Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (Omarbejdning) 1. Direktivforslagets baggrund og formål Den 29. juni 2000 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Direktivet vedrører navnlig spørgsmålet om morarente i tilfælde af forsinket betaling (artikel 3, stk. 1, litra a-d), og indeholder også regler om kreditors ret til at kræve rimelig kompensation af skyldneren for alle relevante omkostninger ved inddrivelse, der skyldes forsinket betaling (artikel 3, stk. 1, litra e). Direktivet indeholder desuden regler om mulighed for at gribe ind over for vilkår vedrørende betalingsdagen og følgerne af forsinket betaling, der er klart urimelige over for kreditor (artikel 3, stk. 3-5), om retlig anerkendelse af ejendomsforbehold (artikel 4) samt om inddrivelsesprocedurer for ubestridte krav (artikel 5). Kommissionen har den 8. april 2009 fremsat forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (Omarbejdning) (KOM(2009) 126 endelig). Forslaget har været drøftet i Rådets arbejdsgruppe om konkurrenceevne og vækst, og det senest reviderede forslag, som Rådet har fremlagt den 9. april 2010, er indarbejdet i nærværende notat. Direktivforslaget sigter mod at forbedre de europæiske virksomheders likviditet samt mod at gøre det indre marked mere velfungerende ved at mindske de hindringer for grænseoverskridende handelstransaktioner, der skyldes forsinket betaling. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Justitsministeriet ligger ikke inde med oplysninger, der mere præcist kan belyse, om offentlige myndigheders forsinkede betalinger udgør et væsentligt problem i EU. Af forslagets begrundelse fremgår imidlertid bl.a., at forsinket betaling stadig er et generelt problem i EU, hvor offentlige myndigheder i nogle medlemslande udviser en særlig uheldig betalingsadfærd, og at det derfor er vigtigt at sikre en markant skærpelse af offentlige myndigheders incitament til at betale rettidigt. Af direktivforslagets præambelbetragtning nr. 17 fremgår endvidere, at Undersøgelser viser, at offentlige myndigheder ofte betaler fakturaer længe efter udløbet af den gældende betalingsfrist, og at offentlige myndigheders forsinkede betaling ikke blot påfører de private virksomheder urimelige omkostninger, men medfører også generel ineffektivitet. Derfor bør der indføres en kompensation, som har en tilsvarende stærkere præventiv virkning, når offentlige myndigheder betaler for sent. 2. Direktivforslagets indhold 2.1. Indledning Indledningsvis bemærkes, at medlemsstaterne ifølge forslaget kan fastsætte eller opretholde nationale regler, der giver kreditor en videre beskyttelse end direktivets bestemmelser, jf. artikel 11, stk. 3, der ud over at være flyttet fra artikel 6, stk. 2, til artikel 11, stk. 3 ikke foreslås ændret. Der er således tale om minimumsharmonisering. Det gældende direktivs anvendelsesområde (artikel 1) foreslås ikke ændret, idet det fortsat kun finder anvendelse på betalinger, der foretages som vederlag for handelstransaktioner. Ved handelstransaktioner forstås fortsat forretningsmæssige transaktioner mellem virksomheder eller mellem virksomheder og offentlige myndigheder, som indebærer levering af varer og tjenesteydelser mod vederlag, jf. artikel 2, nr. 1. Direktivet omfatter dermed ikke betalinger i forbrugerforhold. Under pkt nedenfor er gennemgået de væsentligste ændringer i forhold til det gældende direktiv Morarentebetaling handelstransaktioner mellem erhvervsvirksomheder 2

3 Artikel 3 vedrører navnlig spørgsmålet om morarente ved forsinket betaling og viderefører i det væsentlige det gældende direktivs bestemmelse. Det foreslås imidlertid, at artikel 3 kun skal finde anvendelse på handelstransaktioner mellem erhvervsvirksomheder, således at spørgsmålet om morarenter ved handelstransaktioner, der indebærer levering af varer eller tjenesteydelser mod vederlag til offentlige myndigheder, reguleres i en særskilt ny bestemmelse (artikel 5). Morarente defineres i forslagets artikel 2, nr. 5, som lovbestemt rente eller rente, som er forhandlet og aftalt mellem virksomheder. Efter direktivets artikel 3, stk. 1, litra a og b, har kreditor krav på morarente ved forsinket betaling, uden at det er nødvendigt at fremsende en rykkerskrivelse. Der er tale om en videreførelse af bestemmelser i det gældende direktiv. Artikel 3, stk. 2, litra a og b, der også viderefører bestemmelser i det gældende direktiv, fastsætter regler for, hvornår der skal betales morarente i tilfælde, hvor betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Der skal således betales morarenter fra dagen efter sidste rettidige betalingsdag, hvis en sådan dato er fastsat i parternes aftale, jf. artikel 3, stk. 2, litra a. Er der ikke fastsat en dato for rettidig betaling i aftalen, påløber der morarente fra 30 dage efter dagen for skyldnerens modtagelse af en faktura eller en tilsvarende betalingsanmodning (litra b, nr. i). Hvis fakturaen eller den tilsvarende betalingsanmodning er modtaget før den dag, hvor skyldneren modtager varerne eller tjenesteydelserne, skal 30-dagesfristen beregnes fra sidstnævnte dag (litra b, nr. iii). Hvis det er aftalt eller bestemt i lovgivningen, at der skal gennemføres en godkendelses- eller kontrolprocedure, hvorved varernes eller tjenesteydelsernes overensstemmelse med aftalen skal konstateres, og skyldneren modtager fakturaen eller den tilsvarende betalingsanmodning inden eller på den dato, hvor denne godkendelse eller kontrol finder sted, skal fristen regnes fra 30 dage efter datoen for godkendelse eller kontrol (litra b, nr. iv) Kompensation for inddrivelsesomkostninger Efter forslagets artikel 4, stk. 1, der er en ny bestemmelse, vil kreditor medmindre andet er aftalt i tilfælde, hvor der skal betales morarente i handelstransaktioner efter artikel 3 og 5, have krav på at modtage et beløb af skyldneren som kompensation for egne inddrivelsesomkostninger. Beløbene fremgår af artikel 4, stk. 1, litra a-c (henholdsvis 40, 70 eller 100 afhængigt af størrelsen af det skyldige beløb). 3

4 Efter forslagets artikel 4, stk. 3, har kreditor, ud over de beløb, som er fastsat i stk. 1, krav på rimelig kompensation af skyldneren for alle yderligere inddrivelsesomkostninger, hvilket må forstås som kompensation for kreditors inddrivelsesomkostninger ud over de faste beløb, der fremgår af stk. 1. Denne regel er en delvis videreførelse af det gældende direktivs artikel 3, stk. 1, litra e, men den foreslåede bestemmelse giver i modsætning til den gældende ikke medlemsstaterne mulighed for at fastsætte en beløbsbegrænsning for denne kompensation Offentlige myndigheders betalingsfrister og morarentebetaling Direktivforslagets artikel 5 og artikel 5 a, der er nye bestemmelser, vedrører offentlige myndigheders betalingsfrister og forsinkede betaling. Bestemmelserne indebærer, at kreditor har krav på morarente svarende til den lovbestemte rente ved forsinket betaling, uden at det er nødvendigt at fremsende en rykkerskrivelse, når der er tale om handelstransaktioner, der indebærer levering af varer eller tjenesteydelser mod vederlag til offentlige myndigheder. Det er dog en forudsætning, at kreditor har opfyldt sine aftalemæssige og lovbestemte forpligtelser, og at skyldneren er ansvarlig for forsinkelsen, jf. artikel 5 a, stk. 1, litra a og b. Artikel 5 er i det reviderede udkast fra Rådet opdelt i en artikel 5 og 5 a, hvilket indebærer, at betalingsfristerne fremgår af artikel 5, mens reguleringen af forsinket betaling fremgår af artikel 5 a. Artikel 5, stk. 1, nr. i-iii, som efter forslaget er enslydende med artikel 3, stk. 2, litra b, nr. i, iii og iv, fastsætter regler for, hvornår der skal betales morarente i tilfælde, hvor betingelserne i artikel 5 a, stk.1, litra a og b, er opfyldt. Efter artikel 5, stk. 1 og 2 (tidligere stk. 4), forpligtes offentlige myndigheder som udgangspunkt til at betale for handelstransaktioner, der indebærer levering af varer eller tjenesteydelser, inden for 30 dage, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem skyldneren og kreditor og er berettiget pga. særlige omstændigheder, som f.eks. et objektivt behov for at afvikle betalingen over en længere periode. Betalingsfristen skal beregnes på grundlag af de regler, som gælder for, hvornår kreditor er berettiget til at kræve morarenter ved forsinket betaling. 4

5 Udgangspunktet vil således være, at betalingsfristen på 30 dage skal regnes fra dagen for skyldnerens modtagelse af en faktura eller en tilsvarende betalingsanmodning. Hvis en faktura eller en tilsvarende betalingsanmodning er modtaget før den dag, hvor skyldneren modtager varerne eller tjenesteydelserne, skal fristen dog beregnes fra modtagelsen af varerne eller tjenesteydelserne. Eller hvis det er aftalt eller bestemt i lovgivningen, at der skal gennemføres en godkendelses- eller kontrolprocedure, hvorved varernes eller tjenesteydelsernes overensstemmelse med aftalen skal konstateres, og skyldneren modtager en faktura eller en tilsvarende betalingsanmodning inden eller på den dato, hvor denne godkendelse eller kontrol finder sted, skal fristen regnes fra datoen for denne godkendelse eller kontrol. Det foreslås i artikel 5, stk. 3, at varigheden af godkendelses- eller kontrolproceduren som nævnt i stk. 1, nr. iii, ikke må overskride 30 dage, medmindre andet er angivet og behørigt berettiget i udbudsbetingelserne eller aftalen. Behørigt er udgået af det reviderede forslag fra Rådet Fast kompensationsbeløb på 5 pct. for offentlige myndigheder som debitorer Det foreslås i artikel 5, stk. 5, at kreditor i tilfælde, hvor der skal betales morarente, også har krav på et fast kompensationsbeløb svarende til 5 pct. af det skyldige beløb ved ordregivende offentlige myndigheders forsinkede betaling. I det reviderede forslag fra Rådet er der dog lagt op til, at bestemmelsen udgår Klart urimelige kontraktvilkår Bestemmelserne i det gældende direktiv om klart urimelige kontraktvilkår foreslås samlet i artikel 6. Det foreslås i artikel 6, stk. 1, sidste pkt., at en bestemmelse i aftalen, som udelukker morarente ved for sen betaling, altid skal anses for at være klart urimelig. I det reviderede forslag fra Rådet er der lagt op til, at bestemmelsen formuleres som en formodningsregel, der indebærer, at vilkår eller en praksis, som udelukker morarenter ved forsinket betaling, formodes at være klart urimeligt. 3. Gældende dansk ret 3.1. Indledning Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner, der som nævnt navnlig regulerer spørgsmålet om morarente ved forsinket betaling, men 5

6 som bl.a. også indeholder regler om kreditors ret til at kræve rimelig kompensation af skyldneren for alle relevante omkostninger ved inddrivelse, er gennemført i dansk ret ved en ændring af renteloven, jf. lov nr. 379 af 6. juni 2002 om ændring af lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Gennemførelse af EF-direktiv om bekæmpelse af forsinkede betalinger i visse handelsforhold m.v.) Morarente ved forsinket betaling Med lovændringen blev morarenten fastsat til en årlig rente, der svarer til en referencesats (Nationalbankens officielle udlånssats, der fastsættes halvårligt) med tillæg af 7 pct. Endvidere indebar lovændringen bl.a., at en fordringshavers anmodning om betaling i tilfælde, hvor forfaldsdagen ikke er fastsat i forvejen, ikke længere behøver at angive, at manglende betaling medfører pligt til at betale morarente. Herudover indeholdt lovændringen nye regler om fordringshaverens inddrivelsesomkostninger. Efter de gældende regler i renteloven, der gælder for rente af pengekrav på formuerettens område, har kreditor som udgangspunkt krav på morarente ved forsinket betaling. Renteloven finder med visse undtagelser, jf. lovens 7, 9 a og 9 b ikke anvendelse, hvis andet er bestemt ved eller i henhold til lov, eller hvis andet er aftalt, følger af handelsbrug eller anden sædvane, jf. 1, stk. 3 og 4. Der kan dog kræves rente efter reglerne i 3-5 (om morarente), selv om andet følger af handelsbrug eller anden sædvane, hvis kravet angår vederlag i henhold til aftale om levering af varer eller tjenesteydelser, som er indgået mellem erhvervsdrivende som led i deres erhverv eller mellem en erhvervsdrivende som led i sit erhverv og en ordregivende myndighed, jf. 1, stk. 4, 3. pkt. Efter rentelovens 3, stk. 1, skal morarente betales fra forfaldsdagen, hvis denne er fastsat i forvejen. Er forfaldsdagen ikke fastsat i forvejen, skal der betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, da fordringshaveren har afsendt eller fremsat anmodning om betaling. Skyldneren skal ikke betale rente for det tidsrum, der ligger forud for modtagelsen af anmodningen, jf. 3, stk. 2. Uanset stk. 1 og 2 skal der tidligst betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, hvor skyldneren var i stand til at indhente de oplysninger, som må anses for nødvendige for at bedømme kravets berettigelse og størrelse, jf. 3, stk. 3. Efter 3, stk. 4, skal der uanset stk. 2 og 3 senest 6

7 betales rente fra den dag, da fordringshaveren begyndte retsforfølgning til betaling af gælden. Hvor særlige forhold begrunder det, kan retten bestemme, at rente skal betales fra et tidligere eller senere tidspunkt. Ved fordringer i henhold til aftaler om levering af varer eller tjenesteydelser, jf. 1, stk. 4, 3. pkt., kan retten dog alene bestemme, at rente skal betales fra et tidligere tidspunkt Inddrivelsesomkostninger Efter rentelovens 9 a, stk. 1, kan fordringshaveren kræve, at skyldneren betaler fordringshaverens rimelige og relevante omkostninger ved udenretlig inddrivelse af fordringen, medmindre forsinkelsen med betalingen ikke beror på skyldnerens forhold. Stk. 1 kan ikke fraviges til skade for fordringshaveren ved aftale eller ved handelsbrug eller anden sædvane, jf. 9 a, stk. 2. Efter 9 a, stk. 3, kan justitsministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke udgifter fordringshaveren kan kræve betalt efter stk. 1 med henblik på, at udgifterne skal være gennemsigtige og stå i passende forhold til fordringen, herunder regler om, at der ved fordringer inden for bestemte beløbsgrænser alene kan kræves betaling op til visse maksimumsbeløb. Bemyndigelsen er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling, som ændret ved bekendtgørelse nr. 423 af 28. maj Bekendtgørelsen angiver i 1, at den gælder for udenretlig inddrivelse af fordringer på formuerettens område. Bekendtgørelsens 3 og 4 indeholder hjemmel til, at fordringshaveren kan kræve betaling af skyldneren for rimelige salærkrav (i tilfælde af fremmedinkasso, 3) eller rimelige udgifter til henholdsvis udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med skyldneren (frivilligt forlig) og til administration heraf (egeninkasso, 4). Inkassoomkostningerne kan ikke overstige de beløb, der er angivet i bilag 1 (fremmedinkasso) og bilag 2 (egeninkasso) til bekendtgørelsen. Efter rentelovens 9 b kan fordringshaveren bl.a. kræve et gebyr på 100 kr. for en rykkerskrivelse, der er fremsendt med rimelig grund Urimelige kontraktvilkår 7

8 Der findes ikke særlige lovregler i dansk ret om, at et aftalevilkår, som udelukker morarente ved for sen betaling, altid skal anses for at være klart urimeligt. Efter aftalelovens 36 kan en aftale eller anden retshandel ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Ved bedømmelsen af, om det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre en aftale gældende, skal der efter aftalelovens 36, stk. 2, tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder. Der skal således foretages en samlet vurdering af aftalen og forholdet mellem parterne. 4. Lovgivningsmæssige konsekvenser mv Lovgivningsmæssige konsekvenser Idet direktivforslaget som noget nyt sondrer mellem morarente vedrørende virksomheders forsinkede betaling og morarente vedrørende offentlige myndigheders forsinkede betaling, vil renteloven skulle ændres. Endvidere vil de foreslåede regler om faste kompensationsbeløb (henholdsvis 40, 70 eller 100 afhængigt af størrelsen af det skyldige beløb) i tilknytning til rimelig kompensation for yderligere omkostninger kræve ny lovgivning. Også den foreslåede ændring af reglerne om urimelige kontraktvilkår vil formentlig kræve lovændring, idet den foreslåede regel næppe vil kunne gennemføres med henvisning til aftalelovens 36. Herudover vil de særlige regler for offentlige myndigheder som debitorer kræve ny lovgivning. Det vil således bl.a. skulle fastsættes, at det kun er mellem virksomheder, det er muligt at aftale en anden rente end morarenten, jf. artikel 2, nr. 5. Der vil endvidere skulle fastsættes regler om det offentliges betalingsfrister, der som udgangspunkt ikke må være længere end 30 dage. Desuden vil den foreslåede bestemmelse om kreditors krav på betaling af ud over morarente et fast kompensationsbeløb svarende til 5 pct. af det skyldige beløb ved offentlige myndigheders forsinkede betaling kræve ny lovgivning. Som anført ovenfor er denne bestemmelse imidlertid udgået af det reviderede forslag fra Rådet Behandling af tvister 8

9 Med hensyn til spørgsmålet om, hvor mange klager man forventer at modtage som følge af de foreslåede direktivændringer, og hvordan klageadgangen vil blive, kan Justitsministeriet oplyse følgende: Opstår der i en handelstransaktion mellem to erhvervsvirksomheder eller mellem en erhvervsvirksomhed på den ene side og en offentlig myndighed på den anden side en tvist om f.eks. aftalens indhold, herunder eventuelle vilkår om betaling, vil parterne hvis enighed ikke kan opnås og andet ikke er aftalt kunne få spørgsmålet afgjort ved et civilt søgsmål ved domstolene. Der er således ikke i dag og heller ikke efter direktivforslaget lagt op til etablering af en særlig klageadgang ved forsinket betaling. Det er i øvrigt Justitsministeriets vurdering, at det forhold, at der med direktivforslaget er lagt op til en række stramninger af de retsvirkninger, som er forbundet med forsinket betaling, ikke i sig selv kan antages at ville medføre flere tvister. Baggrunden for overhovedet at foreslå stramninger af det gældende direktiv om forsinket betaling i handelstransaktioner er da også at forøge incitamentet til at betale rettidigt. 5. Europa-Parlamentet 5.1. IMCO-udvalget Det korresponderende udvalg i Europa-Parlamentet, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO-udvalget), har endnu ikke afgivet en betænkning om forslaget, men udkast til betænkning er udarbejdet (dok. nr. PE v01-00). Udkastet fra IMCO-udvalget indeholder navnlig forslag om, - at der for offentlige myndigheder som debitorer skal gælde en maksimal betalingsfrist på 60 dage, der ikke kan fraviges ved aftale, - at offentlige myndigheder og erhvervsvirksomheder skal behandles ens for så vidt angår sanktioner ved forsinket betaling, således at det faste kompensationsbeløb på 5 pct. ikke alene skal finde anvendelse på offentlige myndigheder som debitorer, men også på erhvervsvirksomheder som debitorer, - at kompensationsbeløbet på 5 pct. af det skyldige beløb ændres til et progressivt system, hvorefter der skal betales 2 pct. i kompensati- 9

10 on fra den dato, hvor der skal betales morarenter, 4 pct. efter 45 dage og 5 pct. efter 60 dage (dog maksimalt euro), og - at definitionen i artikel 2, nr. 2, af en offentlig myndighed udvides, således at definitionen også omfatter forsyningsvirksomheders transaktioner, som falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og transaktioner som defineret i direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet JURI-udvalget Det associerede udvalg i Europa-Parlamentet, Retsudvalget (JURIudvalget), der har enekompetence i henhold til artikel 6, 8 og 9, har afgivet en udtalelse om forslaget (dok. nr. PE v02-00). Udtalelsen fra JURI-udvalget indeholder navnlig forslag om, - at det i artikel 6 vedrørende urimelige kontraktvilkår præciseres, at vilkår eller en handelspraksis, som udelukker morarenter, kompensation for inddrivelsesomkostninger eller begge dele, altid skal anses for at være urimelige ITRE-udvalget Europa-Parlamentets Udvalg om Industri, Forskning og Energi (ITREudvalget) har afgivet en udtalelse om forslaget (dok. nr. PE v02-00). ITRE-udvalget er ikke et associeret udvalg, hvilket indebærer, at udtalelsen alene er en opfordring til IMCO-udvalget om at optage ændringsforslagene i sin betænkning. Udtalelsen fra ITRE-udvalget indeholder navnlig forslag om, - at der både for offentlige myndigheder og erhvervsvirksomheder skal gælde en maksimal betalingsfrist på 60 dage, der ikke kan fraviges ved aftale. 10

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3035 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3035 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3035 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: TTM41290 Samlenotat vedrørende: Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1) LBK nr 459 af 13/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7004-0010 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Revideret notat. Ændringer er markeret med kursiv. KOM(2009) 126 endelig. Resumé

Revideret notat. Ændringer er markeret med kursiv. KOM(2009) 126 endelig. Resumé Lovafdelingen Samlenotat vedrørende: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (Omarbejdning) generel indstilling Dato: 6. september

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3016 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner EF-Tidende nr. L 200 af 08/08/2000 s. 0035-0038 EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (omarbejdning)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (omarbejdning) 2011L0007 DA 15.03.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/7/EU af 16. februar 2011 om

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 48/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om bekæmpelse af forsinket betaling i. handelstransaktioner

Gennemførelse af direktivet om. om bekæmpelse af forsinket betaling i. handelstransaktioner 20. august 2012 Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om bekæmpelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 16. februar 2011 (OR. en) 2009/0054 (COD) LEX 1171 PE-CONS 57/2/10 REV 2 MI 395 COMPET 304 IND 128 ECO 87 FIN 498 CODEC 1104 EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 9. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 14. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Betænkning nr. 1535

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Betænkning nr. 1535 Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner Betænkning nr. 1535 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

O V E R S I G T. over

O V E R S I G T. over Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0087 Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 2. november 2005 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/21-0131 Dok.: MFK40171 O V E R S I G T over høringssvarene

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om bekæmpelse af forsinket betaling i. handelstransaktioner

Gennemførelse af direktivet om. om bekæmpelse af forsinket betaling i. handelstransaktioner Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 521 Offentligt 20. august 2012 Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017 Sag 21/2017 Koch Biler A/S (advokat Tim Haarbo) mod A (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Aarhus den 11. juni 2015 og

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: ANG nr 991 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-7004-0005 Senere ændringer til forskriften Ingen Anordning om ikrafttræden

Læs mere

UDKAST. Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den 22.-23. november 2007.

UDKAST. Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den 22.-23. november 2007. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 79 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. november 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-7220/21-0038 Dok.: LFA40988 UDKAST Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Når kunden ikke betaler

Når kunden ikke betaler Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 27. oktober 2015 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Dato: 3. december 2010 Kontor: Sagsnr.: Dok.: HLL40553 N OT I T S om ophævelse af EU-retsakter

Læs mere

FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHEDERNE

FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHEDERNE Dansk Energi 11. december 2003 02/36, dok. 5 FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHEDERNE Opmærksomheden henledes på, at forsyningsvirksomhederne ikke har adgang til at afbryde for nettilslutningen. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 K E N D E L S E CLS Communication A/S (selv) mod Miljøstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold.

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold. Justitsministeriet jm@jm.dk cfu@jm.dk 9. februar 2016 Høringssvar til høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af kontrakter om levering af digitalt

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. juli 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af renteloven, lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler 1) Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af renteloven, lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler 1) Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af renteloven, lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen. (Kammeradvokaten

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

2012/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016. Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2012/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016. Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2012/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-709-0103 Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

Er SMV er truet af urimelige betalingsfrister? René Franz Henschel

Er SMV er truet af urimelige betalingsfrister? René Franz Henschel Er SMV er truet af urimelige betalingsfrister? præsen TATION AGENDA Betalingsfrister er vigtige for SMV er men er det et problem, og føler de sig truet? Hvad siger loven om betalingsfrister? Hvad er lovens

Læs mere

Tips og Tricks til kompensationsbeløb ved forsinket betaling

Tips og Tricks til kompensationsbeløb ved forsinket betaling NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Tips og Tricks til kompensationsbeløb ved forsinket betaling BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 K E N D E L S E Damm Cellular Systems A/S (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Spørgsmål om Grønland/Færøerne

Spørgsmål om Grønland/Færøerne Spørgsmål om Grønland/Færøerne Færøudvalget 2014-15 (2. samling) FÆU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Færøudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 7. oktober

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udlændingeafdelingen Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Folketinget Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 17. december 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 22. oktober 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport til Udvalget

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0416 > 2011/0422 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0416 > 2011/0422 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 426 Offentligt Lovafdelingen NOTAT Dato: 10. maj 2011 Kontor: EU-kontoret Sagsnr.: 2011-6170-0254 Dok.: KRA41007 til Folketingets Europaudvalg om besvarelse af

Læs mere