Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet"

Transkript

1 Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet Skitse til handlingsplan version Juni 2013

2 Ordliste AD BC BG CSR CNG CSC Db DKK ENS Energispareforpligtelsen EUR EV Km kwh LNG LPG m 3 NG PHEV TCO TS USD VD Alternative Drivmidler Business Case Biogas Corporate Social Responsibility Komprimeret naturgas (Compressed Natural Gas) Catalyst Strategy Consulting Decibel Danske kroner Energistyrelsen i Danmark Model, hvor energiselskaberne skal realisere energibesparelser hos danske forbrugere både husholdninger og virksomheder. Euro Elbil (Electric Vehicle) Kilometer Kilo Watt timer (kilo Watt hours) Flydende naturgas (Liquefied Natural Gas) Autogas (Liquefied Petroleum Gas) Kubikmeter Naturgas Plug-in hybrid (Plug-In Electric Vehicle) Totalomkostninger (Total Cost of Ownership) Trafikstyrelsen Amerikanske dollars Vejdirektoratet SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 1

3 Indholdsfortegnelse 1.0 BAGGRUND OG PROCES SKITSE TIL HANDLINGSPLAN PRINCIPPER TOFASET UDBUDSPROCES AD-UDBUDSPROCES RAMMEVILKÅR FORVENTET EFFEKT AF HANDLINGSPLAN: AKTIVITETS- OG TIDSPLAN BAGGRUND FOR SKITSE TIL HANDLINGSPLAN INTERESSENT-AFDÆKNING EKSISTERENDE PRAKSIS OG ERFARINGER MED UDBUD IFH. TIL ALTERNATIVE DRIVMIDLER STATUS PÅ ALTERNATIVE DRIVMIDLER SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 2

4 1.0 Baggrund og proces I foråret 2013 blev der fastsat et Kommissorium til den tværministerielle arbejdsgruppe bestående af Energistyrelsen, Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen. Kommissoriets pålydende er: Arbejdsgruppen skal gennemføre en kortlægning og analyse, herunder interessentanalyse af de vilkår, der gælder eller ønskes at gælde for etablering af infrastruktur for alternative drivmidler (AD) ved de danske motorveje og senere øvrige statsveje. Ved alternative drivmidler forstås drivmidler til køretøjer, der anvender mindst et af følgende drivmidler el-, gas- eller brint. Analysen skal omfatte alle relevante økonomiske, juridiske og tekniske aspekter ved etablering af en sådan infrastruktur. Analysen skal, hvor nødvendigt, identificere mulige initiativer, der kan understøtte og fremme en eventuel udbygning af infrastrukturen, samt de reguleringsmæssige, økonomiske og andre aspekter af sådanne initiativer. Arbejdsgruppen afleverer en rapport, der omfatter analyse og anbefalinger, til Transport- og Klima-, Energi- og Bygningsministeren Baseret på ovenstående har arbejdsgruppen faciliteret en proces, der dels afdækker interessenter samt deres behov, og, som med udgangspunkt i dialog med interessenter og opdragsgivere, kommer med en første skitse til en handlingsplan, som er beskrevet i dette dokument. Figur 1: Processen har indebåret indsamling af relevant data som fundament for udarbejdelse af skitsen til handlingsplanen SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 3

5 Igennem forløbet har en bred vifte af interessenter og interesseorganisationer været involveret i interviews og diskussioner, ligesom hovedparten også deltog i en fælles workshop med det formål at diskutere, Hvad skal der til for at fremme alternative drivmidler ved motorvejsnettet?. På den måde har processen sikret en forståelse for, hvordan og hvornår der kan sikres mulighed for tankning af alternative drivmidler ved de danske motorveje. Igennem denne proces er konklusionen, at der er muligheder for at de offentlige aktører kan skabe de rammevilkår og udbud som netop efterspørges af operatørerne og aktørerne. De involverede organisationer er følgende: Brancheorganisation for den danske vejgodstransport (ITD) Dansk Elbil Alliance (DEA) Dansk Energi Gas (DE) (samt HMN Naturgas og Naturgas Fyn som ikke er medlem af foreningen) Dansk Industri (DI Transport) Dansk Transport og Logistik (DTL) Energi- og olieforum (EOF) Fagligt Fælles Forbund (3F) Forende Danske Motorejere (FDM) Infoteria-foreningen Partnerskabet for brint og brændselsceller (DE) Sund og Bælt SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 4

6 2.0 Skitse til handlingsplan For at gøre kommissoriet operationelt er handlingsplanen opdelt i fire kerneaktiviteter som er beskrevet i yderligere detaljer nedenfor: 1. Der etableres en række fælles principper for infrastruktur til alternative drivmidler ved motorvejsnettet 2. Der arbejdes med to udrulningsfaser for hvert alternativ drivmiddel (el, gas og brint) dvs. AD udbud fase 1 baseret på gunstige markedsvilkår og en AD udbud fase 2 på gængse markedsvilkår. 3. Der skabes en åben, effektiv og enkel udbudsproces 4. Der skabes rammevilkår som øger interessen for investeringer. 2.1 Principper 1. Åben og lige adgang til infrastruktur a. Alle skal have mulighed for at tanke på en brugervenlig måde 2. Rimelige vilkår a. Priserne skal være tilpasset de generelle markedspriser på det pågældende drivmiddel 3. Aktørdrevet a. Det er de private aktører der foretager investeringer 2.2 Tofaset udbudsproces For nye teknologier er det meget svært at spå om, hvor hurtigt udrulning af køretøjer med de forskellige drivmidler kommer til at foregå. Ligeledes er der stor usikkerhed, om det er de nuværende teknologier til infrastruktur som er konkurrencedygtige på længere sigt. At sikre investeringer i markeder, hvor der både er stor markedsmæssig og stor teknisk usikkerhed kræver derfor en anden tilgang end, når der laves udbud for servicestationer til fx traditionelle drivmidler. Det anbefales derfor, at der gennemføres såkaldte AD fase 1 udbud for drivmidler med gunstige markedsvilkår. Målet med mindre AD fase 1 udbud i tidlige faser, er at motorvejsnettet supporterer udrulningen af alternative drivmidler med vilkår, der muliggør rentabel drift for private aktører. Det vurderes at være en forudsætning for, at der kommer bud fra operatørerne. Der er desuden behov for at indhente erfaringer med udbuddene, både hos udbyder og byderne. Den anden fase ( AD udbud fase 2 ) træder i kraft, når det vurderes, at markedet for et givent alternativt drivmiddel opnår en andel på over 3-6% af køretøjer i segmentet. Her må det forventes, at det pågældende alternative drivmiddel vil blive en del af det fremtidige drivmiddel udbud, således teknologier samt økonomi vil kunne baseres på relativt stabile SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 5

7 forudsætninger, og således også normale vilkår for udbud af konventionelle servicestationer. Processen omkring et AD fase 2 udbud igangsættes, når ovenstående AD fase 1 udbud er udløbet, og efterspørgslen blandt udbydere bliver tydeligt i markedet. Fase 2 udbuddene foregår efter de samme skabeloner som VD bruger til udbud af servicestationer. Figur 2: 2 faset udbudsmodel 2.3 AD-udbudsproces For at få de bedst mulige bud til AD fase 1 udbuddene er det vigtigt arbejdsgruppen sikrer motivation for bud hos alle relevante aktører, og arbejder for så mange som muligt er interesseret i at byde under reel konkurrence. Før udbudsprocessen går i gang, skal det valideres, at der er en interesse for bud. Dette sikres dels gennem en workshop med interessenter og aktører med det formål at udvælge de første lokationer for et AD fase 1 udbud. Derudover har VD en åben dør politik, hvor interesseorganisationer og andre grupper af aktører indbydes til at diskutere behov for ny infrastruktur med VD, ligesom VD vil monitorere udviklingen på de pågældende markeder i tæt samarbejde med ENS og TS. Derudover anbefales det, at der afholdes fælles informationsmøder omkring udbudsprocesserne faciliteret af arbejdsgruppen. Formålet er at sikre en bredere forståelse for mulighederne i at investere i infrastrukturen. Her præsenteres eksempler fra andre lande, forventninger til udviklingen i Danmark og mulighed for at investere i forskellige projekter. SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 6

8 Det anbefales, at det første udbud laves for el, idet dette marked dels har den største udrulning for nuværende og har størst interesse fra interessenter i infrastruktur langs motorvejsnettet. AD fase 1: EL udbud Der vil maksimalt blive udbudt et AD fase 1 udbud for el per servicestation/infoteria/rasteplads. AD fase 1 udbuddets omfang vil være gældende for 2-3 opladningspladser til el per servicestation/infoteria/rasteplads AD fase 1 udbud for el forventes igangsat i 2013 Figur 3: eksempel på hvor el infrastruktur kunne have interesse AD fase 1: Gas udbud Der afholdes i 2015 en workshop med interessenter for at afdække behovet for AD fase 1 udbud på gas. Derefter vil der blive udbudt AD fase 1 udbud for gas på enten samtlige eller udvalgte servicestationer AD fase 1 udbuddets omfang vil være gældende for 1 gas tank stander per servicestation Udbuddet forventes igangsat ca AD fase 1: Brint udbud Der afholdes i 2015/16 en workshop med interessenter for at afdække behovet for AD fase 1 udbud på brint. Derefter vil der blive udbudt AD fase 1 udbud for brint på enten samtlige eller udvalgte servicestationer AD fase 1 udbuddets omfang vil være gældende for 1 brint tank stander per servicestation Udbuddet forventes igangsat tidligst 2015 AD fase 1 udbud: Generelle punkter Udbuddet vil være et offentligt EU-udbud, hvor alle vil få mulighed for at byde ind. Koncessionen er gældende 10 år. Koncessionen kan opsiges fra koncessionshaver side efter 5 år med og kan opsiges med fastsat varsel. Der gives eksklusivitet på den givne servicestation/infoteria i koncessionsperioden. Udgifter til installationer, kabelføringer mm. påhviler koncessionshaver. I perioden kan der gives tilladelse til investeringer i ekstra kapacitet, hvis udnyttelsesgraden overstiger ca. 50 % i dagtimerne fra kl Vilkår for ekstra kapacitet forhandles mellem VD og koncessionshaver. Efter koncessionsperiodens ophør vil koncessionen blive udbudt igen. SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 7

9 Investeringer til udvidelse af kapacitet udover den initiale kapacitet i lejeperiode herunder også tilslutningsafgifter afskrives over en 10 årig periode. I tilfælde af koncessionshaver ikke vinder det efterfølgende udbud refunderes koncessionshaveren det beløb der ikke er afskrevet. Tankpladserne placeres på Vejdirektoratets arealer så tæt på servicestationen som muligt. Det er Vejdirektoratets opgave at vurdere nye servicestationer og infoteriers egnethed til alternative drivmidler således, at der foretages en fornuftig fremtidssikring af udrulningsscenarier i forhold til motorvejnettets udbygning samt f.eks., nærhed til gas- og elnettet, tilstrækkelig el-kapacitet lokalt, og det er muligt at lave handicapvenlige løsninger. Tildelings-kriterier AD udbudsprojekterne foreslås evalueret efter følgende kriterier: Pris på drivmidlet. Prissætningen angives ifh. til den gennemsnitlige elpris jf. elpristavlen.dk. Endvidere forventes det, at byderne tilbyder VD et tilskud per enhed solgt brændstof efter år 5 med det formål at dække en fornuftig husleje, og præmiere risikovilligheden blandt potentielle brændstofudbydere. I tilfælde af to eller færre tilbud fastsættes en øvre grænse for elprisen til brændstof. Det forventes, at alle relevante pladser (infoterier, serviceanlæg og rastepladser) udbydes inden 2015 for el og inden 2017/18 for brint og gas. De generelle krav ved udbud vil være: Overholdelse af gældende standarder for sikkerhed. Der stilles krav om bagudrettet interoperabilitet. For el betyder det de nuværende tre mest benyttede standard stik dvs. CHAdeMO, Type 2 combo-stik og Type 2 (22 kw AC). Ligeledes skal nye standarder implementeres indenfor 6 måneder fra ikrafttrædelse. Der stilles krav om påfyldning af drivmiddel skal kunne foregå effektivt. Det betyder for el, at der stilles krav om minimum 20 kw opladning, hvilket i dag vurderes at være et bedst acceptabelt minimum. Koncessionshaver forpligtes til at sikre tankstandernes funktionalitet. Fejlrettelse af evt. fejl skal være påbegyndt indenfor 24 timer, efter at fejlen er kommet til koncessionshavers kendskab Brugervenlighed er et krav og vurderes ifh. til, hvor nemt er det at komme til standeren, tilslutte og betale med det formål at sikre, at det skal være nemt for alle at påfylde drivmiddel. Koncessionshaver er forpligtet til løbende rapportering omkring udnyttelse af de alternative drivmidlers infrastruktur til ENS/VD med det formål at sikre SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 8

10 forståelse af belægningen og hermed input til planlægning af yderligere udbud. Endvidere kan det tjene som en ekstra indikator på den generelle status for industrien, og bruges ifh. til monitorering og publicering af de alternative drivmidlers udrulning i Danmark. Monitorering kunne indbefatte månedlig eller kvartalsvis rapportering af fx antal biler per time, gennemsnit tankningstid, gennemsnit energi per tankning mm. I forbindelse med AD fase 1 udbud af el overvejes det endvidere, at der på 1-2 servicestationer laves et udbud, der også omfatter levering af el til kølecontainere, således det kan testes, hvorvidt de to markeder kan slås sammen til et marked. Der igangsættes en mindre analyse af potentialet for elbaseret drift af kølecontainere ved parkering samt hvorvidt en sådan omlægning vil kunne kan inkluderes i energiselskabernes energispare indsats. 2.4 Rammevilkår For at imødekomme behovet fra de private aktører anbefales det, at følgende rammevilkår/incitamenter bliver gjort gældende for udbuddene: 1. Koncessionshaver betaler ingen husleje de første 5 år, herefter en fair husleje primært drevet af omsætning. Størrelsen af huslejen indgår som en parameter i bedømmelsen af de givne tilbud. 2. Koncessionshaver betaler ingen brændstofafgift/omsætningsafgift til VD de første 5 år, raten herefter indgår som en konkurrenceparameter i udbuddet jvf. huslejen. 3. Der kræves ingen garantier mod genetablering af påfyldningspladser tilbage til oprindeligt forhold. 4. Der kræves ikke etablering af ekstra p-pladser. 5. Vejdirektoratet stiller de(n) nødvendige plads(er) til rådighed. 6. Vejdirektoratet opstiller skiltning med piktogram ved motorvejen. Ligeledes sørges for behørig skiltning (uden firmanavn) på servicestationen og infoteriet, i det omfang det måtte være nødvendigt, for at kunden kan finde frem til tankstationen for det alternative drivmiddel. 7. Det undersøges af ENS, hvorvidt infrastruktur til alternative drivmidler kan inkluderes i energiselskabernes energispare indsats. 8. Partnerskaber kan søge midler fra infrastrukturpuljen til alternative drivmidler (ENS) omkring investeringer i perioden SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 9

11 2.5 Forventet effekt af handlingsplan: Med de beskrevne rammevilkår lever handlingsplanen op til de ønsker, der er fra interesseorganisationernes side og modsvarer den økonomiske og tekniske usikre situation for de alternative drivmidler. Ligeledes sikrer den, at de ønskede servicestationer og infoterier kommer i udbud, når der er en klar efterspørgsel fra markedet. Endelig er der regler, som sikrer konkurrencedygtige priser og en god adgang for alle, således udrulning kan blive en hjælp til alle ejere af køretøjer med alternative drivmidler og ikke kun et fåtal deraf. Vores forventning er således at kombinationen af: Den kontinuerlige dialog med interesseorganisationer omkring hvilke servicestationer og infoterier der skal i udbud og hvornår Faseopdelt udbudsproces med attraktive vilkår for leverandører af brændstof i AD udbudsfasen Krav om åbenhed og brugervenlighed Disse vilkår vil medføre flere virksomheder, med interesse i infrastruktur til alternative drivmidler, vil deltage aktivt i udrulning af de alternative drivmidler ved motorvejsnettet de kommende år, således motorvejsnettet ikke bliver barrieren for nogle af de alternative drivmidler. Omfanget af AD fase1 projekterne forventes at være af en størrelse, så det ikke vil få nogen nævneværdig indflydelse på, hverken den generelle drift af servicestationer og infoterier eller på VD s indtægter fra disse. Resultatet vil forventeligt blive synligt for primært elbiler indenfor måneder. For gas vedkommende afhænger udrulningstidspunkt og hastighed primært af rammevilkårene, og hvordan de initiale projekter udvikler sig. For brints vedkommende er det den generelle teknologiudvikling og pilotprojekternes succes, der bliver nøglen til at forstå, hvornår udrulningen kommer til at starte. Figur 4: Illustration af et muligt udrulningsmønster frem mod 2020 SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 10

12 3.0 Aktivitets- og tidsplan Forslag til tidsplan for udbud: 2013: 1. Efterår 2013 Informationsdag/workshop for interesserede i elbilsinfrastruktur-ad udbud (infrastruktur-leverandører præsenterer mulige løsninger, internationale erfaringer fra Hollands udrulning deles mm.) 2. Efterår 2013 afholdes endvidere workshop med interessenter omkring afklaring af interessen for AD fase 1 udbud for el 3. Ultimo 2013 AD fase 1 udbud for elbilsinfrastruktur på alle eller udvalgte servicestationer og infoterier samt evt. enkelte ubemandede anlæg Første halvår: Implementering af infrastruktur til el AD fase 1 2. Andet halvår: Evaluering af infrastruktur til el med efterfølgende udarbejdelse af plan for AD udbudsrunde 2 (pladser uden interesse i runde 1) 3. Andet halvår: monitoring af interessen for AD fase 1 udbud for hhv. gas og brint igennem bilaterale møder med interessenter mm Workshops med interessenter for hhv gas og brint omkring hvilke pladser hvor der er interesse for AD fase 1 udbud for hhv. gas og brint. 2. Forventet AD -udbudsrunde 1 for gasinfrastruktur med efterfølgende implementering Forventet AD -udbudsrunde 1 for brintinfrastruktur med efterfølgende implementering. Timingen af udbud og udvælgelsen af i hvilken rækkefølge de enkelte pladser skal udbydes, sker i dialog mellem Vejdirektoratet og de relevante interesseorganisationer, der varetager de potentielle private investorers interesser. Handlingsplanen rummer en række muligheder for en række PR-mæssige aktiviteter der kan fremme synligheden af de alternative drivmidler, og hjælpe til med at skabe interesse for udbuddene hos en bred skare af interessenter. De vigtigste er: - Offentliggørelse af endelig handlingsplan sommer/efterår Offentliggørelse af første udbud efterår Kommunikation omkring vundne udbud vinter 2013/forår SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 11

13 Baggrund for skitse til handlingsplan SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 12

14 4.0 Interessent-afdækning På tværs af interesseorganisationer opleves stor åbenhed overfor investeringer og implementering af infrastruktur til alternative drivmidler langs motorvejsnettet. Det er for alle ikke nødvendigvis den primære fokus på kort sigt, men alle ytrer sig positivt overfor mulighederne. En opsummering af interesseorganisationernes input til processen er: EL 1. For elbiler er den manglende infrastruktur ved motorvejene ikke den største barriere for salg af elbiler, men der er stor fokus på at etablere denne infrastruktur blandt virksomhederne i branchen, da det vurderes at være et vigtigt element for brugervenligheden og brugen af elbiler. 2. Igennem processen har det været diskuteret, hvilke rammevilkår kunne påvirke deres olieselskaberne mest og det står klart, at det primære ønske er en decideret offentlig sponsorering af infrastrukturen. En sammenkobling med el til kølecontainere og inkludering af denne samt infrastrukturen i energispareforpligtelsen kunne også påvirke deres interesse positivt. 3. I relation til EL er der tilkendegivelse om interesse blandt eksisterende operatører, hvis de tidligere opfattede barrierer kan fjernes. I brancheforeningen Dansk Elbil Alliance var opfattelsen, at det ville være mest interessant, hvis udbuddet skete over en periode på 2-3 år frem for alle på én gang. Der er også fra brancheforeningens side indikeret 10 specifikke områder, hvor de ser det største initiale behov for infrastrukturen. 4. En række elselskaber er muligvis interesseret i udvalgte udbud. Interessen for deltagelse i udbud vil øges, hvis standerne kan indgå i energispareforpligtelserne, da dette har stor fokus i dette specifikke segment. Figur 5: Mulige motivationsfremmende virkemidler til el ift. udvalgte brancheforeninger SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 13

15 Tabel 1: Interesseorganisationernes feedback GAS 1. Rammevilkår for gas er usikre hvilket også betyder, at planerne for udrulning er usikre og den primære holdning for nuværende er, at de eksisterende rammevilkår ikke vil danne baggrund for stor vækst i CNG til transport. 2. I Dansk Energis brancheforening for Gas er den primære fokus på gas til tung transport. Andre markedsspillere HMN og Naturgas Fyn arbejder med at udrulle gas-infrastruktur til lette køretøjer herunder potentielt også på motorvejene. Planerne er dog ikke så konkrete, at der kan sættes et specifikt tidspunkt på, hvornår der er interesse for at investere i de første standere ved motorvejene. 3. I branchen afventes der for tiden det under infrastrukturpuljen igangsatte analysepartnerskab og udredningsarbejde for gas til transport, da de fremtidige vilkår og generelle planer for gas er et vigtigt fundament for de videre planer for gas til transport. BRINT 1. I relation til brint er de vigtigste holdninger, at Partnerskabet for brint og brændselsceller i starten ikke har fokus på etablering af brintstationer langs motorvejsnettet. 2. Partnerskabets vurdering er, at det har været uproblematisk at etablere den første brint-station i forlængelse af en eksisterende tankstation. Dette skyldes bl.a. brintbilens længere rækkevidde sammenlignet med elbilen, som muliggør etablering af brint-stationer på tankstationer, som ligger længere væk fra motorvejsnettet med bedre pladsforhold ifh. til etablering. ANDRE 1. Andre interesseorganisationer såsom fagforeninger og arbejdsgiverforeninger er generelt positive overfor udrulningen af alternative drivmidler til tunge køretøjer mm. Deres fokus er dels, at sikre at de alternative drivmidler også medvirker til et bedre arbejdsmiljø og mere effektive arbejdsprocesser. 2. Ligeledes er der udtalt behov for at løsninger til el-opladning tænkes i sammenhæng med løsninger til levering af strøm til kølecontainere, som vurderes at kunne have positive miljømæssige og økonomiske fordele. 3. Olieselskaberne så generelt gerne at udbuddene ikke var for lange (gerne 10 år eller mindre) da det er cirka det tidspunkt hvorpå de eksisterende aftaler udløber. I tabellen nedenfor er en række yderligere kommentarerer fra de enkelte interessenter illustreret. Markedsmuligheder Planer Business case (BC) Åbenhed SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 14

16 Markedsmuligheder Planer Business case (BC) Åbenhed Brancheorganisati on for den danske vejgodstransport (ITD) Tror meget på Dual Fuel (LNG/diesel) på sigt pga. positive testresultater fra Sverige Regional vs. international transport LNG i havneterminaler kan katalysere udviklingen Dual Fuel (LNG/diesel) kræver stort volumen (m3) for positiv BC Interesse og velvillighed Vil gerne være med til at starte projekter op Dansk Elbil Alliance (DE) Operatører er villige til at finansiere infrastruktur langs motorvejsnettet Planer om udrulning, men udbudsform, koncessionsregler, økonomi og skiltning bremser proces Mange fordyrende omstændigheder (erstatnings p-plads, reetablering og leje) Meget åben overfor samarbejde med tankstationer og infoterier Dansk Energi Gas (DE) + HMN Naturgas og Naturgas Fyn Gasselskaber er villige til at finansiere infrastruktur, men fokuserer mest på offentlige flådeejere (busser, renovation) Det vurderes, at fyldestationer vil kunne dække motorvejsbehov i starten Vil starte med tung transport, men ikke med aller tungeste (LNG) Kbh. kommune i gang med gas til renovationskøretøjer Forlænget udbud op til 8 år (Fredericia) giver mulighed for TCO til at slå igennem BC på tung transport med nuværende markedsvilkår Åbne overfor partnerskaber Ikke interesseret i midler til infrastruktur kanaliser i stedet til vognmændene pga. øget CAPEX på gaskøretøj Dansk Industri (DI Transport) Helt naturligt at energileverandørerne finansierer og opsætter infrastruktur - suppleret af midler fra offentlige myndigheder Involveret i en række nationale og EU projekter bl.a. vedr. grøn distribution og tværnational kørsel Planer om flere hands on erfaringer Kan ikke påføre erhvervslivet økonomiske byrder Optaget af at bidrage til den grønne omstilling Ser frem til regeringens bruttovirkemiddelkatalog Dansk Transport og Logistik (DTL) Motorvejsnet er rygrad, også for lokal tung transport 250 truckanlæg (offentlige) hvor man kunne tilbyde gas Har oplagte kandidater til ENS-finansierede pilotprojekter i 2014 og 2015 (gas) Benhård fokus på økonomi og tilgængelighed af optankning Vil helst køre på diesel Afventende Energi- og olieforum (EOF) Fokuser på H - tankstationer er hvor trafikken er Et par ladestandere pr. Tank Kender ikke medlemmers konkrete planer Ingen BC på hverken gas (tung) eller el OK BC for prof. flåder (el) Åbne overfor at få prøvet nye teknologier Fagligt Fælles Forbund (3F) Interesseret i F-gas til den tunge transport mister ikke tonnage Transportcentre, containerterminaler og kryds mellem motorveje Ingen planer afventende særligt i krisetider som nu Ejer ikke lastbiler, kører dem derfor er BC mht. infrastruktur og køretøjer ikke fokus Åbne - hvis infrastruktur ikke gør, at lastbiler skal køre omveje Stort fokus på at minimere spildtid Forende Danske Motorejere (FDM) Clever og Better Place har allerede infrastruktur-netværk, men efterspørgsel er der ikke endnu Løbende i dialog med alternativ drivmiddel aktører Ingen BC for privat men positiv BC for flådeejere (el) Tror på PHEV men høj afgift Manglende hurtigladere er ikke barriere Infoteriaforeningen Antal ladestandere skal stå mål med antal køretøjer Typisk mere trafik og behov ved tank end infoteria Ingen konkrete planer, men har været i dialog med Better Place Alt at vinde, intet at tabe Ikke BC fokus - tjener ikke penge på toilet og vejvisning Er åben for partnerskaber og interesseret i at skabe mere trafik til p- pladser Partnerskabet for brint og brændselsceller (DE) Mål på brintstationer i 2015 Industrien går efter brint Umoden teknologi ingen BC Åbne og har fokus på teknologi-neutralitet Sund og Bælt Nærliggende at placere infrastruktur ved eksisterende tankstationer Ejer kun selv én rasteplads og her har Clever fået tilladelse til ladestander Idéer om prisdifferentiering - ikke nået dertil, og minister styrer priser Vil gerne fremme miljøvenlige køretøjer Interesseret i optimalt trafik flow og så få stop som muligt Social virksomhed med fokus på CSR og grøn omstilling SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 15

17 5.0 Eksisterende praksis og erfaringer med udbud ifh. til alternative drivmidler Vejdirektoratet har i dag udlejet arealer/pladser til to kundegrupper ved motorvejsnettet servicestationer og infoterier. Langs motorvejsnettet findes servicestationer og infoterier således, at det er muligt at få forsyninger med ca. 25 km afstande og få tanket med ca. 50 km afstand. Derudover findes der ca. 50 ubemandede pladser rundt omkring landet. Figur 6: Motorvejsnettets service- og rastanlæg Servicestationer drives typisk af olieselskaber, mens infoterier forpagtes af typisk mindre private virksomheder. Pladserne er erhvervet igennem udbud med en levetid på typisk år. Koncessionshaverne foretager alle anlægsinvesteringer og betaler dels en leje og dels en omsætningsafhængig vederlag til Vejdirektoratet. Efter lejeperioden er slut, kan Vejdirektoratet enten overtage anlæggene eller stille krav om fjernelse af alle installationer og bygninger. Da der ved motorvejen eksisterer et oplevet monopol, er SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 16

18 tankstationer forpligtet til at sælge brændstof til priser, som ikke afviger væsentligt fra den gængse markedspris. Vejdirektoratet har tidligere foretaget udbud indenfor alternative drivmidler. Dette var for batteriskiftestationer og opladning på Kildebjerg på Fyn. Disse udbud blev i stor udstrækning foretaget efter samme model som for almindelige tankstationer. Resultatet af udbuddene blev, at der blev etableret batteriskiftestationer af Better Place, men ingen var interesseret i at foretage investeringer i opladning under de givne forhold. Ifølge brancheforeningen har der været følgende konkrete problemer og barrierer, som har gjort det svært at få aktører til at foretage de planlagte investeringer: 1) Pladser er for lang tid om at komme i udbud eller det opleves de ikke kommer i udbud - Den hidtidige udbudsproces er blevet betragtet som omstændelig og koncessionsreglerne har ifølge interessenterne ikke været helt klare. For eksempel har det været oplevet uklart, hvorvidt tankstationer har eneret på drivmidler eller kun benzin/diesel dvs. om operatører er afhængige af olieselskaber, og hvorvidt f.eks. P-pladser skal erstattes 1:1, hvis de bruges til opladning af elbiler. 2) Omkostninger har været anset som urentable pga.: - Der i de tidligere udbud skulle stilles garanti up-front af koncessionshavere til nedrivning af ladestander/batteriskiftestation (både over og under jorden), hvilket er en meget fordyrende omstændighed, som problematiseres yderligere af operatørens pt. ikke-eksisterende omsætning. - Den årlige leje kan virke meget høj, når der er tale om projekter med stor økonomisk usikkerhed. Derudover er det værd at bemærke, at der på det givne udbud ikke var interesse fra koncessionshaverne af servicestationerne til at deltage i ovennævnte udbud. Baseret på ovennævnte problemer og erfaringer er det vores vurdering, at det vil blive svært at få påbegyndt udrulningen af alternative drivmidler i de tidligere faser ved brug af de eksisterende udbudskriterier mm. SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 17

19 6.0 Status på alternative drivmidler Her er der primært fokuseret på tre alternative drivmidler gas (CNG), brint og el, da det er disse der forventes at skulle implementeres i den danske transport over de kommende år (inden 2020). Det er ganske muligt, at andre alternative drivmidler, f.eks. metanol, vil komme i spil i perioden, og i givet fald er det målet, at de kan implementeres efter samme principper som de tre drivmidler omhandlet i denne analyse og skitse til handlingsplan. Nedenfor er status på de forskellige drivmidler opsummeret. Figur 7: Opsummering af økonomi og planer Figur 8: Opsummering af rækkevidder og optankningstider SKITSE TIL HANDLINGSPLAN FOR ALTERNATIVE DRIVMIDLER VED MOTORVEJSNET 18

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

UDBUD AF ELLADESTATIONER TJENESTEYDELSES KONCESSION

UDBUD AF ELLADESTATIONER TJENESTEYDELSES KONCESSION UDBUD AF ELLADESTATIONER TJENESTEYDELSES KONCESSION KILDEBJERG NORD & KILDEBJERG SYD 2 TJENESTEYDELSESKONCESSION Operatøren/leverandøren Driver forretningen på kommercielle vilkår. Aflønnes ikke af Vejdirektoratet/ordregiver.

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Aktiviteter med gas i transport - Forsøgsprojekter - Måleprogram - Gaspartnerskab - TINV-gasnetværk - Flere fyldestationer

Læs mere

BIOGAS-konference i DGI-byen

BIOGAS-konference i DGI-byen BIOGAS-konference i DGI-byen BUSSEN PÅ GAS Praktik og erfaringer Bud på muligheder for (bio)gas i offentlig bustrafik 16. April 2015 Naturgas - buskontrakter i Danmark Holstebro by Kommunen køber og opfører

Læs mere

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13. Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.00 TEMA: GAS 1 Deltagere: E.ON: Bent Erik Hawaleska & Derya Topcu. HTK: Arne Scholler

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Rammebetingelser?? Trafikstyrelsens og Energistyrelsens arbejde med gas: - Midler til 3-4 projekter fra en grøn transportpolitik

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 28.08.2012 Lærke Flader, Branchechef, Dansk Elbil Alliance Agenda Status hvad har vi og hvad sker

Læs mere

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Hensigtserklæring Mellem Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund (Herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne hensigtserklæring skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg.

Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Susanne Jervelund Anders Johan Møller-Lund Mellemgade 15 5600 Faaborg 12/8 2015 Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg. Clever

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem www.tinv.dk et nationalt fagligt netværk TINV medfinasieres af 28. august 2014 fra 9-12 v. Aksel Mortensgaard TINV Transportens innovationsnetværk

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ansøgning omkring opstilling af ladestandere til elbiler på kommunale arealer i Ringsted Kommune

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 3kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Toyota Mirai brintbil lanceret i Danmark September 2015 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018

Læs mere

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Road Map 2 1998-2000 2000-2004 2005-2008 2009-2011 Jan 2013 start of Mass Production Hyundai begins to develop FCEV technology 1 st generation FCEV s: SM Santa Fe 350

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER OM BARRIERER FOR INTRODUKTION AF ELBILER I DE DANSKE KOMMUNER Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech 6 KARDINAL PUNKTER OMKRING INTRODUKTION AF ELBILER

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark

Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Overblik over analysens resultater og anbefalinger Deloitte Business Consulting A/S 28. april 2011 Vurdering af udbuddet

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 06-09-2011 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Agenda Skal Danmark være foregangsland eller udkantsland? Er der

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Gas i transportsektoren

Gas i transportsektoren Gas i transportsektoren Gas i transportsektoren - Energistyrelsens strategiske partnerskab - TINV gasnetværk - Pulje til energieffektive transportløsninger. - Nye fyldestationer og flere køretøjer. - Søfarten

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen Ladeinfrastruktur til elbiler i Øresundsregionen Vision, potentiale og anbefalinger Udarbejdet af Tetraplan for Region Hovedstaden Marts O anbefalinger Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf

G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf brugt hybrid? Brugttest af Opel Ampera Omig og min elbil G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf Ikon på el opladning: Hvem er Billigst? +KIA Soul EV BMW i3 REx Nissan e-nv200 KBH.-Aarhus i ZOE Rasmus Helveg Petersen

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Hydrogen for transport

Hydrogen for transport Hydrogen for transport April 2011, Jacob Krogsgaard, Managing director, H2 Logic A/S H2 98 D LPG About H2 Logic A/S Established 2003 35 employees + 4 PhD students Annual growth & accumulated positive profit

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Norddjurs Kommune. Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009

CORPORATE FINANCE. Norddjurs Kommune. Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009 CORPORATE FINANCE Norddjurs Kommune Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009 Vigtig information Norddjurs Kommune ("NK") har bedt KPMG's Corporate Finance ("KCF") om at bistå som finansiel rådgiver

Læs mere

Input til Handlingsplan Prisfleksibelt elforbrug. Gruppe 1

Input til Handlingsplan Prisfleksibelt elforbrug. Gruppe 1 Input til Handlingsplan Gruppe 1 Idé: Gruppe 1 Hvad er ideen? Ideen er at få indført styring og information om energiforbruget i bygninger. (bolig, handel/service er fokus med dette initiativ) Styring

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. november 2014 14/14216 JP/BT UDBUDSBETINGELSER for Udbud af tjenesteydelseskoncession etablering, drift, vedligehold og finansiering af el-ladestandere på rastepladser

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

Grøn omstilling af den kollektive bustrafik

Grøn omstilling af den kollektive bustrafik Grøn omstilling af den kollektive bustrafik TJØF Transportøkonomisk Forening Kollektiv Trafik Konference 2013 Chefkonsulent Niels-Anders Nielsen Center for biler og grøn Transport Priser Udviklingen i

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere