Sags. nr Lokalplan nr. 1116

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116"

Transkript

1 Sags. nr Lokalplan nr Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012

2 Lokalplan nr for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune i samarbejde med LAND & PLAN A/S Strandpromenaden Horsens Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder Kommune Plan Rådhusgade Odder Tlf Lokalplanforslaget udleveres ved henvendelse i Plan eller Borgerbutikken, Rådhuset. Planforslaget kan også ses og udskrives fra kommunens hjemmeside under Bo & Byg samt fra

3 LÆSEVEJLEDNING Hvad er en lokalplan Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger, større bygge- eller anlægsarbejder, væsentlige nedrivninger, ændringer i anvendelsen af en ejendom eller lignende. Byrådet kan i øvrigt altid beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan. En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, der er bindende for den enkelte grundejer, og som fastlægger de fremtidige forhold inden for et nærmere bestemt område. I en lokalplan kan fastsættes bestemmelser for anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, udformning og placering af veje, stier og friarealer samt regler for bevaringsværdige huse og bymiljøer m.v. Bestemmelserne skal sikre, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan omfatter 3 dele: Redegørelse, Lokalplanbestemmelser og Kortbilag. Redegørelsen beskriver hensigten med lokalplanen og forholdet til anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne er juridisk bindende og fastsætter de konkrete rammer for områdets udnyttelse, som tillige er beskrevet på kortbilag til lokalplanen. Kortbilagene illustrerer de eksisterende og fremtidige forhold og sidder bagerst i lokalplanen. Offentliggørelse Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplan offentliggøres i mindst 8 uger, så alle interesserede kan sætte sig ind i forslaget, kommentere det og evt. fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Herefter indberettes den til PlanDK og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. 3

4 RETSVIRKNING Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen og bekendtgjort den i Odder Avis, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil - også efter ejerskifte, selvom det er i strid med lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. 4

5 INDHOLD REDEGØRELSE... 7 Lokalplanens baggrund... 7 Baggrund og formål... 7 Områdets beliggenhed og zonestatus... 7 Eksisterende forhold... 7 Lokalplanens indhold... 8 Formål og områdets anvendelse... 8 Planens hovedtræk... 8 Lokalplanområdet... 9 Bebyggelsesprincipper Ubebyggede arealer Beplantning Grønne hensyn Veje Vejprofiler Stier Parkering Grundejerforening FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplantillæg Lokal, rekreativ vandrerute Skole- og institutionsforhold Centerforhold - detailhandel Lokalplanen/byplanvedtægter LOVGIVNING Planloven Zonestatus Naturbeskyttelsesloven områder - beskyttet natur Åbeskyttelseslinje ( 16) Skovbeskyttelseslinje ( 17) Museumsloven Landbrugsloven Jordforureningsloven Miljøbeskyttelsesloven Vejstøj Lov om miljøvurdering Servitutter Bæredygtighed Tilgængelighed TEKNISK FORSYNING Elforsyning Vandforsyning Varmeforsyning Kloakforsyning Brandhaner LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Ledningsanlæg og belysning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer

6 INDHOLD 10 Støjforhold Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelse fra andre myndigheder Ophævelse af lokalplan nr Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning KORTBILAG Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3A Kort nr. 3B Kort nr. 4A Kort nr. 4B Kort nr. 5A og 5 B Matrikelkort Eksisterende forhold Lokalplankort A Lokalplankort B Ejerforhold A Ejerforhold B Illustrationsplaner 6

7 REDEGØRELSE Lokalplan nr boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Redegørelse Lokalplanens baggrund Baggrund og formål Området er omfattet af lokalplan nr. 1100, som giver mulighed for at etablere en tæt-lav bebyggelse med 26 boliger. Den bebyggelse, der er forudsat i lokalplanen, har uden held været sat til salg siden Den private grundejer ønsker derfor at ændre forudsætningerne for bebyggelsen i området. Nærværende lokalplan giver mulighed for en blandet boligbebyggelse med tæt/lave og åben/lave boliger eller en boligbebyggelse alene bestående af åben/lave boliger. Områdets beliggenhed og zonestatus Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 1,6 ha beliggende i den nordøstlige del af Odder by. Arealet afgrænses mod nord af grønne arealer benyttet af Egholmgård, mod øst af Egholmvej og eksisterende boligbebyggelse, mod syd af Bisgaardsvej og mod vest af Odder Å. Området består af matr. nr. 17-dø, 86-a og 86-b alle Odder By, Odder og ejes af private grundejere. Området er og forbliver i byzone. Eksisterende forhold På matr.nr. 17-dø og 86-a Odder by, Odder har der tidligere ligget et gartneri, som blev nedlagt i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr i På området findes to eksisterende bygninger, som forudsættes nedrevet i forbindelse med realiseringen af lokalplanen. De to eksisterende bygninger i lokalplanområdet, der forudsættes nedrevet i forbindelse med realiseringen af lokalplanen. 7

8 REDEGØRELSE Lokalplan nr boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Inden for lokalplanområdet findes desuden en mindre ejendom med et grundareal på 427 m² bebygget med et ældre parcelhus. Parcelhuset på matr.nr. 86-b Odder by, Odder. Landskabet opleves som et jævnt terræn med enkelte lavninger. Der er således kun en terrænforskel på 1-2 m inden for området. Langs Odder Å findes en høj beplantning bestående af forskellige træarter som eg, poppel, bøg og ask. Beplantningen langs åen er forholdsvis høj og består af forskellige træarter. Lokalplanens indhold Formål og områdets anvendelse Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et nyt boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse med respekt for og tæt kontakt til naturen ved Odder Å. Planens hovedtræk Lokalplan nr er udarbejdet på baggrund af en bebyggelsesplan, der disponerer området med fire nye parcelhusgrunde (åben-lav bebyggelse) og 11 tæt-lave bebyggelser samt et grønt område langs Odder Å. Lokalplanen giver desuden mulighed for, at området alene kan anvendes til åben/lav bebyggelse med 9 nye parcelhusgrunde. Der er vejadgang til området via Egholmvej og Bisgaardsvej. Der etableres stiadgang til det offentlige område langs Odder Å og videre til de offentlige rekreative arealer syd for Bisgaardsvej. 8

9 REDEGØRELSE Lokalplan nr boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder De mulige bebyggelsesprincipper er vist på kort nr. 5A og 5B. Lokalplanområdet udgør ca m² af kommuneplanens rammeområde 1.B.1 og 5500 m² af kommuneplanens rammeområde 1.OF.2. Lokalplanområdet Området opdeles i 5 delområder. Delområde 1 (åben-lav bebyggelse) Området rummer op til 9 parcelhusgrunde med varierende størrelser fra ca. 800 m² til 1050 m². Bebyggelse må opføres i op til én etage med udnyttet tagetage. Bebyggelsen må ikke overstige en højde på 8,5 m. På område syd for højdelinjen vist på kort nr. 3A og 3B er der dog fastlagt en bygningshøjde på 6 m målt fra kote 8. Tage på beboelsesbygninger skal udføres med symmetrisk sadeltag eller med ensidig taghældning. Når beboelsesbygningen udføres med ensidig taghældning, må max. halvdelen af den høje facade fremstå som bebyggelse i to etager. Bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse er 30 for den enkelte ejendom. Garager, carporte og mindre bygninger må ikke opføres nærmere skel end 1 m. Delområde 2a og 2b (tæt-lav bebyggelse med fritliggende huse) Inden for delområderne 2a og 2b må der opføres tæt-lav bebyggelse efter en samlet plan i princippet som vist på kort nr. 5A. Delområde 2a og 2b er henholdsvis ca m² og 3850 m². Grunde til tæt-lav bebyggelse kan udstykkes i forskellige størrelser fra ca. 350 m² til ca. 650 m². Bebyggelse må opføres i én etage og må ikke overstige en højde på 8,5 m. På område syd for højdelinjen vist på kort nr. 3A og 3B er der dog fastlagt en bygningshøjde på 6 m målt fra kote 8. Tage skal som hovedprincip udføres med symmetrisk sadeltag, med pyramidetag eller med ensidig taghældning. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelse er 25 beregnet for det enkelte delområde. Garager, carporte og mindre bygninger må opføres i skel. Delområderne må endvidere anvendes til åben-lav bebyggelse. Såfremt delområderne anvendes til åben-lav bebyggelse gælder bestemmelserne som beskrevet for delområde 1. Delområde 1 udvides dermed til at omfatte delområde 2a og/eller 2b, som det er vist på kortbilag 3B. Delområde 3 (åben-lav bebyggelse) Delområdet er 427 m² og består af én ejendom, som ikke må udstykkes yderligere. Ved opførelse af ny bebyggelse er bebyggelsesprocenten 33. For bebyggelsens placering og fremtræden gælder bestemmelserne som beskrevet for delområde 1. 9

10 REDEGØRELSE Lokalplan nr boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder For at opnå en helhed inden for lokalplanområdet må det enkelte delområde kun anvendes til enten åben/lav eller tæt/lav bebyggelse. Delområde 4 (Grønt område) Delområdet skal anvendes til offentlige rekreative formål og anlægges som grønt område i græs med et lavt plejeniveau. Der er offentlig adgang til området. Kommuneplan planlægger for en lokal rekreativ vandrerute langs Odder Å. Der er endnu ikke taget stilling til om vandreruten placeres på den østlige side af Odder Å dvs. inden for lokalplanområdet. Der må ikke etableres legeplads eller bygninger på området. Inden for området reserveres plads til etablering af regnvandsbassin for lokalplanens bebyggelse. Desuden gives der mulighed for etablering af regnvandsbassin til forsinkelse af regnvand fra områder uden for lokalplanområdet. Regnvandsbassiner kan udstykkes, men derudover må der ikke ske udstykning inden for delområdet. Bebyggelsesprincipper For at give boligvejene et grønt og åbent præg er der udlagt en 2,5 m byggelinje langs boligveje og stier. Al bebyggelse ekskl. sædvanligt tagudhæng skal placeres bag byggelinjen, se kort nr. 3A og 3B. For at tage hensyn til den landskabelige herlighedsværdi og sikre en åben struktur, er der pålagt en bygge- og beplantningslinje på de vestlige parceller mod delområde 4, som vist på kort nr. 3A og 3B. For delområde 1 udlægges bygge- og beplantningslinjen som en 4 m bred zone, hvor der ikke må opføres nogen form for bebyggelse inkl. tagudhæng. Der stilles desuden krav til beplantningen, se afsnittet om Beplantning s. 10. Af hensyn til eksisterende bebyggelse i delområde 3 er der fastlagt en 5 m byggelinje. Ny bebyggelse ekskl. sædvanligt tagudhæng skal placeres bag byggelinjen. Ubebyggede arealer Foruden det grønne område, som er beskrevet under delområde 4, findes der i den sydlige del af lokalplanområdet et mindre grønt areal, som vist på kort nr. 3A og 3B. Arealet anlægges i græs med en mindre gruppe af træer i arealets nordlige del og et enkeltstående karaktergivende træ i arealets sydlige del. På arealet gives der endvidere mulighed for etablering af en fælles opholds- og legeplads samt mindre bygninger til områdets tekniske forsyning. Der gøres opmærksom på, at lege- og opholdsarealer skal overholde byggelovens krav. Beplantning Inden for lokalplanområdet er der fastlagt en grøn struktur for både eksisterende og fremtidig beplantning. 10

11 REDEGØRELSE Lokalplan nr boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Beplantning af lokalplanområdets fælles grønne areal og beplantning langs vej- og stiarealer skal ske efter en samlet beplantningsplan, som vist på kort nr. 3A og 3B. Langs boligvejen A-B etableres en beplantning af højtstammede paradisæbletræer (Malus hybr. Evereste ). Ved boligvejen C-D etableres en beplantning af højtstammede paradisæbletræer (Malus hybr. Butterball ). Syd for den fælles opholds- og legeplads etableres desuden et karaktergivende træ som et højtstammet vinter eg (Quercus petraea). Beplantningen langs Odder Å reguleres i henhold til vandløbsregulativet for Odder Å. Hegn i skel skal etableres som bøgehæk. De vestlige grunde er disponeret som åbne grunde uden synlig markering af skellet mod delområde 4. Hegnsbeplantning må derfor kun etableres i eller bagved bygge- og beplantningslinjen som vist på kort nr. 3A og 3B. De private havearealer foran og i bygge- og beplantningslinjen må overvejende beplantes med grupper af hjemmehørende danske arter suppleret med løgplanter, et-årige planter og stauder. For at understrege åbenheden mellem havearealerne og det grønne areal langs Odder Å friholdes min. ⅓ af grundenes bredde i og foran byggelinjen for enhver form for beplantning, jævnfør nedennævnte princip. Princip for beplantning af de private havearealer foran bygge- og beplantningslinjen. Grønne hensyn Der er i planen indbygget en række grønne hensyn, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. Overfladevand fra områdets veje og tagflader skal bortledes til bassinanlæg, der etableres med permanent vandspejl. Der er fastsat bestemmelse om, at bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning med mindre bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse. Der er udlagt et grønt areal, der medvirker som spredningskorridor for dyr og planter. Der er desuden fastsat bestemmelser om, at arealerne ned mod Odder Å skal fremstå åbne og kun med spredt beplantning overvejende af egnstypiske danske arter. De hjemmehørende træer og buske har en større betydning for fugle og insekter som fødesøgnings- og ynglelokaliteter, end den de nyindførte træer og buske har. Desuden har hjemmehørende arter en helt dominerende betydning for de mange sjældne hjemmehørende fugle og insekter. Der kan ikke optages bestemmelser om f.eks brug af miljøvenlige materialer i en lokalplan, men byrådet opfordrer til brug af miljøvenli- 11

12 REDEGØRELSE Lokalplan nr boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder ge materialer i bebyggelsen jævnfør afsnit om bæredygtig udvikling under Forhold til anden planlægning. Veje Adgang til området sker fra henholdsvis Egholmvej og Bisgaardsvej, som vist på kort nr. 3A og 3B. Når der foreligger et færdigt vejprojekt, skal det fremsendes til Odder Kommune til godkendelse. Vejprofiler Vejudlæggene i lokalplanområdet tænkes udformet jævnfør nedenstående snittegning. Principiel udformning af boligvejene. Stier Der udlægges stier fra boligvejene til det grønne areal langs Odder Å, som vist på kort nr. 3A og 3B. Inden for delområde 4 anlægges en sti, der forbinder boligområdet med de rekreative arealer syd for Bisgaardsvej. Stierne etableres med et udlæg på 4 m og en belægningsbredde på 2m. Parkering Der skal udlægges mindst 2 p-pladser pr. bolig. Parkeringspladserne kan anlægges i carport eller garage. Der er forbud mod parkering af campingvogne, både og uindregistrerede køretøjer o. lign. på ubebyggede arealer herunder veje inden for lokalplanområdet. Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere af parceller inden for lokalplanens område. Det bemærkes dog, at eksisterende grundejere ikke er forpligtigede til at indtræde i grundejerforeningen, så længe han eller hun retligt eller faktisk disponerer som hidtil over sin ejendom. Såfremt delområde 2a og 2b ikke udstykkes i selvstændige matrikulære grunde, skal der herudover oprettes en beboerforening for den tæt-lave bebyggelse. Beboerforeningen repræsenterer delområdet i grundejerforeningen i henhold til grundejerforeningens vedtægter. 12

13 REDEGØRELSE Lokalplan nr boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på veje, stier og grønne arealer, som vist på kort nr. 4A og 4B. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fælles-veje og stier og grønne arealer, herunder snerydning samt opret- og vedligeholdelse af beplantning samt vedligeholdelse af et eventuelt fællesanlæg. Regnvandsbassiner kan udmatrikuleres til Odder Spildevand, der herefter forestår drift og vedligeholdelse af regnvandsbassiner inden for delområde 4. 13

14 REDEGØRELSE Lokalplan nr boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Forhold til anden planlægning Kommuneplantillæg Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområder 1.B.1 og 1.OF.2. Afgrænsningerne af rammeområderne er dog ikke i overensstemmelse med den tidligere godkendte lokalplan nr Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 7 til Kommuneplan , som ændrer afgrænsningen mellem de to rammeområder. Det er kommuneplantillægget, der herefter udgør det gældende plangrundlag for lokalplanen. Der ændres ikke på rammebestemmelserne, som er: Lokalplanlægning inden for rammeområde 1.B.1 skal sikre at: Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav og tæt-lav bebyggelse, med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner og lignende, offentlige formål, samt butikker til betjening af området. Bebyggelsesprocenten er 40 for rammeområdet under ét. Bebyggelse må opføres i op til 2 etager med udnyttelig tagetage. Den maksimale bygningshøjde er 8,5 m over terræn for åbenlav bebyggelse og 10,5 m for tæt-lav bebyggelse. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. Lokalplanlægning inden for rammeområde 1.OF.2 skal sikre at: Områdets anvendelse fastlægges til fritidsrelaterede institutioner (idrætsanlæg, offentlige parkanlæg, institutioner og lign.), samt kolonihaver. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager med udnyttelig tagetage og bygningshøjden må ikke overstige 12 m over det omgivende terræn. Dog kan der tillades en bygningshøjde på op til 15 m for bebyggelse til idrætshal og lignende. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendig for en bygnings eller et anlægs drift. Lokal, rekreativ vandrerute Kommuneplan planlægger for en lokal rekreativ vandrerute langs Odder Å. Der er endnu ikke taget stilling til om vandreruten placeres på den østlige side af Odder Å dvs. inden for lokalplanområdet. Skole- og institutionsforhold Området ligger i Parkvejens Skoles distrikt. Skolen ligger inden for 300 m fra lokalplanområdet. Skolen har elever fra børnehaveklasseniveau til og med 10. klasse. Som umiddelbar nabo til lokalplanområdet ligger Egholmgård med tre separate børneinstitutioner og fritids- 14

15 REDEGØRELSE Lokalplan nr boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder klubben Egestammen. Derudover findes Odder svømmehal inden for 300 m fra lokalplanområdet. Centerforhold - detailhandel Fra lokalplanområdet er der ca. 1,3 km til centerområdet i Odder By. Lokalplanen/byplanvedtægter Området er omfattet af lokalplan 1100, der i forbindelse med vedtagelsen af nærværende lokalplan, aflyses i sin helhed. Lovgivning Planloven Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. Naturbeskyttelsesloven 3-områder - beskyttet natur Langs den vestlige del af lokalplanområdet løber Odder Å, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3, hvilket betyder at åen er beskyttet mod tilstandsændringer. Åen er omfattet af vandløbsregulativ for Odder Å. Odder Kommune kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra bestemmelsen til ændringer af området, jf. naturbeskyttelsesloven 65. Åbeskyttelseslinje ( 16) En del af lokalplanområdet er beskyttet mod tilstandsændringer, beplantning, bygninger, campingvogne eller lignende, jf. naturbeskyttelsesloven 16 (sø- og åbeskyttelseslinje), se kort nr. 2. Åbeskyttelseslinjen er beliggende inden for det offentlige grønne friareal (delområde 4). Odder Kommune kan meddele dispensation fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelsesloven 65. Skovbeskyttelseslinje ( 17) En mindre del af lokalplanområdet er beskyttet mod bebyggelse og lignende, jf. naturbeskyttelsesloven 17 (skovbeskyttelseslinje), se kort nr. 2. Skovbeskyttelseslinjen er beliggende inden for det offentlige grønne friareal (delområde 4). Odder Kommune kan meddele dispensation fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelsesloven 65. I særlige tilfælde kan Miljøministeriet ved Naturstyrelsen Århus efter ansøgning bestemme, at reglerne ikke skal gælde for nærmere be- 15

16 REDEGØRELSE Lokalplan nr boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder stemte områder (reducere eller ophæve beskyttelseslinjen), jf. naturbeskyttelsesloven 69. Museumsloven Der er på selve området ikke gjort arkæologiske fund. På baggrund af topografi og ældre bebyggelse på området anser museet det ikke for sandsynligt, at der på området er spor efter forhistoriske aktiviteter. Museet anser det derfor ikke for nødvendigt at foretage en prøvegravning af området. Skulle der ved jordarbejdet findes kulturhistoriske levn som er beskyttet af Museumslovens 27 skal museet dog straks kontaktes og vil vurdere dette. En eventuel efterfølgende udgravning vil blive bekostet af museet. Landbrugsloven Der er landbrugspligt på matr.nr. 86-a Odder By, Odder. Landbrugspligten forudsættes ophævet inden for lokalplanområdet efter landbrugsloven 6, stk. 1, nr. 1 ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse med områdets udstykning. Jordforureningsloven De berørte matrikler er ikke omfattet af områdeklassificeringen, da der ikke er tinglyst, registreret eller i øvrigt kendskab til jordforurening inden for lokalplanområdet. Jordflytninger skal derfor kun anmeldes, hvis et af følgende kriterier er opfyldt: Den opgravede jord, der føres bort fra en ejendom, er forurenet. Jord, der flyttes, stammer fra en kortlagt ejendom eller en kortlagt del af en ejendom. Jord, der flyttes fra et areal, der anvendes som offentlig vej. En eventuel jordflytning skal anmeldes på kommunens lovpligtige anmeldeskema. Før arealanvendelsen af ikke kortlagte arealer ændres til boliger, børneinstitutioner, offentlige legepladser, kolonihaver eller sommerhuse, skal det sikres, at de øverste 50 cm jord på ubebygget areal er rent, eller at der er etableret en varig fast belægning, jf. jordforureningsloven 72 b. Miljøbeskyttelsesloven Ved planlægning af ny arealanvendelse i kommune- og lokalplaner skal der sikres et tilfredsstillende støjniveau i støjfølsomme områder, jf. de til enhver tid gældende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledninger. For lokalplanområdet skal det sikres, at den støj, der påføres området, ikke overstiger L den 58dB. Støjfølsomme områder er først og fremmest boligområder og sommerhusområder med tilhørende udearealer (= de primære opholdsarealer). Institutioner m.m. er også omfattet. 16

17 REDEGØRELSE Lokalplan nr boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Vejstøj Lokalplanområdet grænser op til Bisgaardsvej, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t. Årsdøgnstrafikken på Bisgaardsvej er 741. På grundlag af erfaringstal vurderes det, at støj fra trafikken ikke vil overskride Miljøstyrelsens vejledning. Lov om miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen miljøvurdere planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ved en indledende miljøscreening af lokalplanen efter 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer har byrådet vurderet, at det ikke er sandsynligt, at lokalplanen vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Konklusionen er, at lokalplanområdet ikke er omfattet af aktiviteter, der medfører, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Begrundelsen for dette er: At planen omfatter et mindre område på lokalt plan. At planen ikke antages at få væsentlig virkning på miljøet, vurderet ud fra nedenstående miljøtemaer. Ved begrebet miljø forstås den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. De miljøtemaer, sektorer og forhold i den fysiske planlægning, der er vurderet, fremgår af screeningen, som kan ses ved henvendelse på rådhuset. Servitutter Lokalplan nr tinglyst på lokalplanområdet. Denne aflyses i forbindelse med vedtagelsen af nærværende lokalplan. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Opmærksomheden henledes på, at det ikke er sikkert, at alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger. Bæredygtighed Det er byrådets målsætning, at gøre Odder Kommune til en grøn kommune bl.a. ved at formindske energiforbruget. Målet gælder kommunens eget energiforbrug, men byrådet vil også gerne gennem planlægningen inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at arbejde for samme målsætning. 17

18 REDEGØRELSE Lokalplan nr boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Bygninger kan placeres og udformes, så solen kan udnyttes som supplement til opvarmning uden brug af komplicerede anlæg. Passiv solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. Såvel inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning. Tilsvarende kan hårde hvidevarer m.v., der har et lavt energiforbrug, være med til at nedbringe energiforbruget. Affald, vandforsyning og spildevandsrensning har også betydning for den miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af gode byggematerialer, der skaber sunde bygninger, har generel betydning for sundhedstilstanden. Mange foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og omgivelser som et led i en bæredygtig udvikling. Odder Kommune har udarbejdet en vejledning om Boliger og byøkologi - idéer og vejledning. Vejledningen informerer om en række grundlæggende miljøvenlige muligheder, som bygherrer opfordres til at medtage i byggeri af bolig. Der gives konkrete anvisninger om boligens indretning, konstruktioner og materialer, om vand-, el- og varmeinstallationer og æstetisk kvalitet m.m. Vejledningen kan ses på Odder Kommunes hjemmeside og udleveres ved henvendelse på rådhuset. Vi er alle med til at belaste miljøet. Ved at følge idéerne i vejledningen bringes udviklingen nogle vigtige skridt i den rigtige retning mod et mere miljøvenligt og bæredygtigt samfund. Tilgængelighed Den fysiske tilgængelighed er en nødvendig forudsætning for deltagelse i sociale, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter i samfundet. Det er vigtigt, at gældende regler bliver overholdt, så der ikke fortsat sker en tilgang af nyt ikke tilgængeligt byggeri og anlæg. Bygherre og rådgivere er forpligtet til at sikre, at alle byggelovgivningens krav om tilgængelighed for alle er opfyldt i det enkelte projekt. Forpligtelsen gælder også i ansøgninger om byggetilladelse og anmeldelser. Tilgængelighedskravene har samme juridiske gyldighed som f.eks. kravene til konstruktioner og brandsikkerhed. Det vil sige, at overholdelse af tilgængelighedskravene skal påses i byggesagsbehandlingen. Lovgivningens krav er minimumskrav. Bygherre og rådgivere opfordres til at gå endnu videre, f.eks. ved at benytte Dansk Standard Formålet med tilgængelighedskravene i lovgivningen er at sikre, at ingen udelukkes fra at kunne færdes ved egen hjælp. Det gælder på de ubebyggede arealer og adgangsarealerne. Det gælder inde i bygninger mellem etager og i rum m.m., og det gælder muligheden for at komme hurtigt ud af bygninger - flugtveje. 18

19 REDEGØRELSE Lokalplan nr boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Teknisk forsyning Elforsyning Elforsyningen kan ske fra Østjysk Energi. Der henvises i øvrigt til det liberaliserede el-marked. Vandforsyning Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I vandforsyningsplanen er lokalplanområdet medtaget under Odder Vandværk. Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune. Der er tilslutningspligt til Odder Varmeværk. Der er forbud mod etablering af el-varme. Opmærksomheden henledes på, at der er indsat et nyt stk. 4 i 19 i planloven. Herefter skal byrådet dispensere fra lokalplanens krav om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. Kloakforsyning Lokalplanen er omfattet af Odder Kommunes spildevandsplan. Brandhaner Brandhaner må kun anvendes til brandformål. Det er derfor kun Beredskabsafdelingen og vandforsyningen, der må betjene brandhanerne. 19

20 LOKALPLAN Lokalplan nr boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Lokalplanbestemmelser Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. I henhold til lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 937 af med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: at sikre at en del af området kan anvendes til boligformål til helårsbeboelse. at sikre at arealet langs Odder Å kan anvendes til offentlige rekreative formål herunder regnvandsbassin. at de tæt/lave bebyggelser i delområde 2a og 2b etableres efter en samlet helhedsplan som en ensartet bebyggelse hvad angår omfang og udseende. at fastlægge bestemmelser for beplantning og bebyggelsens placering i forhold til det offentlige rekreative område ved Odder Å. at fastlægge vejadgangen til området at sikre udlæg af veje, stier og fælles friarealer at sikre oprettelse af en grundejerforening i området 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kort nr. 1 og omfatter matr.nr. 17-dø, 86-a og 86-b alle Odder By, Odder samt alle parceller, der efter den udstykkes inden for lokalplanens område Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2a, 2b, 3 og 4 som vist på kort nr. 3A. Såfremt delområde 2a og/eller 2b anvendes til åben-lav bebyggelse gælder lokalplanens bestemmelser for delområde 1 inden for de respektive delområder, som vist på kort nr. 3B. 3 Områdets anvendelse Delområde 1 og 3 (Kortbilag 3A og 3B) 3.1 Delområderne er udlagt til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. Der må kun opføres og indrettes/registreres én bolig pr. ejendom. 1 Matr.nr. 86-a, der er nævnt i pkt. 2.1 er undergivet landbrugspligt. Den del af ejendommenes areal, der er omfattet af lokalplanen, skal drives landbrugsmæssigt efter lan d- brugslovens regler, indtil lokalplanområdet tages i brug til det, planen bestemmer. Lan d- brugspligten ophæves inden for lokalplanområdet ved erklæring fra praktiserende landinspektør og i forbindelse med, at jordbrugskommissionen godkender udstykningen. 20

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden 11. april til og med 6. juni 2011 Stevns Kommune Lokalplan nr. 114 Håndværkerparken I Håndværkerparken,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere