Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6"

Transkript

1 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6

2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde, for at det kan blive godkendt til, at gå i drift på Fælles Medicinkort (FMK) snitfladen i version 1.2. Ved udvælgelse af godkendelseskriterierne er der lagt vægt på, det der gavner: Patientsikkerheden Fællesskabet (der hvor en sundhedsperson afleverer informationer til FMK, som skal kunne bruges af andre sundhedspersoner) Godkendelseskriterierne indeholder krav om, at systemer skal: Aflevere, behandle og vise data korrekt Indeholde bestemt funktionalitet, i form af miniumkrav Vise specifikke data på en brugervenlig og forståelig måde Godkendelseskriterierne indeholder ikke krav til, hvordan systemerne skal understøtte sundhedspersoners arbejdsgange. Godkendelseskriterierne (GK) er i dokumentet nummereret GK1, GK2, osv. I godkendelseskriterierne skelnes der mellem data, som det lokale system henter fra FMK og viser for brugeren i det lokale system og data, som det lokale system, opdaterer på FMK. Generelt for godkendelseskriterierne er der ikke krav om, på hvilket niveau det lokale system viser data, f.eks. om data skal vises på et hovedskærmbillede, i en detaljevisning eller på et underopslag. Medmindre der er krav om, at information skal tydeligt fremgå, skal informationen vises uden, at der skal slås op i en detaljevisning eller lignende. For detaljer omkring dataindhold, obligatoriske elementer m.v. henvises til "FMK snitfladebeskrivelse 1.2". Anvendelse af stamdata Stamdata skal anvendes, som beskrevet i snitfladebeskrivelsen. Stamdata i form af Medicinpriser ( taksten ) er tilgængelig på ftp.dkma.dk. GK1 Stamdata fra taksten skal være hentet fra den aktuelle eller den forrige ordinære takst tilgængelig i Det fælles datagrundlag på ftp.dkma.dk. Stamdata kan være hentet fra NSP eller distribueret f.eks. via Apovision, under forudsætning af, at stamdata fra taksten ikke er forvansket. Der må ikke anvendes en takstversion før dennes ikrafttrædelsesdato. Hent medicinkort og visning af data Generelt for de følgende krav om hvilke medicinkortinformationer et lokalt system skal vise, er der ikke krav om på hvilket niveau de skal vises, f.eks. om data skal vises på et hovedskærmbillede eller på et underopslag. Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Side 2

3 GK2 For brugerflader er der følgende krav: GK3 Såfremt brugerfladen afbilder medicinkortet fra FMK og systemets eget medicinkort ved siden af hinanden skal medicinkortet fra FMK stå til venstre. Såfremt brugerfladen afbilder medicinkortet fra FMK og systemets eget medicinkort over hinanden skal medicinkortet fra FMK stå øverst. Et system skal kunne hente det aktuelle medicinkort. Hvis det på grund af fejl i f.eks. infrastruktur eller den nationale service ikke er muligt, må systemet lade brugeren arbejde videre uden de aktuelle data fra FMK. GK4 Data på medicinkortet skal kunne vises uforvansket og med korrekte betegnelser og enheder. Koder kan dog udelades, således at kun tekst vises hvor begge findes. GK5 Samtlige data for de elementer der hentes fra FMK skal kunne vises i systemet. Dette gælder både obligatoriske og ikke-obligatoriske felter, koder dog undtaget som nævnt ovenfor. Opslag vha. CPR i personregisteret, således at navn og adresse vises via klientsystemet er acceptabelt. Ovenstående krav omfatter således også returnerede recepter og effektueringer. Hermed menes de recepter og effektueringer FMK returnerer til det lokale system. GK6 Det skal tydeligt fremgå hvis et medicinkort er suspenderet eller ugyldigt. Hvis medicinkort er suspenderet skal det fremgå hvem der har udført suspenderingen og hvornår det er sket. Hvis medicinkortet er markeret som ugyldigt er dette udført af Lægemiddelstyrelsens administrator. GK7 Hvis en lægemiddelordination er seponeret eller pauseret skal det tydeligt fremgå af visningen. Det skal også fremgå hvem der har seponeret eller pauseret og hvornår det er sket. Det er dog OK at detaljerne om hvem der har gjort det og hvornår fremgår som tooltip eller på en detaljeside. GK8 Formålet med FMK er først og fremmest at angive patientens aktuelle medicinering. Det er muligt at oprette lægemiddelordinationer på FMK med en fremdateret behandlingsstartdato. Fremdaterede lægemiddelordinationer vil blive returneret på et opslag på patientens aktuelle medicinering og skal vises sammen med denne. For fremdaterede lægemiddelordinationer skal det tydeligt fremgå at lægemiddelordinationen endnu ikke er aktiv, og startdato skal vises eller kunne fremsøges.. Visning af medicinkort indeholdende privatmarkerede ordinationer GK9 Såfremt et medicinkort indeholder privatmarkerede lægemiddelordinationer, som ikke returneres fra FMK, skal det tydeligt fremgå, at der eksisterer lægemiddelordinationer, som ikke vises. Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Side 3

4 Såfremt der vises lægemiddelordinationer, der er privatmarkeret, skal det tydeligt fremgå at dette er tilfældet. GK10 En sundhedsperson skal kunne få adgang til at få vist privatmarkerede lægemiddelordinationer, ved at: Patienten giver samtykket til det, eller Sundhedspersonen benytter sig af værdispringsreglen Sundhedsperson, som har privatmarkeret en lægemiddelordination, må gerne få vist lægemiddelordinationen. Dette afgøres ud fra vedkommendes autorisationsnummer. Visning af lægemiddeldosering En lægemiddeldosering kan være i form af: GK11 En struktureret dosering En fri tekst Et skema udfærdiget af ordinerende læge, hvilket angiver at doseringen findes i den ordinerende læges lokale system og ikke på FMK. Struktureret dosering på formen morgen+middag+aften+nat skal kunne vises i lægepraksissystemer og andre systemer der arbejder direkte på FMK. GK12 Dosering i fri tekst skal vises som den er. GK13 Er det markeret, at en dosering kun findes i den ordinerende læges lokale system skal dette vises. Såfremt doseringen er angivet som 'Efter skema i eget system', betyder det at doseringen for den pågældende lægemiddelordination ikke er tilgængelig på FMK. Brugeren skal præsenteres for den pågældende lægemiddelordination, men det skal tydeligt markeres at doseringsinformation ikke er tilgængelig. GK14 Sammen med doseringen skal doseringens start- og slutdato og evt. tidspunkter vises. Det skal klart fremgå hvis lægemiddelordinationen aktuelt ikke er doseret. Visning af løse recepter En recept kan være knyttet til en lægemiddelordination eller ej (løs recept). Løse recepter kan være markeret som 'Ikke aktuelle'. Recepter, markeret som 'Ikke aktuelle' bliver kun vist ved Hent medicinkort, såfremt man i kaldet beder om at få vist alle recepter. GK15 Hvis der er foretaget en medicinafstemning på FMK, tilkendegiver lægen, at medicinkortet indeholder de lægemiddelordinationer, som patienten er i aktuel behandling med. Angivelse af "Medicinafstemning på FMK" har ikke indvirkning på de løse recepter, som det var tilfældet med FMK version og tidligere versioner. Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Side 4

5 og tidligere. Recepterne kan enkeltvis markeres som 'Ikke aktuel'. Løse recepter, som er markeret som 'Ikke aktuel' bliver ikke returneret med det aktuelle medicinkort, medmindre man i kaldet angiver at man ønsker at se alle løse recepter. Det skal fremgå af patientens medicinkort, hvem der har udført 'Medicinafstemning på FMK' og hvornår det er sket. Den udførende persons organisatoriske tilknytning skal ligeledes vises med navn og kontakttelefonnummer. GK16 Et system skal vise alle løse recepter, undtaget løse recepter markeret som "Ikke aktuelle". Hvis ingen recepter er markeret som 'Ikke aktuelle' endnu skal alle løse recepter vises. Det anbefales, at alle recepter (også de recepter, der er markeret som "Ikke aktuelle") kan vises for brugeren ved f.eks. fejl, tvivlstilfælde eller i tilfælde hvor brugeren har behov for alle detaljer om de løse recepter. Oprettelse/opdatering/seponering af lægemiddelordination GK17 Et system skal kunne: GK18 Oprette lægemiddelordinationer Opdatere lægemiddelordinationer Seponere lægemiddelordinationer og ophæve seponering af lægemiddelordinationer Pausere lægemiddelordinationer / genoptage lægemiddelordinationer Obligatoriske felter skal være udfyldt med meningsfyldt data (f.eks. må indikation ikke registreres som ukendt ). Det betyder at selv om visse typer felter tillader værdier som 'ukendt', 'ikke oplyst' eller 'ikke tilgængelig', må disse værdier kun anvendes, hvis det er det, der reelt er tilfældet. 'ikke oplyst' er altså ikke et spørgsmål om, hvorvidt brugeren eller systemet ønsker at angive en værdi, men at give mulighed for at lave en registrering, hvor man ikke har den reelle værdi til rådighed og ikke kan skaffe den. Medicinkort-version Det lokale system skal vise det aktuelle medicinkort for brugeren, med mindre brugeren selv har valgt at en tidligere version skal vises. Systemet skal sikre at data opdateres på grundlag af data på det aktuelle medicinkort. GK19 Når det lokale system præsenterer et medicinkort fra FMK skal det sikre, at det viste medicinkort svarer til det aktuelle på FMK (f.eks. ved at foretage et opslag på den aktuelle medicinkort-version). GK20 Umiddelbart inden en bruger opdaterer medicinkortet på FMK, skal det lokale system foretage et opslag på den aktuelle medicinkort-version og verificere at versionen stemmer overens med den version, der blev hentet. Termen 'umiddelbart' er ikke målbar, men er anvendt fordi FMK ikke kan være et tidstro system, men et system som skal være så ajour som muligt. Kaldet er ikke krævet fordi opdateringer bliver opfattet som Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Side 5

6 transaktioner, men for at sikre klinikeren handler på baggrund af informationer der er så up-to-date som muligt. Det er således ikke en teknisk men en klinisk vurdering af begrebet up-to-date. Bekymringen er at hvis en læge ordinerer på baggrund af en gammel version af patientens medicinkort, øges risikoen for, at der kan være interaktionsproblemer som lægen ikke kan se. Hvis det lokale system i forbindelse med en opdatering af FMK, opdager at der er sket ændringer på medicinkortet efter den version, der er blevet hentet og præsenteret for klinikeren, skal det lokale system give en advarsel, som giver klinikeren mulighed for at checke om ændringerne har betydning for hans egne handlinger. Hvis det lokale system ikke kan verificere versionen af det aktuelle medicinkort, kan og skal opdateringerne sendes til FMK alligevel, da opdateringerne afspejler handlinger, der er fortaget. (nye ordinationer/dosisændringer og lign.). GK21 Hvis et system lægger opdateringer på FMK i en kø, må data ikke ligge i kø længere end 4 timer. Undtaget herfra er situationer hvor services på FMK ikke er tilgængelige. Generelt bør kald til FMK ikke lægges i kø længere end nødvendigt, en kø skal afvikles så hurtigt som muligt. Oprettelse/opdatering af lægemiddeldosering GK22 Der skal som minimum kunne oprettes eller opdateres doseringer på lægemiddelordinationer på formen: Strukturerede doseringer på formen morgen+middag+aften+nat Doseringer i fri tekst og angivelse af at doseringen findes i den ordinerende læges lokale system og ikke på FMK kan benyttes, såfremt det er nødvendigt. Dog bør anvendelse af disse to former minimeres, og strukturerede doseringer bør anvendes så vidt muligt. Dette kriterie er som angivet et minimumskriterie, og det anbefales at man i så stor udstrækning som mulig prøver at omforme det lokale systems strukturerede dosering til FMK's strukturerede doseringsstruktur. Oprettelse/opdatering af privatmarkerede lægemiddelordinationer GK23 Det skal være muligt at privatmarkere en lægemiddelordination (således at den markerede lægemiddelordination kun kan ses af sundhedspersonen med det angivne autorisationsnummer, der oprettede ordinationen). GK24 Et system skal kunne fjerne en privatmarkering på en lægemiddelordination. I det tilfælde en anden sundhedsperson fjerner markeringen, end den der har oprettet lægemiddelordinationen, er det et krav, at sundhedspersonen har indhentet samtykke fra patienten og dette skal fremgå af registreringen. GK25 Information om privatmarkering skal medsendes ved opdateringer af lægemiddelordination pålagt privatmarkering. Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Side 6

7 Suspendering af medicinkortet GK26 Ved indlæggelser skal sygehus-systemer kunne suspendere patienters medicinkort, og suspenderinger skal kunne ophæves, når patienter udskrives. Ved suspendering skal der medsendes kontaktinformation for den suspenderende enhed. Grundet mangelfuld implementering af SKS og SOR, kan det være besværligt at skaffe aktuelle telefonnumre eller andre kontaktoplysninger ud fra disse, og det er derfor ikke tilstrækkeligt at angive SKS eller SOR kode. Det er væsentligt at afsenderen sikrer sig, at der medsendes tilstrækkelig information, således at den suspenderende enhed kan kontaktes. Eksempelvis telefonnummer på enheden / afsnittet, der har ansvaret for suspenderingen. Alternativt et hovednummer på sygehuset kombineret med entydig angivelse af enheden. GK27 Det skal være muligt at opdatere data på medicinkortet på trods af, at dette er suspenderet Medicinafstemning på FMK Patientens medicinkort opdateres, således at lægemiddelordinationerne afspejler patientens aktuelle medicinering, og relevante recepter er knyttet til en lægemiddelordination GK28 I systemer til anvendelse på sygehuse og i praksis skal brugeren kunne markere, at der er foretaget en medicinafstemning på FMK. GK29 Brugeren skal ligeledes kunne markere recepter som 'Ikke aktuel'. Herved opnås, at den markerede recept ikke returneres ved hentning af medicinkortet. Denne handling vil ofte blive udført af patientens egen læge, men kan i princippet udføres af alle læger på FMK. Funktionen er dog ikke krævet i EPJ-systemer. Oprettelse af effektueringer I forbindelse med udleveringer eller indgivelser af medicin fra praksis eller ved ambulant behandling skal det registreres på FMK. GK30 Det skal være muligt at oprette en effektuering på FMK. FMK udstiller funktionalitet til sletning af effektuering. I det omfang et system ikke ønsker at implementere denne service, kan sletning af en fejlregistreret effektuering foretages på FMK-online. Alle systemer skal jf. GK5 være i stand til at vise effektueringer, oprettet af andre brugere af FMK. Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Side 7

8 Oprettelse af recept receptudstedelse GK31 Ved receptudstedelse skal dette kunne ske gennem FMK og være knyttet til en lægemiddelordination. Kan systemet foretage receptudstedelse både gennem FMK og via EDIFACT skal receptudstedelse fortrinsvis ske gennem FMK (dette skal være default opførsel). Da det kun er receptudstedelse gennem FMK der sikrer en sammenkobling mellem recept og lægemiddelordination, bør EDIFACT recepter udfases så hurtigt som muligt. Tilknytning til en lægemiddelordination gælder kun de recepter, som udstedes til personer med et CPRnummer. For receptudstedelse til personer uden CPR samt til brug i praksis er der ingen tilknytning til en lægemiddelordination. Annullering af recept Det anbefales at systemer implementerer mulighed for at annullere recepter, som ikke længere er aktuelle. Herved opnås, at patienten ikke længere kan få udleveret medicin på apoteket. Det anbefales, at brugeren har mulighed for, at annullere recepter, som er knyttet til en lægemiddelordination, når denne seponeres eller dosis ændres. Det forventes, at annullering af recepter i fremtidige versioner vil være krævet funktionalitet. Fejlhåndtering GK32 Såfremt der returneres en fejlbesked fra FMK skal denne kunne håndteres. Det lokale system må ikke ignorere returnerede fejlbeskeder, disse skal f.eks. vises for brugeren og logges. Det er ikke et krav, at FMK's fejlbesked vises for brugeren. Fejlbeskeden kan med fordel efterbehandles lokalt. Kravet skal sikre, at fejlbeskeder fra FMK ikke ignoreres. Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Side 8

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4 Version 1.6 2015-04-28 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

Det Danske Vaccinationsregister. Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0. Version 1.4

Det Danske Vaccinationsregister. Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0. Version 1.4 Det Danske Vaccinationsregister Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0 Version 1.4 2015-02-27 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 27-02-2015 TYRA KRAUSE Dokument oprettet Det Danske Vaccinationsregister

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Pilotkriterier. Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for apotekerne Del 1. Version 1.0

Pilotkriterier. Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for apotekerne Del 1. Version 1.0 Pilotkriterier Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for apotekerne Del 1. Version 1.0 2016-07-01 Side 1 af 11 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 1. juli 2016 BIDR Pilotkriterier Certificeringskrav

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK og 1.4. Version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK og 1.4. Version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK 1.2.6 og 1.4 Version 1.2 2013-03-06 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist 22.2.2013

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af tilknytning til hjemmesygeplejen Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732

Læs mere

Det Fælles Medicinkort Use Cases

Det Fælles Medicinkort Use Cases Det Fælles Medicinkort Use Cases Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fa: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version og under. Version 1.5

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version og under. Version 1.5 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.2 og under Version 1.5 2015-04-28 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Dato: 10.06.2013 Projektnavn: Fælles Medicinkort Ansvarlig: Helle Balle og Thomas Sonne Olesen Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Baggrund Under implementeringen af FMK i regionerne,

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Pilotkriterier. Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for apotekerne FMK Version 1.0

Pilotkriterier. Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for apotekerne FMK Version 1.0 Pilotkriterier Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for apotekerne FMK 1.4.6 Version 1.0 2016-07-01 Side 1 af 23 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 1. juli 2016 BIDR Pilotkriterier

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK E2. Version 1.8

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK E2. Version 1.8 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK 1.4.4.E2 Version 1.8 2018-07-01 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist 22.2.2013

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Det Fælles Medicinkort UDKAST. Godkendelseskriterier for FMK E2. Version 1.7

Det Fælles Medicinkort UDKAST. Godkendelseskriterier for FMK E2. Version 1.7 Det Fælles Medicinkort UDKAST Godkendelseskriterier for FMK 1.4.4.E2 Version 1.7 2018-04-17 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

National AK løsning NSP. AK klient

National AK løsning NSP. AK klient National understøttelse af AK behandling - Overordnet projektbeskrivelse Dato: 30.06.2014 Version: 1.0 Udarbejdet af: NSI (TSO) Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.3.0.2 2012-06-11 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.2 2011-08-09 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.4.0.11

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.4.0.11 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.4.0.11 2014-09-29 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 1.4.0 2012-11-21 TOM Opdateret til FMK 1.4.0 snitflade. 1.4.0.1 2013-02-21 SHP Opdateret

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2014-11-20 rifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål... 3 Workflows... 3 Workflow:

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Dato: 22.10.15 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 23. september 2015 Sted: Deltagere: MedCom Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune Liselotte Johansen, Assens Kommune Mette Fredensborg,

Læs mere

Individuelle medicintilskudsansøgninger. Godkendelseskriterier for TAS 1.0. Version 1.0

Individuelle medicintilskudsansøgninger. Godkendelseskriterier for TAS 1.0. Version 1.0 Individuelle medicintilskudsansøgninger Godkendelseskriterier for TAS 1.0 Version 1.0 2015-02-27 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 27-02-2015 Karen Kolenda Nyt dokument TAS Tilskudsansøgninger

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

FMK snitflade-versionering

FMK snitflade-versionering FMK snitflade-versionering Principper for snitflade-versionering FMKs snitflader er versionerede Der er flere forskellige versioner i drift, aktuelt 1.2.4 og 1.2.2 FMK versioneres således at: Udviklingsversioner

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 7. marts Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 7. marts Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 7. marts 2012 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 5. klinikerforummøde Velkomst Status for den centrale- og de decentrale FMK løsninger Status på implementering i regioner

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Referat fra 7. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 7. FMK Klinikerforummøde Referat fra 7. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 12. september 2012, kl. 10:00 14:30 hos National Sundheds it, Islands Brygge 39, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ)

Læs mere

Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK)

Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) 2019 Udgiver Team for fælles medicinkort, Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Version 1 Versionsdato 30. august

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Krav og ønsker til det centrale FMK-system

Krav og ønsker til det centrale FMK-system Krav og ønsker til det centrale FMK-system Hjemmesygeplejens adgang til det Fælles Medicinkort Januar 2012 Version 5 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-08-30 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

FMK Implementationsnote. - Håndtering tidsangivelser i FMK Af Helle Balle og Thomas Sonne Olesen. Introduktion

FMK Implementationsnote. - Håndtering tidsangivelser i FMK Af Helle Balle og Thomas Sonne Olesen. Introduktion Dato: 31-03-2016 Projektnavn: Fælles Medicinkort Ansvarlig: Thomas Sonne Olesen Tel. +45 20 15 33 76 FMK Implementationsnote E-mail: tso@lakeside.dk - Håndtering tidsangivelser i FMK 1.4.4 Af Helle Balle

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV. Udgave 1/11 2015

Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV. Udgave 1/11 2015 Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV Udgave 1/11 2015 Målet med DDV er at alt sundhedspersonel skal have adgang til vaccinationsdata. DDV er bygget efter de samme principper som FMK. Via

Læs mere

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5 Indhold Oprette og opdatere FMK...2 Tilretning af medarbejder fejl ved FMK-opdatering...2 Lokal ordination...3 Dispensering...3 Flytning af ordinationer mellem Anden medicin og Medicin dispenseret til

Læs mere

UTH KLINIK FREDERIKSHAVN

UTH KLINIK FREDERIKSHAVN UTH KLINIK FREDERIKSHAVN 1 LÆRING OM UTILSIGTEDE HÆNDELSER MELLEM SUNDHEDSAKTØRER I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. APOTEKER PREBEN SMED JEPPESEN SÆBY APOTEK 2 BAGGRUND DPSD INDBERETNINGER HVORDAN KAN VI BRUGE

Læs mere

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2 Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni 2014 1.2.6 Version 2 06-06-2014 Side 1 af 25 BW Indledning... 3 Første gang FMK kort åbnes på udvalgt patient... 4 Gennemgang af løse recepter (Udleveret på Edifact-

Læs mere

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2012-12-07 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes FMK

Læs mere

Medicin i Nexus. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Medicin i Nexus. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FMK-Tilknytning... 2 MEDICININFORMATION... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater allerede eksisterende:... 5 REGISTRER AT

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

Netværksmøde FMK i kommunerne

Netværksmøde FMK i kommunerne Netværksmøde FMK i kommunerne 10. marts 2016 Andrea Welzel Status fra sygehusene v. Andrea Welzel, Region Nordjylland Status Udfordringer samt gode råd i samarbejdet mellem kommunerne & sygehusene Status

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up.

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up. FMK Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept Incl. evt. tilskud... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination...

Læs mere

Receptbekendtgørelse høringssvar maj-juni 2017 (FMK) Version

Receptbekendtgørelse høringssvar maj-juni 2017 (FMK) Version Receptbekendtgørelse høringssvar maj-juni 2017 (FMK) Version 0.3 2017-06-12 Dokumenthistorik Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 2017-05-22 TKN Arbejdsversion - oprettet 0.2 2017-06-07 TKN Opdateret

Læs mere

Afstem og synkroniser mellem FMK og SP

Afstem og synkroniser mellem FMK og SP Afstem og synkroniser mellem FMK og SP 1. Ambulante forløb: Vælg Plan. (I det indlagte Vælg Vis journal ) Følgende skærmbilleder gælder for ambulante (for indlagte, gå til punkt 75 (yes: syv fem ;-) )

Læs mere

Fælles Medicinkort i TDjournal

Fælles Medicinkort i TDjournal Maj 2016 Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Indhold Har du husket?... 3 At bestille Digital signatur... 3 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 3 Oprette klinikkens øvrige personale, hvis ønsket... 3 At knytte

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 12. juni 2013 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 8. klinikerforummøde 1. Status for den centrale - og de lokale FMK løsninger 2. Status for implementering 3. Status på

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

Magistrelle lægemidler

Magistrelle lægemidler Magistrelle lægemidler Implementeringsnote Introduktion Fra 2019 stilles der et stamdatasæt til rådighed på NSP en, indeholdende magistrelle lægemidler produceret efter fast forskrift. Magistrelle lægemidler

Læs mere

Sådan rapporterer du en utilsigtet hændelse i DPSD Vejledning for medarbejdere

Sådan rapporterer du en utilsigtet hændelse i DPSD Vejledning for medarbejdere Rammekontraktbilag J Sådan rapporterer du en utilsigtet hændelse i DPSD Vejledning for medarbejdere SAMMMEN.. KAN VI BLIVE BEDRE! TVÆRSEKTORIELT NETVÆRK KLYNGE MIDT 1 Indholdsfortegnelse: Sådan kommer

Læs mere

NOVAX manual 2015. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Journalen... 3 Paneler i journalen... 3 Parkér patientfunktion... 3 Advarsel ved manglende diagnose... 4 Mest brugte i ydelseslisten... 6 FMK i indsæt fra journal... 6 Ændre bemærkning

Læs mere