1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3"

Transkript

1 20

2 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER I VIBORG KOMMUNE... 7 Definition... 7 Antal ældre- og plejeboliger... 7 Dækningsgrader for ældre- og plejeboliger... 9 Gennemsnitalderen for beboerne i plejeboligerne Ventelister KAPACITETSANALYSE HVOR MANGE BOLIGER ER DER BEHOV FOR I FREMTIDEN? Forudsætninger m.v Fremtidigt behov for ældreboliger Fremtidigt behov for plejeboliger SAMMENFATNING BILAG 1 UDVIKLINGEN I GENNEMSNITLIG LEVEALDER OG ÆLDRES FUNKTIONSEVNE BILAG 2 - UDBYGNINGSMULIGHEDER PÅ DE EKSISTERENDE PLEJECENTRE... 17

3 1. Baggrund og formål Den kommunale organisation og ledelsesstruktur Tabel 1 Plejecentre fordelt på ældredistrikter Distrikter Plejecenter

4

5 2. Udviklingen i antallet af ældre i Viborg Kommune Den generelle udvikling De årige - faktiske tal og prognose Antal personer De 80-årige og derover - faktiske tal og prognose Antal personer

6 Udviklingen fordelt på ældredistrikter Tabel 2 Den forventede udvikling i antallet af ældre i Viborg Kommune fordelt på ældredistrikter År Ændring Ældredistrikter Aldersgrupper Antal Pct.

7 3. Ældre- og plejeboliger i Viborg Kommune Definition Antal ældre- og plejeboliger Tabel 3 - Ældre- og plejeboliger i Viborg Kommune fordelt på ældredistrikter Ældre- og plejeboliger i Plejeboliger Ældreboliger alt Ældredistrikter Sundhed & Omsorg

8 Kort over ældre- og plejeboliger i Viborg Kommune Møldrup-Ørum Stoholm-Løgstrup Vesterparken Sønderly Houlkær Midtbyen Sønderland Bjerringbro Karup

9 Dækningsgrader for ældre- og plejeboliger Dækningsgrader i Viborg Kommune Tabel 4 - Dækningsgrader ældreboliger (ældreboliger pr. 70-årig +) Distrikter 70-årige + Pct. Tabel 5 - Dækningsgrader plejeboliger (plejeboliger pr. 80-årig) Ældredistrikter 80-årige + Pct.

10 Dækningsgrader i sammenlignelige kommuner Tabel 6 Dækningsgrader for ældre- og plejeboliger i sammenlignelige kommune Ældreboliger (pr årige og derover) Plejeboliger (pr årige og derover) Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal og egne beregninger. *)Dækningsgraden i Viborg Kommune er eksklusiv friplejehjemspladser. Inklusiv friplejehjemspladser er dækningsgraden på ca. 19,0 i Viborg Kommune. Gennemsnitalderen for beboerne i plejeboligerne

11 Tabel 7 - Gennemsnitsalderen i plejeboligerne i Viborg Kommune Plejecenter Gennemsnitsalder Samlet 81,9 Ventelister

12 Tabel 8 - Antal personer på boliglister fordelt efter ældredistrikter pr. 1. januar 2012 Ældreboliger Plejeboliger Personer på boliglister i alt 4. Kapacitetsanalyse hvor mange boliger er der behov for i fremtiden? Forudsætninger m.v. 1

13 Fremtidigt behov for ældreboliger Tabel 9 - Forventet behov for ældreboliger i Viborg Kommune frem mod år 2026 Forventet behov Ældredistrikter Dækningsgrad Antal boliger Ekstra Viborg Kommune 6, Fremtidigt behov for plejeboliger Tabel 10 - Forventet behov for plejeboliger i Viborg Kommune frem mod år 2026 Forventet behov Ældredistrikter Dækningsgrad Antal boliger Ekstra Viborg Kommune 16, Sammenfatning

14

15 Bilag 1 Udviklingen i gennemsnitlig levealder og ældres funktionsevne Stigende levealder Middellevealder i Danmark År Hvor lang tid er man selvhjulpen? A. B.

16 C. Figur Scenarier for periode med nedsat funktionsevne i fremtiden I dag: A Tre scenarier for fremtiden: B C Levetid Konsekvens for fremskrivning af behov for ældre- og plejeboliger? 3 Jf. blandt andet Platz, Merete (2006), Ældres Helbred og velbefindende flere gode leveår?, Videnscenter på Ældreområdet.

17 Bilag 2: Udbygningsmuligheder på de eksisterende plejecentre Det antages i analysen, at behovet for plejeboliger vil være stigende de kommende år. Fremskrivningen for plejeboliger viser, at der vil være et behov på i alt 279 boliger frem mod Hvis antagelsen er korrekt, vil behovet for plejeboliger i perioden stige fra 638 i dag til 917 i 2026 svarende til en tilvækst på i alt 43 %. I dag er der 17 kommunale plejecentre i Viborg Kommune og heraf har 7 plejecentre færre end 30 boliger og 4 plejecentre har færre end 20 boliger, hvilket påvirker økonomien på det enkelte plejecenter. Hensynet til en effektiv driftsøkonomi peger på, at der i fremtiden skal etableres, udbygges og sammenlægges flere plejecentre med henblik på et større antal boliger i det enkelte center, eftersom flere af de eksisterende plejecentre i forhold til deres størrelse har svært ved at leve op til en effektiv driftsøkonomi. Udbygningen af antallet af plejeboliger i Viborg Kommune kan ske på flere forskellige måder som også nævnt i analysen: Etablering af nye plejecentre (på investeringsoversigten for har Byrådet afsat penge til etablering af et nyt plejecenter til 70 boliger) Udbygning-/ ombygning af eksisterende plejecentre Private initiativer/boligselskaber (Oldekoller, andre boformer mv.) Inddragelse af centernære ældreboliger i plejecentrene Samling af specialiserede pladser Etc. Nedenstående er ikke en fyldestgørende oversigt over alle de muligheder der foreligger for det enkelte center, hvilket vil kræve en meget mere deltaljeret gennemgang af det enkelte center. Oversigten skal betragtes som et overbliksbillede over mulige scenarie-/er for det enkelte center og give et billede af, hvor der eventuelt er muligt at udbygge på sigt, hvis behovet viser sig. Afdelingen Ejendomme & Energi har gennemgået de enkelte scenarier og kommet med deres bemærkninger, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1: Udbygningsmuligheder for hvert plejecenter Plejecenter Vurdering af udbygningsmuligheder Birkegården (Stoholm) Består i dag af 20 levebo og 10 midlertidige/genoptrænings- plejeboliger, i alt 30 boliger. Der vil være mulighed for at udvide centret med ca. 10 boliger i form af at bygge ved den ene af de to parkeringspladser evt. vil der også kunne bygges en etage mere på. Endvidere kan 22 centernære ældreboliger integreres i centret. Birkegården ligger centralt midt i Stoholm by. De to parkeringspladser ligger uden for området udlagt til institution i lokalplan nr. 3D tidligere Fjends Kommune, og kan således ikke inddrages uden at der skal laves ny lokalplan. Mht. at bygge yderligere en etage på vurderes dette, at være en temmelig dyr løsning. Det er mere oplagt at integrere de 22 ældreboliger, som ligger lige ved siden af centeret. endeligt er det muligt, at udbygge på grunden syd for centeret, hvis denne erhverves fra den nuværende ejer, eftersom denne grund er omfattet af ovennævnte lokalplan.

18 Blichergården (Viborg) Består i dag af 50 plejeboliger og 12 demensboliger, i alt 62 boliger. I forlængelse af Blichergården forefindes 8 centernære lejligheder i to plan, disse lejligheder kunne integreres i centret evt. som et hospicetilbud. Ingen bemærkninger. Bytoften (Rødkærsbro) Består i dag af 12 psykiatriske plejeboliger. Der er ikke mulighed for udvidelse/ombygning. Det anbefales at der på sigt findes alternativ placeringsmulighed. De 12 psykiatriske pladser kunne evt. indgå i enten det nye plejecenter som planlægges opført eller ved at bruge et af de eksisterende plejecentre, hvor vi kunne de samle alle specialiserede psykiatriske pladser, dvs. både Møllehuset og Bytoften. Ingen bemærkninger. Højvangen (Ørum) Består i dag af 11 levebo, 11 plejeboliger og 3 aflastningsboliger, i alt 25 boliger. Generelt gode udbygningsmuligheder dels mod vest og evt. mod syd. Der er mulighed for i første omgang at udvide med 18 boliger, således at centret kommer til at bestå af i alt 43 boliger, heraf 3 aflastnings boliger. Glashuset vil skulle inddrages og de midlertidige boliger bygges om så de bliver tidssvarende. I forhold til lokalplan og bebyggelsesprocent er der gode muligheder for udvidelser. Ligesom bygningens indretning gør det forholdsvis enkelt at udvide med yderligere pladser. Kildedalscenteret (Skals) Består i dag af 12 plejeboliger og 3 aflastningsboliger, i alt 15 boliger. Endvidere ligger der 7 centernære ældreboliger. Scenarie 1: Der er mulighed for at udvide med de 7 ældreboliger ved glasgang på centret, som herved kan omdannes til plejeboliger. Endvidere kan der udvides med en fløj på 8 boliger. Hermed vil centret kunne komme til at bestå af 27 plejeboliger samt 3 aflastnings boliger, i alt 30 boliger. Scenarie 2: Plejeboliger omdannes til ældre kollektiv eller "oldekolle" tilbud. Plejeboligerne nedlægges og placeres på andet plejecenter eller i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter Vigtigt med bevarelse af aktivt kulturtilbud i centret, som har stor interesse for både by og oplands interesser. Begge scenarier er mulige i forhold til lokalplan og bebyggelsesprocent.

19 Man skal dog være opmærksom på, at de eksisterende badeværelser ikke lever op til gældende regler i forhold til indretning af toiletter til personer med behov for hjælp. Ligeledes er nogle af værelserne for små til at der er tilstrækkelig plads til hjælpere. Kildehaven (Viborg) Består i dag af 46 plejeboliger, 12 demensboliger og 2 midlertidige demensboliger, i alt 60 boliger. Der er mulighed for at udvide med boliger i forhold til Kildehaven, hvor der kan bygges en fløj mere på med 15 boliger. På sigt I forbindelse med omdannelse til levebo-miljø vil der bl.a. skulle etableres 2 køkkener m.v. I forhold til gældende lokalplan LP100a er området fuldt udbygget i forhold til bebyggelsesprocenten. Hvis der skal udbygges yderligere skal man enten dispensere fra bebyggelsesprocenten eller give tilladelse til, at der bygges i det tilstødende grønne areal, hvilket vil kræve en ny lokalplan. Bygningsmæssigt vil det være muligt at integrere en ny fløj i plejecenteret. Klosterhaven (Viborg) Består i dag af 23 plejeboliger og 21 midlertidige boliger, i alt 44 boliger. Ombygning af de 21 midlertidige boliger til 10 plejeboliger. De 21 midlertidige boliger forslås at måtte indgå i en decideret samling af de midlertidige pladser på et eller to steder i kommunen, hvilket vil give nogle bedre rammer og muligheder for denne type af boliger. Centernære ældreboliger vil kunne inddrages i centret via glasgange mv. Ombygningen er muligt i forhold til gældende lokalplan. Bygningsmæssigt, er det en enkel løsning, at sammenbygge to midlertidige boliger til en plejebolig. Det kan samtidig løse problemet med, at badeværelserne er meget små i de midlertidige boliger. Klostertoften (Viborg) Består i dag af 30 plejeboliger. Der er mulighed for udvidelse ved enten at bygge etage ovenpå eller ved at bygge til siden i et L, der kan udvides med minimum boliger. Evt. kan man på længere sigt købe den gamle bygning ved siden af Klostertoften, hvorefter der vil være yderligere udvidelsesmuligheder. På den måde vil der også kunne etableres et egentlig gårdhavemiljø. I forhold til den gældende lokalplan er der mulighed for at udbygge indenfor martriklen med op til ca m². Det er dog vanskeligt, at placere en bygning fornuftigt på grunden mht. byggelinier mm. Hvorvidt det er muligt at udvide med en ekstra etage kræver yderligere undersøgelser. Det er dog normalt udgiftstungt at bygge en ekstra etage på en bygning.

20 Møllehuset (Viborg) Består i dag af 16 psykiatriske plejeboliger. Der er ikke mulighed for udvidelse, da centret er placeret i tæt bymæssig bebyggelse. Endvidere har centret en uhensigtsmæssig indretning i forhold til beboerne. Det anbefales at der på sigt findes alternativ placeringsmulighed. De 16 psykiatriske pladser kunne evt. indgå i enten det nye plejecenter som planlægges opført eller ved at bruge et af de eksisterende plejecentre, hvor vi kunne de samle alle specialiserede pladser, dvs. både Møllehuset og Bytoften. Ingen bemærkninger. Liselund (Viborg) Består i dag af 50 demensboliger og 10 midlertidige demensboliger, i alt 60 boliger. Nybygget demenscenter fra 2009, som umiddelbart har en passende størrelse og boligerne og fællesarealerne er tidssvarende. En mulighed kunne være at inddele afdelingerne i speciale efter diagnose og- /eller adfærd. Administrationskontoret står tomt - kunne evt. bruges af medarbejderne fra videnscentret - så kunne man lave et undervisningslokale mere - og udnytte Liselund som kursuscenter. Ingen bemærkninger. Overlundgården (Viborg) Består i dag af 38 plejeboliger og 7 aflastnings boliger, i alt 45 boliger. Der vil kunne udbygges med 6 yderligere plejeboliger ovenpå fløjen Rosengangen. Centret vil således blive udvidet til i alt 51 boliger. Endvidere vil det være fordelagtigt at lave en form for overdække i forhold til parkboligerne, så de bliver en mere integreret del af centret. I forhold til bebyggelsesprocent er det meget tæt ved, at området er fuld udnyttet, så 6 yderligere plejeboliger vil formodentlig være det maksimale man kan bygge til. Hvorvidt, der kan bygges ovenpå fløjen Rosengangen må baseres på en nærmere undersøgelse. Det er dog normalt udgiftstungt at bygge en ekstra etage på en bygning. Pensionistgården (Vammen) Består i dag af 12 plejeboliger, 8 demensboliger og 2 aflastnings boliger, i alt 22 boliger. Centret kan udbygges, men det kan ikke anbefales i det det i forvejen er svært at få borgere derud. Centret kan derimod evt. omdannes til specialinstitution (Psykiatri) og de nuværende pladser kunne flyttes til Højvangen som skulle udbygges tilsvarende. Scenarie 2: Centret lukkes og pladserne flyttes til Højvangen, som udbygges

21 tilsvarende. OBS på at ved evt. lukning er der mulighed for opstart af friplejehjem. Der er i henhold til lokalplanen mulighed for udvidelse i forlængelse af de eksisterende boligfløje. Sjørup Består i dag af 20 levebo og 8 demensboliger, i alt 28 boliger. Der er gode muligheder for at udbygge med 12 boliger i form af et uudnyttet hjørne ved dagcenter. Der er store udenomsarealer ud mod sportspladsen, hvor der vil være mulighed for yderligere udvidelse. Endvidere vil der kunne udbygges med 2 yderligere demenspladser, således at centret vil kunne udvides til op imod i alt 60 boliger. Centret har også gode administrative lokaler, som kan bruges til diverse formål. Centret vil på sigt også kunne udvides med 8 store centernære lejligheder. I forhold til lokalplanen og bebyggelsesprocenten er det muligt, at udvide plejecenteret. I forhold til den øvrige bebyggelse på grunden er det dog vanskeligt at finde egnede placering af nybyggeri på grunden, hvis man skal undgå at inddrage parkeringspladser. Boldbanerne kan ikke anvendes. Hjørnet af grunden mellem boldbaner, Holstebrovej og centeret kan anvendes, men er dog placeret afsides i forhold til de øvrige funktioner i centeret. Badeværelserne i demensafdelingen er meget små, og bør forbedres i forbindelse med en om- tilbygning. Skovgårdsvej (Viborg) Består i dag af 18 plejeboliger. Der er 54 centernære ældreboliger som i større eller mindre grad kan integreres i centret og dermed gøre centret mere økonomisk rentabel. Scenariet har ikke umiddelbart bygningsmæssige konsekvenser. Skovvænget (Bjerringbro) Består i dag af 42 plejeboliger, 38 demensboliger og 19 midlertidige boliger, i alt 99 boliger. Der er mulighed for dels at udbygge Skovvænget i forlængelse af fløjene og dels vil der være mulighed for at inddrage 20 centernære ældreboliger, disse kunne ombygges til ca. 16 plejeboliger. I forhold til lokalplan og bebyggelsesprocent er der mulighed for at udbygge Skovvænget med ca m². Umiddelbart er der mulighed for at forlænge hver enkelt fløj, ligesom der kan etableres en enkelt selvstændig fløj mod vest. Det skal dog sikres, at byggelinier overholdes.

22 Toftegården (Møldrup) Består i dag af 16 levebo, 11 demensboliger, 2 aflastnings boliger og 8 senhjerneskadeboliger, i alt 37 boliger. Endvidere er der i tilknytning til centret 9 ældreboliger på Anemonevej og 6 ældreboliger på Syrenvej (1. sal), som kan integreres i centret jf. nedenstående. Scenarie 1: Anemonevej eller Syrenvej kan omdannes til midlertidige neurorehabilitering for senhjerneskadede for moderat til svært skadet borgere. Scenarie 2: Anemonevej eller Syrenvej kan omdannes til senhjerneskade moderat til svært skadet - målrettet enten unge (18-30år) eller børn og unge. Der er efterspørgsel på disse tilbud fra kommuner som ikke selv etablere sådanne tilbud, samtidig med at regionale tilbud nedlægges. Der er endvidere mulighed for tilbygning af 8 yderligere boliger som kan benyttes enten til specialiserede pladser eller somatisk pladser afhængig af behov. Fuldt udbygget vil centret hermed kunne rumme op til 60 boliger. I forhold til bebyggelsesprocenten er der ikke umiddelbart mulighed for at udbygge Toftegården. En udvidelse vil derfor kræve en ny lokalplan for området. En ombygning indenfor eksisterende rammer er derimod mulig. Særligt en ombygning af Syrenvej vil udvide kapaciteten eftersom disse boliger i dag er ubrugte. Åbrinken (Karup) Består i dag af 11 plejeboliger, 16 plejeboliger til handicappede, 8 boliger til udsatte, hvoraf 1 er midlertidig bolig til udsatte, i alt 35 boliger. Der vil være mulighed for udvidelse i størrelsesordenen boliger alt afhængig af behov og specialer. En udvidelse vil være afhængig af udarbejdelsen af en ny lokalplan. De midlertidige pladser i plejeboligerne I dag har vi i alt 50 midlertidige boliger, fordelt på 3 plejecentre: 19 boliger på Skovvænget, distrikt Bjerringbro 10 boliger på Birkegården, distrikt Løgstrup-Stoholm 21 boliger på Klosterhaven, distrikt Sønderly De midlertidige pladser er pt. fordelt på 3 forskellige matrikler. Pladserne er fordelt på 3 forskellige plejecentre, og med meget forskellige fysiske rammer. Udover de fysiske rammer er en udfordring, giver det også udfordringer i forhold til harmonisering, faglig udvikling og ikkemindst i forhold til en optimal udnyttelse af ressourcerne. Pladserne er spredt ud over kommunen, hvilket kan være med til at give nogle praktiske udfordringer for borger der skal på pladserne, samt deres pårørende. En undersøgelse viser at målgruppen for de

23 midlertidige pladser primært er inden for en radius af 15 km fra Viborg by. Et ønskeligt scenarie for de fremtidige midlertidige pladser er derfor: At der sker en samling af pladserne på en matrikel i kommunen, hvor der kun var midlertidige pladser. På den måde ville der kunne tages hensyn til de borgere som har behov for et ophold på en midlertidig plads. Det ville være både i forhold til at skabe ro og i forhold til aktiverings/træningsdelen. I forhold til de personalemæssige ressourcer ville et hus med 50 pladser ligeledes være mere økonomisk rentabelt og fordelagtigt. Ved at samle de midlertidige pladser, ville der blive frigivet nogle pladser i kommunen, som evt. kunne anvendes i forbindelse med en rokade på plejecentrene. En samling af de midlertidige pladser kunne f. eks ske ved: 1. De kommer i et nuværende hus, som har 50 pladser, har gode træningsforhold, har en god central beliggenhed i Viborg og gode fysiske rammer også i forhold til demente borgere. 2. De midlertidige pladser kunne bygges sammen med det kommende Sundhedscenter og dele træningsfaciliteter med dem 3. At der bygges en fløj på 50 pladser til det Plejecenter som tænkes nybygget. Dermed ville lokalerne kunne fremtidssikres til anden brug end midlertidige pladser I forbindelse med en rokade på plejecentrene, bør aktivitetsområdet ligeledes tænkes ind, i forhold til om der kunne blive ledige huse, hvor der kunne etableres et aktivitets hus med samling af aktiviteter og f.eks. 84. Ingen bemærkninger.

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune August 2014 Indhold 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling...

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016 Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Indholdsfortegnelse 1. Resume...2 2. Baggrund...3 3. Fremskrivning med 15 % af 80+ årige...3

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Helhedsplan for ældre-, pleje- og aflastningsboliger. 16. juli 2008. Bygherrerådgivere Bascon A/S www.bascon.dk

Helhedsplan for ældre-, pleje- og aflastningsboliger. 16. juli 2008. Bygherrerådgivere Bascon A/S www.bascon.dk Helhedsplan for ældre-, pleje- og aflastningsboliger Bygherrerådgivere Bascon A/S www.bascon.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Kommissorium...1 1.2 Om udarbejdelsen af helhedsplanen...2 2 Sammenfatning...3

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Baggrund

Projektbeskrivelse. 1. Baggrund Projektbeskrivelse Projektnavn: Tilbud til demente borgere med særlige behov og kapacitetsanalyse af plejepladser Projektleder: Tenna Arevad Larsen Projektejer: Birgit Gundorph-Malling Udarbejdet dato:

Læs mere

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 2 Scenarier Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden

Læs mere

Byrådets budgetkonference 28-29. august 2014. Ældreområdet plejecenterstruktur i Viborg Kommune / v. direktør Leif G. Christensen, Job & Velfærd

Byrådets budgetkonference 28-29. august 2014. Ældreområdet plejecenterstruktur i Viborg Kommune / v. direktør Leif G. Christensen, Job & Velfærd Byrådets budgetkonference 28-29. august 2014 Ældreområdet plejecenterstruktur i Viborg Kommune / v. direktør Leif G. Christensen, Job & Velfærd Plejetyngden bliver større og større på plejecentrene: Kommunerne

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere 5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere Nedenstående afsnit er blevet til i et samarbejde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017 Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet Plankonferencen 2017 Hvad er ældre- og plejeboliger? Ældrebolig: En bolig til borgere, der på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, har

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet.

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet. Ny aktivitetstildelingsmodel for plejecentrene Baggrund Den nuværende aktivitetstildelingsmodel blev godkendt d. 5. marts 2012 i forlængelse af vedtagelse af en ny struktur på plejecenterområdet. I forbindelse

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra deklarationsbestemmelse ved parcelhusudbygning.

Ansøgning om dispensation fra deklarationsbestemmelse ved parcelhusudbygning. Frederikssund den 7. okt. 2009. Frederikssund Kommune Natur, Teknik og Miljø Byggesektionen Ansøgning om dispensation fra deklarationsbestemmelse ved parcelhusudbygning. Deres sagsnr. 013883 2009. Vi har

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der

Læs mere

* Gruppens medlemmer er: Erik Steen Boe Erik Nissen Anne Lund Gerhard Kinze Ib Ravn Kirstine Marie Krag Andreasen Gunda Warming-Jensen

* Gruppens medlemmer er: Erik Steen Boe Erik Nissen Anne Lund Gerhard Kinze Ib Ravn Kirstine Marie Krag Andreasen Gunda Warming-Jensen At bo i Løjt * En arbejdsgruppe oprettet efter arbejdet med Vision 2020, som blev fremlagt på Borgermøde i Løjt d. 10. marts 2008. * Gruppens medlemmer er: Erik Steen Boe Erik Nissen Anne Lund Gerhard

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter

Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Staben Budget, Sundhed og Omsorg Dato: 30. januar 2012, rev. 13. marts 2012 Sagsbehandler: WN Sagsnr.: 11/2001 Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse

Læs mere

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet Allerød d. 30. juni 2015 Strukturudvikling på dagtilbudsområdet POLITISK BESLUTTEDE KAPACITETSPRINCIPPER 4 DEN FUSIONEREDE PROCES (FYSISK UDVIKLINGSPLAN, STRUKTURANALYSE OG BESPARELSER) 7 FORSLAG TIL OPDATERET

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Bilag 2 DEMOGRAFISK UDVIKLING OG SÆRLIGT PLEJEKRÆVENDE GRUPPER

Bilag 2 DEMOGRAFISK UDVIKLING OG SÆRLIGT PLEJEKRÆVENDE GRUPPER Sundhed & Omsorg Dato: 24-01-2012 Sagsnr.: 11/2001 Dokumentnr.: 44 Sagsbehandler: Morten Jessen Hansen Bilag 2 DEMOGRAFISK UDVIKLING OG SÆRLIGT PLEJEKRÆVENDE GRUPPER 1. BAGGRUND I forbindelse med Plejeboligstrategi

Læs mere

Bilag 6c - Anlægsudgifter

Bilag 6c - Anlægsudgifter Bilag 6c - Anlægsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede anlægsudgifter ved gennemførelse af de fire forskellige handleplaner i Plejeboligstrategien. Anlægsudgifterne opdeles i forhold

Læs mere

Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv.

Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv. Til: Social- og Sundhedsudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato: 11. marts 2014 Sagsnr: 27.45.00-G01-1-14 Tabel 1: Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv. Befolkningsprognose 2013-2026 Alder/år 2013 2014 2015

Læs mere

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 4 Sølund Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Resume af rapportens anbefalinger

Resume af rapportens anbefalinger Indholdsfortegnelse Resume af rapportens anbefalinger... 3 1.Baggrund... 5 2. Borgerinddragelse og dialog... 6 2.1 Udsagn og synspunkter vedr. botilbud til borgere med særlige behov... 6 2.2 Udsagn og

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Boligprogram 2013. Planlægning

Boligprogram 2013. Planlægning Boligprogram 2013 Planlægning Februar 2013 Boligprogram 2013 Planlægning Lone Wind lwnie@slagelse.dk 7. februar 2013 Der er udarbejdet boligprogram for 2013 for Slagelse Kommune. Der er taget udgangspunkt

Læs mere

Plejebolighandlingsplan del 4.

Plejebolighandlingsplan del 4. 1 of 13 Plejebolighandlingsplan del 4. Sektorplan og principprogram. Syddjurs Kommune har i perioden 2008-2011 udarbejdet en sektorplan i fire faser for ældreområdet. Sektorplanen indeholder en statusrapport,

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) Punkt 5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 2014-6829 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Glostrup Kommune. Analyse for optimering af plejecentre. Projekt-ID nr Arkitektfirmaet MW A/S

Glostrup Kommune. Analyse for optimering af plejecentre. Projekt-ID nr Arkitektfirmaet MW A/S Glostrup Kommune Analyse for optimering af plejecentre Projekt-ID nr. 140520 29.09.2014 Arkitektfirmaet MW A/S Side 1 1. Baggrund for analysen 2. Konkret analyse 2.1 Bostedet Parkvænget Side 2 2.2 Ældrecenter

Læs mere

Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger

Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger Boligudvalget, Socialudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 64, SOU alm. del Bilag 265 Offentligt Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger Hvordan virker garantien i praksis?

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum.

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum. Dato: 15..maj 2012 Mikael Fauerholm mfc@kubenman.dk Sagsnummer: 10837 Notat Boligselskabet Sydbo, Haderslev afd. 6, Rådmandsvej 22-24. 1. Historik, grundoplysninger mv. Rådmandsvej 22-24 er placeret på

Læs mere

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling 1 Præcisering af oplæg Allerød Kommune har bedt COWI om at undersøge, hvordan befolkningen vil udvikle sig i perioden 2015-2031. I den forbindelse er COWI

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Slagterigrunden, Gl. Hygumvej 5, 6630 Rødding

Slagterigrunden, Gl. Hygumvej 5, 6630 Rødding TEKNIK & MILJØ Dato: 8-06-2015 Sagsnr.: 12/28321 NOTAT Slagterigrunden, Gl. Hygumvej 5, 6630 Rødding I forbindelse med planlægningen for den tidligere slagterigrund i Rødding er der blevet afholdt møder

Læs mere

A De midlertidige boliger (224 pladser) etableres inden for eksisterende portefølje i Ejendommen Ottiliavej 1-3.

A De midlertidige boliger (224 pladser) etableres inden for eksisterende portefølje i Ejendommen Ottiliavej 1-3. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1: Midlertidig husning af flygtninge 2016 Københavns Ejendomme har ud fra kriterier som pris, tidshorisont for etablering, mulighed

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

ÆLDREBOLIGER SAMT ÆLDRE- OG HANDICAPEGNEDE BOLIGER

ÆLDREBOLIGER SAMT ÆLDRE- OG HANDICAPEGNEDE BOLIGER (Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk) ÆLDREBOLIGER SAMT ÆLDRE- OG HANDICAPEGNEDE BOLIGER Flyt af lyst og ikke af nød, mens du endnu selv kan bestemme. Mange får senere i livet problemer med at klare

Læs mere

Plejeboligplan 2015-2025

Plejeboligplan 2015-2025 Plejeboligplan 2015-2025 0 Sundhed og Ældre, februar 2015 Indhold 1. Baggrund og formål... 2 1.1. Plejeboligbehovets kompleksitet...3 2. Konklusion og anbefalinger... 4 3. Status over plejeboliger i Herning

Læs mere

Plejeboligplan 2015-2018

Plejeboligplan 2015-2018 Plejeboligplan 2015-2018 1 Indledning Ældre og sundhedsområdet har siden kommunalreformen 2007 været genstand for stor politisk bevågenhed, flere analyser og deraf følgende mange initiativer har udviklet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Boliger og centre til ældre

Boliger og centre til ældre Boliger og centre til ældre [Undertitel] Syddjurs Kommune 12. januar 2015 Kuben Management A/S www.kubenman.dk Tlf. +45 7011 4501 KMS 407 Ver. 6.0 Indhold 1 Indledning 3 2 Fremtidens bolig til ældre 5

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

Strukturanalyse Ældreområdet 2010

Strukturanalyse Ældreområdet 2010 Strukturanalyse Ældreområdet 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning.. 2 3. Kort beskrivelse af nuværende struktur. 3 4. Beskrivelse af alternative strukturer.. 4 5. Kan scenarier kombineres.

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Demensindretning af alle nye plejeboliger hvorfor?

Demensindretning af alle nye plejeboliger hvorfor? By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 80 Offentligt Demensindretning af alle nye plejeboliger hvorfor? Fordi 1 : 70-100.000 danskere er demente Heraf lider 45.000 af Alzheimers sygdom Frem til

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger

Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger NOTAT 26. januar 2006 PC/gm Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger Notatet indeholder: A. Moderniseringsplanens indhold B. Økonomisk ramme for moderniseringsplanen C. Demografikorrektionen D.

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Alment boligbyggeprogram 2015 2018. - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby

Alment boligbyggeprogram 2015 2018. - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby Alment boligbyggeprogram 2015 2018 - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby Overordnet prioritering Efter anmodning fra Viborg Kommune fremsendes hermed prioriteringsforslag i

Læs mere

Idéoplæg. Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe

Idéoplæg. Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe Idéoplæg Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord.... 3 Organisation.... 4 Målgruppen.... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Gældende fra 1/1-2009 1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Principper og overordnede værdier... 3 2. Lolland Kommunes overordnede

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Kapacitetsanalyse på demenscenterområdet

Kapacitetsanalyse på demenscenterområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT 7. januar 2016 Kapacitetsanalyse på demenscenterområdet Indledning og baggrund Der bor ca. 6000 borger over 60 år med demens

Læs mere

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Til Sekretariatet for hospitalsplanlægning, Viborg d. 10.06.2011 Hospitalsledelsen, Neurologisk afdelingsledelse, Formanden for Det

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Side 1 HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Baggrund: Handleplanen tager sit afsæt i resultaterne fra

Læs mere

Kommissorium for Lokalplan nr. 327 Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole.

Kommissorium for Lokalplan nr. 327 Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. Kommissorium for Lokalplan nr. 327 Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. 1. Motivation/baggrund for projektet I foråret 2012 blev forslaget til den nye skolestruktur

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde SE1 Erhvervsområde ved Godsbanevej i Herning 2. Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillægget til Herning Kommuneplan

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere. Notat af 27. februar 2015 Ny ledelsesstruktur 1. Indledning: I forbindelse med Byrådets behandling af sagen styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet den 24-06-2014 blev det besluttet, at der

Læs mere

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget)

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget) Kommuneplantillæg nr. 20 Baggrund og formål Kommuneplantillæg nr. 20 til kommuneplan 2013-25 er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et nyt erhvervsområde ved Asåvej/Østre Ringgade i Dronninglund.

Læs mere

Der har været en del ønsker om foretræde for udvalget, og der blev stillet en række spørgsmål. Spørgsmålene er besvaret i dette notat.

Der har været en del ønsker om foretræde for udvalget, og der blev stillet en række spørgsmål. Spørgsmålene er besvaret i dette notat. Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Lokalplan 1031 - Forslag Medlemmerne af Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet den 11. maj 2016 blev sag nr. 13: Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne.

Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne. Medlem af Borgerrepræsentationen Trine Schaltz (F) har den 10. juni 2009

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere