Den vestjyske laks i markant fremgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den vestjyske laks i markant fremgang"

Transkript

1 i markant fremgang Den oprindelige ægte danske laksebestand findes stadigvæk og er i fremgang. Artiklen beskriver det store genopretningsarbejde som er og har været gennemført af kommuner og amter i Skjern åens opland. Projekter er etableret for at give bedre passageforhold, en bedre vandkvalitet og bedre fysiske forhold til gavn for både fisk og smådyr. Per Søby Jensen Kim Iversen Søren Larsen Der er i de seneste ca. 20 år gjort meget for at gøre vandkvaliteten bedre i vore vandløb. Der er investeret milliarder i etablering af nye og bedre renseanlæg og vandet er generelt blevet renere. Men det rene vand er ikke nok alene, der skal også være gode fysiske forhold i vore vandløb samt frie vandringsmuligheder til de steder i vandløbene hvor vandrefiskene har sine gydepladser. Når vi gør vore vandløb bedre for laksefiskene, med bl.a. flere gyde- og skjulemuligheder, bedre vandkvalitet (bl.a. fjernelse af okker) og frie passageforhold, er der en række andre smådyr, planter og fiskearter som også får det bedre. Der er igennem den lange genopretningsperiode arbejdet intensivt på at sikre den biologiske mangfoldighed og på at forbedre naturtilstanden generelt i vore vandløb. Det er denne store indsats der nu langt om længe er ved at give positive resultater med vandløb hvor tidligere sjældne smådyr nu er i stor fremgang og ikke mindst med fremgangen af den unikke danske laksestamme fra Skjern å- systemet, som siden den sidste istid har overlevet og tilpasset sig de vestvendte vandløbssystemer som bl.a. i Ribe å, Varde å, Storåen og Skjern å. fordi den har en unik værdi i sig selv, og fordi den bringer en lang række positive følgevirkninger med sig. Laksen stiller store krav til sine levesteder og genskaber vi levesteder, får vi gratis en lang række andre naturværdier oven i. Ikke alene for lystfiskerne, men også for vandløbenes kvalitet og for naturen i ådalene. Samtidig kan der være væsentlige lokaløkonomiske værdier knyttet til lystfiskerturismen. Da lystfiskeriet efter laks især vil foregå i Vestjylland i tyndt befolkede områder, hvor indtjeningsmulighederne kan være begrænsede, kan der tidligt opstå en positiv effekt på strukturudviklingen i Danmark Forvaltningsplanen viser, at laksen kan reddes. Det kan ske gennem iværksættelsen af en lang række større og mindre naturgenopretningsprojekter i vores vandløb og ådale og igennem arbejdet i genbankcenteret, hvor vi kan bevare de unikke gener, og kan starte en kontrolleret og målrettet fiskepleje indtil laksen kan klare sig selv. Det vigtigste er at genskabe laksens gydeog opvækstområder med henblik på at øge bestandene, så de bliver store og dermed robuste nok til at klare den naturlige variation i overlevelse og dermed i bestandsstørrelsen På finansloven 2004 blev der afsat 10 millioner kr. i tilskud til en National forvaltningsplan for laks primært til igangsættelse af en hurtig indsats. Tilskuddet skulle gælde de store vandløbs-systemer i henholdsvis Varde å, Ribe å, Storåen og sidst men ikke mindst Skjern å. Amterne blev i april 2005 anmodet om at udarbejde de nødvendige aktivitetsplaner for de nævnte vandløb, hvilket blev gjort og nu ca. 5 år efter at aktivitetsplanen blev godkendt er der fjernet en lang række dambrugsopstemninger i bl.a. Lilleåen (tilløb til Storåen), Vorgod å og i Omme å. Der mangler stadigvæk at blive gennemført forbedrede passageforhold ved 2 markante opstemninger i Skjern å`s hovedløb, ved henholdsvis Dalgaskanalen - ved Rind å`s udløb i Skjern å også i daglig tale kaldet Skjern å-forvirringen, og ved opstemningen for Sandfeld Hesselvig Kanalen, der ligger ved Hyttens Dambrug i Skjern å. To store og vanskelige passageprojekter som der er afsat flere millioner kroner af lakseforvaltningsmidler til anlægsarbejder og til opkøb af stemme National forvaltningsplan for laks I 2004 fik Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen med fiskerifagligt bidrag fra Danmarks Fiskeriundersøgelser i Silkeborg udarbejdet en National forvaltningsplan for laks. En af Forvalt-ningsplanens konklusioner og anbefalinger er at: Den danske laks skal reddes. Ikke kun fordi vi har forpligtet os internationalt, men Fig.1. Ægte Skjern å laks fra Hover å nov Vand & Jord

2 rettigheder, men hvor der stadigvæk endnu ikke er nogen politisk afklaring på valg af løsningsmodel for sikring af åens vandrefisk. Det er to rimelige vitale passageproblemer, der ligger i selve hovedløbet af Skjern å, og hvor det på trods af ihærdige forsøg ikke er lykkes at finde en fremtidssikret løsnings model, selvom der har været arbejdet på mange passageløsninger igennem de seneste ca år. Her ca. 5 år efter at forvaltningsplanen blev vedtaget, må det konkluderes at man fik ret med hensyn til at laksen kunne reddes, for det må i dag fastslås at laksen på nuværende tidspunkt ikke er udryddelsestruet. De 5 vigtigste grunde til at laksen igen springer i de vestjyske vandløb er følgende: 1. Danmarks Centers for Vildlaks`s opdrætsarbejde med DNA-tests og udsætning af lakseyngel 2. Amternes og kommunernes samlede indsats med genopretning af de ødelagte vandløb og sikring af frie vandringsmulighe der for vandløbenes vandrefisk 3. Ændringer i vandforsyningsloven i 2005 der sikrer kontinuerlige vandmængder til de tidligere så omtalte døde- åstrækninger 4. Nye og strammere krav til afgitringer ved dambrugenes ind- og udløbsforhold 5. Nye fredningsbestemmelser på Ringkøbing Fjord hvor laksen i dag er fredet for fiskeri Hvilke af de 5 indsatsområder som har haft den største og mest afgørende betydning for laksens overlevelse og fremgang, er uom tvisteligt pkt. 1, der vedrører det store udsætningsarbejde som Danmarks Center for Vildlaks har været ansvarlig for igennem de seneste ca. 25 år. Laksen atter i Hover å At det nytter at forbedre miljøtilstanden og at gennemføre restaureringsprojekter er følgende case-historie et godt eksempel på. Case-historien der omhandler Hover å-systemet er nemlig inde i en sund og riven de udvikling for flere af åens fiskearter og smådyr (se fig. 1 Laks fra Hover å 2009). De mange års målrettet og intensivt genopretningsarbejde af Hover Å ser nu ud til endeligt at give gevinst. Det tidligere Ringkjøbing Amt, Videbæk Kommune og nu Ringkøbing- Skjern Kommune har i mange år arbejdet med at forbedre vandløbsforholdene i Hover å-systemet nu ser det ud til at have båret frugt. Hover å er et typisk mellemstort vestjysk vandløb, der udspringer lidt nordøst for Spjald for ca. 25 km længere mod vest at løbe ud i bunden af Stadil Fjord. Fra Stadil Fjord er Fig. 2. Naturlig vild lakseyngel fra elfiskeriet i Hover å, nov der via Von å direkte udløb i Ringkøbing Fjord og herfra videre til Vesterhavet. Hover å`s naturlige bestand af fisk og fauna har i mange år været påvirket af de mange dambrugsopstemninger i åen og de negative effekter heraf. I november måned 2009 foretog Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Danmarks Center for Vildlaks en elfiskeundersøgelse i Hover Å på strækningen fra Muldbjerg Dambrug og ned til nedstrøms Bratbjerg Dambrug en ca. 10 km lang strækning. Undersøgelsen viste at den samlede fiskebestand og den generelle udvikling i Hover å ser overordentlig positiv ud. Specielt hvad angår den unikke vestjyske laksestamme, må det vel nærmest siges, at der har været tale om en eksplosiv fremgang af den imponerende laksefisk. I alt blev der fanget og registreret hele 80 store laks på strækningen fra nedstrøms Vadhoved Dambrug og til nedstrøms Bratbjerg Dambrug. Der havde godt nok gået rygter om, at der var kommet laks tilbage til Hover å, og at lystfiskerne i de senere år har fanget nogle pæne laks i åen men at der i dag angiveligt er en laksebestand på ca opgangslaks i hele Hover å var der vel ingen der havde turde drømme om for blot få år tilbage. Omkring år 2000 gennemførte Ringkøbing amt enkelte elfiskeundersøgelser i Hover Å`s hovedløb, hvor der kun blev konstateret enkelte strejflaks, ca. 5-7 stk. pr. lakseunder søgelse. Der blev endvidere kun fanget et begrænset antal ørreder og havørreder i ho vedløbet af Hover Å. Med de ellers så gode fysiske forhold i Hover å, på bl.a. strækningen fra Foss Dambrug og ned til Bratbjerg Dambrug var dette resultat derfor ikke prangende og slet ikke tilfredsstillende, set i forhold til det potentiale, som vandløbet reelt har. Ringkjøbing Amt, Danmarks Center for Vildlaks og Danmarks Fiskeriundersøgelse drøftede på daværende tidspunkt mulighederne for at introducere laksen til Hover Å i forbindelse med en målrettet udsætningsplan for hele Hover Å-systemet. Disse udsætningsplaner blev dog aldrig realiseret, da der på daværende tidspunkt, ikke blev vurderet at Hover Å havde potentiale som et decideret laksevandløb. Nu har laksen imidlertid helt af sig selv fundet vej og bidt sig fast. Ved den gennemførte elfiskeundersøgelse i 2009, blev der registreret anselige mængder af naturlig lakseyngel på stort set hele strækningen fra nedstrøms Vadhoved dambrug og til lige umiddelbart nedstrøms Bratbjerg Dambrug (se fig. 2). Det er en stor succes og en formel godkendelse af det genopretningsarbejde, der har fundet sted i Hover å igennem de seneste ca. 20 år. Forbedringer i Hover å-systemet Der er 3 helt afgørende forhold og faktorer, som med stor sikkerhed har haft en betydelig indflydelse på laksens markante fremgang i Hover Å: Der er etableret nye og funktionsdygtige faunapassager ved stort set alle opstemningsanlæg i hele å-systemet, - dvs. fri fiskepassage for de optrækkende vandrefisk Siden 2005 har alle dambrug i vandløbssy 18. årgang nr. 3, september

3 kendelser foreskrev. Med den lovpligtige vandafgivelse til de nye faunapassager blev de nedstrømsliggende såkaldte dødeåstrækninger ligeledes markant reduceret. Dambrugene har fået etableret nye indløbsriste, som holder de nedtrækkende laksesmolt ude fra dambrugene i forbindelse med deres livsnødvendige vandring mod havet. De nye 6 mm afgitringer holder 100 % af alle de nedvandrende ørred- og laksesmolt ude fra dambrugene (Se fig. 3 med foto af korrekt afgitring ved dambrug i Hover å) De ovennævnte ændringer og indgreb i Hover å har betydet, at laksen og vandre fiskene generelt nu kan vandre mere frit op- og nedstrøms i hele Hover å-systemet. Endvidere er vandkvaliteten sandsynligvis også blevet forbedret i hovedløbet og de fysiske forhold er på bestemte strækninger blevet gjort mere varierede og naturlige. Fig.3. Foto af korrekt 6 mm afgitringskonstruktion ved Vadhoved Dambrug øverst i Hover å stemet skulle afgive mindst 50 % af sommervandføringen (medianminimumsvandføringen) til faunapassagerne, hvorved fauna passagerne er blevet gjort passable og funktionelle hele året og ikke kun i vin terhalvåret, som de tidligere dambrugs Genslynget strækning nedstrøms - Bratbjerg Dambrug I forbindelse med ombygningen af passageforholdene ved Bratbjerg Dambrug i 2007 blev en strækning på ca. 450 m nedstrøms stemmeværket ved Bratbjerg Dambrug gen slynget og restaureret med bl.a. 4 nye gydestrækninger. På den pågældende vandløbsstrækning blev der i forbindelse med efiskeriet i november måned 2009 fanget 6 stk. laks. På den nyrestaurerede vandløbsstrækning nedstrøms Fig.5. Plantegning af forlægningen af Hover å ind over det nedlagte Foss Dambrug 86 Vand & Jord

4 dambruget blev der i 2009 registreret en DVFI faunaklasse 7 på stryget.det er første gang nogensinde i Hover Å-systemet! Stryget overraskede endnu engang i foråret 2010, hvor der blev fundet et eksemplar af den sjældne og rødlistede slørvinge (Perlodes microcephala).den er aldrig tidligere fundet i Hover Å hovedløbet, og den er kun registreret en enkelt gang i et tilløb til Hover Å i 1998, og kun i ét eksemplar. Resultaterne for smådyrsundersøgelserne tyder på, at der kan opnås fine resultater ved etablering af stryg og udlægning af gydegrus. De positive resultater/forbedringer der er registreret på den nedstrømsliggende restaure rede vandløbsstrækning er med til at opveje noget af den negative opstuvningseffekt der er ved at have bevaret dambrugets kendelsesmæssige opstemningsret. Tidligere smoltundersøgelser i bl.a. Vegen å-systemet, til belysning af tab af laksesmolt ned gennem stuv ningspåvirkede opstemningszoner, viste kun få procents smolttab. Ørredsmolten hav de et betydeligt større tabstal og en større forsinkelse end laksesmolten. Den bedste og den mest naturlige passa geløsning er dog altid at få fjernet opstemningsanlægget helt og få vandløbets naturlige fald tilbage, som det bl.a. er sket ved det opstrøms liggende Foss Dambrug, der netop er nedlagt i Når der har været tilstrækkelige økonomiske midler tilstede ved vandløbsmyndig heden, og der har kunnet opnås enighed med stemmeværksejerne, er denne løsningsmodel derfor altid anvendt,- det er den naturligste og den mest optimale løsning (herom mere i casehistorierne for Omme å og Vorgod å) Plantegningen figur 5 viser restaureringen af åen omkring Foss Dambrug. Se desuden fotos figur 6a og 6b. Restaureringsprojekt ind over Foss dambrug er gennemført i foråret 2010 og der er etableret 8 nye gydestrækninger på den nye vandløbsstrækning samt udlagt sten som fiskeskjul. Det er måske ikke de mange enkeltstående projekter som sådan der har revolutioneret og forbedret miljøtilstanden i Hover å som sådan, men det er den samlede og den akkumulerede indsats af alle de gennemførte tiltag, som netop nu har resulteret i åens positive og markante fremgang jvf. princippet Mange bække små gør en stor å. Den generelle laksefremgang i selve Skjern åens ho vedløb har formentligt også haft en betydeligt indflydelse og afledt effekt på fremgangen i Hover å-systemet. Faktaboks: Restaureringstiltag i Hover å-systemet siden begyndelsen af halvfemserne I Hover å systemet er der igennem de seneste ca. 20 år gennemført en lang række forbedrende restaureringsprojekter (se oversigtskort nedenfor) Ringkøbing-Skjern Kommune Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing Miljø og Natur Tlf.: Vedr.: Fig. 4 Oversigtskort med gennemførte restaureringsprojekter i Hover å-systemet i perioden fra Dato: J.nr.: Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune Målforhold: 1:68059 Sagsbeh.: PEJENname Matrikelkort er kun til oversigtsmæssig brug Fig. 4. Oversigtskort med de gennemførte restaureringsprojekter i Hover å-systemet i perioden Der er foretaget dambrugsnedlæggelser, etableret omløbsstryg, etable ret gydebanker, ombygget styrt til stryg og etableret okkerrensning i sidetilløb og i toppen af systemet mv. Projekter i perioden : I vinteren 1990/1991 har Ringkjøbing Amt ombygget 17 styrt til stryg/gydebanker på strækningen fra hovedlandevej A11 nord for Spjald og ned til muldbjerg. Ved stemmeværkerne for Voldbjerg Mølle Dambrug, Bratbjerg Dambrug, Foss Dambrug og Vadhoved Dambrug er der bl.a. i perioden fra etableret stryg og omløb. De 4 anførte strygløsninger har sikret en vis opgang af de optrækkende vandrefisk i Hover å-systemet i de perioder, hvor de har været i drift. Ringkjøbing Amt har i perioden fra etableret 2 okkerrensningsanlæg i toppen af Hover Å-systemet ved Randbæk. Videbæk Kommune har restaureret Kildsig Røjkum Bæk ved genslyngning og fjernelse af 3 styrt samt nedlagt stemmeværket ved Muldbjerg Dambrug i perioden fra , og vandløbsvedligeholdelsen er efterfølgende ophørt på en ca. 2,5 km lang strækning inden udløbet i Hover å. I perioden er henholdsvis 17 og 18 styrt i Randbæk og Feldbæk ombygget til stenstryg af Videbæk Kommune. Ringkøbing-Skjern Kommune har i efteråret/vinteren 2007 forbedret og optimeret passageforholdene ved opstemningerne for Bratbjerg Dambrug og Voldbjerg Mølle Dambrug, der henholdsvis er det næstnederst og det nederst beliggende dambrug af dambrugene i Hover Å-systemet. En strækning på ca. 450 m nedstrøms Bratbjerg Dambrug blev endvidere genslynget og restaureret med bl.a. 4 nye gydestrækninger i forbindelse med ombygningen af faunapassagen i 2007 Der er i 2008 etableret okkerrensning i toppen af henholdsvis Muldbjerg Bæk, i 2009 ved Oksfelt Bæk og senest i 2010 ved tilløb til Oksfelt bæk. Det foreløbige sidste projektindgreb i Hover å-systemet har været, at Ringkøbing-Skjern Kommune har nedlagt stemmeværket ved Foss Dambrug. I forbindelse med nedlæggelsen af Foss Dambrug er dambrugsarealet blevet reetableret og kommunen har restaureret åen samt forlagt Hover Å ind over dambruget i nogenlunde overensstemmelse med vandløbets oprindelige slyngede forløb fra årgang nr. 3, september

5 Fig. 6a. Den nye vandløbsstrækning ind over det reetablerede dambrugsareal. Andre fiskearter i Hover å-systemet I forbindelse med elfiskeundersøgelsen i 2009 blev der også konstateret en fin bestand af en anden laksefisk - nemlig stallingen. Der blev fanget mange store flotte stallinger på op til 45 cm, og på hele den elbefiskede strækning var der rigtig mange stallinger i mellem- og yngelstørrelsen. Den fine stallingbestand i Hover å udspringer af en mindre udsætning på ca. 100 stallinger for kun få år siden. Endvidere blev der fanget og registret helt på hele strækningen op til opstrøms for Vadhoved Dambrug. Der blev fanget i alt 40 havørreder og konstateret en rimelig bestand af bækørreder på hele den undersøgte vandløbs strækning. I tabel i fig. 7. vises resultatet af elfiskeundersøgelsen i Hover Å Ringkøbing-Skjern kommune vil i samarbej de med DCV gennemføre en ny elfiskerunde i Hover å-systemet i vinteren Hover å`s laksepotentiale Den anslåede lakseopgang til Hover å i 2009 var på ca laks, men den kan formentligt blive endnu større. Potentialet for hele Hover å-systemet vil måske nærmere ligne en opgang på ca laks pr. år. Kravet hertil er en fortsat sikring af nogle optimale passageforhold til den øverste del af vandløbssystemet og måske endnu vigtigere, at der etableres endnu flere gyde- og opvækstområder for laksefiskene i hovedløbet. Passageforholdene ved den sidste opstemning for Vadhoved dambrug er i dag endnu ikke gjort helt optimale. Derfor arbejder Ringkøbing-Skjern kommune på at finde den rette passageløsning, således at åens vandrefisk kan passere helt uhindret op til de øverste strækninger af Hover å-systemet. Havørredbestanden i Hover å-systemet er også et område hvor der fremover bør være mere fokus på. Dette kan ske ved at der bl.a. skabes forbedringer af de fysiske forhold og helt frie passageforhold til de vigtige og vitale sidetilløb i Hover å-systemet. Omme å og Vorgod å Omme å og Vorgod å er to andre eksempler på at restaureringsindsatsen nytter og betyder noget for udviklingen i vandløbenes miljøtilstand. Det er begge store vandløbssystemer som har haft en kolossal betydning for Skjern å laksens markante fremgang. Ud over Skjern å`s hovedløb, er det nemlig disse to vandløbssystemer, som har givet næstmest smoltafkast pr. år. Vorgod Å Vorgod å er et naturligt og stort set uregule ret vandløb på størstedelen af hele sit hoved løb. Der er fri fiske- og faunapassage fra udløbet i Skjern å lidt øst for Borris og helt op til toppen, lige syd Vildbjerg By, - en strækning på ca. 45 km. Der er i dag ikke flere dambrugsopstemninger tilbage i hovedløbet af Vorgod å og det tidligere Ringkøbing Amt og Ringkøbing- Skjern kommune har med økonomisk støtte fra Skov- og Naturstyrelsens lakseforvalt ningsmidler opkøbt dambrugenes opstemningsret. To af dambrugene er i dag ombygget til nye store moderne recirkulerede bassinanlæg, - de såkaldte model-3 anlæg, hvor der udelukkende anvendes grundvand til dambrugs produktionen. Amtet, kommunerne og staten har i de seneste ca. 15 år etableret en lang række nye okkerbegrænsende foranstaltninger, som har været stærkt medvirkende til at vandkvali tet en er forbedret. De nye okkerrensnings søer er hovedsageligt er placeret i Vorgod å`s øvre tilløb og de 6 okkerrensningsanlæg fjerner Fig.6b. Ny gydebanke på den nye vandløbsstrækning. samlet en årlig jernmængde på ca. 150 tons jern, som tidligere var endt ude i hovedløbet til stor skade for fisk og smådyr.(fig. nr. 8 viser kort med placering af de nye anlæg) De mange anlæg har haft stor positiv betydning lokalt i tilløbsvandløbene men også i selve hovedløbet af Vorgod å. Laks og havørreder trækker i dag betydeligt længere op end tidligere, og der er registreret lakse- og stallingyngel på de øvre strækninger lige syd for Vildbjerg. Der er kommet flere fisk i Mølsted bæk og Abild å. Der fanges i dag ørreder og stallinger i Rimmerhus Bæk hvilket ikke var muligt før Skov- og Naturstyrelsens store kalkfældningsanlæg ved Haunstrup brun kulsleje blev etableret. De bedste af okkerfældningsanlæggene fjerner gennemsnitligt ca. 75 % af de årlige tilledte jernmængder (se fig. nr. 9), og der er i dag forbedrede levevilkår for fisk og smådyr umiddelbart nedstrøms de etablerede anlæg. Elfiskeri lige nedstrøms anlægget ved Abild å har ved flere lejligheder vist 4-5 fiskearter, bl.a. ål og ørred, hvilket før anlæggets etablering ikke var muligt. Okkerrensningsanlægget ligger ved Abild å, som et udmærket tilløb til Vorgod å. De nederste 2 km af Abild å er endvidere restaureret Fig. 7. Fiskearter fanget ved elfiskeri i Hover Å (Vadhoved-Bratbjerg dambrug) nov Arter Fåtallig Almindelig Talrig Bækørred Laks Strømskalle Skalle Stalling Havørred Helt 88 Vand & Jord

6 Fig. 8. Oversigtskort der viser en række nye okkerrensningsforanstaltninger i toppen af Vorgod å. i 2009 med bl.a. 30 nye gydebanker og ved den seneste elfiskeunder-søgelse i 2010 er der konstateret laks, ørred, stalling, ferskvandsulk, ål, elritse, gedde og strømskalle på den nederste strækning inden udløbet i Vorgod å. Egeris Mølle Å og Von Å Der er registreret fine mængder af vilde lakseyngel i de nedre dele af bl.a. Egeris Mølle å og i Von å. Det er to mindre mellemvandløb til Vorgod å, med en vandløbsbredde på ca.3-4 m og det er vandløb, som man ikke tidligere har forbundet med de store lakseinteresser. Generelt må der derfor foretages en revurdering af laksens habitatområder og af dens egnede gyde- og opvækstområder. I starten blev laksevandløb primært karakteriseret og bestemt som værende de større vandløb med bundbredder på over 5-6 meter og med betydelige større vanddybder end i f.eks. Egeris Mølle å og Von å. Ved det lille sidetilløb (Feldbækken), helt øverst i Hover å-syste-met, hvor vandløbet kun er ca. 1 meter bredt, blev der konstateret naturlig vild lakseyngel i Det samme har også har været tilfældet i toppen af Karstoft å`s ved et af dens fine små sidetiløb, hvor bundbredden også her kun var ca. 1,5-2 m. Ringkøbing-Skjern kommune har senest i 2010 etableret en ny faunapassage nederst i Von å ved Toudal Fiskeri og kommunen forventer, i samarbejde med Herning kommune, at få lagt Von å tilbage til dens gamle åslyngninger på en ca. 10 km lang strækning fra Kibæk til Troldhede. Pro-jektet vil endvidere betyde, at der bliver fjernet næringsstoffer og okker fra vandløbet og desuden vil der blive etableret en lang række nye og forbedrede gydestrækninger for åens fiskebestande. Et projekt med en samlet økonomisk ramme på ca. 4 millioner kr. der forventes gennemført i renseeffekt, % jan-96 apr-96 jul-96 okt-96 jan-97 apr-97 jul-97 Omme å Omme å var for blot 5-6 år siden et af de vand løb i landet der havde de fleste dambrug. I dag er der reelt kun en stor dambrugsopstemning tilbage, nemlig den store opstemning ved Juellingsholm Dambrug, der i dag fungerer som en total spærring for åens optrækkende vandrefisk. Elfiskeriet i Omme Å sidst i november 2008 viste helt klart at det hjælper noget at nedlæg ge og fjerne spærringer. Elfiskeunder søgel sen viste som ventet, at der var mange fisk Fig. 9. Kurverne viser den årstidsvarierede renseeffekt for total- og filtreret jern ved Abildå okkerrenseanlæg. okt-97 måned jan-98 apr-98 Fe-total jul-98 Fe-filt. okt-98 jan-99 apr årgang nr. 3, september

7 Fig. 10a. Udlægning af i alt ca m 3 gydegrus ved Sønderskov i 2005 og 2009 Fig. 10b. Stor 15 kg`s hanlaks fra elfiskeundersøgelse i Omme å ved Sønderskov Dambrug, nov vest for Juellingsholm Dambrug, der med sin store opstemning i udkanten af Sdr. Omme i Billund Kommune, totalt spærrer for enhver fiskeopgang. Derfor er der stort set ingen vandrefisk øst og opstrøms dambruget. Et kæmpestort uudnyttet laksepotentiale ligger derfor ubrugt hen i dag på en ca km lang strækning opstrøms dambruget. Et kæmpe laksepotentiale som det tidligere Vejle Amt og nu Vejle kommune har gjort rigtig meget for at forbedre og optimere med opkøb af bl.a. 7 dambrugsopstemninger og udlægning af store mængder gydemateriale. En situation som har været virkelighed i de seneste 4-5 år efter at både Ringkjøbing Amt og Vejle Amt havde gjort deres del af arbejdet med hensyn til at genoprette forholdene i Omme å. Resultatet af elfiskeriet nedstrøms Juellings holm Dambrug blev i alt 20 laks, 39 havørreder, flere helt, en del stalling, en god håndfuld gedder og så utallige skaller. Resultatet af elfiskeriet var glædeligt for Ringkøbing-Skjern Kommune, der igen havde fået dokumentation for, at det arbejde vi laver i vandløbene, har en positiv effekt på fiskebestanden (se fig.10b). Omme Å er et af de vand løb, hvor der er fjernet rigtig mange opstemninger, lavet stryg og gydebanker med grus (se fig. 10a), sat yngel ud og så videre. Lige så opmuntrende resultatet af fiskeriet var i kommunens del af Omme Å, lige så nedslående var resultatet af fiskeriet og forholde ne ovenfor Juellingsholm Dambrug. Resultatet af elfiskeriet på denne strækning var en enkelt lille havørred og en enkelt lille laks.»fiskeriet dokumenterede lige præcis det, vi havde forventet. Ved dambruget er der en kæmpe opstemning med en indbygget fisketrappe, som det nærmest er umuligt for fiskene at passere. At finde indgangen til fiske Fig. 12. Oversigtskort der viser de dambrugsopstemninger der i dag er væk i Omme å og antal km åbnet vandløb 90 Vand & Jord

8 trappen er faktisk som at finde en nål i høstak. Efter det tidligere Ringkøbing Amt og Ringkøbing-Skjern Kommune har fjernet fem opstemninger i Omme Å, er der nu fri passage helt fra havet ind gennem fjorden og videre op i Skjern Å, hvor Omme Å løber ud i lidt nordøst for Tarm.«De fem store opstemnings anlæg som er fjernet lå hen-holdsvis ved Sønderskov Dambrug, Dyrvig Nr. Grene Dambrug, Sdr. Ådal Dambrug, Gl. Ørbæk Dambrug og senest i slutningen af 2008 faldt den sidste opstemning ved Lakkenborg Dambrug (Se fig. 11 med oversigtskort af Omme Å) Alle opstemningsanlæg er opkøbt og nedlagt efter frivillige aftaler med de berørte dambrugsejere. Ud over at Ringkøbing-Skjern Kommune og det tidligere Ringkjøbing Amt har fået skabt helt fri fiskepassage i den del af Omme Å, som ligger inden for kommunegrænsen - så er der også fjernet store mængder af næringsstoffer til Ringkjøbing Fjord. Samlet har nedlæggelsen af de 5 dam brug betydet en reduktion i kvælstofudledningen til Ringkøbing Fjord på i alt knap 40 tons pr. år. Såfremt denne kvælstofmængde skulle være fjernet ved f.eks. etablering af nye vådområder, ja så ville der skulle være etable ret et samlet vådområdeareal på i alt mindst 200 ha. Omme Å s udspring ligger i det tidligere Vejle Amt, hvor amtet, som før omtalt, også har fjernet de opstemninger og forhindringer, der har været der, - her er i alt nedlagt 7 stk. opstemningsanlæg. Men der mangler stadigvæk den store og helt impassable opstemning ved Juellingsholm Dambrug i Billund kommune. Skov- og Naturstyrelsen og Billund Kommune samarbejder om, at få skabt helt fri fiskepassage - enten ved at få fjernet opstemningen helt eller ved at få etableret en naturlignende faunapassage. Det er meget uheldigt at der endnu i dag ligger en stor total faunaspærring ca. midt på Omme Å`s hovedløb. Der skal gerne snarest muligt findes en optimal løsning på passageproblemet, som vil sikre fuld passage hele vejen op og ned i Omme Å. Elfiskeriet i november 2008 har været med til at dokumentere behovet for en bedre og mere fremtidssikret passageløsning ved Juellingsholm Dambrug. En anden mindre elfiskeundersøgelse i den nedre del af Omme å i vinteren 2005 viser også et helt klart resultat af, at en aktiv restaureringsindsats har en positiv effekt på vandløbets tilstand og udvikling. Undersøgelsen der blev gennemført mindre end 1 år efter at Sønderskov dambrug var blevet nedlagt og efter at vandløbet var ført tilbage til sit oprindelig forløb, viste helt klart hvor laksen na turligt gerne ville opholde sig. Ud af de 9 laks der blev fanget på den ca. 10 km lange elfiskede strækning, blev de 8 af laksene fanget rundt i det Gl. åleje (svaren de til den restaurerede og naturlige vandløbsstrækning) uden om Sønderskov Dambrug. Se nedenstående fig. 13 der viser pla ceringen af de elfiskefangede laks fra den 23. nov Per Søby Jensen er uddannet ved Horsens Ingeniørskole, 1990 med afgangsprojekt inden for fiskepassager. Ansat I Ringkjøbing amt Ansat ved Ringkøbing-Skjern Kommune siden 2007 og arbejder i dag med fiskepassager, okkerrensning, etablering af vådområder og vandløbsrestaurering generelt. Kim Nees Iversen er uddannet biolog fra Århus Universitet 2004, med speciale i fiskeadfærd og bestandsdynamikker i søer og vandløb. Ansat i 2005 som konsulent/biolog ved Danmarks Center for Vildlaks i Skjern, med det formål at styrke DCV s kompetencer indenfor vandløbsrestaurering og fiske- og vandløbsundersøgelser. Søren Larsen var i ansat ved Ringkøbing Amt og var sammen med Nils Wegner med til at lave den vildfiskeundersøgelse (Skjern Å systemets vildfisk 1982, Ringkøbing Amt), som blev startskuddet til hele lakseprojektet i Danmark. I 1988 blev han ansat som fiskemester på Skjern Å Lakseopdræt, nu Danmarks Center for Vildlaks, hvor han har været siden. De første mange år var fokus rettet mod opdræt af lakseyngel til udsætning, men siden 2004, har en større del af Sørens arbejde bestået af at indsamle viden gennem fiske- og vandløbsundersøgelser, samt at udforme vandløbsrestaureringsprojekter. Fig.13. Oversigtskort fra elfiskeundersøgelsen i Omme å ved Sønderskov nov årgang nr. 3, september

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Jan Nielsen, biolog/cand. scient. Fiskeplejekonsulent Direkte tlf. 89 21 31 23 Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vores rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx

Læs mere

Opgangen af laks i Skjern Å 2011

Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Niels Jepsen & Anders Koed, DTU Aqua Resume Opgangen af laks i Skjern Å blev i 2011 estimeret til 4176 laks. Sidste undersøgelse i 2008 viste en opgang på 3099 laks. Indledning

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014

Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014 Fiskeundersøgelser i Idom Å 7. nov.. dec. 04 Holstebro Kommune Fiskeundersøgelser i idom Å 04, af Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for: Holstebro Kommune Foto: Danmarks Center

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Indledning 1 2. Historie 1 3. Beskrivelse af projektet 1 4. Grundlag for projektering 2 5. Projektering af faunapassage 2 6. Krydsning af ledninger

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Distrikt 26, vandsystem 01-20 Plan nr. 45-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5 Resultater

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskabelse af naturlige stryg med et varieret dyre- og planteliv Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk Udlægning af gydegrus og sten

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014 Fiskeundersøgelser i Gjern Å 7.-8. nov. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 8-9. november fiskeundersøgelser i Gjern Å på en ca. km lang strækning fra hovedvej 6 (Århusvej) til Gjern Ås udløb

Læs mere

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 269 Offentligt Agenda Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Hvem og hvorfor

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Fotos: Benn Lodbjerg Jensen, Klaus Balleby, Kaare Manniche Ebert og Finn Sivebæk.

Fotos: Benn Lodbjerg Jensen, Klaus Balleby, Kaare Manniche Ebert og Finn Sivebæk. Laksen i Ribe Å fra forvaltningsplan til arbejdsplan Maj 2005 1 Udgivet af: Sønderjysk Landboforenings vandløbslaug i Hjortvad Å, Fladså, Gram Å, Nørreå og Gelså og Samarbejdsudvalget for Ribe Å-systemet.

Læs mere

DCV Danmarks Center for Vildlaks

DCV Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Forord Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vejle Å

Plan for fiskepleje i Vejle Å Plan for fiskepleje i Vejle Å Distrikt 12, vandsystem 16 Plan nr. 46-2015 Af Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Forslag til forbedringer af de fysiske forhold... 7 Passageforhold...

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Naturgenopretning for fisk i danske vandløb

Naturgenopretning for fisk i danske vandløb Naturgenopretning for fisk i danske vandløb Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Der er mange slags fisk i vandløbene, og de trives alle

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Restaurering 2005 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes

Læs mere

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Til Fra Vokslev Samråd Aalborg Kommune Vandmiljøafdelingen 16-04-2008 Sagsnr.: 2008-8960 Dok.nr.: 2008-77873 Init.: KBF Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Indeværende projektforslag

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Usserød Å projektet 1995-2002

Usserød Å projektet 1995-2002 Usserød Å projektet 1995-2002 I perioden 1995-2002 har Frederiksborg Amt og Hørsholm, Birkerød og Karlebo kommuner gennemført en række tiltag i Usserød Å for at forbedre åens tilstand. Opgaven er blevet

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Herning kommune indsatser

Herning kommune indsatser Herning kommune indsatser Østerbjerge bæk I risiko for manglende målopfyldelse for DVFI. Reguleret på den øverste del med ringe fysisk variation. Nederste del delvis reguleret. Der findes 2 okkeranlæg

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I.

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I. Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) Distrikt 13, vandsystem 1-24 I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Faunapassageløsninger. - en opfølgning på Faunapassageudvalgets arbejde

Faunapassageløsninger. - en opfølgning på Faunapassageudvalgets arbejde NOTAT Til Miljøstyrelsen Vedr. Faunapassageløsninger Fra Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi 26.marts 2010 J.nr.: 10/01760 Faunapassageløsninger

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb

Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb Skov- og Naturstyrelsens projekter særligt i Villestrup Fokus på retablering af de oprindelige passage-, bund- og faldforhold samt naturlig ådalstopografi

Læs mere

Skjern Å lakseprojektet

Skjern Å lakseprojektet Skjern Å lakseprojektet Ringkøbing Amts undersøgelse af vildfiskebestanden i Skjern Å-systemet i 1981 blev startskuddet til lakseprojektet i Skjern Å. Fundet af lakseyngel i Karstoft Å, var dengang overraskende

Læs mere

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens.

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. - Et samarbejdsprojekt om udviklingen af et bæredygtigt fiskeri. Af Stuart James Curran og Jan Nielsen Vejle Amt 2002 Udgiver Vejle Amt, Forvaltningen

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005.

Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005. Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005. Biotop, rådgivende biologfirma v. Jan Nielsen, Ønsbækvej 35, 8541 Skødstrup Tlf. 26 73 99 06 eller 75 82 99 06, mail jn@biotop.dk

Læs mere

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2016

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2016 Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2016 Hvert år afholder kommunen en række naturvejlederarrangementer ud i vores skønne natur. På turene bliver der fortalt om dyr og planter og om de store

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å.

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. Bilag Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. AAL - 9350 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Rømers Bæk, ved genåbning af rørlægningen 29,2m. Indsatsen ligger i NBL 3 område

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT NATURINDSATSEN

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT NATURINDSATSEN GRØNT 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og Natura 2000-planerne. Mindst 25 km vandløb

Læs mere

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015 Notat Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 20 Indledning Der har igennem mange år været udført restaurering i Tryggevælde Å med gydegrus og sten samt genslyngning ved Tinghusvej (Fluestykket) for at forbedrede

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Sundby Sø. Afvandingen

Sundby Sø. Afvandingen Sundby Sø af Henrik Schjødt Kristensen I sidste halvdel af 1800-tallet blev der over hele landet gennemført mange af afvandingsprojekter med betydelige tilskud fra staten. Formålet var at udvide landets

Læs mere

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngodl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-G01-1-13 Offentlig høring vandløbsrestaurering i

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å

Plan for fiskepleje i Karup Å Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Plan nr. 23-2012 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1785 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Distrikt 02, vandsystem 15-18 Distrikt 05, vandsystem 01-13 Plan nr. 43-2015 Af Hans-Jørn Christensen og Morten Carøe Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Den Særlige Vand og Naturindsats

Den Særlige Vand og Naturindsats Den Særlige Vand og Naturindsats Miljømilliarden Politisk aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti DEN af 3. SÆRLIGE november VAND 2006 OG NATURINDSATS Forord For at bidrage

Læs mere

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Ny Forvaltningsplan for Laks Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Baggrund I 2004 udkom National Forvaltningsplan for Laks. En drejebog til genskabelse af

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 1 VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS

Læs mere

Restaurering af gydebanker i Seerdrup Å og Tude Å

Restaurering af gydebanker i Seerdrup Å og Tude Å Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af gydebanker i Seerdrup Å og Tude Å - et grønt samarbejde mellem Slagelse Kommune og de lokale sportsfiskerforeninger

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Distrikt 03, vandsystem 01-26 Plan nr. 35-2014 Af Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet.

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. Et naturforvaltningsprojekt, i samarbejde mellem Skov og Naturstyrelsen og Ny Vejle kommune, omfattende 20-25 delprojekter.

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Varde Å 50 km forhindringsløb for laks

Varde Å 50 km forhindringsløb for laks Varde Å 50 km forhindringsløb for laks LAKS I VARDE Å Niels Jepsen (nj@dfu.min.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri Michael Deacon (mde@ribeamt.dk) Ribe Amt Laks, laks, laks...

Læs mere

Fiskeri i vandløb med bestande af laks

Fiskeri i vandløb med bestande af laks NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen (Fødevareministeriet), Naturstyrelsen (Miljøministeriet) og fiskeriberettigede (grundejere og lystfiskerforeninger) Vedr. Ens regler for fiskeri i alle danske laksevandløb

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB 2004

FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB 2004 FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB 2004 GUDENÅKOMITEEN - RAPPORT NR. 23 MAJ 2004 FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB STATUSRAPPORT 2004 GUDENÅKOMITEEN RAPPORT NR. 23 MAJ 2004 Titel: Udgiver: Fiskene i Gudenåens vandløb

Læs mere

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2 Notat Naturstyrelsen Ribe 16. maj 2011 Projekt nr. 14.882.00 Udarbejdet af ERI Kontrolleret af BJP Godkendt af ERI 1 Indledning... 2 2 Design af faunapassage i Ribe jævnfør projektforslag... 2 2.1 Den

Læs mere

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner, i budget år 2016 og 2017, til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt

Læs mere

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk!

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! D. 8/01 2007 havde klub 60 + besøg af Tom Donbæk, miljøkoordinator for Ribe å systemet s samarbejdsudvalg. Udvalget repræsenterer alle lystfiskerforeninger, (16 stk.)

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til

Læs mere

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk.

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 03. november 2015 Restaureringstilladelse

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Distrikt 11, vandsystem 46a-58 Plan nr. 16-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 VANDLØB OG FiSK I NØRREÅENS VANDSYSTEI\I VANDLØB OG FISK I NØRREÅENS VANDSYSTEM Gudenåkomiteen. Rapport nr. 12. Rapport udarbejdet af Jan

Læs mere

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i de alsiske vandsystemer.

Læs mere

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven.

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen Prinsens Alle 5 8800 Viborg naturogvand@viborg.dk Viborg.dk Afgørelse om ikke vvm pligt

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

Godkendelse til vandløbsrestaurering af Dunmose Bæk

Godkendelse til vandløbsrestaurering af Dunmose Bæk Skanderborg Kommune Nur & Miljø Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.: 87 94 70 00 www.skanderborg.dk Nur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Do: 23/11 2015 Sagsnr.: 14/68119 inspirion se 08/55280

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner NOTAT VURDERINGER OMKRING FAUNAPASSAGE VED SÆBY MØLLE Projektnummer 1391400188 Emne Udført af Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket Klaus Schlünsen, Hydrolog-vandløbshydrauliker Hans Mark,

Læs mere

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden For ørred er iltindholdet og temperaturen i vandet af afgørende betydning for fiskenes trivsel. For høj temperatur i kombination med selv moderat

Læs mere

Forslag til vandløbsrestaurering i Vegen Å ved udvidelse af 2 eksisterende gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling og lampretter.

Forslag til vandløbsrestaurering i Vegen Å ved udvidelse af 2 eksisterende gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling og lampretter. Side 1/6 Sammenslutningen ved Storå v. John Balleby Munkbrovej 29 7500 Holstebro Dato: 26-01-2016 Sagsnr.: 06.02.03-P19-5-16 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ GudenåkomitGen.

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 04, 2016 Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Holm, Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Alle projektarealer ejes af Torben Fejer Nielsen og Simon Brøndgaard Madsen.

Alle projektarealer ejes af Torben Fejer Nielsen og Simon Brøndgaard Madsen. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg roc@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om myndighedsgodkendelse af vandløbsrestaurering

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453

Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453 Thisted Kommune: Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453 FORUNDERSØGELSE AF HOLMGÅRD MØLLE Å, SPÆRRING AAL-1185 OG RESTAURERING REF. 453, PROJEKT 1 - SYDTHY Rekvirent Rådgiver Thisted

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Ref. 680. Statens kommentarer: Restaurering. Strækningen er på 732 m Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Da denne strækning løber gennem en

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå TEKNIK OG MILJØ Se nedenstående liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-P20-22-15 Høring af vandløbsregulering

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Høring af vandløbsrestaureringsprojekt "Fri passage i Hasager Bæk"

Høring af vandløbsrestaureringsprojekt Fri passage i Hasager Bæk Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høring af vandløbsrestaureringsprojekt "Fri

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere