Indberetning om jordforurening 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning om jordforurening 2008"

Transkript

1 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg Viborg Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

2 Udvalget for Miljø og Råstoffer Harry Jensen (V) Kaj Møldrup Christensen (A) Gert Schou (A) Knud Hammer (A) Bent Ove Pedersen (V) Jørgen Nørby (V) Anna Marie Touborg (F) Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg Viborg Tel Jord og Råstoffer Udgivelsesår: 2009 Titel: Indberetning om jordforurening for 2008 Status Planer Budget Redaktion: Forsidefoto: Øvrige fotos: Kort: Kommunikationsgruppen Sinding Grusgrav. Fotograf: Torsten Sand Christensen, Aiolos Jord og Råstoffer, hvor ikke andet er nævnt, Grundmateriale KMS Copyright Sidetal: 44 Henvendelse vedr. rapporten: Mail direkte til Jord og Råstoffer eller ring på Læs mere på

3 Indberetning om jordforurening 2008

4 2 Indberetning om jordforurening 2008

5 INDHOLD Sammenfatning... 4 Indsatsen i Strategi for Side Indledning... 6 Organisering af arbejdet i Jord og Råstoffer... 6 Jord og Råstoffers arbejde i Service... 8 V1- kortlægning... 8 Indledende forureningsundersøgelser (kortlægningsundersøgelser)... 9 Videregående undersøgelser og afværgeprojekter...10 Afværgeforanstaltninger, drift og monitering...10 Oliebranchens Miljøpulje...17 De frivillige undersøgelser...17 De 7 store forureninger i Region Midtjylland...18 Udviklingsprojekter...18 Samarbejde...18 Struktur...19 Regnskab Strategi for Service...20 V1 kortlægning...21 Indledende forureningsundersøgelser (kortlægningsundersøgelser)...21 Videregående undersøgelser og afværgeprojekter...22 Oliebranchens Miljøpulje...23 De frivillige undersøgelser...23 De 7 store forureninger i Region Midtjylland...23 Prioritering af regionens indsats...27 Udviklingsprojekter...28 Samarbejde...29 Struktur...30 Budget for årsværk og økonomi Bilag...33 Bilag 1: Planlagte undersøgelser og afværgeprojekter i 2009 Bilag 2: Flowdiagram, der viser sagsgangen, med vurdering af antallet af jordforureninger, fra kortlægning til afværgeforanstaltning Bilag 3: IT-systemoversigt Indberetning om jordforurening

6 SAMMENFATNING Indsatsen i 2008 I 2008 har Jord og Råstoffer været relativt upåvirket af strukturreformen, idet de største udfordringer i forbindelse hermed blev overvundet i afdelingens første leveår. Jord og Råstoffer er alligevel stadig en meget dynamisk arbejdsplads, hvor muligheder for at yde en bedre og mere effektiv service for borgere og andre interessenter konstant udforskes. Offentliggørelsen af JAR i 2008 er et blandt flere tiltag, der både højner afdelingens serviceniveau og frigør ressourcer til højt prioriterede opgaver. Tre kontorer med centrale placeringer i henholdsvis Viborg, Holstebro og Horsens udgør Region Midtjyllands afdeling for Jord og Råstoffer. Kontorerne i Holstebro og Horsens udgør de faglige centre for jordforurening, og alle typer af jordforureningsopgaver løses begge steder. Der er i alt 48 medarbejdere. Jord og Råstoffers hovedopgave er at forhindre, at menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner trues af jordforurening samt at sikre rent drikkevand. Frem til offentliggørelsen af JAR i september 2008 brugte gruppen Borgerservice mange ressourcer på at besvare forespørgsler fra ejendomsmæglere, advokater, landinspektører og andre interessenter om forurening på grunde i Region Midtjylland. I takt med, at forespørgslerne er blevet færre, har gruppen i stigende grad bidraget til opdatering af Jord & Råstoffers databaser. I 2008 har V1-gruppen fået indsamlet ca adresser. De fleste adresser er indsamlet i det tidligere Ringkjøbing Amt. Gruppen har fået gennemgået kildemateriale og udarbejdet historiske redegørelser på ca adresser heraf er ca adresser fra det tidligere Vejle Amt og ca adresser fra det tidligere Ringkjøbing Amt. I 2008 har gruppen truffet afgørelse i 1310 sager fordelt på ca. 310 sager fra det tidligere Ringkjøbing Amt og ca sager fra det tidligere Vejle Amt. V1-kortlægningen har høj prioritet og forventes afsluttet i Der er efter anmodning fra ejere af V1-kortlagte boliggrunde gennemført 93 indledende undersøgelser med henblik på en afklaring af, om grun- Sinding grusgrav. Fotograf Torsten Sand Christensen 4 Indberetning om jordforurening 2008

7 den er forurenet. Der er udført videregående undersøgelser på 35 lokaliteter og afværgeprojekter på 17 lokaliteter. Derudover havde Region Midtjylland i afværgeanlæg i drift. I 2008 gennemførte Oliebranchens Miljøpulje 145 forureningsundersøgelser, hvoraf regionen har vurderet hovedparten og truffet afgørelse med hensyn til grundenes fremtidige kortlægningsstatus. Sideløbende med OMs undersøgelser gennemførte regionen undersøgelse af sideaktiviteter på 37 af grundene. Der er 7 store forureninger i Region Midtjylland. Definitionen på store forureninger er, at omkostningerne forbundet med oprensning eller afværge forventes at være større end 10 mio. kr. De store forureninger indgik også i 2008 i afdelingens arbejdsprogram, idet der løbende moniteres, gennemføres yderligere eller ændrede afværgeforanstaltninger eller arbejdes med teknologiprojekter. I 2008 er samarbejdet mellem de 19 kommuner i regionen og Jord og Råstoffer blevet styrket markant. Jord-ERFA-midt, som det formaliserede samarbejdsforum kaldes, har resulteret i en række initiativer i relation til en fælles erfaringsudveksling. Samarbejdet omkring 8 tilladelser er ved at finde sin endelige form, og samarbejdet inden for grundvandsområdet er kommet godt i gang. Der blev også i 2008 brugt betydelige ressourcer på at opdatere data i regionernes system til styring af jordforureningsdata, JAR (Jordforureningslovens Areal Register). JAR bruges som styringsværktøj for alle kortlagte ejendomme. Region Midtjylland har den daglige ledelse af JAR-projektet, der er et samarbejde mellem 4 regioner (Region Sjælland er ikke med). I 2008 er der gennemført kurser i JAR for kommunerne, således at de via JAR kan indberette data til regionen, som herefter blot skal godkendes af de relevante medarbejdere i Jord og Råstoffer. Regionen deltager fortsat i udvikling og test af GISP (et prioriteringssystem for kortlagte arealer). Desuden deltages i udvikling af en række specialprogrammer, som vil kunne lette arbejdet med jordforureningsdata i de enkelte regioner samt fremme udveksling af data mellem f.eks. Danmarks Miljøportal, Kort- og Matrikelstyrelsen og JAR. Strategi for 2009 Region Midtjylland vil fortsat yde service på et højt niveau til borgere og andre interessenter, der henvender sig til Jord og Råstoffer. Når borgere henvender sig med spørgsmål angående jordforurening, skal de have et venligt og konkret svar. Afdelingen vil i 2009 arbejde videre med at sikre, at Jord og Råstoffer fremstår moderne og letforståelig i sin kommunikation med alle interessenter. Desuden vil vi konstant søge at gøre den interne kommunikation i afdelingen mere struktureret og effektiv. V1-kortlægningsarbejdet har høj prioritet for Region Midtjylland, og det forventes, at der i 2009 vil blive udarbejdet historiske redegørelser for lokaliteter og truffet afgørelse om eventuel kortlægning for lokaliteter. Region Midtjylland har som mål at gennemføre indledende forureningsundersøgelser èn gang i kvartalet og budgetterer med 140 undersøgelser i En del af boligundersøgelserne vil i 2009 blive gennemført af regionens ansatte og med regionens materiel. I 2008 forventes mellem 20 og 25 nye afværgeprojekter påbegyndt eller gennemført. Region Midtjylland arbejder så vidt muligt på at gennemføre en komplet oprensning ved afværgeprojekter, hvor restforureninger alternativt vil føre til løbende afværge og monitering. Denne strategi mindsker risikoen for, at regionen i fremtiden er nødt til at allokere størstedelen af sine budgetter til drift af afværgeanlæg og monitering. I forlængelse heraf arbejdes der i 2009 systematisk på at revurdere igangværende drift- og moniteringsanlæg. Region Midtjyllands arbejde med de 7 store forureninger fortsættes og en køreplan for oprensning ved Høfde 42 er på plads. Oliebranchens Miljøpulje vil i 2009 undersøge 143 grunde i regionen, og Region Midtjylland forventer i denne forbindelse at finansiere undersøgelse af sideaktiviteter på ca. 30 af grundene. Region Midtjylland vil i 2009 deltage i flere udviklingsprojekter. Det er i samarbejde med danske, Indberetning om jordforurening

8 INDLEDNING tyske, hollandske, belgiske og engelske partnere lykkedes Jord og Råstoffer at opnå støtte til projektet CLIWAT fra Interreg IVB programmet. CLIWAT-projektet skal belyse fremtidige klimaændringers konsekvenser for udledning af forurenende stoffer fra forurenede arealer og landbrugsarealer. Region Midtjylland vil i 2009 fortsat have et effektivt og tillidsfuldt samarbejde med Kommunerne og de statslige miljøcentre. Der vil være en god dialog mellem myndighedernes respektive sagsbehandlere i det daglige. For at kunne agere effektivt og med høj kvalitet i ydelserne er regionen meget afhængig af, at der er styr på de store mængder data. Vi har ca grunde i vores jordforureningsdatabase (JAR). Der arbejdes derfor i 2009 på at implementere og samkøre IT systemer og data. Historiske data, der ikke allerede er digitaliseret, vil hvor det er hensigtsmæssigt blive digitaliseret i løbet af de næste år. I følge Lov om forurenet jord skal Regionsrådet hvert år udarbejde en indberetning til Depotrådet om planlagte aktiviteter på jordforureningsområdet og den gennemførte indsats i det forgangne år. Region Midtjylland har derfor udarbejdet denne indberetning over planlagte aktiviteter på jordforureningsområdet i 2009 og en gennemgang af arbejdet i Udover denne skriftlige indberetning vil der blive foretaget en elektronisk indberetning af de enkelte kortlagte arealer til Miljøstyrelsen. Listen over planlagte forureningsundersøgelser og afværgeprojekter i 2009 (Bilag 1) har været i offentlig høring. Før den offentlige høring har kommunerne i regionen haft mulighed for at komme med forslag og kommentarer til listen. Jord og Råstoffer i Region Midtjylland har som hovedopgave at sikre rent drikkevand og at forhindre, at jordforurening truer menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner. Afdelingen har, som navnet siger, også opgaver på råstofområdet, men dette arbejde skal jf. lovgivningen ikke omfattes af denne indberetning. Vi samarbejder med kommunerne og statens miljøcentre for at løse jordforureningsopgaven. Kommunerne udarbejder planer for beskyttelse af grundvandet i særlige indsatsområder. De er myndighed i forbindelse med flytning af forurenet jord. De giver i samarbejde med regionen byggetilladelser og tilladelser til at ændre et areals anvendelse til en mere følsom anvendelse, f.eks. bolig eller børnehave, på forurenede eller muligt forurenede grunde. Derudover udpeger kommunerne områder i byzoner, hvor jorden forventes at være lettere forurenet den såkaldte områdeklassificering. Regionen og kommunerne har en fælles opgave med at rådgive beboere om forurenede arealer og lettere forurenede arealer Regionen opsporer og kortlægger arealer, hvor vi enten ved, at der er forurenet, eller hvor vi har en begrundet mistanke om, at der kan være forurenet. De steder, hvor vi finder en truende forurening, sørger vi for at fjerne den, eller vi sikrer, at den ikke spreder sig til vores drikkevand eller til luften i folks boliger. 6 Indberetning om jordforurening 2008

9 Glade medarbejdere i Jord og Råstoffer Statens miljøcentre vurderer grundvandets sårbarhed og udpeger områder med særlige drikkevandsinteresser. Det er ekstra vigtigt, at grundvandet i disse områder beskyttes mod forurening. Organisering af arbejdet i Jord og Råstoffer I Jord og Råstoffer i Region Midtjylland er vi ca. 50 medarbejdere fordelt på tre regionshuse i Viborg, Holstebro og Horsens. Vi arbejder projektorienteret på tværs af geografi og faglige grænser. Vi har organiseret arbejdet i grupper, hvor de største er Kommuneansvarlig-gruppen, V1-kortlægningsgruppen og Undersøgelse/afværgegruppen. De kommuneansvarlige medarbejdere har kontakten til kommunerne f.eks. i forbindelse med sager, hvor regionen skal give udtalelse til kommunernes afgørelser. Der er én eller to kontaktpersoner til hver kommune. V1-kortlægningsgruppen indsamler viden om potentielt forurenede arealer samt vurderer og træffer afgørelser om kortlægning på baggrund af det indsamlede materiale. Undersøgelse/afværgegruppen udfører forureningsundersøgelser samt oprenser forureninger eller sikrer gennem afværgeforanstaltninger, at truende forureninger ikke udgør en uacceptabel risiko for grundvandsressourcen eller indeklimaet i boliger. Der arbejdes endvidere i en række andre grupper, hvilket fremgår af organisationsdiagrammet. Jord og Råstoffer Arbejdsgrupper på tværs af afdelingerne Holstebro Horsens Viborg Råstofplanlægning Den regionale udviklingsplan (RUP) Borgerservice V1-kortlægning Kommuneansvarlig Feltteam Kommunikation GIS / IT Undersøgelse/afværge Oliebranchens Miljøpulje Arbejdsgrupperne i Jord og Råstoffer, fordel på afdelingerne i Holstebro, Viborg og Horsens. Som det fremgår, er grupperne Undersøgelse og afværge, Kommunikation, GIS/IT og Råstofplanlægning de eneste, der har medarbejdere i alle 3 regionshuse. Indberetning om jordforurening

10 JORD OG RÅSTOFFERS ARBEJDE I 2008 I 2008 har Jord og Råstoffer været relativt upåvirket af strukturreformen, idet de største udfordringer i forbindelse hermed blev overvundet i afdelingens første leveår. Jord og Råstoffer er alligevel stadig en meget dynamisk arbejdsplads, hvor muligheder for at yde en bedre og mere effektiv service for borgere og andre interessenter konstant udforskes. Offentliggørelsen af JAR i 2008 er et blandt flere tiltag, der både højner afdelingens serviceniveau og frigør ressourcer til højt prioriterede opgaver. Service Frem til offentliggørelsen af JAR i september 2008 brugte gruppen Borgerservice mange ressourcer på at besvare forespørgsler fra ejendomsmæglere, advokater, landinspektører og andre interessenter om forurening på grunde i Region Midtjylland. I takt med, at forespørgslerne er blevet færre, har gruppen i stigende grad bidraget til opdatering af Jord & Råstoffers databaser. Med henblik på at frigøre ressourcer til sagsbehandling har Borgerservice i 2008 overtaget arbejdet med at udsende endelige V1-afgørelser. En vigtig opgave for gruppen er desuden vejledning i brug af sagsbehandlings-, økonomistyrings- og tidsregistreringssystem. Kommunikationsgruppen fokuserede i 2008 i høj grad på ekstern kommunikation. En brugeranalyse, som skal forbedre vores skriftlige kommunikation med grundejere, er iværksat og afsluttes i foråret Reglerne på jordforureningsområdet er komplicerede, så det er en udfordring at skrive i et letforståeligt sprog og samtidig sikre juridisk holdbare afgørelser. Kommunikationsgruppen brugte derfor i 2008 betydelige ressourcer på tilretning af eksisterende og opbygning af nye brevskabeloner. Stigende fokus på kvalitet af pressemeddelelser har medført øget presseeksponering og derigennem forhåbentlig større kendskab til Jord og Råstoffers arbejde i offentligheden. En vigtig del af Kommunikationsgruppens arbejde i 2008 var desuden den årlige skriftlige indberetning til Miljøstyrelsen. V1- kortlægning Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden. V1-kortlægningsgruppen har en aftale med 5 rådgivere (efter EU-udbud). Aftalen omfatter: indsamling af adresser hvor der er eller har været muligt forurenende aktiviteter gennemgang af kildemateriale samt udarbejdelse af historiske redegørelser for de enkelte adresser, hvor oplysninger om muligt forurenende aktiviteter be- eller afkræftes. Kildematerialet omfatter primært kommunernes og de tidligere amters arkivmateriale. På baggrund af de historiske redegørelser foretages sagsbehandling i Region Midt, og grundejeren orienteres om, at grunden ikke kortlægges eller, at grunden kortlægges på V1. Margit Madsen, Borgerservice - Lene Møller, Borgerservice 8 Indberetning om jordforurening 2008

11 Skive Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Herning Ringkøbing-Skjern Silkeborg Ikast-Brande Favrskov Skanderborg Århus Odder Horsens Syddjurs V1-kortlægning afsluttet V1-kortlægning uafsluttet Ny kommunegrænse Hedensted Samsø Gammel kommunegrænse Status over hvor V1-kortlægning er afsluttet i Region Midtjylland. I 2008 har vi fået indsamlet ca adresser. De fleste adresser er indsamlet i det tidligere Ringkjøbing Amt. V1-kortlægningsgruppen har fået gennemgået kildemateriale og udarbejdet historiske redegørelser på ca adresser heraf er ca adresser fra det tidligere Vejle Amt og ca adresser fra det tidligere Ringkjøbing Amt. I 2008 har vi truffet afgørelse i 1310 sager fordelt på ca. 310 sager fra det tidligere Ringkjøbing Amt og ca sager fra det tidligere Vejle Amt. Ejere af boligejendomme, der er kortlagt på vidensniveau 1, har krav på at få gennemført en undersøgelse inden for 1 år, hvis regionen har accepteret deres anmodning den såkaldte 1 års-undersøgelse. Der er i 2008 gennemført 93 indledende undersøgelser med henblik på at afklare, om der er forurening på grunden. Heraf blev ca. 30 udført af regionens egne medarbejdere. Indledende forureningsundersøgelser (kortlægningsundersøgelser) Som en del af Region Midtjyllands arbejde med kortlægning af jordforurening udføres indledende forureningsundersøgelser for at afklare, om grunde, der er kortlagt på vidensniveau 1 (mistanke om forurening), faktisk er forurenede. Undersøgelserne udføres inden for jordforureningslovens indsatsområder, der udgøres af arealer med meget følsom anvendelse og områder med værdifuldt grundvand. Prøveudtagning til jordanalyse Indberetning om jordforurening

12 Videregående undersøgelser og afværgeprojekter De videregående undersøgelser udføres på lokaliteter, hvor der tidligere er konstateret forurening, men hvor der ikke er en afklaring af trusselsbilledet. Formålet med undersøgelserne på grunde med boliger er at få afklaret, om den forurening, der tidligere er konstateret, udgør en risiko for den nuværende anvendelse som bolig. Der kan enten være risici forbundet med mulighed for kontakt med overfladenært, forurenet jord eller med afdampning fra forurenet jord til beboelsen. På lokaliteter, hvor grundvandet kan være truet, er formålet med de videregående undersøgelser at klarlægge, om der reelt er en risiko for, at forureningen spredes til grundvandsressourcen og dermed udgør en risiko herfor. Der blev i 2008 gennemført videregående undersøgelser på 35 lokaliteter. Region Midtjylland havde i det forgangne år 34 afværgeanlæg i drift, hvis formål er at forhindre spredning af forurening til grundvand samt spredning af farlige gasser til nærliggende huse. Derudover udførte regionen afværgeprojekter på 17 lokaliteter i 2008, hvor forureningen udgjorde en risiko for menneskers sundhed eller for grundvandet. Afværgeforanstaltninger, drift og monitering Region Midtjylland har i 2008 gennemført afværgeforanstaltninger på en række lokaliteter, hvor der er udført fjernelse af forurening enten i form af afgravning eller ventilering af boliger. I nogle tilfælde er der udført ændringer af bygningsdele for at forhindre forurening i at trænge ind i boligen. Region Midtjylland har en række anlæg, hvis formål er at forhindre spredning af forurening til grundvand og spredning af farlige gasser til nærliggende huse. Nedenfor er opridset en kort status for afværgeforanstaltninger og drift på hver enkelt lokalitet. Lokalitetsnr : Brædstrup Vaskeri og Renseri Oprensningen af ca. 10 kg klorerede opløsningsmidler pr. år er fortsat i Undersøgelser til afklaring af, om forureningen udgør en trussel mod boliganvendelsen er afsluttet. Driften af afværgeanlægget stoppes, og der etableres passiv ventilering. Der udføres monitering til belysning af indeklimaet i boligen. Lokalitetsnr : Brædstrup Renseri og Vaskeri Lokaliteten er revurderet i 2008 på baggrund af nye data fra to boringer tæt på lokaliteten. Revurderingen skulle belyse, hvorvidt der er risiko for, at forureningsfanen i det sekundære grundvand kan strømme til det primære grundvandsmagasin og dermed udgøre en risiko for grundvandsressourcen i Brædstrup. De nye data indikerer, at forureningen ikke strømmer til det primære grundvandsmagasin. Der opsættes et moniteringsprogram med start i 2009, som skal følge udviklingen af forureningsfanen. Afværgeprojektet på lokaliteten stilles i bero indtil videre. Lokalitetsnr : BM-Controls, Hedensted Oprensning og monitering af forurening fra tidligere metalstøberi. Der er forurenet med klorerede opløsningsmidler ved fabrikken og i en 2-3km lang fane under Hedensted by. Oprensningen påbegyndtes i Der er etableret et afværgeanlæg i forureningsfanen i form af vandrette filtre i det sekundære grundvandsmagasin, hvorfra grundvandet oppumpes og renses. Driften af afværgeanlægget er fortsat i System 4 og 5 er lukket ned, således at det kun er system 1, der fortsat er i drift i Der er i 2008 udført miljøtekniske boringer og gennemført 10 Indberetning om jordforurening 2008

13 en prøvetagningsrunde. Analyserne viser, at der sker en nedbrydning af TCE i de etablerede gates i den reaktive væg. Lokalitetsnr : Christiansholm Fabrikkerne, Horsens Ejendommene Spedalsø 37A-D, Læsøgade 1 og 3 er opryddet efter værditabsordningen. Samtidig er der foretaget en amtsoprydning på Spedalsø 37 E-G og 39. Alle ejendommene er efterfølgende udgået af kortlægningen, med undtagelse af Spedalsø 37D. Her er der stadig indeklimaproblemer, fordi det ikke har været muligt at fjerne en forurening med klorerede opløsningsmidler under huset. Der er i stedet etableret et ventilationsanlæg til afhjælpning af indeklimaproblemet. I 2009 udføres et lukningsforsøg, idet der igennem en periode ikke er målt niveauer over afdampningskriterierne. Lokalitetsnr : Specialdepot under omfartsvej, Nørre Snede Deponering af forurenet jord under omfartsvej. Er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der er i 2007 udført en udbedring af lermembranerne, hvilket har begrænset udledningen af perkolat til afværgeanlægget betydeligt. Der er udført monitering i Afværgeanlægget revurderes i starten af Anlægget kan sandsynligvis ombygges til et gravitationsanlæg, hvilket vil nedsætte driftsomkostningerne. Lokalitetsnr : Villadsens Fabrikker, Dortheasminde, Uldum Tidligere tagpapfabrik i Uldum med en massiv tjære-, fenol- og benzinforurening i jord og sekundært grundvand. Forsøg med oppumpning og rensning af det forurenede vand fra det sekundære magasin er afsluttet. Der vil i 2009 blive udført supplerende undersøgelser for at belyse udbredelsen af forureningen i det sekundære magasin samt vurdere risikoen for recipient og primært magasin. Beslutning om eventuel bygning af permanent rensningsanlæg udskydes foreløbig, indtil de supplerende undersøgelser er udført. Lokalitetsnr : Varhedevej, Aulum Oprensning og monitering af olieforurening under bolig samt kemisk oxidation af grundvandsforurening. I 2008 er gulvet i en del af boligen Forløb af et afværgeprojekt på tidligere renseri Indberetning om jordforurening

14 fjernet. Olieforurenet jord er afgravet, og der er efterfølgende etableret nyt betongulv. Der er nedlagt ventilations- og infiltrationsdræn under det nye betongulv. I december 2008 og marts 2009 udføres målerunder til vurdering af effekten af afgravning og passiv ventilation. I 2009 udføres forsøg med kemisk oxidation af olieforurening i grundvand. Lokalitetsnr : Vaskeriet Hyvildvej, Brande Undersøgelse og afværgeforanstaltning overfor klorerede opløsningsmidler efter et tidligere renseri. Der er fundet forhøjede værdier af klorerede opløsningsmidler i indeklimaet i 2 lejligheder på ejendommen. I disse lejligheder er der opsat luftrensere i I 2009 udføres kontrolmålinger af indeklimaet for at vurdere effekten af luftrenserne. Lokalitetnr : Kølkjær Mekanisk Værksted Tidligere autoværksted og servicestation. Der var ved en boligundersøgelse konstateret overfladeforureninger med totalkulbrinter, PAH er og tungmetaller. Sidst i 2006 havde det tidligere Ringkjøbing Amt lovet grundejerne en oprydning. Der er i 2008 afgravet 45 tons forurenet jord på lokaliteten. Der er kun efterladt jord med indhold af PAH og tungmetaller under miljøstyrelsens afskæringskriterium, og ejendommen er dermed udgået af regionens kortlægning. Lokalitetsnr : PIL-SØ Servicestation, Holstebro Der er fra tidligere benzinsalg og autoværksted sket forurening med forskellige olieprodukter. Forureningen påvirker bl.a. indeklimaet i en bygning på ejendommen. Forurening fra tankanlæg håndteres af Oliebranchens Miljøpulje, mens opgravning af en forurening fra en olieudskiller sker som et fællesprojekt mellem Oliebranchens Miljøpulje og regionen. Lokalitetsnr : Renseri, Strøget, Ikast Der har tidligere været renseri på ejendommen. Forureningen fra renseriet udgør ingen risiko for indeklimaet i områdets ejendomme. Der afværgepumpes i det øvre sekundære magasin for at opretholde en konstant opadrettet gradient. Derved forhindres nedsivning af forureningen til det primære magasin, som Ikast Vandværk indvinder fra. Driften revurderes i Lokalitetsnr : Villadsens Fabrikker, Ikast Der er gennem mange år blevet produceret tjæreholdige produkter som f.eks. tagpap på industrigrunden. Der afværgepumpes i det øvre sekundære magasin for at opretholde en konstant opadrettet gradient. Derved forhindres nedsivning af forureningen til det primære magasin, som Ikast Vandværk indvinder fra. Driften revurderes i Lokalitetsnr : Udflugtssted, Hedevej, Struer Undersøgelse og oprensning af udflugtssted for børnehave. Der blev ved undersøgelsen i 2008 fundet forhøjede værdier af tjærestoffer i overfladejorden. Den forurenede jord er i 2008 fjernet til 0,5m u. t. I 2009 retableres med græs. Lokalitetsnr : Trikol Renseriet, Vinderup Tidligere renseri. Der er gennemført monitering af indeklima og grundvand i Det vurderes, at de udførte afværgeforanstaltninger har haft den ønskede effekt i forhold til at nedbringe risikoen for indeklima- og grundvandspåvirkning. Monitering af indeklima og grundvand gentages i 2009, idet indholdet af TCE i boligen ligger på niveau med afdampningskriteriet. Lokalitetnr : Søhusvej Bøgehøj, Ebeltoft Losseplads i perioden Lokaliteten ligger sydvest for Egedal Vandværks indvindingsboringer. Et afværgeanlæg, som er etableret i 1996, overvåger miljøpåvirkningen fra pladsen via monitering af grundvand og gas. Der udtages vandprøver i udvalgte boringer én gang i kvartalet, og der foretages gasmålinger 2 gange årligt. Pladsen revurderes i 2009 med henblik på begrænsning af den fremtidige monitering og afværgepumpning. Lokalitetsnr : Losseplads, Grenå Enge Losseplads i perioden Lokaliteten ligger sydvest for Dolmer Enge Vandværks kildeplads. Moniteringen er påbegyndt i 1989 og ophørt i Et eventuelt behov for genoptagelse af moniteringen vurderes i Indberetning om jordforurening 2008

15 Lokalitetsnr : Vesselbjergvej, Hadsten Der har tidligere været renseri på ejendommen, og den har efterfølgende været anvendt til bolig. Der er indgået en aftale med grundejer om nedrivning af bygningen. Bygningerne er nedrevet i efteråret Regionens indsats overfor boligen er afsluttet. Lokalitetsnr : Statoil, Ellemosevej, Hadsten Servicestation. Lokaliteten ligger umiddelbart vest for Hadsten Vandværks indvindingsboringer. Aktiv afværge er indstillet. I 2008 er der moniteret på grundvandet ved pladsen for at sikre, at der ikke sker spredning af kulbrinter og MTBE fra den efterladte restforurening. Lokalitetsnr : Hammel Møbelfabrik Losseplads Der er tidligere etableret en overvågningsboring, som imidlertid ikke har været benyttet i en årrække. Sagen er afsluttet i 2008 uden yderligere undersøgelser. Lokalitets nr : Bygaden, Skjød Losseplads i perioden Afværgedræn blev etableret i Der afværges fortsat passivt med henblik på at kontrollere spredning og udslip af gas i området. Lokalitetsnr og : Ølstedvejens Lossepladser, Hinnerup Losseplads i perioden Ligger nær Truelsbjerg Kildeplads og Kasted (OSD). Afværgeanlægget er etableret i 1987 og der afværges fortsat aktivt. Grundvand overvåges via en årlig prøvetagning. Lokalitetsnr : Søbyvej, Gylling Renseri fra 1971 til Lokaliteten lå, da afværgepumpningen blev indledt, i indvindingsområdet for Gylling Vandværk. Afværgeanlægget er etableret i 1989 og der pumpes aktivt. Da indvindingen på kildepladsen ikke som forventet er ophørt, fortsætter afværgepumpning og overvågning. Der prøvetages 1 gang årligt. En undersøgelse udført i 2007 i relation til de omgivende ejendomme viser, at grundvandets indhold af rensevæsker ikke giver anledning til potentielle indeklimaproblemer her. Driften revurderes i Poreluftmåling ved tidligere renseri Indberetning om jordforurening

16 Lokalitetsnr : SL Rens, Boulstrup Renseri fra 1988, som ligger i OSD Boulstrup. Der er i 2007 påvist en kraftig forurening med rensevæske i jorden under renseriet, ligesom de sekundære grundvandsmagasiner er væsentligt forureningspåvirkede. Der er desuden påvist forureningskomponenter i det primære grundvandsmagasin. Forventningen var, at grundvandsforureningen kunne afgrænses i Dette er dog ikke tilfældet og undersøgelserne fortsættes. Forventningen er nu, at det i 2009 kan afgøres, om indsatsen kan begrænses til monitering, eller om det er nødvendigt at iværksætte afværgeforanstaltninger. Lokalitetsnr : Renseri, Boulstrupvej, Boulstrup Renseri fra 1982 til Lokaliteten ligger i OSD Boulstrup. En påbudt aktiv afværge er stillet i bero, og der er i 2007 indledt en undersøgelse med henblik på at vurdere behovet for afværge i forhold grundvand samt monitering af grundvand. En udvidelse af undersøgelserne i 2008 er efter nærmere vurdering ændret til, at der indtil videre moniteres i bestående boringer. Lokalitetsnr : Skaldhøjvej, Spentrup Losseplads i perioden Lokaliteten ligger i OSD. Afværgeanlæg blev etableret i Den aktive afværge er indstillet. I 2008 er der moniteret på grundvandet ved pladsen. Koncentrationerne af perkolatindikatorer samt pesticider er stadig lave, og moniteringen forventes derfor afsluttet. Lokalitetsnr : Suderholmen, Randers Losseplads i perioden 1946 til Ligger langs Randers Fjord. Afværgeforanstaltninger i forhold til recipienten blev etableret i Der afværges fortsat aktivt via dræn. Monitering af drænvand viser, at det nyetablerede sandfang fungerer efter hensigten. Lokalitetetsnr /00005: Kalhavevej, Randers Grundvandstruende losseplads med deponering frem til Moniteringen af pladsen påbegyndtes i 1990 og er fortsat frem til Moniteringen revurderes i Lokalitetsnr : Renseri, Lille Voldgade, Randers Tidligere renseri. Forurening af indeklima i eksisterende bolig. Der er skiftet gulv i kælder og opsat udluftningsrør fra under kældergulv til over tag. Det har ikke været muligt at finde hotspot. Boligejer er begyndt at renoverer etageadskillelsen (dækket af boligejer), som sandsynligvis har været en medvirkende årsag til, at forureningen har kunnet trænge opad. Der moniteres, når renoveringen er afsluttet i foråret Lokalitetsnr : Herman Stillingsvej, Randers Der har tidligere været renseri på ejendommen, som i dag anvendes til bolig. I 2006 har Århus Amt foretaget afgravning af forurenet jord, etablering af nyt gulv, installation af ventilering og forberedelse til evt. yderligere afværge. Formålet var at minimere indtrængningen af klorerede opløsningsmidler. I forbindelse med kontrolmålinger i 2007 er der ikke konstateret overskridelser af luftkvalitetskriterierne. Sagen afsluttes med en boligerklæring, og der udføres monitering 1 gang årligt. Lokalitetsnr : Dansk A-træ, Randers Imprægneringsanlæg benyttet fra 1995 til Afværgebrønd blev etableret i 2000 med henblik på at hindre spredning af TBT (tributyltin) til rensningsanlæg og recipient. Prøvetagning 1 gang årligt. Sandfang og olieudskiller er udskiftet i Analyser af drænvandet viser, at det nyetablerede sandfang fungerer efter hensigten. Lokalitetsnr : Renseri, Landlystvej/Enghavevej, Randers Renseri i perioden 1969 til Forurening med klorerede opløsningsmidler. Der er i 2008 etableret udluftningsriste til sikring af indeklima i nærtliggende boliger. Derudover er kommunen og forsikringsselskaber kontaktet vedrørende udskiftning af defekte kloaker. Lokalitetsnr : Renseri, Byvej, Hornslet Driften af et nu nedrevet renseri på Byvej 6A har givet anledning til indeklimapåvirkning på Byvej 8. Der er fra 2006 foretaget indeklimamålinger. I 2008 er moniteringsprogrammet udvidet, og der er foretaget en byggeteknisk gennemgang. Der er i et målepunkt påvist forhøjet koncentration 14 Indberetning om jordforurening 2008

17 af forureningskomponenter i indeluften, som kan relateres til den bygningsmæssige standard. Lokalitetsnr : Pillemark Losseplads, Samsø Tidligere tørvegrav/grusgrav, som har været brugt som losseplads fra 1950 og frem til ca Slutafdækning blev foretaget i I 2008 fortsatte afværgeprojektet med oppumpning af vand fra pladsen. Der er foretaget supplerende undersøgelser af en drænstreng der volder problemer. Feltarbejdet er optimeret og suppleres med regnmåler, så der opnås bedre data til fremtidig revurdering. Lokalitetsnr : Losseplads, Kvottrup, Sabro Deponering af affald i perioden 1970 til Moniteringen af pladsen er foregået fra I 2007 er moniteringen fortsat for vurdering af risiko overfor grundvandet. Moniteringen revurderes i Lokalitetsnr : Losseplads, Lillering, Harlev Losseplads i perioden 1961 til Afværgedræn blev etableret i Der afværges fortsat passivt for gas. Der skal i 2009 udføres revurdering af monitering af grundvandspåvirkningen. Lokalitetsnr : Glamhøjvej, Brabrand Losseplads i perioden 1969 til Afværgeanlæg blev etableret i Afværgeprojektet omfatter oppumpning af perkolatpåvirket grundvand, som afledes til rensningsanlæg. Lokaliteten ligger i OSD. Ved undersøgelse af grundvandskvaliteten under og nedstrøms pladsen i 2008, er der ikke konstateret ændrede forhold. Ved byggemodning og byggeri i forbindelse med et kommende transportcenter ved Årslev, sker der løbende omlægning af afløbsledninger fra pladsen. Der er etableret en støjvold, som blandt andet er beliggende på lossepladsarealet. Desuden er en overvågningsboring flyttet. Århus Kommune har i 2008 givet 8-tilladelse til anlægsarbejder på det kortlagte areal. Lokaliteten revurderes i Lokalitetsnr , -57, -68 og -71: Eskelund Losseplads, Viby Tidligere kommunale lossepladser vest for Århus langs engarealer omkring Århus å. Formålet med moniteringen og afværgeanlægget er at sikre grundvandet. I 2008 fortsatte oppumpning af vand fra pladserne. Der er udarbejdet en rapport med de nyeste data, som skal bidrage til en bedre vurdering af pladsen fremover. SRO-systemet på pladsen er blevet opgraderet. Eskelund pladsen indgår i CLIWAT projektet som et fokusområde, hvor der ses på effekten af fremtidige klimaændringer. Lokalitetsnr : Superfos, Trige Asfaltfabrik med tjæredestillation i perioden Moniteringsboringer blev etableret i og i Der er foretaget en moniteringsrunde i 2007, hvor der ikke er konstateret kritiske indhold at tjæreforbindelser i det primære grundvandsmagasin. I 2008 er der i samarbejde med NCC indsamlet historiske oplysninger, som skal danne grundlag for en undersøgelse af restforureningens omfang og sammensætning. Undersøgelsen omfatter det kortlagte areal og påbegyndes i Lokalitetsnr : Gødningsfabrik, Mundelstrup By, Århus Depot i udkanten af Mundelstrup St. By og nær Geding sø. Depotet består af m3 forurenet fyldjord og byggeaffald fra en tidligere gødningsfabrik, der var beliggende i området fra 1870 til Et afværgeanlæg er i drift på pladsen. Jernindhold i vandet giver problemer med anlæggets drift, som fortsatte i 2008 med hyppige tilsyn og vedligehold. Lokalitetsnr : Mundelstrup specialdepot, Sabro Specialdepotet etableret i forbindelse med oprydning i boligområde ved Mundelstrup. Der er i 2008 foretaget monitering af perkolat fra drænbrønde og grundvand. Lokalitetsnr : Renseri, Ålborggade, Århus Tidligere renseri. Der er foretaget en stor undersøgelse af boligen Ålborggade Der er fundet mange huller i kloakrør, nedfaldsstamme mv. Det er højest sandsynligt, at TCE forureningen, som er konstateret i nogle af lejlighederne, kommer op i lejlighederne gennem slidte kloakrør. Der findes fortsat en TCE forurening i jorden under bygningen. Grundejer er orienteret og ser på sagen. I 2009 forventes grundejer at renovere Indberetning om jordforurening

18 kloakledningen og faldstammerne i boligerne. Herefter genoptages monitering af forureningen. Lokalitetsnr : Renseri, Frederiks Allé, Århus Der har tidligere været renseri på ejendommen, som i dag anvendes til bolig. Der er udført bygningsmæssige tiltag i form af etablering af passiv ventilation i kælderen. Der udføres kontrolmålinger Lokalitetsnr : Renseri, Frederiksbjerg Torv, Århus Ved et tidligere renseri er der udført opgravning af forurenet jord under kælderen. Der blev konstateret kraftig forurening med klorerede opløsningsmidler i jorden. Der er efterfølgende etableret membran mellem kapillarbrydende lag og betongulv samt passiv ventilation. Den passive ventilation skal sikre begrænsede indeklimapåvirkninger fra den efterladte restforurening. I 2009 udføres faskine foran bygningen til afhjælpning af indtrængende dampe fra forurening i jorden foran bygningen. Lokalitetsnr : Renseri, Vikærsvej, Riskov Der har tidligere været renseri på ejendommen, som i dag anvendes til bolig. Der er udført bygningsmæssige tiltag i form af etablering af nyt gulv på et mindre areal i boligen. Der er i den forbindelse etableret passiv ventilering under gulvet. Der er udført kontrolmålinger. Målingerne viste, at der ikke er en betydelig påvirkning af indeklimaet. Sagen er afsluttet med boligerklæring og en nuancering af kortlægningen til F0. Lokalitetsnr : Renseri, Bystævnet, Lystrup Der har tidligere været renseri på ejendommen, som i dag anvendes til bolig. Der er udført bygningsmæssige tiltag i form af etablering af passiv ventilering under gulvet. Der er udføres kontrolmålinger Lokalitetsnr : Trådvarefabrikken Expedit A/S, Ulstrup Der er fra virksomheden sket forurening med klorerede opløsningsmidler. Udviklingen i poreluftforureningen er undersøgt i en årrække. Moniteringen afsluttes, da der ikke længere er risiko for en uacceptabel påvirkning af boligerne i området. Lokalitetsnr : Glattrup losseplads, Skive Glattrup losseplads har været anvendt til deponering af alle typer affald fra Skive by i perioden ca ca Der er ved kontrolmålinger ved nærliggende boliger ikke konstateret udsivning af lossepladsgas og opløsningsmidler. Der foretages en fornyet moniteringsrunde i Lokalitetsnr : Monarch Selvrens, Skive Der har tidligere været renseri på Karolinegade 1, der i dag anvendes til boligformål. Renseriet har medført en kraftig forurening af det sekundære grundvand. Forureningen af jordens poreluft i beboelsesområdet omkring det tidligere renseri er afgrænset. Der er fortsat indeklimaproblemer i beboelsesejendommen Karolinegade 1. I 2009 vil regionen belyse kilden til indeklimaproblemerne yderligere gennem supplerende undersøgelser, hvorefter afværgemetoden kan vælges og afværgeprojektet iværksættes. Lokalitetsnr : Tinggade 15, Løvel Løvel Brugs har tidligere holdt til på adressen. I forbindelse med OM-oprydning på ejendommen konstateredes en markant cyanidforurening. Afgravning af forurenet jord er gennemført i 2008, og ejendommen er udgået af regionens kortlægning. Lokalitetsnr : Rekord-Rens, Viborg Der er fra et tidligere renseri sket en forurening med klorerede opløsningsmidler. I de senere år er der foretaget afværge i form af vacuumekstraktion med henblik på at sikre indeklimaet i bebyggelserne over forureningen. Der etableres nu til afløsning for vacuum-ekstraktionen aktiv ventilation under gulve. Der vil blive foretaget kontrolmålinger i en periode for at sikre, at tiltagene er tilstrækkelige. Lokalitetsnr : DK-Benzin Servicestation, Gl. Ålborgvej, Viborg En tidligere benzinstation har ført til en betydelig jordforurening. I de senere år er der foretaget afværge i form af vacuum-ekstraktion af hensyn til risikoen for forurening af grundvand. Driften af anlægget overvåges og vurderes nærmere i Indberetning om jordforurening 2008

19 Mindre lossepladser På 37 mindre lossepladser og fyldpladser i det tidligere Ringkjøbing Amt er der foretaget prøvetagning i Formålet er at få fastlagt et passende fremtidigt overvågningsprogram eller indstille moniteringen, hvis dette er forsvarligt. Type af aktivitet Videreført til 2008 Startet i 2008 Afsluttet i års undersøgelser Videregående undersøgelser Afværge etableret Afværge drift Oversigt over antallet af undersøgelser og afværgeprojekter i 2008 Alle 1 års undersøgelser retter sig mod sikring af indeklima og anvendelse som bolig. Hovedparten af de videregående undersøgelser blev iværksat med henblik på sikring af indeklima og anvendelse. De resterende ca. 20% var målrettet sikring af grundvandsressourcen. Afværgeprojekterne fordeler sig ligeligt mellem sikring af drikkevand og indeklima. De allerede etablerede afværgeanlæg er i ca. 80% af tilfældene rettet mod sikring af værdifuldt grundvand. Oliebranchens Miljøpulje Oliebranchens Miljøpulje (OM) er baseret på en frivillig aftale indgået i 1992 mellem olieselskaber, amter, kommuner og Miljøstyrelsen. Formålet med OM er at undersøge og oprense eventuelle forureninger på landets mange nedlagte tankstationer. Ordningen finansieres ved, at der er lægges 5 øre på hver liter benzin, som sælges i Danmark. OM foretager hvert år forureningsundersøgelser på en række lokaliteter. Regionen behandler disse undersøgelser i henhold til jordforureningsloven, idet regionen tager stilling til den enkelte lokalitets kortlægningsstatus efter undersøgelsen. Med effektivitet og borgerservice for øje finansierer regionen en sideløbende undersøgelse af andre mulige kilder til forurening, f.eks. autoværksteder, på OM-lokaliteter, hvis der er bolig eller grundvandsinteresser på grunden. Ud over den årlige pulje af OM-lokaliteter har regionen fra de tidligere amter overtaget et antal ældre uafsluttede sager af samme type. Vi prioriterer højt, at der træffes afgørelse i disse sager, så snart grundlaget herfor er til stede. I 2008 udførte OM 145 undersøgelser i Region Midtjylland. Samtidig undersøgte regionen sideaktiviteter på 37 lokaliteter. De frivillige undersøgelser Medarbejderne i kommuneansvarlig-gruppen har i 2008 vurderet en lang række oplæg til frivillige undersøgelse i deres respektive kommuner. Når det har været nødvendigt, er dette sket i samråd med kommunerne og de relevante rådgivende ingeniørfirmaer. Frivillige undersøgelser foretages på kortlagte grunde, hvor der ønskes opført et nyt byggeri eller foretaget udvidelser af eksisterende bygninger. Ligeledes foretages frivillige undersøgelser, når grundejere ønsker at ændre arealanvendelsen til mere følsomme formål. Frivillige undersøgelser og eventuel oprensning af forurening, som ovenfor beskrevet, betales af bygherren. Indberetning om jordforurening

20 Pilotprojekt kemisk oxidation, Høfde 42 Aktiviteterne gennemføres således på bygherrens eget initiativ, mens regionen skal godkende projektet og sikre, at undersøgelser og evt. oprensning har tilstrækkelig kvalitet og omfang. Regionen har brugt i størrelsesordenen 1 årsværk på denne opgave i De 7 store forureninger i Region Midtjylland I 2007 udarbejdede Miljøstyrelsen og Regionerne en oversigt over store forureninger i Danmark. De defineres som forureninger, der vurderes at koste over 10 mio. kr. at oprense eller afværge. Syv af disse befinder sig i Region Midtjylland. De 7 store forureninger i Region Midtjylland er nærmere beskrevet på side 24. Udviklingsprojekter Jord og Råstoffer har i 2008 videreført og påbegyndt en række større og mindre udviklingsprojekter. Størst fokus har der været på videreførelsen af udviklingsprojektet omkring Høfde 42, der skal føre til beslutning om valg af afværgemetode i løbet af de kommende år. Derudover er der investeret betydelige ressourcer i EU-projektet CLIWAT, som regionen og en række nationale og internationale samarbejdspartnere har opnået støtte til fra Interreg IVB programmet. En mere udførlig beskrivelse ovenstående og øvrige udviklingsprojekter findes under Udviklingsprojekter på side 27 og under Samarbejde, EU på side 30. Samarbejde I 2008 er samarbejdet mellem de 19 kommuner og Jord og Råstoffer i regionen blevet styrket markant. Samarbejdet har resulteret i en række initiativer i relation til en fælles erfaringsudveksling, herunder opsamling af en række problemstillinger som sagsbehandlerne støder på i hverdagen. Desuden er der oprettet en hjemmeside i KTC-regi, hvor det er muligt for sagsbehandlerne at fortælle om egne erfaringer samt hente inspiration fra andres arbejde med jord- og grundvandsforurening m.m. Der er afholdt tre stor-møder i Jord-ERFA-midt, som samarbejdet kaldes. Der har været spændende og aktuelle emner på dagsordenen. Der er holdt indlæg om områdeklassificering, børnehaveundersøgelser, undersøgelses- og afværgemetoder m.m. I fællesskab har kommuner og region sendt en skrivelse til Miljøstyrelsen med forslag til ændret praksis, som ønskes overvejet i forbindelse med deres revision af Anmeldebekendtgørelsen. Et stærkt samarbejde, hvor der er bred enighed om, at Region Midtjylland skal være med til at påvirke dagsordenen indenfor jordforurening. Ud over møder i Jord-ERFA-midt afholdes der også jævnligt møder mellem Jord og Råstoffer og den enkelte kommune, hvor lokale problemstillinger eller udfordringer diskuteres. Samarbejdet omkring 8 tilladelser er ved at finde sin endelige form, og samarbejdet inden for grundvandsområdet er kommet godt i gang. Grundvandssamarbejdet omfatter deltagelse i arbejdsgrupper i de enkelte indsatsområder og deltagelse i møder i grundvandsforum i den på- 18 Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet ATV-Vintermøde, 6. marts 2012 Grontmij A/S Majbrith Langeland Tværsnit udbredelse af fri fase olie i jord og tidl. kloak

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012

Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Sted: Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Lokale: B4, 1. sal (nyt sted!) Tidspunkt: Torsdag den 10. maj 2012 kl. 08.45 15.30. Tilmelding:

Læs mere

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser Teknik & Administration Nr. 3 997 Hovedrapport INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 SAMMENFATNING...5. INDLEDNING...9. Baggrund...9.2 Formål... 2. DATAGRUNDLAG...3

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 13. oktober 2006 J.nr.

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 Sag 76/2009 (1. afdeling) Katrine Højring og Jens Nytoft Rasmussen (advokat Vivi Bruhn Knudsen for begge, beskikket) mod Region Hovedstaden (advokat

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening Kortlægning af kommunernes frivillige undersøgelser, oprensninger og afværgeforanstaltninger ifm. jordforurening 2011 Miljøprojekt, nr. 1448, 2012 Titel:

Læs mere

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand...

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand... INDBERETNING OM JORDFORURENING 2012 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3 Status for kortlægning... 4-5 Indsatsen for grundvand... 6-10 Indsatsen for menneskers

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase v/ projektleder Thomas Bach Tengberg Dagsorden Generelt om Danmarks Miljøportal DKjord Introduktion Demonstration Planer DKjord vision

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS -

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - LÆRING OG OPTIMERING AF PASSIV VENTILATIONSLØSNING Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Disposition Baggrund - lokalitet Afværge - princip Etablering Grundejer Dokumentation Sammenfatning

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Grundejere reddes fra ruin

Grundejere reddes fra ruin JORDFORURENING AF ANNE TORTZEN FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD Grundejere reddes fra ruin 4 MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2006 90.000 ejere af boliger på let forurenet jord slipper for kortlægning og oprydning af deres

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Passiv ventilation der virker!

Passiv ventilation der virker! 1 Passiv ventilation der virker! Indeklimasikring ved etablering af ventileret krybekælder Dansk Miljørådgivning A/S: Rikke Berg Mørch, diplomingeniør Per Loll, udviklingsleder, civilingeniør Ph.D Region

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde

Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring et Offentligt Privat Innovationssamarbejde Ole Mikkelsen, Region Syddanmark Finn Jensen, Bellinge Ventilation A/S Lars Nissen, Tage

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning

Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Att. Rene Kristoffersen Head of Financial Accounting and Reporting, Nordic Sandoz A/S Virksomheder J.nr. MST-1272-00965 Ref. hebec /gukha Den 3. september

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere