Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet"

Transkript

1 Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet Skitse til handlingsplan version Juni 2013

2 Ordliste AD BC BG CSR CNG CSC Db DKK ENS Energispareforpligtelsen EUR EV Km kwh LNG LPG m 3 NG PHEV TCO TS USD VD Alternative Drivmidler Business Case Biogas Corporate Social Responsibility Komprimeret naturgas (Compressed Natural Gas) Catalyst Strategy Consulting Decibel Danske kroner Energistyrelsen i Danmark Model, hvor energiselskaberne skal realisere energibesparelser hos danske forbrugere både husholdninger og virksomheder. Euro Elbil (Electric Vehicle) Kilometer Kilo Watt timer (kilo Watt hours) Flydende naturgas (Liquefied Natural Gas) Autogas (Liquefied Petroleum Gas) Kubikmeter Naturgas Plug-in hybrid (Plug-In Electric Vehicle) Totalomkostninger (Total Cost of Ownership) Trafikstyrelsen Amerikanske dollars Vejdirektoratet SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 1

3 Indholdsfortegnelse 1.0 BAGGRUND OG PROCES SKITSE TIL HANDLINGSPLAN PRINCIPPER TOFASET UDBUDSPROCES AD-UDBUDSPROCES RAMMEVILKÅR FORVENTET EFFEKT AF HANDLINGSPLAN: AKTIVITETS- OG TIDSPLAN BAGGRUND FOR SKITSE TIL HANDLINGSPLAN INTERESSENT-AFDÆKNING EKSISTERENDE PRAKSIS OG ERFARINGER MED UDBUD IFH. TIL ALTERNATIVE DRIVMIDLER STATUS PÅ ALTERNATIVE DRIVMIDLER SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 2

4 1.0 Baggrund og proces I foråret 2013 blev der fastsat et Kommissorium til den tværministerielle arbejdsgruppe bestående af Energistyrelsen, Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen. Kommissoriets pålydende er: Arbejdsgruppen skal gennemføre en kortlægning og analyse, herunder interessentanalyse af de vilkår, der gælder eller ønskes at gælde for etablering af infrastruktur for alternative drivmidler (AD) ved de danske motorveje og senere øvrige statsveje. Ved alternative drivmidler forstås drivmidler til køretøjer, der anvender mindst et af følgende drivmidler el-, gas- eller brint. Analysen skal omfatte alle relevante økonomiske, juridiske og tekniske aspekter ved etablering af en sådan infrastruktur. Analysen skal, hvor nødvendigt, identificere mulige initiativer, der kan understøtte og fremme en eventuel udbygning af infrastrukturen, samt de reguleringsmæssige, økonomiske og andre aspekter af sådanne initiativer. Arbejdsgruppen afleverer en rapport, der omfatter analyse og anbefalinger, til Transport- og Klima-, Energi- og Bygningsministeren Baseret på ovenstående har arbejdsgruppen faciliteret en proces, der dels afdækker interessenter samt deres behov, og, som med udgangspunkt i dialog med interessenter og opdragsgivere, kommer med en første skitse til en handlingsplan, som er beskrevet i dette dokument. Figur 1: Processen har indebåret indsamling af relevant data som fundament for udarbejdelse af skitsen til handlingsplanen SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 3

5 Igennem forløbet har en bred vifte af interessenter og interesseorganisationer været involveret i interviews og diskussioner, ligesom hovedparten også deltog i en fælles workshop med det formål at diskutere, Hvad skal der til for at fremme alternative drivmidler ved motorvejsnettet?. På den måde har processen sikret en forståelse for, hvordan og hvornår der kan sikres mulighed for tankning af alternative drivmidler ved de danske motorveje. Igennem denne proces er konklusionen, at der er muligheder for at de offentlige aktører kan skabe de rammevilkår og udbud som netop efterspørges af operatørerne og aktørerne. De involverede organisationer er følgende: Brancheorganisation for den danske vejgodstransport (ITD) Dansk Elbil Alliance (DEA) Dansk Energi Gas (DE) (samt HMN Naturgas og Naturgas Fyn som ikke er medlem af foreningen) Dansk Industri (DI Transport) Dansk Transport og Logistik (DTL) Energi- og olieforum (EOF) Fagligt Fælles Forbund (3F) Forende Danske Motorejere (FDM) Infoteria-foreningen Partnerskabet for brint og brændselsceller (DE) Sund og Bælt SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 4

6 2.0 Skitse til handlingsplan For at gøre kommissoriet operationelt er handlingsplanen opdelt i fire kerneaktiviteter som er beskrevet i yderligere detaljer nedenfor: 1. Der etableres en række fælles principper for infrastruktur til alternative drivmidler ved motorvejsnettet 2. Der arbejdes med to udrulningsfaser for hvert alternativ drivmiddel (el, gas og brint) dvs. AD udbud fase 1 baseret på gunstige markedsvilkår og en AD udbud fase 2 på gængse markedsvilkår. 3. Der skabes en åben, effektiv og enkel udbudsproces 4. Der skabes rammevilkår som øger interessen for investeringer. 2.1 Principper 1. Åben og lige adgang til infrastruktur a. Alle skal have mulighed for at tanke på en brugervenlig måde 2. Rimelige vilkår a. Priserne skal være tilpasset de generelle markedspriser på det pågældende drivmiddel 3. Aktørdrevet a. Det er de private aktører der foretager investeringer 2.2 Tofaset udbudsproces For nye teknologier er det meget svært at spå om, hvor hurtigt udrulning af køretøjer med de forskellige drivmidler kommer til at foregå. Ligeledes er der stor usikkerhed, om det er de nuværende teknologier til infrastruktur som er konkurrencedygtige på længere sigt. At sikre investeringer i markeder, hvor der både er stor markedsmæssig og stor teknisk usikkerhed kræver derfor en anden tilgang end, når der laves udbud for servicestationer til fx traditionelle drivmidler. Det anbefales derfor, at der gennemføres såkaldte AD fase 1 udbud for drivmidler med gunstige markedsvilkår. Målet med mindre AD fase 1 udbud i tidlige faser, er at motorvejsnettet supporterer udrulningen af alternative drivmidler med vilkår, der muliggør rentabel drift for private aktører. Det vurderes at være en forudsætning for, at der kommer bud fra operatørerne. Der er desuden behov for at indhente erfaringer med udbuddene, både hos udbyder og byderne. Den anden fase ( AD udbud fase 2 ) træder i kraft, når det vurderes, at markedet for et givent alternativt drivmiddel opnår en andel på over 3-6% af køretøjer i segmentet. Her må det forventes, at det pågældende alternative drivmiddel vil blive en del af det fremtidige drivmiddel udbud, således teknologier samt økonomi vil kunne baseres på relativt stabile SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 5

7 forudsætninger, og således også normale vilkår for udbud af konventionelle servicestationer. Processen omkring et AD fase 2 udbud igangsættes, når ovenstående AD fase 1 udbud er udløbet, og efterspørgslen blandt udbydere bliver tydeligt i markedet. Fase 2 udbuddene foregår efter de samme skabeloner som VD bruger til udbud af servicestationer. Figur 2: 2 faset udbudsmodel 2.3 AD-udbudsproces For at få de bedst mulige bud til AD fase 1 udbuddene er det vigtigt arbejdsgruppen sikrer motivation for bud hos alle relevante aktører, og arbejder for så mange som muligt er interesseret i at byde under reel konkurrence. Før udbudsprocessen går i gang, skal det valideres, at der er en interesse for bud. Dette sikres dels gennem en workshop med interessenter og aktører med det formål at udvælge de første lokationer for et AD fase 1 udbud. Derudover har VD en åben dør politik, hvor interesseorganisationer og andre grupper af aktører indbydes til at diskutere behov for ny infrastruktur med VD, ligesom VD vil monitorere udviklingen på de pågældende markeder i tæt samarbejde med ENS og TS. Derudover anbefales det, at der afholdes fælles informationsmøder omkring udbudsprocesserne faciliteret af arbejdsgruppen. Formålet er at sikre en bredere forståelse for mulighederne i at investere i infrastrukturen. Her præsenteres eksempler fra andre lande, forventninger til udviklingen i Danmark og mulighed for at investere i forskellige projekter. SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 6

8 Det anbefales, at det første udbud laves for el, idet dette marked dels har den største udrulning for nuværende og har størst interesse fra interessenter i infrastruktur langs motorvejsnettet. AD fase 1: EL udbud Der vil maksimalt blive udbudt et AD fase 1 udbud for el per servicestation/infoteria/rasteplads. AD fase 1 udbuddets omfang vil være gældende for 2-3 opladningspladser til el per servicestation/infoteria/rasteplads AD fase 1 udbud for el forventes igangsat i 2013 Figur 3: eksempel på hvor el infrastruktur kunne have interesse AD fase 1: Gas udbud Der afholdes i 2015 en workshop med interessenter for at afdække behovet for AD fase 1 udbud på gas. Derefter vil der blive udbudt AD fase 1 udbud for gas på enten samtlige eller udvalgte servicestationer AD fase 1 udbuddets omfang vil være gældende for 1 gas tank stander per servicestation Udbuddet forventes igangsat ca AD fase 1: Brint udbud Der afholdes i 2015/16 en workshop med interessenter for at afdække behovet for AD fase 1 udbud på brint. Derefter vil der blive udbudt AD fase 1 udbud for brint på enten samtlige eller udvalgte servicestationer AD fase 1 udbuddets omfang vil være gældende for 1 brint tank stander per servicestation Udbuddet forventes igangsat tidligst 2015 AD fase 1 udbud: Generelle punkter Udbuddet vil være et offentligt EU-udbud, hvor alle vil få mulighed for at byde ind. Koncessionen er gældende 10 år. Koncessionen kan opsiges fra koncessionshaver side efter 5 år med og kan opsiges med fastsat varsel. Der gives eksklusivitet på den givne servicestation/infoteria i koncessionsperioden. Udgifter til installationer, kabelføringer mm. påhviler koncessionshaver. I perioden kan der gives tilladelse til investeringer i ekstra kapacitet, hvis udnyttelsesgraden overstiger ca. 50 % i dagtimerne fra kl Vilkår for ekstra kapacitet forhandles mellem VD og koncessionshaver. Efter koncessionsperiodens ophør vil koncessionen blive udbudt igen. SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 7

9 Investeringer til udvidelse af kapacitet udover den initiale kapacitet i lejeperiode herunder også tilslutningsafgifter afskrives over en 10 årig periode. I tilfælde af koncessionshaver ikke vinder det efterfølgende udbud refunderes koncessionshaveren det beløb der ikke er afskrevet. Tankpladserne placeres på Vejdirektoratets arealer så tæt på servicestationen som muligt. Det er Vejdirektoratets opgave at vurdere nye servicestationer og infoteriers egnethed til alternative drivmidler således, at der foretages en fornuftig fremtidssikring af udrulningsscenarier i forhold til motorvejnettets udbygning samt f.eks., nærhed til gas- og elnettet, tilstrækkelig el-kapacitet lokalt, og det er muligt at lave handicapvenlige løsninger. Tildelings-kriterier AD udbudsprojekterne foreslås evalueret efter følgende kriterier: Pris på drivmidlet. Prissætningen angives ifh. til den gennemsnitlige elpris jf. elpristavlen.dk. Endvidere forventes det, at byderne tilbyder VD et tilskud per enhed solgt brændstof efter år 5 med det formål at dække en fornuftig husleje, og præmiere risikovilligheden blandt potentielle brændstofudbydere. I tilfælde af to eller færre tilbud fastsættes en øvre grænse for elprisen til brændstof. Det forventes, at alle relevante pladser (infoterier, serviceanlæg og rastepladser) udbydes inden 2015 for el og inden 2017/18 for brint og gas. De generelle krav ved udbud vil være: Overholdelse af gældende standarder for sikkerhed. Der stilles krav om bagudrettet interoperabilitet. For el betyder det de nuværende tre mest benyttede standard stik dvs. CHAdeMO, Type 2 combo-stik og Type 2 (22 kw AC). Ligeledes skal nye standarder implementeres indenfor 6 måneder fra ikrafttrædelse. Der stilles krav om påfyldning af drivmiddel skal kunne foregå effektivt. Det betyder for el, at der stilles krav om minimum 20 kw opladning, hvilket i dag vurderes at være et bedst acceptabelt minimum. Koncessionshaver forpligtes til at sikre tankstandernes funktionalitet. Fejlrettelse af evt. fejl skal være påbegyndt indenfor 24 timer, efter at fejlen er kommet til koncessionshavers kendskab Brugervenlighed er et krav og vurderes ifh. til, hvor nemt er det at komme til standeren, tilslutte og betale med det formål at sikre, at det skal være nemt for alle at påfylde drivmiddel. Koncessionshaver er forpligtet til løbende rapportering omkring udnyttelse af de alternative drivmidlers infrastruktur til ENS/VD med det formål at sikre SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 8

10 forståelse af belægningen og hermed input til planlægning af yderligere udbud. Endvidere kan det tjene som en ekstra indikator på den generelle status for industrien, og bruges ifh. til monitorering og publicering af de alternative drivmidlers udrulning i Danmark. Monitorering kunne indbefatte månedlig eller kvartalsvis rapportering af fx antal biler per time, gennemsnit tankningstid, gennemsnit energi per tankning mm. I forbindelse med AD fase 1 udbud af el overvejes det endvidere, at der på 1-2 servicestationer laves et udbud, der også omfatter levering af el til kølecontainere, således det kan testes, hvorvidt de to markeder kan slås sammen til et marked. Der igangsættes en mindre analyse af potentialet for elbaseret drift af kølecontainere ved parkering samt hvorvidt en sådan omlægning vil kunne kan inkluderes i energiselskabernes energispare indsats. 2.4 Rammevilkår For at imødekomme behovet fra de private aktører anbefales det, at følgende rammevilkår/incitamenter bliver gjort gældende for udbuddene: 1. Koncessionshaver betaler ingen husleje de første 5 år, herefter en fair husleje primært drevet af omsætning. Størrelsen af huslejen indgår som en parameter i bedømmelsen af de givne tilbud. 2. Koncessionshaver betaler ingen brændstofafgift/omsætningsafgift til VD de første 5 år, raten herefter indgår som en konkurrenceparameter i udbuddet jvf. huslejen. 3. Der kræves ingen garantier mod genetablering af påfyldningspladser tilbage til oprindeligt forhold. 4. Der kræves ikke etablering af ekstra p-pladser. 5. Vejdirektoratet stiller de(n) nødvendige plads(er) til rådighed. 6. Vejdirektoratet opstiller skiltning med piktogram ved motorvejen. Ligeledes sørges for behørig skiltning (uden firmanavn) på servicestationen og infoteriet, i det omfang det måtte være nødvendigt, for at kunden kan finde frem til tankstationen for det alternative drivmiddel. 7. Det undersøges af ENS, hvorvidt infrastruktur til alternative drivmidler kan inkluderes i energiselskabernes energispare indsats. 8. Partnerskaber kan søge midler fra infrastrukturpuljen til alternative drivmidler (ENS) omkring investeringer i perioden SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 9

11 2.5 Forventet effekt af handlingsplan: Med de beskrevne rammevilkår lever handlingsplanen op til de ønsker, der er fra interesseorganisationernes side og modsvarer den økonomiske og tekniske usikre situation for de alternative drivmidler. Ligeledes sikrer den, at de ønskede servicestationer og infoterier kommer i udbud, når der er en klar efterspørgsel fra markedet. Endelig er der regler, som sikrer konkurrencedygtige priser og en god adgang for alle, således udrulning kan blive en hjælp til alle ejere af køretøjer med alternative drivmidler og ikke kun et fåtal deraf. Vores forventning er således at kombinationen af: Den kontinuerlige dialog med interesseorganisationer omkring hvilke servicestationer og infoterier der skal i udbud og hvornår Faseopdelt udbudsproces med attraktive vilkår for leverandører af brændstof i AD udbudsfasen Krav om åbenhed og brugervenlighed Disse vilkår vil medføre flere virksomheder, med interesse i infrastruktur til alternative drivmidler, vil deltage aktivt i udrulning af de alternative drivmidler ved motorvejsnettet de kommende år, således motorvejsnettet ikke bliver barrieren for nogle af de alternative drivmidler. Omfanget af AD fase1 projekterne forventes at være af en størrelse, så det ikke vil få nogen nævneværdig indflydelse på, hverken den generelle drift af servicestationer og infoterier eller på VD s indtægter fra disse. Resultatet vil forventeligt blive synligt for primært elbiler indenfor måneder. For gas vedkommende afhænger udrulningstidspunkt og hastighed primært af rammevilkårene, og hvordan de initiale projekter udvikler sig. For brints vedkommende er det den generelle teknologiudvikling og pilotprojekternes succes, der bliver nøglen til at forstå, hvornår udrulningen kommer til at starte. Figur 4: Illustration af et muligt udrulningsmønster frem mod 2020 SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 10

12 3.0 Aktivitets- og tidsplan Forslag til tidsplan for udbud: 2013: 1. Efterår 2013 Informationsdag/workshop for interesserede i elbilsinfrastruktur-ad udbud (infrastruktur-leverandører præsenterer mulige løsninger, internationale erfaringer fra Hollands udrulning deles mm.) 2. Efterår 2013 afholdes endvidere workshop med interessenter omkring afklaring af interessen for AD fase 1 udbud for el 3. Ultimo 2013 AD fase 1 udbud for elbilsinfrastruktur på alle eller udvalgte servicestationer og infoterier samt evt. enkelte ubemandede anlæg Første halvår: Implementering af infrastruktur til el AD fase 1 2. Andet halvår: Evaluering af infrastruktur til el med efterfølgende udarbejdelse af plan for AD udbudsrunde 2 (pladser uden interesse i runde 1) 3. Andet halvår: monitoring af interessen for AD fase 1 udbud for hhv. gas og brint igennem bilaterale møder med interessenter mm Workshops med interessenter for hhv gas og brint omkring hvilke pladser hvor der er interesse for AD fase 1 udbud for hhv. gas og brint. 2. Forventet AD -udbudsrunde 1 for gasinfrastruktur med efterfølgende implementering Forventet AD -udbudsrunde 1 for brintinfrastruktur med efterfølgende implementering. Timingen af udbud og udvælgelsen af i hvilken rækkefølge de enkelte pladser skal udbydes, sker i dialog mellem Vejdirektoratet og de relevante interesseorganisationer, der varetager de potentielle private investorers interesser. Handlingsplanen rummer en række muligheder for en række PR-mæssige aktiviteter der kan fremme synligheden af de alternative drivmidler, og hjælpe til med at skabe interesse for udbuddene hos en bred skare af interessenter. De vigtigste er: - Offentliggørelse af endelig handlingsplan sommer/efterår Offentliggørelse af første udbud efterår Kommunikation omkring vundne udbud vinter 2013/forår SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 11

13 Baggrund for skitse til handlingsplan SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 12

14 4.0 Interessent-afdækning På tværs af interesseorganisationer opleves stor åbenhed overfor investeringer og implementering af infrastruktur til alternative drivmidler langs motorvejsnettet. Det er for alle ikke nødvendigvis den primære fokus på kort sigt, men alle ytrer sig positivt overfor mulighederne. En opsummering af interesseorganisationernes input til processen er: EL 1. For elbiler er den manglende infrastruktur ved motorvejene ikke den største barriere for salg af elbiler, men der er stor fokus på at etablere denne infrastruktur blandt virksomhederne i branchen, da det vurderes at være et vigtigt element for brugervenligheden og brugen af elbiler. 2. Igennem processen har det været diskuteret, hvilke rammevilkår kunne påvirke deres olieselskaberne mest og det står klart, at det primære ønske er en decideret offentlig sponsorering af infrastrukturen. En sammenkobling med el til kølecontainere og inkludering af denne samt infrastrukturen i energispareforpligtelsen kunne også påvirke deres interesse positivt. 3. I relation til EL er der tilkendegivelse om interesse blandt eksisterende operatører, hvis de tidligere opfattede barrierer kan fjernes. I brancheforeningen Dansk Elbil Alliance var opfattelsen, at det ville være mest interessant, hvis udbuddet skete over en periode på 2-3 år frem for alle på én gang. Der er også fra brancheforeningens side indikeret 10 specifikke områder, hvor de ser det største initiale behov for infrastrukturen. 4. En række elselskaber er muligvis interesseret i udvalgte udbud. Interessen for deltagelse i udbud vil øges, hvis standerne kan indgå i energispareforpligtelserne, da dette har stor fokus i dette specifikke segment. Figur 5: Mulige motivationsfremmende virkemidler til el ift. udvalgte brancheforeninger SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 13

15 Tabel 1: Interesseorganisationernes feedback GAS 1. Rammevilkår for gas er usikre hvilket også betyder, at planerne for udrulning er usikre og den primære holdning for nuværende er, at de eksisterende rammevilkår ikke vil danne baggrund for stor vækst i CNG til transport. 2. I Dansk Energis brancheforening for Gas er den primære fokus på gas til tung transport. Andre markedsspillere HMN og Naturgas Fyn arbejder med at udrulle gas-infrastruktur til lette køretøjer herunder potentielt også på motorvejene. Planerne er dog ikke så konkrete, at der kan sættes et specifikt tidspunkt på, hvornår der er interesse for at investere i de første standere ved motorvejene. 3. I branchen afventes der for tiden det under infrastrukturpuljen igangsatte analysepartnerskab og udredningsarbejde for gas til transport, da de fremtidige vilkår og generelle planer for gas er et vigtigt fundament for de videre planer for gas til transport. BRINT 1. I relation til brint er de vigtigste holdninger, at Partnerskabet for brint og brændselsceller i starten ikke har fokus på etablering af brintstationer langs motorvejsnettet. 2. Partnerskabets vurdering er, at det har været uproblematisk at etablere den første brint-station i forlængelse af en eksisterende tankstation. Dette skyldes bl.a. brintbilens længere rækkevidde sammenlignet med elbilen, som muliggør etablering af brint-stationer på tankstationer, som ligger længere væk fra motorvejsnettet med bedre pladsforhold ifh. til etablering. ANDRE 1. Andre interesseorganisationer såsom fagforeninger og arbejdsgiverforeninger er generelt positive overfor udrulningen af alternative drivmidler til tunge køretøjer mm. Deres fokus er dels, at sikre at de alternative drivmidler også medvirker til et bedre arbejdsmiljø og mere effektive arbejdsprocesser. 2. Ligeledes er der udtalt behov for at løsninger til el-opladning tænkes i sammenhæng med løsninger til levering af strøm til kølecontainere, som vurderes at kunne have positive miljømæssige og økonomiske fordele. 3. Olieselskaberne så generelt gerne at udbuddene ikke var for lange (gerne 10 år eller mindre) da det er cirka det tidspunkt hvorpå de eksisterende aftaler udløber. I tabellen nedenfor er en række yderligere kommentarerer fra de enkelte interessenter illustreret. Markedsmuligheder Planer Business case (BC) Åbenhed SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 14

16 Markedsmuligheder Planer Business case (BC) Åbenhed Brancheorganisati on for den danske vejgodstransport (ITD) Tror meget på Dual Fuel (LNG/diesel) på sigt pga. positive testresultater fra Sverige Regional vs. international transport LNG i havneterminaler kan katalysere udviklingen Dual Fuel (LNG/diesel) kræver stort volumen (m3) for positiv BC Interesse og velvillighed Vil gerne være med til at starte projekter op Dansk Elbil Alliance (DE) Operatører er villige til at finansiere infrastruktur langs motorvejsnettet Planer om udrulning, men udbudsform, koncessionsregler, økonomi og skiltning bremser proces Mange fordyrende omstændigheder (erstatnings p-plads, reetablering og leje) Meget åben overfor samarbejde med tankstationer og infoterier Dansk Energi Gas (DE) + HMN Naturgas og Naturgas Fyn Gasselskaber er villige til at finansiere infrastruktur, men fokuserer mest på offentlige flådeejere (busser, renovation) Det vurderes, at fyldestationer vil kunne dække motorvejsbehov i starten Vil starte med tung transport, men ikke med aller tungeste (LNG) Kbh. kommune i gang med gas til renovationskøretøjer Forlænget udbud op til 8 år (Fredericia) giver mulighed for TCO til at slå igennem BC på tung transport med nuværende markedsvilkår Åbne overfor partnerskaber Ikke interesseret i midler til infrastruktur kanaliser i stedet til vognmændene pga. øget CAPEX på gaskøretøj Dansk Industri (DI Transport) Helt naturligt at energileverandørerne finansierer og opsætter infrastruktur - suppleret af midler fra offentlige myndigheder Involveret i en række nationale og EU projekter bl.a. vedr. grøn distribution og tværnational kørsel Planer om flere hands on erfaringer Kan ikke påføre erhvervslivet økonomiske byrder Optaget af at bidrage til den grønne omstilling Ser frem til regeringens bruttovirkemiddelkatalog Dansk Transport og Logistik (DTL) Motorvejsnet er rygrad, også for lokal tung transport 250 truckanlæg (offentlige) hvor man kunne tilbyde gas Har oplagte kandidater til ENS-finansierede pilotprojekter i 2014 og 2015 (gas) Benhård fokus på økonomi og tilgængelighed af optankning Vil helst køre på diesel Afventende Energi- og olieforum (EOF) Fokuser på H - tankstationer er hvor trafikken er Et par ladestandere pr. Tank Kender ikke medlemmers konkrete planer Ingen BC på hverken gas (tung) eller el OK BC for prof. flåder (el) Åbne overfor at få prøvet nye teknologier Fagligt Fælles Forbund (3F) Interesseret i F-gas til den tunge transport mister ikke tonnage Transportcentre, containerterminaler og kryds mellem motorveje Ingen planer afventende særligt i krisetider som nu Ejer ikke lastbiler, kører dem derfor er BC mht. infrastruktur og køretøjer ikke fokus Åbne - hvis infrastruktur ikke gør, at lastbiler skal køre omveje Stort fokus på at minimere spildtid Forende Danske Motorejere (FDM) Clever og Better Place har allerede infrastruktur-netværk, men efterspørgsel er der ikke endnu Løbende i dialog med alternativ drivmiddel aktører Ingen BC for privat men positiv BC for flådeejere (el) Tror på PHEV men høj afgift Manglende hurtigladere er ikke barriere Infoteriaforeningen Antal ladestandere skal stå mål med antal køretøjer Typisk mere trafik og behov ved tank end infoteria Ingen konkrete planer, men har været i dialog med Better Place Alt at vinde, intet at tabe Ikke BC fokus - tjener ikke penge på toilet og vejvisning Er åben for partnerskaber og interesseret i at skabe mere trafik til p- pladser Partnerskabet for brint og brændselsceller (DE) Mål på brintstationer i 2015 Industrien går efter brint Umoden teknologi ingen BC Åbne og har fokus på teknologi-neutralitet Sund og Bælt Nærliggende at placere infrastruktur ved eksisterende tankstationer Ejer kun selv én rasteplads og her har Clever fået tilladelse til ladestander Idéer om prisdifferentiering - ikke nået dertil, og minister styrer priser Vil gerne fremme miljøvenlige køretøjer Interesseret i optimalt trafik flow og så få stop som muligt Social virksomhed med fokus på CSR og grøn omstilling SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 15

17 5.0 Eksisterende praksis og erfaringer med udbud ifh. til alternative drivmidler Vejdirektoratet har i dag udlejet arealer/pladser til to kundegrupper ved motorvejsnettet servicestationer og infoterier. Langs motorvejsnettet findes servicestationer og infoterier således, at det er muligt at få forsyninger med ca. 25 km afstande og få tanket med ca. 50 km afstand. Derudover findes der ca. 50 ubemandede pladser rundt omkring landet. Figur 6: Motorvejsnettets service- og rastanlæg Servicestationer drives typisk af olieselskaber, mens infoterier forpagtes af typisk mindre private virksomheder. Pladserne er erhvervet igennem udbud med en levetid på typisk år. Koncessionshaverne foretager alle anlægsinvesteringer og betaler dels en leje og dels en omsætningsafhængig vederlag til Vejdirektoratet. Efter lejeperioden er slut, kan Vejdirektoratet enten overtage anlæggene eller stille krav om fjernelse af alle installationer og bygninger. Da der ved motorvejen eksisterer et oplevet monopol, er SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 16

18 tankstationer forpligtet til at sælge brændstof til priser, som ikke afviger væsentligt fra den gængse markedspris. Vejdirektoratet har tidligere foretaget udbud indenfor alternative drivmidler. Dette var for batteriskiftestationer og opladning på Kildebjerg på Fyn. Disse udbud blev i stor udstrækning foretaget efter samme model som for almindelige tankstationer. Resultatet af udbuddene blev, at der blev etableret batteriskiftestationer af Better Place, men ingen var interesseret i at foretage investeringer i opladning under de givne forhold. Ifølge brancheforeningen har der været følgende konkrete problemer og barrierer, som har gjort det svært at få aktører til at foretage de planlagte investeringer: 1) Pladser er for lang tid om at komme i udbud eller det opleves de ikke kommer i udbud - Den hidtidige udbudsproces er blevet betragtet som omstændelig og koncessionsreglerne har ifølge interessenterne ikke været helt klare. For eksempel har det været oplevet uklart, hvorvidt tankstationer har eneret på drivmidler eller kun benzin/diesel dvs. om operatører er afhængige af olieselskaber, og hvorvidt f.eks. P-pladser skal erstattes 1:1, hvis de bruges til opladning af elbiler. 2) Omkostninger har været anset som urentable pga.: - Der i de tidligere udbud skulle stilles garanti up-front af koncessionshavere til nedrivning af ladestander/batteriskiftestation (både over og under jorden), hvilket er en meget fordyrende omstændighed, som problematiseres yderligere af operatørens pt. ikke-eksisterende omsætning. - Den årlige leje kan virke meget høj, når der er tale om projekter med stor økonomisk usikkerhed. Derudover er det værd at bemærke, at der på det givne udbud ikke var interesse fra koncessionshaverne af servicestationerne til at deltage i ovennævnte udbud. Baseret på ovennævnte problemer og erfaringer er det vores vurdering, at det vil blive svært at få påbegyndt udrulningen af alternative drivmidler i de tidligere faser ved brug af de eksisterende udbudskriterier mm. SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 17

19 6.0 Status på alternative drivmidler Her er der primært fokuseret på tre alternative drivmidler gas (CNG), brint og el, da det er disse der forventes at skulle implementeres i den danske transport over de kommende år (inden 2020). Det er ganske muligt, at andre alternative drivmidler, f.eks. metanol, vil komme i spil i perioden, og i givet fald er det målet, at de kan implementeres efter samme principper som de tre drivmidler omhandlet i denne analyse og skitse til handlingsplan. Nedenfor er status på de forskellige drivmidler opsummeret. Figur 7: Opsummering af økonomi og planer Figur 8: Opsummering af rækkevidder og optankningstider SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 18

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

UDBUD AF ELLADESTATIONER TJENESTEYDELSES KONCESSION

UDBUD AF ELLADESTATIONER TJENESTEYDELSES KONCESSION UDBUD AF ELLADESTATIONER TJENESTEYDELSES KONCESSION KILDEBJERG NORD & KILDEBJERG SYD 2 TJENESTEYDELSESKONCESSION Operatøren/leverandøren Driver forretningen på kommercielle vilkår. Aflønnes ikke af Vejdirektoratet/ordregiver.

Læs mere

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Gas til tung transport - Udbud infrastruktur Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Disposition Overordnede strategi- hvorfor overhovedet gas i transport? Hønen eller ægget - Energiaftalen

Læs mere

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere

BIOGAS-konference i DGI-byen

BIOGAS-konference i DGI-byen BIOGAS-konference i DGI-byen BUSSEN PÅ GAS Praktik og erfaringer Bud på muligheder for (bio)gas i offentlig bustrafik 16. April 2015 Naturgas - buskontrakter i Danmark Holstebro by Kommunen køber og opfører

Læs mere

Naturgas igen i det gode selskab Ole Albæk Pedersen adm. direktør HMN Gassalg A/S 20-05-2014 1

Naturgas igen i det gode selskab Ole Albæk Pedersen adm. direktør HMN Gassalg A/S 20-05-2014 1 Naturgas igen i det gode selskab Ole Albæk Pedersen adm. direktør HMN Gassalg A/S 20-05-2014 1 Forventet energiforbrug i (vej)transportsektoren Kilde: EA Energianalyse Perspektiver for gas i transportsektoren

Læs mere

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport HTK Going Green Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport Hvordan sikrer vi udrulning af en landsdækkende tankningsinfrastruktur i Danmark? E.ON s første gastanksstationen

Læs mere

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Jens Purup Affald og Genbrug Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 1 Vejen til gasbiler Fortællingen om hvordan vi skifter fra diesel til gas

Læs mere

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder FDT Foreningen af Danske Transport og Logistikcentre

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek 1 Copyright 2014 2012 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus TINV 20/3-14, Odense Johnny Iversen Ellen Holbek Analysens overordnede rammer Formål:

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmaterialet vedrørende etablering, drift, vedligehold og finansiering af el-ladestandere på rastepladser

Til samtlige modtagere af udbudsmaterialet vedrørende etablering, drift, vedligehold og finansiering af el-ladestandere på rastepladser Dato 9. maj 2014 Sagsbehandler Jens Pedersen Mail jp@vd.dk Telefon 7244 3487 Dokument 14/05486-39 Side 1/5 Til samtlige modtagere af udbudsmaterialet vedrørende etablering, drift, vedligehold og finansiering

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 Alternative Drivmidler til Tung Transport KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 FDT Foreningen af Danske Transport-

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Aktiviteter med gas i transport - Forsøgsprojekter - Måleprogram - Gaspartnerskab - TINV-gasnetværk - Flere fyldestationer

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Interessefællesskabet for biogas til transport Udredningsarbejde om muligheder og barrierer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Hensigtserklæring Mellem Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund (Herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne hensigtserklæring skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen)

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen) AKTUELT I REGION NORDJYLLAND V/ UDVALGSFORMAND OTTO KJÆR LARSEN 3 AKTUELLE EMNER I NORDJYLLAND Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse Nyt EU-projekt om

Læs mere

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13. Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.00 TEMA: GAS 1 Deltagere: E.ON: Bent Erik Hawaleska & Derya Topcu. HTK: Arne Scholler

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Introduktion til Brint-og brændselscellebranchens nye strategi

Introduktion til Brint-og brændselscellebranchens nye strategi Introduktion til Brint-og brændselscellebranchens nye strategi Partnerskabet for brint og brændselsceller Axelborg, 23. april 2013 Partnerskabets medlemmer Hvem er vi? Hvor henne? Brændselscelle materialer

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2016 Brintbiler og tankstationer i Danmark Ny brint tankstation i Esbjerg ved OK service station Åbnet juni 2016 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via omstilling af transportsektorens energiforsyning

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via omstilling af transportsektorens energiforsyning 2015/1 BSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Henning Hyllested (EL), Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen

Læs mere

ELBIL-PARTNERSKABSPROJEKT I ØSTJYLLAND OG UDVIDELSE AF DANSK ELBIL ALLIANCES AKTIVITETER MED STØTTE FRA ENERGISTYRELSEN

ELBIL-PARTNERSKABSPROJEKT I ØSTJYLLAND OG UDVIDELSE AF DANSK ELBIL ALLIANCES AKTIVITETER MED STØTTE FRA ENERGISTYRELSEN ELBIL-PARTNERSKABSPROJEKT I ØSTJYLLAND OG UDVIDELSE AF DANSK ELBIL ALLIANCES AKTIVITETER MED STØTTE FRA ENERGISTYRELSEN 12-03-2014 Lærke Flader, Branchechef Agenda Kort om DEA Elbilpartnerskabsprojekt

Læs mere

Strategi for fremme af energieffektive køretøjer

Strategi for fremme af energieffektive køretøjer Strategi for fremme af energieffektive køretøjer 1 Indledning Danmark har en målsætning om i 2050 at være hundrede pct. forsynet med vedvarende energi (VE), herunder i transportsektoren. Mens det for andre

Læs mere

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem www.tinv.dk et nationalt fagligt netværk TINV medfinasieres af 28. august 2014 fra 9-12 v. Aksel Mortensgaard TINV Transportens innovationsnetværk

Læs mere

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Biogas til tunge køretøjer Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Støttede projekter Trafikstyrelsen har støttet: Projekt i Københavns kommune: 4 skraldebiler og en tankstation Det Økologiske

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

18-09-2014. Bilag 1. Initiativer til at fremme e-mobilitet. Sagsnr. 2014-0103147

18-09-2014. Bilag 1. Initiativer til at fremme e-mobilitet. Sagsnr. 2014-0103147 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 1. Initiativer til at fremme e-mobilitet I KBH 2025 Klimaplanen er der opstillet en række klare mål for reduktion af CO 2 i 2025 på de forskellige køretøjstyper: Alle Københavns

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2016 Brintbiler og tankstationer i Danmark Ny brint tankstation i Kolding ved OK service station Marts Side 1 2016 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER OM BARRIERER FOR INTRODUKTION AF ELBILER I DE DANSKE KOMMUNER Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech 6 KARDINAL PUNKTER OMKRING INTRODUKTION AF ELBILER

Læs mere

BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL OG ANDRE TRANSPORTER. Teresa Roca*s Nielsen Skive Kommune

BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL OG ANDRE TRANSPORTER. Teresa Roca*s Nielsen Skive Kommune BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL OG ANDRE TRANSPORTER Teresa Roca*s Nielsen Skive Kommune ENERGIBYEN SKIVE ENERGIBYEN SKIVE er en udviklingsafdeling, der arbejder med erhvervsudvikling inden for klima og energi.

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Rammebetingelser?? Trafikstyrelsens og Energistyrelsens arbejde med gas: - Midler til 3-4 projekter fra en grøn transportpolitik

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde

NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde 03-10-2014 1 DISPOSITION Fra bionaturgas til grøn transport Kort om NGF Nature Energy Kort status CNG i Danmark CNG ring Fyn en vision Tidsplan NGF NATURE ENERGY

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på: Analyse af rammevilkår for udrulning af gas til tung transport

Invitation til at afgive tilbud på: Analyse af rammevilkår for udrulning af gas til tung transport 09.sep 2013 Ref. ULO/LBJ Invitation til at afgive tilbud på: Analyse af rammevilkår for udrulning af gas til tung transport Introduktion og baggrund Det er i Energiaftalen af marts 2012 besluttet at støtte

Læs mere

ESØ v/tommy Falk-Petersen 12. november 2013

ESØ v/tommy Falk-Petersen 12. november 2013 ESØ v/tommy Falk-Petersen 12. november 2013 ESØ 12. november 2013 Transportens Innovationsnetværk 12. november 2013 ESØ satser på fuld omstilling til gasdrevne køretøjer Hvordan starter man processen op

Læs mere

Elbiler i håndværksvirksomheder

Elbiler i håndværksvirksomheder Kvartalsrapport Denne skabelon skal anvendes ved den kvartalsvise rapportering og statusrapportering af projekter om energieffektive transportløsninger. Kvartalsrapporten skal være en kortfattet statusopgørelse

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling Anledningen til at igangsætte arbejdet med en politisk

Læs mere

Brint til transport status Danmark & Udland November 11, 2013 Køretøjsteknologier konference, København. 2003-2013 H2 Logic A/S www.h2logic.

Brint til transport status Danmark & Udland November 11, 2013 Køretøjsteknologier konference, København. 2003-2013 H2 Logic A/S www.h2logic. Brint til transport status Danmark & Udland November 11, 2013 Køretøjsteknologier konference, København About H2 Logic A/S Established 2003 ~38 employees Ownership by four founders (~85%) and board of

Læs mere

Delvejsseminar. 13. Marts 2013. Side 1

Delvejsseminar. 13. Marts 2013. Side 1 Delvejsseminar 13. Marts 2013 Side 1 CLEVER står bag Test-en-elbil CLEVER blev startet oktober 2009 CLEVER er ejet af energiselskaberne SEAS-NVE, SE, NRGi, EnergiMidt og Energi Fyn, og dermed er 2,7 mio.

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 3kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Toyota Mirai brintbil lanceret i Danmark September 2015 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1)

Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1) BEK nr 283 af 27/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. november 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-5822 Senere ændringer

Læs mere

Notat. Indledning. Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet

Notat. Indledning. Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet Notat Dok. ansvarlig: AJE Sekretær: Sagsnr: s2014-348 Doknr: d2015-3245-1.0 09-03-2015 Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet Indledning Under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller. Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014

Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller. Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014 Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014 Partnerskabet for brint og brændselsceller - indsatsområder Integration af aktiviteter Offentliggørelse

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

NATURE ENERGY

NATURE ENERGY NATURE ENERGY 29-05-2017 1 NATURE ENERGY KONCERNEN Nature Energy koncernen er ejet af de fynske kommuner og har ca. 135 ansatte FORRETNINGS- OMRÅDER Distribution af gas på Fyn Salg af og handel med naturgas,

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 3kvt. 2016 Brintbiler og tankstationer i Danmark Brintbiler.dk årsdag på Christiansborg September 2017 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem. Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød

Samarbejdsaftale. Mellem. Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Samarbejdsaftale Mellem Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne hensigtserklæring skal henvise til Kommunen som offentlig myndighed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Søren Boas, PostNord Sid 1 PostNord corporate presentation PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1

Udkast. til. Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1 Udkast til Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1 I medfør af 1 a i lov om havne, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23.

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle. Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller

Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle. Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller Partnerskabet for brint og brændselsceller - indsatsområder Integration

Læs mere

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012 Trafikdage i Aalborg Biogas til tungere transport Henrik Duer, COWI 1 Agenda Formål med biogas til transport Det generelle billede Svenske og tyske erfaringer Konklusioner 2 Formål Hvorfor biogas til transport?

Læs mere

Muligheder på trafikområdet

Muligheder på trafikområdet Muligheder på trafikområdet Henrik Duer COWI 19 November 2007 1 Indhold 1. Forskellige muligheder for energibesparelser 2. Udviklingen 3. Teknologiske muligheder 4. Indpasning i energisystemet 2 Energiforbrug

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Indholdsfortegnelse SUPPLERENDE SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPEUDVALG

Indholdsfortegnelse SUPPLERENDE SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPEUDVALG Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3229 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2013-633 Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 11. marts 2013 SUPPLERENDE SAMLENOTAT

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere