Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 1991R2092 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT L 198 af , s. 1) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Kommissionens forordning (EØF) nr. 1535/92 af 15. juni 1992 L M2 Rådets forordning (EØF) nr. 2083/92 af 14. juli 1992 L M3 Kommissionens forordning (EØF) nr. 207/93 af 29. januar 1993 L M4 Kommissionens forordning (EØF) nr. 2608/93 af 23. september 1993 L M5 Kommissionens forordning (EØF) nr. 468/94 af 2. marts 1994 L M6 Rådets forordning (EF) nr. 1468/94 af 20. juni 1994 L M7 Kommissionens forordning (EF) nr. 2381/94 af 30. september 1994 L M8 Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/95 af 29. maj 1995 L M9 Kommissionens forordning (EF) nr. 1202/95 af 29. maj 1995 L M10 Rådets forordning (EF) nr. 1935/95 af 22. juni 1995 L M11 Kommissionens forordning (EF) nr. 418/96 af 7. marts 1996 L M12 Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/97 af 29. juli 1997 L M13 Kommissionens forordning (EF) nr. 1900/98 af 4. september 1998 L M14 Kommissionens forordning (EF) nr. 330/1999 af 12. februar 1999 L M15 Rådets forordning (EF) nr. 1804/1999 af 19. juli 1999 L M16 Kommissionens forordning (EF) nr. 331/2000 af 17. december 1999 L M17 Kommissionens forordning (EF) nr. 1073/2000 af 19. maj 2000 L M18 Kommissionens forordning (EF) nr. 1437/2000 af 30. juni 2000 L M19 Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2000 af 25. september 2000 L M20 Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2001 af 2. marts 2001 L M21 Kommissionens forordning (EF) nr. 2491/2001 af 19. december 2001 L M22 Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2002 af 15. marts 2002 L M23 Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2003 af 5. februar 2003 L M24 Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2003 af 1. april 2003 L M25 Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14. april 2003 L M26 Kommissionens forordning (EF) nr. 2277/2003 af 22. december 2003 L M27 ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 779/2004 af 26. april L M28 Rådets forordning (EF) nr. 392/2004 af 24. februar 2004 L M29 Kommissionens forordning (EF) nr. 746/2004 af 22. april 2004 L M30 Kommissionens forordning (EF) nr. 1481/2004 af 19. august 2004 L M31 Kommissionens forordning (EF) nr. 2254/2004 af 27. december 2004 L M32 Kommissionens forordning (EF) nr. 1294/2005 af 5. august 2005 L M33 Kommissionens forordning (EF) nr. 1318/2005 af 11. august 2005 L

2 1991R2092 DA M34 Kommissionens forordning (EF) nr. 1336/2005 af 12. august 2005 L M35 Rådets forordning (EF) nr. 1567/2005 af 20. september 2005 L M36 Kommissionens forordning (EF) nr. 1916/2005 af 24. november 2005 L M37 Kommissionens forordning (EF) nr. 592/2006 af 12. april 2006 L M38 Kommissionens forordning (EF) nr. 699/2006 af 5. maj 2006 L M39 Kommissionens forordning (EF) nr. 1851/2006 af 14. december 2006 L M40 Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006 L M41 Rådets forordning (EF) nr. 1991/2006 af 21. december 2006 L M42 Kommissionens forordning (EF) nr. 780/2006 af 24. maj 2006 L M43 Kommissionens forordning (EF) nr. 394/2007 af 12. april 2007 L M44 Kommissionens forordning (EF) nr. 807/2007 af 10. juli 2007 L M45 Kommissionens forordning (EF) nr. 1319/2007 af 9. november 2007 L M46 Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/2007 af 19. december 2007 L M47 Kommissionens forordning (EF) nr. 123/2008 af 12. februar 2008 L M48 Kommissionens forordning (EF) nr. 404/2008 af 6. maj 2008 L Ændret ved: A1 Tiltrædelsesakt for Østrig, Finland og Sverige C (tilpasset ved Rådets beslutning 95/1EF, Euratom, EKSF) L A2 Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union L Berigtiget ved: C1 Berigtigelse, EFT L 138 af , s. 40 (2092/91) C2 Berigtigelse, EFT L 36 af , s. 16 (2092/91) C3 Berigtigelse, EFT L 21 af , s. 21 (2381/94) C4 Berigtigelse, EUT L 344 af , s. 40 (746/2004) C5 Berigtigelse, EUT L 27 af , s. 11 (1991/2006) C6 Berigtigelse, EUT L 67 af , s. 18 (780/2006)

3 1991R2092 DA B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og ud fra følgende betragtninger: Der er en stigende efterspørgsel fra forbrugerne efter økologisk fremstillede landbrugsprodukter og levnedsmidler; dette betyder således et nyt marked for landbrugsprodukter; disse produkter sælges på markedet til en højere pris, mens produktionsmetoden indebærer, at jorden udnyttes mindre intensivt; produktionsmetoden kan derfor spille en rolle ved omlægningen af den fælles landbrugspolitik hvad angår opnåelse af en bedre ligevægt mellem udbud og efterspørgsel i forbindelse med landbrugsprodukter samt hvad angår miljøbeskyttelse og landskabsbevarelse; som følge af den stigende efterspørgsel markedsføres der landbrugsprodukter og levnedsmidler, som er forsynet med angivelser, der oplyser køberen om eller bibringer vedkommende den forestilling, at de er fremstillet ved en økologisk metode eller uden anvendelse af syntetiske kemiske produkter; flere medlemsstater har allerede indført retsforskrifter og kontrolforanstaltninger for anvendelsen af sådanne angivelser; en EF-forskriftsramme for produktion, mærkning og kontrol vil gøre det muligt at beskytte økologisk landbrug, for så vidt denne ramme sikrer vilkårene for loyal konkurrence mellem producenterne af produkter, der er forsynet med sådanne angivelser, hindrer anonymitet på markedet for økologiske produkter ved at sikre gennemsigtighed på alle stadier af produktion og forarbejdning og medfører, at forbrugerne får større tillid til disse produkter; den økologiske produktionsmetode er en speciel produktionsmetode på bedriftsniveau; derfor bør det for mærkningen af forarbejdede produkter bestemmes, at de angivelser som henviser til den økologiske produktionsmetode, knyttes til angivelserne vedrørende de ingredienser, som er tilvejebragt ved denne metode; for gennemførelsen af de planlagte bestemmelser bør der fastsættes smidige fremgangsmåder, der gør det muligt at tilpasse, supplere eller præcisere visse tekniske enkeltheder eller visse foranstaltninger, således at der kan tages hensyn til indvundne erfaringer; denne forordning må inden for en passende frist suppleres med tilsvarende bestemmelser for den animalske produktion; af hensyn til producenterne og køberne af produkter, som er forsynet med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, bør der foretages fastsættelse af de principper, der i det mindste skal være overholdt, for at et produkt kan frembydes med de pågældende angivelser; ( 1 ) EFT nr. C 4 af , s. 4, og EFT nr. C 101 af , s. 13. ( 2 ) EFT nr. C 106 af , s. 27. ( 3 ) EFT nr. C 182 af , s. 12.

4 1991R2092 DA B den økologiske produktionsmetode indebærer væsentlige begrænsninger med hensyn til anvendelsen af gødningsstoffer og pesticider, som kan have en skadelig indvirkning på miljøet eller medføre restkoncentrationer i landbrugsprodukterne; i denne forbindelse bør den praksis, der er accepteret i Fællesskabet på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning respekteres i henhold til den gældende kodeks for praksis i Fællesskabet på dette tidspunkt; desuden bør der i fremtiden udarbejdes principper for godkendelse af produkter, der må anvendes i denne type landbrug; økologisk landbrug indebærer endvidere anvendelse af varierede dyrkningsmetoder samt begrænset tilførsel af gødningsstoffer og jordbehandlingsmidler af ikke-kemisk art og tungt opløselige; disse dyrkningsmetoder bør præciseres, og betingelserne for anvendelse af visse produkter, der er af syntetisk ikke-kemisk art, bør fastsættes; ved de foreskrevne fremgangsmåder kan der om fornødent i bilag I indsættes mere specifikke bestemmelser for at undgå, at der i produkter, som er frembragt ved denne produktionsmetode, forekommer visse restkoncentrationer af syntetiske kemiske stoffer, som hidrører fra andre kilder end landbruget (miljøforurening); kontrollen med overholdelse af produktionsreglerne kræver i princippet kontrol i alle produktions- og afsætningsled; alle erhvervsdrivende, der producerer, tilbereder, importerer eller markedsfører produkter, som er forsynet med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, bør være undergivet en ordning med regelmæssig kontrol, som svarer til Fællesskabets minimumskrav og gennemføres af dertil udpegede kontrolinstanser og/eller af godkendte organer under tilsyn; en EF-kontrolangivelse bør kunne anføres i mærkningen af de produkter, der er undergivet den pågældende kontrolordning UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: M15 Anvendelsesområde Artikel 1 1. Denne forordning anvendes på følgende produkter, for så vidt de er forsynet med eller skal forsynes med angivelser, som henviser til den økologiske produktionsmetode: a) uforarbejdede vegetabilske landbrugsprodukter; endvidere dyr og uforarbejdede animalske produkter, for så vidt der er anført produktionsprincipper og særlige kontrolregler herfor i bilag I og III b) forarbejdede vegetabilske og animalske landbrugsprodukter, der er bestemt til konsum, og som hovedsagelig består af en eller flere ingredienser af vegetabilsk og/eller animalsk oprindelse c) foder, foderblandinger og fodermidler, der ikke er omfattet af litra a), med virkning fra det tidspunkt, hvor den i stk. 3 omhandlede forordning træder i kraft. 2. Som en undtagelse fra stk. 1 anvendes bestemmelserne om mærkning i artikel 5 og om kontrol i artikel 8 og 9, hvis der ikke i bilag I til samme forordning er fastsat detaljerede produktionsregler for visse dyrearter, på disse arter og produkter fremstillet på grundlag heraf, med undtagelse af akvakultur og akvakulturprodukter. Indtil disse detaljerede produktionsregler er optaget i bilaget, finder nationale regler eller, hvis sådanne ikke findes, private standarder, der er accepteret eller anerkendt af medlemsstaterne, anvendelse.

5 1991R2092 DA M15 3. Kommissionen fremsætter efter proceduren i artikel 14 senest den 24. august 2001 et forslag til en forordning om mærkningskrav og kontrolkrav samt forebyggende foranstaltninger for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), for så vidt disse foranstaltninger vedrører den økologiske produktionsmetode. Indtil den i første afsnit nævnte forordning er vedtaget, finder nationale regler, der er i overensstemmelse med fællesskabsretten, eller, hvis sådanne ikke findes, private standarder, der er accepteret eller anerkendt af medlemsstaterne, anvendelse på de produkter, der er nævnt i stk. 1, litra c). M28 Artikel 2 I denne forordning anses et produkt for at være forsynet med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, når produktet, dets ingredienser eller fodermidler i mærkningen, reklamen eller handelsdokumenter er beskrevet med betegnelser, som lader køberen formode, at produktet, dets ingredienser eller fodermidler er fremstillet efter de i artikel 6 fastsatte produktionsregler. Særligt betragtes følgende betegnelser eller gængse deraf afledte ord (såsom bio, øko osv.) eller forkortelser, alene eller sammensat, som angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode i hele Fællesskabet og på et hvilket som helst fællesskabssprog, medmindre de ikke anvendes for landbrugsprodukter i levnedsmidler eller foderstoffer eller tydeligt ikke har nogen forbindelse med denne produktionsmetode: M40 M28 på bulgarsk: биологичен på spansk: ecológico på dansk: økologisk på tysk: ökologisch, biologisch på græsk: βιολογικό på engelsk: organic på fransk: biologique på italiensk: biologico på nederlandsk: biologisch på portugisisk: biológico M40 M28 på rumænsk: ecologic på finsk: luonnonmukainen på svensk: ekologisk. M15 Artikel 3 Denne forordning berører ikke andre fællesskabsbestemmelser eller nationale bestemmelser, der er i overensstemmelse med fællesskabsretten, og som gælder for produkter som omhandlet i artikel 1, f.eks. bestemmelser om produktion, tilberedning, markedsføring, mærkning og kontrol, herunder lovgivning vedrørende fodermidler og foderstoffer.

6 1991R2092 DA B Definitioner Artikel 4 I denne forordning forstås ved: 1) mærkning: angivelser, oplysninger, fabriks- eller varemærker, billeder eller symboler, som er anført på emballager, dokumenter, skilte, etiketter eller halsetiketter af enhver art, der ledsager eller henviser til et produkt som omhandlet i artikel 1; M10 M15 B 2) produktion: aktiviteter på landbrugsbedriften med henblik på fremstilling, emballering og første mærkning som økologisk producerede produkter af landbrugsprodukter, der produceres på samme bedrift; 3) tilberedning: aktiviteter i forbindelse med konservering og/eller forarbejdning af landbrugsprodukter (herunder slagtning og opskæring for animalske produkter), samt emballering og/eller ændringer i mærkningen som økologisk producerede produkter af de friske eller ferske, konserverede og/eller forarbejdede produkter; 4) markedsføring: opbevaring eller udstilling med henblik på salg, udbydelse til salg, salg, levering eller enhver anden måde, hvorved produkter bringes i handelen; 5) erhvervsdrivende: fysisk eller juridisk person, der producerer, tilbereder eller fra tredjelande indfører produkter som omhandlet i artikel 1 med henblik på markedsføring heraf, eller som markedsfører disse produkter; M10 B 6) Ingredienser: stoffer, herunder tilsætningsstoffer, der anvendes ved tilberedning af produkter omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), og som er defineret i artikel 6, stk. 4, i direktiv 79/112/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger samt om reklame for sådanne levnedsmidler; 7) plantebeskyttelsesmidler: produkter som defineret i artikel 2, punkt 1, i Rådets direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer ( 1 ), senest ændret ved direktiv 89/365/EØF ( 2 ); 8) vaske- og rengøringsmidler: stoffer og tilberedninger i henhold til Rådets direktiv 73/404/EØF af 22. november 1973 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om vaske- og rengøringsmidler ( 3 ), senest ændret ved direktiv 86/94/EØF ( 4 ), der er bestemt til rengøring af visse af de i artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede produkter; M10 9) færdigpakket levnedsmiddel: salgsenhed som defineret i artikel 1, stk. 3, litra b), i direktiv 79/112/EØF; 10) ingrediensliste: ingrediensliste som omhandlet i artikel 6 i direktiv 79/112/EØF; M15 11) animalsk produktion: produktion af husdyr og opdrættet vildt (også insekter) og af akvatiske arter, som opdrættes i ferskvand, saltvand ( 1 ) EFT nr. L 33 af , s. 36. ( 2 ) EFT nr. L 159 af , s. 58. ( 3 ) EFT nr. L 347 af , s. 51. ( 4 ) EFT nr. L 80 af , s. 51.

7 1991R2092 DA M15 eller brakvand. Produkter fra jagt på vildt og fiskeri af vildtlevende arter betragtes ikke som hidrørende fra økologisk produktion; 12) genetisk modificerede organismer (GMO'er): organismer som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 90/220/EØF af 23. april 1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer ( 1 ); 13) GMO-derivater: stoffer, som enten er fremstillet af eller på grundlag af GMO'er, men som ikke indeholder dem; 14) anvendelse af GMO'er og GMO-derivater: anvendelsen heraf som levnedsmidler, levnedsmiddelingredienser (herunder tilsætningsstoffer og aromaer), tekniske hjælpestoffer (herunder ekstraktionsmidler), foderstoffer, foderblandinger, fodermidler, tilsætningsstoffer til foderstoffer, tekniske hjælpestoffer til foderstoffer, visse produkter, der anvendes i foderstoffer henhørende under direktiv 82/471/EØF ( 2 ), plantebeskyttelsesmidler, veterinærlægemidler, gødningsstoffer, jordbehandlingsmidler, frø og planteformeringsmateriale samt dyr; 15) veterinærlægemiddel: produkter som defineret i artikel 1, nr. 2, i Rådets direktiv 65/65/EØF af 26. januar 1965 om tilnærmelse af lovgivningen om farmaceutiske specialiteter ( 3 ); 16) homøopatiske veterinærlægemidler: produkter som defineret i artikel 1, stk. 1, Rådets direktiv 92/74/EØF af 22. september 1992 om udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 81/851/EØF om tilnærmelse af lovgivningen om veterinærlægemidler og om fastsættelse af supplerende bestemmelser for homøopatiske veterinærlægemidler ( 4 ); 17) foderstoffer: produkter som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april 1979 om handel med foderblandinger ( 5 ); 18) fodermidler: produkter som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 96/25/EF af 29. april 1996 om omsætning af fodermidler og om ændring af direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 82/471/EØF og 93/74/EØF samt om ophævelse af direktiv 77/101/EØF ( 6 ); 19) foderblandinger: produkter som defineret i artikel 2, litra b), i direktiv 79/373/EØF; 20) tilsætningsstoffer til foderstoffer: produkter som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer ( 7 ); 21) visse produkter, der anvendes i foderstoffer: foderprodukter som omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 82/471/EØF; 22) økologisk brug/bedrift/opdræt: et brug, en bedrift eller et opdræt, der opfylder bestemmelserne i denne forordning; 23) økologisk produceret foder/fodermidler: foder/fodermidler, der er fremstillet i overensstemmelse med produktionsreglerne i artikel 6; 24) foder/fodermidler fra omlægning: foder/fodermidler, der opfylder produktionsreglerne i artikel 6, bortset fra i omlægningsperioden, hvor disse regler finder anvendelse mindst ét år inden høsten; 25) konventionelt foder/konventionelle fodermidler: foder/fodermidler, der ikke er omfattet af kategorierne i nr. 23 og 24. ( 1 ) EFT L 117 af , s. 15. Direktivet er senest ændret ved direktiv 97/35/EF (EFT L 169 af , s. 72). ( 2 ) EFT L 213 af , s. 8. Direktivet er senest ændret ved direktiv 1999/20/EF (EFT L 80 af , s. 20). ( 3 ) EFT 22 af , s. 369/65. Direktivet er senest ændret ved direktiv 93/39/EØF (EFT L 214 af , s. 22). ( 4 ) EFT L 297 af , s. 12. ( 5 ) EFT L 86 af , s. 30. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/87/EF (EFT L 318 af , s. 43). ( 6 ) EFT L 125 af , s. 35. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/67/EF (EFT L 261 af , s. 10). ( 7 ) EFT L 270 af , s. 1. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 45/1999 (EFT L 6 af , s. 23).

8 1991R2092 DA B Mærkning M10 Artikel 5 1. I mærkningen eller reklamen for et produkt som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), må der kun henvises til den økologiske produktionsmetode, for så vidt: a) det af angivelserne klart fremgår, at det drejer sig om en produktionsmetode i landbruget, b) produktet er frembragt i overensstemmelse med de regler, der er anført i M10 artikel 6, eller er indført fra tredjelande under den i artikel 11 fastsatte ordning, c) produktet er frembragt eller indført af en erhvervsdrivende, der er undergivet de i artikel 8 og 9 fastlagte kontrolforanstaltninger, d) for produkter, der er tilberedt efter den 1. januar 1997, skal mærkningen indeholde navnet og/eller kodenummeret på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som producenten hører under. Valget mellem navn og kodenummer foretages af medlemsstaten, som meddeler Kommis-sionen sin afgørelse. 3. I mærkningen og reklamen for et produkt som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), må produktets varebetegnelse kun indeholde angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, hvis følgende betingelser er opfyldt: a) mindst 95 % af produktets ingredienser af landbrugsoprindelse skal være eller stamme fra produkter, som er frembragt i overensstemmelse med reglerne i artikel 6 eller er indført fra tredjelande under ordningerne i artikel 11; b) alle produktets øvrige ingredienser af landbrugsoprindelse skal være ingredienser, der er anført i bilag VI, del C, eller være midlertidig tilladt i en medlemsstat i overensstemmelse med de gennemførelsesforanstaltninger, der måtte være vedtaget i henhold til stk. 7; c) produktet må kun indeholde stoffer, der er anført i bilag VI, del A, som ingredienser af ikke-landbrugs-mæssig oprindelse; d) produktet eller dets ingredienser af landbrugs-oprindelse, som omhandlet i litra a), må ikke have været underkastet behandlinger, der omfatter anvendelse af stoffer, som ikke er anført i bilag VI, del B; e) produktet eller dets ingredienser må ikke have været underkastet behandlinger, der omfatter anvendelse af ioniserende stråling; f) produktet skal være tilberedt eller importeret af en erhvervsdrivende, der er undergivet kontrolforanstaltningerne i artikel 8 og 9; g) for produkter, som er tilberedt efter den 1. januar 1997, skal mærkningen indeholde navnet og/eller kodenummeret på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som den erhvervsdrivende, der udfører den sidste del af produktions- eller tilberedningsprocessen, hører under. Valget mellem navn og kodenummer foretages af medlemsstaten, som meddeler Kommissionen sin afgørelse. Angivelsen vedrørende økologiske produktionsmetoder skal klart præcisere, at der er tale om en produktionsmetode i landbruget, og skal være ledsaget af en henvisning til de pågældende ingredienser af landbrugsoprindelse, medmindre ingredienslisten indeholder en sådan tydelig henvisning;

9 1991R2092 DA M15 h) produktet er blevet fremstillet uden anvendelse af genetisk modificerede organismer og/eller af produkter afledt af sådanne organismer. 3a. A2 Uanset stk. 1, 2 og 3 kan varemærker, der er forsynet med en angivelse som omhandlet i artikel 2, fortsat benyttes indtil 1. juli 2006 i mærkning af og reklame for produkter, der ikke opfylder denne forordning, såfremt: varemærket er ansøgt registreret inden den 22. juli 1991 medmindre nedenstående andet afsnit finder anvendelse og er i overensstemmelse med Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker ( 1 ), og varemærket altid er forsynet med en tydelig, fremtrædende og letlæselig angivelse af, at produkterne ikke er fremstillet i overensstemmelse med økologisk produktionsmetode som fastsat i denne forordning. Den i første afsnit, første led, omhandlede ansøgningsdato er for Finland, Østrig og Sverige den 1. januar 1995, og for Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet den 1. maj M10 M15 4. Ingredienser af landbrugsoprindelse kan kun medtages i bilag VI, del C, hvis det er godtgjort, at det drejer sig om ingredienser af landbrugsoprindelse, der ikke produceres i tilstrækkeligt omfang i Fællesskabet efter reglerne i artikel 6, eller ikke kan indføres fra tredjelande efter reglerne i artikel Mærkningen eller reklamen for vegetabilske produkter, jf. stk. 1 eller 3, kan indeholde angivelser, der henviser til omlægning til den økologiske produktionsmetode, såfremt: M10 a) kravene i henholdsvis stk. 1 eller stk. 3 fuldt ud er opfyldt bortset fra kravet til varigheden af den omlægningsperiode, som er omhandlet i bilag I, nr. 1; b) en omlægningsperiode på mindst tolv måneder inden høsten er respekteret; c) de pågældende angivelser ikke forleder køberen af produktet til at tro, at der er tale om et produkt af samme art som dem, der opfylder samtlige krav i stk. 1 eller 3. Efter den 1. januar 1996 skal angivelserne bestå af ordene»produceret under omlægning til økologisk landbrug«, og være trykt med en farve, i en størrelse og med typer, som ikke er mere iøjnefaldende end produktets vare-betegnelse; ordene»økologisk landbrug«må ikke være angivet på en mere iøjnefaldende måde end ordene»produceret under omlægning til«; M15 M10 d) produktet består af en enkelt vegetabilsk ingrediens af landbrugsoprindelse; e) for produkter, som er tilberedt efter den 1. januar 1997, skal mærkningen indeholde navnet og/eller kodenummeret på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som den erhvervsdrivende, der udfører den sidste del af produktions- eller tilberedningsprocessen, hører under. Valget mellem navn og kodenummer foretages af medlemsstaten, som meddeler Kommissionen sin afgørelse; ( 1 ) EFT L 40 af , s. 1. Direktiv som ændret ved beslutning 92/10/EØF (EFT L 6 af , s. 35).

10 1991R2092 DA M15 f) produktet er blevet fremstillet uden anvendelse af genetisk modificerede organismer og/eller af produkter afledt af sådanne organismer. M10 M15 M10 5a. Uanset stk. 3 må der i mærkningen og reklamen for et produkt, som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), kun være angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, hvis følgende betingelser er opfyldt: a) mindst 70 % af ingredienserne af landbrugsoprindelse skal være produkter, som er frembragt i overensstemmelse med reglerne i artikel 6 eller stamme fra sådanne produkter eller være indført fra tredjelande under de i artikel 11 fastsatte ordninger; b) alle øvrige ingredienser af landbrugsoprindelse skal være omfattet af bilag VI, del C, eller være midlertidig tilladt i en medlemsstat i overensstemmelse med de gennemførelsesbestemmelser, der måtte være vedtaget i henhold til stk. 7; c) angivelserne, der henviser til den økologiske produktionsmetode, skal være anført på ingredienslisten i klar forbindelse med de ingredienser, der er fremstillet efter reglerne i artikel 6, eller som er indført fra tredjelande under de i artikel 6, eller som er indført fra tredjelande under de i artikel 11 fastsatte ordninger; de skal være trykt med samme farve, i samme størrelse og med samme typer som de andre angivelser på ingredienslisten. Disse angivelser skal dog også anføres i en særskilt deklaration, som skal anbringes i samme synsfelt som salgsbetegnelsen, og indeholde oplysning om, hvor stor en procentdel af de ingredienser, der er af landbrugsoprindelse eller forarbejdet på basis af ingredienser af landbrugsoprindelse, der er fremstillet efter reglerne i artikel 6, eller som er indført fra tredjelande under de i artikel 11 fastsatte ordninger. Den særskilte deklaration skal være trykt i en farve, størrelse og med typer, som ikke er mere iøjnefaldende end produktets varebetegnelse. Denne deklaration udformes således:»x % af ingredienserne af landbrugsoprindelse er fremstillet efter reglerne for økologisk produktion«; d) produktet må kun indeholde stoffer, der er anført i bilag VI, del A, som ingredienser, der ikke er af landbrugsoprindelse; e) produktet eller dets ingredienser af landbrugsoprindelse, som omhandlet i litra a), må ikke have været underkastet behandlinger, der omfatter anvendelse af stoffer, som ikke er anført i bilag VI, del B; f) produktet eller dets ingredienser må ikke have været underkastet behandlinger, der omfatter anvendelse af ioniserende stråling; g) produktet skal være tilberedt eller importeret af en erhvervsdrivende, der er undergivet de i artikel 8 og 9 fastlagte kontrolforanstaltninger; h) for produkter, som er tilberedt efter den 1. januar 1997, skal mærkningen indeholde navnet og/eller kodenummeret på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som den erhvervsdrivende, der udfører den sidste del af produktions- eller tilberedningsprocessen, hører under. Valget mellem navn og/eller kodenummer foretages af medlemsstaten, som meddeler Kommissionen sin afgørelse; i) produktet er blevet fremstillet uden anvendelse af genetisk modificerede organismer og/eller af produkter afledt af sådanne organismer. 6. I en overgangsperiode, der udløber den 31. december 1997, kan mærkningen og reklamen for et produkt som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), som delvis er fremstillet af ingredienser, der ikke opfylder kravene i stk. 3, litra a), henvise til økologiske produktionsmetoder, såfremt:

11 1991R2092 DA M10 B M10 B M10 M15 M10 B M10 M15 a) mindst 50 % af ingredienserne af landbrugsoprindelse opfylder kravene i stk. 3, litra a); b) produktet opfylder de krav, der er anført i stk. 3, litra c), d), e) og f); c) de angivelser, det henviser til økologiske produktionsmetoder: kun forekommer i den ingrediensliste, der er omhandlet i direktiv 79/112/EØF, senest ændret ved direktiv 89/395/EØF, tydeligvis kun henviser til de ingredienser, der er fremstillet efter reglerne i artikel 6, og som er importeret under ordningen i artikel 11; d) ingredienserne og deres respektive indhold er anført i ingredienslisten i aftagende orden efter vægt; e) angivelserne på ingredienslisten er trykt med samme farve, i samme størrelse og med samme typer. 7. Detaljerede gennemførelsesbestemmelser for denne artikel kan fastsættes efter fremgangsmåden i artikel Udtømmende lister over de stoffer og produkter, der omhandles i stk. 3, litra b), c) og d), og stk. 5a, litra b), d) og e), skal fastlægges i bilag VI, del A, B og C, efter fremgangsmåden i artikel 14. Betingelserne for brugen af disse ingredienser og stoffer samt kravene til deres sammensætning kan fastsættes nærmere. Finder en medlemsstat, at et produkt bør tilføjes på ovennævnte lister, eller at der bør foretages ændringer heri, drager den omsorg for, at et dossier med angivelse af begrundelsen for optagelsen eller for ændringerne officielt fremsendes til de øvrige medlemsstater og til Kommissionen, der forelægger det pågældende dossier for det i artikel 14 omhandlede udvalg. 9. Til beregning af de i stk. 3 og 6 omhandlede procentsatser anvendes de regler, der er fastsat i artikel 6 og 7 i direktiv 79/112/EØF. 10. Et produkt, som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a) og b), må ikke indeholde en ingrediens, der er fremstillet efter reglerne i artikel 6, og samme ingrediens fremstillet efter andre regler. 11. Inden den 1. juli 1999 tager Kommissionen bestemmelserne i denne artikel og i artikel 10 op til fornyet behandling og fremsætter relevante forslag med henblik på en eventuel revision. Produktionsregler Artikel 6 1. Den økologiske produktionsmetode indebærer, at ved produktion af de i artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede produkter, bortset fra frø og vegetativt formeringsmateriale: a) skal mindst kravene i bilag I og, hvor det er relevant, de nærmere regler herom, overholdes b) må kun produkter, der består af stoffer som nævnt i bilag I eller anført i listen i bilag II, finde anvendelse som plantebeskyttelsesmidler, gødningsstoffer, jordbehandlingsmidler, foderstoffer, fodermidler,

12 1991R2092 DA M15 M10 foderblandinger, tilsætningsstoffer til foderstoffer, stoffer, der anvendes i foderstoffer henhørende under direktiv 82/471/EØF, midler, der anvendes til rengøring og desinficering af lokaler og installationer til opdræt, produkter, der anvendes til bekæmpelse af skadedyr eller sygdomme i lokaler og installationer til opdræt eller til andet formål, såfremt dette er specificeret i bilag II i forbindelse med bestemte produkter. De må kun anvendes under overholdelse af de i bilag I og II anførte særlige betingelser og i det omfang, en tilsvarende anvendelse er tilladt i det almindelige landbrug i de pågældende medlemsstater i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser eller nationale bestemmelser, der er i overensstemmelse med fællesskabsretten c) må der kun anvendes frø eller vegetativt formeringsmateriale, der er fremstillet efter den i stk. 2 omhandlede økologiske produktionsmetode d) må der ikke anvendes genetisk modificerede organismer og/eller produkter afledt af sådanne organismer, med undtagelse af veterinærlægemidler. 2. Den økologiske produktionsmetode indebærer, at med hensyn til frø og vegetativt formeringsmateriale skal moderplanten i forbindelse med frø og ophavsplanten eller -planterne i forbindelse med vegetativt formeringsmateriale være fremstillet: a) uden anvendelse af genetisk modificerede organismer og/eller af produkter afledt af sådanne organismer og b) i overensstemmelse med stk. 1, litra a) og b), i mindst en generation, eller i tilfælde af flerårige afgrøder, i to vækstsæsoner. 3. a) Uanset stk. 1, litra c), kan frø og planteformeringsmateriale, som ikke er produceret efter den økologiske produktionsmetode, med tilladelse fra medlemsstatens kompetente myndighed anvendes i en overgangsperiode, som udløber den M december 2003, for så vidt brugeren af dette formeringsmateriale over for kontrolorganet eller medlemsstatens myndighed kan godtgøre, at det ikke var ham muligt at skaffe formeringsmateriale på Fællesskabets marked af en passende sort inden for den pågældende art, som opfylder kravene i stk. 2. I så fald skal der anvendes formeringsmateriale, der ikke er behandlet med produkter, som ikke er anført i bilag II, del B, hvis det findes på Fællesskabets marked. Medlemsstaterne informerer de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de tilladelser, der meddeles i henhold til dette stykke. b) Efter fremgangsmåden i artikel 14 kan det besluttes: at indføre restriktioner i den i litra a) nævnte overgangsforanstaltning vedrørende bestemte arter og/eller typer formeringsmateriale og/eller manglende kemisk behandling inden den M december 2003 ; at bibeholde den undtagelse, der er givet mulighed for i litra a), efter den M december 2003 for bestemte arter og/eller typer formeringsmateriale og for hele Fællesskabet eller visse dele heraf; at indføre procedureregler og kriterier for den i litra a) omhandlede undtagelse og fremsendelse af oplysninger herom til de berørte erhvervsorganisationer, de øvrige medlemsstater og Kommissionen. 4. Inden den M december 2002 tager Kommissionen bestemmelserne i denne artikel, og navnlig stk. 1, litra c), og stk. 2, op til fornyet behandling og fremsætter relevante forslag med henblik på en eventuel revision.

13 1991R2092 DA M10 Artikel 6a 1. I denne artikel forstås ved»udplantningsplanter«hele planter til plantning med henblik på produktion af planter. 2. Den økologiske produktionsmetode indebærer, at når producenterne anvender udplantningsplanter, skal disse være produceret efter bestemmelserne i artikel Uanset stk. 2 kan udplantningsplanter, som ikke er produceret efter den økologiske produktionsmetode, anvendes i en overgangsperiode, som udløber den 31. december 1997, hvis følgende betingelser er opfyldt: a) medlemsstatens myndigheder har tilladt anvendelsen, efter at brugeren/brugerne af sådant materiale til medlemsstatens kontrolorgans eller kontrolmyndigheds tilfredshed har godtgjort, at der ikke på Fællesskabets marked kan fås en passende sort af den pågældende art; b) udplantningsplanterne er siden såningen kun behandlet med produkter, som er opført i bilag II, del A og B; c) udplantningsplanterne kommer fra en producent, som har accepteret en kontrolordning svarende til ordningen i artikel 9 samt restriktionen i litra b); denne bestemmelse træder i kraft den 1. januar 1996; d) udplantningsplanterne er efter plantningen dyrket efter bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, litra a) og b), i en periode på mindst seks uger før høsten; e) mærkningen af ethvert produkt, som indeholder ingredienser fra sådanne udplantningsplanter, må ikke omfatte den i artikel 10 omhandlede angivelse; f) med forbehold af en restriktion som følge af proceduren i stk. 4 trækkes enhver tilladelse, som er givet i henhold til dette stykke, tilbage ved knaphedens ophør og udløber senest den 31. december a) Er der givet en tilladelse som omhandlet i stk. 3, meddeler medlemsstaten straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen følgende oplysninger: dato for tilladelsens udstedelse, navnet på den pågældende sort og art, de mængder, der er nødvendige, og en begrundelse herfor, knaphedens forventede varighed, enhver anden oplysning, som Kommis-sionen eller medlemsstaterne anmoder om. b) Hvis det af oplysninger fra en medlemsstat til Kommissionen og til den medlemsstat, der har givet tilladelsen, fremgår, at der i knaphedsperioden er tilstrækkelige mængder af en passende sort, skal medlemsstaten overveje at trække tilladelsen tilbage eller forkorte dens gyldighedsperiode og underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger senest ti dage efter at have modtaget oplysningerne. c) Efter anmodning fra en medlemsstat eller på Kommissionens initiativ forelægges sagen for det i artikel 14 omhandlede udvalg til behandling. Efter proceduren i nævnte artikel 14 kan det besluttes, at tilladelsen skal trækkes tilbage eller dens gyldighedsperiode ændres.

14 1991R2092 DA B Artikel 7 M15 1. Produkter, der ikke var tilladt på datoen for vedtagelsen af denne forordning med henblik på en anvendelse som anført i artikel 6, stk. 1, litra b), kan optages i bilag II, såfremt følgende betingelser er opfyldt: a) hvis produkterne anvendes til bekæmpelse af skadedyr eller sygdomme på planter eller til rengøring og desinficering i lokaler og installationer til opdræt: de er uundværlige til bekæmpelse af bestemte skadedyr eller sygdomme, for hvilke der ikke findes biologiske, dyrkningsmæssige, fysiske eller planteavlsmæssige alternativer, og de anvendes på en sådan måde, at de ikke kommer i direkte kontakt med frø, planter, andre vegetabilske produkter, dyr og animalske produkter; ved behandling af flerårige afgrøder kan der dog finde direkte kontakt sted, men kun uden for de spiselige deles (frugtens) vækstsæson, såfremt anvendelsen af produktet ikke indirekte medfører tilstedeværelse af restkoncentrationer i de spiselige dele, og anvendelsen har ikke en uacceptabel indvirkning på miljøet og er ikke medvirkende årsag til forurening af miljøet B b) hvis produkterne anvendes til gødskning eller behandling af jorden: de er uundværlige på grund af afgrødens særlige næringsbehov eller jordens behov for en særlig behandling, som ikke kan tilgodeses ved hjælp af de i bilag I omhandlede fremgangsmåder, og anvendelsen ikke har en uacceptabel indvirkning på miljøet og ikke er medvirkende årsag til forurening af miljøet. M10 1a. Betingelserne i stk. 1 gælder ikke for produkter, som inden vedtagelsen af denne forordning var almindelig anvendt efter de principper for økologisk landbrug, som blev fulgt i Fællesskabet. M15 B 1b. Med hensyn til mineraler og sporstoffer, der anvendes i foderstoffer, kan der optages yderligere kilder til disse produkter på listen i bilag II, hvis følgende betingelse er opfyldt: de skal være af naturlig oprindelse eller eventuelt syntetiske, men i samme form som naturlige produkter. 2. Om fornødent kan følgende forhold yderligere præciseres i forbindelse med ethvert produkt, der er anført i bilag II: den detaljerede beskrivelse af produktet, anvendelsesbetingelserne og kravene til dets sammensætning og/eller opløselighed, navnlig under hensyn til nødvendigheden af at sikre, at restkoncentrationer af disse stoffer kun er til stede i minimalt omfang i de spiselige dele af afgrøder og spiselige produkter heraf, og at stofferne kun får den mindst mulige indvirkning på miljøet, de særlige forskrifter for mærkning i forbindelse med de i artikel 1 omhandlede produkter, når sådanne produkter fremstilles ved hjælp af visse af de i bilag II omhandlede produkter. 3. Ændringer i bilag II vedrørende enten optagelse eller fjernelse af de i stk. 1 omhandlede produkter eller indsættelse eller ændring af de i stk. 2 omhandlede specifikationer vedtages af Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel Finder en medlemsstat, at et produkt bør optages i bilag II, eller at bilaget bør ændres, drager den omsorg for, at et dossier, der begrunder

15 1991R2092 DA B optagelsen eller ændringen, officielt fremsendes til de øvrige medlemsstater og til Kommissionen, der forelægger det pågældende dossier for det i artikel 14 omhandlede udvalg. Kontrolordning M28 B Artikel 8 1. Erhvervsdrivende, der producerer, tilbereder, oplagrer eller fra et tredjeland indfører produkter som omhandlet i artikel 1 med henblik på efterfølgende markedsføring heraf, eller som markedsfører sådanne produkter, skal: a) give meddelelse om denne aktivitet til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor denne aktivitet udøves; meddelelsen skal omfatte oplysningerne anført i bilag IV b) lade virksomheden omfatte af den i artikel 9 fastlagte kontrolordning. Medlemsstaterne kan undtage erhvervsdrivende, der sælger sådanne produkter direkte til den endelige forbruger eller den endelige bruger, fra anvendelsen af dette stykke, forudsat at de ikke producerer, tilbereder eller oplagrer sådanne produkter, undtagen i forbindelse med salgsstedet, eller ikke indfører sådanne produkter fra et tredjeland. Uanset om en erhvervsdrivende lader nogle af de aktiviteter, der er henvist til i første afsnit, udføre af tredjemand, er vedkommende fortsat omfattet af kravene i litra a) og b), og tredjemandens aktiviteter er omfattet af den i artikel 9 omhandlede kontrolordning. 2. Medlemsstaterne udpeger en myndighed eller et organ til at modtage meddelelserne. Medlemsstaterne kan bestemme, at der skal meddeles sådanne supplerende oplysninger, som de finder påkrævede, for at kontrollen af de pågældende erhvervsdrivende kan blive effektiv. 3. Den kompetente myndighed drager omsorg for, at en ajourført liste med navne og adresser på de erhvervsdrivende, der er omfattet af kontrolordningen, stilles til rådighed for interesserede. M28 B Artikel 9 1. Medlemsstaterne iværksætter en kontrolordning, der varetages af en eller flere udpegede kontrolmyndigheder og/eller af godkendte private organer, som de erhvervsdrivende, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, skal underlægges. 2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at erhvervsdrivende, som overholder denne forordning og betaler deres bidrag til kontrolomkostningerne, har adgang til kontrolordningen. 3. Kontrolordningen omfatter mindst gennemførelsen af de kontrolforanstaltninger og forholdsregler, der er anført i bilag III. 4. Med henblik på private kontrolorganers gennemførelse af kontrolordningen udpeger medlemsstaterne en myndighed, som det påhviler at godkende og føre tilsyn med disse organer. 5. Ved godkendelse af et privat kontrolorgan tages følgende i betragtning: a) organets standardkontrolplan, der skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de kontrolforanstaltninger og forholdsregler, som organet forpligter sig til at pålægge de erhvervsdrivende, som det kontrollerer;

16 1991R2092 DA B M10 B M28 b) de sanktioner, som organet agter at anvende, hvis der konstateres M10 uregelmæssigheder og/eller overtrædelser ; c) tilstrækkelige ressourcer i form af kvalificeret personale og administrativt og teknisk udstyr, erfaring inden for kontrol samt pålidelighed; d) organets objektivitet i forhold til de erhvervsdrivende, som kontrollen omfatter. 6. Når et kontrolorgan er godkendt, skal den kompetente myndighed: a) sikre, at den kontrol, organet gennemfører, er objektiv; b) efterprøve kontrollens effektivitet; c) gøre sig bekendt med de konstaterede M10 uregelmæssigheder og/eller overtrædelser og de pålagte sanktioner; d) tilbagekalde godkendelsen af et kontrolorgan, hvis det ikke opfylder de i litra a) og b) omhandlede krav eller ikke længere opfylder betingelserne i stk. 5, eller ikke opfylder kravene M10 i stk. 7, 8, 9 og 11. 6a. Medlemsstaterne tildeler inden den 1. januar 1996 hvert kontrolorgan eller hver kontrolmyndighed, der er godkendt eller udpeget i overensstemmelse med denne artikel, et kodenummer. De underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom; Kommissionen offentliggør disse kodenumre i den liste, der er omhandlet i sidste afsnit i artikel Kontrolmyndigheden og de i stk. 1 omhandlede godkendte kontrolorganer: a) sikrer, at i det mindste de i bilag III anførte kontrolforanstaltninger og forholdsregler iværksættes på de bedrifter, som kontrollen omfatter; b) må ikke videregive oplysninger og data, som de kommer i besiddelse af under udførelsen af kontrollen, til andre end den ansvarlige for den pågældende bedrift og de kompetente myndigheder. M28 Efter anmodning og behørigt begrundet i nødvendigheden af at garantere, at produkterne er produceret i overensstemmelse med denne forordning, udveksler de dog med andre kontrolmyndigheder eller godkendte kontrolorganer relevante oplysninger om resultaterne af deres kontrol. De kan også udveksle ovennævnte oplysninger på eget initiativ. 8. De godkendte kontrolorganer: a) giver den kompetente myndighed adgang til at inspicere deres kontorer og anlæg og giver alle oplysninger og enhver hjælp, som den kompetente myndighed skønner påkrævet for at kunne varetage sine forpligtelser i henhold til denne forordning; b) fremsender senest den 31. januar hvert år til medlemsstatens kompetente myndighed en liste over de erhvervsdrivende, der var undergivet deres kontrol pr. 31. december det foregående år, og forelægger den pågældende myndighed en kortfattet årsrapport. 9. Den kontrolmyndighed og de kontrolorganer, der er omhandlet i stk. 1, skal: a) hvis der konstateres en uregelmæssighed for så vidt angår anvendelsen af artikel 5 og 6 eller af bestemmelserne i artikel 3 og 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2003 af 5. februar 2003 om kravene til mærkning ved økologisk produktion af foderstoffer, foderblandinger og fodermidler ( 1 ) eller iværksættelsen af de i bilag ( 1 ) EUT L 31 af , s. 3.

17 1991R2092 DA M28 B M10 M15 B III anførte foranstaltninger, sikre, at de i artikel 2 omhandlede angivelser med henvisning til den økologiske produktionsmetode fjernes fra hele partiet eller produktionen, som er berørt af uregelmæssigheden; b) hvis der konstateres en overtrædelse, som er åbenlys eller har langvarig virkning, forbyde den pågældende erhvervsdrivende at markedsføre produkter forsynet med angivelser, som henviser til den økologiske produktionsmetode, for et tidsrum, der skal aftales med medlemsstatens kompetente myndighed. 10. Der kan efter fremgangsmåden i artikel 14 vedtages: a) gennemførelsesbestemmelser for de i stk. 5 anførte krav og de i stk. 6 nævnte foranstaltninger; b) gennemførelsesbestemmelser for de i stk. 9 nævnte foranstaltninger. 11. Fra den 1. januar 1998 skal godkendte kontrolorganer med forbehold af stk. 5 og 6 opfylde kravene i EN M a) Uanset bestemmelserne i bilag III sikrer medlemsstaterne ved kødproduktion, at kontrollen vedrører hele forløbet fra produktion, slagtning, opskæring og enhver anden form for tilberedning indtil salg til forbruger for at sikre, så vidt det er teknisk muligt, at animalske produkter kan spores gennem produktions-, forarbejdnings- og tilberedningskæden fra den produktionsenhed, hvor dyrene opdrættes, til den enhed, hvor den endelige emballering og/eller mærkning sker. De orienterer Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet, og opfølgningen heraf samtidig med, at de indsender den i artikel 15 nævnte tilsynsrapport. b) For så vidt angår andre animalske produkter end kød vil der i bilag III blive fastsat yderligere bestemmelser for, så vidt det er teknisk muligt, at sikre, at produkterne kan spores. c) Under alle omstændigheder skal de foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 9, sikre, at forbrugeren får garantier for, at produkterne er produceret i overensstemmelse med denne forordning. Angivelse af overensstemmelse med kontrolordningen M10 M41 C5 Artikel Angivelsen af og/eller logoet, der viser, at produkterne er omfattet af kontrolordningen, jf. bilag V, må kun anføres i mærkningen af de i artikel 1 nævnte produkter, hvis disse: a) opfylder kravene i artikel 5, stk. 1 eller 3; b) har været undergivet den kontrolordning, der er omhandlet i artikel 9, eller er importeret i henhold til artikel 11 For så vidt angår produkter, der er importeret i overensstemmelse med artikel 11, stk. 6, skal gennemførelsen af kontrolordningen imidlertid opfylde krav svarende til dem, der er fastlagt i artikel 9, navnlig stk. 4; M10 c) sælges direkte fra producenten eller tilberedningsvirksomheden til den endelige forbruger i lukkede emballager eller bringes i handelen

18 1991R2092 DA M10 som færdigpakkede levnedsmidler; i forbindelse med direkte salg fra producenten eller tilberedningsvirksomheden til den endelige forbruger er det ikke nødvendigt med lukkede emballager, når det af mærkningen klart og tydeligt fremgår, hvilket produkt der er tale om; d) i mærkningen er forsynet med producentens, tilberedningsvirksomhedens eller sælgers navn og/eller firmanavn samt kontrolmyndighedens eller kontrolorganets navn eller kodenummer og de angivelser, der måtte kræves i henhold til forskrifterne for mærkning af levnedsmidler i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. B 2. Mærkning eller reklame må ikke indeholde nogen udtalelse, der bibringer køberen den forestilling, at den i bilag V omhandlede angivelse er en garanti for højere smags-, nærings- eller sundhedskvalitet. 3. Den kontrolmyndighed og de kontrolorganer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, skal: a) hvis der konstateres en uregelmæssighed for så vidt angår anvendelsen af M10 artikel 5 og 6 eller iværksættelsen af de i bilag III anførte foranstaltninger, drage omsorg for, at den i bilag V omhandlede angivelse fjernes fra ethvert parti eller enhver produktion, som er berørt af uregelmæssigheden; b) hvis der konstateres en overtrædelse, som er åbenlys eller har langvarig virkning, tilbagekalde den pågældende erhvervsdrivendes tilladelse til at anvende den i bilag V omhandlede angivelse for et tidsrum, der skal aftales med medlemsstatens kompetente myndighed. 4. Nærmere bestemmelser for tilbagekaldelse af den i bilag V omhandlede angivelse efter konstatering af visse overtrædelser af artikel 5, 6 og 7 eller af bilag III, kan fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 14. M10 Generelle håndhævelsesforanstaltninger Artikel 10a 1. Hvis en medlemsstat i forbindelse med et produkt, som kommer fra en anden medlemsstat, og som bærer en af de i artikel 2 og/eller bilag V omhandlede angivelser, konstaterer uregelmæssigheder eller overtrædelser vedrørende anvendelsen af denne forordning, skal den underrette den medlemsstat, der har udpeget kontrolmyndigheden eller godkendt kontrolorganet, samt Kommissionen herom. 2. Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at undgå svigagtig anvendelse af de i artikel 2 og/eller bilag V omhandlede angivelser. B Indførsel fra tredjeland M41 C5 Artikel Et produkt, der importeres fra et tredjeland, kan markedsføres i Fællesskabet mærket som et produkt med angivelser, der henviser til økologisk landbrug, hvis: a) produktet er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5 og 6 i denne forordning

19 1991R2092 DA C5 b) alle erhvervsdrivende, herunder eksportører, har ladet deres aktiviteter kontrollere af en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, der er anerkendt i henhold til stk. 2, og c) de pågældende erhvervsdrivende på et hvilket som helst tidspunkt er i stand til for importøren eller de nationale myndigheder at forelægge dokumentation, der gør det muligt at identificere den erhvervsdrivende, der har udført den sidste proces, og produkttypen eller -sortimentet, som vedkommende kontrollerer, samt gør det muligt at kontrollere, om den pågældende erhvervsdrivende overholder sine forpligtelser i henhold til litra a) og b), samt gyldighedsperioden. 2. Kommissionen anerkender efter proceduren i artikel 14, stk. 2, de kontrolorganer og kontrolmyndigheder, der er omhandlet i stk. 1, litra b), herunder de kontrolorganer og kontrolmyndigheder, der er omhandlet i artikel 9, og som er kvalificeret til at føre kontrol og udstede den dokumentation, som er omhandlet i stk. 1, litra c), i tredjelande, og opstiller en liste over disse kontrolorganer og kontrolmyndigheder. Kontrolorganerne skal akkrediteres i henhold til den relevante europæiske standard EN eller ISO-vejledning 65,»Generelle krav til organer, der udfører produktcertificering«i seneste offentliggjorte udgave i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende. Akkrediteringsorganet foretager regelmæssig evaluering, overvågning og flerårig revurdering på stedet af kontrolorganernes aktiviteter. Ved behandlingen af en anmodning om anerkendelse opfordrer Kommissionen kontrolorganet eller kontrolmyndigheden til at fremlægge alle de nødvendige oplysninger. Kommissionen kan også pålægge eksperter at foretage en undersøgelse på stedet af produktionsreglerne og det pågældende kontrolorgans eller den pågældende kontrolmyndigheds kontrol i tredjelandet. De anerkendte kontrolorganer eller kontrolmyndigheder forelægger vurderingsrapporter, der er udfærdiget af akkrediteringsorganet eller, hvis det er relevant, den kompetente myndighed vedrørende den regelmæssige evaluering, overvågning og flerårige revurdering på stedet af deres aktiviteter. På grundlag af vurderingsrapporterne sikrer Kommissionen bistået af medlemsstaterne passende tilsyn med de anerkendte kontrolorganer og kontrolmyndigheder gennem regelmæssig revision af deres anerkendelse. Arten af tilsynet fastlægges på grundlag af en vurdering af risikoen for, at der forekommer uregelmæssigheder eller overtrædelser af de bestemmelser, der er fastsat i eller i henhold til denne forordning. 3. Et produkt, der importeres fra et tredjeland, kan markedsføres i Fællesskabet mærket som et produkt med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, hvis: a) produktet er fremstillet i overensstemmelse med produktionsnormer svarende til de produktionsregler, der er fastsat i artikel 5 og 6, og som gælder for økologisk produktion i Fællesskabet b) de erhvervsdrivende har været omfattet af kontrolforanstaltninger, der er lige så effektive som dem, der er omhandlet i artikel 8 og 9, og sådanne kontrolforanstaltninger er blevet faktisk anvendt og anvendt til stadighed c) de erhvervsdrivende i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen i tredjelandet har ladet deres aktiviteter kontrollere efter en kontrolordning, der er anerkendt i henhold til stk. 4, eller af et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed, der er anerkendt i henhold til stk. 5, og d) produktet er omfattet af en kontrolattest udstedt af de kompetente myndigheder eller kontrolorganerne eller kontrolmyndighederne i det tredjeland, der er anerkendt i henhold til stk. 4, eller af et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed, der er anerkendt i henhold til stk. 5, hvori det bekræftes, at produktet opfylder betingelserne i nærvæ-

20 1991R2092 DA C5 rende stykke. Den i dette litra omhandlede attest skal i originaleksemplar ledsage varen frem til den første modtagers bedrift. Derefter skal importøren opbevare den, således at den i mindst to år kan stilles til rådighed for kontrolorganet og, hvis det er relevant, kontrolmyndigheden. 4. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 14, stk. 2, anerkende de tredjelande, hvis produktionssystem overholder de regler, der svarer til dem, der er fastlagt i artikel 5 og 6, og hvis kontrolordningers effektivitet svarer til effektiviteten af dem, der er fastlagt i artikel 8 og 9, og den kan opstille en liste over disse lande. Der skal ved vurderingen af ækvivalensen tages hensyn til Codex Alimentarius-retningslinje CAC, GL 32. Ved behandlingen af en anmodning om anerkendelse opfordrer Kommissionen tredjelandet til at fremlægge alle de nødvendige oplysninger. Kommissionen kan pålægge eksperter at foretage en undersøgelse på stedet af det pågældende tredjelands produktionsregler og kontrolordninger. Hvert år senest den 31. marts fremsender de således anerkendte tredjelande en kortfattet årsrapport til Kommissionen vedrørende gennemførelsen og håndhævelsen af deres kontrolordninger. På baggrund af oplysningerne i disse årsrapporter sikrer Kommissionen med bistand fra medlemsstaterne passende tilsyn med de anerkendte tredjelande gennem regelmæssig revision af deres anerkendelse. Arten af tilsynet fastlægges på grundlag af en vurdering af risikoen for, at der forekommer uregelmæssigheder eller overtrædelser af de bestemmelser, der er fastsat i eller i henhold til denne forordning. 5. For produkter, der ikke er importeret i henhold til stk. 1, og som ikke er importeret fra et tredjeland, der er anerkendt i henhold til stk. 4, kan Kommissionen efter proceduren i artikel 14, stk. 2, anerkende de kontrolorganer og kontrolmyndigheder, herunder kontrolorganer og kontrolmyndigheder som omhandlet i artikel 9, der er kvalificeret til at føre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på anvendelsen af stk. 3, og opstille en liste over disse kontrolorganer og kontrolmyndigheder. Der skal ved vurderingen af ækvivalensen tages hensyn til Codex Alimentarius-retningslinje CAC, GL 32. Kommissionen behandler alle anmodninger om anerkendelse fra et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed i et tredjeland. Ved behandlingen af en anmodning om anerkendelse opfordrer Kommissionen kontrolorganet eller kontrolmyndigheden til at fremlægge alle de nødvendige oplysninger. Et akkrediteringsorgan eller, hvis det er relevant, en kompetent myndighed foretager regelmæssig evaluering, overvågning og flerårig revurdering på stedet af kontrolorganets eller kontrolmyndighedens aktiviteter. Kommissionen kan pålægge eksperter at foretage en undersøgelse på stedet af produktionsreglerne og det pågældende kontrolorgans eller den pågældende kontrolmyndigheds kontrol i tredjelandet. De anerkendte kontrolorganer eller kontrolmyndigheder forelægger vurderingsrapporter, der er udfærdiget af akkrediteringsorganet eller, hvis det er relevant, den kompetente myndighed vedrørende den regelmæssige evaluering, overvågning og flerårige revurdering på stedet af deres aktiviteter. På baggrund af disse vurderingsrapporter sikrer Kommissionen med bistand fra medlemsstaterne passende tilsyn med anerkendte kontrolorganer og kontrolmyndigheder gennem regelmæssig revision af deres anerkendelse. Arten af tilsynet fastlægges på grundlag af en vurdering af risikoen for, at der forekommer uregelmæssigheder eller overtrædelser af de bestemmelser, der er fastsat i eller i henhold til denne forordning. 6. For en periode, der begynder den 1. januar 2007 og udløber 12 måneder efter offentliggørelsen af den første liste over kontrolorganer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 268/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag EU s økologiforordning 834/2007 2. Denne forordning gælder for følgende

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0260 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 9.10.2013 2012/0260(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 Udkast til udtalelse Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 5.11.2003 L 287/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1946/2003 af 15. juli 2003 om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996R1610 DA 01.01.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1610/96 af 23. juli 1996

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000R0930 DA 22.08.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 930/2000 af 4. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 18.10.2003 L 268/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 28.1.2017 L 23/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/151 af 27. januar 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne på listen over tredjelande,

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om Oprettelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 11.2.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 40/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) BEK nr 1355 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-29-30-00028 Senere ændringer

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2012 COM(2012) 212 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 3.6.2014 L 164/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/63/EU af 15. maj 2014 om ændring af direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN FÆLLES ERKLÆRING OM DEN SAMTIDIGE UDVIDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE De kontraherende parter understreger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0346 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0346 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0346 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.6.2007 KOM(2007) 346 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om tilladelse til markedsføring af

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere