Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring"

Transkript

1 Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til landbrugsjord Dato: d. 3. februar 2015 Karen D hansen Miljøsagsbehandler Mogens Bjørn Nielsen Afdelingsleder Tillægget vedrører ændring i tilladelse efter 19 i Miljøbekyttelsesloven Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 Afgørelse om ikke VVM-pligt i henhold til bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 1

2 Datablad Virksomhedens navn: Lager- og udskilningsbassin Udspredningsarealer Samsø Syltefabrik A/S Peder Kremmer Jensen CVR nr.: P-nummer: Virksomhedens art, listebetegnelse: K 212: Anlæg for oplagring af ikkefarligt affald med en kapacitet for tilførsel af affald på 30. tons pr. dag eller derover Løbenummer: 13/ Virksomhedens adresse: Samsø Syltefabrik A/S Trolleborgvej Samsø Peder Kremmer Jensen Tingvej Samsø Matr. nr.: Lager- og udskilningsbassin Udspredningsarealer 10m og 10l, Permelille By, Kolby 4a og 7a, Permelille By, Kolby Virksomheden ejes og drives af: Samsø Syltefabrik A/S Peder Kremmer Jensen Bygninger og grund ejes af: Lager- og udskilningsbassin Udspredningsarealer Samsø Syltefabrik A/S Peder Kremmer Jensen 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Afgørelse om ændring af vilkår for miljøgodkendelse Afgørelse om ikke VVM pligt Baggrund for afgørelsen Retsbeskyttelse Underretning om afgørelsen Klagevejledning Lovgrundlag... 8 BILAG 1: Ansøgning om ændring af vilkår vedr. ph... 9 BILAG 2: Kort over udspredningsareal for spildevand BILAG 3: Skema til brug for screening (VVM-pligt)

4 1 Afgørelse om ændring af vilkår for miljøgodkendelse Gældende miljøgodkendelse af 25. august 2010 omfatter tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19, til udspredningen af spildevandet fra Samsø Syltefabrik på landbrugsjord. Heri er bl.a. stillet følgende vilkår vedrørende ph af spildevandet ved udspredning: Spildevandets ph ved udspredning skal ligge indenfor intervallet 6,0-9,0. Vilkår erstattes ved denne afgørelse af følgende vilkår (vilkår T1 og T2): T1: Spildevandets ph ved udspredning skal ligge indenfor intervallet 5,5-9,0. De øvrige vilkår som fremgår af miljøgodkendelse af 25. august 2010 er fortsat gældende. Heraf gælder følgende vilkår vedrørende udspredningen af spildevand og slam: 4

5 Afgørelsen træffes af Aarhus Kommune, på vegne af Samsø Kommune. Aarhus Kommune har indgået en aftale med Samsø Kommune om at løse en række opgaver indenfor natur- og miljøområdet jf. Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder, LBK nr. 50 af 15. januar I henhold hertil løser Aarhus Kommune bl.a. myndighedsopgaver indenfor landbrugsområdet. Ifølge aftalen træffer Aarhus Kommune afgørelse på vegne af Samsø Kommune. 5

6 2 Afgørelse om ikke VVM pligt Anlæg til bortskaffelse af affald er omfattet af punkt 12 i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Udspredning af spildevandsslam på landbrugsjord anses i denne forbindelse som en del af projektbegrebet. Aarhus Kommune vurderer, at den planlagte ændring af udspredningen ikke medfører behov for udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens 3, stk. 2. Baggrunden for denne vurdering er, at den ansøgte ændring i ph af det udbragte spildevand ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. 3 Baggrund for afgørelsen Peder Kremmer Jensen er ejer af de 42 hektar landbrugsareal hvorpå spildevandet udspredes, og har ansøgt om en ændring af ovenstående vilkår, til at der i stedet tillades en ph værdi på mindst 5,5 ved udspredning af spildevandet, frem for den mindsteværdi på ph 6,0, som fremgår af den gældende miljøgodkendelse. Grunden til, at miljøgodkendelsen stiller vilkår om en mindsteværdi for ph, er dels for at undgå forsuring af jorden, dels for at undgå at en høj koncentration af natrium i spildevandet kan forårsage strukturskader i jorden. For at holde en ph på over 6,0 i spildevandet, er det særligt i foråret nødvendigt at foretage en kalkning af spildevandet, som kan have en ph ned til omkring ph 4. Ønsket om et lavere ph niveau ved udspredning begrundes med at man forventer mindre risiko for lugt fra gæring af spildevandet, hvis man tillader en lavere ph. Man har på Samsø Syltefabrik erfaret, at tilsætningen af kalk til spildevandet før udspredning, sætter gang i en gæringsproces, der forårsager lugtgener. Man ønsker derfor i stedet at rette op på den forsuring som spildevandet giver anledning til, ved i højere grad at tilføre jorden de relevante kalkmidler direkte til jorden, frem for at det tilsættes til spildevandet inden udspredningen. Samtidig anføres det i ansøgningen, at der er et ændret behov for kalkning, idet det er beskrevet at spildevandet fremover vil indeholde 70 % mindre natrium end det blev lagt til grund for den eksisterende miljøgodkendelse. Dette skyldes en udfasning af syltning af asier, jf. kommunikation med landbrugskonsulent ved LMO, Knud Ravn. Ansøgers tekniske redegørelse for ændringen i 19 tilladelsen til udspredning af spildevandet, fremgår af bilag 1 til ansøgningen. Af ansøgningen fremgår det, at ph i jorden med tiden vil reduceres til niveau med ph i det tilførte spildevand, med mindre der tilføres kalkmidler. Afhængig af jordens bufferkapacitet, vil der skulle ske en forøgelse af kalkforbruget til jorden for at neutralisere effekten af den forøgede forsuring. Det fremgår af vilkårene stillet i miljøgodkendelsen, at en landbrugskonsulent 6

7 el. lign. skal foretage en vurdering fra år til år, af den påvirkning som spildevandet medfører på jorden som vækstmedie. Aarhus Kommune har ved behandling af sagen fundet, at ønsket om at tilføre spildevand til jorden med en mindste ph på 5,5 kan tillades, uden at det medfører en miljømæssig risiko. Kommunen finder, at der med de stillede vilkår er tilstrækkelig sikkerhed for, at påvirkningen af jorden kan følges, således at eventuelle negative påvirkninger af jorden fra det tilførte spildevand kan følges og afværges. Det med denne afgørelse ændrede vilkår i miljøgodkendelsen vedrører tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19, til udspredningen af spildevandet. Tilladelse efter 19 er nødvendig, idet spildevandet ikke er omfattet af bilag 1 i Slambekendtgørelsen, og derfor skal den miljømæssige effekt heraf vurderes specifikt, jf. Slambekendtgørelsens Retsbeskyttelse Tilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, jf. Miljøbeskyttelseslovens 20, såfremt der er risiko for miljømæssig forurening. 5 Underretning om afgørelsen Følgende parter, myndigheder og organisationer er underrettet om afgørelsen. Beboelser / jordejere Samsø Syltefabrik A/S Trolleborgvej Samsø Anlæg Peder Kremmer Jensen Tingvej Samsø Jordejer Samsø Kommune Myndighed Landbrugskonsulent v. LMO Landbrugskonsulent Knud Ravn Nielsen Sundhedsstyrelsen Myndighed Embedslægeinstitutionen Nord Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening, Samsø Myndighed Interesseorganisation Interesseorganisation 1 BEK nr 1650 af 13/12/2006 7

8 6 Klagevejledning Afgørelsen efter Miljøbeskyttelseslovens 19, jf. Slambekendtgørelsens 29, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, da projektet omfatter mindre end tons affald pr. år. Afgørelsen om ikke-vvm pligt kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra annonceringens dato, dvs. senest d. 12. marts Klageberettiget er ansøgeren, sundhedsstyrelsen og interesseorganisationer, samt enhver der har væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Eventuel skriftlig klage skal indsendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger også på og Man logger på eller ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på kr Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til kommunen (Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby, eller der videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Hvis godkendelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger. Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 mdr. efter godkendelsens dato. 7 Lovgrundlag Tilladelsen er givet på følgende lovgrundlag: 1. Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven). 2. Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013 (planloven). 3. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på Miljøet (VVM bekendtgørelsen), BEK nr 1184 af 06/11/ Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, bekendtgørelse nr af 13. december (Slambekendtgørelsen). 8

9 BILAG 1: Ansøgning om ændring af vilkår vedr. ph 1 9

10 2 10

11 3 11

12 BILAG 2: Kort over udspredningsareal for spildevand 12

13 13

14 BILAG 3: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Ændret ph i udbragt spildevand udbragt på 42 hektar landbrugsjord Samsø Syltefabrik A/S, Trolleborgvej 12, 8305 Samsø Ansøger på vegne af Peder Kremmer Jensen, Tingvej 14, 8305 Samsø Peder Kremmer Jensen, Tingvej 14, 8305 Samsø Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort i målestok 4a og 7a, Permelille, Kolby Samsø Kommune Vedlagt afgørelsen Kortbilag i målestok Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 6, december 2006 Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 6, december 2006: Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes Anlæggets karakteristika: Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 1. Arealbehovet i ha: 45 ha 2. Er der andre ejere end Bygherre?: 14

15 3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer type og mængde: Mellemprodukter type og mængde: Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: 9. Behov for vand kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand: 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 15

16 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: Anlæggets placering 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: 16

17 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 27. Forudsætter anlægget rydning af skov: 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): IV Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag Forventes området at rumme danske rødlistearter: 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevandt: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft): 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 17

18 33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 36. Er der andre kumulative forhold? 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/mc s område: 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Enkeltvis: Eller samlet: 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 45. Er påvirkningen af miljøet Den forsuring af jorden der kan ske ved udspredning af spildevand med lav ph er i princippet irreversibel, men imødegås ved tilsætning af kalkmidler

19 Varig: Hyppig: Reversibel: tilladelsen indeholder vilkår om, at landbrugsfaglig konsulent årligt vurderer prøveudtagninger, der monitorerer udviklingen i de relevante jordparametre. Tilførslen af spildevandet til de pågældende arealer er vedvarende, så længe monitorering af jordkvaliteten viser at det kan ske uden risiko for forringelse af jordens kvalitet. Konklusion Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: Dato: 15. januar 2015 Sagsbehandler: Karen Damgaard Hansen 19

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere