Nørrebrogade LOM/hct DK-8000 Aarhus C Tel Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain."

Transkript

1 Hjulmand Kapta Nørrebrogade LOM/hct DK-8000 Aarhus C Tel Fax HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48 jurister Advokatfirma CVR-nr Bank STÆVNING Som advokat for: Danish Car Service ApS Brødstedlundvej Randers SØ indstævner undertegnede herved Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28, 1402 København K til at give møde som sagsøgt ved Byretten i Randers, beliggende Nørregade 1, 8900 Randers, og svare i sagen efter de af retten fastsatte retningslinier. o«flf IfJTf RNATIONAI

2 Som advokat for sagsøger nedlægges følgende PÅSTANDE: Sagsøgte tilpligtes at tilbagebetale til sagsøgeren den af sagsøgeren erlagte moms stor kr ,00 for perioden 1. april december 2009 med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker tillige med de af sagsøger erlagte morarenter. SAGENS FAKTISKE OG RETLIGE OMSTÆNDIGHEDER: Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøger skal anses for momspligtig af den skrotningsgodtgørelse, som sagsøger har modtaget for miljøbehandling af egne biler i perioden 1. januar 2006 til 31. december efter lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning af biler. Det skal indledningsvis bemærkes, at momstilsvar i perioden 1. januar 2006 og frem til 1. april 2007 er forældet efter Skatteforvaltningslovens 31 stk. 1, hvilket herfor ikke er genstand for tvist, eftersom forældelse er anerkendt af sagsøgte. Det skal også indledningsvis bemærkes, at sagsøger er bekendt med, at Højesteret ved afgørelse af 9. marts 2012 fandt sagsøger momspligtig for modtaget skrotningsgodtgørelse for miljøbehandling af egne biler i perioden 1. oktober 2003 til 31. december Sagsøger anerkender selvsagt denne Højesterets dom og nærværende sag drejer sig ikke om den momsretlige behandling af spørgsmålet, men nærværende sag drejer sig ene og alene om, hvorvidt sagsøgte er bundet af de SKM meddelelser som SKAT har udsendt over for borgeren Nærværende sag vedrører derfor om sagsøgte uberettiget og i strid med SKAT's skattemeddelelse, har opkrævet moms af den skrotningsgodtgørelse som sagsøger har modtaget for miljøbehandling af egne biler i perioden 1. april 2007 til 31. december Sagen er den, at sagsøger fra 2006 ikke har modsvaret moms af modtaget skrotningsgodtgørelse, eftersom sagsøger med føje har støttet ret på SKATs egen skattemeddelelse SKM , udsendt i 2006 med følgende: Side 2 af 7

3 "Moms ved skrotning af biler Det præciseres, at i tilfælde hvor autoophuggeren får udbetalt skrotningsgodtgørelse på baggrund afen købekontrakt m.v., kan ophugningsvirksomheden ikke anses for at have leveret en ydelse til den sidste registrerede ejer vedrørende affaldshåndteringen." Sagsøger har ved SKM foretaget en praksisændring, hvorefter sagsøger i overensstemmelse med det almindelige ejendomsbegreb ved underskrivelse af købskontrakt, anses som ejer af bilen. Sagsøger har herved ikke leveret en momspligtig ydelse for den sidst registrerede ejer, men derimod foretaget miljøbehandling på egen bil - hvilket udgør en momsfri ydelse (internt arbejde). Endvidere har sagsøgte frem til praksisændringen i 2006 ved SKM anført i tidligere SKM , at det havde særlig indflydelse for momspligten for autoophuggeren, at udbetalingen af skrotningsgodtgørelsen skete ved transporterklæring fra den sidst registrerede ejer af bilen. Således forholder det sig heller ikke i nærværende sags omhandlende periode, i det forholdet er det, at Miljøstyrelsen - Miljøordning for biler - ved skrivelse til af 23. november 2005 til alle landets autoophuggere skrev følgende: Underskrift på Skrotningsattester Miljøstyrelsen har besluttet at ændre praksis for udbetaling af skrotningsgodtgørelse. Det er således ikke længere en forudsætning, at skrotningsattesten er underskrevet af den sidst registrerede ejer. test kan efter den ændrede praksis være underskrevet af bilejeren uden denne har været registreret ejer. Dette forudsætter dog, at miljøordningen for biler sammen med skrotningsattesten modtager kopi afen slutseddel, købsaftale, kontrakt eller lignende som dokumentation for ejerforholdet, og at kontrakten eller købsaftalen er underskrevet af den sidst registrerede ejer. Side 3 af 7

4 Med venlig hilsen Miljøordning for biler Frode Pilgaard. Ovenstående skrivelse fra Miljøstyrelsen er gengivet i SKM Det fremgår herfor med al tydelighed, at de regler som er udstukket af sagsøgte ved SKM og Miljøstyrelsen skrivelse til alle landets autoophuggere af 23. november 2005 vedrørende miljøordning for biler medfører, at i den periode som nærværende sag vedrører, har regelsættet været det, at en skrothandler - herunder sagsøger - i god tro kunne erhverve en bil og prissætte denne i tillid til, at den miljøbehandling som eventuelt senere måtte finde sted, var en momsfri ydelse (internt arbejde). Sagsøgte har tillige i perioden efter udsendelsen af SKM i 2006 haft rig lejlighed til at afholde kontrolbesøg hos sagsøger, idet sagsøgte ikke kan have undgået at bemærke, at sagsøger ikke længere angav moms, men fulgte praksis i overensstemmelse med SKM altså, at sagsøgeren anså miljøbehandlingen for en momsfri ydelse (internt arbejde). Såfremt sagsøgte var af anden opfattelse end sagsøgers fortolkning af SKM samt Miljøstyrelsens skrivelse af 23. november 2005, burde sagsøgte have foretaget en præcisering herom overfor sagsøger ved sagsøgtes kontrolbesøg - hvilket ikke skete. Sagsøger havde herfor en berettiget forventning om, at der fra sagsøgtes udsendelse af SKM ikke skulle modsvares moms for skrotningsgodtgørelse ved miljøbehandling af egne biler i den for nærværende sags omhandlede periode. Sagsøgte har ligeledes været bekendt med, at sagsøgeren i perioden fra 2006 og fremefter i forbindelse med forannævnte Højesterets dom afsagt i 9. marts 2012 havde ført en aktiv pressekampagne med henblik på at få medhold i den retssag, der var anlagt imod Skatteministeriet, herunder har der været flere tvinterviews, avisartikler ligesom der har været forespørgselsdebat i Folketinget og ministrer i samråd. I forbindelse med samtlige disse episoder, har Skatteministeriet og skatteministeren udtrykt sig i overensstemmelse med SKM Side 4 af 7

5 Trods ovenstående træffer sagsøgte afgørelse af 18. oktober 2010 samt 2. november 2010 om ændring af sagsøgers moms for perioden 1. april december 2009, hvorefter sagsøger skal betale kr ,00 i ekstra moms med den begrundelse, at sagsøger ikke har angivet moms for det vederlag, der er opnået for miljøbehandling af skrotbiler i perioden. Sagsøgers afgørelse af 18. oktober 2010 og 2. november 2010 vedlægges som bilag 2. Sagsøger er af den opfattelse, sagsøgte med nærværende stævnings fremførte begrundelse ikke er berettiget til at opkræve moms for udbetaling af skrotningsgodtgørelse for miljøbehandling af egne biler i den for nærværende sags omhandlede periode - som følge af SKM samt Miljøstyrelsens skrivelse af 23. november Det er sagsøgers opfattelse, at sagsøgte ikke efter reglerne om begunstigede forvaltningsakter kan træffe en afgørelse, hvorefter praksis for opkrævning af moms ændres med tilbagevirkende kraft, og i strid med de gældende interne forskrifter der var på tidspunktet. ANBRINGENDER: Til støtte for de nedlagte påstande gøres følgende anbringender gældende: sagsøgte som følge af SKM og Miljøstyrelsens skrivelse af 23. november 2005 ikke har været berettiget til at opkræve moms af sagsøgers miljøbehandling af egne biler i perioden 1. januar 2006 til 31. december 2009, eftersom: Skrotningsgodtgørelsen ved Miljøbehandling af egne biler efter SKM 's ordlyd må anses for en momsfri ydelse (internt arbejde). sagsøger som følge af SKM samt Miljøstyrelsens skrivelse af 23. november 2005 har været i god tro om, at skrotningsgodtgørelsen har været en momsfri ydelse, ved miljøbehandling af egne biler. Side 5 af 7

6 Sagsøgte ikke har bragt sagsøger ud af denne opfattelse i forbindelse med sagsøgtes kontrolbesøg hos sagsøger i nærværende sags omhandlede periode. Sagsøgte herved med rette har indrettet sig på, at skrotningsgodtgørelsen var en momsfri ydelse. Sagsøgte har udvist retsfortabende passivitet i forhold til håndhævelse afen anden tolkning af praksis end sagsøgers for nærværende sags omhandlede periode. HENVISNING AF SAGEN TIL LANDSRETTEN ELLER SØ- OG HANDELSRETTEN: Sagsøgeren begærer sagen henvist til Vestre Landsret på baggrund af sagens principielle karakter, i den forbindelse henvises der til, at sagen vedrørende spørgsmålet om momspligten ligeledes på baggrund af den principielle karakter blev henvist til Vestre Landsret. KOLLEGIAL BEHANDLING: Sagsøger fremsætter begæring om, at Retten - såfremt begæring om henvisning til Vestre Landsret ikke efterkommes i henhold til retsplejelovens 12, stk. 3 træffer bestemmelse om, at 3 dommere skal deltage. Sagsøgeren fremsætter begæring om, at retten i henhold til Rpl. 12 stk. 3 træffer bestemmelse om, at 3 dommere skal deltage i afgørelse af sagen, idet sagen er af principiel karakter og i øvrigt efter sin egenart frembyder særligt omfattende, væsentlig retlige og bevismæssige spørgsmål, herunder især *. Hertil kommer, at sagens særlige karakter i øvrigt gør kollegial behandling påkrævet, herunder den væsentlige betydning sagens udfald vil kunne få for sagsøgeren. FORLIGSMULIGHEDER: Det skønnes at der ikke er foriigsmuligheder al den stund, at sagen har været forlagt Landsskatteretten uden at dette har givet sagsøgte anledning til forligsdrøftelser. Side 6 af 7

7 DOKUMENTER DER BEGÆRES FREMLAGT: Bilag: Bilag 1: Kopi af Landsskatterettens kendelse af 11. januar Bilag 2: Kopi af SKATs afgørelse af 2. november 2010 MOMSREGISTRERING: Sagsøger er momsregistreret. RETSAFGIFT: Den fremsendte retsafgift er beregnet på baggrund af den nedlagte påstand. PROCESSUELLE MEDDELELSER: På vegne sagsøger: Advokatfirma HjulmandKaptain v/advokat Niels Lomborg Nørrebrogade Aarhus C tlf.nr sagsnr Aarhus, derydo. april 2013! Lomborg (dvokat (H), Partner Side 7 af 7

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten Maj 2014 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg: LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: 661-1637-0001 Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere