EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE. Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i. forordning (EF) nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE. Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i. forordning (EF) nr."

Transkript

1 EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE Bruxelles, den 16. februar 2009 Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne Dette dokument er udelukkende ment som information. Det er ikke vedtaget eller på anden måde godkendt af Europa-Kommissionen. Europa-Kommissionen garanterer ikke for nøjagtigheden af oplysningerne og påtager sig intet ansvar i forbindelse med brugen af dem. Brugerne anvender dem således på egen risiko og bør udvise den fornødne forsigtighed. DA 1 DA

2 FORMÅLET MED DENNE VEJLEDNING Denne vejledning henvender sig først og fremmest til fødevarevirksomhederne og de kompetente myndigheder. Den indeholder retningslinjer for gennemførelsen af de nye bestemmelser om fødevarehygiejne og belyser dermed beslægtede spørgsmål. NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af erfaringer hos og oplysninger fra medlemsstaterne, de kompetente myndigheder, fødevarevirksomhederne og Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor. DA 2 DA

3 1. INDLEDNING Forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne 1 (i det følgende benævnt "forordningen") blev vedtaget den 29. april Den indeholder almindelige hygiejnebestemmelser, som fødevarevirksomhederne skal overholde i alle fødevarekædens led. Kommissionen er, efter at forordningen blev vedtaget, blevet anmodet om at belyse en række aspekter i forordningen. Denne vejledning er udarbejdet som svar på disse anmodninger. Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugebeskyttelse har holdt flere møder med eksperter fra medlemsstaterne for at undersøge og nå til enighed om en række spørgsmål vedrørende gennemførelsen af forordningen. For at gøre det muligt for forskellige socioøkonomiske interesser at komme til orde - og dermed sikre åbenhed - har Kommissionen desuden fået gang i en debat med aktørerne på området. I den forbindelse har Kommissionen afholdt et møde med repræsentanter for producenterne, handel og industri samt forbrugerne for at drøfte spørgsmål vedrørende forordningens gennemførelse. Der var enighed om, at disse møder og drøftelser bør fortsætte på grundlag af de erfaringer, der vil blive gjort, når forordningen skal anvendes fuldt ud fra den 1. januar Det skal bemærkes, at spørgsmål vedrørende manglende overensstemmelse mellem forordningen og de nationale lovgivninger ikke vil blive behandlet i denne forbindelse, men fortsat afgøres i overensstemmelse med Kommissionens særlige procedurer herfor. Formålet med denne vejledning er at hjælpe alle aktører i fødevarekæden til at opnå en bedre indsigt i forordningen og til at anvende denne korrekt og ensartet. Vejledningen har imidlertid ingen formel retlig status, og i tilfælde af tvister vil det endelige ansvar for fortolkning af lovgivningen ligge hos EF-Domstolen. For at kunne forstå de forskellige elementer i forordning (EF) nr. 852/2004 til bunds er det nødvendigt også at kende andre dele af fællesskabslovgivningen. Det gælder navnlig principperne og definitionerne i følgende retsakter: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 2 (også kaldet den generelle fødevarelovgivning) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og 1 2 EUT L 226 af , s. 3. EFT L 31 af , s. 1. DA 3 DA

4 fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes 3 Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer 4 Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af 5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/ Der er udarbejdet en særskilt vejledning om forordning (EF) nr. 178/2002. (Se 3 EUT L 191 af , s EUT L 338 af , s. 1. DA 5 4 DA EUT L 338 af , s. 27.

5 2. FORPLIGTELSER FOR LEDERE AF FØDEVAREVIRKSOMHEDER Forordningen skal gennemføres af fødevarevirksomhederne. De skal sikre, at alle krav gennemføres til punkt og prikke, så fødevaresikkerheden er i orden. Fødevarevirksomheder, der håndterer animalske fødevarer, skal - ud over forordning (EF) nr. 852/ også gennemføre de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/ ANVENDELSESOMRÅDE 3.1. Primærproduktion Forordningen omfatter primærproduktion. Primærproduktion er defineret i artikel 3, nr. 17), i forordning (EF) nr. 178/2002: "primærproduktion": produktion, opdræt eller dyrkning af primærprodukter, herunder høst, malkning og husdyrproduktion før slagtning. Begrebet omfatter også jagt og fiskeri og høst af vilde produkter. Bestemmelserne vedrørende primærproduktion findes i del A, afsnit I, punkt 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 852/2004. Del A, afsnit I, punkt 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 852/2004 omfatter også følgende aktiviteter, der er forbundet med primærproduktion: transport, opbevaring og håndtering af primærprodukter på produktionsstedet, forudsat at det ikke ændrer deres karakter væsentligt transport af levende dyr, når det er nødvendigt for at kunne opfylde denne forordnings mål for så vidt angår vegetabilske produkter og fiskevarer: transport i forbindelse med levering af primærprodukter, hvis karakter ikke er blevet væsentligt ændret, fra produktionsstedet til en virksomhed. Ved "primærproduktion" forstås derfor i denne vejledning primærprodukter samt disse hermed forbundne aktiviteter. DA 5 DA

6 Primærproduktion beskriver aktiviteter på bedriftsplan eller lignende og omfatter bl.a.: Produktion, avl eller dyrkning af planteprodukter såsom korn, frugt, grøntsager og urter samt transport, opbevaring og håndtering af disse produkter (uden at deres karakter ændres væsentligt) på bedriften og videretransport til en virksomhed. Produktion, avl eller opdræt på bedriften af dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, og alle andre dermed forbundne aktiviteter, samt transport af kødproducerende dyr til et marked/et slagteri eller transport af dyr mellem bedrifter. Produktion, opdræt og avl af snegle på farmen og evt. transport af disse til en forarbejdningsvirksomhed eller et marked. Malkning og opbevaring af mælk på bedriften. Produktion og indsamling af æg på producentens driftssted, men ikke pakning af æg. Fiskeri, håndtering af fiskevarer (uden at deres karakter ændres væsentligt) om bord på skibe (undtagen frysefartøjer og fabriksfartøjer) og transport heraf til den første virksomhed (herunder auktionshaller) på land. Dette omfatter også fiskeri, håndtering og transport af fisk, der fanges i ferskvand (floder, søer). Produktion, opdræt, avl og høst af fisk på akvakulturbrug samt transport af fiskene til en virksomhed. Produktion, opdræt, avl, genudlægning og høst af levende toskallede bløddyr samt transport heraf til et ekspeditionscenter, et renseanlæg eller en forarbejdningsvirksomhed. Høst/indsamling af svampe, bær, snegle osv. i naturen samt transport heraf til en virksomhed. DA 6 DA

7 Bemærkninger vedrørende primærproduktion: Almindelige bestemmelser om primærproduktion findes i bilag I til forordning (EF) nr. 852/2004. Desuden er der for visse fødevarer (som f.eks. rå mælk og levende toskallede bløddyr) fastsat mere detaljerede bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 (se punkt 3.7 i vejledningen i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 om fødevarehygiejne for animalske fødevarer). Fiskevarer, hvis karakter ikke er blevet væsentligt ændret: Se vejledningens punkt 3.7. Ægpakkerier: I henhold til definitionerne og kravene i de nye bestemmelser om fødevarehygiejne betragtes ægpakkerier (selv når de ligger på produktionsbedriften) ikke som en del af primærproduktionen. Mælkeindsamlingscentraler: Når rå mælk er blevet indsamlet fra en bedrift, indgår den ikke længere i primærproduktionen. Mælkeindsamlingscentraler, hvor rå mælk opbevares, fra den indsamles på bedriften, til den sendes til en mælkeforarbejdningsvirksomhed, anses ikke for at indgå i primærproduktionen. Honning og andre fødevarer fra biavl: Alle biavleraktiviteter må betragtes som primærproduktion. Sådanne aktiviteter omfatter biavl (også hvis denne aktivitet omfatter bistader, der er placeret et stykke fra biavlerens hovedbygninger), indsamling af honning, slyngning, indpakning og/eller emballering på biavlerens driftssted. Andre aktiviteter, der finder sted uden for biavlerens driftssted (f.eks. slyngning og/eller indpakning og/eller emballering af honning) kan ikke betragtes som primærproduktion, herunder heller ikke aktiviteter, der udføres af kollektive virksomheder (f.eks. kooperativer) på vegne af biavlerne. Frysefartøjer og fabriksfartøjer: Håndtering, opbevaring og transport af fiskevarer om bord på frysefartøjer og fabriksfartøjer er ikke omfattet af betegnelsen "primærproduktion". DA 7 DA

8 3.2. Primærprodukter Primærprodukter er defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 852/2004: "primærprodukter": produkter fra primærproduktionen, herunder jordbrugs- og husdyrbrugsprodukter, samt produkter fra jagt og fiskeri. Primærprodukter omfatter bl.a.: vegetabilske produkter, f.eks. korn, frugt, grøntsager, urter og svampe animalske produkter, f.eks. æg, rå mælk, honning, fiskevarer og levende toskallede bløddyr vegetabilske og animalske produkter, der høstes/indsamles i naturen, f.eks. svampe, bær og snegle. Bemærkninger vedrørende primærprodukter: Fersk kød er ikke et primærprodukt, idet det fremkommer efter slagtning. Fiskevarer vedbliver at være primærprodukter, også efter slagtning, afblødning, hovedskæring, rensning, fjernelse af finner, nedkøling og anbringelse i containere til transport i primærproduktionsleddet. Produkter, der er fremkommet ved yderligere håndtering af fiskevarer (f.eks. filetering og vakuumpakning), er ikke primærprodukter "Små mængder" primærprodukter som omhandlet i forordningens artikel 1, stk. 2, litra c) Forordningen finder ikke anvendelse på små mængder primærprodukter, der leveres direkte fra producenten til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger Generelt burde begrebet "små mængder" være bredt nok til at rumme bl.a. følgende: Landbrugere, der sælger primærprodukter (grøntsager, frugt, æg, rå mælk 6 osv.) direkte til den endelige forbruger, f.eks. stalddørssalg eller salg på 6 I henhold til artikel 10, stk. 8, i forordning (EF) nr. 853/2004 kan en medlemsstat fastsætte nationale bestemmelser om forbud mod eller begrænsning af markedsføring af rå mælk, der er bestemt til direkte konsum. DA 8 DA

9 lokale markeder, til lokale detailvirksomheder med henblik på direkte salg til den endelige forbruger samt til lokale restauranter. Privatpersoner, der indsamler produkter i naturen, f.eks. svampe og bær, for at levere udbyttet direkte til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder med henblik på direkte salg til den endelige forbruger samt til lokale restauranter. I henhold til artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 852/2004 er det medlemsstaternes opgave at tilpasse definitionen af "små mængder" i overensstemmelse med de lokale forhold og i den nationale lovgivning at indføre de bestemmelser, der er nødvendige for at sikre, at målet om sikre fødevarer er opfyldt (fremgangsmåde baseret på risikovurderinger). Generelt bør de bestemmelser, medlemsstaterne fastsætter i deres nationale lovgivning vedrørende små mængder, jf. artikel 1, stk. 2, litra c), gøre det muligt at fortsætte den praksis, der allerede udøves, idet alle foranstaltninger naturligvis skal være i tråd med forordningens mål Handel med små mængder primærprodukter på tværs af grænserne I henhold til forordningens artikel 1, stk. 3, skal medlemsstaterne i den nationale lovgivning indføre bestemmelser for levering fra producenten af små mængder primærprodukter til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder. Denne type levering vil i nogle tilfælde kunne ske på tværs af grænser, hvilket især vil være tilfældet, hvis producentens bedrift ligger i nærheden af medlemsstaters grænser. De nationale bestemmelser, der skal vedtages i henhold til artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 852/2004, skal være i overensstemmelse med traktatens almindelige bestemmelser, navnlig artikel 28, 29 og Forarbejdning af primærprodukter på bedriften Primærprodukter kan forarbejdes på bedriften - f.eks. kan rå mælk forarbejdes til ost, og frugt presses til frugtsaft. Disse aktiviteter falder uden for definitionen af primærproduktion og er derfor underkastet fødevarehygiejnebestemmelserne i bilag II til forordningen samt, når der er tale om animalske fødevarer, de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004. Eksempler: Fremstilling af frugtsaft på bedriften Hvis en bedrift bruger hele eller en del af sin høst (f.eks. æbler) til at fremstille frugtsaft i egne lokaler, overskrider bedriften grænsen for, hvad der kan betegnes som primærproduktion. Fremstilling af frugtsaft må betragtes som en aktivitet, der finder sted efter primærproduktionen, og er derfor omfattet af de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004. DA 9 DA

10 Fremstilling af ost på bedriften Ost fremstilles ved forarbejdning af rå eller varmebehandlet mælk. Ost er derfor ikke et primærprodukt, heller ikke når den fremstilles på bedriften. Som følge heraf skal osteproduktion på bedriften opfylde de relevante krav vedrørende fødevarehygiejne i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004. Bemærkninger: 1) Forordning (EF) nr. 853/2004 finder generelt ikke anvendelse på detailhandel (dvs. håndtering og/eller forarbejdning af fødevarer og deres oplagring på det sted, hvor de sælges eller leveres til den endelige forbruger). Dette betyder, at hvis ost fremstilles og udelukkende sælges på bedriften eller på et lokalt marked (f.eks. ugentlige markeder eller landbomarkeder) til den endelige forbruger, kan disse aktiviteter udføres i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004, navnlig forordningens bilag II, uden at de behøver at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 853/2004, bortset fra kravene vedrørende rå mælk. Hvor det er relevant, vil det også være nødvendigt at sikre overholdelse af nationale foranstaltninger, som medlemsstaterne har indført i deres nationale lovgivning i henhold til artikel 1, stk. 5, litra c), i forordning (EF) nr. 853/ ) Medlemsstaterne kan, for at give mulighed for forarbejdning på bedriften eller for at bevare visse traditionelle produktionsmetoder, efter den procedure, der er fastsat til samme formål i artikel 13 i forordning (EF) nr. 852/2004 og i artikel 10 i forordning (EF) nr. 853/2004, vedtage nationale foranstaltninger om tilpasning af de relevante infrastrukturkrav, hvis de pågældende traditionelle metoder ikke umiddelbart er forenelige med forordningernes krav Æg og primærproduktion Med udgangspunkt i definitionen af primærproduktion i artikel 3, nr. 17), i forordning (EF) nr. 178/2002 og del A, afsnit I, punkt 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 852/2004 omfatter primærproduktion af æg håndtering af æg, dvs. indsamling og transport mellem bygninger samt opbevaring af æg på produktionsstedet, forudsat at det ikke ændrer deres karakter væsentligt. Pakning af æggene - på produktionsstedet eller på et separat pakkeri - falder uden for definitionen af primærproduktion. Disse aktiviteter skal derfor opfylde de relevante krav i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004, i afsnit X i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, og i artikel 16 og bilag XIV i Rådets forordning (EØF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter. DA 10 DA

11 3.7. I primærproduktionsleddet er det tilladt at transportere, opbevare og håndtere primærprodukter, forudsat at det ikke ændrer deres karakter væsentligt [jf. del A, afsnit I, punkt 1, litra a), i bilag I til forordningen]. I primærproduktionsleddet behandles primærprodukterne ofte med henblik på at få dem til at præsentere sig bedre. Behandlingen kan f.eks. bestå i: vask af grøntsager, fjernelse af blade fra grøntsager eller sortering af frugt tørring af korn slagtning, afblødning, rensning, fjernelse af finner, nedkøling og indpakning af fisk slyngning af honning for at fjerne bikager. Sådanne aktiviteter må betragtes som almindelige, rutinemæssige aktiviteter i primærproduktionsleddet og skal ikke være omfattet af krav om opfyldelse af krav til fødevaresikkerheden ud over dem, der allerede gælder for primærproduktion. På den anden side vil visse aktiviteter på bedriftsplan kunne ændre produkterne og/eller skabe nye fødevarerisici, f.eks. skrælning af kartofler, snitning af gulerødder, pakning af salat i sække og gasning med henblik på konservering. Disse aktiviteter kan ikke betragtes som almindelige, rutinemæssige aktiviteter i primærproduktionsleddet eller som aktiviteter, der er forbundet med primærproduktion Privatpersoners lejlighedsvise håndtering, tilberedning, opbevaring og servering af fødevarer Aktiviteter som privatpersoners lejlighedsvise håndtering, tilberedning, opbevaring og servering af fødevarer i forbindelse med f.eks. kirkebasarer, skolearrangementer eller byfester er ikke omfattet af forordningens anvendelsesområde. Dette fremgår klart af betragtning 9 i forordning (EF) nr. 852/2004. Af sidste sætning fremgår det nemlig, at: Fællesskabets bestemmelser kun bør gælde for virksomheder, hvis aktiviteter indebærer en vis kontinuitet og en vis grad af organisation. Begrebet "virksomhed" (eller "foretagende") er indeholdt i definitionen af en "fødevarevirksomhed" (i henhold til artikel 3, nr. 2, i den generelle fødevarelovgivning (forordning (EF) nr. 178/2002) er en fødevarevirksomhed et "foretagende"). Personer, der håndterer, tilbereder, opbevarer eller serverer fødevarer lejlighedsvis og i beskedne mængder (f.eks. i forbindelse med kirkebasarer, skolearrangementer, byfester eller lignende situationer såsom velgørenhedsarrangementer, hvor frivillige lejlighedsvis tilbereder fødevarer), kan ikke betragtes som virksomheder og er derfor ikke omfattet af kravene i Fællesskabets hygiejnelovgivning. DA 11 DA

12 3.9. Fødevarevirksomheder og salg over internettet Nogle virksomheder udbyder deres varer til salg på internettet. Omend denne form for handel ikke specifikt er omhandlet i forordningen, er denne type virksomheder omfattet af definitionen af en fødevarevirksomhed og skal opfylde de relevante krav i fødevarelovgivningen. 4. "OM NØDVENDIGT", "HVIS DET ER RELEVANT", "PASSENDE" OG "TILSTRÆKKELIGT" Hvor udtrykkene "om nødvendigt", "hvis det er relevant", "passende" eller "tilstrækkeligt" er anvendt i bilagene til forordningen, er det i første omgang op til lederen af fødevarevirksomheden at afgøre, hvorvidt et krav er nødvendigt, relevant eller passende for eller tilstrækkeligt til at opfylde målene med forordning (EF) nr. 852/2004. Når det skal afgøres, om et krav er nødvendigt, relevant eller passende for eller tilstrækkeligt til at opfylde forordningens mål, skal der tages hensyn til arten af den pågældende fødevare og til den tilsigtede anvendelse. Lederen af fødevarevirksomheden kan begrunde sin beslutning efter procedurer baseret på HACCP-principperne eller efter de driftsprocedurer, der anvendes i hans virksomhed. Også de retningslinjer for god praksis, der er omhandlet i forordningens artikel 7, kan give nyttig vejledning og beskrive bedste praksis i tilfælde, hvor udtrykkene "om nødvendigt", "hvis det er relevant", "passende" eller "tilstrækkeligt" er anvendt. 5. FLEKSIBILITET 5.1. Generelle baggrundsoplysninger I forordningen fastsættes der principper, som alle fødevarevirksomheder skal anvende. For at sikre, at der er løsningsmodeller til rådighed i særlige situationer, som ikke bringer fødevaresikkerheden i fare, giver forordningen mulighed for fleksibilitet. Medlemsstaterne kan således vedtage nationale foranstaltninger til tilpasning af kravene i visse bilag til forordningen. Sådanne nationale foranstaltninger skal sigte mod at muliggøre fortsat brug af traditionelle metoder inden for produktion, forarbejdning eller distribution af fødevarer eller sigte mod at imødekomme behovene hos fødevarevirksomheder, der er beliggende i områder med særlige geografiske vanskeligheder i andre tilfælde udelukkende vedrøre virksomhedens opførelse, grundplan og udstyr. Af hensyn til åbenheden skal medlemsstater, der ønsker at vedtage nationale foranstaltninger, give Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse DA 12 DA

13 herom (jf. artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 852/2004). Kommissionen og de øvrige medlemsstater har ret til at fremsætte bemærkninger. Hvis sådanne bemærkninger giver anledning til uoverensstemmelser, henvises sagen til Den Stående Komité, så tvisten kan afgøres Traditionelle produktionsmetoder Man vil i medlemsstaterne kunne opleve, at der fremstilles fødevarer i overensstemmelse med lange traditioner, som har vist sig at være sikre, selvom de måske ikke altid opfylder de tekniske krav i forordningen 100 %. I forordningen anerkendes behovet for at bevare disse traditionelle produktionsmetoder, som afspejler den kulturelle mangfoldighed i Europa, og forordningen giver af samme grund mulighed for at sikre den nødvendige fleksibilitet for fødevarevirksomhederne. Det er ikke formålet med dette dokument at opstille en oversigt over de traditionelle produktionsmetoder i medlemsstaterne. Det er op til de kompetente myndigheder at tage de nødvendige initiativer eller reagere på fødevarevirksomheders anmodninger om fleksibilitet HACCP og fleksibilitet HACCP-metoden er i sig selv fleksibel, idet den er baseret på et begrænset antal principper og procedurer til opnåelse af fødevaresikkerhed, uden at den påtvinger fødevarevirksomhederne bestemte regler eller procedurer, der ikke er relevante eller ikke er tilpasset de særlige forhold, den enkelte virksomhed opererer under. Retningslinjer for god hygiejnepraksis og for anvendelsen af HACCPprincipperne, udviklet af fødevarevirksomhederne selv enten på nationalt plan eller i EF-regi, burde gøre det lettere for virksomhederne at gennemføre HACCP-baserede procedurer, der er skræddersyet til netop deres produktion. Kommissionen har udstedt et sæt retningslinjer, som forklarer de vigtigste muligheder for fleksibilitet i forbindelse med gennemførelsen af HACCPbaserede procedurer. 6. REGISTRERING OG AUTORISATION AF FØDEVAREVIRKSOMHEDER 6.1. Hvad betyder registrering af fødevarevirksomheder i praksis? I henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 852/2004 skal fødevarevirksomheder registreres hos den kompetente myndighed. Formålet med registreringen er, at medlemsstaternes kompetente myndigheder skal vide, hvor fødevarevirksomhederne ligger, og hvad de beskæftiger sig med, så de kan foretage offentlig kontrol, når den nationale kompetente myndighed finder det nødvendigt, og i overensstemmelse med de generelle principper i artikel 31 i forordning (EF) nr. 882/2004, som foreskriver, at medlemsstaternes kompetente myndigheder skal fastlægge procedurer, som skal følges af DA 13 DA

14 foderstof- og fødevarevirksomhedsledere, når de ansøger om registrering af deres virksomheder. Registrering bør være en simpel procedure, hvor den kompetente myndighed oplyses om virksomhedens adresse og aktiviteter. Hvis disse oplysninger allerede er tilgængelige andre steder, f.eks. fra registrering i henhold til miljøeller dyresundhedsregler eller andre administrative bestemmelser, kan de også anvendes i fødevarehygiejneøjemed. Nogle virksomheder er specialiserede i at fungere som mellemmænd (brokers) ved handel med fødevarer. Selvom de ofte organiserer transport af fødevarer mellem leverandører eller til detailvirksomheder, håndterer de ikke nødvendigvis fødevarerne og opbevarer dem måske ikke engang på deres eget driftssted (som kan være et almindeligt kontor). Såfremt de svarer til definitionen af en "fødevarevirksomhed"/"leder af en fødevarevirksomhed", er de omfattet af kravet om registrering Autorisation af fødevarevirksomheder Fællesskabslovgivningen kræver, at visse fødevarevirksomheder, der håndterer animalske fødevarer, autoriseres, inden de kan markedsføre deres produkter. Afsnit 4 i vejledningen i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 om fødevarehygiejne for animalske fødevarer indeholder flere oplysninger om dette emne Autorisation af fødevarevirksomheder i henhold til national lovgivning Forordningen gør det muligt for medlemsstaterne at bestemme, at fødevarevirksomheder, der ikke er omfattet af krav om autorisation i henhold til fællesskabslovgivningen (herunder forordning (EF) nr. 853/2004), alligevel skal autoriseres. Hvor medlemsstaterne benytter sig af denne mulighed, indeholder fællesskabslovgivningen ikke krav om brug af identifikationsmærke eller restriktioner på markedsføringen af fødevarer for virksomheder, der er underkastet en national autorisationsprocedure. 7. RETNINGSLINJER FOR GOD HYGIEJNEPRAKSIS OG FOR ANVENDELSEN AF HACCP-PRINCIPPERNE Forordningens artikel 7-9 indeholder bestemmelser om udvikling af retningslinjer for god hygiejnepraksis og for anvendelsen af HACCPprincipperne. Det er frivilligt at anvende dette redskab, men retningslinjerne gør det muligt for fødevaresektoren (i og efter primærproduktionsleddet) mere detaljeret at beskrive, hvordan virksomhedslederne kan opfylde forordningens mere generelt formulerede lovkrav. DA 14 DA

15 De nye fødevarehygiejnebestemmelser indeholder en række krav, som: giver fødevarevirksomhederne en vis skønsmargen: forordningen indeholder i det øjemed udtryk som "om nødvendigt", "hvis det er relevant", "passende", "en sådan hyppighed" og "tilstrækkeligt" (f.eks. "Der skal være et tilstrækkeligt antal håndvaske", og "Rengøring og desinficering skal finde sted med en sådan hyppighed, at al risiko for kontaminering undgås"), eller er formuleret som et mål, der skal nås, men sådan at lederen af fødevarevirksomheden skal udvikle redskaberne til at nå målet (f.eks. med hensyn til varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere, idet det fremgår, at en varmebehandlingsproces skal indebære, at produktet ikke kontamineres under processen). Retningslinjer for god praksis er et nyttigt redskab, der skal gøre det lettere for lederne af fødevarevirksomhederne at: vurdere, i hvilket omfang en given bestemmelse er nødvendig, relevant, passende eller tilstrækkelig, f.eks. når de skal fastsætte, hvad der er et tilstrækkeligt antal håndvaske fastlægge, hvilke redskaber der skal bruges til at opfylde målene i forordningen, f.eks. at fastsætte, hvor ofte udstyr skal rengøres og desinficeres. Retningslinjerne kan også med fordel omfatte procedurer, der sikrer en korrekt gennemførelse af forordningen, såsom: procedurer, der forhindrer, at der opstår nye fødevarerisici i primærproduktionsleddet en procedure for rengøring og desinficering af fødevarevirksomheder en procedure for bekæmpelse af skadegørere en procedure, der sikrer, at kravet om udvikling af HACCP-baserede procedurer opfyldes. DA 15 DA

16 8. DOKUMENTATION 8.1. Ved forordningen pålægges fødevarevirksomhederne inden for rammerne af HACCP-baserede procedurer at udfærdige dokumentation, der svarer til virksomhedens art og størrelse Omend det ikke er et krav i henhold til forordningen, kan det være god praksis for lederne af fødevarevirksomheder også at udfærdige anden dokumentation, der kan bidrage til at nå forordningens mål. I forbindelse med udfærdigelsen af dokumentationen kan det være en god idé for virksomhedslederne at holde sig følgende for øje: Dokumentation vedrørende strukturelle krav Dokumentationen kan vedrøre strukturkrav og have til formål at belyse en række af forordningens generelle krav. Et par eksempler: Bilag II, kapitel II, punkt 1, litra a) og b), hvor det fastsættes, at gulve og vægge skal være af "vandtætte, ikke-absorberende, afvaskelige, ugiftige materialer, medmindre virksomhedslederen over for myndighederne kan godtgøre, at andre materialer er egnede", og litra f), hvoraf det fremgår, at overfladerne generelt skal være af "glatte, afvaskelige, korrosionsbestandige og ugiftige materialer, medmindre virksomhedslederen over for myndighederne kan godtgøre, at andre materialer er egnede." Bilag II, kapitel III, punkt 2, litra b), hvori det hedder, at overflader, der kommer i kontakt med fødevarer, skal være af "glatte, afvaskelige, korrosionsbestandige og ugiftige materialer, medmindre virksomhedslederen over for myndighederne kan godtgøre, at andre materialer er egnede." Dokumentation for driftsrelaterede krav Dokumentationen kan vedrøre driftsrelaterede krav såsom: Bilag II, kapitel IX, punkt 4: "Der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere." Nødvendigheden af at begrunde beslutninger vedrørende fortolkningen af "om nødvendigt", "hvis det er relevant", "passende" eller "tilstrækkeligt". De procedurer og registre, der er baseret på HACCP-principperne Denne dokumentation vil i sin helhed udgøre driftsrelaterede procedurer, som er vigtige i indsatsen for at garantere fødevaresikkerheden Dokumentationen kan udfærdiges på forskellig vis: Retningslinjerne for god praksis kan indeholde hele eller dele af den nødvendige dokumentation. DA 16 DA

17 Fødevarevirksomhederne kan beslutte at udfærdige ad hoc-dokumentation, der er tilpasset de forhold, som netop de arbejder under. Inden for rammerne af de HACCP-baserede procedurer (under hensyntagen til den fleksibilitet, fødevarevirksomhederne - og navnlig mindre virksomheder - har brug for). Dokumentationen kan fremlægges i form af resultater af laboratorieundersøgelser, rapporter om bekæmpelse af skadegørere, temperaturmålinger, litteraturhenvisninger, dokumentation fra leverandøren af byggematerialerne osv. 9. TEKNISKE ASPEKTER (BILAGENE) 9.1. Varmebehandling (bilag II, kapitel XI) Med hensyn til varmebehandling af fødevarer, der markedsføres i hermetisk lukkede beholdere, indeholder forordningen krav om, at fødevarevirksomhederne skal anvende en varmebehandlingsproces, der opfylder en internationalt anerkendt standard. Sådanne standarder er udviklet af bl.a. Codex Alimentarius og omfatter følgende: Code of Hygienic Practice for Milk and Milk Products (CAC/RCP ) Recommended International Code of Hygienic Practice for Low-Acid and Acidified Low-Acid Canned Foods (CAC/RCP , rev. 2 (1993)) Code of Hygienic Practice for Aseptically Processed and Packaged Low- Acid Foods (CAC/RCP ) Recommended International Code of Hygienic Practice for Canned Fish (CAC/RCP ) Uddannelse (bilag II, kapitel XII) Uddannelse er et vigtigt redskab til at sikre en effektiv anvendelse af god hygiejnepraksis. Uddannelse som omhandlet i kapitel XII i bilag II til forordningen skal stå i rimeligt forhold til det arbejde, medarbejderne i en given fødevarevirksomhed udfører, og være formålstjenlig i forhold til det arbejde, der skal udføres. Uddannelse kan tilrettelægges på forskellig vis. Der kan f.eks. være tale om efteruddannelse i virksomheden, kurser, oplysningskampagner fra brancheorganisationer eller myndigheder og retningslinjer for god praksis. Hvad angår uddannelse i anvendelsen af HACCP-principperne for medarbejderne i mindre virksomheder er det værd at holde sig for øje, at denne form for uddannelse bør svare til virksomhedens størrelse og art og være relevant for den måde, HACCP-principperne anvendes på i DA 17 DA

18 fødevarevirksomheden. Hvis der gøres brug af retningslinjer for god hygiejnepraksis og for anvendelsen af HACCP-principperne, bør uddannelsesindsatsen sigte på at gøre medarbejderne fortrolige med indholdet af disse retningslinjer. Hvis det i en virksomhed er muligt at garantere fødevaresikkerheden ved at sikre, at visse grundlæggende, nødvendige forudsætninger er til stede, bør uddannelsen tilpasses denne situation Transport (bilag II, kapitel IV) Det er nødvendigt med passende transportsystemer for at sikre, at fødevarerne stadig er egnede til konsum ved levering. Ved bulktransport af fødevarer (f.eks. uemballerede eller uindpakkede fødevarer, som er i direkte kontakt med fødevaretransportenheden og atmosfæren), i flydende form eller i form af granulat eller pulver, skal fødevarevirksomhederne ifølge forordningens bestemmelser benytte transportmidler, der er egnet til formålet. Baggrunden for dette krav er, at der foreligger omfattende dokumentation for, at der er større risiko for, at disse fødevarer grundet deres art kan blive forurenet, når de transporteres i køretøjer eller containere, der tidligere har været brugt til andre formål. Dette er også tilfældet, selv efter at disse transportmidler er blevet rengjort. Eftersom "granulat" også kan betyde "i granuleret form" eller "som korn", har der været mange forespørgsler på, hvad udtrykket helt præcist dækker over. Det vil generelt være logisk at begrænse dette krav til fødevarer, der efter forarbejdning har fået visse granulat-karakteristika (f.eks. sukker), eller korn, der er blevet afskallet, vasket eller behandlet, og som skal emballeres/indpakkes til salg til den endelige forbruger. Udtrykket bør derfor ikke omfatte primærprodukter, som f.eks. korn, der er blevet høstet og skal behandles yderligere, med eller uden forarbejdning, inden de kan anvendes til konsum Rent vand (bilag I og bilag II, kapitel VII) Flere af de nye hygiejnebestemmelser indeholder henvisninger til bestemmelsen om fødevarevirksomheders brug af rent vand, når det er muligt. Hvis fisk eller levende toskallede bløddyr håndteres som led i primærproduktionen, skal der anvendes drikkevand eller rent vand (rent havvand eller fersk vand af tilsvarende kvalitet) for at forhindre kontaminering: "Virksomhedsledere, der opdrætter, høster eller jager dyr eller producerer primærprodukter af animalsk oprindelse, skal især træffe passende foranstaltninger til alt efter omstændighederne: d) at anvende drikkevand eller rent vand, hvor det er nødvendigt, for således at undgå kontaminering (del A, kapitel II, punkt 4, litra d), i bilag I til forordning (EF) nr. 852/2004). Tilsvarende bestemmelser er fastlagt for håndtering af fiskevarer eller levende toskallede bløddyr, der ikke indgår i primærproduktionen: DA 18 DA

19 "Rent vand kan anvendes i forbindelse med hele fiskevarer. Rent havvand kan anvendes i forbindelse med levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle; rent vand kan også anvendes til udvendig vaskning. Når der anvendes sådant vand, skal der være passende forsyningsfaciliteter til rådighed." (kapitel VII, punkt 1, litra b), i bilag II til (forordning (EF) nr. 852/2004). "[ ] rent havvand kan anvendes til håndtering og vaskning af fiskevarer, til fremstilling af is, der anvendes til nedkøling af fiskevarer, og til hurtig nedkøling af krebsdyr og bløddyr efter kogning" (kapitel VIII, punkt 3, litra c) i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004). Bemærkninger til anvendelsesbetingelserne: Det er nødvendigt at træffe foranstaltninger for at sikre, at det rene vand, der anvendes, ikke er en kilde til kontaminering af fiskevarerne eller de levende toskallede bløddyr, både for så vidt angår primærproduktion og videre håndtering af fiskevarer eller levende toskallede bløddyr efter primærproduktion. Lederne af fødevarevirksomheder skal indføre procedurer til at overvåge og dokumentere vandkvaliteten og -sikkerheden. Disse foranstaltninger skal inkluderes i de HACCP-baserede procedurer, når vandet skal anvendes i en hvilken som helst fase efter primærproduktionen. Det er den kompetente myndighed, der har ansvaret for at kontrollere, at de procedurer, virksomhedslederne udvikler, er tilstrækkelige og anvendes korrekt, samt at de ikke udgør en risiko for forbrugerne. Der er en række forskellige aspekter, som ledere af fødevarevirksomheder skal være opmærksomme på, når de beslutter at anvende denne form for vand, og/eller når de udvikler procedurer baseret på HACCP-principperne, f.eks.: o Undersøgelse af vandets sammensætning (herunder mulige forurenende stoffer, såsom kemiske, mikrobiologiske, giftige alger osv.) ved vandindtaget samt dets mulige variationer (sæsonbetingede udsving, udledninger som følge af regnskyl osv.) for at sikre, at det ikke indeholder mikroorganismer, skadelige stoffer eller toksisk, marint plankton i mængder, der direkte eller indirekte kan påvirke fødevarernes sundhed. o Vurdering af konsekvenserne af naturlige eller menneskeskabte forureningskilder og de mulige beskyttelsesforanstaltninger til afhjælpning heraf (en flodmunding, opmudring osv.). o Beskrivelse af vandproduktionen (videreudnyttelse, behandling osv.), opbevarings- og distributionssystemer. Når der anvendes sådant vand, skal lederne af fødevarevirksomheder sikre, at det ikke er en kilde til kontaminering af fiskevarer eller levende toskallede bløddyr. Dette kan sikres på flere måder: DA 19 DA

20 o Oppumpning af vand til produktion af rent vand fra et område, hvor der ikke er risiko for forurening af vandforsyningen, ved at undgå forurenede områder, oppumpning af vandet fra undergrunden eller i fjerntliggende områder). Dette er muligvis tilstrækkeligt for fartøjer, der opererer i åben sø. o Anvendelse af et vandbehandlingssystem for at sikre, at kravene til rent vand er opfyldt. Dette kan bl.a. omfatte en fase med partikelbinding, en adsorptionsfase og en desinficeringsfase og/eller o Andre hensigtsmæssige procedurer. Retningslinjer for god praksis kan være en hjælp for fødevarevirksomhedernes ledere, når de skal fastlægge disse redskaber til at sikre, at det rene vand, der anvendes, ikke er en kilde til kontaminering af fiskevarerne Fødevarelokaler (bilag II, kapitel I) Udtrykket "fødevarelokaler" omfatter ikke kun lokaler, hvor fødevarer håndteres eller forarbejdes. Hvis relevant, omfatter det også de umiddelbare omgivelser inden for fødevarevirksomhedens produktionssted. Alle de påkrævede operationer skal finde sted i fødevarelokalerne eller inden for deres umiddelbare omgivelser, medmindre andet er angivet (f.eks. officielt godkendte bilvaskanlæg). DA 20 DA

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Uddrag af lovstof EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Kapitel II Artikel 5 Egenkontrol Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004R0854 DA 01.07.2013 009.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 854/2004 af 29. april

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68 De Europæiske Fællesskabers Tidende 481 21 10 68 Nr L 258/ 1 RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr 1619/68 af 15 oktober 1968 om handelsnormer for æg RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 13. februar 2004 PE 337.066/12-17 ÆNDRINGSFORSLAG 12-17 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 337.066)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne. (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1)

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne. (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) 2004R0852 DA 20.04.2009 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Levende toskallede bløddyr

Levende toskallede bløddyr Bilag 9 Levende toskallede bløddyr 1. Dette bilag finder anvendelse på levende toskallede bløddyr. Bortset fra bestemmelserne om rensning finder det også anvendelse på levende pighuder, sækdyr og havsnegle.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag til Kommissionens beslutning om tilladelse til markedsføring

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 26424 GUH Den 6. juni 2014 FVM 285 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag III

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder Miljø- og Fødevareministeriet Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyresundhed/HEHE/EVAH Sagsnr.: 2014-14-114-00219 Dato: 15.01.2016 Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) BEK nr 1355 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-29-30-00028 Senere ændringer

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 374./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Dep sagsnr.: 26429 Den 6. juni 2014 FVM 289 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.9.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 237/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 790/2010 af 7. september 2010 om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF 9.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 91/13 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF af 8. april 2005 om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere