Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelsen m.v.) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015, som ændret senest ved lov nr af 30. august 2015, foretages følgende ændringer: 1. 1 a, stk. 1, nr. 5, ophæves, og i stedet indsættes:»5) 67 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december ) 68 år for personer, der er født efter den 31. december 1962.«1. 89 affattes således:» 89. En sikringspligtig forsikringstager kan ikke opsige en forsikring på grund af en forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af denne lov, lov om social pension eller af ændringer af disse love.«3 Loven træder i kraft den 29. december I 72 e ændres»2015«til:»2020«. 2 I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, som ændret senest ved lov nr af 23. december 2014, foretages følgende ændring: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13279 BE006544

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Efter lov om social pension skal det i 2015 og derefter hvert 5. år beregnes, om folkepensionsalderen skal reguleres. Folkepensionsalderen fastsættes som beregnet efter lovens reguleringsbestemmelser med virkning fra 1. januar i kalenderåret 15 år efter det år, hvori folkepensionsalderen reguleres. En beregning af folkepensionsalderen efter lovens regler viser, at folkepensionsalderen i 2015 skal reguleres med 1 år og fastsættes til 68 år med virkning fra 1. januar Det foreslås derfor, at folkepensionsalderen fastsættes til 68 år for alle født efter 31. december 1962, dvs. for personer, der fylder 67 år i 2030 eller senere. Samtidig foreslås, at lovens revisionsbestemmelse ændres således, at næste regulering af folkepensionsalderen skal ske i 2020, dvs. at der i 2020 skal fremsættes lovforslag om regulering af folkepensionsalderen. De gældende bestemmelser om regulering af folkepensionsalderen blev indført ved lov nr af 20. december Lovændringen var et led i udmøntningen af den politiske aftale af 20. juni 2006 om en velfærdsreform. Tilbagetrækningsreformen fra 2011 indebar en fremrykning på 5 år til af den ved velfærdsreformen vedtagne gradvise forhøjelse af folkepensionsalderen fra 65 til 67 år, men ændrede ikke ved reguleringsmekanismen. Formålet med reguleringen af folkepensionsalderen er at sikre, at danskernes stigende levetid også fører til flere aktive år på arbejdsmarkedet. Reguleringen af folkepensionsalderen bidrager til at gøre pensions- og tilbagetrækningssystemet mere robust over for stigende levetid, at sikre finansiering af det danske velfærdssamfund mange år fremover, og at give plads til større udgifter til sundhed og pleje, når der bliver flere ældre. Formålet med revisionsbestemmelsen er at sikre, at en eventuel forhøjelse af folkepensionsalderen sker ved lov. Baggrunden herfor er, at fastlæggelsen af folkepensionsalderen har central betydning for borgernes planlægning af deres arbejdsliv og supplerende pensionsopsparing. Forhøjelsen af pensionsalderen indebærer en forøgelse af udgifterne til arbejdsskadeerstatning. Ændringen af arbejdsskadesikringsloven har til formål at sikre, at de sikringspligtige arbejdsgivere ikke kan opsige en forsikring på grund af en forhøjelse af præmien, der alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af den forhøjede folkepensionsalder. Samtidig indebærer ændringen, at det samme gælder for fremtidige ændringer af både arbejdsskadesikringsloven og lov om social pension. 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Regulering af folkepensionsalderen Gældende ret Der skal i henhold til 72 e i lov om social pension fremsættes lovforslag om revision af lovens 1 a i I henhold til 1 a, stk. 2, skal det i 2015 og derefter hvert 5. år beregnes, om folkepensionsalderen for personer født efter 31. december 1962 skal reguleres. Folkepensionsalderen fastsættes som beregnet efter lovens 1 a med virkning fra 1. januar i kalenderåret 15 år efter det år, hvori folkepensionsalderen reguleres. De gældende bestemmelser i lovens 1 a og 72 e om regulering af folkepensionsalderen ( 1 a) og om revision af 1 a ( 72 e) blev indført ved lov nr af 20. december Lovændringen var et led i udmøntningen af den politiske aftale af 20. juni 2006 om en velfærdsreform. Folkepensionsalderen er 65 år i 2015 og forhøjes til 67 år i årene med ½ år hver 1. januar i perioden. En persons folkepensionsalder afhænger af fødselsdatoen, som vist i tabellen nedenfor. Folkepensionsalderen skal efter lovens 1 a, stk. 3, fastsættes til den gennemsnitlige levetid for 60-årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i levetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat folkepensionsperiode på 14,5 år. Der afrundes til nærmeste halve år. Folkepensionsalderen reguleres med højst 1 år ad gangen. Folkepensionsalderen fastsættes med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 15 år efter det år, hvori folkepensionsalderen reguleres. Sammenhæng mellem fødselsdato og folkepensionsalder Fødselsdato Folkepensionsalder 31. december 1953 eller tidligere 65 år 1. januar juni ½ år 1. juli december år 1. januar juni ½ år 1. juli december år 1. januar 1963 eller senere 67 år + evt. regulering Beskæftigelsesministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Det fremgår af 72 e i lov om social pension, at beskæftigelsesministeren i 2015 skal fremsætte lovforslag om revision af lovens 1 a, der fastsætter folkepensionsalderen.

3 3 Det fremgår af lovens 1 a, stk. 2, at det i 2015 og derefter hvert 5. år skal beregnes, om folkepensionsalderen for personer født efter 31. december 1962 skal reguleres. Beregningen af folkepensionsalderen er fastlagt i lovens 1 a, stk. 3. Beregningen tager udgangspunkt i den gennemsnitlige levetid for en 60-årig i de seneste to år ( ) på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse heraf. Den gennemsnitlige levetid for en 60-årig er 83,3 år ifølge Danmarks Statistiks dødelighedstavle for Folkepensionsalderen skal derfor efter lovens 1 a, stk. 3, beregnes til: 83,3 + 0,60 14,5 = 69,4 år. Den således beregnede folkepensionsalder skal efter loven afrundes til nærmeste halve år, dvs. her til 69,5 år. Da folkepensionsalderen efter loven højest kan reguleres med 1 år ad gangen, skal folkepensionsalderen fastsættes til 68 år med virkning fra Det vil sige, at folkepensionsalderen for personer født 1. januar 1963 eller senere bliver 68 år. Folkepensionsalderen fastsættes med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 15 år efter det år, hvori folkepensionsalderen reguleres, dvs. 1. januar Forhøjelse af folkepensionsalderen har betydning for ydelser efter en række andre love med aldersgrænser, som refererer til folkepensionsalderen (eventuelt via efterlønsalderen), herunder lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, lov om arbejdsskadesikring, lov om delpension, lov om tjenestemandspension, lov om tjenestemænd, lov om pas til danske statsborgere m.v., lov om planlægning, lov om forurenet jord, ejendomsværdiskatteloven, lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, lov om lån til betaling af ejendomsskatter, lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om social service, lov om vederlag og pension m.v. for ministre, lov om statens voksenuddannelsesstøtte, udlændingeloven og lov om valg til Folketinget. For eksempel er efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fastsat til 3 år før folkepensionsalderen for personer født efter den 31. december Forhøjelsen af efterlønsalderen sker således med et varsel på 12 år, dvs. med virkning fra Forhøjelse af folkepensionsalderen med virkning fra 2030 medfører dermed økonomiske konsekvenser for efterlønsordningen i Endvidere er for eksempel pensionsudbetalingsalderen, jf. 1 a i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), fastsat til 5 år før folkepensionsalderen for personer født efter 30. juni Ændring af revisionsbestemmelsen ( 72 e) Gældende ret I henhold 72 e i lov om social pension skal beskæftigelsesministeren i 2015 fremsætte lovforslag om revision af lovens 1 a, som fastsætter folkepensionsalderen. Det fremgår af lovens 1 a, stk. 2, at det i 2015 og derefter hvert 5. år skal beregnes, om folkepensionsalderen for personer født efter 31. december 1962 skal reguleres Beskæftigelsesministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Revisionsbestemmelsen blev indført ved lov nr af 20. december Lovændringen var et led i udmøntningen af den politiske aftale af 20. juni 2006 om en velfærdsreform. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der mellem forligspartierne er enighed om, at en eventuel forhøjelse af folkepensionsalderen skal ske ved lov, samt at baggrunden herfor er, at partierne finder, at fastlæggelsen af folkepensionsalderen har særdeles central betydning for borgernes planlægning af deres arbejdsliv. Det er endvidere anført i lovforslagets bemærkninger, at uanset om der sker en regulering af folkepensionsalderen eller ej, skal revisionsbestemmelsen ændres, således at der 5 år senere igen skal tages stilling til revision. På den baggrund foreslås, at revisionsbestemmelsen ændres således, at det fastsættes, at der i 2020 skal fremsættes lovforslag om revision af lovens 1 a Ændring af lov om arbejdsskadesikring Gældende ret Forhøjelsen af folkepensionsalderen medfører merudbetalinger efter lov om arbejdsskadesikring. Dette skyldes, at udbetalingen af en løbende erstatning for tab af erhvervsevne og for tab af forsørger sker indtil det tidspunkt, hvor modtageren får ret til folkepension. Samtidig indebærer forhøjelsen af folkepensionsalderen, at erstatninger, der tidligere er udbetalt og fremover udbetales som engangserstatninger (kapitalerstatninger), forhøjes tilsvarende. Udgifterne til erstatning finansieres af arbejdsgiverne ved betaling af præmie og bidrag til forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring m.fl., der udbetaler erstatningerne til tilskadekomne og efterladte. Det fremgår af 89 i arbejdsskadesikringsloven, at ved ændringer af arbejdsskadesikringsloven, der medfører meromkostninger til erstatning m.v. - og dermed meromkostninger for forsikringstagerne (arbejdsgiverne) - kan forsikringstagerne ikke opsige forsikringerne på grund af en forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af lovændringen Beskæftigelsesministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Forhøjelsen af folkepensionsalderen har betydelige meromkostninger på arbejdsskadeområdet, og Beskæftigelsesministeriet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at disse meromkostninger vil kunne påvirke forsikringsselskabernes præmieopkrævning fremadrettet. Den gældende formulering af 89 i arbejdsskadesikringsloven tager alene højde for de meromkostninger, der var en følge af blandt andet de nye skadebegreber, der blev indført ved lov nr. 422 af 10. juni Bestemmelsen tager ikke højde for efterfølgende ændringer af arbejdsskadesikringsloven. Der er derfor ved ef-

4 4 terfølgende ændringer af arbejdsskadesikringsloven, der har haft meromkostninger til følge, medtaget en bestemmelse svarende til 89 i pågældende ændringslov. Beskæftigelsesministeriet foreslår, at reglen om forsikringstagernes manglende adgang til at opsige eksisterende forsikringsaftaler udvides, således at den omfatter ændringer af både lov om social pension og ændringer af arbejdsskadesikringsloven, der medfører meromkostninger for forsikringstagerne (arbejdsgiverne). Herved sikres, at forsikringstagerne ikke kan opsige forsikringsaftaler på grund af en forhøjelse af præmien, der alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne som følge af disse ændringer, herunder meromkostninger som følge af forhøjelsen af folkepensionsalderen. Forslaget er udmøntet i lovforslagets Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Folkepension, efterløn m.v. Regulering af folkepensionsalderen som følge af udviklingen i levetiden er en del af aftalen om en velfærdsreform fra 2006, som blev udmøntet i lov nr af 20. december I forhold til gældende aldersgrænser, som vedtaget med tilbagetrækningsaftalen, indebærer reguleringen af folkepensionsalderen i 2030 og efterlønsalderen i 2027 (direkte) mindreudgifter til folkepension og efterløn, samt (afledte) merudgifter til bl.a. førtidspension og en række øvrige overførsler i årene omkring 2030, jf. nedenstående tabel. Da lovforslagets forhøjelse af folkepensionsalderen imidlertid er en udmøntning af aftalte principper for levetidsindeksering fastsat ved lov, indgår den allerede i udgangspunktet for de samfundsøkonomiske fremskrivninger. Det er med andre ord allerede indregnet i vurderingen af de offentlige finansers holdbarhed, at aldersgrænserne vil blive reguleret i overensstemmelse med de aftalte principper. Det vil derfor ikke have økonomiske konsekvenser at gennemføre forslaget, men indebære et betydeligt finansieringsunderskud, hvis forslaget ikke gennemføres. Det skønnes, at levetidsindekseringen af pensionsalderen bidrager til en styrkelse af den finanspolitiske holdbarhed med størrelsesorden 60 mia. kr. (2015-niveau). Mia. kr., 2015-niveau Folkepensionsalder 67 år 67 år 67 år 68 år 68 år 68 år 68 år 68 år Folkepension: Helårsmodtagere (i tus.) Udgifter 0,0 0,0 0,0-8,2-8,6-8,9-9,1-9,0 Efterløn: Helårsmodtagere (i tus.) Udgifter -1,5-1,5-2,0 0,2 0,3-0,7-0,5-0,8 Førtidspension: Helårsmodtagere (i tus.) Udgifter 0,1 0,1 0,2 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3 Øvrige overførsler: Helårsmodtagere (i tus.) Udgifter 0,6 0,6 0,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 Udgifter i alt -0,8-0,8-1,2-3,2-3,4-4,4-4,3-4,3 Anm. : Der er korrigeret for afrundingsafvigelser i opgørelsen af udgifter i alt Arbejdsskadeerstatninger Arbejdsskadeerstatninger tilkendes frem til folkepensionsalderen. Forhøjelse af folkepensionsalderen fra 67 til 68 år med virkning fra 2030 skønnes at medføre en samlet merudgift på ca. 152 mio. kr. årligt, til arbejdsskadeerstatninger, når ændringen er fuldt indfaset i Hertil kommer en stigning i arbejdsmiljøbidraget på 2 mio. kr. og en stigning i arbejdsskadeafgiften på ca. 21 mio. kr. Det vil sige en samlet årlig merudgift på ca. 175 mio. kr., hvoraf ca. 48 mio. kr. vedrører de offentlige arbejdsgivere. Ved fremtidige forhøjelser af pensionsalderen kan der forventes yderligere årlige merudgifter til arbejdsskadeerstatninger i tillæg til de udgifter, som her er beregnet. Merudgiften i året, hvor lovændringen træder i kraft, vil være væsentlig højere end i de følgende år, idet forsikringsselskaberne for at opfylde solvenskravene i medfør af lovgivningen om finansielle virksomheder, skal foretage hensættelser til sikring af de yderligere erstatningsudgifter, der er en følge af forhøjelsen, i forhold til tidligere skadeårgange det år, hvor lovforslaget træder i kraft. Dette gælder både sager, hvor der endnu ikke er udmålt en endelig arbejdsskadeerstatning på lovforslagets ikrafttrædelsestidspunkt, og sager, hvor der før ikrafttrædelsen er udmålt en endelig er-

5 5 statning, som skal genoptages og forhøjes. Der foretages alene hensættelser i sager om ulykker, men ikke i sager om erhvervssygdomme. Princippet bag hensættelserne er, at de skønnede fremtidige udgifter opgøres til nutidsværdi og dækkes med yderligere hensættelser det år, hvor lovforslaget træder i kraft. Ved skønnet over merudgifterne på arbejdsulykkesområdet er der regnet med hensættelser i ulykkessager, både for de private arbejdsgivere og for staten, regionerne og kommunerne. Det skønnes, at merudgiften inkl. arbejdsmiljøbidrag og arbejdsskadeafgift i året for ikrafttræden er på ca. 1 mia. kr., som vedrører skadesårgangene , hvoraf merudgiften for offentlige arbejdsgivere udgør 264 mio. kr. Skønnene er behæftet med betydelig usikkerhed. Ved fremtidige forhøjelser af pensionsalderen vil der på samme måde kunne forventes at være ekstraordinære merudgifter det første år lovgivningen træder i kraft som følge af solvensreglerne. Arbejdsskadestyrelsen skal genoptage ca sager, hvori der er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne til det fyldte 67. år, og hvor folkepensionsalderen nu forhøjes. De administrative udgifter i forbindelse med genoptagelse udgør cirka 14 mio. kr. De økonomiske konsekvenser af denne del af lovforslaget fremgår i hovedtræk af tabellen nedenfor. Merudgiften til arbejdsskadeerstatninger ved at folkepensionsalderen hæves fra 67 år til 68 år (mio. kr. i 2015-niveau). Stat Region Kommuner Offentlige i alt Private arbejdsgivere Merudgifter i alt Anm. : Tallene er afrundet og summer derfor ikke op. Merudgiften opstår for de forsikrede som en stigning i forsikringspræmierne på ulykkesområdet og som en stigning i bidraget til AES. For de selvforsikrede vil merudgiften opstå som en stigning i udgifterne til arbejdsskadeerstatninger samt en stigning i bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Ændringen vil medføre et skatteprovenu fra den del af udgiften, som vedrører løbende ydelser, idet de løbende ydelser er skattepligtige. Skatteindtægten kommer først fra 2030, hvor erstatningen for det ekstra år, inden folkepensionsalderen nås, kommer til udbetaling. Modsat vil de private arbejdsgivere have fradragsret for udgiften til arbejdsskadesforsikringen allerede på det tidspunkt, hvor betalingen foretages. Fradragsværdien svarer til selskabsskattesatsen. Ved beregningerne er forudsat, at lovforslaget træder i kraft den 29. december Lovforslaget indebærer ikke herudover økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige Forhandling med kommunerne Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter forud for det tidspunkt, hvor forhøjelsen af folkepensionsalderen får virkning. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Forhøjelsen af folkepensionsalderen vil medføre øgede udgifter til arbejdsskadeerstatninger, da erstatningerne tilkendes for perioden frem til folkepensionsalderen. De forsikrede arbejdsgivere vil få en merudgift herved som følge af en stigning i forsikringspræmierne på ulykkesområdet og som en stigning i bidraget til AES. Arbejdsskadeerstatninger tilkendes frem til folkepensionsalderen. Forhøjelse af folkepensionsalderen fra 67 til 68 år med virkning fra 2030 skønnes at medføre en samlet merudgift på ca. 152 mio. kr. årligt, til arbejdsskadeerstatninger, når ændringen er fuldt indfaset i Hertil kommer en stigning i arbejdsmiljøbidraget på 2 mio. kr. og en stigning i arbejdsskadeafgiften på ca. 21 mio. kr. Det vil sige en samlet årlig merudgift på ca. 175 mio. kr., hvoraf merudgiften for private arbejdsgivere udgør ca. 127 mio. kr. Ved fremtidige forhøjelser af pensionsalderen kan der forventes yderligere årlige merudgifter til arbejdsskadeerstatninger i tillæg til de udgifter, som her er beregnet Det skønnes, at merudgiften inkl. arbejdsmiljøbidrag og arbejdsskadeafgift i året for ikrafttræden er på ca. 1 mia. kr., som vedrører skadesårgangene , hvoraf merudgiften for private arbejdsgiver andrager ca. 742 mio. kr. Skønnene er behæftet med betydelig usikkerhed. Ved fremtidige forhøjelser af pensionsalderen vil der på samme måde kunne forventes at være ekstraordinære merudgifter det første år lovgivningen træder i kraft som følge af solvensreglerne På lang sigt, dvs. fra 2030, skønnes forslaget som anført at ville medføre merudgifter for de private arbejdsgivere på samlet cirka 127 mio. kr. Reguleringen af folkepensionsalderen skønnes dog samlet set at medføre positive strukturelle virkninger for erhvervslivet m.v. Der vil være visse administrationsomkostninger i forsikringsselskaber m.fl. i forbindelse med de ekstra udbetalin-

6 6 ger. Derudover skønnes der ikke at være administrative eller øvrige efterlevelsesomkostninger for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 22. september 2015 til den 20. oktober 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Advokatrådet, Akademikernes Centralorganisation (AC), Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, ASE, ATP, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Business Danmark, Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Danske Handicaporganisationer, Danske Seniorer, Danske Regioner, Dansk Socialrådgiverforening, Den danske Aktuarforening, Det Centrale Handicapråd, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finanstilsynet, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Forsikring & Pension, Frie Funktionærer, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere GLS-A, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, KL, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Landsorganisationen i Danmark (LO), Lederne, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverorganisationer, Socialchefforeningen, Udbetaling Danmark og Ældre Sagen. 9. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/mindreudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Positive strukturelle virkninger for erhvervslivet m.v. af den højere folkepensionsalder. Negative konsekvenser/merudgifter Merudgift til arbejdsskadeerstatninger: 2015: 264 mio. kr. 2016: 36 mio. kr. 2017: 34 mio. kr. 2018: 35 mio. kr. 2019: 37 mio. kr. 2020: 38 mio. kr. 2030: 48 mio. kr. 14 mio. kr. til genoptagelse af arbejdsskadesager. Merudgift til forsikringspræmier og hensættelser: 2015: 742 mio. kr. 2016: 100 mio. kr. 2017: 93 mio. kr. 2018: 97 mio. kr. 2019: 100 mio. kr. 2020: 104 mio. kr. 2030: 127 mio. kr. Visse administrationsomkostninger i forsikringsselskaber m.fl. i forbindelse med de ekstra udbetalinger. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Det bemærkes, at der af tabellen ikke fremgår økonomiske konsekvenser for det offentlige til folkepension, efterløn og andre overførsler, idet reguleringen af folkepensionsalderen i 2030 som følge af lovforslaget allerede indgår i forudsætningerne for finanspolitikken. Det vil derimod have betydelige økonomiske konsekvenser, hvis forslaget ikke vedtages.

7 7 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Folkepensionsalderen er efter gældende regler: Fødselsdato 31. december 1953 eller tidligere 65 år 1. januar juni ½ år Folkepensionsalder 1. juli december år 1. januar juni ½ år 1. juli december år 1. januar 1963 eller senere 67 år + evt. regulering Det foreslås, at folkepensionsalderen fastsættes til 68 år for personer født 1. januar 1963 eller senere. Folkepensionsalderen skal i 2015 efter 1 a, stk. 3, i lov om social pension fastsættes til den gennemsnitlige levetid for 60-årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i levetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat folkepensionsperiode på 14,5 år. Da den gennemsnitlige levetid for en 60-årig de seneste to år ( ) er 83,3 år ifølge Danmarks Statistiks dødelighedstavle for , bliver den beregnede folkepensionsalder 69,4 år. Den således beregnede folkepensionsalder skal efter loven afrundes til nærmeste halve år. Folkepensionsalderen reguleres efter loven med højst 1 år ad gangen. Folkepensionsalderen skal derfor i 2015 forhøjes med 1 år til 68 år med virkning pr. 1. januar 2030, dvs. den 1. januar i kalenderåret 15 år efter det år, hvori folkepensionsalderen reguleres. Folkepensionsalderen bliver efter forslaget: Fødselsdato Folkepensionsalder 31. december 1953 eller tidligere 65 år 1. januar juni ½ år 1. juli december år 1. januar juni ½ år 1. juli december år 1. januar december år 1. januar 1967 eller senere 68 år + evt. regulering Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 2 Efter revisionsbestemmelsen i 72 e skal beskæftigelsesministeren i 2015 fremsætte lovforslag om revision af lovens 1 a. Denne revisionsbestemmelse blev indført ved lov nr af 20. december Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med lovens 1 a, stk. 2, hvor det fremgår, at det i 2015 og derefter hvert 5. år skal beregnes, om folkepensionsalderen for personer født efter 31. december 1962 skal reguleres. I bemærkninger til lovforslaget til ovennævnte lov er anført, at uanset om der sker en regulering af folkepensionsalderen eller ej, skal revisionsbestemmelsen ændres, således at der 5 år senere igen skal tages stilling til revision. På den baggrund foreslås, at revisionsbestemmelsen ændres således, at det fastsættes, at der i 2020 skal fremsættes lovforslag om revision af lovens 1 a. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 1 Til 2 Efter den gældende bestemmelse i 89 i arbejdsskadesikringsloven kan forsikringstagerne ikke opsige forsikringerne uden for hovedforfald på grund af præmiestigninger, der alene var en følge af blandt andet indførelsen af de nye skadebegreber ved lov nr. 422 af 10. juni Bestemmelsen tager ikke højde for efterfølgende ændringer af arbejdsskadesikringsloven eller af anden lovgivning. Ved efterfølgende ændringer af arbejdsskadesikringsloven, der har medført meromkostninger, er der derfor medtaget en tilsvarende bestemmelse i pågældende ændringslov. Det foreslås at fremtidssikre 89 i arbejdsskadesikringsloven således, at den får et generelt indhold og kan anvendes ved fremtidige ændringer af både arbejdsskadesikringsloven og lov om social pension, der medfører meromkostninger på

8 8 arbejdsskadeområdet og dermed behov for, at forsikringsselskaberne forhøjer præmierne til forsikringstagerne i en forsikringsperiode. Den foreslåede bestemmelse indebærer således, at fremtidige ændringer af såvel arbejdsskadesikringsloven som lov om social pension, der medfører meromkostninger for arbejdsgiverne og dermed behov for præmieforhøjelser vedrørende arbejdsskadeforsikringen, ikke kan danne grundlag for en opsigelse af eksisterende forsikringsaftaler vedrørende arbejdsskadeforsikringen. Det forudsættes, at præmieforhøjelsen alene vedrører de pågældende lovændringer. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft den 29. december Hvis forhøjelsen af folkepensionsalderen som forudsat skal have virkning fra 1. januar 2030, skal loven træde i kraft i 2015.

9 9 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015, som ændret senest ved lov nr af 30. august 2015, foretages følgende ændringer: 1 a. Folkepensionsalderen er: 1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar ) 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni ) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december ) 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni ) 67 år for personer, der er født efter den 30. juni a, stk. 1, nr. 5, ophæves, og i stedet indsættes:»5) 67 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december ) 68 år for personer, der er født efter den 31. december 1962.«Stk e. Socialministeren fremsætter i 2015 forslag om revision af denne lovs 1 a. 2. I 72 e ændres»2015«til:»2020«. 2 I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, som ændret senest ved lov nr af 23. december 2014, foretages følgende ændringer: 89. En sikringspligtig forsikringstager kan ikke opsige en forsikring på grund af en forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af denne lov affattes således:» 89. En sikringspligtig forsikringstager kan ikke opsige en forsikring på grund af en forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af denne lov, lov om social pension eller af ændringer af disse love.«3

10 10 Loven træder i kraft den 29. december 2015.

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen)

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen) Version 10-09-2015 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2015/1 LSF 40 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til. (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelsen m.v.

2015/1 LSF 40 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til. (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelsen m.v. 2015/1 LSF 40 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13279 Fremsat den 4.

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Læs mere

Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige

Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige N O T A T Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige Sagsnr. 2015-3669 Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar: AC, Advokatsamfundet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til 2015/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01457 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

Udkast af 25/9. Forslag

Udkast af 25/9. Forslag Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 5 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister (Eva Kjer Hansen) Udkast af 25/9 Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Velfærdsreformen, tilbagetrækning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. til

Forslag. Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. til 2013/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 2013-0009422 Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN XX.XX.X Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Folketingets Finansudvalg

Folketingets Finansudvalg Finansministeren Folketingets Finansudvalg J.nr. 09/02256-14 Nedenfor fremsender jeg høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslaget har

Læs mere

Indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne

Indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne Cirkulære om aftale om Indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne 2014 Cirkulære af 16. oktober 2014 Modst. nr. 050-14 J.nr. 2014-7511-0005 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? 29. april 216 Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? Af Michael Drescher, Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen og Laust Hvas Mortensen I 211 blev

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i ) BEK nr 1664 af 15/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0006046 Senere ændringer til

Læs mere

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 194 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende 21. februar 2013 J.nr. 2012-10299 JAIC/KAT

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. De tre hovedelementer i regeringens tilbagetrækningsreform 2. Hvordan håndteres de finanspolitiske udfordringer frem til 22? 3. Forskellen mellem Velfærdsaftalen og regeringens

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i ) BEK nr 1275 af 28/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. 20165000862 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, Juni, 2010 Pensionsstyrelsen Landemærket 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension 2016/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Fremsat den xx. marts 2011 af beskæftigelsesministeren Inger Støjberg. Forslag. til

Fremsat den xx. marts 2011 af beskæftigelsesministeren Inger Støjberg. Forslag. til Fremsat den xx. marts 2011 af beskæftigelsesministeren Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige skattelove (Delvis

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social pension

Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 1137 af 20/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) 2014/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere