 2009 for Rebild kommune er området udlagt som boligområde med åben/lav bebyggelse som parcelhuse, og en del er udlagt som offentligt område til skole, daginstitution og sportsplads. Den del, der er udlagt til offentligt område, ønskes ændret, så der i stedet for kan være åben/lav bebyggelse som parcelhuse. Der udarbejdes derfor et tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2009 sideløbende med denne lokalplan. Udkast 7

8 Rammekort over Blenstrup med ramme B300 efter tillæg nr. 18 til Kommuneplan Rammebestemmelser efter tillæg nr. 18 i Kommuneplan Rammeområde B300 Benævnelse Boligområde Formål/anvendelse Helårsbeboelse Max. bebyggelsesprocent 30 % Max. etageantal 1½ etage Max. byggehøjde 8.5 m Udendørs opholdsareal Private 0 % /fælles % Lokalplaner Området er delvist lokalplanlagt i dag. For Brøndumvej 5 gælder lokalplan nr Offentligt område i Blenstrup. Ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 264 ophæves den ovenfor nævnte plan for så vidt angår lokalplanområdet. By- og landzoneforhold Lokalplanområdet er i dag beliggende i byzone. Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent for området er fastsat til max. 30 % for den enkelte ejendom. Vandforsyning Området forsynes med drikkevand fra Blenstrup Vandværk. Udkast 8

9 Grundvandsforhold Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser, som udpeget i vandplanerne. Området ligger uden for indvindingsoplandet til Blenstrup Vandværk. I områder med drikkevandsinteresser skal grundvandsressourcen sikres gennem en generel beskyttelse af grundvandet, både mod eksisterende og nye forureningskilder. Det er derfor vigtigt, at vej- og parkeringsarealer befæstes med fast belægning, så regnvandet herfra kan opsamles og ledes til regnvandssystemet. Varmeforhold Lokalplanområdet er forsynet med fjernvarme fra Blenstrup Fjernvarme, hvorfra der er tilslutningspligt for ny bebyggelse. Eksisterende bebyggelse har ikke tilslutningspligt. Spildevandsforhold Lokalplan 264 er beliggende i spildevandsopland BFC1 (for Skørping Kommune), som er separatkloakeret. Spildevand fra Blenstrup ledes til Dollerup, hvor det fjerntransporteres til Aalborg Øst Renseanlæg. Ved Ranunkelvej er der etableret et forsinkelsesbassin, som forsinker tag- og overfladevand inden udløb til Skibsted Å øst for Dollerup. Eventuelle yderligere krav/tilladelser, m.v., til spildevand/regnvand, vil bero på typen af de aktiviteter, der vil blive iværksat i området. Forureningsforhold. Støj, støv og lugt Der må ikke etableres erhverv (herunder detailhandel) indenfor lokalplanområdet bortset fra liberale erhverv, der kan etableres af ejeren af en bolig f.eks. konsulent eller rådgiver, hvorfor der ikke af den grund vil opstå forureningsforhold i området, der kan påvirke omgivelserne. Trafikale forhold Der er i dag vejadgang til området fra de offentlige veje Vesterbygade, Østerbygade, Brøndumvej og Stadionvej. Støj fra veje Det er vurderet, at vejledende støjgrænser for vejstøj vil kunne overholdes i området, set i forhold til den nuværende trafikbelastning i området. Naturbeskyttelsesforhold m.m. Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af kirkebyggelinjen fra Blenstrup Kirke. Inden for kirkebyggelinjen må der ikke opføres bebyggelse eller andet byggeri, som er over 8,5m. Lokalplanområdet omfatter ikke 3 beskyttede naturtyper, tinglyste fredningsbestemmelser, fredede fortidsminder eller beskyttede jord- og stendiger samt andre bygge- og beskyttelseslinjer. Udkast 9

10 Jordforurening Rebild kommune har på ingen af matriklerne i området kendskab til, at der indenfor lokalplanområdet er deponeret affald eller at der har været aktiviteter, der kan have givet anledning til forurening af jorden. Der er heller ikke nogen af matriklerne, der fremgår af Region Nordjyllands liste over potentielt forurenede grunde. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres forurening, skal arbejdet straks standses og Rebild kommune underrettes, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens 71. Områdeklassificering Den 1. januar 2008 er jordforureningsloven ændret, således at byzone, jf. planlovens 34 klassificeres som et område, der kan være lettere forurenet. Da området er beliggende indenfor byzone er det omfattet af områdeklassificeringen. Museumsloven Der forventes ikke at være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv i området. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler fra mennesker eller dyr, flint- eller metalredskaber, lerkarskår, stenanlæg, koncentrationer af trækul og ildpåvirkede sten m.m., skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Aalborg Historiske Museum. Miljøvurdering Jævnfør Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 936 af 24. september 2009, 4 stk. 1 har Rebild Kommune konkluderet, at nærværende lokalplan ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs 3 stk. 1. Parameter Geografiskniveau Denne vurdering bygger på nedenstående screening: Energiforbrug Trafikbelastning Kulturarv Biologisk mangfoldighed Befolkningen/ sundhed Miljø/støj Lokalt niveau niveau Regionalt Energiforbrug: Bebyggelsen er forsynet og opvarmet med fjernvarme fra Blenstrup Fjernvarmeværk, og da området allerede er fuldt udbygget vil lokalplanens anvendelsesmuligheder ikke have betydning for energiforbruget. Trafikbelastning: Udkast

11 Redegørelse lokalplan nr. 264 Der forventes ikke en betydelig forøgelse af trafikken på Brøndumvej, idet området allerede er fuldt udbygget. Kulturarv: Lokalplanens anvendelsesmuligheder skønnes ikke at få væsentlig betydning for kulturarven i Blenstrup som f.eks. begrænsning i indkiksmulighederne til Blenstrup Kirke. Biologisk mangfoldighed: Lokalplanens anvendelsesmuligheder har ikke indflydelse på den biologiske mangfoldighed i området omkring Blenstrup. Befolkning/sundhed: Lokalplanens anvendelsesmuligheder har ikke indflydelse på befolkningens sundhed, idet planen ikke giver mulighed for etablering af sportsfaciliteter mv. Miljø/støj: Lokalplanens anvendelsesmuligheder skønnes ikke at øge støj- og miljøgener for de omkringliggende naboer. Boliger ved Brøndumvej Servitutter Der er ved udarbejdelsen af lokalplanen gennemført en servitutgennemgang. Der ophæves 6 servitutter i forbindelse med denne lokalplan. De 6 servitutter omhandler forbud mod næringsvirksomhed og benyttelse og bebyggelse af ejendommene. Se nærmere hvilke konkrete servitutter, der ophæves, under i bestemmelserne. Udkast

12 Ejere, bygherre og deres rådgivere bør sikre sig et overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Lokalplanens fremlæggelse I overensstemmelse med Planlovens 24 er der fastsat en frist på 8 uger for fremsættelse af skriftlige indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget er fremlagt i perioden fra den 23. maj 20 til den 18. juli 20. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endelig vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at udnyttelsen ikke er i strid med den gældende Kommuneplan. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil 1 år efter forslagets offentliggørelse. Udkast

13 Lokalplanbestemmelser Lokalplan nr. 264 Lokalplan nr. 264 for et boligområde i Blenstrup I henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning, nr. 937 af 24. oktober 2009 med senere ændringer, fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanens formål er: at udlægge et boligområde til åben/lav bebyggelse at udlægge et område til offentlige område, herunder grønt/rekreativt område og parkeringsareal. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1. Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, ejerlejligheder, umatrikulerede arealer og vejarealer. 2.2 Lokalplan opdeles i delområde A og B, som vist på kortbilag Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Delområde A anvendes til boliger som åben/lav helårsbeboelse, se kortbilag Delområde B anvendes til offentlige formål, såsom grønt/rekreativt område og parkering, se kortbilag Der må ikke etableres erhverv (herunder detailhandel) inden for lokalplanområdet bortset fra liberale erhverv, der kan etableres af ejeren af en bolig f.eks. konsulent eller rådgiver, når kun boligens beboere er beskæftiget. 3.4 Der må højest opføres eller indrettes 1 bolig pr. ejendom. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Der kan ske udstykning. De enkelte grunde skal mindst være på 700 m 2. Udkast

14 Lokalplanbestemmelser Lokalplan nr VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Vejadgang skal ske via de offentlige veje i lokalplanområdet. 5.2 I delområde B kan der etableres yderligere parkeringspladser hvis der opstår et behov for flere pladser. 5.3 Der skal etableres mindst 2 parkeringspladser pr. enfamiliehus, heraf kan 1 pr. bolig være carport/garage. Parkeringspladserne skal etableres på egen grund. 5.4 Parkeringspladser og lign skal udformes efter Vejdirektoratets vejregler. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelsesprocenten i delområde A må for den enkelte ejendom ikke overstige 30 % beregnet efter det på ansøgningstidspunktet gældende bygningsreglement. 6.2 Ny bebyggelse må ikke opføres med mere end 1½ etage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter over godkendt niveauplan. 6.3 I delområde B må der ikke opføres bebyggelse, anlæg og lignende. Undtaget er transformerstation til brug for områdets forsyning. 6.4 Langs med alle offentlige veje udlægges en byggelinje på 5 meter fra vejskel. I byggelinjearealet må der ikke opføres nogen form for bebyggelse og oplag. 6.5 Placeringen af ny bebyggelse skal tage udgangspunkt i det eksisterende terræn. Der må ikke ske terrænreguleringer større end +/- 0,5 m. og nærmere skel end 0,5 meter. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. 7.1 Ny bebyggelse skal ved placering, udformning og ydre fremtræden være i overensstemmelse med den eksisterende bebyggelse i området. 7.2 Udvendige facader på ny bebyggelse skal primært udføres af murværk i teglsten, der kan stå som blank mur eller vandskures. Carport, udhus og mindre dele af facader kan udføres i andet materiale. 7.3 Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. Der må opsættes solceller eller lignende af materialer, der ikke er reflekterende. 7.4 Udvendige overflader fremstår i materialets farve eller hvid samt i jordfarveskalaens farver jf. Rådvadscenteret. Udkast

15 Lokalplanbestemmelser Lokalplan nr Ingen former for reklamering må finde sted i området. 7.6 Udvendige tv-antenner og lignende må ikke opsættes synligt på bygninger eller lignende. Parabolantenner kan anbringes på jorden og skal sløres af beplantning. 7.7 Master må ikke opsættes indenfor området. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 De ubebyggede arealer skal med beplantning, befæstelse m.v. gives et ordentligt udseende. 8.2 Hegn omkring de enkelte grunde må kun udføres som levende, ensartede hegn. Fælles hegn plantes i skel. Hegn mod vej skal dog holdes bag skel. 8.3 Eventuelt trådhegn, plankeværk eller lignende må kun opstilles inde på egen grund og bag det levende hegn. 8.4 Udendørs oplag (af materialer, materiel og affald m.m.) må ikke finde sted. 9 TEKNISKE ANLÆG 9.1 Al ledningsføring skal ske i jorden. GRUNDEJERFORENING Ingen bestemmelser. FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYG- GELSE OG ANLÆG.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sket tilslutning til kollektiv varmeforsyning i området. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN.1 Med vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves den eksisterende lokalplan nr. 204 for de arealer, som nærværende lokalplan vedrører. SERVITUTTER.1 Følgende 6 servitutter aflyses: Udkast 15

16 Lokalplanbestemmelser Lokalplan nr : Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod næringsvirksomhed ophæves for matr. nr. 5f Blenstrup By, Blenstrup : Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod næringsvirksomhed ophæves for matr. nr. 5g Blenstrup By, Blenstrup : Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod næringsvirksomhed ophæves for matr. nr. 5h Blenstrup By, Blenstrup : Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod næringsvirksomhed ophæves for matr. nr. 5i Blenstrup By, Blenstrup : Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod næringsvirksomhed ophæves for matr. nr. 5l Blenstrup By, Blenstrup : Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forbud mod næringsvirksomhed ophæves for matr. nr. 5m Blenstrup By, Blenstrup. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen kan ikke i sig selv gøre indgreb i de bestående forhold, hvorfor den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Endvidere medfører lokalplanen heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Om- og tilbygning eller ibrugtagning i strid med nærværende lokalplan må ikke finde sted. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således godkendt som forslag af Rebild Byråd, den 26. april 20. Udkast 16

17 7y 34b h 7x 7b a h i c 3,15m l 1ag "i" 1af 1a 4,00m Ølandsvej 1i 1d 1b 1e 1p 1f "c" 1q 1g 1r % 5bc Tinghusvej s b 4i 4n l 4h 4m 4b b 2d 2b 1h 3i 1c 3d 28 3b Østerbygade "g" 25a 26a bn 4c 3h 2e 3g 7v 7e 3f 3k 5n 2p 2q 2u "k" "l" 2t 2s Brøndumvej 5f 5g 5h "f" 5i Stadionvej 5k 5l 5m 2m 2l 2k 5br 2ae 2af 5b 2ag Lokalplanområde m REBILD KOMMUNE CENTER PLAN, BYG OG VEJ Hobrovej 88, 9530 Støvring Tlf.: Fax: Web: Lokalplan nr Boligområde, Blenstrup Matrikulære forhold - Blenstrup By, Blenstrup Målforhold: Se målestok Dato: /CKA Rev. dato: Sagsnr.: /16409 Kort nr. 1

18 B A Stadionvej Østerbygade Brøndumvej Stadionvej Østerbygade Brøndumvej REBILD KOMMUNE CENTER PLAN, BYG OG VEJ Hobrovej 88, 9530 Støvring Tlf.: Fax: Web: Målforhold: Se målestok Dato: Sagsnr.: Kort nr. 2 Rev. dato: /CKA Lokalplan nr Boligområde, Blenstrup Arealanvendelse / m 50 Byggelinje Områdegrænse Lokalplanområde

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere