Indberetning om jordforurening 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning om jordforurening 2008"

Transkript

1 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg Viborg Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

2 Udvalget for Miljø og Råstoffer Harry Jensen (V) Kaj Møldrup Christensen (A) Gert Schou (A) Knud Hammer (A) Bent Ove Pedersen (V) Jørgen Nørby (V) Anna Marie Touborg (F) Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg Viborg Tel Jord og Råstoffer Udgivelsesår: 2009 Titel: Indberetning om jordforurening for 2008 Status Planer Budget Redaktion: Forsidefoto: Øvrige fotos: Kort: Kommunikationsgruppen Sinding Grusgrav. Fotograf: Torsten Sand Christensen, Aiolos Jord og Råstoffer, hvor ikke andet er nævnt, Grundmateriale KMS Copyright Sidetal: 44 Henvendelse vedr. rapporten: Mail direkte til Jord og Råstoffer eller ring på Læs mere på

3 Indberetning om jordforurening 2008

4 2 Indberetning om jordforurening 2008

5 INDHOLD Sammenfatning... 4 Indsatsen i Strategi for Side Indledning... 6 Organisering af arbejdet i Jord og Råstoffer... 6 Jord og Råstoffers arbejde i Service... 8 V1- kortlægning... 8 Indledende forureningsundersøgelser (kortlægningsundersøgelser)... 9 Videregående undersøgelser og afværgeprojekter...10 Afværgeforanstaltninger, drift og monitering...10 Oliebranchens Miljøpulje...17 De frivillige undersøgelser...17 De 7 store forureninger i Region Midtjylland...18 Udviklingsprojekter...18 Samarbejde...18 Struktur...19 Regnskab Strategi for Service...20 V1 kortlægning...21 Indledende forureningsundersøgelser (kortlægningsundersøgelser)...21 Videregående undersøgelser og afværgeprojekter...22 Oliebranchens Miljøpulje...23 De frivillige undersøgelser...23 De 7 store forureninger i Region Midtjylland...23 Prioritering af regionens indsats...27 Udviklingsprojekter...28 Samarbejde...29 Struktur...30 Budget for årsværk og økonomi Bilag...33 Bilag 1: Planlagte undersøgelser og afværgeprojekter i 2009 Bilag 2: Flowdiagram, der viser sagsgangen, med vurdering af antallet af jordforureninger, fra kortlægning til afværgeforanstaltning Bilag 3: IT-systemoversigt Indberetning om jordforurening

6 SAMMENFATNING Indsatsen i 2008 I 2008 har Jord og Råstoffer været relativt upåvirket af strukturreformen, idet de største udfordringer i forbindelse hermed blev overvundet i afdelingens første leveår. Jord og Råstoffer er alligevel stadig en meget dynamisk arbejdsplads, hvor muligheder for at yde en bedre og mere effektiv service for borgere og andre interessenter konstant udforskes. Offentliggørelsen af JAR i 2008 er et blandt flere tiltag, der både højner afdelingens serviceniveau og frigør ressourcer til højt prioriterede opgaver. Tre kontorer med centrale placeringer i henholdsvis Viborg, Holstebro og Horsens udgør Region Midtjyllands afdeling for Jord og Råstoffer. Kontorerne i Holstebro og Horsens udgør de faglige centre for jordforurening, og alle typer af jordforureningsopgaver løses begge steder. Der er i alt 48 medarbejdere. Jord og Råstoffers hovedopgave er at forhindre, at menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner trues af jordforurening samt at sikre rent drikkevand. Frem til offentliggørelsen af JAR i september 2008 brugte gruppen Borgerservice mange ressourcer på at besvare forespørgsler fra ejendomsmæglere, advokater, landinspektører og andre interessenter om forurening på grunde i Region Midtjylland. I takt med, at forespørgslerne er blevet færre, har gruppen i stigende grad bidraget til opdatering af Jord & Råstoffers databaser. I 2008 har V1-gruppen fået indsamlet ca adresser. De fleste adresser er indsamlet i det tidligere Ringkjøbing Amt. Gruppen har fået gennemgået kildemateriale og udarbejdet historiske redegørelser på ca adresser heraf er ca adresser fra det tidligere Vejle Amt og ca adresser fra det tidligere Ringkjøbing Amt. I 2008 har gruppen truffet afgørelse i 1310 sager fordelt på ca. 310 sager fra det tidligere Ringkjøbing Amt og ca sager fra det tidligere Vejle Amt. V1-kortlægningen har høj prioritet og forventes afsluttet i Der er efter anmodning fra ejere af V1-kortlagte boliggrunde gennemført 93 indledende undersøgelser med henblik på en afklaring af, om grun- Sinding grusgrav. Fotograf Torsten Sand Christensen 4 Indberetning om jordforurening 2008

7 den er forurenet. Der er udført videregående undersøgelser på 35 lokaliteter og afværgeprojekter på 17 lokaliteter. Derudover havde Region Midtjylland i afværgeanlæg i drift. I 2008 gennemførte Oliebranchens Miljøpulje 145 forureningsundersøgelser, hvoraf regionen har vurderet hovedparten og truffet afgørelse med hensyn til grundenes fremtidige kortlægningsstatus. Sideløbende med OMs undersøgelser gennemførte regionen undersøgelse af sideaktiviteter på 37 af grundene. Der er 7 store forureninger i Region Midtjylland. Definitionen på store forureninger er, at omkostningerne forbundet med oprensning eller afværge forventes at være større end 10 mio. kr. De store forureninger indgik også i 2008 i afdelingens arbejdsprogram, idet der løbende moniteres, gennemføres yderligere eller ændrede afværgeforanstaltninger eller arbejdes med teknologiprojekter. I 2008 er samarbejdet mellem de 19 kommuner i regionen og Jord og Råstoffer blevet styrket markant. Jord-ERFA-midt, som det formaliserede samarbejdsforum kaldes, har resulteret i en række initiativer i relation til en fælles erfaringsudveksling. Samarbejdet omkring 8 tilladelser er ved at finde sin endelige form, og samarbejdet inden for grundvandsområdet er kommet godt i gang. Der blev også i 2008 brugt betydelige ressourcer på at opdatere data i regionernes system til styring af jordforureningsdata, JAR (Jordforureningslovens Areal Register). JAR bruges som styringsværktøj for alle kortlagte ejendomme. Region Midtjylland har den daglige ledelse af JAR-projektet, der er et samarbejde mellem 4 regioner (Region Sjælland er ikke med). I 2008 er der gennemført kurser i JAR for kommunerne, således at de via JAR kan indberette data til regionen, som herefter blot skal godkendes af de relevante medarbejdere i Jord og Råstoffer. Regionen deltager fortsat i udvikling og test af GISP (et prioriteringssystem for kortlagte arealer). Desuden deltages i udvikling af en række specialprogrammer, som vil kunne lette arbejdet med jordforureningsdata i de enkelte regioner samt fremme udveksling af data mellem f.eks. Danmarks Miljøportal, Kort- og Matrikelstyrelsen og JAR. Strategi for 2009 Region Midtjylland vil fortsat yde service på et højt niveau til borgere og andre interessenter, der henvender sig til Jord og Råstoffer. Når borgere henvender sig med spørgsmål angående jordforurening, skal de have et venligt og konkret svar. Afdelingen vil i 2009 arbejde videre med at sikre, at Jord og Råstoffer fremstår moderne og letforståelig i sin kommunikation med alle interessenter. Desuden vil vi konstant søge at gøre den interne kommunikation i afdelingen mere struktureret og effektiv. V1-kortlægningsarbejdet har høj prioritet for Region Midtjylland, og det forventes, at der i 2009 vil blive udarbejdet historiske redegørelser for lokaliteter og truffet afgørelse om eventuel kortlægning for lokaliteter. Region Midtjylland har som mål at gennemføre indledende forureningsundersøgelser èn gang i kvartalet og budgetterer med 140 undersøgelser i En del af boligundersøgelserne vil i 2009 blive gennemført af regionens ansatte og med regionens materiel. I 2008 forventes mellem 20 og 25 nye afværgeprojekter påbegyndt eller gennemført. Region Midtjylland arbejder så vidt muligt på at gennemføre en komplet oprensning ved afværgeprojekter, hvor restforureninger alternativt vil føre til løbende afværge og monitering. Denne strategi mindsker risikoen for, at regionen i fremtiden er nødt til at allokere størstedelen af sine budgetter til drift af afværgeanlæg og monitering. I forlængelse heraf arbejdes der i 2009 systematisk på at revurdere igangværende drift- og moniteringsanlæg. Region Midtjyllands arbejde med de 7 store forureninger fortsættes og en køreplan for oprensning ved Høfde 42 er på plads. Oliebranchens Miljøpulje vil i 2009 undersøge 143 grunde i regionen, og Region Midtjylland forventer i denne forbindelse at finansiere undersøgelse af sideaktiviteter på ca. 30 af grundene. Region Midtjylland vil i 2009 deltage i flere udviklingsprojekter. Det er i samarbejde med danske, Indberetning om jordforurening

8 INDLEDNING tyske, hollandske, belgiske og engelske partnere lykkedes Jord og Råstoffer at opnå støtte til projektet CLIWAT fra Interreg IVB programmet. CLIWAT-projektet skal belyse fremtidige klimaændringers konsekvenser for udledning af forurenende stoffer fra forurenede arealer og landbrugsarealer. Region Midtjylland vil i 2009 fortsat have et effektivt og tillidsfuldt samarbejde med Kommunerne og de statslige miljøcentre. Der vil være en god dialog mellem myndighedernes respektive sagsbehandlere i det daglige. For at kunne agere effektivt og med høj kvalitet i ydelserne er regionen meget afhængig af, at der er styr på de store mængder data. Vi har ca grunde i vores jordforureningsdatabase (JAR). Der arbejdes derfor i 2009 på at implementere og samkøre IT systemer og data. Historiske data, der ikke allerede er digitaliseret, vil hvor det er hensigtsmæssigt blive digitaliseret i løbet af de næste år. I følge Lov om forurenet jord skal Regionsrådet hvert år udarbejde en indberetning til Depotrådet om planlagte aktiviteter på jordforureningsområdet og den gennemførte indsats i det forgangne år. Region Midtjylland har derfor udarbejdet denne indberetning over planlagte aktiviteter på jordforureningsområdet i 2009 og en gennemgang af arbejdet i Udover denne skriftlige indberetning vil der blive foretaget en elektronisk indberetning af de enkelte kortlagte arealer til Miljøstyrelsen. Listen over planlagte forureningsundersøgelser og afværgeprojekter i 2009 (Bilag 1) har været i offentlig høring. Før den offentlige høring har kommunerne i regionen haft mulighed for at komme med forslag og kommentarer til listen. Jord og Råstoffer i Region Midtjylland har som hovedopgave at sikre rent drikkevand og at forhindre, at jordforurening truer menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner. Afdelingen har, som navnet siger, også opgaver på råstofområdet, men dette arbejde skal jf. lovgivningen ikke omfattes af denne indberetning. Vi samarbejder med kommunerne og statens miljøcentre for at løse jordforureningsopgaven. Kommunerne udarbejder planer for beskyttelse af grundvandet i særlige indsatsområder. De er myndighed i forbindelse med flytning af forurenet jord. De giver i samarbejde med regionen byggetilladelser og tilladelser til at ændre et areals anvendelse til en mere følsom anvendelse, f.eks. bolig eller børnehave, på forurenede eller muligt forurenede grunde. Derudover udpeger kommunerne områder i byzoner, hvor jorden forventes at være lettere forurenet den såkaldte områdeklassificering. Regionen og kommunerne har en fælles opgave med at rådgive beboere om forurenede arealer og lettere forurenede arealer Regionen opsporer og kortlægger arealer, hvor vi enten ved, at der er forurenet, eller hvor vi har en begrundet mistanke om, at der kan være forurenet. De steder, hvor vi finder en truende forurening, sørger vi for at fjerne den, eller vi sikrer, at den ikke spreder sig til vores drikkevand eller til luften i folks boliger. 6 Indberetning om jordforurening 2008

9 Glade medarbejdere i Jord og Råstoffer Statens miljøcentre vurderer grundvandets sårbarhed og udpeger områder med særlige drikkevandsinteresser. Det er ekstra vigtigt, at grundvandet i disse områder beskyttes mod forurening. Organisering af arbejdet i Jord og Råstoffer I Jord og Råstoffer i Region Midtjylland er vi ca. 50 medarbejdere fordelt på tre regionshuse i Viborg, Holstebro og Horsens. Vi arbejder projektorienteret på tværs af geografi og faglige grænser. Vi har organiseret arbejdet i grupper, hvor de største er Kommuneansvarlig-gruppen, V1-kortlægningsgruppen og Undersøgelse/afværgegruppen. De kommuneansvarlige medarbejdere har kontakten til kommunerne f.eks. i forbindelse med sager, hvor regionen skal give udtalelse til kommunernes afgørelser. Der er én eller to kontaktpersoner til hver kommune. V1-kortlægningsgruppen indsamler viden om potentielt forurenede arealer samt vurderer og træffer afgørelser om kortlægning på baggrund af det indsamlede materiale. Undersøgelse/afværgegruppen udfører forureningsundersøgelser samt oprenser forureninger eller sikrer gennem afværgeforanstaltninger, at truende forureninger ikke udgør en uacceptabel risiko for grundvandsressourcen eller indeklimaet i boliger. Der arbejdes endvidere i en række andre grupper, hvilket fremgår af organisationsdiagrammet. Jord og Råstoffer Arbejdsgrupper på tværs af afdelingerne Holstebro Horsens Viborg Råstofplanlægning Den regionale udviklingsplan (RUP) Borgerservice V1-kortlægning Kommuneansvarlig Feltteam Kommunikation GIS / IT Undersøgelse/afværge Oliebranchens Miljøpulje Arbejdsgrupperne i Jord og Råstoffer, fordel på afdelingerne i Holstebro, Viborg og Horsens. Som det fremgår, er grupperne Undersøgelse og afværge, Kommunikation, GIS/IT og Råstofplanlægning de eneste, der har medarbejdere i alle 3 regionshuse. Indberetning om jordforurening

10 JORD OG RÅSTOFFERS ARBEJDE I 2008 I 2008 har Jord og Råstoffer været relativt upåvirket af strukturreformen, idet de største udfordringer i forbindelse hermed blev overvundet i afdelingens første leveår. Jord og Råstoffer er alligevel stadig en meget dynamisk arbejdsplads, hvor muligheder for at yde en bedre og mere effektiv service for borgere og andre interessenter konstant udforskes. Offentliggørelsen af JAR i 2008 er et blandt flere tiltag, der både højner afdelingens serviceniveau og frigør ressourcer til højt prioriterede opgaver. Service Frem til offentliggørelsen af JAR i september 2008 brugte gruppen Borgerservice mange ressourcer på at besvare forespørgsler fra ejendomsmæglere, advokater, landinspektører og andre interessenter om forurening på grunde i Region Midtjylland. I takt med, at forespørgslerne er blevet færre, har gruppen i stigende grad bidraget til opdatering af Jord & Råstoffers databaser. Med henblik på at frigøre ressourcer til sagsbehandling har Borgerservice i 2008 overtaget arbejdet med at udsende endelige V1-afgørelser. En vigtig opgave for gruppen er desuden vejledning i brug af sagsbehandlings-, økonomistyrings- og tidsregistreringssystem. Kommunikationsgruppen fokuserede i 2008 i høj grad på ekstern kommunikation. En brugeranalyse, som skal forbedre vores skriftlige kommunikation med grundejere, er iværksat og afsluttes i foråret Reglerne på jordforureningsområdet er komplicerede, så det er en udfordring at skrive i et letforståeligt sprog og samtidig sikre juridisk holdbare afgørelser. Kommunikationsgruppen brugte derfor i 2008 betydelige ressourcer på tilretning af eksisterende og opbygning af nye brevskabeloner. Stigende fokus på kvalitet af pressemeddelelser har medført øget presseeksponering og derigennem forhåbentlig større kendskab til Jord og Råstoffers arbejde i offentligheden. En vigtig del af Kommunikationsgruppens arbejde i 2008 var desuden den årlige skriftlige indberetning til Miljøstyrelsen. V1- kortlægning Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden. V1-kortlægningsgruppen har en aftale med 5 rådgivere (efter EU-udbud). Aftalen omfatter: indsamling af adresser hvor der er eller har været muligt forurenende aktiviteter gennemgang af kildemateriale samt udarbejdelse af historiske redegørelser for de enkelte adresser, hvor oplysninger om muligt forurenende aktiviteter be- eller afkræftes. Kildematerialet omfatter primært kommunernes og de tidligere amters arkivmateriale. På baggrund af de historiske redegørelser foretages sagsbehandling i Region Midt, og grundejeren orienteres om, at grunden ikke kortlægges eller, at grunden kortlægges på V1. Margit Madsen, Borgerservice - Lene Møller, Borgerservice 8 Indberetning om jordforurening 2008

11 Skive Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Herning Ringkøbing-Skjern Silkeborg Ikast-Brande Favrskov Skanderborg Århus Odder Horsens Syddjurs V1-kortlægning afsluttet V1-kortlægning uafsluttet Ny kommunegrænse Hedensted Samsø Gammel kommunegrænse Status over hvor V1-kortlægning er afsluttet i Region Midtjylland. I 2008 har vi fået indsamlet ca adresser. De fleste adresser er indsamlet i det tidligere Ringkjøbing Amt. V1-kortlægningsgruppen har fået gennemgået kildemateriale og udarbejdet historiske redegørelser på ca adresser heraf er ca adresser fra det tidligere Vejle Amt og ca adresser fra det tidligere Ringkjøbing Amt. I 2008 har vi truffet afgørelse i 1310 sager fordelt på ca. 310 sager fra det tidligere Ringkjøbing Amt og ca sager fra det tidligere Vejle Amt. Ejere af boligejendomme, der er kortlagt på vidensniveau 1, har krav på at få gennemført en undersøgelse inden for 1 år, hvis regionen har accepteret deres anmodning den såkaldte 1 års-undersøgelse. Der er i 2008 gennemført 93 indledende undersøgelser med henblik på at afklare, om der er forurening på grunden. Heraf blev ca. 30 udført af regionens egne medarbejdere. Indledende forureningsundersøgelser (kortlægningsundersøgelser) Som en del af Region Midtjyllands arbejde med kortlægning af jordforurening udføres indledende forureningsundersøgelser for at afklare, om grunde, der er kortlagt på vidensniveau 1 (mistanke om forurening), faktisk er forurenede. Undersøgelserne udføres inden for jordforureningslovens indsatsområder, der udgøres af arealer med meget følsom anvendelse og områder med værdifuldt grundvand. Prøveudtagning til jordanalyse Indberetning om jordforurening

12 Videregående undersøgelser og afværgeprojekter De videregående undersøgelser udføres på lokaliteter, hvor der tidligere er konstateret forurening, men hvor der ikke er en afklaring af trusselsbilledet. Formålet med undersøgelserne på grunde med boliger er at få afklaret, om den forurening, der tidligere er konstateret, udgør en risiko for den nuværende anvendelse som bolig. Der kan enten være risici forbundet med mulighed for kontakt med overfladenært, forurenet jord eller med afdampning fra forurenet jord til beboelsen. På lokaliteter, hvor grundvandet kan være truet, er formålet med de videregående undersøgelser at klarlægge, om der reelt er en risiko for, at forureningen spredes til grundvandsressourcen og dermed udgør en risiko herfor. Der blev i 2008 gennemført videregående undersøgelser på 35 lokaliteter. Region Midtjylland havde i det forgangne år 34 afværgeanlæg i drift, hvis formål er at forhindre spredning af forurening til grundvand samt spredning af farlige gasser til nærliggende huse. Derudover udførte regionen afværgeprojekter på 17 lokaliteter i 2008, hvor forureningen udgjorde en risiko for menneskers sundhed eller for grundvandet. Afværgeforanstaltninger, drift og monitering Region Midtjylland har i 2008 gennemført afværgeforanstaltninger på en række lokaliteter, hvor der er udført fjernelse af forurening enten i form af afgravning eller ventilering af boliger. I nogle tilfælde er der udført ændringer af bygningsdele for at forhindre forurening i at trænge ind i boligen. Region Midtjylland har en række anlæg, hvis formål er at forhindre spredning af forurening til grundvand og spredning af farlige gasser til nærliggende huse. Nedenfor er opridset en kort status for afværgeforanstaltninger og drift på hver enkelt lokalitet. Lokalitetsnr : Brædstrup Vaskeri og Renseri Oprensningen af ca. 10 kg klorerede opløsningsmidler pr. år er fortsat i Undersøgelser til afklaring af, om forureningen udgør en trussel mod boliganvendelsen er afsluttet. Driften af afværgeanlægget stoppes, og der etableres passiv ventilering. Der udføres monitering til belysning af indeklimaet i boligen. Lokalitetsnr : Brædstrup Renseri og Vaskeri Lokaliteten er revurderet i 2008 på baggrund af nye data fra to boringer tæt på lokaliteten. Revurderingen skulle belyse, hvorvidt der er risiko for, at forureningsfanen i det sekundære grundvand kan strømme til det primære grundvandsmagasin og dermed udgøre en risiko for grundvandsressourcen i Brædstrup. De nye data indikerer, at forureningen ikke strømmer til det primære grundvandsmagasin. Der opsættes et moniteringsprogram med start i 2009, som skal følge udviklingen af forureningsfanen. Afværgeprojektet på lokaliteten stilles i bero indtil videre. Lokalitetsnr : BM-Controls, Hedensted Oprensning og monitering af forurening fra tidligere metalstøberi. Der er forurenet med klorerede opløsningsmidler ved fabrikken og i en 2-3km lang fane under Hedensted by. Oprensningen påbegyndtes i Der er etableret et afværgeanlæg i forureningsfanen i form af vandrette filtre i det sekundære grundvandsmagasin, hvorfra grundvandet oppumpes og renses. Driften af afværgeanlægget er fortsat i System 4 og 5 er lukket ned, således at det kun er system 1, der fortsat er i drift i Der er i 2008 udført miljøtekniske boringer og gennemført 10 Indberetning om jordforurening 2008

13 en prøvetagningsrunde. Analyserne viser, at der sker en nedbrydning af TCE i de etablerede gates i den reaktive væg. Lokalitetsnr : Christiansholm Fabrikkerne, Horsens Ejendommene Spedalsø 37A-D, Læsøgade 1 og 3 er opryddet efter værditabsordningen. Samtidig er der foretaget en amtsoprydning på Spedalsø 37 E-G og 39. Alle ejendommene er efterfølgende udgået af kortlægningen, med undtagelse af Spedalsø 37D. Her er der stadig indeklimaproblemer, fordi det ikke har været muligt at fjerne en forurening med klorerede opløsningsmidler under huset. Der er i stedet etableret et ventilationsanlæg til afhjælpning af indeklimaproblemet. I 2009 udføres et lukningsforsøg, idet der igennem en periode ikke er målt niveauer over afdampningskriterierne. Lokalitetsnr : Specialdepot under omfartsvej, Nørre Snede Deponering af forurenet jord under omfartsvej. Er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der er i 2007 udført en udbedring af lermembranerne, hvilket har begrænset udledningen af perkolat til afværgeanlægget betydeligt. Der er udført monitering i Afværgeanlægget revurderes i starten af Anlægget kan sandsynligvis ombygges til et gravitationsanlæg, hvilket vil nedsætte driftsomkostningerne. Lokalitetsnr : Villadsens Fabrikker, Dortheasminde, Uldum Tidligere tagpapfabrik i Uldum med en massiv tjære-, fenol- og benzinforurening i jord og sekundært grundvand. Forsøg med oppumpning og rensning af det forurenede vand fra det sekundære magasin er afsluttet. Der vil i 2009 blive udført supplerende undersøgelser for at belyse udbredelsen af forureningen i det sekundære magasin samt vurdere risikoen for recipient og primært magasin. Beslutning om eventuel bygning af permanent rensningsanlæg udskydes foreløbig, indtil de supplerende undersøgelser er udført. Lokalitetsnr : Varhedevej, Aulum Oprensning og monitering af olieforurening under bolig samt kemisk oxidation af grundvandsforurening. I 2008 er gulvet i en del af boligen Forløb af et afværgeprojekt på tidligere renseri Indberetning om jordforurening

14 fjernet. Olieforurenet jord er afgravet, og der er efterfølgende etableret nyt betongulv. Der er nedlagt ventilations- og infiltrationsdræn under det nye betongulv. I december 2008 og marts 2009 udføres målerunder til vurdering af effekten af afgravning og passiv ventilation. I 2009 udføres forsøg med kemisk oxidation af olieforurening i grundvand. Lokalitetsnr : Vaskeriet Hyvildvej, Brande Undersøgelse og afværgeforanstaltning overfor klorerede opløsningsmidler efter et tidligere renseri. Der er fundet forhøjede værdier af klorerede opløsningsmidler i indeklimaet i 2 lejligheder på ejendommen. I disse lejligheder er der opsat luftrensere i I 2009 udføres kontrolmålinger af indeklimaet for at vurdere effekten af luftrenserne. Lokalitetnr : Kølkjær Mekanisk Værksted Tidligere autoværksted og servicestation. Der var ved en boligundersøgelse konstateret overfladeforureninger med totalkulbrinter, PAH er og tungmetaller. Sidst i 2006 havde det tidligere Ringkjøbing Amt lovet grundejerne en oprydning. Der er i 2008 afgravet 45 tons forurenet jord på lokaliteten. Der er kun efterladt jord med indhold af PAH og tungmetaller under miljøstyrelsens afskæringskriterium, og ejendommen er dermed udgået af regionens kortlægning. Lokalitetsnr : PIL-SØ Servicestation, Holstebro Der er fra tidligere benzinsalg og autoværksted sket forurening med forskellige olieprodukter. Forureningen påvirker bl.a. indeklimaet i en bygning på ejendommen. Forurening fra tankanlæg håndteres af Oliebranchens Miljøpulje, mens opgravning af en forurening fra en olieudskiller sker som et fællesprojekt mellem Oliebranchens Miljøpulje og regionen. Lokalitetsnr : Renseri, Strøget, Ikast Der har tidligere været renseri på ejendommen. Forureningen fra renseriet udgør ingen risiko for indeklimaet i områdets ejendomme. Der afværgepumpes i det øvre sekundære magasin for at opretholde en konstant opadrettet gradient. Derved forhindres nedsivning af forureningen til det primære magasin, som Ikast Vandværk indvinder fra. Driften revurderes i Lokalitetsnr : Villadsens Fabrikker, Ikast Der er gennem mange år blevet produceret tjæreholdige produkter som f.eks. tagpap på industrigrunden. Der afværgepumpes i det øvre sekundære magasin for at opretholde en konstant opadrettet gradient. Derved forhindres nedsivning af forureningen til det primære magasin, som Ikast Vandværk indvinder fra. Driften revurderes i Lokalitetsnr : Udflugtssted, Hedevej, Struer Undersøgelse og oprensning af udflugtssted for børnehave. Der blev ved undersøgelsen i 2008 fundet forhøjede værdier af tjærestoffer i overfladejorden. Den forurenede jord er i 2008 fjernet til 0,5m u. t. I 2009 retableres med græs. Lokalitetsnr : Trikol Renseriet, Vinderup Tidligere renseri. Der er gennemført monitering af indeklima og grundvand i Det vurderes, at de udførte afværgeforanstaltninger har haft den ønskede effekt i forhold til at nedbringe risikoen for indeklima- og grundvandspåvirkning. Monitering af indeklima og grundvand gentages i 2009, idet indholdet af TCE i boligen ligger på niveau med afdampningskriteriet. Lokalitetnr : Søhusvej Bøgehøj, Ebeltoft Losseplads i perioden Lokaliteten ligger sydvest for Egedal Vandværks indvindingsboringer. Et afværgeanlæg, som er etableret i 1996, overvåger miljøpåvirkningen fra pladsen via monitering af grundvand og gas. Der udtages vandprøver i udvalgte boringer én gang i kvartalet, og der foretages gasmålinger 2 gange årligt. Pladsen revurderes i 2009 med henblik på begrænsning af den fremtidige monitering og afværgepumpning. Lokalitetsnr : Losseplads, Grenå Enge Losseplads i perioden Lokaliteten ligger sydvest for Dolmer Enge Vandværks kildeplads. Moniteringen er påbegyndt i 1989 og ophørt i Et eventuelt behov for genoptagelse af moniteringen vurderes i Indberetning om jordforurening 2008

15 Lokalitetsnr : Vesselbjergvej, Hadsten Der har tidligere været renseri på ejendommen, og den har efterfølgende været anvendt til bolig. Der er indgået en aftale med grundejer om nedrivning af bygningen. Bygningerne er nedrevet i efteråret Regionens indsats overfor boligen er afsluttet. Lokalitetsnr : Statoil, Ellemosevej, Hadsten Servicestation. Lokaliteten ligger umiddelbart vest for Hadsten Vandværks indvindingsboringer. Aktiv afværge er indstillet. I 2008 er der moniteret på grundvandet ved pladsen for at sikre, at der ikke sker spredning af kulbrinter og MTBE fra den efterladte restforurening. Lokalitetsnr : Hammel Møbelfabrik Losseplads Der er tidligere etableret en overvågningsboring, som imidlertid ikke har været benyttet i en årrække. Sagen er afsluttet i 2008 uden yderligere undersøgelser. Lokalitets nr : Bygaden, Skjød Losseplads i perioden Afværgedræn blev etableret i Der afværges fortsat passivt med henblik på at kontrollere spredning og udslip af gas i området. Lokalitetsnr og : Ølstedvejens Lossepladser, Hinnerup Losseplads i perioden Ligger nær Truelsbjerg Kildeplads og Kasted (OSD). Afværgeanlægget er etableret i 1987 og der afværges fortsat aktivt. Grundvand overvåges via en årlig prøvetagning. Lokalitetsnr : Søbyvej, Gylling Renseri fra 1971 til Lokaliteten lå, da afværgepumpningen blev indledt, i indvindingsområdet for Gylling Vandværk. Afværgeanlægget er etableret i 1989 og der pumpes aktivt. Da indvindingen på kildepladsen ikke som forventet er ophørt, fortsætter afværgepumpning og overvågning. Der prøvetages 1 gang årligt. En undersøgelse udført i 2007 i relation til de omgivende ejendomme viser, at grundvandets indhold af rensevæsker ikke giver anledning til potentielle indeklimaproblemer her. Driften revurderes i Poreluftmåling ved tidligere renseri Indberetning om jordforurening

16 Lokalitetsnr : SL Rens, Boulstrup Renseri fra 1988, som ligger i OSD Boulstrup. Der er i 2007 påvist en kraftig forurening med rensevæske i jorden under renseriet, ligesom de sekundære grundvandsmagasiner er væsentligt forureningspåvirkede. Der er desuden påvist forureningskomponenter i det primære grundvandsmagasin. Forventningen var, at grundvandsforureningen kunne afgrænses i Dette er dog ikke tilfældet og undersøgelserne fortsættes. Forventningen er nu, at det i 2009 kan afgøres, om indsatsen kan begrænses til monitering, eller om det er nødvendigt at iværksætte afværgeforanstaltninger. Lokalitetsnr : Renseri, Boulstrupvej, Boulstrup Renseri fra 1982 til Lokaliteten ligger i OSD Boulstrup. En påbudt aktiv afværge er stillet i bero, og der er i 2007 indledt en undersøgelse med henblik på at vurdere behovet for afværge i forhold grundvand samt monitering af grundvand. En udvidelse af undersøgelserne i 2008 er efter nærmere vurdering ændret til, at der indtil videre moniteres i bestående boringer. Lokalitetsnr : Skaldhøjvej, Spentrup Losseplads i perioden Lokaliteten ligger i OSD. Afværgeanlæg blev etableret i Den aktive afværge er indstillet. I 2008 er der moniteret på grundvandet ved pladsen. Koncentrationerne af perkolatindikatorer samt pesticider er stadig lave, og moniteringen forventes derfor afsluttet. Lokalitetsnr : Suderholmen, Randers Losseplads i perioden 1946 til Ligger langs Randers Fjord. Afværgeforanstaltninger i forhold til recipienten blev etableret i Der afværges fortsat aktivt via dræn. Monitering af drænvand viser, at det nyetablerede sandfang fungerer efter hensigten. Lokalitetetsnr /00005: Kalhavevej, Randers Grundvandstruende losseplads med deponering frem til Moniteringen af pladsen påbegyndtes i 1990 og er fortsat frem til Moniteringen revurderes i Lokalitetsnr : Renseri, Lille Voldgade, Randers Tidligere renseri. Forurening af indeklima i eksisterende bolig. Der er skiftet gulv i kælder og opsat udluftningsrør fra under kældergulv til over tag. Det har ikke været muligt at finde hotspot. Boligejer er begyndt at renoverer etageadskillelsen (dækket af boligejer), som sandsynligvis har været en medvirkende årsag til, at forureningen har kunnet trænge opad. Der moniteres, når renoveringen er afsluttet i foråret Lokalitetsnr : Herman Stillingsvej, Randers Der har tidligere været renseri på ejendommen, som i dag anvendes til bolig. I 2006 har Århus Amt foretaget afgravning af forurenet jord, etablering af nyt gulv, installation af ventilering og forberedelse til evt. yderligere afværge. Formålet var at minimere indtrængningen af klorerede opløsningsmidler. I forbindelse med kontrolmålinger i 2007 er der ikke konstateret overskridelser af luftkvalitetskriterierne. Sagen afsluttes med en boligerklæring, og der udføres monitering 1 gang årligt. Lokalitetsnr : Dansk A-træ, Randers Imprægneringsanlæg benyttet fra 1995 til Afværgebrønd blev etableret i 2000 med henblik på at hindre spredning af TBT (tributyltin) til rensningsanlæg og recipient. Prøvetagning 1 gang årligt. Sandfang og olieudskiller er udskiftet i Analyser af drænvandet viser, at det nyetablerede sandfang fungerer efter hensigten. Lokalitetsnr : Renseri, Landlystvej/Enghavevej, Randers Renseri i perioden 1969 til Forurening med klorerede opløsningsmidler. Der er i 2008 etableret udluftningsriste til sikring af indeklima i nærtliggende boliger. Derudover er kommunen og forsikringsselskaber kontaktet vedrørende udskiftning af defekte kloaker. Lokalitetsnr : Renseri, Byvej, Hornslet Driften af et nu nedrevet renseri på Byvej 6A har givet anledning til indeklimapåvirkning på Byvej 8. Der er fra 2006 foretaget indeklimamålinger. I 2008 er moniteringsprogrammet udvidet, og der er foretaget en byggeteknisk gennemgang. Der er i et målepunkt påvist forhøjet koncentration 14 Indberetning om jordforurening 2008

17 af forureningskomponenter i indeluften, som kan relateres til den bygningsmæssige standard. Lokalitetsnr : Pillemark Losseplads, Samsø Tidligere tørvegrav/grusgrav, som har været brugt som losseplads fra 1950 og frem til ca Slutafdækning blev foretaget i I 2008 fortsatte afværgeprojektet med oppumpning af vand fra pladsen. Der er foretaget supplerende undersøgelser af en drænstreng der volder problemer. Feltarbejdet er optimeret og suppleres med regnmåler, så der opnås bedre data til fremtidig revurdering. Lokalitetsnr : Losseplads, Kvottrup, Sabro Deponering af affald i perioden 1970 til Moniteringen af pladsen er foregået fra I 2007 er moniteringen fortsat for vurdering af risiko overfor grundvandet. Moniteringen revurderes i Lokalitetsnr : Losseplads, Lillering, Harlev Losseplads i perioden 1961 til Afværgedræn blev etableret i Der afværges fortsat passivt for gas. Der skal i 2009 udføres revurdering af monitering af grundvandspåvirkningen. Lokalitetsnr : Glamhøjvej, Brabrand Losseplads i perioden 1969 til Afværgeanlæg blev etableret i Afværgeprojektet omfatter oppumpning af perkolatpåvirket grundvand, som afledes til rensningsanlæg. Lokaliteten ligger i OSD. Ved undersøgelse af grundvandskvaliteten under og nedstrøms pladsen i 2008, er der ikke konstateret ændrede forhold. Ved byggemodning og byggeri i forbindelse med et kommende transportcenter ved Årslev, sker der løbende omlægning af afløbsledninger fra pladsen. Der er etableret en støjvold, som blandt andet er beliggende på lossepladsarealet. Desuden er en overvågningsboring flyttet. Århus Kommune har i 2008 givet 8-tilladelse til anlægsarbejder på det kortlagte areal. Lokaliteten revurderes i Lokalitetsnr , -57, -68 og -71: Eskelund Losseplads, Viby Tidligere kommunale lossepladser vest for Århus langs engarealer omkring Århus å. Formålet med moniteringen og afværgeanlægget er at sikre grundvandet. I 2008 fortsatte oppumpning af vand fra pladserne. Der er udarbejdet en rapport med de nyeste data, som skal bidrage til en bedre vurdering af pladsen fremover. SRO-systemet på pladsen er blevet opgraderet. Eskelund pladsen indgår i CLIWAT projektet som et fokusområde, hvor der ses på effekten af fremtidige klimaændringer. Lokalitetsnr : Superfos, Trige Asfaltfabrik med tjæredestillation i perioden Moniteringsboringer blev etableret i og i Der er foretaget en moniteringsrunde i 2007, hvor der ikke er konstateret kritiske indhold at tjæreforbindelser i det primære grundvandsmagasin. I 2008 er der i samarbejde med NCC indsamlet historiske oplysninger, som skal danne grundlag for en undersøgelse af restforureningens omfang og sammensætning. Undersøgelsen omfatter det kortlagte areal og påbegyndes i Lokalitetsnr : Gødningsfabrik, Mundelstrup By, Århus Depot i udkanten af Mundelstrup St. By og nær Geding sø. Depotet består af m3 forurenet fyldjord og byggeaffald fra en tidligere gødningsfabrik, der var beliggende i området fra 1870 til Et afværgeanlæg er i drift på pladsen. Jernindhold i vandet giver problemer med anlæggets drift, som fortsatte i 2008 med hyppige tilsyn og vedligehold. Lokalitetsnr : Mundelstrup specialdepot, Sabro Specialdepotet etableret i forbindelse med oprydning i boligområde ved Mundelstrup. Der er i 2008 foretaget monitering af perkolat fra drænbrønde og grundvand. Lokalitetsnr : Renseri, Ålborggade, Århus Tidligere renseri. Der er foretaget en stor undersøgelse af boligen Ålborggade Der er fundet mange huller i kloakrør, nedfaldsstamme mv. Det er højest sandsynligt, at TCE forureningen, som er konstateret i nogle af lejlighederne, kommer op i lejlighederne gennem slidte kloakrør. Der findes fortsat en TCE forurening i jorden under bygningen. Grundejer er orienteret og ser på sagen. I 2009 forventes grundejer at renovere Indberetning om jordforurening

18 kloakledningen og faldstammerne i boligerne. Herefter genoptages monitering af forureningen. Lokalitetsnr : Renseri, Frederiks Allé, Århus Der har tidligere været renseri på ejendommen, som i dag anvendes til bolig. Der er udført bygningsmæssige tiltag i form af etablering af passiv ventilation i kælderen. Der udføres kontrolmålinger Lokalitetsnr : Renseri, Frederiksbjerg Torv, Århus Ved et tidligere renseri er der udført opgravning af forurenet jord under kælderen. Der blev konstateret kraftig forurening med klorerede opløsningsmidler i jorden. Der er efterfølgende etableret membran mellem kapillarbrydende lag og betongulv samt passiv ventilation. Den passive ventilation skal sikre begrænsede indeklimapåvirkninger fra den efterladte restforurening. I 2009 udføres faskine foran bygningen til afhjælpning af indtrængende dampe fra forurening i jorden foran bygningen. Lokalitetsnr : Renseri, Vikærsvej, Riskov Der har tidligere været renseri på ejendommen, som i dag anvendes til bolig. Der er udført bygningsmæssige tiltag i form af etablering af nyt gulv på et mindre areal i boligen. Der er i den forbindelse etableret passiv ventilering under gulvet. Der er udført kontrolmålinger. Målingerne viste, at der ikke er en betydelig påvirkning af indeklimaet. Sagen er afsluttet med boligerklæring og en nuancering af kortlægningen til F0. Lokalitetsnr : Renseri, Bystævnet, Lystrup Der har tidligere været renseri på ejendommen, som i dag anvendes til bolig. Der er udført bygningsmæssige tiltag i form af etablering af passiv ventilering under gulvet. Der er udføres kontrolmålinger Lokalitetsnr : Trådvarefabrikken Expedit A/S, Ulstrup Der er fra virksomheden sket forurening med klorerede opløsningsmidler. Udviklingen i poreluftforureningen er undersøgt i en årrække. Moniteringen afsluttes, da der ikke længere er risiko for en uacceptabel påvirkning af boligerne i området. Lokalitetsnr : Glattrup losseplads, Skive Glattrup losseplads har været anvendt til deponering af alle typer affald fra Skive by i perioden ca ca Der er ved kontrolmålinger ved nærliggende boliger ikke konstateret udsivning af lossepladsgas og opløsningsmidler. Der foretages en fornyet moniteringsrunde i Lokalitetsnr : Monarch Selvrens, Skive Der har tidligere været renseri på Karolinegade 1, der i dag anvendes til boligformål. Renseriet har medført en kraftig forurening af det sekundære grundvand. Forureningen af jordens poreluft i beboelsesområdet omkring det tidligere renseri er afgrænset. Der er fortsat indeklimaproblemer i beboelsesejendommen Karolinegade 1. I 2009 vil regionen belyse kilden til indeklimaproblemerne yderligere gennem supplerende undersøgelser, hvorefter afværgemetoden kan vælges og afværgeprojektet iværksættes. Lokalitetsnr : Tinggade 15, Løvel Løvel Brugs har tidligere holdt til på adressen. I forbindelse med OM-oprydning på ejendommen konstateredes en markant cyanidforurening. Afgravning af forurenet jord er gennemført i 2008, og ejendommen er udgået af regionens kortlægning. Lokalitetsnr : Rekord-Rens, Viborg Der er fra et tidligere renseri sket en forurening med klorerede opløsningsmidler. I de senere år er der foretaget afværge i form af vacuumekstraktion med henblik på at sikre indeklimaet i bebyggelserne over forureningen. Der etableres nu til afløsning for vacuum-ekstraktionen aktiv ventilation under gulve. Der vil blive foretaget kontrolmålinger i en periode for at sikre, at tiltagene er tilstrækkelige. Lokalitetsnr : DK-Benzin Servicestation, Gl. Ålborgvej, Viborg En tidligere benzinstation har ført til en betydelig jordforurening. I de senere år er der foretaget afværge i form af vacuum-ekstraktion af hensyn til risikoen for forurening af grundvand. Driften af anlægget overvåges og vurderes nærmere i Indberetning om jordforurening 2008

19 Mindre lossepladser På 37 mindre lossepladser og fyldpladser i det tidligere Ringkjøbing Amt er der foretaget prøvetagning i Formålet er at få fastlagt et passende fremtidigt overvågningsprogram eller indstille moniteringen, hvis dette er forsvarligt. Type af aktivitet Videreført til 2008 Startet i 2008 Afsluttet i års undersøgelser Videregående undersøgelser Afværge etableret Afværge drift Oversigt over antallet af undersøgelser og afværgeprojekter i 2008 Alle 1 års undersøgelser retter sig mod sikring af indeklima og anvendelse som bolig. Hovedparten af de videregående undersøgelser blev iværksat med henblik på sikring af indeklima og anvendelse. De resterende ca. 20% var målrettet sikring af grundvandsressourcen. Afværgeprojekterne fordeler sig ligeligt mellem sikring af drikkevand og indeklima. De allerede etablerede afværgeanlæg er i ca. 80% af tilfældene rettet mod sikring af værdifuldt grundvand. Oliebranchens Miljøpulje Oliebranchens Miljøpulje (OM) er baseret på en frivillig aftale indgået i 1992 mellem olieselskaber, amter, kommuner og Miljøstyrelsen. Formålet med OM er at undersøge og oprense eventuelle forureninger på landets mange nedlagte tankstationer. Ordningen finansieres ved, at der er lægges 5 øre på hver liter benzin, som sælges i Danmark. OM foretager hvert år forureningsundersøgelser på en række lokaliteter. Regionen behandler disse undersøgelser i henhold til jordforureningsloven, idet regionen tager stilling til den enkelte lokalitets kortlægningsstatus efter undersøgelsen. Med effektivitet og borgerservice for øje finansierer regionen en sideløbende undersøgelse af andre mulige kilder til forurening, f.eks. autoværksteder, på OM-lokaliteter, hvis der er bolig eller grundvandsinteresser på grunden. Ud over den årlige pulje af OM-lokaliteter har regionen fra de tidligere amter overtaget et antal ældre uafsluttede sager af samme type. Vi prioriterer højt, at der træffes afgørelse i disse sager, så snart grundlaget herfor er til stede. I 2008 udførte OM 145 undersøgelser i Region Midtjylland. Samtidig undersøgte regionen sideaktiviteter på 37 lokaliteter. De frivillige undersøgelser Medarbejderne i kommuneansvarlig-gruppen har i 2008 vurderet en lang række oplæg til frivillige undersøgelse i deres respektive kommuner. Når det har været nødvendigt, er dette sket i samråd med kommunerne og de relevante rådgivende ingeniørfirmaer. Frivillige undersøgelser foretages på kortlagte grunde, hvor der ønskes opført et nyt byggeri eller foretaget udvidelser af eksisterende bygninger. Ligeledes foretages frivillige undersøgelser, når grundejere ønsker at ændre arealanvendelsen til mere følsomme formål. Frivillige undersøgelser og eventuel oprensning af forurening, som ovenfor beskrevet, betales af bygherren. Indberetning om jordforurening

20 Pilotprojekt kemisk oxidation, Høfde 42 Aktiviteterne gennemføres således på bygherrens eget initiativ, mens regionen skal godkende projektet og sikre, at undersøgelser og evt. oprensning har tilstrækkelig kvalitet og omfang. Regionen har brugt i størrelsesordenen 1 årsværk på denne opgave i De 7 store forureninger i Region Midtjylland I 2007 udarbejdede Miljøstyrelsen og Regionerne en oversigt over store forureninger i Danmark. De defineres som forureninger, der vurderes at koste over 10 mio. kr. at oprense eller afværge. Syv af disse befinder sig i Region Midtjylland. De 7 store forureninger i Region Midtjylland er nærmere beskrevet på side 24. Udviklingsprojekter Jord og Råstoffer har i 2008 videreført og påbegyndt en række større og mindre udviklingsprojekter. Størst fokus har der været på videreførelsen af udviklingsprojektet omkring Høfde 42, der skal føre til beslutning om valg af afværgemetode i løbet af de kommende år. Derudover er der investeret betydelige ressourcer i EU-projektet CLIWAT, som regionen og en række nationale og internationale samarbejdspartnere har opnået støtte til fra Interreg IVB programmet. En mere udførlig beskrivelse ovenstående og øvrige udviklingsprojekter findes under Udviklingsprojekter på side 27 og under Samarbejde, EU på side 30. Samarbejde I 2008 er samarbejdet mellem de 19 kommuner og Jord og Råstoffer i regionen blevet styrket markant. Samarbejdet har resulteret i en række initiativer i relation til en fælles erfaringsudveksling, herunder opsamling af en række problemstillinger som sagsbehandlerne støder på i hverdagen. Desuden er der oprettet en hjemmeside i KTC-regi, hvor det er muligt for sagsbehandlerne at fortælle om egne erfaringer samt hente inspiration fra andres arbejde med jord- og grundvandsforurening m.m. Der er afholdt tre stor-møder i Jord-ERFA-midt, som samarbejdet kaldes. Der har været spændende og aktuelle emner på dagsordenen. Der er holdt indlæg om områdeklassificering, børnehaveundersøgelser, undersøgelses- og afværgemetoder m.m. I fællesskab har kommuner og region sendt en skrivelse til Miljøstyrelsen med forslag til ændret praksis, som ønskes overvejet i forbindelse med deres revision af Anmeldebekendtgørelsen. Et stærkt samarbejde, hvor der er bred enighed om, at Region Midtjylland skal være med til at påvirke dagsordenen indenfor jordforurening. Ud over møder i Jord-ERFA-midt afholdes der også jævnligt møder mellem Jord og Råstoffer og den enkelte kommune, hvor lokale problemstillinger eller udfordringer diskuteres. Samarbejdet omkring 8 tilladelser er ved at finde sin endelige form, og samarbejdet inden for grundvandsområdet er kommet godt i gang. Grundvandssamarbejdet omfatter deltagelse i arbejdsgrupper i de enkelte indsatsområder og deltagelse i møder i grundvandsforum i den på- 18 Indberetning om jordforurening 2008

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - Bilag 1 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - Bilag 1 til punkt 1 Service Borgerservicegruppen Gruppens primære funktion er fortsat at yde service på et højt niveau til borgere og andre interessenter, der henvender sig til Jord og Råstoffer i Region Midtjylland. Forespørgsler

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2007

Indberetning om jordforurening 2007 Indberetning om jordforurening 2007 STATUS PLANER BUDGET Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår:

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2010 STATUS PLANER BUDGET

Indberetning om jordforurening 2010 STATUS PLANER BUDGET Indberetning om jordforurening 2010 STATUS PLANER BUDGET INDHOLD Side Sammenfatning... 4 Indsatsen i 2010... 4 Strategi... 5 Indledning... 7 Organisering af arbejdet i Jord og Råstoffer... 7 Jord og Råstoffers

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1 Indledende undersøgelser Boligundersøgelse bliver udført løbende på anmodning fra grundejere. Desuden bliver undersøgelser på yderligere en række lokaliteter i indsatsområder udført i samråd med kommuner

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Indsatsplan for jordforurening 2008

Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional Udvikling, Jordforureningsgruppen Indsatsplan for jordforurening 2008 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2008 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening 2008 INDSATSPLAN

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Disposition Formål Kort om Nordvand Hvordan moniterer vi i Nordvand Eksempel på monitering ved Sandholm kildeplads

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0282 UL/bib. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klagerne. J.nr. 2010-0282 UL/bib. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Nævnet har modtaget klagen den 17. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup 7860 Spøttrup

Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup 7860 Spøttrup Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, Dispensation til fortsat at

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Referat. af mødet i Udvalget for Miljø og Råstoffer 24. september 2009 kl. 13:00 i Regionshuset Viborg

Referat. af mødet i Udvalget for Miljø og Råstoffer 24. september 2009 kl. 13:00 i Regionshuset Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 25. september 2009 /MARMAS Refer af mødet i Udvalget for Miljø og Råstoffer 24. september 2009 kl. 13:00 i Regionshuset Viborg Til stede: Harry Jensen

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Indberetning om jordforurening 2014 STATUS PLANER BUDGET Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Miljø Udgivelsesår 2015

Læs mere

Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Indsatsplan for jordforurening 2012 Regional Udvikling Indsatsplan INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2012 UDGIVET AF REGIONAL UDVIKLING KONTORET

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2012

Indberetning om jordforurening 2012 Indberetning om jordforurening 2012 STATUS PLANER BUDGET Regional Udvikling Miljø Indberetning om jordforurening 2012 1 Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Miljø

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning

1. Indledning og sammenfatning INDHOLD 1. INDLEDNING og SAMMENFATNING...2 2. REGION MIDTJYLLANDS PRIORITERING AF DEN SAMLEDE INDSATS...3 3. ORGANISATION...5 4. STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 5 5. INDSATSEN i 2014... 8 6. HANDLINGSPLAN 2015...9

Læs mere

Referat. til mødet i Miljø og Råstoffer 5. februar 2009 kl. 10:00 i Regionshuset Holstebro, mødelokale 6.1

Referat. til mødet i Miljø og Råstoffer 5. februar 2009 kl. 10:00 i Regionshuset Holstebro, mødelokale 6.1 Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. februar 2009 /MARMAS Referat til mødet i Miljø og Råstoffer 5. februar 2009 kl. 10:00 i Regionshuset Holstebro, mødelokale 6.1 Til stede: Harry Jensen

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189129 Virksomhedstype

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal 2008-11053 Att: Fuldmægtig Pia Lund Dokumentnr. 2008-41451

Læs mere