Politikområde 1: Dagpasning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikområde 1: Dagpasning"

Transkript

1 Politikområde 1: Dagpasning Budget Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen følger de vedtagne skoledistrikter. Virksomhederne på området er: Fire dagtilbudsdistrikter med i alt 23 afdelinger. Hvert distrikt betragtes som én virksomhed. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten. Børnehaven modtager 32 børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution. Børnenes Dagpleje og Pladsformidling er en selvstændig virksomhed, der administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne, primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med vuggestueog børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave. Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Der er dog en fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service. Overordnede udfordringer på politikområdet Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring den løbende tilpasning af kapaciteten. Ud over udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) er det også vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som private dagtilbud (dækningsgraderne.) I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes markante fald i børnetallet på Bornholm. De stigende dækningsgrader i 2009 og 2010 har medvirket til, at det ikke har været nødvendigt at nedjustere kapaciteten i takt med faldet i børnetallet. I 2011 ses der nu en stagnation i dækningsgraderne, og sågar et fald i nogle områder, hvorfor en tilpasning af kapaciteten vil være nødvendig. I det følgende vil de fremstillede tal alle tage udgangspunkt i den senest vedtagne befolkningsprognose. Der er derfor ikke korrigeret for divergensen mellem prognosens 310 fødte i 2011 og det forventede fødselstal på 230 børn. 1. behandling 1

2 Politikområde 1: Dagpasning Budget Som det ses af nedenstående figur, vil antallet af 0-5-årige falde markant i tre af øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod Børn 0-5 år i distrikterne, , indeks: 2011= Distrikt Nord Distrikt Midt Distrikt Vest Distrikt Øst I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med over 300, svarende til ca. 15 pct. Den største absolutte tilbagegang forventes i distrikt Øst, der også står for den største relative tilbagegang på 37 pct. Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang i distrikterne Nord, Midt og Øst svare til et fald i antallet af 0-5-årige i disse distrikter på ca. 15 pct. Antal 0-5-årige fordelt på distrikter Alder Prognoseperiode 1. jan Distrikt Nord Distrikt Midt Distrikt Vest Distrikt Øst I alt Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt af den vedtagne demografikorrektion for budget Jf. nedenstående skema bliver budget 2012 som det fremstår i det vedtagne budget skåret med 1,374 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2015 trækkes der 4,77 mio. kr. i rammen. 1. behandling 2

3 Politikområde 1: Dagpasning Budget Nettoændringer i rammerne i budget 2012 og overslagsårene, kr. Nettoændring i budgetrammerne Børnepasningsområdet Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbudsområdet, er det takstbeløbene fra pengene følger barnet der anvendes i beregningerne. Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter modellen pengene følger barnet. Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturligvis udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere, og det har i flere tilfælde ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående. Dette resulterer i ansættelser på lavere timetal, eller afskedigelser. Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning. Udover den knopskydning af problemerne der blev foretaget i 2010, anses det for nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken omkring det faldende børnetal jf. afsnittet om status og tiltag. Der kræves større tilpasninger af dagtilbudsområdet. I den forbindelse er skismaet ønsket om en god geografisk dækning af øen samtidigt med at der sikres afdelinger af en størrelse der sikrer såvel faglighed som økonomi. Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue, dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der skal vurderes. I forhold til kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på Bornholm i alderen 0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt stigende andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmuligheder på dette område er vanskeliggjort betragteligt. Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pasningsgrundlag samt de forventede dækningsgrader i 2011, bliver virksomhedernes budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estimeret børnenormering. 1. behandling 3

4 Politikområde 1: Dagpasning Budget Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i 2012 fordelt på distrikter. Endvidere er de forventede dækningsgrader i 2011 angivet, idet den private pasning dog er medregnet heri. Estimeret børnenormering i de kommunale dagtilbud i 2012 Type Nord Vest Midt Øst I alt Kommunale vuggestuer Kommunal dagpleje I alt 0-2 år Kommunale børnehaver Kommunale deltidsbørnehaver I alt 3-5 år Der er i de estimerede børnenormeringer taget højde for en tilpasning til årige i Faktiske dækningsgrader i 2010 Nord Vest Midt Øst I alt Dækningsgrader 0-2 år 80 % 88 % 72 % 86 % 82 % Dækningsgrader 3-5 år 84 % 106 % 96 % 102 % 98 % Note: Årsagen til en højere pasningsgrad end 100 pct. i distrikterne Vest og Øst er, at forældre bosat udenfor distrikterne vælger pasning i disse distrikter. Mål i budget 2011 Nr. BSU-1-1 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 01 Dagpasning Mål: Der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer i de kommunale dagtilbud Mål i 2012 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2011 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2011 De pædagogiske medarbejdere i kommunens dagtilbud oplever, at LP-modellen har øget den pædagogisk handlekompetence i forhold til udsatte børn (fokusgruppeinterview) 1. behandling 4

5 Politikområde 1: Dagpasning Budget Der udarbejdes handleplaner, der opstiller og beskriver relevante mål og handlinger i forhold til alle i børn med særlige behov i dagtilbuddene. Inden udgangen af 2012 har alle pædagogiske medarbejdere gennemført uddannelsesforløb/opkvalificering i inklusion og anerkendende relationer. Der igangsættes uddannelsesforløb på diplomniveau i inklusion for mindst en medarbejder pr. afdeling Mål i 2013 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2012 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2012 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Mål i 2014 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2013 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2013 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Mål i 2015 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2014 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2014 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet, at reducere budgettet for politikområde 01 Dagpasning med 4,1 mio. kr. i Der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer på politikområdet svarende til 4,1 mio. kr. i 2012 stigende til 5,7 mio. kr. i behandling 5

6 Politikområde 1: Dagpasning Budget Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er fordelt på en række områder. Med baggrund i allerede besluttede strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet, er indlagt reduktioner i budgettet som følge af de afledte effekter på bygningsdrift og rengøring mm. i forbindelse med lukningen af Jordbærhuset. Fra og med 2013 er indlagt en yderligere besparelse med baggrund i de kommende strukturtilpasninger af dagtilbudsområdet jf. den langsigtede plan for dagtilbudsområdet på Bornholm. I forbindelse hermed er også afsat 12 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Aakirkeby. En stor del af rammereduktionerne skyldes ekstraordinær demografikorrektion af budgettet. Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012 vil udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demografikorrektionen på dagpasningsområdet genberegnet. Slutteligt skal nævnes at der er besluttet flere reduktioner vedrørende Specialbørnehaven Mælkebøtten. Udover en reduktion i antallet af pladser i børnehaven, igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlægning med Bornholms Familiecenter. Nedprioriteringer og effektiviseringer er nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder. Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Regulering i henhold til budgetmodel (SFO) Demografi børnepasning Ændring af lov om sygedagpenge Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget Udlægning af specialpædagogisk team til dagtilbuddene pr behandling 6

7 Politikområde 1: Dagpasning Budget Pensionsbidrag Specialbørnehaven Mælkebøtten Aftale om SR-tillæg Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring 3 år Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Lukning af Jordbærhuset i dagtilbud Øst Demografitilpasning til årige pr m.m Enklere krav til pædagogiske læreplaner Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år Reduktion i møder for dagplejere Regulering af økonomisk fripladstilskud Tilpasning af dagtilbudsstruktur Mælkebøtten reduceres med 2 pladser Opkræve forældrebetaling i Mælkebøtten Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 1.1: Kommunens pasningstilbud 1.2: Privat pasning 1.3: Pladsformidlingen Overblik over politikområdet 01, budget 2012 Beløb i kr., netto I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2012-pl Mælkebøtten Børnenes Dagpl. og Pladsf Dagtilbud Nord behandling 7

8 Politikområde 1: Dagpasning Budget Dagtilbud Midt Dagtilbud Øst Dagtilbud Vest Sekr. for pol. omr I alt Opdateret behandling 8

9 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Beskrivelse Budgetområdet omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. Budgetområdet omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, samt fællesudgifter administreret af Børne- og Fritidssekretariatet (Løn til pædagogstuderende og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner). Prioriteringer i budget 2012 Der er i forbindelse med beskrivelserne af de politiske prioriteringer under budgetområdet tale om de beregnede økonomiske nettoeffekter. Da forældrenes betaling for en plads i dagtilbud udgør 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter i kommunen, indebærer rammeudvidelser/-reduktioner en afledt effekt på den samlede forældrebetaling. Denne effekt er indregnet i de politiske prioriteringer. Ligeledes er indregnet effekten på økonomiske fripladser og søskenderabat. Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettedriftsudgifter, vil rammereduktioner/-udvidelser i de kommunale dagtilbud også have en afledt effekt på udgifterne til privat pasning. Denne effekt er også indregnet. Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Nedprioriteringer og effektiviseringer Lukning af Jordbærhuset i Dagtilbud Øst Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 20. juni 2011 at lukke afdeling Jordbærhuset i Dagtilbud Øst pr. 1. september 2011, da antallet af indskrevne børn var hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt. Besparelsen er beregnet som en reduktion i budgettildelingen iht. den nuværende budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet (1 basisbeløb og 1 afdelingsledere) og SFO-området (1 basisbeløb). Dertil er der sket en nulstilling af budget til bygningsdrift og rengøring. Demografitilpasning til årige pr. 1. januar 2012 m.m Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012 vil udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, er demografikorrektionen på dagpasningsområdet genberegnet. Det er antaget at forskellen på 80 børn slår igennem på den ene årgang. Antal 0-årige pr. 1. januar 2013 er fastholdt som i befolkningsprognosen. Den de- 1. behandling 9

10 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud mografiske tilpasning udgør 3,5 mio. kr. årligt. Af disse er afsat 0,8 mio. kr. til tilpasningsudgifter på området i Yderligere nedjusteres forældrebetalingen med 0,390 mio. kr. som følge af ændret opgørelse af beregningsgrundlaget for forældrebetaling. Endeligt løftes budgetrammen med 0,309 mio. kr. som følge af stigende dækningsgrader Enklere krav til pædagogiske læreplaner Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. Læreplanerne skal ikke evalueres hvert år men hvert andet år Ligeledes skal kommunalbestyrelsen kun drøfte evalueringerne hvert andet år - her kan forældre og repræsentanter fra dagtilbuddene inddrages. Der skal fortsat arbejdes med dokumentation. Lovændringen angår alene den årlige evaluering. Forenklingen består i, at den skriftlige evaluering fremadrettet kun skal udarbejdes hvert andet år Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder Bedre udnyttelse af personaletimer ved effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder i virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Er indregnet i budgettildelingsmodellen for dagplejen Udskiftning af sand i sandkasser hver andet år Udskiftning af sand inkl. maskintimer til alle dagplejeres sandkasser sker hvert andet år i stedet for hvert år. I den tekniske tilretning af budgettet fordeles besparelsen med kr. i hvert år af hensyn til budgettildelingsmodellerne på området Reduktion i møder for dagplejere Reduktion i antallet af mødepligtige møder for dagplejere fra 3 til 2. Er indregnet i budgettildelingsmodellen for dagplejen Regulering af økonomisk fripladstilskud Den årlige regulering af økonomisk fripladstilskud til familier med en varig indtægtsstigning under 10 pct. finder fremover sted den 1. januar og den 1. april eller 1. oktober. Der er tale om en nettobesparelse og der forventes en mindre udbetaling af fripladser på kr. Dette forudsætter dog et løft af administrationen i Børnenes Dagpleje og Pladsformidling på kr. (merarbejde). 1. behandling 10

11 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Tilpasning af dagtilbudsstruktur I forlængelse af det faldende børnetal samt debatoplæg om langsigtet plan på dagtilbudsområdet indlægges en årligt rammereduktion på 0,8 mio. kr. fra og med Skal afklares efter den politiske behandling af den fremtidige dagtilbudsstruktur inden udgangen af Forslaget skal ses i sammenhæng med anlægsønskerne: Ny daginstitution i Aakirkeby Renoveringspulje Børne- og skoleområdet Mælkebøtten reduceres med 2 pladser Med baggrund i udviklingen i aldersgruppen 0-5 årige blev det, i forbindelse med B2011 besluttet at antallet af pladser i Mælkebøtten skulle reguleres i forhold til den demografiske udvikling. Visitationen ultimo juni 2011 forventer et fald i antallet af børn i Mælkebøtten på 2 udover den tidligere vedtagne demografikorrektion. Dette indebærer at Mælkebøtten i 2012 er normeret til 32 pladser. I 2013 til 31 pladser og fra og med 2014 til 30 pladser Opkræve forældrebetaling i Mælkebøtten Det forudsættes, at Mælkebøtten administrativt kan omdefineres fra en specialbørnehave til et almindeligt dagtilbud efter dagtilbudsloven, og at det dermed vil være muligt at opkræve forældrebetaling efter dagtilbudslovens regler for alle indskrevne børn i Mælkebøtten. Merindtægten på kr. bygger på den forudsætning, at der kan opkræves almindelig børnehavetakst på de indmeldte børn i Mælkebøtten (34 pladser i alt i 2012), samt at en mindre del af børnene (6), er børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, hvis behov ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud, og skal have plads i et særligt dagtilbud. Kommunalbestyrelsen skal yde 100 pct. tilskud til ophold i et særligt dagtilbud, hvis barnet er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde. Hvis optagelsen er sket på et andet grundlag end servicelovens 32, er det dagtilbudslovens regler om tilskud og forældrebetaling, der anvendes. Kravet er, at der foretages en revisitering / konkret individuel vurdering af hvert enkelt barn. Statsforvaltningen Sjælland har i juni 2011 slået fast i forhold til en anden kommune, at kommunen ikke samlet og administrativt kan overflytte børnene i en specialbørnehave til et almindeligt dagtilbud. Med henblik på udmøntning udarbejdes en handlingsplan til forelægges for Børne- og Skoleudvalget. Forligsemnet skal ses i sammenhæng med Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere behandling 11

12 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Der vil som udgangspunkt skulle investeres i en VPN løsning som i alt vil beløbe sig til kr. Derefter vil der kunne spares på papir og porto i administrationen, anslået til kr. Besparelsen vil slå igennem hos Politisk og Administrativt sekretariat. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter Forventes ikke implementeret før Der igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlægning med Bornholms Familiecenter. Der skal herudover foretages en vurdering af Mælkebøttens funktion som både observations- og specialbørnehave samt placeringen af den tidlige rådgivning. Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf Dagplejen Integrerede institutioner Mælkebøtten Forældrebetaling (integrerede institutioner og dagplejen) Forældrebetaling (SFO) Øk. fripladser (integrerede institutioner og dagplejen) Øk. fripladser (SFO) Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagpleje og private institutioner) Søskendetilskud (SFO) Sekretariatspulje (demografi mm.) Opdateret Forudsætninger for budget 2011 Der er budgetteret med pasning af i alt børn i kommunalt regi i 2012 (256 i den kommunale dagpleje og i integrerede institutioner). 1. behandling 12

13 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Dagpleje: Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. I forbindelse med budgetopfølgningerne og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 46 børn i Antal børn i dagplejen ordinær/distrikterne 236/24 Antal børn i frit valg 46 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, koll. ulykke., forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende+leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 24, kr kr. 246 kr kr. 861 kr kr. Integrerede institutioner: Også her følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr. passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet hører under. Satserne er følgende: Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år kr. 3 5 år kr. 3 5 år (deltid) kr. Støttebeløb pr. 0 5 år kr. Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet pengene følger barnet får hvert af dagtilbudsdistrikterne tildelt et grundbeløb på kr. pr. afdeling i distriktet. Dertil tildeles distrikterne løn til distriktslederen og afdelingslederne. Endelig tildeles dagtilbudsdistrikterne ressourcer til bygningsdrift og rengøring iht. de respektive tildelingsmodeller, der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af etagearealerne. 1. behandling 13

14 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Mælkebøtten: Mælkebøtten har sin egen budgetmodel for tildeling af ressourcer til pasning af børn, og følger derfor ikke budgettildelingsmodellen på dagpasningsområdet. Ressourcer til bygningsdrift og rengøring følger de gældende tildelingsmodeller der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af arealer. Økonomiske fripladser (integrerede institutioner og dagplejen): Budgettallene for økonomiske fripladser for hhv. integrerede institutioner og dagplejen findes ved at forudsætte at en given procentandel af forældrebetalingen går til økonomiske fripladser. Procentandelen for integrerede institutioner i 2012 er 22,5 pct. Beregningen bygger på data fra 2010, dertil er satsen tilrettet efter etableringen af enkelte madordninger pr. 1. august 2011, som kommunen også skal give økonomiske fripladser til. For dagplejens vedkommende er satsen for 2012 på 27 pct. Integrerede institutioner: 22,5 pct. af forældrebetalingen på Dagplejen: 27 pct. af forældrebetalingen på I alt Økonomiske fripladser (SFO): Budgettet er beregnet som 27,7 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området. Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagplejen og private institutioner): Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede samlede forældrebetaling på området. Procentandelen er fastsat til 8,5 pct. og er udregnet på baggrund af data pr. 31. juli Den samlede forældrebetaling er beregnet til kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud: 8,5 pct. af kr. giver kr. Søskendetilskud (SFO): Budgettet er beregnet som 17,6 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området. Sekretariatspuljen: Sekretariatspuljen består af følgende poster; diverse puljer (herunder pengene følger barnet ), reserverede midler til madordning, besparelse ved sammentænkning af Børnenes Pladsformidling og Borgercentret og lønudgifter mm. til pædagogstuderende og elever på Pædagogisk Assistent Uddannelse. Samlet ser budgettet således ud: Puljer Forældrebetaling, Mælkebøtten Besparelse Børnenes Pladsformidling sammentænkes med Borgercenteret Pædagogstuderende og PAU Udviklingspulje til forebyggende indsatser i daginstitutionerne Tilpasningsudgifter i forbindelse med faldende børnetal LCP, reserveret til 30-timers tilbud behandling 14

15 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud I alt Takster Område Målgruppe Enhed /- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr ,5 % 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr ,3 % 1. Børnehave, fuldtid 3-5 årige kr./mdr ,1 % 1. Skovbørnehaven, max 40 t/uge 3-5 årige kr./mdr ,1 % 1. Fritidsordning (frem til 31. juli 2011) klasse kr./mdr Noter: 1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne. 2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion. 3. Der er beregnet en takst på 30 % af bruttodriftsudgifterne. Fritidsordningerne er blevet til skolefritidsordning pr. 1. august Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning. 1. behandling 15

16 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.2: Privat pasning Budgetområde 1.2: Privat pasning Beskrivelse Budgetområdet omfatter tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner og privat pasning inkl. fripladstilskud. Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Udbetalingen af tilskud til de private leverandører af dagpasning sker via Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Prioriteringer i budget 2012 Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, vil de politiske prioriteringer beskrevet under budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud, have en afledt effekt på udgifterne til privat pasning. Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf Kommunale tilskud til frie grundskoler Tilskud privat pasning (frit valg) Børn i private institutioner Driftstilskud til børn i pulje Økonomiske fripladser, private institutioner og puljeordninger Opdateret Forudsætninger for budget 2011 Kommunale tilskud til frie grundskoler: Der er budgetteret med samme niveau som i 2011, budgettet er kun pristalsreguleret. 1. behandling 16

17 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.2: Privat pasning Tilskud i privat pasning (frit valg ordning): Der er budgetteret med udgifter til 46 børn. Børn i private institutioner: Der er budgetteret med udbetaling til i alt 344 børn i private børnehaver, og budgettet er sammensat således: Børn i private institutioner 344 børn Driftstilskud Tilskud til administration Bygningstilskud Driftstilskud til børn i pulje: Der er budgetteret med udgifter til 21 børn. Økonomiske fripladser, private børnehaver og pulje: Økonomiske fripladser til private børnehaver er beregnet som 23,5 pct. af den beregnede forældrebetaling på området. For puljer er budgettallet beregnet som 5 pct. af det budgetterede beløb til tilskud. Samlet ser budgettet således ud: Private børnehaver 23,5 pct. af forældrebetaling på Puljer 5 pct. af tilskud på I alt Takster Område Målgruppe Enhed /- i % Note Frit-valg ordning 0-2 årige kr./mdr ,5 % 1. Noter: 1. Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes udgifter. 1. behandling 17

18 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Beskrivelse Budgetområdet omfatter visitation til pasningsordninger, tilsyn med dagplejen samt administration i form af betjening af borger i forbindelse med ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling samt udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Herudover løses der administrative opgaver for de fire dagpasningsdistrikter. Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.3 Pladsformidlingen blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Nedprioriteringer og effektiviseringer Regulering af økonomisk fripladstilskud Se beskrivelse under budgetområde 1.1 Kommunens pasningstilbud Konsekvent anvendelse af Digital Pladsanvisning Rationale ved at benytte Digital Pladsanvisning konsekvent. Besparelsen vil slå igennem hos Politisk og Administrativt sekretariat kr. og administrationen i Børnenes Dagpleje og Pladsformidling med kr. Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Budgettet er uændret i forhold til behandling 18

19 Politikområde 1: Dagpasning Budget Anlæg Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Oversigt over anlægsprojekter Anlægsprojekt B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Ny daginstitution i Aakirkeby Forudsætninger for budget 2012 Følgende politiske prioritering inden for politikområde 01 Dagpasning blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Ny daginstitution i Aakirkeby. Der er i 2012 afsat 12 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution med plads til 100 børn, ved sammenlægning af to eksisterende daginstitutioner. Halvdelen af anlægsudgiften finansieres af kvalitetsfondsmidler og halvdelen finansieres ved låneoptagelse. 1. behandling 19

20 Politikområde 2: Undervisning Budget Politikområde 2: Undervisning Beskrivelse Politikområde 2 Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet omfatter normal- og specialundervisning, modtagelsesklasser, skolefritidsordninger, klubtilbud og ungdomsskole. Virksomhederne på området er: 1. Fire distriktsskoler med i alt 10 afdelinger samt skolefritidsordninger. 2. UngeCenter Bornholm er for elever som vil gå i 10. klasse. Derudover tilbydes uddannelsesvejledning til unge (UU) samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). 3. Bornholms Heldagsskole tilbyder undervisning samt fritids- og behandlingstilbud til børn med særlige behov. 4. Bornholms Ungdomsskole har en afdeling i hvert af de fire skoledistrikter samt ni ungdomsskoleklubber fordelt på øen. 5. Kildebakken tilbyder undervisning og skolefritidsordning til udviklingshæmmede børn i skolealderen. Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Der er dog en fokusering på visionerne om Friluftsliv og Idræt, Sundhed samt Offentlig service. Overordnede udfordringer på politikområdet Den demografiske udvikling for de 6 16 årige på Bornholm udviser fortsat en faldende tendens. I perioden forventes børnetallet i aldersgruppen 6 16 år at falde fra til 4.307, eller et fald på næsten 20 pct. Alene i perioden fra 2011 til 2015 forventes børnetallet at falde med 9,4 pct., hvilket svarer til 503 børn. Til trods for de seneste afdelingsnedlæggelser ligger den store udfordring for skoleområdet i tilpasningen til det faldende elevtal og elevforskydningerne mellem skoledistrikterne samtidigt med, at der vedvarende klasseoptimeres. Det markante fald i elevtallet vil på længere sigt nødvendiggøre en tilpasning i antallet af afdelinger, således at enhedsomkostningerne kan fastholdes og der kan opretholdes et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen. I sektorskrivelse på folkeskoleområdet peger Kommunernes Landsforening på, at en justering af skolestrukturen vil give en bedre uddannelsesøkonomi: Flere undervisningstimer til børnene Større fleksibilitet i timeplanlægningen Bedre faglige miljøer på skolerne Forskning viser at store skoler skaber bedre resultater Større skoler er bedre til at inkludere elever med særlige behov 1. behandling 1

21 Politikområde 2: Undervisning Budget Skolerne tildeles budget baggrund i elevtallet pr. 5. september. Oversigt over elevtal (ikke opdateret, da opgørelse ikke foreligger) Skole Skoleåret 2010/11 (pr. 5. september 2010) Skoleåret 2011/12 (pr. 5. september 2011) Ændring Distriktsskole Nord 683 Hans Rømer Skole 790 Paradisbakkeskolen 781 Rønneskolen Klassecenter Bornholm 184 Privatskoler Efterskoler 128 Note: Elevtal er opgjort inkl. specialklasse- og modtageklasseelever. For skolefritidsordningerne gælder også at disse tilpasses til det faldende børnetal. Kommunen har igennem en årrække oplevet et stadigt stigende antal elever der visiteredes til specialundervisningstilbud udenfor egen klasse eller skole. Med baggrund i dette samt ønsket om, at specialundervisningen skulle planlægges mere fleksibelt og med inddragelse af elever og forældre på et tidligt tidspunkt, besluttede kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, at udlægge økonomien til specialundervisning af enkeltintegrerede elever og specialklasseelever. Midlerne til specialundervisning har fra og med skoleåret 2010/2011 blevet udlagt til Skole Nord, Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen med. Hovedprincipperne for udlægningen er, at alle elever, i såvel normal- som specialklasser, fremover udløser budgettildeling igennem den nuværende normaltildeling via normaltaxameteret. Derudover tildeles budgetmidlerne til specialundervisning igennem et såkaldt specialtaxameter til alle elever. Der var flere formål med, at udlægge økonomien. En udlægning understøtter inkluderende læringsmiljøer. Disse miljøer vil på længere sigt kunne fastholde en større del af eleverne med særlige behov i elevernes vante omgivelser. Desuden foregår sagsbehandlingen i et tæt samarbejde mellem forældre, skoleledelse og det øvrige personale. Det giver muligheder for tilpassede og fleksible løsninger, der hurtigt vil kunne implementeres. Ud fra et økonomisk perspektiv er udlægningen en del af en incitamentsstyring af specialundervisningsområdet, hvor selve ressourcetildelingen er et aktivt styringsværktøj. Den valgte budgettildelingsmodel understøtter ønsket om inkluderende og fleksible undervisningstilbud. 1. behandling 2

22 Politikområde 2: Undervisning Budget Der er tale om en væsentlig udlægning af specialundervisning, da udlægningen indebærer at skolerne, på nær for elever indskrevet i specialskolerne, skal finansiere al øvrig specialundervisning indenfor skolernes budgetramme. Ungecenter Bornholm har en udfordring i arbejdet med at tilrettelægge uddannelsesforløb og oprette uddannelsespladser til unge i alderen år med særlige behov i henhold til ny lovgivning, der indebærer et krav om uddannelsesforløb til denne gruppe unge. Dertil arbejdes der ihærdigt på at opfylde de centralt fastsatte mål for andelen af en ungdomsårgang der gennemfører en ungdomsuddannelse. Et arbejde der ikke gæres lettere af, at tilbudsviften er begrænset på Bornholm. 1. behandling 3

23 Politikområde 2: Undervisning Budget Mål i budget 2011 Nr. BSU-2-1 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 02 undervisning Mål: Den almene undervisning skal være mere inkluderende Mål i 2012 Der udarbejdes mål for at øge kvaliteten i den inklusion der gennemføres Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde med de to konsulenter for specialklasser og inklusion i Bornholms PPR og Sundhedspleje Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever. Implementering af politik for inklusion påbegyndes Indikatorer på inklusion Færre børn udskilles i skoleåret 2011/2012 til specialundervisning, i specialklasser og specialskoler, end i skoleåret 2010/2011. o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2011/2012 falder i forhold til skoleåret 2010/2011 o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 73 pladser til 71 pladser i skoleåret 2011/2012. Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 2011/2012 end i skoleåret 2010/2011 (antal henvisninger/antal skoleelever) Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2010/2011. Der er i skoleåret 2011/2012 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2010/2011 (målt i samlet antal fraværsdage/antal skoledage) Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2010/2011. Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme (specialtaxameteret samt specialskolerne) Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse er større end i skoleåret 2010/2011 Ovenstående indikatorer kvalificeres/præciseres efter registreringerne i skoleåret 2010/2011 Mål i 2013 Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion 1. behandling 4

24 Politikområde 2: Undervisning Budget Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde med de to konsulenter for specialklasser og inklusion i Bornholms PPR og Sundhedspleje Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever. Alle afdelinger har en medarbejder der har påbegyndt uddannelse på diplomniveau i specialpædagogik/inklusion Indikatorer på inklusion Færre børn udskilles i skoleåret 2012/2013 til specialundervisning, i specialklasser og specialskoler, end i skoleåret 2011/2012. o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2012/2013 falder i forhold til skoleåret 2011/2012 o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 71 pladser til 69 pladser i skoleåret 2012/2013 Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 2012/2013 end i skoleåret 2011/2012 (antal henvisninger/antal skoleelever) Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2011/2012. Der er i skoleåret 2012/2013 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2011/2012 (målt i samlet antal fraværsdage/antal skoledage) Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2011/2012 Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme (specialtaxameteret samt specialskolerne) Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse er større end i skoleåret 2011/2012 Mål i 2014 Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde med AKT-konsulenten i Børnecenter Bornholm. Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever. Alle afdelinger har en medarbejder der har påbegyndt uddannelse på diplomniveau i specialpædagogik/inklusion Indikatorer på inklusion Færre børn udskilles i skoleåret 2013/2014 til specialundervisning, i specialklasser og specialskoler, end i skoleåret 2012/2013. o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2013/2014 falder i forhold til skoleåret 2012/2013 o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 69 pladser til 67 pladser i skoleåret 2013/2014 Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 2013/2014 end i skoleåret 2012/2013 (antal henvisninger/antal skoleelever) Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole ned- 1. behandling 5

25 Politikområde 2: Undervisning Budget bringes i forhold til skoleåret 2012/2013. Der er i skoleåret 2013/2014 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2012/2013 (målt i samlet antal fraværsdage/antal skoledage) Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2012/2013 Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme (specialtaxameteret samt specialskolerne) Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse er større end i skoleåret 2012/2013 Mål i 2015 Der arbejdes ud fra mål beskrevet i politik for inklusion Skolerne skal prioritere tid til, at AKT-lærere i alle skoledistrikter kan, samarbejde med AKT-konsulenten i Børnecenter Bornholm. Der sikres mere fleksible undervisningstilbud i folkeskolerne, så der skabes læringsrum for alle typer af elever. Alle afdelinger har en medarbejder med uddannelse på diplomniveau i specialpædagogik/inklusion Indikatorer på inklusion Færre børn udskilles i skoleåret 2014/2015 til specialundervisning, i specialklasser og specialskoler, end i skoleåret 2013/2014. o Antallet af elever i specialklasser i skoleåret 2014/2015 falder i forhold til skoleåret 2013/2014 o Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 67 pladser til 65 pladser i skoleåret 2014/2015 Andelen af elever med henvisning til specialundervisning er lavere i skoleåret 2014/2015 end i skoleåret 2013/2014 (antal henvisninger/antal skoleelever) Den gennemsnitlige indskrivningstid for AKT-eleverne i Bornholms Heldagsskole nedbringes i forhold til skoleåret 2013/2014. Der er i skoleåret 2014/2015 et fald i det bekymrende og ulovlige fravær for skoleelever i forhold til niveauet i 2013/2014 (målt i samlet antal fraværsdage/antal skoledage) Antallet af forældreklager til det centrale klagenævn for specialundervisning, hvor der gives medhold, stiger ikke i forhold til skoleåret 2013/2014 Udgifterne til specialundervisningen holdes indenfor den økonomiske ramme (specialtaxameteret samt specialskolerne) Andelen af elever der har modtaget specialundervisning, (enkeltintegreret støtte, specialklasse eller specialskole) der går i gang med en ungdomsuddannelse er større end i skoleåret 2013/2014 Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen 1. behandling 6

26 Politikområde 2: Undervisning Budget Nr. BSU-2-2 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Bornholm Som vidensamfund Strategisk mål: Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund Politikområde: 02 undervisning Mål: Andelen af unge der fortsætter i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen skal i 2015 være 95 pct.(national målsætning) Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet, at reducere budgettet for politikområde 02 Undervisning med 9,6 mio. kr. i Der er besluttet nedprioriteringer og effektiviseringer på politikområdet svarende til 10,6 mio. kr. i 2012 stigende til 19,9 mio. kr. i Derudover er politikområdet opprioriteret med 1,0 mio. kr. i Opprioriteringen af politikområdet udgør 3,1 mio. kr. i Nedprioriteringerne og effektiviseringerne er fordelt på en række områder. Med baggrund i allerede effektuerede strukturtilpasninger på skole- og dagtilbudsområdet er indlagt reduktioner i budgettet som følge af de afledte effekter på bygningsdrift, rengøring og ledelse mm. En stor del af rammereduktionerne skal findes igennem en forøgelse af den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærer med 1½ ugentlig lektion. Der er også sket reduktioner/bortfald af flere centrale puljer på skoleområdet. Det drejer sig bl.a. om budgetlagte midler til idræt og udeliv, aktivitets og udviklingsmidler samt en tilbageholdelse i forbindelse med overførslen af akkumuleret overskud fra 2011 til Endvidere er der med baggrund i de politiske delmålsætninger om, at den almene undervisning skal være mere inkluderende, indregnet en successiv nedjustering af antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole. 1. behandling 7

Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet har siden 1. januar 2009 været organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen

Læs mere

Budget 2014-2017. Specielle bemærkninger. 13. september 2013. 1. behandling Side 1

Budget 2014-2017. Specielle bemærkninger. 13. september 2013. 1. behandling Side 1 Budget 2014-2017 Specielle bemærkninger 13. september 2013 1. behandling Side 1 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2014-2017 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Politikområdet

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene

Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene Notat Side 1 af 11 Til Til Kopi til Byrådet Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene Der er høringssvar, som har rejst tvivl om forudsætninger for enkelte af spareforslagene. I det følgende svares

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for:

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for: Bilag Status på frit valg-ordningen I Aarhus har det siden 1997 været muligt at få tilskud til privat børnepasning via en frit valg-ordning, og i 2009 vedtog byrådet Udvidelse af mulighederne for tilskud

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag www.svendborg.dk Jægermakens Specialbørnehave 32

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er høj kvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges.

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges. Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 223 Offentligt Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010 Høringsnotat om Forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet. Endelig beskrivelse af indikatorer

Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet. Endelig beskrivelse af indikatorer Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet KL Endelig beskrivelse af indikatorer KL Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet Endelig beskrivelse af indikatorer Rambøll Management

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Rapport. Bedre sammenhæng mellem skole og fritid. 30. juni 2011

Rapport. Bedre sammenhæng mellem skole og fritid. 30. juni 2011 Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 422 Offentligt Rapport 30. juni 2011 Bedre sammenhæng mellem skole og fritid 1. Indledning og sammenfatning...2 Konklusioner...2 2.

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

YDELSER 3 ORGANISERING 12

YDELSER 3 ORGANISERING 12 KVALITETSRAPPORT Skåde Skole INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 RESPEKT FOR GRÆNSER 4 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB 5 VÆRDIREGELSÆT OG ORDENSREGLER 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere