Afrapportering KKR Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering KKR Sjælland"

Transkript

1 Afrapportering KKR Sjælland Centrale udmeldinger 2015 Børn og Unge med alvorlig synsnedsættelse 1

2 Indhold 1. Baggrund for afrapportering Grundlag for afrapportering Opbygning af afrapportering Målgruppen Samarbejde kommunerne imellem Højt specialiserede kommunale indsatser og tilbud Kommunale samarbejder og tværkommunale samarbejdsaftaler Kommunernes udfordringer til sikring af højt specialiserede indsatser og tilbud Synscenter Refsnæs de lands- og landsdelsdækkende funktioner Kommunernes samarbejdsaftaler med Synscenter Refsnæs Synscenter Refsnæs det nødvendige baggrundstæppe for de kommunale samarbejder Udfordringer i samarbejdet kommuner og Refsnæs imellem Sammenfatning Perspektiver på udfordringer og anbefalinger i det fremtidige samarbejde

3 1. Baggrund for afrapportering Den 1. november 2014 udsendte Socialstyrelsen en central udmelding for børn og unge med alvorlige synsnedsættelse. Formålet med den centrale udmelding er at sikre den nødvendige koordination og planlægning af de højt specialiserede indsatser og tilbud i målgruppen for børn og unge med alvorlige synsnedsættelser på tværs af kommuner og regioner, jævnfør Central udmelding side 2. Baggrunden for den centrale udmelding var en bekymring om, hvorvidt der i fremtiden vil være et tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud på det mest specialiserede specialundervisningsområde til målgruppen, idet en evaluering af kommunalreformen viste, at kommunerne i stigende grad prioriterer at yde sociale tilbud og specialundervisning til borgerne i eget lokalområde i stedet for at benytte specialiserede tilbud i regioner og andre kommuner, jævnfør Central udmelding side 3. I den centrale udmelding henvises til 9 i bekendtgørelse om rammeaftaler på det sociale område, hvorefter kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region skal behandle udmeldingen i det eksisterende rammeaftale-regi. Denne afrapportering er resultatet af behandlingen rammeaftale-regi. Den regionale rammeaftalestruktur er et formaliseret samarbejde mellem de 17 kommuner og Region Sjælland. 1.1 Grundlag for afrapportering Denne afrapportering er resultatet af flere fortløbende, fælles processer i rammeaftale-regi: 1. Workshop i rammeaftale-regi om forpligtende samarbejde på synsområdet, afholdt december Region Sjællands og kommunernes besvarelse af udsendte spørgeskemaer, forår og sommer Ekspertpanels behandling af de indsendte besvarelser fra kommuner og Region Sjælland, september 2015 Alle tre ovenstående processer, som er pågået trinvis siden den centrale udmelding i november 2014, udgør således det samlede datagrundlag for denne afrapportering, og kan dermed også danne grundlaget for vurdering af behov for fremtidige initiativer til sikring af et tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud for målgruppen. Workshop, afholdt december 2014 Som opstart til arbejdet med den centrale udmelding, blev der i december 2014 afholdt en workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet med deltagelse af bestillere og udbydere fra kommunerne i region Sjælland. Formålet med workshoppen var - med baggrund i et fælles overblik over udbud og anvendelse af indsatser og tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse at drøfte behov og muligheder for et styrket samarbejde og koordinering. På workshoppen drøftede udbydere og bestillere på synsområdet tilbud, behov og muligheder for samarbejde inden for målgruppen, jf. Socialstyrelsens formålsbeskrivelse for den centrale udmelding. På workshoppen var indledningsvis oplæg fra Socialstyrelsen om indholdet i den centrale udmelding og fra rammeaftalesekretariatet om processen ift. den centrale udmelding i region 3

4 Sjælland. Efterfølgende var der gruppearbejde, hvor nedenstående spørgsmål, med udgangspunkt i spørgsmålene i den centrale udmelding, blev drøftet: - Hvilke indsatser/tilbud der er i regionen med udgangspunkt i oplæg fra udbyderne? - Hvilke indsatser/tilbud der anvendes i regionen med udgangspunkt i oplæg fra bestillerne? - Hvilke tilbud/indsatser der mangler for at opfylde behovene på området? - Snitflader/samarbejder mellem kommunerne og i forhold til de lands-/landsdelsdækkende tilbud? - Behov for særlige tiltag til sikring af tilstrækkelige udbud af indsatser/tilbud? Anbefalinger og konklusioner fra gruppearbejderne på workshoppen indgår som datamateriale i denne fremstilling. Udsendelse og besvarelse af spørgeskemaer, medio 2015 Rammeaftalesekretariatet har i henhold til udmeldingen udarbejdet et spørgeskema, som er blevet udsendt til Region Sjælland og kommunerne i regionen primo ud af regionens 17 kommuner har svaret på spørgeskemaet. Herudover har Region Sjælland besvaret spørgeskemaet. Spørgeskemaet var opbygget med udgangspunkt i Socialstyrelsens skabelon, jævnfør bilag 2 til udmeldingen, og derfor inddelt i følgende fire temaer: 1. Målgruppen 2. Højt specialiserede indsatser og tilbud 3. Udfordringer i forhold til sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud 4. Tilrettelæggelse og koordinering af de højt specialiserede tilbud og indsatser til målgruppen Spørgeskemabesvarelserne indgår som datamateriale i denne fremstilling. Kommunerne har i besvarelserne ikke angivet et fast pladsantal på de enkelte tilbud, fordi de forskellige tilbud udbyder mange forskellige indsatser. Behandling i ekspertpanel, september 2015 Besvarelserne på de udsendte spørgeskemaer er slutteligt blevet behandlet i et regionalt ekspertpanel med deltagelse af synseksperter fra kommuner, repræsentant fra Synscenter Refsnæs og repræsentanter fra rammeaftalesekretariatet. Herudover drøftede ekspertpanelet fremtidige indsatsområder i forhold til at sikre den nødvendige koordination og planlægning af de højt specialiserede indsatser og tilbud i målgruppen. Ekspertpanelet pointerer, at kommunernes besvarelse af det udsendte spørgeskema er en beskrivelse af et øjebliksbillede for den enkelte besvarer. Den efterfølgende behandling i ekspertpanelet og den tidligere afholdte workshop inddrager erfaringer fra et længere tidsperiode og med et bredere fælles perspektiv. 4

5 1.2 Opbygning af afrapportering Efter anbefaling fra ekspertpanelet er denne afrapportering opbygget således at der i første del gives en baggrund og grundlag for denne afrapportering herunder beskrivelse af målgruppen. Anden del omhandler kommunernes anvendelse af højt specialiserede tilbud og indsatser, kommunernes indbyrdes samarbejde og de udfordringer, der knytter sig hertil. Tredje del af afrapporteringen er en beskrivelse af det højt specialiserede tilbud Synscenter Refsnæs. Herunder beskrivelse af Synscenter Refsnæs særlige funktion og ydelser i forhold til målgruppen som lands- og landsdelsdækkende tilbud, - samt en beskrivelse af hvilke ydelser der, ifølge ekspertpanelet, fortsat skal varetages og udbydes af Synscenter Refsnæs for at kommunerne kan sikre den nødvendige kvalitet i de højt specialiserede indsatser, sådan som den centrale udmelding lægger op til. Slutteligt indeholder denne del en beskrivelse af udfordringer i samarbejdet Synscenter Refsnæs og kommunerne imellem. Fjerde og sidste del af afrapporteringen vil være en sammenfatning af de beskrevne udfordringer, samt hvordan udfordringerne søges løst i de fremtidige samarbejder. 1.3 Målgruppen I dette afsnit er opstillet opgørelse over målgruppen i region Sjælland. Opgørelsen er lavet med udgangspunkt i kommunernes tilbagemeldinger i de udsendte spørgeskemaer. I den centrale udmelding inddeles målgruppen i to delmålgrupper: Børn med alvorlig synsnedsættelse Børn og unge med sammensatte vanskeligheder Ekspertgruppen udtrykte bekymring for om den nuværende definition af målgruppen er bred nok, idet målgruppen kun omfatter børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Der er en gruppe af børn og unge med synsnedsættelse, som ikke går under betegnelsen alvorlig, men som alligevel har brug for specialindsatser, der af ekspertpanelet vurderes at være så unikke, at det er svært at opretholde kompetencegrundlaget lokalt. I kommunernes egne opgørelser i de udsendte spørgeskemaer, fordelte registreringerne sig således: Målgruppe Børn i almene tilbud Børn i segregerede tilbud Vordingborg Sorø Roskilde Ringsted Næstved Lejre Guldborgssund Greve Faxe Samlet antal børn i målgruppen 5

6 Slagelse Holbæk Køge Solrød Lolland Stevns Odsherred Kalundborg Samlet Ifølge opgørelse fra Synsregistret, 1. januar 2014, var der i de 17 kommuner i regionen registreret 23 børn og unge med isoleret synshandicap, 43 børn og unge med sammensatte vanskeligheder, mens 15 børn og unge var registreret som datafejl/ under udredning. Altså i alt 81 børn var registreret i Synsregistret den 1. januar 2014, jævnfør bilag 1 til den centrale udmelding. Idet der er afvigelser i antallet af børn og unge, som er angivet i kommunernes svar på det udsendte spørgeskema og udtræk fra Synsregistret fra 1. januar 2014 (bilag 1 central udmelding), må tallene i skemaet ovenfor være forbundet med en vis usikkerhed. Afvigelserne mellem opgørelsen af kommunernes angivelser af børn og unge i målgruppen og opgørelsen fra Synsregistret antages at være udløst af flere faktorer: Der kan være dobbeltregistreringer, hvis både handlekommunen og betalingskommunen har svaret for de samme børn/unge Tidsfaktor. Udtrækket fra Synsregistret, som der henvises til, er foretaget den 1. januar 2014 og kommunernes indberetninger i forbindelse med udsendelse af spørgeskemaer er fra medio 2015 Spørgsmålene som kommunerne har svaret på i henhold til målgruppen har vedrørt, hvilke tilbud den unge har været i (alment eller segregeret), og ikke kun om de unge kun har haft svær, isoleret synsnedsættelse eller alvorlig synsnedsættelse med yderligere funktionsnedsættelser, som er den sondring der findes i den centrale udmelding og i Synsregistrets udtræk Usikkerhedsfaktorerne og afvigelserne i registreringer, og opgørelsen af antallet af unge i delmålgrupperne, gør at videre behandling af ovenstående data skal gøres med forbehold. Overordnet viser den samlede opgørelse af kommunernes svar, og udtræk fra Synsregistret, at der i regionen er en klar overvægt af børn og unge med multiple handicap (Børn og unge med sammensatte vanskeligheder) i forhold til børn og unge, som er omfattet af Socialstyrelsens første målgruppe (Børn med alvorlig synsnedsættelse, som ikke har sammensatte vanskeligheder). Endvidere viser den samlede opgørelse af målgruppen også en overvægt af børn og unge i segregerede tilbud. For både registreringer i Synsregistret og typen af tilbud (almen eller segregeret) kan man på et overordnet niveau konkludere at der er ca. dobbelt så mange børn og unge med henholdsvis sammensatte vanskeligheder og i segrerede tilbud, som der er børn og unge uden sammensatte vanskeligheder og i almene tilbud. 6

7 2. Samarbejde kommunerne imellem 2.1 Højt specialiserede kommunale indsatser og tilbud I nedenstående skema er der oplistet en oversigt over de sjællandske kommuners anvendelse af højt specialiserede kommunale tilbud 1, og hvad de enkelte tilbud anvendes til ifølge kommunerne selv. Dette er en konkluderende og overordnet opsamling, så enkelte tilbud er udeladt. De enkeltstående tilbud der er udeladt i skemaet nedenfor er kommunale synskonsulenter, forskellige kommunale specialbørnehaver og skoler, samt center for handicap og psykiatri. Herudover skriver én kommune at de anvender Center for døvblindhed og høretab/ Ålborgskolen til en række forskellige indsatser, mens en enkelt kommune anvender IBOS (Københavns Kommune) vedrørende specialrådgivning omkring inklusion. Ud over de kommunale tilbud anvendes tilbud på Synscenter Refsnæs (afsnit 3.) Tilbuddets navn: Driftsherre: Anvendes ifølge kommunernes besvarelse i spørgeskemaer til 2 : Synscentralen CSU Slagelse (Center for specialundervisning) SCR Kommunikation (Specialcenter Roskilde) Vordingborg Kommune driver Synscentralen. Synscentralen er et tværkommunalt samarbejde mellem kommunerne Vordingborg, Næstved, Guldborgsund og Lolland Kommune (Abonnementsaftale: samarbejds- og leveringsaftale mellem kommunerne) Slagelse Kommune. (Abonnementsaftale: samarbejde mellem Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Sorø, Slagelse) Roskilde Kommune er driftsherre. IKT Understøttelse Sproglig indsats ADL, Orientering og Mobilitytræning Læring/ Udredning Specialrådgivning omkring inklusion Alternativ kommunikation IKT Understøttelse Sproglig indsats ADL, Orientering og Mobilitytræning Læring/ Udredning Specialrådgivning omkring inklusion Alternativ kommunikation IKT Understøttelse Sproglig indsats 1 I region Sjælland forstås Højt specialiserede tilbud ud fra følgende tre kriterier: 1) Den målgruppe der betjenes, 2) De faglige kompetencer der er tilstede i tilbuddet og 3) Få udbydere på området 2 Det er vigtigt at påpege at skemaet er en opsamling af hvad kommunerne har skrevet at tilbuddene anvendes til i spørgeskemaerne, og derfor er udtryk for et øjebliksbillede, som ikke er udtømmende eller dækkende for hvad tilbuddene leverer. F.eks. oplyser SCR Kommunikation under gennemgangen i ekspertpanelet at de også leverer Læring/ Udredning, Specialrådgivning omkring inklusion og Alternativ kommunikation 7

8 (Abonnementsaftale med Greve, Køge, Solrød, Lejre, Stevns og Roskilde) ADL, Orientering og Mobilitytræning I nedenstående skema kan man se en opsamling af kommunernes besvarelse af, hvilke indsatser og tilbud som de enkelte kommuner anvender i forhold til hele målgruppen. Dette er en konkluderende og overordnet opsamling så enkelte tilbud og indsatser er udeladt. Højt specialiserede indsatser for hele målgruppen: IKT-understøttelse Sproglig indsats ADL, Orientering og Mobilitytræning Læring/ udredning Specialrådgivning omkring inklusion af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Alternativ kommunikation Andet (andre indsatser) Tilbud hvorfra indsatserne, ifølge kommunernes besvarelse i spørgeskemaerne, rekvireres: Langt størstedelen af kommunerne anvender primært tilbud i egne kommuner eller i kommuner med hvem der er indgået samarbejdsaftaler. Enkelte kommuner angiver, at de rekvirerer andre kommuners synskonsulenter enkelte kommuner rekvirerer indsatser og botilbud fra en kommune i hovedstadsområdet. Alle kommuner anvender primært tilbud i egne kommuner eller i kommuner med, hvem der er indgået samarbejdsaftaler med. En kommune bruger tilbud i andre regioner. Størstedelen af kommunerne anvender tilbud i egen kommune, eller i de kommuner som der er indgået samarbejdsaftale med. Flertallet angiver herudover Synscenter Refsnæs, jf. afsnit 3 om Synscenter Refsnæs. Enkelte tilbud anvender kun egne kommunale tilbud enkelte anvender tilbud og opholdssteder i andre regioner Størstedelen af kommunerne anvender tilbud i egen kommune, eller i de kommuner, som der er indgået samarbejdsaftale med. Flertallet angiver herudover Synscenter Refsnæs som rekvireret tilbud. Enkelte tilbud bruger kun egne kommunale tilbud enkelte anvender tilbud og opholdssteder i andre regioner Det overvejende flertal af kommuner rekvirerer indsatser fra Refsnæs Synscenter typisk i samarbejde med egne synskonsulenter. En enkelt kommune anvender IBOS, Københavns Kommune, og en enkelt kommune anvender Center for døvblindhed/ høretab - Ålborgskolen. Det overvejende flertal af kommuner rekvirerer indsatser fra Refsnæs Synscenter og/ eller anvender tilbud i egen kommune Det overvejende flertal af kommuner rekvirerer indsatser fra Refsnæs Synscenter og/ eller anvender tilbud i egen kommune eller samarbejdskommune. Af andre indsatser nævnes: Materialelaboratorium, tværfaglig skoleudredning (Refsnæs) 8

9 Lysforhold, indretning af lokaler, rådgivning og vejledning 2.2 Kommunale samarbejder og tværkommunale samarbejdsaftaler Som det fremgår af ovenstående opsamlinger af kommunernes svar på de udsendte spørgeskemaer bliver visse typer af højt specialiserede indsatser, IKT-understøttelse og Sproglig indsats, hovedsagligt varetaget på kommunernes egne tilbud (eller i netværkskommuner). De andre typer af indsatser varetages i samarbejde med andre specialiserede institutioner (primært Synscenter Refsnæs). Få kommuner anvender kun egne kommunale tilbud til varetagelsen af alle kommunens indsatser i forhold til begge delmålgrupper. Kommunerne oplyser at der er indgået flere tværkommunale samarbejdsaftaler i regionen, såsom Synscentralen og SCR-Roskilde. De fleste indsatser løses i egne kommuner eller i samarbejdskommuner. Dette gælder således indsatser varetaget i Synscentralen, CSU- Slagelse, SCR- Roskilde som alle bliver anvendt meget af nær- og samarbejdskommuner. Materialet peger ikke på at de forskellige kommunale netværk rekvirerer indsatser på tværs af hinanden når der rekvireres indsats uden for det kommunale netværk er det primært Synscenter Refsnæs, der anvendes (derudover IBOS, Geelsgård RH, Ålborgskolen). De nødvendige fagpersoner også i fremtiden: De fleste kommuner henviser til at synskonsulenterne i kommunikationscentrene har en specialiseret synsfaglig ekspertise, og at samarbejdet i netværkskommunerne sikrer at synskonsulenterne har det nødvendige faglige niveau. Nogle kommuner henviser til at de ved særlige behov for særligt specialiserede indsatser rekvirerer Synscenter Refsnæs. Samarbejde om fremtidig udvikling af de højt specialiserede indsatser Kommunerne henviser primært til de internt strukturerede samarbejdsaftaler i netværkene. Nogle kommuner henviser også til det fortsatte samarbejde med Synscenter Refsnæs. En kommune udtrykker, i spørgeskemasvar, dyb bekymring for dét tilfælde at specialistvejledningen og den faglige sparring som Synscenter Refsnæs udbyder skulle forsvinde i fremtiden. 2.3 Kommunernes udfordringer til sikring af højt specialiserede indsatser og tilbud Som gennemgangen af højt specialiserede indsatser og tilbud viste, jf. afsnit 2.1, er der flere indbyrdes samarbejdsaftaler mellem kommunerne. Det fremgår af besvarelserne at kommunerne stort set altid varetager indsatserne IKT understøttelse og Sproglig indsats selvstændigt (enten i egen kommune eller i tilbud i kommune, som der er indgået samarbejdsaftale med). I forhold til de øvrige indsatser er det ifølge kommunernes besvarelser meget varierende om indsatserne løses i egen kommune, i kommune som der er indgået samarbejdsaftale med, eller på tilbud uden for kommunerne. Det generelle billede i besvarelsen af spørgeskemaerne, er, at der blandt kommunerne ikke ses nogle udfordringer i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede 9

10 indsatser i regionen, så længe Synscenter Refsnæs kan varetage de højest specialiserede indsatser, som kommunerne ikke selv kan varetage. Kommunerne henviser i spørgeskemaerne til at deres egne tværkommunale netværk og Synscenter Refsnæs løser indsatserne på højt niveau. En kommune udtrykker bekymring for at yderkommuner har svært ved at opretholde det nødvendige niveau af idrætstilbud til målgruppen, mens én kommune skriver at kan være lang ventetid på skolemateriale, som udarbejdes af Synscenter Refsnæs. Herudover udtrykte ekspertpanelet bekymring i forhold til at kunne sikre det tilstrækkelige kompetenceniveau hos medarbejdere i kommunerne, der arbejder med enkeltintegrerede børn, som følge af de ændrede måder at organisere skolen på hvor lærernes specialisering inden for hhv. indskoling, mellemtrin og overbygning er ensbetydende med mange lærerskift i et skoleforløb. Ekspertpanelet udtrykte ligeledes bekymring for det synsfaglige kompetencegrundlag hos de fagprofessionelle, der er i barnets nærmiljø og varetager undervisningsopgaven hos den del af målgruppen, der er inkluderet i et alm. folkeskole. Kompetencegrundlaget hos fagprofessionelle er afgørende for graden af vellykket inklusion. Kompetenceudvikling udbydes af Synscenter Refsnæs og understøtter synskonsulenternes vejledningsopgave af fagprofessionelle, der underviser børn og unge i målgruppen. På workshoppen i december 2014 blev der bl.a. peget på følgende initiativer, der kunne være med til at sikre den nødvendige, fremtidige koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud for børn og unge med alvorlige synsnedsættelser: - Forløbsbeskrivelser, der kobler sig på evidens og i den enkelte sags behandling - Initiativer til dialog med ministeriet/uddannelsesinstitutionerne om etablering af en specialistuddannelse på synsområdet. - Etablering af en form for netværk, der kan generere og sprede viden på synsområdet. Netværket forudsættes at involvere både de pædagoger og lærere der arbejder med synshandicappede børn. - Det anbefaledes at leverandørerne udvikler mere fleksible tilbud, der er mere imødekommende over for købernes behov. 3. Synscenter Refsnæs de lands- og landsdelsdækkende funktioner Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret landsdækkende tilbud for blinde og svagsynede børn. Region Sjælland har ingen myndighedsopgaver men alene et leverandøransvar over for kommunerne. Region Sjælland er driftsherre for Synscenter Refsnæs. Synscenter Refsnæs leverer ydelser indenfor Specialrådgivningen Specialskole Botilbud 10

11 Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs Specialrådgivningen leverer ydelser i form af rådgivning, vejledning, udredning, undervisning, kursusvirksomhed, videns arbejde og materialeproduktion til børn og unge med synsnedsættelse i alderen 0-17 år, deres forældre og de fagprofessionelle, der optræder i børnenes/de unges dag- og skoletilbud. Specialrådgivningens ydelser leveres både inden for KaS (Koordinering af Specialrådgivning) og VISO enkelt- og gruppesager. Tilsvarende leverer et Spielmeyer Vogt-team rådgivning, vejledning, udredning, undervisning, kursusvirksomhed og vidensarbejde i forhold til børn og unge med Spielmeyer Vogt Syndrom, deres forældre og fagprofessionelle i børnenes/de unges dag- og skoletilbud. Kvaliteten i Specialrådgivningen og Spielmeyer Vogt-teamet sikres i et tæt samarbejde med VISO i Socialstyrelsen, som er ansvarlig for vidensudviklingen. Ydelserne i Specialrådgivningen er objektivt finansieret og dermed uden umiddelbar betaling for kommunerne Specialskole på Synscenter Refsnæs På specialskoleområdet har Synscenter Refsnæs tilbud på følgende områder - Børneskole, folkeskoleloven 20, stk. 3 - Efterskole (skoledel), folkeskoleloven 20, stk. 3 - Efterskole (fritidsdel), servicelovens 66 stk. 1,6 - STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), Lov nr. 564 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - Særligt klubtilbud/fritidstilbud efter servicelovens 36 Tilbud på skoleområdet er delvist takstfinansieret (en andel er objektivt finansieret) Botilbud på Synscenter Refsnæs I botilbuddet leveres - Døgnophold og aflastning efter servicelovens 66 stk. 1,6 eller Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 Tilbud på botilbudsområdet er fuldt takstfinansieret. 3.1 Kommunernes samarbejdsaftaler med Synscenter Refsnæs Synscenter Refsnæs har et tæt samarbejde med de kommunale synskonsulenter i forhold til at målrette og tilpasse specialrådgivning, så det matcher de kommunale og lokale behov. Samarbejdet foregår på individniveau, når de lokale synskonsulenter indstiller et barn eller ung med synsnedsættelse til specialrådgivning, eller i konsulentnetværk, som Synscenter Refsnæs faciliterer. I relation til 15 kommuner, heraf 10 beliggende i Region Sjælland, har Synscenter Refsnæs abonnementsaftaler om levering af specifik synsvejledning målrettet bestemte borgere i alderen 0-17 år. Aftalerne er indgået med det formål at videreføre den eksisterende opsøgende 11

12 specialrådgivning fra Synscenter Refsnæs i forbindelse med ordningens ophør som landsdækkende funktion pr. 1. januar 2004 jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 793 af På alle ydelsesområder (objektivt såvel som takstfinansieret) indgår Synscenter Refsnæs i kontinuerlig dialog med de enkelte kommuner, så de individuelt tilrettelagte indsatser kan tilpasses den enkelte. Der er fleksibilitet i ydelserne, der både kan have kort og lang varighed, foregå lokalt eller på Synscenter Refsnæs og i alle sammenhænge skræddersys efter den enkelte borger og kommunes behov. Indholdet i takstydelserne evalueres årligt på konferencer med deltagelse af sagsbehandlere, synskonsulenter, UU-vejledere, forældre og barnet/den unge. Ydermere sker en kontinuerlig tilpasning i direkte dialog med barnet/den unge, dennes synskonsulent, sagsbehandler/forældre mm. 3.2 Synscenter Refsnæs det nødvendige baggrundstæppe for de kommunale samarbejder I kommunernes besvarelser på de udsendte spørgeskemaer var Synscenter Refsnæs ofte nævnt som en nødvendig tilkøbsmulighed/ alternativ til kommunernes egne ydelser, når det gælder varetagelsen af højt specialiserede indsatser på Synsområdet. Da det nedsatte ekspertpanel behandlede kommunernes tilbagemeldinger på de udsendte spørgeskemaer, var der således også enighed om at Synscenter Refsnæs ydelseskatalog danner et nødvendigt baggrundstæppe for at kommunerne kan opretholde, og sikre, det nødvendige og påkrævede niveau, når det gælder løsningen af de højt specialiserede indsatser på synsområdet i forhold til målgruppen. Ekspertpanelet vurderede at Synscenter Refsnæs eksempelvis på følgende områder fungerer som et nødvendigt, og uundværligt, baggrundstæppe, når kommunerne også i fremtiden skal sikre et højt niveau i løsningen af højt specialiserede indsatser: - Udredning (herunder småbørns- og skolekurser) - Psykologbistand - Kursusafholdelse for fagprofessionelle - Materialeproduktion, hvor Synscenter Refsnæs er landets eneste aktør - Positionen som landsdelsdækkende videns institution, hvor den højest specialiserede viden inden for synsområdet er samlet - Fastholdelse og udvikling af synsfaglige netværk for målgruppen, deres forældre og synskonsulenter - Efterskoletilbud/STU 3.3 Udfordringer i samarbejdet kommuner og Refsnæs imellem Synsområdet har ikke enstrenget struktur. I kommunerne er der forskel på hvilke opgaver der varetages lokalt i skoler/institutioner, hvilke synskonsulenterne er involveret i, hvilke der henvises til kommunikationscentrene/synscentralen og hvilke der henvises til Synscenter Refsnæs. 12

13 Mange steder er det i praksis synskonsulenterne, der definerer snitfladerne, mellem den lokale opgavevaretagelse i de 3 kommunesamarbejder og den særligt specialiserede indsats i de lands- og landsdelsdækkende funktioner, når de indstiller til myndighed, hvilke tilbud børnene skal have tilbudt. 10 kommuner i Region Sjælland har indgået abonnementsaftaler med Synscenter Refsnæs om videreførelse af den tidligere opsøgende specialrådgivning, i praksis varetagelse af synskonsulentopgaven eller dele heraf. På workshoppen blev det behandlet, hvorledes tilgængelige indsatser og tilbud bliver benyttet således at den nødvendige ekspertise opretholdes. For at gøre dette blev skelnet mellem tilbud med forskellig finansiering. Det blev konstateret at de objektivt- og de abonnementsfinansierede tilbud på Synscenter Refsnæs, kommunikationscentrene og på Synscentralen bliver benyttet. Ligeledes benyttes det nye efterskoletilbud og STU på Refsnæs. Anderledes forholder det sig med de takstfinansierede pladser på botilbuds- og Børneskoleområdet på Refsnæs. Her udfordrer det manglende brug af pladser Synscenter Refsnæs mulighed for at opretholde den ekspertise, der er en forudsætning for Synscenters Specialrådgivning. Udfordringen tages op i Synscenter Refsnæs bilaterale samarbejde med kommuner, hvor tæt opfølgning på enkeltintegrerede børn og kompetenceudvikling for de professionelle, der er omkring børnene gøres til den nye base for Synscenter Refsnæs vidensarbejde. Samtidig udgør efterskolen en base for Synscenter Refsnæs vidensarbejde. 4. Sammenfatning Som grundlag for en belysning og behandling af den centrale udmelding i rammeaftale-regi blev der indledningsvis, december 2014, afholdt workshop for udbydere og bestillere inden for synsområdet og efterfølgende gennemført en spørgeskemaundersøgelse der indbefattede Regionen og kommunerne medio Slutteligt blev der gennemført en efterfølgende behandling af spørgeskemasvarene, og drøftelse af udfordringer, i ekspertpanel i september Det blev pointeret af ekspertpanelet at kommunernes og Region Sjællands besvarelse af det udsendte spørgeskema inviterede til beskrivelse af en øjeblikkelig situationstilstand for den enkelte besvarer (kommune eller Region), mens arbejdet på workshoppen og den efterfølgende behandling i ekspertpanelet var mere fortolkende processer, der inddrog erfaringer fra et længere tidsspænd og med et bredere fælles perspektiv. Kommunerne i Region Sjælland melder om 114 børn/unge med synshandicap, heraf er 81 registreret i Synsregistret fordelt på 23 børn/unge med isoleret synshandicap, 43 børn/unge med sammensatte vanskeligheder og 15 børn/unge under udredning/datafejl. Af højt specialiserede regionale tilbud anvender kommunerne Synscentralen (Vordingborg), CSU Slagelse (Center for Specialundervisning) SCR Kommunikation (Specialcenter Roskilde) og Synscenter Refsnæs. Inden for spektret af højt specialiserede indsatser varetages IKT-understøttelse og Sproglig indsats hovedsageligt lokalt på kommunens andre tilbud, mens andre typer indsatser varetages i samarbejde med andre specialiserede institutioner - og herunder Synscenter Refsnæs. Der er indgået flere tværkommunale samarbejdsaftaler, og når der rekvireres indsats 13

14 uden for det kommunale netværk er det primært Synscenter Refsnæs, der anvendes i form af abonnementsaftaler, specialrådgivning i KaS samt takstfinansierede undervisning- og botilbud, herunder Efterskole og STU. Samlet kan det konkluderes at for de ca. 100 synshandicappede børn, der er indrapporteret i forbindelse med den centrale udmelding i region Sjælland løftes kommunernes vejlednings- og rådgivningsforpligtelse fornuftigt i de tre tilbud, der leverer ydelser inden for området (Synscentralen Vordingborg, CSU Slagelse, CSR Roskilde). Synscenter Refsnæs udgør en forudsætning for den mest specialiserede opgaveløsning med specialrådgivning i form af udredning, materialeproduktion, uddannelse af fagprofessionelle og vidensbasering af det synsfaglige arbejde. Hertil med facilitering af synsfaglige netværk for målgruppen, deres familier og synskonsulenterne. 4.1 Perspektiver på udfordringer og anbefalinger i det fremtidige samarbejde I arbejdet med den centrale udmelding i region Sjælland er identificeret et behov for at skabe klarhed over hvor forskellige opgaver kan løses mest hensigtsmæssigt, så det sikres, at der over for det enkelte barn/ unge ydes den mest optimale indsats. I workshop i december 2014 blev det anbefalet at udarbejde forløbsbeskrivelser, der kobler sig på evidens og i den enkelte sags behandling kan være vejledende for, hvilke komponenter der skal indgå i tilbuddet til det enkelte barn/ unge. Dette arbejde er siden taget op af Socialstyrelsen, der med involvering af de centrale aktører på synsområdet arbejder med en forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år. Samtidig er identificeret behov for at gå i dialog med uddannelsesinstitutionerne om etablering af en specialistuddannelse på synsområdet. Dette behov imødekommes af University College Syddanmark, Institut for blinde og svagsynede, der har etableret en pædagogisk diplomuddannelse for synsprofessionelle blandet andet med moduler inden for udredning og læring, rehabilitering og udvikling. Imidlertid består en udfordring i at få hold op at stå og modulerne gennemført med et rimeligt deltagergebyr, når holdene er små. Behov for at etablere et netværk, der kan genere og sprede viden på synsområdet er aftalt løftet af Synscenter Refsnæs, der som en del af KaS-kontrakten driver netværk både for målgruppen, deres familier og synskonsulenter. Tilsvarende arbejder Synscenter Refsnæs med udvikling af ydelser, der er mere fleksible og imødekommende over for købernes behov, sådan som arbejdet med den centrale udmelding har vist behov for. Synscenter Refsnæs udbyder kurser for fagprofessionelle i forløb af varighed tilpasset den enkelte køber. Kurserne tilbydes gennemført både på Synscenter Refsnæs og lokalt hos køberne. Med øget fleksibilitet i udbud af kurser styrkes kommunernes mulighed for at sikre de nødvendige kompetencer hos de professionelle der er i børnenes nærmiljø; hjemme i skole og dagtilbud. 14

15 15

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Temadrøftelse: Beskæftigelse og arbejdsmarked besøg af formandskabet for RAR Sjælland...2 Bilag 1: Organiseringen...2 2.2 Beslutningssag:

Læs mere

SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER. v. Rammeaftale Sjælland

SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER. v. Rammeaftale Sjælland SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER v. Rammeaftale Sjælland Socialstyrelsens centrale udmeldinger Baggrund: I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen fik Socialstyrelsen kompetence til at udsende

Læs mere

Afrapportering KKR Nordjylland

Afrapportering KKR Nordjylland Afrapportering KKR Nordjylland Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National koordination Socialstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Socialstyrelsen udsendte den 1. november

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE v. Rammeaftale Sjælland National koordinationsstruktur: Socialstyrelsens rolle og centrale udmeldinger Socialstyrelsen

Læs mere

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialt Lederforum - 11. oktober 2012 1 Synscenter Refsnæs - Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Kl. 11.00-12.45: Dialogmøde

Læs mere

SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER PROCES. v. Rammeaftale Sjælland

SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER PROCES. v. Rammeaftale Sjælland SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER PROCES v. Rammeaftale Sjælland Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Målgruppen for den centrale udmelding er børn, unge, voksne med en svær spiseforstyrrelse(dvs.

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland INDLEDENDE OPLYSNINGER FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 19.

Læs mere

Afrapportering KKR Sjælland

Afrapportering KKR Sjælland Afrapportering KKR Sjælland Central udmelding 2016 Borgere med svære spiseforstyrrelser Indhold 0. Sammenfatning... 2 0a. Indledning... 3 0b. Baggrund: Afrapporteringens metodiske grundlag og validitet...

Læs mere

Årsrapport 2012. Den fælleskommunale Styregruppe for Specialrådgivningen i Holbæk. (Det specialiserede hjælpemiddelområde)

Årsrapport 2012. Den fælleskommunale Styregruppe for Specialrådgivningen i Holbæk. (Det specialiserede hjælpemiddelområde) Årsrapport 2012 Den fælleskommunale Styregruppe for Specialrådgivningen i Holbæk (Det specialiserede hjælpemiddelområde) Marts 2013 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 Etablering af den fælleskommunale styregruppe

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination - Socialstyrelsen KKR Syddanmark I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Struer Anette Holm unge under 18 årige

Læs mere

1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og

1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og Sagsnr. 54.08.00-A00-1-14 Cpr. Nr. Dato 10-6- Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Notat om ny pædagoguddannelse 1. Ny pædagoguddannelse. Med baggrund i evalueringen af pædagoguddannelsen fra 2007 er

Læs mere

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015 Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar 2016 Årsrapport 2015 Udvikling, efterspørgsel og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde Resumé Klyngerne på voksenspecialundervisningsområdet

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede med multiple funktionsnedsættelser 16-25 år Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Afrapportering KKR Sjælland

Afrapportering KKR Sjælland Afrapportering KKR Sjælland Centrale udmeldinger 2015 Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indhold Indledning... 3 Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade... 3 Målgruppen... 4 Målgruppen... 4 Opfølgning...

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

mv. på områderne under KaS 1 fra 1. januar 2017 og frem

mv. på områderne under KaS 1 fra 1. januar 2017 og frem VISOs oplæg til prioritering og tilrettelæggelse af specialrådgivning mv. på områderne under KaS 1 fra 1. januar 2017 og frem TOM Dato: 19. april 2016 VISO Sagsnr: 13/41934 Rikke Søndergaard rso@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014

Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014 Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014 Mødested: Næstved Kommune Dagsordenspunkt Bemærkning Forventet tid Referat 1. Godkendelse af Dagsorden og referat vedhæftet 5 minutter

Læs mere

Referat af Temamøde på ViSP d. 29. april 2015 kl 13-15

Referat af Temamøde på ViSP d. 29. april 2015 kl 13-15 Referat af Temamøde på ViSP d. 29. april 2015 kl 13-15 Deltagere: Faxe Kommune: Nadja Thurø, bestyrelsesmedlem Kirsten Jacobsen, direktør Kasper Sonne, centerchef Guldborgsund Kommune: Lene Hatt, bestyrelsesmedlem

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Sammenhængskraft - Flere nye resultater for synshandicappede børn og unge LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Claus Sørensen, Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand. Tlf. 5081 8048 formand@lfbs.dk

Læs mere

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach BØRN OG UNGE Dato: 5. Marts 2008 NOTAT Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet Sagsbehandler: Birgitte Bach Sagsnummer: 2007120306E Børn og Unge Rådhuset Torvet, Afd. B1 7400

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Koncerndirektionen E 1. Sammenfatning: I nærværende notat

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede med multiple funktionsnedsættelser 16-25 år Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Dato: 4. september 2012 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Sted: Horsens Rådhus, kl. 13.30-16.00,

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Efterår 2016 Synscenter Refsnæs 2016 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle,

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Det nye Synscenter Refsnæs - der i højere grad understøtter kommunernes inklusionsopgaver

Det nye Synscenter Refsnæs - der i højere grad understøtter kommunernes inklusionsopgaver 21. februar 2012 Kommissorium for 2-årigt udviklingsprojekt: Det nye Synscenter Refsnæs - der i højere grad understøtter kommunernes inklusionsopgaver 1. Projektets baggrund Synscenter Refsnæs er i alvorlige

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser

Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser INDLEDNING: FORMÅL NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR CENTRALE UDMELDINGER PROGRAM Workshoppens formål Behandling af Socialstyrelsens centrale

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Page 1 of 6 Indkaldelse Hanne Roed Henrik Qvist Henrik Gottlieb Hansen Susanne Gaarde Nicolaj Bang Olav Nørgaard Steen Jakobsen Tilde Bork Karina Due Page 2 of 6 1-30-73-63-14 Afrapportering på Centrale

Læs mere

Afdelingsleder til Specialrådgivningen

Afdelingsleder til Specialrådgivningen Afdelingsleder til Specialrådgivningen Synscenter Refsnæs November 2015 Stillings- og personprofil Side 1 Opdragsgiver Synscenter Refsnæs Centerleder Kenn Steen Andersen Adresse Synscenter Refsnæs Kystvejen

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere

Indhold. Indledning 4

Indhold. Indledning 4 2 Indledning 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 7 Børn med synsvanskeligheder... 8 Basispakker...

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Årsrapport 2012. Holbæk Kommune

Årsrapport 2012. Holbæk Kommune Årsrapport 2012 Holbæk Kommune CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Indbyggertal - Vestsjælland 6 Høreafdelingen

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indhold Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 7 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 7 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 8 Børn med synsvanskeligheder...

Læs mere

Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland

Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland University College Sjælland udbyder i dag en lang række professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser inden for de sundheds-, lærer-, pædagog-,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:lyngby-taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Børn: Jørn Unnerup Voksne: Mette Marie Juul Tlf. nr. 4597 3087 4597 3326 Mail.:

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

ICF-projektet på Instituttet for Blinde og Svagsynede

ICF-projektet på Instituttet for Blinde og Svagsynede ICF-projektet på Instituttet for Blinde og Svagsynede Den 4. oktober 2011 Projektleder Trine Tangsgaard og Projektmedarbejder Lea Johanne Sarfelt Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900

Læs mere

CENTRAL UDMELDING VEDR.

CENTRAL UDMELDING VEDR. CENTRAL UDMELDING VEDR. BØRN OG UNGE MED ALVORLIG SYNSNEDSÆTTELSE AFRAPPORTERING FOR HOVEDSTADSREGIONEN OKTOBER 2015 KKR HOVEDSTADEN INDHOLD Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Målgruppen... 6 2.1 Børn og

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Rammeaftale 2012 Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2012 Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet Rammeaftale 2012 Bilag 3 Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet 1. Indledning På en række opgaveområder som specialrådgivning,

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Det tværkommunale samarbejde i jobcentrene på Sjælland efterår/vinter 2015-2016

Det tværkommunale samarbejde i jobcentrene på Sjælland efterår/vinter 2015-2016 Det tværkommunale samarbejde i jobcentrene på Sjælland efterår/vinter 2015-2016 I sommeren 2015 foretog KKR konsulent, Anne Andersen, en rundspørge blandt jobcentrene om samarbejde på tværs af kommunerne.

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Længe leve mangfoldigheden

Længe leve mangfoldigheden Man kan godt være en af mange selv om man er anderledes (ADHD-elev) Unge med særlige behov på almen Efterskole. Ølgod Efterskole Længe leve mangfoldigheden Hvis jeg ikke forsøger, kan jeg jo heller ikke

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso VISO DEN NATIONALE VIDENS- OG SPECIALRÅDGIVNINGSORGANISATION Specialiseret viden fra praksis - til fagfolk på det sociale område www.servicestyrelsen.dk/viso Hvad kan VISO? VISO tilbyder specialiseret

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

2 psykologer til specialrådgivning

2 psykologer til specialrådgivning Stillings- og personprofil 2 psykologer til specialrådgivning Synscenter Refsnæs Februar 2015 Opdragsgiver Synscenter Refsnæs Centerleder Kenn Steen Andersen Adresse Synscenter Refsnæs Kystvejen 112 4400

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard, Kasper Lemvigh, Hans Kloppenborg og Bo Panduro. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

Camilla T. Dalsgaard, Kasper Lemvigh, Hans Kloppenborg og Bo Panduro. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde Camilla T. Dalsgaard, Kasper Lemvigh, Hans Kloppenborg og Bo Panduro Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde En analyse af kommunerne i Sjælland, 2010-2014 Køb og salg af pladser på det

Læs mere

Længe leve mangfoldigheden

Længe leve mangfoldigheden Man kan godt være en af mange selv om man er anderledes (ADHD-elev) Unge med særlige behov på almen Efterskole. Ølgod Efterskole Længe leve mangfoldigheden Hvis jeg ikke forsøger, kan jeg jo heller ikke

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Godkendt af Byrådet d. 18. december 2013 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Retskrav... 3 1.3.

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere