Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 1991R2092 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT L 198 af , s. 1) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Kommissionens forordning (EØF) nr. 1535/92 af 15. juni 1992 L M2 Rådets forordning (EØF) nr. 2083/92 af 14. juli 1992 L M3 Kommissionens forordning (EØF) nr. 207/93 af 29. januar 1993 L M4 Kommissionens forordning (EØF) nr. 2608/93 af 23. september 1993 L M5 Kommissionens forordning (EØF) nr. 468/94 af 2. marts 1994 L M6 Rådets forordning (EF) nr. 1468/94 af 20. juni 1994 L M7 Kommissionens forordning (EF) nr. 2381/94 af 30. september 1994 L M8 Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/95 af 29. maj 1995 L M9 Kommissionens forordning (EF) nr. 1202/95 af 29. maj 1995 L M10 Rådets forordning (EF) nr. 1935/95 af 22. juni 1995 L M11 Kommissionens forordning (EF) nr. 418/96 af 7. marts 1996 L M12 Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/97 af 29. juli 1997 L M13 Kommissionens forordning (EF) nr. 1900/98 af 4. september 1998 L M14 Kommissionens forordning (EF) nr. 330/1999 af 12. februar 1999 L M15 Rådets forordning (EF) nr. 1804/1999 af 19. juli 1999 L M16 Kommissionens forordning (EF) nr. 331/2000 af 17. december 1999 L M17 Kommissionens forordning (EF) nr. 1073/2000 af 19. maj 2000 L M18 Kommissionens forordning (EF) nr. 1437/2000 af 30. juni 2000 L M19 Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2000 af 25. september 2000 L M20 Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2001 af 2. marts 2001 L M21 Kommissionens forordning (EF) nr. 2491/2001 af 19. december 2001 L M22 Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2002 af 15. marts 2002 L M23 Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2003 af 5. februar 2003 L M24 Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2003 af 1. april 2003 L M25 Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14. april 2003 L M26 Kommissionens forordning (EF) nr. 2277/2003 af 22. december 2003 L M27 ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 779/2004 af 26. april L M28 Rådets forordning (EF) nr. 392/2004 af 24. februar 2004 L M29 Kommissionens forordning (EF) nr. 746/2004 af 22. april 2004 L M30 Kommissionens forordning (EF) nr. 1481/2004 af 19. august 2004 L M31 Kommissionens forordning (EF) nr. 2254/2004 af 27. december 2004 L M32 Kommissionens forordning (EF) nr. 1294/2005 af 5. august 2005 L M33 Kommissionens forordning (EF) nr. 1318/2005 af 11. august 2005 L

2 1991R2092 DA M34 Kommissionens forordning (EF) nr. 1336/2005 af 12. august 2005 L M35 Rådets forordning (EF) nr. 1567/2005 af 20. september 2005 L M36 Kommissionens forordning (EF) nr. 1916/2005 af 24. november 2005 L M37 Kommissionens forordning (EF) nr. 592/2006 af 12. april 2006 L M38 Kommissionens forordning (EF) nr. 699/2006 af 5. maj 2006 L M39 Kommissionens forordning (EF) nr. 1851/2006 af 14. december 2006 L M40 Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006 L M41 Rådets forordning (EF) nr. 1991/2006 af 21. december 2006 L M42 Kommissionens forordning (EF) nr. 780/2006 af 24. maj 2006 L M43 Kommissionens forordning (EF) nr. 394/2007 af 12. april 2007 L M44 Kommissionens forordning (EF) nr. 807/2007 af 10. juli 2007 L M45 Kommissionens forordning (EF) nr. 1319/2007 af 9. november 2007 L M46 Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/2007 af 19. december 2007 L M47 Kommissionens forordning (EF) nr. 123/2008 af 12. februar 2008 L M48 Kommissionens forordning (EF) nr. 404/2008 af 6. maj 2008 L Ændret ved: A1 Tiltrædelsesakt for Østrig, Finland og Sverige C (tilpasset ved Rådets beslutning 95/1EF, Euratom, EKSF) L A2 Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union L Berigtiget ved: C1 Berigtigelse, EFT L 138 af , s. 40 (2092/91) C2 Berigtigelse, EFT L 36 af , s. 16 (2092/91) C3 Berigtigelse, EFT L 21 af , s. 21 (2381/94) C4 Berigtigelse, EUT L 344 af , s. 40 (746/2004) C5 Berigtigelse, EUT L 27 af , s. 11 (1991/2006) C6 Berigtigelse, EUT L 67 af , s. 18 (780/2006)

3 1991R2092 DA B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og ud fra følgende betragtninger: Der er en stigende efterspørgsel fra forbrugerne efter økologisk fremstillede landbrugsprodukter og levnedsmidler; dette betyder således et nyt marked for landbrugsprodukter; disse produkter sælges på markedet til en højere pris, mens produktionsmetoden indebærer, at jorden udnyttes mindre intensivt; produktionsmetoden kan derfor spille en rolle ved omlægningen af den fælles landbrugspolitik hvad angår opnåelse af en bedre ligevægt mellem udbud og efterspørgsel i forbindelse med landbrugsprodukter samt hvad angår miljøbeskyttelse og landskabsbevarelse; som følge af den stigende efterspørgsel markedsføres der landbrugsprodukter og levnedsmidler, som er forsynet med angivelser, der oplyser køberen om eller bibringer vedkommende den forestilling, at de er fremstillet ved en økologisk metode eller uden anvendelse af syntetiske kemiske produkter; flere medlemsstater har allerede indført retsforskrifter og kontrolforanstaltninger for anvendelsen af sådanne angivelser; en EF-forskriftsramme for produktion, mærkning og kontrol vil gøre det muligt at beskytte økologisk landbrug, for så vidt denne ramme sikrer vilkårene for loyal konkurrence mellem producenterne af produkter, der er forsynet med sådanne angivelser, hindrer anonymitet på markedet for økologiske produkter ved at sikre gennemsigtighed på alle stadier af produktion og forarbejdning og medfører, at forbrugerne får større tillid til disse produkter; den økologiske produktionsmetode er en speciel produktionsmetode på bedriftsniveau; derfor bør det for mærkningen af forarbejdede produkter bestemmes, at de angivelser som henviser til den økologiske produktionsmetode, knyttes til angivelserne vedrørende de ingredienser, som er tilvejebragt ved denne metode; for gennemførelsen af de planlagte bestemmelser bør der fastsættes smidige fremgangsmåder, der gør det muligt at tilpasse, supplere eller præcisere visse tekniske enkeltheder eller visse foranstaltninger, således at der kan tages hensyn til indvundne erfaringer; denne forordning må inden for en passende frist suppleres med tilsvarende bestemmelser for den animalske produktion; af hensyn til producenterne og køberne af produkter, som er forsynet med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, bør der foretages fastsættelse af de principper, der i det mindste skal være overholdt, for at et produkt kan frembydes med de pågældende angivelser; ( 1 ) EFT nr. C 4 af , s. 4, og EFT nr. C 101 af , s. 13. ( 2 ) EFT nr. C 106 af , s. 27. ( 3 ) EFT nr. C 182 af , s. 12.

4 1991R2092 DA B den økologiske produktionsmetode indebærer væsentlige begrænsninger med hensyn til anvendelsen af gødningsstoffer og pesticider, som kan have en skadelig indvirkning på miljøet eller medføre restkoncentrationer i landbrugsprodukterne; i denne forbindelse bør den praksis, der er accepteret i Fællesskabet på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning respekteres i henhold til den gældende kodeks for praksis i Fællesskabet på dette tidspunkt; desuden bør der i fremtiden udarbejdes principper for godkendelse af produkter, der må anvendes i denne type landbrug; økologisk landbrug indebærer endvidere anvendelse af varierede dyrkningsmetoder samt begrænset tilførsel af gødningsstoffer og jordbehandlingsmidler af ikke-kemisk art og tungt opløselige; disse dyrkningsmetoder bør præciseres, og betingelserne for anvendelse af visse produkter, der er af syntetisk ikke-kemisk art, bør fastsættes; ved de foreskrevne fremgangsmåder kan der om fornødent i bilag I indsættes mere specifikke bestemmelser for at undgå, at der i produkter, som er frembragt ved denne produktionsmetode, forekommer visse restkoncentrationer af syntetiske kemiske stoffer, som hidrører fra andre kilder end landbruget (miljøforurening); kontrollen med overholdelse af produktionsreglerne kræver i princippet kontrol i alle produktions- og afsætningsled; alle erhvervsdrivende, der producerer, tilbereder, importerer eller markedsfører produkter, som er forsynet med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, bør være undergivet en ordning med regelmæssig kontrol, som svarer til Fællesskabets minimumskrav og gennemføres af dertil udpegede kontrolinstanser og/eller af godkendte organer under tilsyn; en EF-kontrolangivelse bør kunne anføres i mærkningen af de produkter, der er undergivet den pågældende kontrolordning UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: M15 Anvendelsesområde Artikel 1 1. Denne forordning anvendes på følgende produkter, for så vidt de er forsynet med eller skal forsynes med angivelser, som henviser til den økologiske produktionsmetode: a) uforarbejdede vegetabilske landbrugsprodukter; endvidere dyr og uforarbejdede animalske produkter, for så vidt der er anført produktionsprincipper og særlige kontrolregler herfor i bilag I og III b) forarbejdede vegetabilske og animalske landbrugsprodukter, der er bestemt til konsum, og som hovedsagelig består af en eller flere ingredienser af vegetabilsk og/eller animalsk oprindelse c) foder, foderblandinger og fodermidler, der ikke er omfattet af litra a), med virkning fra det tidspunkt, hvor den i stk. 3 omhandlede forordning træder i kraft. 2. Som en undtagelse fra stk. 1 anvendes bestemmelserne om mærkning i artikel 5 og om kontrol i artikel 8 og 9, hvis der ikke i bilag I til samme forordning er fastsat detaljerede produktionsregler for visse dyrearter, på disse arter og produkter fremstillet på grundlag heraf, med undtagelse af akvakultur og akvakulturprodukter. Indtil disse detaljerede produktionsregler er optaget i bilaget, finder nationale regler eller, hvis sådanne ikke findes, private standarder, der er accepteret eller anerkendt af medlemsstaterne, anvendelse.

5 1991R2092 DA M15 3. Kommissionen fremsætter efter proceduren i artikel 14 senest den 24. august 2001 et forslag til en forordning om mærkningskrav og kontrolkrav samt forebyggende foranstaltninger for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra c), for så vidt disse foranstaltninger vedrører den økologiske produktionsmetode. Indtil den i første afsnit nævnte forordning er vedtaget, finder nationale regler, der er i overensstemmelse med fællesskabsretten, eller, hvis sådanne ikke findes, private standarder, der er accepteret eller anerkendt af medlemsstaterne, anvendelse på de produkter, der er nævnt i stk. 1, litra c). M28 Artikel 2 I denne forordning anses et produkt for at være forsynet med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, når produktet, dets ingredienser eller fodermidler i mærkningen, reklamen eller handelsdokumenter er beskrevet med betegnelser, som lader køberen formode, at produktet, dets ingredienser eller fodermidler er fremstillet efter de i artikel 6 fastsatte produktionsregler. Særligt betragtes følgende betegnelser eller gængse deraf afledte ord (såsom bio, øko osv.) eller forkortelser, alene eller sammensat, som angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode i hele Fællesskabet og på et hvilket som helst fællesskabssprog, medmindre de ikke anvendes for landbrugsprodukter i levnedsmidler eller foderstoffer eller tydeligt ikke har nogen forbindelse med denne produktionsmetode: M40 M28 på bulgarsk: биологичен på spansk: ecológico på dansk: økologisk på tysk: ökologisch, biologisch på græsk: βιολογικό på engelsk: organic på fransk: biologique på italiensk: biologico på nederlandsk: biologisch på portugisisk: biológico M40 M28 på rumænsk: ecologic på finsk: luonnonmukainen på svensk: ekologisk. M15 Artikel 3 Denne forordning berører ikke andre fællesskabsbestemmelser eller nationale bestemmelser, der er i overensstemmelse med fællesskabsretten, og som gælder for produkter som omhandlet i artikel 1, f.eks. bestemmelser om produktion, tilberedning, markedsføring, mærkning og kontrol, herunder lovgivning vedrørende fodermidler og foderstoffer.

6 1991R2092 DA B Definitioner Artikel 4 I denne forordning forstås ved: 1) mærkning: angivelser, oplysninger, fabriks- eller varemærker, billeder eller symboler, som er anført på emballager, dokumenter, skilte, etiketter eller halsetiketter af enhver art, der ledsager eller henviser til et produkt som omhandlet i artikel 1; M10 M15 B 2) produktion: aktiviteter på landbrugsbedriften med henblik på fremstilling, emballering og første mærkning som økologisk producerede produkter af landbrugsprodukter, der produceres på samme bedrift; 3) tilberedning: aktiviteter i forbindelse med konservering og/eller forarbejdning af landbrugsprodukter (herunder slagtning og opskæring for animalske produkter), samt emballering og/eller ændringer i mærkningen som økologisk producerede produkter af de friske eller ferske, konserverede og/eller forarbejdede produkter; 4) markedsføring: opbevaring eller udstilling med henblik på salg, udbydelse til salg, salg, levering eller enhver anden måde, hvorved produkter bringes i handelen; 5) erhvervsdrivende: fysisk eller juridisk person, der producerer, tilbereder eller fra tredjelande indfører produkter som omhandlet i artikel 1 med henblik på markedsføring heraf, eller som markedsfører disse produkter; M10 B 6) Ingredienser: stoffer, herunder tilsætningsstoffer, der anvendes ved tilberedning af produkter omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), og som er defineret i artikel 6, stk. 4, i direktiv 79/112/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger samt om reklame for sådanne levnedsmidler; 7) plantebeskyttelsesmidler: produkter som defineret i artikel 2, punkt 1, i Rådets direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer ( 1 ), senest ændret ved direktiv 89/365/EØF ( 2 ); 8) vaske- og rengøringsmidler: stoffer og tilberedninger i henhold til Rådets direktiv 73/404/EØF af 22. november 1973 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om vaske- og rengøringsmidler ( 3 ), senest ændret ved direktiv 86/94/EØF ( 4 ), der er bestemt til rengøring af visse af de i artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede produkter; M10 9) færdigpakket levnedsmiddel: salgsenhed som defineret i artikel 1, stk. 3, litra b), i direktiv 79/112/EØF; 10) ingrediensliste: ingrediensliste som omhandlet i artikel 6 i direktiv 79/112/EØF; M15 11) animalsk produktion: produktion af husdyr og opdrættet vildt (også insekter) og af akvatiske arter, som opdrættes i ferskvand, saltvand ( 1 ) EFT nr. L 33 af , s. 36. ( 2 ) EFT nr. L 159 af , s. 58. ( 3 ) EFT nr. L 347 af , s. 51. ( 4 ) EFT nr. L 80 af , s. 51.

7 1991R2092 DA M15 eller brakvand. Produkter fra jagt på vildt og fiskeri af vildtlevende arter betragtes ikke som hidrørende fra økologisk produktion; 12) genetisk modificerede organismer (GMO'er): organismer som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 90/220/EØF af 23. april 1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer ( 1 ); 13) GMO-derivater: stoffer, som enten er fremstillet af eller på grundlag af GMO'er, men som ikke indeholder dem; 14) anvendelse af GMO'er og GMO-derivater: anvendelsen heraf som levnedsmidler, levnedsmiddelingredienser (herunder tilsætningsstoffer og aromaer), tekniske hjælpestoffer (herunder ekstraktionsmidler), foderstoffer, foderblandinger, fodermidler, tilsætningsstoffer til foderstoffer, tekniske hjælpestoffer til foderstoffer, visse produkter, der anvendes i foderstoffer henhørende under direktiv 82/471/EØF ( 2 ), plantebeskyttelsesmidler, veterinærlægemidler, gødningsstoffer, jordbehandlingsmidler, frø og planteformeringsmateriale samt dyr; 15) veterinærlægemiddel: produkter som defineret i artikel 1, nr. 2, i Rådets direktiv 65/65/EØF af 26. januar 1965 om tilnærmelse af lovgivningen om farmaceutiske specialiteter ( 3 ); 16) homøopatiske veterinærlægemidler: produkter som defineret i artikel 1, stk. 1, Rådets direktiv 92/74/EØF af 22. september 1992 om udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 81/851/EØF om tilnærmelse af lovgivningen om veterinærlægemidler og om fastsættelse af supplerende bestemmelser for homøopatiske veterinærlægemidler ( 4 ); 17) foderstoffer: produkter som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april 1979 om handel med foderblandinger ( 5 ); 18) fodermidler: produkter som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 96/25/EF af 29. april 1996 om omsætning af fodermidler og om ændring af direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 82/471/EØF og 93/74/EØF samt om ophævelse af direktiv 77/101/EØF ( 6 ); 19) foderblandinger: produkter som defineret i artikel 2, litra b), i direktiv 79/373/EØF; 20) tilsætningsstoffer til foderstoffer: produkter som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer ( 7 ); 21) visse produkter, der anvendes i foderstoffer: foderprodukter som omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 82/471/EØF; 22) økologisk brug/bedrift/opdræt: et brug, en bedrift eller et opdræt, der opfylder bestemmelserne i denne forordning; 23) økologisk produceret foder/fodermidler: foder/fodermidler, der er fremstillet i overensstemmelse med produktionsreglerne i artikel 6; 24) foder/fodermidler fra omlægning: foder/fodermidler, der opfylder produktionsreglerne i artikel 6, bortset fra i omlægningsperioden, hvor disse regler finder anvendelse mindst ét år inden høsten; 25) konventionelt foder/konventionelle fodermidler: foder/fodermidler, der ikke er omfattet af kategorierne i nr. 23 og 24. ( 1 ) EFT L 117 af , s. 15. Direktivet er senest ændret ved direktiv 97/35/EF (EFT L 169 af , s. 72). ( 2 ) EFT L 213 af , s. 8. Direktivet er senest ændret ved direktiv 1999/20/EF (EFT L 80 af , s. 20). ( 3 ) EFT 22 af , s. 369/65. Direktivet er senest ændret ved direktiv 93/39/EØF (EFT L 214 af , s. 22). ( 4 ) EFT L 297 af , s. 12. ( 5 ) EFT L 86 af , s. 30. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/87/EF (EFT L 318 af , s. 43). ( 6 ) EFT L 125 af , s. 35. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/67/EF (EFT L 261 af , s. 10). ( 7 ) EFT L 270 af , s. 1. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 45/1999 (EFT L 6 af , s. 23).

8 1991R2092 DA B Mærkning M10 Artikel 5 1. I mærkningen eller reklamen for et produkt som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), må der kun henvises til den økologiske produktionsmetode, for så vidt: a) det af angivelserne klart fremgår, at det drejer sig om en produktionsmetode i landbruget, b) produktet er frembragt i overensstemmelse med de regler, der er anført i M10 artikel 6, eller er indført fra tredjelande under den i artikel 11 fastsatte ordning, c) produktet er frembragt eller indført af en erhvervsdrivende, der er undergivet de i artikel 8 og 9 fastlagte kontrolforanstaltninger, d) for produkter, der er tilberedt efter den 1. januar 1997, skal mærkningen indeholde navnet og/eller kodenummeret på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som producenten hører under. Valget mellem navn og kodenummer foretages af medlemsstaten, som meddeler Kommis-sionen sin afgørelse. 3. I mærkningen og reklamen for et produkt som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), må produktets varebetegnelse kun indeholde angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, hvis følgende betingelser er opfyldt: a) mindst 95 % af produktets ingredienser af landbrugsoprindelse skal være eller stamme fra produkter, som er frembragt i overensstemmelse med reglerne i artikel 6 eller er indført fra tredjelande under ordningerne i artikel 11; b) alle produktets øvrige ingredienser af landbrugsoprindelse skal være ingredienser, der er anført i bilag VI, del C, eller være midlertidig tilladt i en medlemsstat i overensstemmelse med de gennemførelsesforanstaltninger, der måtte være vedtaget i henhold til stk. 7; c) produktet må kun indeholde stoffer, der er anført i bilag VI, del A, som ingredienser af ikke-landbrugs-mæssig oprindelse; d) produktet eller dets ingredienser af landbrugs-oprindelse, som omhandlet i litra a), må ikke have været underkastet behandlinger, der omfatter anvendelse af stoffer, som ikke er anført i bilag VI, del B; e) produktet eller dets ingredienser må ikke have været underkastet behandlinger, der omfatter anvendelse af ioniserende stråling; f) produktet skal være tilberedt eller importeret af en erhvervsdrivende, der er undergivet kontrolforanstaltningerne i artikel 8 og 9; g) for produkter, som er tilberedt efter den 1. januar 1997, skal mærkningen indeholde navnet og/eller kodenummeret på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som den erhvervsdrivende, der udfører den sidste del af produktions- eller tilberedningsprocessen, hører under. Valget mellem navn og kodenummer foretages af medlemsstaten, som meddeler Kommissionen sin afgørelse. Angivelsen vedrørende økologiske produktionsmetoder skal klart præcisere, at der er tale om en produktionsmetode i landbruget, og skal være ledsaget af en henvisning til de pågældende ingredienser af landbrugsoprindelse, medmindre ingredienslisten indeholder en sådan tydelig henvisning;

9 1991R2092 DA M15 h) produktet er blevet fremstillet uden anvendelse af genetisk modificerede organismer og/eller af produkter afledt af sådanne organismer. 3a. A2 Uanset stk. 1, 2 og 3 kan varemærker, der er forsynet med en angivelse som omhandlet i artikel 2, fortsat benyttes indtil 1. juli 2006 i mærkning af og reklame for produkter, der ikke opfylder denne forordning, såfremt: varemærket er ansøgt registreret inden den 22. juli 1991 medmindre nedenstående andet afsnit finder anvendelse og er i overensstemmelse med Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker ( 1 ), og varemærket altid er forsynet med en tydelig, fremtrædende og letlæselig angivelse af, at produkterne ikke er fremstillet i overensstemmelse med økologisk produktionsmetode som fastsat i denne forordning. Den i første afsnit, første led, omhandlede ansøgningsdato er for Finland, Østrig og Sverige den 1. januar 1995, og for Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet den 1. maj M10 M15 4. Ingredienser af landbrugsoprindelse kan kun medtages i bilag VI, del C, hvis det er godtgjort, at det drejer sig om ingredienser af landbrugsoprindelse, der ikke produceres i tilstrækkeligt omfang i Fællesskabet efter reglerne i artikel 6, eller ikke kan indføres fra tredjelande efter reglerne i artikel Mærkningen eller reklamen for vegetabilske produkter, jf. stk. 1 eller 3, kan indeholde angivelser, der henviser til omlægning til den økologiske produktionsmetode, såfremt: M10 a) kravene i henholdsvis stk. 1 eller stk. 3 fuldt ud er opfyldt bortset fra kravet til varigheden af den omlægningsperiode, som er omhandlet i bilag I, nr. 1; b) en omlægningsperiode på mindst tolv måneder inden høsten er respekteret; c) de pågældende angivelser ikke forleder køberen af produktet til at tro, at der er tale om et produkt af samme art som dem, der opfylder samtlige krav i stk. 1 eller 3. Efter den 1. januar 1996 skal angivelserne bestå af ordene»produceret under omlægning til økologisk landbrug«, og være trykt med en farve, i en størrelse og med typer, som ikke er mere iøjnefaldende end produktets vare-betegnelse; ordene»økologisk landbrug«må ikke være angivet på en mere iøjnefaldende måde end ordene»produceret under omlægning til«; M15 M10 d) produktet består af en enkelt vegetabilsk ingrediens af landbrugsoprindelse; e) for produkter, som er tilberedt efter den 1. januar 1997, skal mærkningen indeholde navnet og/eller kodenummeret på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som den erhvervsdrivende, der udfører den sidste del af produktions- eller tilberedningsprocessen, hører under. Valget mellem navn og kodenummer foretages af medlemsstaten, som meddeler Kommissionen sin afgørelse; ( 1 ) EFT L 40 af , s. 1. Direktiv som ændret ved beslutning 92/10/EØF (EFT L 6 af , s. 35).

10 1991R2092 DA M15 f) produktet er blevet fremstillet uden anvendelse af genetisk modificerede organismer og/eller af produkter afledt af sådanne organismer. M10 M15 M10 5a. Uanset stk. 3 må der i mærkningen og reklamen for et produkt, som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), kun være angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, hvis følgende betingelser er opfyldt: a) mindst 70 % af ingredienserne af landbrugsoprindelse skal være produkter, som er frembragt i overensstemmelse med reglerne i artikel 6 eller stamme fra sådanne produkter eller være indført fra tredjelande under de i artikel 11 fastsatte ordninger; b) alle øvrige ingredienser af landbrugsoprindelse skal være omfattet af bilag VI, del C, eller være midlertidig tilladt i en medlemsstat i overensstemmelse med de gennemførelsesbestemmelser, der måtte være vedtaget i henhold til stk. 7; c) angivelserne, der henviser til den økologiske produktionsmetode, skal være anført på ingredienslisten i klar forbindelse med de ingredienser, der er fremstillet efter reglerne i artikel 6, eller som er indført fra tredjelande under de i artikel 6, eller som er indført fra tredjelande under de i artikel 11 fastsatte ordninger; de skal være trykt med samme farve, i samme størrelse og med samme typer som de andre angivelser på ingredienslisten. Disse angivelser skal dog også anføres i en særskilt deklaration, som skal anbringes i samme synsfelt som salgsbetegnelsen, og indeholde oplysning om, hvor stor en procentdel af de ingredienser, der er af landbrugsoprindelse eller forarbejdet på basis af ingredienser af landbrugsoprindelse, der er fremstillet efter reglerne i artikel 6, eller som er indført fra tredjelande under de i artikel 11 fastsatte ordninger. Den særskilte deklaration skal være trykt i en farve, størrelse og med typer, som ikke er mere iøjnefaldende end produktets varebetegnelse. Denne deklaration udformes således:»x % af ingredienserne af landbrugsoprindelse er fremstillet efter reglerne for økologisk produktion«; d) produktet må kun indeholde stoffer, der er anført i bilag VI, del A, som ingredienser, der ikke er af landbrugsoprindelse; e) produktet eller dets ingredienser af landbrugsoprindelse, som omhandlet i litra a), må ikke have været underkastet behandlinger, der omfatter anvendelse af stoffer, som ikke er anført i bilag VI, del B; f) produktet eller dets ingredienser må ikke have været underkastet behandlinger, der omfatter anvendelse af ioniserende stråling; g) produktet skal være tilberedt eller importeret af en erhvervsdrivende, der er undergivet de i artikel 8 og 9 fastlagte kontrolforanstaltninger; h) for produkter, som er tilberedt efter den 1. januar 1997, skal mærkningen indeholde navnet og/eller kodenummeret på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som den erhvervsdrivende, der udfører den sidste del af produktions- eller tilberedningsprocessen, hører under. Valget mellem navn og/eller kodenummer foretages af medlemsstaten, som meddeler Kommissionen sin afgørelse; i) produktet er blevet fremstillet uden anvendelse af genetisk modificerede organismer og/eller af produkter afledt af sådanne organismer. 6. I en overgangsperiode, der udløber den 31. december 1997, kan mærkningen og reklamen for et produkt som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), som delvis er fremstillet af ingredienser, der ikke opfylder kravene i stk. 3, litra a), henvise til økologiske produktionsmetoder, såfremt:

11 1991R2092 DA M10 B M10 B M10 M15 M10 B M10 M15 a) mindst 50 % af ingredienserne af landbrugsoprindelse opfylder kravene i stk. 3, litra a); b) produktet opfylder de krav, der er anført i stk. 3, litra c), d), e) og f); c) de angivelser, det henviser til økologiske produktionsmetoder: kun forekommer i den ingrediensliste, der er omhandlet i direktiv 79/112/EØF, senest ændret ved direktiv 89/395/EØF, tydeligvis kun henviser til de ingredienser, der er fremstillet efter reglerne i artikel 6, og som er importeret under ordningen i artikel 11; d) ingredienserne og deres respektive indhold er anført i ingredienslisten i aftagende orden efter vægt; e) angivelserne på ingredienslisten er trykt med samme farve, i samme størrelse og med samme typer. 7. Detaljerede gennemførelsesbestemmelser for denne artikel kan fastsættes efter fremgangsmåden i artikel Udtømmende lister over de stoffer og produkter, der omhandles i stk. 3, litra b), c) og d), og stk. 5a, litra b), d) og e), skal fastlægges i bilag VI, del A, B og C, efter fremgangsmåden i artikel 14. Betingelserne for brugen af disse ingredienser og stoffer samt kravene til deres sammensætning kan fastsættes nærmere. Finder en medlemsstat, at et produkt bør tilføjes på ovennævnte lister, eller at der bør foretages ændringer heri, drager den omsorg for, at et dossier med angivelse af begrundelsen for optagelsen eller for ændringerne officielt fremsendes til de øvrige medlemsstater og til Kommissionen, der forelægger det pågældende dossier for det i artikel 14 omhandlede udvalg. 9. Til beregning af de i stk. 3 og 6 omhandlede procentsatser anvendes de regler, der er fastsat i artikel 6 og 7 i direktiv 79/112/EØF. 10. Et produkt, som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a) og b), må ikke indeholde en ingrediens, der er fremstillet efter reglerne i artikel 6, og samme ingrediens fremstillet efter andre regler. 11. Inden den 1. juli 1999 tager Kommissionen bestemmelserne i denne artikel og i artikel 10 op til fornyet behandling og fremsætter relevante forslag med henblik på en eventuel revision. Produktionsregler Artikel 6 1. Den økologiske produktionsmetode indebærer, at ved produktion af de i artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede produkter, bortset fra frø og vegetativt formeringsmateriale: a) skal mindst kravene i bilag I og, hvor det er relevant, de nærmere regler herom, overholdes b) må kun produkter, der består af stoffer som nævnt i bilag I eller anført i listen i bilag II, finde anvendelse som plantebeskyttelsesmidler, gødningsstoffer, jordbehandlingsmidler, foderstoffer, fodermidler,

12 1991R2092 DA M15 M10 foderblandinger, tilsætningsstoffer til foderstoffer, stoffer, der anvendes i foderstoffer henhørende under direktiv 82/471/EØF, midler, der anvendes til rengøring og desinficering af lokaler og installationer til opdræt, produkter, der anvendes til bekæmpelse af skadedyr eller sygdomme i lokaler og installationer til opdræt eller til andet formål, såfremt dette er specificeret i bilag II i forbindelse med bestemte produkter. De må kun anvendes under overholdelse af de i bilag I og II anførte særlige betingelser og i det omfang, en tilsvarende anvendelse er tilladt i det almindelige landbrug i de pågældende medlemsstater i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser eller nationale bestemmelser, der er i overensstemmelse med fællesskabsretten c) må der kun anvendes frø eller vegetativt formeringsmateriale, der er fremstillet efter den i stk. 2 omhandlede økologiske produktionsmetode d) må der ikke anvendes genetisk modificerede organismer og/eller produkter afledt af sådanne organismer, med undtagelse af veterinærlægemidler. 2. Den økologiske produktionsmetode indebærer, at med hensyn til frø og vegetativt formeringsmateriale skal moderplanten i forbindelse med frø og ophavsplanten eller -planterne i forbindelse med vegetativt formeringsmateriale være fremstillet: a) uden anvendelse af genetisk modificerede organismer og/eller af produkter afledt af sådanne organismer og b) i overensstemmelse med stk. 1, litra a) og b), i mindst en generation, eller i tilfælde af flerårige afgrøder, i to vækstsæsoner. 3. a) Uanset stk. 1, litra c), kan frø og planteformeringsmateriale, som ikke er produceret efter den økologiske produktionsmetode, med tilladelse fra medlemsstatens kompetente myndighed anvendes i en overgangsperiode, som udløber den M december 2003, for så vidt brugeren af dette formeringsmateriale over for kontrolorganet eller medlemsstatens myndighed kan godtgøre, at det ikke var ham muligt at skaffe formeringsmateriale på Fællesskabets marked af en passende sort inden for den pågældende art, som opfylder kravene i stk. 2. I så fald skal der anvendes formeringsmateriale, der ikke er behandlet med produkter, som ikke er anført i bilag II, del B, hvis det findes på Fællesskabets marked. Medlemsstaterne informerer de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de tilladelser, der meddeles i henhold til dette stykke. b) Efter fremgangsmåden i artikel 14 kan det besluttes: at indføre restriktioner i den i litra a) nævnte overgangsforanstaltning vedrørende bestemte arter og/eller typer formeringsmateriale og/eller manglende kemisk behandling inden den M december 2003 ; at bibeholde den undtagelse, der er givet mulighed for i litra a), efter den M december 2003 for bestemte arter og/eller typer formeringsmateriale og for hele Fællesskabet eller visse dele heraf; at indføre procedureregler og kriterier for den i litra a) omhandlede undtagelse og fremsendelse af oplysninger herom til de berørte erhvervsorganisationer, de øvrige medlemsstater og Kommissionen. 4. Inden den M december 2002 tager Kommissionen bestemmelserne i denne artikel, og navnlig stk. 1, litra c), og stk. 2, op til fornyet behandling og fremsætter relevante forslag med henblik på en eventuel revision.

13 1991R2092 DA M10 Artikel 6a 1. I denne artikel forstås ved»udplantningsplanter«hele planter til plantning med henblik på produktion af planter. 2. Den økologiske produktionsmetode indebærer, at når producenterne anvender udplantningsplanter, skal disse være produceret efter bestemmelserne i artikel Uanset stk. 2 kan udplantningsplanter, som ikke er produceret efter den økologiske produktionsmetode, anvendes i en overgangsperiode, som udløber den 31. december 1997, hvis følgende betingelser er opfyldt: a) medlemsstatens myndigheder har tilladt anvendelsen, efter at brugeren/brugerne af sådant materiale til medlemsstatens kontrolorgans eller kontrolmyndigheds tilfredshed har godtgjort, at der ikke på Fællesskabets marked kan fås en passende sort af den pågældende art; b) udplantningsplanterne er siden såningen kun behandlet med produkter, som er opført i bilag II, del A og B; c) udplantningsplanterne kommer fra en producent, som har accepteret en kontrolordning svarende til ordningen i artikel 9 samt restriktionen i litra b); denne bestemmelse træder i kraft den 1. januar 1996; d) udplantningsplanterne er efter plantningen dyrket efter bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, litra a) og b), i en periode på mindst seks uger før høsten; e) mærkningen af ethvert produkt, som indeholder ingredienser fra sådanne udplantningsplanter, må ikke omfatte den i artikel 10 omhandlede angivelse; f) med forbehold af en restriktion som følge af proceduren i stk. 4 trækkes enhver tilladelse, som er givet i henhold til dette stykke, tilbage ved knaphedens ophør og udløber senest den 31. december a) Er der givet en tilladelse som omhandlet i stk. 3, meddeler medlemsstaten straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen følgende oplysninger: dato for tilladelsens udstedelse, navnet på den pågældende sort og art, de mængder, der er nødvendige, og en begrundelse herfor, knaphedens forventede varighed, enhver anden oplysning, som Kommis-sionen eller medlemsstaterne anmoder om. b) Hvis det af oplysninger fra en medlemsstat til Kommissionen og til den medlemsstat, der har givet tilladelsen, fremgår, at der i knaphedsperioden er tilstrækkelige mængder af en passende sort, skal medlemsstaten overveje at trække tilladelsen tilbage eller forkorte dens gyldighedsperiode og underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger senest ti dage efter at have modtaget oplysningerne. c) Efter anmodning fra en medlemsstat eller på Kommissionens initiativ forelægges sagen for det i artikel 14 omhandlede udvalg til behandling. Efter proceduren i nævnte artikel 14 kan det besluttes, at tilladelsen skal trækkes tilbage eller dens gyldighedsperiode ændres.

14 1991R2092 DA B Artikel 7 M15 1. Produkter, der ikke var tilladt på datoen for vedtagelsen af denne forordning med henblik på en anvendelse som anført i artikel 6, stk. 1, litra b), kan optages i bilag II, såfremt følgende betingelser er opfyldt: a) hvis produkterne anvendes til bekæmpelse af skadedyr eller sygdomme på planter eller til rengøring og desinficering i lokaler og installationer til opdræt: de er uundværlige til bekæmpelse af bestemte skadedyr eller sygdomme, for hvilke der ikke findes biologiske, dyrkningsmæssige, fysiske eller planteavlsmæssige alternativer, og de anvendes på en sådan måde, at de ikke kommer i direkte kontakt med frø, planter, andre vegetabilske produkter, dyr og animalske produkter; ved behandling af flerårige afgrøder kan der dog finde direkte kontakt sted, men kun uden for de spiselige deles (frugtens) vækstsæson, såfremt anvendelsen af produktet ikke indirekte medfører tilstedeværelse af restkoncentrationer i de spiselige dele, og anvendelsen har ikke en uacceptabel indvirkning på miljøet og er ikke medvirkende årsag til forurening af miljøet B b) hvis produkterne anvendes til gødskning eller behandling af jorden: de er uundværlige på grund af afgrødens særlige næringsbehov eller jordens behov for en særlig behandling, som ikke kan tilgodeses ved hjælp af de i bilag I omhandlede fremgangsmåder, og anvendelsen ikke har en uacceptabel indvirkning på miljøet og ikke er medvirkende årsag til forurening af miljøet. M10 1a. Betingelserne i stk. 1 gælder ikke for produkter, som inden vedtagelsen af denne forordning var almindelig anvendt efter de principper for økologisk landbrug, som blev fulgt i Fællesskabet. M15 B 1b. Med hensyn til mineraler og sporstoffer, der anvendes i foderstoffer, kan der optages yderligere kilder til disse produkter på listen i bilag II, hvis følgende betingelse er opfyldt: de skal være af naturlig oprindelse eller eventuelt syntetiske, men i samme form som naturlige produkter. 2. Om fornødent kan følgende forhold yderligere præciseres i forbindelse med ethvert produkt, der er anført i bilag II: den detaljerede beskrivelse af produktet, anvendelsesbetingelserne og kravene til dets sammensætning og/eller opløselighed, navnlig under hensyn til nødvendigheden af at sikre, at restkoncentrationer af disse stoffer kun er til stede i minimalt omfang i de spiselige dele af afgrøder og spiselige produkter heraf, og at stofferne kun får den mindst mulige indvirkning på miljøet, de særlige forskrifter for mærkning i forbindelse med de i artikel 1 omhandlede produkter, når sådanne produkter fremstilles ved hjælp af visse af de i bilag II omhandlede produkter. 3. Ændringer i bilag II vedrørende enten optagelse eller fjernelse af de i stk. 1 omhandlede produkter eller indsættelse eller ændring af de i stk. 2 omhandlede specifikationer vedtages af Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel Finder en medlemsstat, at et produkt bør optages i bilag II, eller at bilaget bør ændres, drager den omsorg for, at et dossier, der begrunder

15 1991R2092 DA B optagelsen eller ændringen, officielt fremsendes til de øvrige medlemsstater og til Kommissionen, der forelægger det pågældende dossier for det i artikel 14 omhandlede udvalg. Kontrolordning M28 B Artikel 8 1. Erhvervsdrivende, der producerer, tilbereder, oplagrer eller fra et tredjeland indfører produkter som omhandlet i artikel 1 med henblik på efterfølgende markedsføring heraf, eller som markedsfører sådanne produkter, skal: a) give meddelelse om denne aktivitet til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor denne aktivitet udøves; meddelelsen skal omfatte oplysningerne anført i bilag IV b) lade virksomheden omfatte af den i artikel 9 fastlagte kontrolordning. Medlemsstaterne kan undtage erhvervsdrivende, der sælger sådanne produkter direkte til den endelige forbruger eller den endelige bruger, fra anvendelsen af dette stykke, forudsat at de ikke producerer, tilbereder eller oplagrer sådanne produkter, undtagen i forbindelse med salgsstedet, eller ikke indfører sådanne produkter fra et tredjeland. Uanset om en erhvervsdrivende lader nogle af de aktiviteter, der er henvist til i første afsnit, udføre af tredjemand, er vedkommende fortsat omfattet af kravene i litra a) og b), og tredjemandens aktiviteter er omfattet af den i artikel 9 omhandlede kontrolordning. 2. Medlemsstaterne udpeger en myndighed eller et organ til at modtage meddelelserne. Medlemsstaterne kan bestemme, at der skal meddeles sådanne supplerende oplysninger, som de finder påkrævede, for at kontrollen af de pågældende erhvervsdrivende kan blive effektiv. 3. Den kompetente myndighed drager omsorg for, at en ajourført liste med navne og adresser på de erhvervsdrivende, der er omfattet af kontrolordningen, stilles til rådighed for interesserede. M28 B Artikel 9 1. Medlemsstaterne iværksætter en kontrolordning, der varetages af en eller flere udpegede kontrolmyndigheder og/eller af godkendte private organer, som de erhvervsdrivende, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, skal underlægges. 2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at erhvervsdrivende, som overholder denne forordning og betaler deres bidrag til kontrolomkostningerne, har adgang til kontrolordningen. 3. Kontrolordningen omfatter mindst gennemførelsen af de kontrolforanstaltninger og forholdsregler, der er anført i bilag III. 4. Med henblik på private kontrolorganers gennemførelse af kontrolordningen udpeger medlemsstaterne en myndighed, som det påhviler at godkende og føre tilsyn med disse organer. 5. Ved godkendelse af et privat kontrolorgan tages følgende i betragtning: a) organets standardkontrolplan, der skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de kontrolforanstaltninger og forholdsregler, som organet forpligter sig til at pålægge de erhvervsdrivende, som det kontrollerer;

16 1991R2092 DA B M10 B M28 b) de sanktioner, som organet agter at anvende, hvis der konstateres M10 uregelmæssigheder og/eller overtrædelser ; c) tilstrækkelige ressourcer i form af kvalificeret personale og administrativt og teknisk udstyr, erfaring inden for kontrol samt pålidelighed; d) organets objektivitet i forhold til de erhvervsdrivende, som kontrollen omfatter. 6. Når et kontrolorgan er godkendt, skal den kompetente myndighed: a) sikre, at den kontrol, organet gennemfører, er objektiv; b) efterprøve kontrollens effektivitet; c) gøre sig bekendt med de konstaterede M10 uregelmæssigheder og/eller overtrædelser og de pålagte sanktioner; d) tilbagekalde godkendelsen af et kontrolorgan, hvis det ikke opfylder de i litra a) og b) omhandlede krav eller ikke længere opfylder betingelserne i stk. 5, eller ikke opfylder kravene M10 i stk. 7, 8, 9 og 11. 6a. Medlemsstaterne tildeler inden den 1. januar 1996 hvert kontrolorgan eller hver kontrolmyndighed, der er godkendt eller udpeget i overensstemmelse med denne artikel, et kodenummer. De underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom; Kommissionen offentliggør disse kodenumre i den liste, der er omhandlet i sidste afsnit i artikel Kontrolmyndigheden og de i stk. 1 omhandlede godkendte kontrolorganer: a) sikrer, at i det mindste de i bilag III anførte kontrolforanstaltninger og forholdsregler iværksættes på de bedrifter, som kontrollen omfatter; b) må ikke videregive oplysninger og data, som de kommer i besiddelse af under udførelsen af kontrollen, til andre end den ansvarlige for den pågældende bedrift og de kompetente myndigheder. M28 Efter anmodning og behørigt begrundet i nødvendigheden af at garantere, at produkterne er produceret i overensstemmelse med denne forordning, udveksler de dog med andre kontrolmyndigheder eller godkendte kontrolorganer relevante oplysninger om resultaterne af deres kontrol. De kan også udveksle ovennævnte oplysninger på eget initiativ. 8. De godkendte kontrolorganer: a) giver den kompetente myndighed adgang til at inspicere deres kontorer og anlæg og giver alle oplysninger og enhver hjælp, som den kompetente myndighed skønner påkrævet for at kunne varetage sine forpligtelser i henhold til denne forordning; b) fremsender senest den 31. januar hvert år til medlemsstatens kompetente myndighed en liste over de erhvervsdrivende, der var undergivet deres kontrol pr. 31. december det foregående år, og forelægger den pågældende myndighed en kortfattet årsrapport. 9. Den kontrolmyndighed og de kontrolorganer, der er omhandlet i stk. 1, skal: a) hvis der konstateres en uregelmæssighed for så vidt angår anvendelsen af artikel 5 og 6 eller af bestemmelserne i artikel 3 og 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2003 af 5. februar 2003 om kravene til mærkning ved økologisk produktion af foderstoffer, foderblandinger og fodermidler ( 1 ) eller iværksættelsen af de i bilag ( 1 ) EUT L 31 af , s. 3.

17 1991R2092 DA M28 B M10 M15 B III anførte foranstaltninger, sikre, at de i artikel 2 omhandlede angivelser med henvisning til den økologiske produktionsmetode fjernes fra hele partiet eller produktionen, som er berørt af uregelmæssigheden; b) hvis der konstateres en overtrædelse, som er åbenlys eller har langvarig virkning, forbyde den pågældende erhvervsdrivende at markedsføre produkter forsynet med angivelser, som henviser til den økologiske produktionsmetode, for et tidsrum, der skal aftales med medlemsstatens kompetente myndighed. 10. Der kan efter fremgangsmåden i artikel 14 vedtages: a) gennemførelsesbestemmelser for de i stk. 5 anførte krav og de i stk. 6 nævnte foranstaltninger; b) gennemførelsesbestemmelser for de i stk. 9 nævnte foranstaltninger. 11. Fra den 1. januar 1998 skal godkendte kontrolorganer med forbehold af stk. 5 og 6 opfylde kravene i EN M a) Uanset bestemmelserne i bilag III sikrer medlemsstaterne ved kødproduktion, at kontrollen vedrører hele forløbet fra produktion, slagtning, opskæring og enhver anden form for tilberedning indtil salg til forbruger for at sikre, så vidt det er teknisk muligt, at animalske produkter kan spores gennem produktions-, forarbejdnings- og tilberedningskæden fra den produktionsenhed, hvor dyrene opdrættes, til den enhed, hvor den endelige emballering og/eller mærkning sker. De orienterer Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet, og opfølgningen heraf samtidig med, at de indsender den i artikel 15 nævnte tilsynsrapport. b) For så vidt angår andre animalske produkter end kød vil der i bilag III blive fastsat yderligere bestemmelser for, så vidt det er teknisk muligt, at sikre, at produkterne kan spores. c) Under alle omstændigheder skal de foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 9, sikre, at forbrugeren får garantier for, at produkterne er produceret i overensstemmelse med denne forordning. Angivelse af overensstemmelse med kontrolordningen M10 M41 C5 Artikel Angivelsen af og/eller logoet, der viser, at produkterne er omfattet af kontrolordningen, jf. bilag V, må kun anføres i mærkningen af de i artikel 1 nævnte produkter, hvis disse: a) opfylder kravene i artikel 5, stk. 1 eller 3; b) har været undergivet den kontrolordning, der er omhandlet i artikel 9, eller er importeret i henhold til artikel 11 For så vidt angår produkter, der er importeret i overensstemmelse med artikel 11, stk. 6, skal gennemførelsen af kontrolordningen imidlertid opfylde krav svarende til dem, der er fastlagt i artikel 9, navnlig stk. 4; M10 c) sælges direkte fra producenten eller tilberedningsvirksomheden til den endelige forbruger i lukkede emballager eller bringes i handelen

18 1991R2092 DA M10 som færdigpakkede levnedsmidler; i forbindelse med direkte salg fra producenten eller tilberedningsvirksomheden til den endelige forbruger er det ikke nødvendigt med lukkede emballager, når det af mærkningen klart og tydeligt fremgår, hvilket produkt der er tale om; d) i mærkningen er forsynet med producentens, tilberedningsvirksomhedens eller sælgers navn og/eller firmanavn samt kontrolmyndighedens eller kontrolorganets navn eller kodenummer og de angivelser, der måtte kræves i henhold til forskrifterne for mærkning af levnedsmidler i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. B 2. Mærkning eller reklame må ikke indeholde nogen udtalelse, der bibringer køberen den forestilling, at den i bilag V omhandlede angivelse er en garanti for højere smags-, nærings- eller sundhedskvalitet. 3. Den kontrolmyndighed og de kontrolorganer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, skal: a) hvis der konstateres en uregelmæssighed for så vidt angår anvendelsen af M10 artikel 5 og 6 eller iværksættelsen af de i bilag III anførte foranstaltninger, drage omsorg for, at den i bilag V omhandlede angivelse fjernes fra ethvert parti eller enhver produktion, som er berørt af uregelmæssigheden; b) hvis der konstateres en overtrædelse, som er åbenlys eller har langvarig virkning, tilbagekalde den pågældende erhvervsdrivendes tilladelse til at anvende den i bilag V omhandlede angivelse for et tidsrum, der skal aftales med medlemsstatens kompetente myndighed. 4. Nærmere bestemmelser for tilbagekaldelse af den i bilag V omhandlede angivelse efter konstatering af visse overtrædelser af artikel 5, 6 og 7 eller af bilag III, kan fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 14. M10 Generelle håndhævelsesforanstaltninger Artikel 10a 1. Hvis en medlemsstat i forbindelse med et produkt, som kommer fra en anden medlemsstat, og som bærer en af de i artikel 2 og/eller bilag V omhandlede angivelser, konstaterer uregelmæssigheder eller overtrædelser vedrørende anvendelsen af denne forordning, skal den underrette den medlemsstat, der har udpeget kontrolmyndigheden eller godkendt kontrolorganet, samt Kommissionen herom. 2. Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at undgå svigagtig anvendelse af de i artikel 2 og/eller bilag V omhandlede angivelser. B Indførsel fra tredjeland M41 C5 Artikel Et produkt, der importeres fra et tredjeland, kan markedsføres i Fællesskabet mærket som et produkt med angivelser, der henviser til økologisk landbrug, hvis: a) produktet er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5 og 6 i denne forordning

19 1991R2092 DA C5 b) alle erhvervsdrivende, herunder eksportører, har ladet deres aktiviteter kontrollere af en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, der er anerkendt i henhold til stk. 2, og c) de pågældende erhvervsdrivende på et hvilket som helst tidspunkt er i stand til for importøren eller de nationale myndigheder at forelægge dokumentation, der gør det muligt at identificere den erhvervsdrivende, der har udført den sidste proces, og produkttypen eller -sortimentet, som vedkommende kontrollerer, samt gør det muligt at kontrollere, om den pågældende erhvervsdrivende overholder sine forpligtelser i henhold til litra a) og b), samt gyldighedsperioden. 2. Kommissionen anerkender efter proceduren i artikel 14, stk. 2, de kontrolorganer og kontrolmyndigheder, der er omhandlet i stk. 1, litra b), herunder de kontrolorganer og kontrolmyndigheder, der er omhandlet i artikel 9, og som er kvalificeret til at føre kontrol og udstede den dokumentation, som er omhandlet i stk. 1, litra c), i tredjelande, og opstiller en liste over disse kontrolorganer og kontrolmyndigheder. Kontrolorganerne skal akkrediteres i henhold til den relevante europæiske standard EN eller ISO-vejledning 65,»Generelle krav til organer, der udfører produktcertificering«i seneste offentliggjorte udgave i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende. Akkrediteringsorganet foretager regelmæssig evaluering, overvågning og flerårig revurdering på stedet af kontrolorganernes aktiviteter. Ved behandlingen af en anmodning om anerkendelse opfordrer Kommissionen kontrolorganet eller kontrolmyndigheden til at fremlægge alle de nødvendige oplysninger. Kommissionen kan også pålægge eksperter at foretage en undersøgelse på stedet af produktionsreglerne og det pågældende kontrolorgans eller den pågældende kontrolmyndigheds kontrol i tredjelandet. De anerkendte kontrolorganer eller kontrolmyndigheder forelægger vurderingsrapporter, der er udfærdiget af akkrediteringsorganet eller, hvis det er relevant, den kompetente myndighed vedrørende den regelmæssige evaluering, overvågning og flerårige revurdering på stedet af deres aktiviteter. På grundlag af vurderingsrapporterne sikrer Kommissionen bistået af medlemsstaterne passende tilsyn med de anerkendte kontrolorganer og kontrolmyndigheder gennem regelmæssig revision af deres anerkendelse. Arten af tilsynet fastlægges på grundlag af en vurdering af risikoen for, at der forekommer uregelmæssigheder eller overtrædelser af de bestemmelser, der er fastsat i eller i henhold til denne forordning. 3. Et produkt, der importeres fra et tredjeland, kan markedsføres i Fællesskabet mærket som et produkt med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, hvis: a) produktet er fremstillet i overensstemmelse med produktionsnormer svarende til de produktionsregler, der er fastsat i artikel 5 og 6, og som gælder for økologisk produktion i Fællesskabet b) de erhvervsdrivende har været omfattet af kontrolforanstaltninger, der er lige så effektive som dem, der er omhandlet i artikel 8 og 9, og sådanne kontrolforanstaltninger er blevet faktisk anvendt og anvendt til stadighed c) de erhvervsdrivende i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen i tredjelandet har ladet deres aktiviteter kontrollere efter en kontrolordning, der er anerkendt i henhold til stk. 4, eller af et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed, der er anerkendt i henhold til stk. 5, og d) produktet er omfattet af en kontrolattest udstedt af de kompetente myndigheder eller kontrolorganerne eller kontrolmyndighederne i det tredjeland, der er anerkendt i henhold til stk. 4, eller af et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed, der er anerkendt i henhold til stk. 5, hvori det bekræftes, at produktet opfylder betingelserne i nærvæ-

20 1991R2092 DA C5 rende stykke. Den i dette litra omhandlede attest skal i originaleksemplar ledsage varen frem til den første modtagers bedrift. Derefter skal importøren opbevare den, således at den i mindst to år kan stilles til rådighed for kontrolorganet og, hvis det er relevant, kontrolmyndigheden. 4. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 14, stk. 2, anerkende de tredjelande, hvis produktionssystem overholder de regler, der svarer til dem, der er fastlagt i artikel 5 og 6, og hvis kontrolordningers effektivitet svarer til effektiviteten af dem, der er fastlagt i artikel 8 og 9, og den kan opstille en liste over disse lande. Der skal ved vurderingen af ækvivalensen tages hensyn til Codex Alimentarius-retningslinje CAC, GL 32. Ved behandlingen af en anmodning om anerkendelse opfordrer Kommissionen tredjelandet til at fremlægge alle de nødvendige oplysninger. Kommissionen kan pålægge eksperter at foretage en undersøgelse på stedet af det pågældende tredjelands produktionsregler og kontrolordninger. Hvert år senest den 31. marts fremsender de således anerkendte tredjelande en kortfattet årsrapport til Kommissionen vedrørende gennemførelsen og håndhævelsen af deres kontrolordninger. På baggrund af oplysningerne i disse årsrapporter sikrer Kommissionen med bistand fra medlemsstaterne passende tilsyn med de anerkendte tredjelande gennem regelmæssig revision af deres anerkendelse. Arten af tilsynet fastlægges på grundlag af en vurdering af risikoen for, at der forekommer uregelmæssigheder eller overtrædelser af de bestemmelser, der er fastsat i eller i henhold til denne forordning. 5. For produkter, der ikke er importeret i henhold til stk. 1, og som ikke er importeret fra et tredjeland, der er anerkendt i henhold til stk. 4, kan Kommissionen efter proceduren i artikel 14, stk. 2, anerkende de kontrolorganer og kontrolmyndigheder, herunder kontrolorganer og kontrolmyndigheder som omhandlet i artikel 9, der er kvalificeret til at føre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på anvendelsen af stk. 3, og opstille en liste over disse kontrolorganer og kontrolmyndigheder. Der skal ved vurderingen af ækvivalensen tages hensyn til Codex Alimentarius-retningslinje CAC, GL 32. Kommissionen behandler alle anmodninger om anerkendelse fra et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed i et tredjeland. Ved behandlingen af en anmodning om anerkendelse opfordrer Kommissionen kontrolorganet eller kontrolmyndigheden til at fremlægge alle de nødvendige oplysninger. Et akkrediteringsorgan eller, hvis det er relevant, en kompetent myndighed foretager regelmæssig evaluering, overvågning og flerårig revurdering på stedet af kontrolorganets eller kontrolmyndighedens aktiviteter. Kommissionen kan pålægge eksperter at foretage en undersøgelse på stedet af produktionsreglerne og det pågældende kontrolorgans eller den pågældende kontrolmyndigheds kontrol i tredjelandet. De anerkendte kontrolorganer eller kontrolmyndigheder forelægger vurderingsrapporter, der er udfærdiget af akkrediteringsorganet eller, hvis det er relevant, den kompetente myndighed vedrørende den regelmæssige evaluering, overvågning og flerårige revurdering på stedet af deres aktiviteter. På baggrund af disse vurderingsrapporter sikrer Kommissionen med bistand fra medlemsstaterne passende tilsyn med anerkendte kontrolorganer og kontrolmyndigheder gennem regelmæssig revision af deres anerkendelse. Arten af tilsynet fastlægges på grundlag af en vurdering af risikoen for, at der forekommer uregelmæssigheder eller overtrædelser af de bestemmelser, der er fastsat i eller i henhold til denne forordning. 6. For en periode, der begynder den 1. januar 2007 og udløber 12 måneder efter offentliggørelsen af den første liste over kontrolorganer

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og 2.8.2003 L 196/7 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger,

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 1. Indledning... 7 1.1 Myndigheder, der administrerer økologireglerne... 9 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/79 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

19.10.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 275/3

19.10.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 275/3 19.10.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 275/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1216/2007 af 18. oktober 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 om garanterede traditionelle

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere