Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark"

Transkript

1 Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og sygesikringstilskud Mængdeforbrug Antal personer i behandling Alder Prævalens Nye brugere Behandlingsvarighed Kombinationsbehandling Pris Sammenfatning Reference Resumé Denne undersøgelse belyser udviklingen i brugen af lægemidler mod Alzheimers sygdom i perioden september 1997 til og med april Der findes 4 lægemidler mod Alzheimers sygdom - 3 kolinesterasehæmmere, Aricept, Exelon og Reminyl, og en glutamatantagonist, Ebixa. Det første lægemiddel mod Alzheimers sygdom blev markedsført september 1997, mens Ebixa blev markedsført august Salget, opgjort i kr. og DDD, har været stigende i hele perioden. I perioden er salget hvert år steget ca. 50 pct. i forhold til det forrige år. I 2002 var omsætningen af demensmidlerne 67 mio. kr. og mængdeforbruget 1,0 DDD pr indbyggere. Aricept har den største markedsandel. I de 4 første måneder af 2003 udgjorde Aricept 83 pct. af mængdeforbruget. Exelon 2,6 pct., Reminyl 8,7 pct. og Ebixa 5,8 pct. I alt har personer været i behandling i den undersøgte periode. Antallet af brugere var i Antallet af brugere er fra steget med 41 pct., fra med 48 pct. og fra med 49 pct. Endvidere stiger antallet af personer i medicinsk behandling mod Alzheimers sygdom med alderen, og prævalensen er højre hos kvinder end mænd. Prævalensen for 2002 er fundet til 1,9 pct. for kvinder og 1,5 pct. for mænd for de årige som er den alder hvor prævalensen topper. Prævalensen er stærkt stigende fra 60 år og frem. Ved år er prævalensen ca. 0,05 pct. for begge køn. Der er beregnet en behandlingsvarighed for de personer der er stoppet medicinsk behandling

2 mod Alzheimers sygdom (34 pct. af alle brugere i undersøgte periode), og en foreløbig behandlingsvarighed for brugere stadig i behandling (resterende 66 pct.). For de personer der ikke mere er i behandling, var 46 pct. i behandling 0-6 måneder og 17 pct. var i behandling i 7-12 måneder. 17 pct. havde været i behandling i over 2 år. Tilsvarende tal for personer stadig i behandling er 23 pct. og 19 pct. for henholdsvis 0-6 og 7-12 måneder, mens 32 pct. har været i behandling i over 2 år. De fleste brugere, 93 pct., har kun været i behandling med ét demensmiddel - 90 pct. med én kolinesterasehæmmer og 3 pct. med Ebixa. 4 pct. har indløst recept på flere kolinesterasehæmmere og 3 pct. har indløst recept på kolinesterasehæmmer(e) og Ebixa. Det skønnes at mindst 12 pct. af de der har været eller er i behandling med Ebixa, har været eller er i kombinationsbehandling med Ebixa og en kolinesterasehæmmer, men muligheden foreligger for helt op til 29 pct. Af kolinesterasehæmmerne er Exelon det billigste præparat at være i behandling med, mens Reminyl er det dyreste. Baggrund I Danmark er der 4 lægemidler på markedet mod Alzheimers sygdom - tre kolinesterasehæmmere Aricept (donepezil), Exelon (rivastigmin) og Reminyl (galantamin) og en glutamatantagonist Ebixa (memantin). Kolinesterasehæmmerne er til Alzheimers sygdom i let til moderat svær grad, mens Ebixa er til Alzheimers sygdom i moderat svær til svær grad. Alle læger kan i dag udskrive Aricept, Exelon, Reminyl og Ebixa (1). Der er ingen lægemidler godkendt til behandling af demens af ikke Alzheimers-type. De 4 lægemidler til Alzheimers sygdom kaldes efterfølgende blot for demensmidler når de omtales samlet. Demensmidlerne er nærmere beskrevet i tabel 1. Sygesikringens udgifter til demensmidler har været kraftigt stigende igennem de sidste år. Denne undersøgelse har derfor til formål at klarlægge hvem der anvender disse lægemidler og i hvilket omfang. Der gives ikke generelt sygesikringstilskud til demensmidlerne, men der kan søges om enkelttilskud. For at opnå tilskud skal diagnosen være stillet af en speciallæge i enten geriatri, psykiatri eller neurologi og andre sygdomme skal være udelukket. Der skal søges enkelttilskud ved start af behandlingen og for patienter sat i behandling efter , skal der søges om fornyet tilskud en gang årligt. Ved eventuel genansøgning skal sværhedsgraden af patientens Alzheimers sygdom på ansøgningstidspunktet oplyses, og patienten kan her være testet af alment praktiserende læge eller speciallæge. Effekten af kolinesterasehæmmerne er symptomatisk og viser sig ved en stabilisering i op til 6-12 måneder hvorefter der sker en progression pga. den videre degenerative udvikling af sygdommen. Ifølge rekommandationer fra Institut for Rationel Farmakoterapi bør behandlingen vurderes hver 6. måned (vurdering af eventuelle bivirkninger og funktionsniveau, suppleret med kognitiv testning), og ved manglende effekt skal behandlingen seponeres (2). Det er derfor interessant at undersøge hvor lang tid en bruger af demensmidler typisk er i behandling. Dette undersøges i afsnittet "Behandlingsvarighed" under "Resultater". Sygdomsprævalensen for Alzheimers sygdom er i tidligere studier fundet til 0,6 pct. og 0,7 pct. for de årige og 8,8 pct. og 14,2 pct. for de årige (mænd og kvinder, respektive). Det skønnes at ca personer i Danmark lider af Alzheimers sygdom og at der kommer ca.

3 8.000 nye tilfælde årligt (2). Prævalensen for de personer der er i medicinsk behandling, og antallet af nye brugere beregnes til sammenligning i denne undersøgelse, jf. afsnittene "Prævalens" og "Nye brugere" under "Resultater". Der har været en del debat om effekten af kombinationsbehandling med en kolinesterasehæmmer og Ebixa, men der er endnu ikke publiceret kliniske undersøgelser til støtte for en yderligere effekt. Ifølge rekommandationer fra Institut for Rationel Farmakoterapi kan patienter der allerede er i behandling med en kolinesterasehæmmer, og som opfylder kriterierne for moderat svær Alzheimers sygdom, i særlige tilfælde få tillagt Ebixa og forstætte med kombinationsbehandlingen indtil patienten når det svære stadie og herefter fortsætter alene med Ebixa (2). For at opnå enkelttilskud til begge lægemidler skal lægen klinisk have vurderet at patienten har bedre effekt af kombinationsbehandlingen. For at klarlægge omfanget af kombinationsbehandling undersøges det hvor mange personer der kan have været eller er i kombinationsbehandling med Ebixa og en kolinesterase-hæmmer, jf. afsnittet "Kombinationsbehandling" under "Resultater". Lægemiddelstyrelsen har nedsat en ekspertgruppe vedrørende medikamentel behandling af Alzheimers sygdom med repræsentanter fra Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Selskab for Geriatri og Dansk Psykiatrisk Selskab. Ekspertgruppen skal bl.a. drøfte evidensen for kombinationsbehandlingen med Ebixa og kolinesterasehæmmer. Tabel 1. Oversigt over lægemidler til Alzheimers sygdom. Lægemid -delnavn Formulerin g Typisk dosering ATCkode DDDværdi N06DA02 Donepezil Aricept Markedsført mg tabl. 10 mg tablet. Initialt 5 mg 1 gang dgl. Efter mindst én måneds behandling kan dosis øges til 10 mg 1 gang dgl. (max dosis). 7,5 mg N06DA03 Rivastigm in Exelon Markedsført ,5 mg tabl. 3 mg tabl. 4,5 mg tabl. 6 mg tabl. 2mg/ml oral opløsning Initialt 1,5 mg 2 gange dgl. Hvis dosis tolereres, kan den øges efter mindst to ugers behandling til 3 mg 2 gange dgl. og evt. yderligere med to ugers intervaller 4,5 mg 2 gange dgl. og 6 mg to gange dgl. (max dosis). 9 mg N06DA04 Galantami n Reminyl Markedsført mg tabl. 8 mg tabl. 12 mg tabl. Initialt 4 mg 2 gange dgl. Hvis dosis tolereres, kan den øges efter mindst 4 ugers behandling til 8 mg 2 gange dgl. og evt. efter yderligere 4 ugers behandling til 12 mg 2 gange dgl. (max dosis). 24 mg N06DX01 Memantin Ebixa Markedsf ørt mg tabl. 10 mg/g orale dråber 5 mg 1 gang dgl. første uge. Anden uge 5 mg 2 gange dgl. Tredje uge 10 mg morgen og 5 mg eftermiddag. Fjerde uge 10 mg 2 gange dgl. (max dosis). 20 mg

4 Datamateriale og metode Undersøgelsen er baseret på data fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister. Registeret indeholder oplysninger om salget af medicin fra 1994 fra alle danske apoteker. Salget af receptpligtig medicin registreres på patientens CPR-nummer som ved indlæsning i registeret krypteres til en unik kode. Dette muliggør at en persons køb af receptpligtig medicin kan følges over tid i anonymiseret form. Omsætning og gennemsnitlige priser er opgjort i apotekets udsalgspris inkl. recepturgebyr. Mængdeforbruget er opgjort i definerede døgndoser (DDD) 1. Gældende DDD-værdier pr. 1. marts 2003 er anvendt. Gældende DDD-værdier kan ses på WHOs netsted: Til beregning af prævalensen er populationen begrænset til de respektive aldersgrupper. Der er anvendt befolkningstallet per 1. januar de pågældende år til alle beregninger. Behandlingsvarigheden er defineret som tidsforskellen mellem første køb af et demensmiddel og "sidste behandlingsdag". "Sidste behandlingsdag" er defineret som den sidste dag en person har købt et givet demensmiddel plus et antal dage svarende til det antal definerede døgndoser der er købt. For de personer der har indløst recept på både en kolinesterasehæmmer og Ebixa, er det undersøgt hvor mange der har været eller er i kombinationsbehandling vurderet udfra deres køb. Det er antaget at en person som minimum er i behandling med et givet demensmiddel til den sidste registrerede ekspeditionsdag i den undersøgte periode plus et antal dage svarende til antal definerede døgndoser personen har købt denne dag. Princippet for beregningen er illustreret i figur 1 eksempel 1-3. Med denne metode må det forventes at ikke alle der har overlappende indkøb af en kolinesterasehæmmer og Ebixa, er i kombinationsbehandling. Der kan være mulighed for præparatskifte hvor hele den indkøbte mængde af kolinesterasehæmmeren ikke er brugt før skift til Ebixa. Derfor foretages en yderligere frasortering af alle personer som i undersøgte periode køber Ebixa senere end sidste køb af en kolinesterasehæmmer uanset hvor mange døgndoser pakningen indeholder, jf. eksempel 3 i figur 1. Figur 1. Illustration af hvornår det antages at en person er i kombinationsbehandling. Eksempel 1: Mulig kombinationsbehandling fra første dag Ebixa er købt til købt mængde af kolinesterasehæmmeren er opbrugt. Eksempel 2: Mulig kombinationsbehandling fra første dag Ebixa er købt til købt mængde af Ebixa er opbrugt. Eksempel 3: Mulig kombinationsbehandling fra første dag Ebixa er købt til købt mængde af kolinesterasehæmmeren er opbrugt. Sidste ekspeditionsdag for kolinesterasehæmmeren lapper ikke indover første ekspeditionsdag for Ebixa hvorfor et præparatskift ikke kan udelukkes.

5 1 DDD er en teoretisk måleenhed fastsat af WHO. DDD for et lægemiddel fastsættes ud fra en antaget gennemsnitsdosis per døgn for en voksen person som får lægemidlet på dets hovedindikation. Ved at benytte DDD opnås der mulighed for sammenligning uafhængigt af styrkeforskelle og lægemiddelform mellem de forskellige præparater. Resultater Omsætning og sygesikringstilskud I perioden er omsætningen af demensmidler hvert år steget med over 50 pct. i forhold til det forrige år, jf. tabel 2. I 2002 var omsætningen af demensmidler på 67 mio. kr. For 2003 indgår kun data for de 4 første måneder, men hvis det antages at omsætningen de resterende 8 måneder af 2003 er på samme niveau som de 4 første måneder, kan der ventes en omsætning på ca. 85 mio. kr. i Dette beløb kan dog være underestimeret. Det må antages at salget af demensmidler ikke er sæsonbetonet, men Ebixa er et nyt præparat som kun har været på markedet i 8 måneder af den undersøgte periode. Da indikationen for Ebixa til forskel fra kolinesterasehæmmerne også omfatter Alzheimers sygdom i svær grad, må det forventes at antallet af personer i behandling med Ebixa vil stige. Aricept har den største andel af markedet. I de første 4 måneder af 2003 udgør Aricept 81,5 pct. af omsætningen af kolinesterasehæmmerne. Exelon udgør 3,8 pct. og Reminyl 14,8 pct. af omsætningen af kolinesterasehæmmerne.

6 Ebixa udgør i de første 4 måneder af ,1 pct. af den samlede omsætning af demensmidlerne. Tabel 2. Omsætning af demensmidler i kr. fordelt på år og lægemiddelnavn Aricept Exelon Reminyl Ebixa Total Kun data til og med april Aricept kom på markedet 22. september Exelon kom på markedet 1. juni Reminyl kom på markedet 16. oktober Ebixa kom på markedet 19. august 2002 I tabel 3 er tilskud fra sygesikringen opgjort. Det ses at fra 2000 til 2003 udgør sygesikringens andel mellem 76 og 78 pct. af omsætningen. I den foregående periode, , har sygesikringens andel været mindre, fra 63 pct. til 71 pct. Tabel 3. Tilskud fra sygesikringen til demensmidler i kr. fordelt på år og lægemiddelnavn Aricept Exelon Reminyl Ebixa Total Kun data til og med april Aricept kom på markedet 22. september Exelon kom på markedet 1. juni Reminyl kom på markedet 16. oktober Ebixa kom på markedet 19. august 2002 I 1997 fik 76 pct. af brugerne tilskud fra sygesikringen. Denne andel er steget med årene. I 1998 fik 86 pct. af brugerne tilskud, i pct., i 2000 opnåede 92 pct. tilskud og i 2001 og 2002 opnåede 95 pct. af brugerne tilskud fra sygesikringen i form af enkelttilskud. Mængdeforbrug Figur 2 viser udviklingen i mængdeforbruget i DDD pr indbyggere pr. døgn. Som ved omsætningen ses det at Aricept har den største markedsandel. Aricept udgør de første 4

7 måneder af ,0 pct. af mængdeforbruget, Exelon udgør 2,6 pct., Reminyl 8,7 pct. og Ebixa 5,8 pct. I 2002 var det samlede mængdeforbrug 1,0 DDD pr indbyggere pr. døgn. Mængdeforbruget er stærkt stigende de første år af den undersøgte periode, hvilket hænger sammen med at de fleste af præparaterne bliver markedsført. Det samlede mængdeforbrug er dog stadig stærkt stigende, selvom Aricept har været på markedet i over 5 år. Fra steg det samlede mængdeforbrug med 52 pct., fra igen med 52 pct. og fra med 48 pct. Det skal bemærkes at mængdeforbruget for 2003 i figur 2 er beregnet på grundlag af de 4 første måneder. På disse 4 måneder er mængdeforbruget allerede steget med 27 pct. i forhold til Hvis denne stigning fortsætter for 2003, vil mængdeforbruget forventes at stige med langt over 50 pct. i forhold til Det fremgår desuden af figur 2 at mængdeforbruget af Exelon har været relativt stabilt i modsætning til de andre demensmidler som har oplevet en stigning over perioden. Figur 2. Mængdeforbruget af demensmidler per indbyggere per døgn fordelt på år og lægemiddelnavn. Bemærk at værdien for 2003 er beregnet på grundlag af de 4 første måneder. Antal personer i behandling I alt har personer været i behandling med et eller flere demensmidler i den undersøgte periode. I alt var der personer i behandling med demensmidler i Antallet af brugere er fra steget med 41 pct., fra med 48 pct. og er fra steget med 49 pct. Figur 3 viser antallet af personer i behandling. Bemærk at for 2003 er der kun tal for de første 4 måneder hvorfor antallet af personer i behandling for 2003 ikke direkte kan sammenlignes med de foregående år. År 2003 er medtaget i figur 3 for at vise at antallet af brugere af Ebixa er stigende. Der var 278 brugere af Ebixa i 2002 og 557 i de 4 første måneder af Kun for Exelon er antallet af brugere ikke steget. Dette er i overensstemmelse med at mængdeforbruget af Exelon har været stabilt, jf. figur 2. Gennemsnitligt har ca. 275 personer

8 været i behandling pr. år i perioden For Aricept, som har været på markedet i over 5 år, stiger antallet af personer i behandling fortsat kraftigt. Fra steg antallet af brugere med 38 pct., fra med 36 pct. og fra med 41 pct. I 2002 var personer i behandling med Aricept. Figur 3. Antal personer i behandling og andelen af kvinder fordelt på år og lægemiddelnavn. Figur 3.1. Forklaring til figur 3. Bemærk at for 2003 er der kun data for de 4 første måneder hvorfor 2003 ikke direkte kan sammenlignes med de øvrige år. For Reminyl har stigningen også været kraftig, men denne stigning kan tilskrives at Reminyl kun har været på markedet i 2½ år af den undersøgte periode. I 2002 var personer i behandling med Reminyl. Det ses endvidere af figur 3 at andelen af kvinder i behandling er større end andelen af mænd. Dette forhold er nærmere undersøgt i figur 5 i afsnittet "Prævalens". Alder Af figur 4 fremgår det at ca. halvdelen af alle i behandling er mellem år, ca. 15 pct. er mellem år og ca. 15 pct år. Det ses endvidere at præparatvalg ikke afhænger af alder. Figur 4. Procentvis fordeling af brugere af demensmidler på alder for hvert enkelt præparat.

9 Prævalens I figur 5 er prævalensen for demensmidlerne afbildet for I figur 3 fremgik det at andelen af kvinder i behandling er større end andelen af mænd. Dette kan enten skyldes at kvinder hyppigere får Alzheimers sygdom end mænd på samme alder, at kvinder har en højere levealder end mænd, og at der dermed lever flere kvinder i de aldersgrupper hvor sygdommen hyppigst forekommer, eller at kvinder hyppigere sættes i behandling. For at undersøge dette nærmere er prævalensen i figur 5 splittet op på mænd og kvinder og standardiseret i forhold til befolkningsgrundlaget i de pågældende aldersgrupper. Det ses for hele den undersøgte periode at prævalensen er højere for kvinder end mænd over 70 år. Den største forskel ses hos de årige. I 2002 var prævalensen for mænd 14,7 pr mænd pr. døgn og for kvinder 16,7 pr kvinder pr. døgn for de årige. For de årige var der 14,6 mænd pr mænd og 18,7 kvinder pr kvinder pr. døgn. Endvidere ses det af figur 5 at prævalensen er stærkt stigende fra 60 år og frem. Ved år er prævalensen ca. 0,5 for alle år og for begge køn. Prævalensen topper ved de årige. I lighed med mængdeforbruget og antallet af brugere ses det at prævalensen har været stærkt stigende fra 2000 til Prævalensen for de årige er fra steget med over 50 pct. fra år til år. Figur 5. Antal brugere af demensmidler pr indbyggere pr. døgn fordelt på år og køn.

10 Nye brugere I figur 6 er antallet af nye brugere afbildet. I 2002 var der nye brugere af demensmidler, 78 pct. af disse var nye brugere af Aricept. Fra er antallet af nye brugere steget med 41 pct. og fra med 45 pct. Det ser dermed ud til at incidensen endnu ikke har stabiliseret sig. Figur 6. Antal nye brugere af demensmidler fordelt på år og lægemiddelnavn. Bemærk at kurven "Nye brugere af demensmidler" er ikke summen af de 4 søjler. En person kan på et år være påbegyndt behandling med mere end et demensmiddel, og tæller som en ny bruger i hver af præparatsøjlerne, men tæller kun som en ny bruger af demensmidler. Behandlingsvarighed Langt de fleste af de personer som i den undersøgte periode er påbegyndt behandling med demensmidler, er fortsat i behandling. 34 pct. har afsluttet behandlingen og af disse er 27 pct. døde i behandling, mens de resterende 73 pct. enten stadig er i live eller var ophørt med behandlingen da døden indtraf. I figur 7 fremgår behandlingsvarigheden for de personer der ikke længere er i behandling. Behandlingsvarigheden er opgjort for hvert enkelt præparat. En person kan have været i behandling med flere præparater, jf. afsnittet "Kombinationsbehandling". Derfor er der for alle personer beregnet en total behandlingsvarighed som tager højde for de personer der har skiftet mellem kolinesterasehæmmerne eller er gået fra behandling med en kolinesterasehæmmer til Ebixa. Af de personer som er ophørt behandling med demensmidler, var 46 pct. i behandling i 0-6 måneder, 17 pct. var i behandling i 7-12 måneder, mens 20 pct. var i behandling i 1-2 år og 10 pct. var i behandling i 2-3 år. Kun 7 pct. var i behandling i over 3 år og heraf var kun 1 pct. i behandling i over 4 år. Det ses at for Ebixa har 100 pct. af personerne været i behandling i 0-6 måneder. Dette hænger sammen med at Ebixa kun har været på markedet i 8 måneder af den undersøgte periode.

11 Det ser ikke ud til at behandlingsvarigheden er afhængig af præparatvalg, men denne konklusion kan være usikker da præparaterne kun har været på markedet i få år og ikke er markedsført samtidig. Det er derfor logisk at flest personer har et langt behandlingsforløb med Aricept og Exelon eftersom disse præparater har været på markedet i henholdsvis 5½ år og 5 år mod Reminyl der har været på markedet i 2½ år. Figur 7. Behandlingsvarighed for personer der ikke længere er i behandling med demensmidler (N=3.620). Note: Af de personer der ikke længere er i behandling med demensmidler, er 27 pct. døde i behandling, mens de resterende 73 pct. enten stadig er i live eller var ophørt med behandlingen da døden indtraf. I figur 8 er den foreløbige behandlingsvarighed for personer i stadig behandling angivet. Det er klart at personerne i figur 8 må antages at få en noget længere behandlingsvarighed ved endt behandling. Af de personer der stadig er i behandling, har 23 pct. været i behandling i 0-6 måneder og 19 pct. har været i behandling i 7-12 måneder, mens 26 pct. har været i behandling i 1-2 år og 15 pct. har været i behandling i 2-3 år. 17 pct. har været i behandling i over 3 år heraf 8 pct. i over 4 år. Sammenlignes figurerne, ses det at behandlingsvarigheden for personer som er ophørt behandling er meget lav i forhold til dem der stadig er i behandling. Af de der ikke længere er i behandling, var det kun 17 pct. der havde været i behandling i over 2 år, mens den tilsvarende andel for de i behandling er 32 pct. Det er derfor på nuværende tidspunkt svært at angive hvor lang behandlingstiden typisk er for en person i behandling med demensmidler da præparaterne ikke har været længe nok på markedet til at vurdere dette fuldt ud. Figur 8. Foreløbig behandlingsvarighed for personer der stadig er i behandling med demensmidler (N=6.916).

12 Kombinationsbehandling I tabel 4 er det opgjort hvor mange personer der har indløst recept på henholdsvis et eller flere forskellige demensmidler i den undersøgte periode. For de personer der har indløst recept på to eller tre forskellige kolinesterasehæmmere, er der tale om at personen skifter behandling fra en kolinesterasehæmmer til en anden. Et præparatskifte kan skyldes uønskede bivirkninger da der ikke er belæg for at et skift af kolinesterasehæmmer yder terapeutisk mere. Der er ligeledes heller ikke belæg for at en kombinationsbehandling med to kolinesterasehæmmere yder terapeutisk mere. For personer der både har indløst recept på en kolinesterasehæmmer og på Ebixa, kan der være tale om at personen enten overgår fra behandling med en kolinesterasehæmmer til behandling med Ebixa, eller at patienten kommer i kombinationsbehandling. Kombinationsbehandling kan i særlige tilfælde komme på tale hvis patienten allerede er i behandling med en kolinesterasehæmmer, men er på vej til demens i moderat svær grad. Kombinationsbehandlingen kan fortsætte indtil patienten opnår svær demens hvor patienten bør fortsætte alene med Ebixa. Af tabel 4 fremgår det at 93 pct. udelukkende har været i behandling med ét præparat. 3 pct. har købt både kolinesterasehæmmer(e) og Ebixa, mens de resterende 4 pct. har købt mere end en type kolinesterasehæmmer. Tabel 4. Antal personer der har købt henholdsvis et eller flere demensmidler. Købte præparater Antal personer pct. Kun Aricept ,3 Kun Exelon 484 4,6 Kun Reminyl ,6

13 Kun Ebixa 279 2,6 Ebixa og Aricept 261 2,5 Ebixa og Exelon 11 0,1 Ebixa og Reminyl 36 0,3 Aricept og Exelon 133 1,3 Aricept og Reminyl 215 2,0 Exelon og Reminyl 34 0,3 Aricept, Reminyl og Exelon Aricept, Reminyl og Ebixa 11 0,1 19 0,2 Aricept, Exelon og Ebixa 4 0 Antal personer i undersøgte periode For de personer der både har indløst recept på en kolinesterasehæmmer og Ebixa, har 62 pct. haft overlappende indkøb, dvs. kan have været eller kan være i kombinationsbehandling. Det svarer til at 29 pct. af dem der har indløst recept på Ebixa, kan have været eller kan være i kombinationsbehandling. Frasorteres de personer hvor et præparatskifte fra en kolinesterasehæmmer til Ebixa ikke kan udelukkes, er det derimod 23 pct. der kan have været eller kan være i kombinationsbehandling. Det svarer til 12 pct. af de personer der har indløst recept på Ebixa. Der er stor sandsynlighed for at disse 12 pct. har været eller er i kombinationsbehandling, men tallet må forventes at være underestimeret og teoretisk set kan helt op til de 29 pct. af de der har indløst recept på Ebixa have været eller være i en kombinationsbehandling. Pris En patient i demensbehandling vil typisk være i behandling med to tabletter dagligt uanset styrke. Undtagelsen er dog Aricept hvor ordinerede døgndosis typisk er en tablet dagligt, jf. tabel 1. For alle demensmidler gælder det at ordinerede styrke afhænger af hvor i behandlingsforløbet patienten er. I tabel 5 er den gennemsnitlige pris opgjort pr. typisk døgndosis, dvs. pr. tablet for Aricept og pr. 2 tabletter for de øvrige demensmidler. Af kolinesterasehæmmerne er det billigst at være i behandling med Exelon og dyrest med Reminyl. For maksimal daglig dosis er det ca. 25 pct. dyre at være i behandling med Reminyl end Exelon. Tabel 5. Gennemsnitlig pris pr. typisk døgndosis. De gennemsnitlige priser er beregnet udfra de 4 første måneder af Præparat Gennemsnitlig pris. pr. typisk døgndosis

14 Aricept 5 mg Aricept 10 mg Exelon 1,5 mg Exelon 3 mg Exelon 4,5 mg Exelon 6 mg Reminyl 4 mg Reminyl 8 mg Reminyl 12 mg Ebixa 10 mg tabletter 31,85 kr. 37,22 kr. 32,97 kr. 31,70 kr. 31,34 kr. 30,87 kr. 28,21 kr. 38,45 kr. 38,47 kr. 42,75 kr. Typisk døgndosis for Aricept er 1 tablet dgl. og for de øvrige demensmidler 2 tabletter dgl. Der er ikke er beregnet en pris for Exelon opløsning og Ebixa dråber da disse formuleringer anvendes i meget ringe grad. Sammenfatning Salget af demensmidler, opgjort i kr. og DDD, har været stigende siden det første middel blev markedsført i For perioden er salget hvert år steget med ca. 50 pct. i forhold til det forrige år. I 2002 var omsætningen af demensmidler 67 mio. kr. og mængdeforbruget 1,0 DDD pr indbyggere pr. døgn. Sygesikringens andel af omsætningen har været stigende over perioden. Det hænger dels sammen med at flere personer har fået tilskud, men en del af forklaringen skyldes også indførelsen af nyt tilskudssystem 1. marts Før marts 2000 fik en person med en enkelttilskudsbevilling 74,8 pct. i tilskud, men efter 1. marts 2000 afhænger tilskuddets størrelse af den enkelte persons forbrug og personer med højt lægemiddelforbrug kan opnå tilskud på 100 pct. Aricept har den største markedsandel (83 pct.). Alle demensmidlerne har oplevet en kraftig stigning i mængdeforbrug og antallet af brugere med undtagelse af Exelon hvor mængdeforbrug og antal personer har været stabilt over perioden. Det er svært at finde en logisk forklaring på Exelons lave markedsandel især taget i betragtning at behandlingsprisen for Exelon er lavere end for de øvrige kolinesterasehæmmere. Antal personer i medicinsk behandling er lavt sammenlignet med hvor mange personer der skønnes at lide af Alzheimers sygdom. Noget af forklaringen kan være at en del af personerne har Alzheimers sygdom i svær grad, og indtil august 2002 var der ikke et lægemiddel på markedet til denne indikation. Det kan derfor forventes at flere kommer i medicinsk behandling efter markedsførelsen af Ebixa. Endelig vil der altid være en gruppe personer der lider af Alzheimers sygdom i så svær grad at medicinsk behandling ikke har effekt.

15 Som ventet ses det at især ældre personer kommer i medicinsk behandling mod Alzheimers sygdom og at prævalensen er højere hos kvinder end mænd. Prævalensen er højst for de årige. I denne undersøgelse er prævalensen for 2002 for de årige i behandling fundet til 1,9 pct. kvinder og 1,5 pct. mænd. For de personer der ikke længere er i behandling med demensmidler, var det kun 17 pct. der havde været i behandling i over 2 år, heraf havde 1 pct. været i behandling i over 4 år. Behandlingsvarigheden er typisk længere for af dem der stadig er i behandling, har 32 pct. indtil nu været i behandling i over 2 år og 8 pct. har sågar været i behandling i over 4 år. Der er ingen langtidsplacebokontrollerede studier på over 1 år. Det er derfor svært at vurdere om de personer der har været i behandling i over 4 år stadig har en effekt af den medicinske behandling. Efter september 2002 er tilskudskriterierne ændret således at der skal genansøges om tilskud en gang årligt. Ved denne genansøgning skal sværhedsgraden af patientens Alzheimers sygdom vurderes. Dette vil i nogen grad sikre at patienten ikke fortsætter en behandling i flere år uden effekt. Medicinsk behandling koster kr. pr. person pr. år. Langt de fleste (93 pct.) af dem der har været i behandling med demensmidler, har kun været i behandling med et præparat. Af de resterende har 3 pct. indløst recept på både kolinesterasehæmmer(e) og Ebixa og 4 pct. har indløst recept på mere end en kolinesterasehæmmer. Det skønnes at mindst 12 pct. af alle dem der har indløst recept på Ebixa, har været eller er i kombinationsbehandling med en kolinesterasehæmmer og Ebixa. Dette tal skønnes at være underestimeret og vurderet udfra personernes lægemiddelkøb kan helt op til knap 30 pct. af dem der har indløst recept på Ebixa, have været eller være i kombinationsbehandling. Referencer 1. Dansk Lægemiddel Information. Terapeutiske grupper, demens, Lægemiddelkataloget, Sidst revideret 6. juni Institut for Rationel Farmakoterapi, Lægemiddelstyrelsen. Medikamentel behandling af Alzheimers demens, Rationel Farmakoterapi nr. 2 Februar 2003.

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Den 4. november 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 14. april 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006 2010 Indhold INDHOLD... 1 RESUMÉ... 2 OM UNDERSØGELSEN... 3 DET SAMLEDE SALG AF LIBERALISEREDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER (OPGJORT I KR.)... 4 UDVIKLING I SALG AF

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Baggrund Der har i gennem en lang årrække været stor fokus på brugen af benzodiazepiner på grund af deres afhængighedsskabende egenskaber, og der

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Til virksomheden 10. juni 2016 Sagsnr. 2015030615 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk

Til virksomheden 10. juni 2016 Sagsnr. 2015030615 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Til virksomheden 10. juni 2016 Sagsnr. 2015030615 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens i ATC-gruppe N06D Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne.

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne. Dansk Hypertensionsselskab Fællessekretariatet Esplanaden 8C, 3. 1263 København K. Hypertensionsbehandling i Danmark 6. marts 2006 Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus

Læs mere

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Kurven er knækket - forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Indhold Resumé Baggrund Resultater - Kurven er knækket - forbruget falder nu endnu mere markant - Forbruget af de langtidsvirkende

Læs mere

Forbruget af antipsykotiske lægemidler i Danmark blandt ældre Indhold

Forbruget af antipsykotiske lægemidler i Danmark blandt ældre Indhold Forbruget af antipsykotiske lægemidler i Danmark blandt ældre Indhold Resumé Baggrund Antipsykotika Datamateriale og metode Resultater Diskussion Referencer Bilag Resumé Forbruget af antipsykotika blandt

Læs mere

Forbrug af Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013

Forbrug af Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013 Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013 2014 Af Ulla Holten Nielsen Kontakt: Lægemiddelstatistik, medicindata@ssi.dk, 32685125 Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Maj 2001 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde (brug af røntgenanlæg

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

9. Opfølgning efter demensudredning

9. Opfølgning efter demensudredning 9. Opfølgning efter demensudredning Af NKR demens, SST (2013) fremgår, at det anbefales, at patienter med diagnosticeret demenssygdom tilbydes en lægelig og kommunal opfølgning med faste aftaler med fokus

Læs mere

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug og misbrug af sove- og beroligende medicin. Mange af historierne har sensationspræg

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats I april blev der lavet en analyse over de kontanthjælpssager, som var tilknyttet Aktiv Indsats. Der blev i marts lavet en opfølgning her på. I marts 2013 er

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Demens for den praktiserende læge. Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge Psykiatrisk afd. P og Demensklinik Odense Universitetshospital 18.3.

Demens for den praktiserende læge. Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge Psykiatrisk afd. P og Demensklinik Odense Universitetshospital 18.3. Demens for den praktiserende læge Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge Psykiatrisk afd. P og Demensklinik Odense Universitetshospital 18.3.2015 Antal demente patienter Prævalens Ca. 85.000 Incidens

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud A NALYSE Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse omfanget af henvisninger til

Læs mere

Smertebehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, Referensgruppen för tonsilloperation.

Smertebehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, Referensgruppen för tonsilloperation. Smertebehandling Her får du information om medicinsk smertebehandling efter mandeloperationen. Du kan beregne den rette dosis smertestillende medicin til dit barn. Bemærk, at denne anvisning om smertebehandling

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt

Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt KVANTITATIV ANALYSE 8. december 2015 J.nr. 2015- Viden og Analyse/SAH Indhold Indledning... 1 Sammenfatning... 2 Ændret adfærd efter det fremrykkede

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem. Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem

Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem. Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem Notat af 1. april 2003 Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem For alle patienter med et vist årligt lægemiddelforbrug

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt

Danmarks Apotekerforening. Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt Danmarks Apotekerforening Analyse 17. december Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt Det månedlige salg af svage smertestillende lægemidler er i faldet med cirka procent,

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012 LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 212 Oktober 213 Resume Landbrugets samlede gæld udgjorde 362 mia. kr. ved udgangen af 212. Lån optaget i realkreditinstitutterne udgjorde 276 mia. kr., svarende til 76

Læs mere

Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år

Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 1 BAGGRUND... 2 RESULTATER OG DISKUSSION... 3 MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE - BÅDE

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Ældres brug af lægemidler

Ældres brug af lægemidler Ældres brug af lægemidler Notat af. februar 003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale Resultater Antal medicinbrugere Salget i kroner og definerede døgndoser Anvendelsen af forskellige lægemiddelstoffer

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

Salg af liberaliserede lægemidler 2006-2013

Salg af liberaliserede lægemidler 2006-2013 Salg af liberaliserede lægemidler 26-213 213 Salg af liberaliserede lægemidler, 26-213 Af Ulrik Lindved Clausen Kontakt: Marie Ø. Hagedorn, MAOH@SSI.DK Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution:

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Af Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen Sammenfatning Flere skoler planlægger i den tre-årige periode 2010-2012 med et timetal, der overholder

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse 3. september 2014 Sagsbeh: ShRa & ToNi Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomistaben Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse Tabel 1. Længerevarende forløb, over et halvt år. Forsørgelse

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

ADHD i almen praksis

ADHD i almen praksis 1 ADHD i almen praksis ADHD diagnose Visitationsretningslinier fra SST. Henvisning Medicin Opfølgning i almen praksis Privat praktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Lene Ruge Møller 2 Gladere

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Sundhedsdatastyrelsen løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Indblik bliver offentliggjort en eller flere gange pr.

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

UTH KLINIK FREDERIKSHAVN

UTH KLINIK FREDERIKSHAVN UTH KLINIK FREDERIKSHAVN 1 LÆRING OM UTILSIGTEDE HÆNDELSER MELLEM SUNDHEDSAKTØRER I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. APOTEKER PREBEN SMED JEPPESEN SÆBY APOTEK 2 BAGGRUND DPSD INDBERETNINGER HVORDAN KAN VI BRUGE

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling?

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Klaus Johansen RATIONEL FARMAKOTERAPI 1105 Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Man kan fremover ikke nøjes med at meddele patienten, at kolesteroltallet er for højt, udskrive en

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Behandling af adfærdsforstyrrelser og depression

Behandling af adfærdsforstyrrelser og depression Medicinsk behandling af demens nu og i fremtiden Behandling af adfærdsforstyrrelser og depression 2. Maj 2011 Demensdagene Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, phd. Demensklinikken og Psykiatrisk afd.

Læs mere

Genoptræningen. Rapportering 2012. Udarbejdet: Marts 2013. Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen

Genoptræningen. Rapportering 2012. Udarbejdet: Marts 2013. Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen Genoptræningen Rapportering 2012 Udarbejdet: Marts 2013 Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsudviklingstiltag på baggrund af Test rapport

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere