Fælles Mål Tysk. Faghæfte 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17"

Transkript

1 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr

2 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr

3 Indhold Formål for faget tysk 3 Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin 4 Trinmål for faget tysk efter 7. klassetrin 5 Trinmål for faget tysk efter 9. klassetrin 6 Slutmål for faget tysk efter 10. klassetrin 7 Slutmål og trinmål synoptisk opstillet 8 Læseplan for faget tysk forløb 7. klassetrin forløb klassetrin forløb 10. klassetrin 13 Valgfag klassetrin 14 Undervisningsvejledning for faget tysk 17 Fælles Mål Tysk Indhold side 2 / 41

4 Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken for derved at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse. Fælles Mål Tysk Formål for faget side 3 / 41

5 Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af talt tysk om centrale og nære emner læse og forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer i forskellige typer skrevet tekst inden for centrale og nære emner deltage i samtale om centrale og nære emner redegøre for hovedindholdet og væsentlige detaljer i forbindelse med centrale og nære emner på baggrund af forskellige typer tekst, lyd og billeder og personlige erfaringer udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog om centrale og nære emner. Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forståeligt udtrykke sig med et grundlæggende ordforråd inden for centrale og nære emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk anvende relevante lytte- og læsestrategier anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse anvende grundlæggende sprogbrugs- og retstavningsregler, så kommunikationen lykkes. anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og i forbindelse med netværk uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster vælge praktisk-musiske udtryksformer, herunder itbaserede udtryksformer, der understøtter det sproglige udtryk vælge relevante skrivestrategier, herunder anvendelse af viden om skriveprocessens faser anvende ordbøger, grammatiske oversigter, stave- og grammatikkontrol. Kultur- og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande drage sammenligninger mellem tysksprogede kulturer og egen kultur anvende tysk som kommunikationsmiddel i mødet med tysktalende vise forståelse for andres levevis og deres kulturer. Sprogtilegnelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at vide, hvordan man bedst tilegner sig tysk udnytte viden om ligheder mellem tysk og andre sprog vælge relevante lytte- og læsestrategier vælge relevante kommunikationsstrategier udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og udenfor skolen, heriblandt ved hjælp af internettet Fælles Mål Tysk Slutmål for faget efter 9. klassetrin side 4 / 41

6 Trinmål for faget tysk efter 7. klassetrin Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner, fx interesser, fritid, venner, familien og skolen forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om nære og genkendelige emner læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om nære og genkendelige emner gennemføre små dialoger om sig selv, familie, fritid og skole i et enkelt sprog gengive hovedindholdet af en kort, let tekst i et enkelt sprog præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog skrive ord, udtryk og enkle tekster inden for nære og genkendelige emner. Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke sig med en forståelig udtale og intonation anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om nære og genkendelige emner anvende de almindeligste faste udtryk og vendinger, herunder høfligheds- og omgangsformer anvende relevante lytte- og samtalestrategier i forbindelse med enkle dialoger og redegørelser anvende relevante læsestrategier i forbindelse med enkle tekster og i arbejdet med elektroniske medier kende til ordstilling og ordklasser anvende de vigtigste verber i præsens stave enkle ord og udtryk. turde udtrykke sig på tysk og udnytte muligheder for at opsøge sproget i og uden for skolen anvende computeren til informationssøgning og kommunikation uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper, fx nettekster, tv-programmer og reklamer vælge praktisk-musiske udtryk i forbindelse med enkle præsentationer kende til skriveprocessens faser anvende ordbøger. Kultur- og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at inddrage grundlæggende geografisk og historisk viden om tysktalende lande sammenligne eksempler på tysk og dansk dagligliv og kulturer anvende tysk som kommunikationsmiddel, bl.a. i forbindelse med skolekontakt og it-projekter. Sprogtilegnelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at lægge mærke til ligheder mellem tysk og andre sprog gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte den mundtlige kommunikation Fælles Mål Tysk Trinmål for faget efter 7. klassetrin side / 41

7 Trinmål for faget tysk efter 9. klassetrin Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå hovedindholdet af talt tysk, som det forekommer i forskellige teksttyper om nære og centrale emner fra dagligdagen lytte efter og forstå detaljer i talt tysk, som de forekommer i forskellige teksttyper inden for nære og centrale emner fra dagligdagen læse og forstå hovedindhold og detaljer i forskellige teksttyper, fx prosa, nyhedstekster, reklamer og sangtekster spørge om og udveksle meninger, holdninger og informationer inden for nære og centrale emner fra dagligdagen redegøre i et enkelt sprog inden for nære og centrale emner præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog. Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke sig med en klar og forståelig udtale og intonation anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk anvende lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer anvende læsestrategier, herunder skimming og skanning anvende kommunikationsstrategier i samtaler, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger anvende viden om sprogets opbygning, især ordklasser, verbernes former og kongruens, ordstilling og enkle konnektorer anvende retskrivning, så kommunikationen lykkes. Sprogtilegnelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at være bevidste om ligheder mellem tysk og andre sprog være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer være bevidste om læsestrategier, herunder skimming og skanning være bevidste om kommunikationsstrategier, herunder brug af andre ord og vendinger turde bruge sproget uden at være sikker på, at det er sprogligt korrekt udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og uden for skolen, heriblandt ved hjælp af internettet anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og i forbindelse med netværk uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster, herunder også nettekster m.m. vælge praktisk-musiske udtryksformer i forbindelse med en fremlæggelse anvende viden om skriveprocessens faser anvende ordbøger og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt. Kultur- og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende geografisk og historisk almenviden om tysktalende lande anvende almenviden fra skønlitteratur, sagprosa og medier om levevilkår, kulturer og kunst i tysksprogede lande anvende tysk som kommunikationsmiddel, fx i internationale projekter og i mødet med tysktalende i og uden for skolen foretage interkulturelle sammenligninger på baggrund af deres almenviden. Fælles Mål Tysk Trinmål for faget efter 9. klassetrin side / 41

8 Slutmål for faget tysk efter 10. klassetrin Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af talt tysk om kendte emner læse og forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af forskellige typer tekster deltage i samtaler om kendte emner fremlægge et forberedt emne og redegøre for, kommentere og udtrykke synspunkter udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog om kendte emner. Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forståeligt udtrykke sig med et centralt ordforråd inden for kendte emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk anvende relevante lytte- og læsestrategier anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse anvende grundlæggende sprogbrugs- og retskrivningsregler, så kommunikationen lykkes. uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster vælge praktisk-musiske udtryksformer, herunder itbaserede udtryksformer, der understøtter det sproglige udtryk vælge relevante skrivestrategier, herunder anvende viden om skriveprocessens faser. anvende ordbøger, grammatiske oversigter samt staveog grammatikkontrol Kultur- og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande sammenligne og perspektivere til egen kultur inden for kendte emner anvende tysk som kommunikationsmiddel, fx i internationale projekter og i mødet med tysktalende i og uden for skolen vise forståelse for andres levevis og deres kulturer. Sprogtilegnelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at vide, hvordan man bedst tilegner sig tysk udnytte deres viden om ligheder mellem tysk og andre sprog udnytte deres viden om lytte- og læsestrategier og om kommunikative strategier udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og udenfor skolen, heriblandt ved hjælp af internettet anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og i forbindelse med netværk Fælles Mål Tysk Slutmål for faget efter 10. klassetrin side 7 / 41

9 Slutmål og trinmål tysk synoptisk opstillet Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Slutmål efter 9. klassetrin Trinmål efter 7. klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af talt tysk om centrale og nære emner lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner, fx interesser, fritid, venner, familien og skolen forstå hovedindholdet af talt tysk, som det forekommer i forskellige teksttyper om nære og centrale emner fra dagligdagen forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af talt tysk om centrale og nære emner forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om nære og genkendelige emner lytte efter og forstå detaljer i talt tysk, som de forekommer i forskellige teksttyper inden for nære og centrale emner fra dagligdagen læse og forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer i forskellige typer skrevet tekst inden for centrale og nære emner læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om nære og genkendelige emner læse og forstå hovedindhold og detaljer i forskellige teksttyper, fx prosa, nyhedstekster, reklamer og sangtekster deltage i samtale om centrale og nære emner gennemføre små dialoger om sig selv, familie, fritid og skole i et enkelt sprog spørge om og udveksle meninger, holdninger og informationer inden for nære og centrale emner fra dagligdagen redegøre for hovedindholdet og væsentlige detaljer i forbindelse med centrale og nære emner på baggrund af forskellige typer tekst, lyd og billeder og personlige erfaringer gengive hovedindholdet af en kort, let tekst i et enkelt sprog præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog redegøre i et enkelt sprog inden for nære og centrale emner præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog om centrale og nære emner skrive ord, udtryk og enkle tekster inden for nære og genkendelige emner udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Slutmål efter 9. klassetrin Trinmål efter 7. klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forståeligt udtrykke sig med en forståelig udtale og intonation udtrykke sig med en klar og forståelig udtale og intonation udtrykke sig med et grundlæggende ordforråd inden for centrale og nære emner anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om nære og genkendelige emner anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk anvende de almindeligste faste udtryk og vendinger herunder høfligheds- og omgangsformer anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk Slutmål efter 10. klassetrin forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af talt tysk om kendte emner forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af talt tysk om kendte emner læse og forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af forskellige typer tekster deltage i samtaler om kendte emner fremlægge et forberedt emne og redegøre for, kommentere og udtrykke synspunkter udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog om kendte emner Slutmål efter 10. klassetrin udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forståeligt udtrykke sig med et centralt ordforråd inden for kendte emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk Fortsættes på næste side Fælles Mål Tysk Slutmål og trinmål for faget synoptisk opstillet side 8 / 41

10 Slutmål og trinmål tysk synoptisk opstillet Sprog og sprogbrug (fortsat) Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Slutmål efter 9. klassetrin Trinmål efter 7. klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin anvende relevante lyttestrategier anvende relevante lytte- og samtalestrategier i forbindelse med enkle dialoger og redegørelser an vende lyttestrategier herunder lytte efter ho - vedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer anvende relevante læsestrategier anvende relevante læsestrategier i forbindelse med enkle tekster og i arbejdet med elektroniske medier anvende læsestrategier, herunder skimming og skanning anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse anvende relevante lytte- og samtalestrategier i forbindelse med enkle dialoger og redegørelser anvende kommunikationsstrategier i samtaler, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger anvende grundlæggende sprogbrugs-regler, så kommunikationen lykkes kende til ordstilling og ordklasser anvende de vigtigste verber i præsens anvende viden om sprogets opbygning, især ordklasser, verbernes former og kongruens, ordstilling og enkle konnektorer anvende retstavningsregler, så kommunikationen lykkes stave enkle ord og udtryk anvende retskrivning, så kommunikationen lykkes Sprogtilegnelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Slutmål efter 9. klassetrin Trinmål efter 7. klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin vide, hvordan man bedst tilegner sig tysk udnytte viden om ligheder mellem tysk og andre sprog lægge mærke til ligheder mellem tysk og andre sprog være bevidste om ligheder mellem tysk og andre sprog vælge relevante lyttestrategier gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer vælge relevante læsestrategier være bevidste om læsestrategier, herunder skimming og skanning vælge relevante kommunikationsstrategier anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte den mundtlige kommunikation være bevidste om kommunikationsstrategier, herunder bruge andre ord og vendinger Slutmål efter 10. klassetrin anvende relevante lyttestrategier anvende relevante læsestrategier anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse anvende grundlæggende sprogbrugsregler, så kommunikationen lykkes anvende retskrivningsregler, så kommunikationen lykkes Slutmål efter 10. klassetrin vide, hvordan man bedst tilegner sig tysk udnytte deres viden om ligheder mellem tysk og andre sprog udnytte deres viden om lytte- og læsestrategier og om kommunikative strategier Fortsættes på næste side Fælles Mål Tysk Slutmål og trinmål for faget synoptisk opstillet side 9 / 41

11 Slutmål og trinmål tysk synoptisk opstillet Sprogtilegnelse (fortsat) Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Slutmål efter 9. klassetrin Trinmål efter 7. klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og udenfor skolen, heriblandt ved hjælp af internettet turde udtrykke sig på tysk og udnytte muligheder for at opsøge sproget i og uden for skolen turde bruge sproget uden at være sikker på, at det er sprogligt korrekt udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og udenfor skolen, heriblandt ved hjælp af internettet anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og i forbindelse med netværk anvende computeren til informationssøgning og kommunikation anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og i forbindelse med netværk uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper, fx nettekster, tv programmer og reklamer uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster, herunder også nettekster vælge praktisk-musiske udtryksformer, herunder it-baserede udtryksformer, der understøtter det sproglige udtryk vælge praktisk-musiske udtryk i forbindelse med enkle præsentationer vælge praktisk-musiske udtryksformer i forbindelse med en fremlæggelse vælge relevante skrivestrategier, herunder anvendelse af viden om skriveprocessens faser kende til skriveprocessens faser anvende viden om skriveprocessens faser anvende ordbøger, grammatiske oversigter, stave- og grammatikkontrol anvende ordbøger anvende ordbøger og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt Kultur- og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Slutmål efter 9. klassetrin Trinmål efter 7. klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande inddrage grundlæggende geografisk og historisk viden om tysktalende lande anvende geografisk og historisk almenviden om tysktalende lande drage sammenligninger mellem tysksprogede kulturer og egen kultur vise forståelse for andres levevis og deres kulturer sammenligne eksempler på tysk og dansk dagligliv og kulturer anvende almenviden fra skønlitteratur, sagprosa og medier om levevilkår, kulturer og kunst i tysksprogede lande foretage interkulturelle sammenligninger på baggrund af deres almenviden anvende tysk som kommunikationsmiddel, fx i internationale projekter og i mødet med tysk - talende i og uden for skolen anvende tysk som kommunikationsmiddel, bl.a. i forbindelse med skolekontakt og itprojekter anvende tysk som kommunikationsmiddel, fx i internationale projekter og i mødet med tysk - talende i og uden for skolen Slutmål efter 10. klassetrin udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og udenfor skolen, heriblandt ved hjælp af internettet anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og i forbindelse med netværk uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster vælge praktisk-musiske udtryksformer, herunder it-baserede udtryksformer, der understøtter det sproglige udtryk vælge relevante skrivestrategier, herunder anvendelse af viden om skriveprocessens faser anvende ordbøger, grammatiske oversigter samt stave- og grammatikkontrol Slutmål efter 10. klassetrin anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande sammenligne og perspektivere til egen kultur inden for nære og kendte emner vise forståelse for andres levevis og deres kulturer anvende tysk som kommunikationsmiddel, fx i internationale projekter og i mødet med tysk - talende i og uden for skolen Fælles Mål Tysk Slutmål og trinmål for faget synoptisk opstillet side 10 / 41

12 Læseplan for faget tysk Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens progression over tre forløb. Tyskundervisningen skal dog betragtes som et samlet hele fra 7. til 9./10. klasse uden mærkbare overgange mellem forløbene. Undervisningen skal i et forløb omfatte samtlige fire centrale kundskabs- og færdighedsområder. Områderne er indbyrdes afhængige og bør derfor integreres i de enkelte undervisningsforløb. Kommunikative færdigheder betegner, hvad eleverne er i stand til at foretage sig på tysk i forhold til at lytte og forstå, læse og forstå, samtale, redegøre og skrive. Sprog og sprogbrug betegner på, hvilket sprogligt niveau eleverne kan anvende kommunikative færdigheder mht. udtale, intonation, ordforråd, struktur, strategier og sprogbrug. Sprogtilegnelse betegner bevidstheden hos eleven om, hvordan han eller hun lærer og tilegner sig sproget og færdigheder. Kultur- og samfundsforhold reflekterer fagets kulturformidlende indhold: de tekster, de film, den musik, den kunst og de oplevelser, som er knyttet sammen i overordnede temaer. Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra dansk og engelsk allerede har en kunnen, viden og erfaring med at tilegne sig et sprog, dets begreber, og hvordan det bruges til at forstå omverden med. Undervisningen foregår i en tryg atmosfære, så eleverne har lyst til at anvende det, de lærer. Det betragtes som naturligt, at eleverne laver fejl, og det er vigtigt, at eleverne får anerkendelse for deres fremskridt. Eleverne opbygger således igennem hele forløbet deres selvtillid som sprogbrugere og deres forståelse af gode arbejds- og samarbejdsformers betydning for sprogtilegnelsen. Den enkelte elev opstiller enkle og overskuelige læringsmål, som evalueres løbende. Der skiftes mellem forskellige organisationsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) afhængig af emnet/indholdet og aktiviteternes art. De sproglige aktiviteter tilrettelægges således, at eleverne møder en mangfoldighed af oplevelser og sanseindtryk, også ved hjælp af it. Praktisk musiske arbejds- og udtryksformer indgår i de sammenhænge, hvor de kan tilføre undervisningen en yderligere dimension. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger bl.a. fra dansk- og engelskundervisningen. Elevernes lyst og motivation styrkes bl.a. gennem varierede materialer og bør omfatte en variation af aldersrelevante tekster, emner og aktiviteter. 1. forløb 7. klassetrin Kommunikative færdigheder Undervisningen omfatter samtlige kommuni ka tive færdigheder med hovedvægten på lytte- og talefærdighed, som opbygges gennem en løbende progression. Undervisningen i første forløb omfatter især lytning, bl.a. gennem brug af lyd- og billedmedier om nære og genkendelige emner, hvor indholdet er formuleret i et let forståeligt sprog læsning af korte og sprogligt enkle tekster med forskellige formål og ofte med støtte i billeder og lyd udvikling af talesprog gennem arbejdet med ord og korte sætninger udvikling af spontan talefærdighed gennem kommunikation med andre elever parvis og i grupper samtale med særlig vægt på spørge- og svarteknikker brug af sproget i situationer, hvor sprog og handling knyttes sammen, fx gennem kommunikationsspil og lege små fremlæggelser, hvor eleverne fx kan præsentere sig selv, deres familie osv., evt. ved hjælp af it eller medier gengivelse af hovedindholdet af enkle tekster elementære skriveaktiviteter, fx breve, små historier, enkle dialoger osv. sat ind i en kommunikativ sammenhæng. Sprog og sprogbrug Den kommunikative situation er udgangspunkt for undervisningen og elevernes sproglige iagttagelser. Der arbejdes ud fra sammenligninger mellem dansk og tysk sprog og sprogbrug. Elevernes erfaring med engelsk inddrages. Fælles Mål Tysk Læseplan for faget side 11 / 41

13 Undervisningen i 1. forløb omfatter især karakteristiske træk ved tysk udtale ligheder og forskelle mellem dansk og tysk udtale, i begyndelsen især gennem imitation og gentagelse arbejdet med at lære sprogets intonation og udtale at kende, bl.a. gennem sangaktiviteter, rim og remser m.m. som støtter elevernes fortrolighed med sproget iagttagelse af ligheder og forskelle mellem dansk og tysk stavemåde opbygning af et basalt og aktivt ordforråd inden for nære emner og med fokus på enkle dialoger brug af sproget, heriblandt i begyndelsen almindeligt forekommende tiltale og omgangsformer, i enkle, dagligdags situationer anvendelse af relevante lytte-, samtale- og læsestrategier brug af ordbog ordklasser og grundlæggende bøjningsformer, bl.a. gennem sproglige iagttagelser centrale områder inden for sætningens grundstruktur stavning af enkle ord og udtryk. Sprogtilegnelse Eleverne udvikler deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig tysk. Eleverne opmuntres til at anvende og udvikle gættestrategier. De skal gerne kunne indse, at de ikke behøver at forstå hvert ord for at forstå helheden i en lytte- eller læsetekst. Undervisningen i 1. forløb omfatter især udnyttelse af deres forhåndsviden og viden om ligheder mellem tysk og andre sprog, især dansk og engelsk kvalificerede gæt ved hjælp af lytte- og læsestrategier størst mulig kommunikation på tysk og udnyttelse af mulighederne for at bruge tysk uden for skolen, fx gennem it og medier forsøg på at gøre sig forståelige, selvom deres sproglige formåen ikke slår til inddragelse af deres erfaringer med digitale medier og andre medier anvendelse af ordbøger, grammatiske oversigter og stave- og grammatikkontrol brug af relevante skrivestrategier, herunder anvendelsen af deres viden om skriveprocessens faser anvendelse af praktisk-musiske udtryksformer, der understøtter det sproglige udtryk. Kultur- og samfundsforhold I begyndelsen lægges hovedvægten i indholdet på det nære miljø, herunder dagligliv og levevilkår. Indholdet i undervisningen sammensættes, så det giver et varieret billede af kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Sammenligninger mellem tyske kulturer og elevernes egen kultur indgår i undervisningen. Undervisningen i 1. forløb omfatter især opbygning af grundlæggende geografisk og historisk viden om tysktalende lande arbejde med lettere tekst-, billed-, og lydmaterialer, bl.a. fra internet og billedmedier, der afspejler mangfoldigheden i de tysktalende landes kulturer interkulturelle sammenligninger af aldersrelevante eksempler på tysk og dansk dagligliv og kulturer kommunikation på begyndertysk, fx i forbindelse med projekter med andre elever, der tilegner sig tysk i Danmark eller i andre lande i Europa. 2. forløb klassetrin Kommunikative færdigheder Sproget som kommunikationsmiddel og som udtryk for tysk kultur er stadigvæk i centrum. Indholdet bør om - fatte en variation af aldersrelevante emner, tekster og aktiviteter. Forskellige medier inddrages såvel i receptive som produktive forløb. Undervisning foregår så vidt muligt på tysk Undervisningen i 2. forløb omfatter især lytning til længere tekster om kendte emner fra dagligdagen, evt. med støtte i form af tekst og billeder læsning og bearbejdelse af informationer globalt som specifikt i forskellige teksttyper, såvel skønlitterære som faglitterære arbejde med at spørge og videregive informationer om kendte emner fra dagligdagen arbejde med flere forskellige samtaleaktiviteter arbejde med at redegøre, referere og kommentere samt give udtryk for egne følelser og meninger skriveaktiviteter, der mere og mere fokuserer på et forståeligt og sammenhængende sprog, hvor indhold og stil søges afpasset efter modtager og formål. Sprog og sprogbrug Eleverne udvider deres aktive ordforråd og deres sprogfærdighed i takt med de emner og situationer, som undervisningsindholdet kræver. Eleverne arbejder med sproglig opmærksomhed, således at de bliver mere bevidste om, hvordan brugen af tysk skifter alt efter hensigt, situation og emne. Arbejdet med sprogiagttagelse, herunder grammatik, integreres så vidt muligt i såvel tekstarbejde som i arbejdet med mundtlig og skriftlig sprogfærdighed. Fælles Mål Tysk Læseplan for faget side 12 / 41

14 Undervisningen i 2. forløb omfatter især det fortsatte arbejde med udtale, men også rytme og intonation opbygning af et centralt, mere præcist og varieret ordforråd, bl.a. ved at arbejde med ord og vendinger knyttet til forskellige situationer teknikker til at udvide og organisere ordforråd i sammenhæng anvendelse af relevante lytte-, samtale- og læsestrategier centrale grammatiske områder, fx sætningens grundstruktur, sætningstyper, ordklasser, verbernes former og kasus arbejde med tekstskrivning inden for forskellige genrer med henblik på retskrivning og tekstforståelighed. Sprogtilegnelse Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig tysk. Dette sker bl.a. ved, at de opsøger og udnytter de muligheder, der er for at bruge tysk i og uden for skolen, fx ved brug af internet og andre billedmedier. Desuden skal eleverne fortsat anvende deres erfaringer med tilegnelse af andre fremmedsprog. Den sproglige opmærksomhed øges ved elevernes afprøvning og hypotesedannelse samt feedback fra læreren. Undervisningen i 2. forløb omfatter især udnyttelse af viden om ligheden mellem tysk og andre sprog, især dansk og engelsk lyttestrategier afhængig af situationen, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter detaljer læsestrategier, herunder skimming og skanning også i forbindelse med tekstarbejde som faglig læsning og informationssøgning strategier, der fremmer mundtlig kommunikation, herunder omformulering ved hjælp af andre ord samt brug af sproget uden at være sikker på, at det er sprogligt korrekt forskellige præsentationsformer, dramatiseringer, optagelser på bånd, video, dvd, computer og praktiskmusiske udtryksformer it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation og informationssøgning hensigtsmæssig anvendelse af ordbøger, grammatiske oversigter og andre hjælpemidler, evt. i elektronisk form opgaver, der udvikler elevernes skrivefærdighed, bl.a. i forbindelse med skrivestrategier og skriveprocessen og dens faser. Eleverne udbygger deres viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Interkulturelle sammenligninger af relevante kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og Danmark indgår løbende i undervisningen. Nutidige kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande belyses på baggrund af geografisk og historisk almenviden. Både aldersrelevante og aktuelle emner belyses gennem skønlitteratur, sagprosa og medier. Internettet inddrages så vidt muligt til dette formål. Skolekontakt og internationale projekter, hvor tysk er kommunikationssprog, indgår i arbejdet. Undervisningen i 2. forløb omfatter især emner fra skønlitteratur og sagprosa, som kan give eleverne større indsigt i dagligliv, levevilkår, kultur og kunst i tysktalende lande informationssøgning gennem it, opslagsværker, aviser, magasiner og fjernsyn. Heri indgår arbejde med faglig læsning kommunikation på tysk i forbindelse med internationale projekter, fx -projekter. 3. forløb 10. klassetrin Kommunikative færdigheder Sproget som et aktivt kommunikationsmiddel er i centrum. Eleverne skal have mulighed for at møde et udbud af alderssvarende tekster, emner og aktiviteter. Forskellige medier inddrages i såvel receptive som produktive forløb. Undervisningen skal tilgodese en større modenhed i elevgruppen og lægge op til, at eleverne får mulighed for at fordybe sig og arbejde mere selvstændigt. Undervisningen i 3. forløb omfatter især arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for tysktalende lande arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper inden for skønlitteratur og sagprosa deltagelse i samtaler og diskussioner redegørelse og fremlæggelse af forberedte emner, kommentere og udtrykke synspunkter arbejde med at udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog om kendte emner, hvor indhold og stil søges afpasset modtager og formål. Kultur- og samfundsforhold Sprog og sprogbrug Eleverne udvider deres aktive ordforråd og deres sprogfærdighed yderligere i takt med de emner og situationer, som undervisningsindholdet kræver. Fælles Mål Tysk Læseplan for faget side 13 / 41

15 Eleverne videreudvikler deres evne til at benytte sproget i forhold til situation, hensigt og emne samtidig med deres interkulturelle kompetence. Undervisningen i 3. forløb omfatter især udtale, rytme og intonation opbygning af et centralt ordforråd, bl.a. ved at arbejde med ord og vendinger knyttet til forskellige situationer kommunikative strategier i forbindelse med lytning, læsning, samtale, præsentation og redegørelse forskelle på tale- og skriftsprog og forskelle på formel og uformel sprogbrug centrale grammatiske områder, fx sætningens grundstruktur, sætningstyper, ordklasser, verbernes former og kasus arbejde med tekstskrivning inden for forskellige genrer med henblik på retskrivning og tekstforståelighed. Sprogtilegnelse Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de bedst tilegner sig tysk. Dette sker bl.a. ved, at eleverne opsøger og udnytter de muligheder, der er for at bruge tysk i og uden for skolen, samt ved at de anvender deres erfaringer fra arbejdet med andre fremmedsprog. Undervisningen i 3. forløb omfatter især arbejde med lyttestrategier afhængig af situationen arbejde med læsestrategier i forbindelse med tekstlæsning og informationssøgning arbejde med strategier, der fremmer mundtlig kommunikation forskellige præsentationsformer, herunder redegørelser, dramatiseringer, bånd- og videooptagelser og praktisk-musiske udtryksformer i forbindelse med fremlæggelser it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation og informationssøgning anvendelsen af ordbøger, grammatiske oversigter og andre hjælpemidler, evt. i elektronisk form skriveprocessen og dens faser. Kultur- og samfundsforhold Eleverne udbygger deres viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Interkulturelle sammenligninger af relevante kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og Danmark indgår løbende i undervisningen. Aktuelle kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande belyses på baggrund af geografisk og historisk almenviden. Både aldersrelevante og aktuelle emner belyses gennem skønlitteratur, sagprosa og medier. Også internettet benyttes til dette formål. Skolekontakt og internationale projekter, hvor tysk er kommunikationssprog, indgår i arbejdet. Undervisningen i 3. forløb omfatter især emner fra skønlitteratur og sagprosa, som kan give eleverne indsigt i dagligliv, levevilkår, kultur og kunst i tysktalende lande informationssøgning gennem it, opslagsværker, aviser, magasiner, fjernsyn osv. Heri indgår arbejde med faglig læsning kommunikation på tysk i forbindelse med internationale projekter, fx -projekter. Valgfag klassetrin Valgfaget er 3. fremmedsprog og bygger således videre på elevernes erfaringer med sprogtilegnelse fra andre fremmedsprog, med sprog og dets brug, med begreber og forståelse af deres omverden samt med brug af it. Der er tale om en stejl progression set i forhold til læseplanen for det 3-årige forløb (7.-9. klasse). Undervisningen skal i et forløb omfatte samtlige fire centrale kundskabs- og færdighedsområder. Disse skal ses i en tæt, indbyrdes sammenhæng og integreres så vidt muligt i de enkelte undervisningsforløb. Kommunikative færdigheder betegner, hvad eleverne er i stand til at foretage sig på tysk, i forhold til: lytte og forstå, læse og forstå, samtale, redegøre og skrive. Sprog og sprogbrug betegner på, hvilket sprogligt niveau eleverne kan anvende kommunikative færdigheder, mht. udtale, intonation, ordforråd, strukturer, strategier og sprogbrug. Sprogtilegnelse betegner bevidstheden hos eleven om, hvordan han eller hun lærer og tilegner sig sproget og færdigheder. Kultur- og samfundsforhold reflekterer fagets kulturformidlende indhold: de tekster, de film, den musik, den kunst og de oplevelser som er knyttet sammen i overordnede temaer. Undervisningen foregår i en tryg atmosfære, så eleverne har lyst til at anvende det, de lærer. Det betragtes som naturligt, at eleverne laver fejl, og det er vigtigt, at eleverne får anerkendelse for deres fremskridt. Eleverne opbygger således igennem hele forløbet deres selvtillid som sprogbrugere og deres forståelse af gode arbejds- og samarbejdsformers betydning for sprogtileg- Fælles Mål Tysk Læseplan for faget side 14 / 41

16 nelsen. Der skiftes således mellem forskellige organisationsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) afhængig af emnet/ indholdet og aktiviteternes art. De sproglige aktiviteter tilrettelægges således, at eleverne møder en mangfoldighed af oplevelser og sanseindtryk. Praktisk musiske arbejds- og udtryksformer indgår i de sammenhænge, hvor de kan tilføre undervisningen en yderligere dimension. Kommunikative færdigheder Sproget som kommunikationsmiddel og som udtryk for tysk kultur er i centrum. Indholdet bør omfatte en variation af aldersrelevante tekster, emner og aktiviteter. Undervisningen omfatter samtlige kommunika tive færdigheder; i begyndelsen af forløbet med særlig vægt på mundtlig kommunikation og udtale. I valgfagsforløbet arbejder eleverne især med at lytte til længere tekster om kendte emner fra dagligdagen, evt. med støtte i form af tekst og billeder læse, uddrage og bearbejde informationer fra forskellige teksttyper spørge om og videregive informationer om kendte emner fra dagligdagen redegøre, referere og kommentere samt udtrykke egne følelser og meninger arbejde med samtaleaktiviteter udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhægende sprog, hvor indhold og stil søges afpasset efter modtager og formål. Sprog og sprogbrug Eleverne arbejder med at opnå et aktivt ordforråd. Eleverne udvikler deres sprogfærdighed i takt med de emner og situationer, som undervisningsindholdet kræver. Eleverne arbejder med sproglig opmærksomhed, således at de bliver bevidste om, hvordan brugen af tysk skifter alt efter hensigt, situation og emne. Arbejdet med sprogiagttagelse, herunder grammatik, integreres så vidt muligt i såvel tekstarbejde som i arbejdet med mundtlig og skriftlig sprogfærdighed. I valgfagsforløbet arbejder eleverne især med udtale, rytme og intonation opbygning af et centralt, præcist og varieret ordforråd, bl.a. ved at arbejde med ord og vendinger knyttet til forskellige situationer teknikker til at udvide og organisere ordforråd anvendelse af relevante lytte-, samtale- og læsestrategier centrale grammatiske områder, fx sætningens grundstruktur, sætningstyper, ordklasser, verbernes former og kasus tekstskrivning inden for forskellige genrer med henblik på retskrivning og tekstforståelighed. Sprogtilegnelse Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig tysk. Dette sker bl.a. ved, at eleverne opsøger og udnytter de muligheder, der er for at bruge tysk i og uden for skolen, samt ved at de anvender deres erfaringer fra arbejdet med dansk og andre fremmedsprog. Den sproglige opmærksomhed øges ved elevernes afprøvning og hypotesedannelse samt feedback fra læreren. I valgfagsforløbet arbejder eleverne især med lyttestrategier i forhold til en situation, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter detaljer læsestrategier, herunder skimming og skanning i forbindelse med tekstarbejde og informationssøgning strategier, der fremmer mundtlig kommunikation, herunder omskrivning ved hjælp af andre ord samt brug af sproget uden at være sikker på, at det er sprogligt korrekt forskellige præsentationsformer, herunder redegørelser, dramatiseringer, bånd- og videooptagelser og praktisk-musiske udtryksformer i forbindelse med fremlæggelser. it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation og informationssøgning anvendelse af ordbøger, grammatiske oversigter og andre hjælpemidler, evt. i elektronisk form skriveprocessen og dens faser. Kultur- og samfundsforhold Eleverne tilegner sig viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Interkulturelle sammenligninger af relevante kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og Danmark indgår løbende i undervisningen. Aktuelle kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande belyses på baggrund af geografisk og historisk almenviden. Både aldersrelevante og aktuelle emner belyses gennem skønlitteratur, sagprosa og medier. Også internettet udnyttes til dette formål. Skolekontakt og internationale projekter, hvor tysk er det relevante kommunikationssprog, indgår i arbejdet. Interkulturelle sammenligninger af relevante kultur- og samfundsforhold indgår løbende i undervisningen. Fælles Mål Tysk Læseplan for faget side 1 / 41

17 I valgfagsforløbet arbejder eleverne især med emner fra skønlitteratur og sagprosa, som kan give eleverne indsigt i dagligliv, levevilkår, kultur og kunst i tysktalende lande informationssøgning gennem it, opslagsværker, aviser, magasiner og fjernsyn. kommunikation på tysk i forbindelse med internationale projekter, fx projekter. Fælles Mål Tysk Læseplan for faget side 1 / 41

18 Undervisningsvejledning for faget tysk Fælles Mål Tysk Undervisningsvejledning for faget side 17 / 41

19 Indhold Tidligere start på 2. fremmedsprog 20 Begynderundervisning 20 Elevforudsætninger 20 Tosprogede elever 20 Principper for undervisningen 20 Undervisningens indhold 20 Forslag til aktiviteter 21 Kontaktmuligheder 22 Arbejds- og samarbejdsformer 22 Kommunikative færdigheder 22 Opgaver og aktiviteter 22 Lytte og iagttage 22 Læse- og tekstarbejde 23 Læsestrategier 24 Billedet som oplæg til samtale 24 Skriftlig fremstilling 25 Sprog og sprogbrug 26 Arbejde med udtale og intonation 26 Arbejde med ordforråd og orddannelse 26 Faste udtryk og vendinger 27 Talesprog og skriftsprog 27 Forskellige teksttyper 27 Konnektorer/tekstforbindere 27 Grammatik 27 Sprogtilegnelse 28 Hypotesedannelse 28 Hypoteseafprøvning og feedback 28 Holdninger til elevsprog og fejl 29 Strategier 29 Kultur- og samfundsforhold 30 Elevernes opfattelser af andre 30 En bred opfattelse af kultur- og samfundsforhold 30 Valg af temaer 30 Progression i arbejdet 30 Ideer til undervisningsforløb 31 Fælles Mål Tysk Undervisningsvejledning for faget side 18 / 41

20 Den praktisk-musiske dimension 31 Sang og musik 31 Billeder 32 Film 32 Sproglege 32 Drama 32 Mange intelligenser eller mange måder at lære/arbejde på 33 Praktisk-musiske aktiviteter i forbindelse med skolekontakter 33 Medier 33 Tværfaglighed 34 Faglige bidrag til det tværfaglige 34 Erfaringer med projektorienterede arbejdsformer 35 Informationsteknologi 35 Elektronisk tekstbehandling 35 Elektroniske ordbøger og stavekontrol 35 Ideer til arbejdet med tekstbehandling 35 Elektronisk post 36 Internettet i undervisningen 36 Fagspecifikke programmer 37 Undervisningsdifferentiering 37 Planlægningsspørgsmål 38 Evaluering 38 Logbog 39 Portfolio 39 Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog 40 Fælles Mål Tysk Undervisningsvejledning for faget side 19 / 41

21 Tidligere start på 2. fremmedsprog Kommunalbestyrelsen kan ifølge a i folkeskoleloven efter indstilling fra skolebestyrelsen godkende, at der gennemføres forsøg med at tilbyde eleverne tysk og fransk på. klassetrin. Undervis ningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Dette medfører, at kommunalbestyrelsen på initiativ fra den enkelte skole kan godkende undervis ning i tysk og/eller fransk fra. klassetrin. Det er en forudsætning, at der samtidig sker en justering af undervisningens tilrettelæggelse, hvor der tages hensyn til, at eleverne er et år yngre. Begynderundervisning Elevforudsætninger Når elever møder fremmedsproget tysk som 2. fremmedsprog i. klasse eller vælger tysk i folkeskolen fra 7. klasse eller som valgfag og 3. fremmedsprog i 8. og 9. klasse, er de fleste motiverede for at komme i gang med deres nye fremmedsprog og medbringer en række forestillinger og erfaringer om tysktalende lande. Ligheder med og forskelle fra modersmålet og engelsk skal opmuntre eleverne til at eksperimentere med fremmedsproget. Det er særlig vigtigt i begynderundervisningen, at læreren, både i tilrettelæggelsen af undervisningen og i valget af materialer og aktiviteter, er opmærksom på, at der kan være store forskelle i elevernes sproglige forudsætninger og deres opfattelser af tysksprogede kulturer. Tosprogede elever Dette gælder i særlig grad de tosprogede elever. Det er vigtigt at huske, at også tosprogede elever kan have helt andre forudsætninger. Undervisningen må derfor lige fra starten prøve at skabe et samspil mellem elevernes sproglige og kulturelle forudsæt ninger, således at alle elever oplever succes med deres sprogtilegnelse. De forskellige forudsæt ninger i forhold til sproglig og kulturel viden skal udnyttes, så eleverne kan bruge hinanden i arbej det med at tilegne sig tysk. Det er vigtigt, at undervisningen giver disse elever mulighed for at trække på de sprogligt og kulturelt funderede erfaringer, de har inden for et givent område. Det er vigtigt, at læreren hjælper eleverne med at aktivere og udvikle strategier til at trække på disse resurser, for det sker ikke automatisk. Tosprogede elever har gennem deres kendskab til flere sprog et stort potentiale for at udvikle sproglig bevidsthed, men for at potentialet skal udfoldes, er det væsentligt, at den sproglige bevidsthed stimuleres, og at elevernes erfaring med sprog bruges til noget i undervisningen. Det kan man fx gøre ved at arbejde med kontrastiv analyse, hvor man sammenligner sprogs ligheder og forskelle. Dette kan alle elever i klassen tilmed have stor gavn og glæde af. For mange tosprogede elever kan det være en ulempe, at de må tilegne sig tysk via dansk. Der, hvor deres danske sprog ikke slår til, får de problemer. Derfor er det ekstra vigtigt, at disse elever hører meget tysk og bl.a. lærer tysk via tysk. Nogle tosprogede elever vil måske i en periode have behov for fx intensiv lyttetræning kombineret med ordforrådsarbejde. Her kan bl.a. online øvelser være motiverende, og eleverne kan fortsætte arbejdet uden for skoletiden. Desuden er det godt, hvis eleverne har mulighed for at lytte til de tekster, der arbejdes med i undervisningen, hjemme. Principper for undervisningen Eleverne skal opmuntres til at gætte og bruge sproget og vide, at det betragtes som naturligt, at de laver fejl. Elevernes lyst til og selvtillid i arbejdet med det tyske sprog er to afgørende og vigtige begreber i tilrettelæggelsen af undervisningen. For at undervisningen i tysk i. eller 7. klasse kan opleves som en succes af alle elever, må en række principper tilgodeses: Undervisningen tager udgangspunkt i, hvad eleverne kan og ved bl.a. fra undervisningen i dansk og engelsk. Undervisningen foregår i en tryg atmosfære, så eleverne har mod på at forsøge sig med sproget. Den enkelte elevs parathed til at udtrykke sig respekteres. Undervisningens indhold bygger på konkrete, dagligdags og virkelighedsnære emneområder. Sprog og handling knyttes sammen i starten. Sproget benyttes til at opnå en hensigt, og der arbejdes med konkrete ting. Der arbejdes med praktisk-musiske aktiviteter, fx i form af sange og rim. Der opbygges et klasseværelsessprog, som er en vigtig forud sæt ning for, at eleverne finder det naturligt at benytte tysk i undervis ningen. Elevernes selvtillid prioriteres højere end kommunikationsfærdighed og sproglig præcision. Det betragtes som naturligt, at eleverne laver fejl. Fra starten opbygges gode arbejds- og samarbejdsvaner, der forbereder eleverne til at kunne samarbejde i par og grupper. Der skiftes mellem forskellige organisationsformer, så eleverne får mulighed for at gøre personlige erfaringer med sproget sammen med andre. Gennem løbende evaluering får eleverne en bevidsthed og viden om, hvad de kan, og hvor de er på vej hen i deres sprogtilegnelse. Undervisningens indhold Tysklands geografiske nærhed og kendskab til den fælles dansk-tyske historie vil for tyskundervisningen betyde samtalestof lige fra den første time. Fælles Mål Tysk Undervisningsvejledning for faget side 20 / 41

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles Mål Fransk. Faghæfte 18

Fælles Mål Fransk. Faghæfte 18 Fælles Mål 2009 Fransk Faghæfte 18 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 20 2009 Fælles Mål 2009 Fransk Faghæfte 18 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 20 2009 Indhold Formål for faget fransk

Læs mere

pong,m.m. tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter

pong,m.m. tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter Fag Formål Indhold Undervisningsmetoder Slutmål for tysk Tysk Formålet med undervisningen i tysk Link til undervisningsministeriet - CL-strukturer quiz Undervisningen skal lede På Grønbjerg er, at eleverne

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Odense Friskole. Fagplan for Tysk

Odense Friskole. Fagplan for Tysk Odense Friskole Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 15-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: LRO De ugentlige tysktimer vil bestå af: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kommunikative færdigheder

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 1-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3 Indholdsfortegnelse: Ugeplan...2 Fælles læsning...3 Individuel læsning...3 Grammatik...3 Internet...3 Fælles mål...3 1 Ugeplan Grammatik og It integreres i undervisningen gennem hele forløbet. UGE Emne

Læs mere

Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. HAUBRO FRISKOLE Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan Selam Friskole Tyrkisk Målsætning og læseplan September 2009 Målsætning: Stk. 1. Formålet med undervisning i tyrkisk er, at eleverne videreudvikler deres sproglige og kulturelle kompetence og deres erfaringer

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Fagplan for faget Engelsk

Fagplan for faget Engelsk FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for faget Engelsk Formål for faget engelsk (J.f. Fælles Mål, UVM) ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formålet med

Læs mere

Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at ODENSE FRISKOLE Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget tysk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2008 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Årsplan for engelsk 8.x SJ

Årsplan for engelsk 8.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Årsplan for 9.x Tysk

Årsplan for 9.x Tysk Årsplan for 9.x 2011-12 Tysk Måned Temaer Materialer Bemærkninger August Hvor andet ikke er anført er 33-35 teksterne i Du bist dran 3 Ferien/Reisen Umfrage der Woche: Mein bester Urlaub, side 8+9 September

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

FÆLLES MÅL 2009 - i praksis

FÆLLES MÅL 2009 - i praksis FÆLLES MÅL 2009 - i praksis FOKUSPUNKTER MATERIALER UCN.DK - KURSER- KURSUSMATERIALER Husk. Et redskab til den professionelle lærer, der ikke lader sig styre af materialer og forlag, men har øje for undervisnings-

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Årsplan for 9.x Tysk

Årsplan for 9.x Tysk Årsplan for 9.x 2012-13 Tysk Måned Temaer Materialer Bemærkninger August Hvor andet ikke er anført er 33-35 teksterne i Du bist dran 3 Ferien/Reisen Umfrage der Woche: Mein bester Urlaub, side 8+9 September

Læs mere

Fagplan for tysk. Enghaveskolen Fagplan Tysk- side 1. Fagformål. Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Fagplan for tysk. Enghaveskolen Fagplan Tysk- side 1. Fagformål. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fagplan for tysk Fagformål Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at forstå og udtrykke sig på tysk både mundtligt og skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog. Eleverne skal samtidig

Læs mere

Læseplan for tysk. Beskrivelse af undervisningen i 6. klasse Trinmål 6. klasse. Kommunikative færdigheder. Kommunikative færdigheder

Læseplan for tysk. Beskrivelse af undervisningen i 6. klasse Trinmål 6. klasse. Kommunikative færdigheder. Kommunikative færdigheder Beskrivelse af undervisningen i 6. klasse Trinmål 6. klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges, så eleverne

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Kompetencemål for engelskfaget

Kompetencemål for engelskfaget Kompetencemål for engelskfaget Kompetencemål efter 9. klasse: (se kompetencemål for overskolen under pædagogik) Undervisningen giver eleverne mulighed for at: tale et engelsk, der nærmer sig det flydende

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Tysk Fælles Mål 2019

Tysk Fælles Mål 2019 Tysk Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter Efter 7. 5 Efter 9. 6 Fælles Mål efter kompetenceområde Mundtlig kommunikation 7 Skriftlig kommunikation 8

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Tysk - 2. fremmedsprog Kompetencemål

Tysk - 2. fremmedsprog Kompetencemål Tysk - 2. fremmedsprog Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch Årsplan Tysk Tysk 6./7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget tysk er et aktivt fag med en forventning om høj elevdeltagelse. Eleverne skal lære et helt nyt sprog og det kræver en del strukturering. Derfor vil

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Læseplan for faget tysk

Læseplan for faget tysk Læseplan for faget tysk Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 5.-7. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 2. trinforløb for 8.- 9. klassetrin 7 Mundtlig kommunikation

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Indhold Formål for faget engelsk

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor-

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor- Årsplan for 9. klasse, 2010-2011, Sværdborg Friskole [1] - Der kan forekomme ændringer i årsplanen. - Årsplanen skal føre frem til slutmålene for faget engelsk, som de står beskrevet under http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/engelsk/slutmaal.html

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 4-2005 Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Schwander

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Fagformål for faget tysk Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger).

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger). Fag:Tysk 31-36 Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget engelsk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2006 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende

Læs mere

Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Niveauer og vejledende varighed Niveau F: 2,0 uger Niveau E: 2,0 uger Niveau D: 2,0 uger Niveau C: 2,0 uger 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget ENGELSK Indholdsfortegnelse: Engelsk 1. Generelt for faget engelsk..... 3 2. Formål for faget engelsk... 4 3. Slutmål.. Kommunikative

Læs mere

Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Tysk 9. klasse Tema: Ich bin eine deutsche Türkin Opstart: august 2013 Indhold: kulturforskelle og immigration Mål: Fokus vil ligge på udtale og sætningsopbygning.

Læs mere

DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY

DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY Formål med faget dansk som andetsprog s. 1 Slutmål for faget dansk som andetsprog efter 10. klassetrin s. 1 Læseplan for faget dansk som andetsprog s. 3 Dansk som

Læs mere

Opdateret maj Læseplan for faget almindelige indvandrersprog som valgfag

Opdateret maj Læseplan for faget almindelige indvandrersprog som valgfag Læseplan for faget almindelige indvandrersprog som valgfag Indhold Indledning 3 Trinforløb 7./8./9. klasse 4 Kommunikation 4 Kultur og samfund 5 Indledning Faget almindelige indvandrersprog som valgfag

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål) BEK nr 855 af 01/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 030.08S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Indhold Indhold... 2 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Fagplan. Engelsk E-niveau

Fagplan. Engelsk E-niveau Fagplan Engelsk E-niveau UDDANNELSE: GF 2 smed, industritekniker og automekaniker LÆRER: Claus Tassing FORMÅL: Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle elevens fremmedsproglige viden, færdigheder

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Undervisningsplaner. Dansk

Undervisningsplaner. Dansk Undervisningsplaner Stadil-Vedersø Friskole tilbyder undervisning inden for følgende fagrække, der er nærmere beskrevet i det efterfølgende. Der arbejdes i alle skolens fag ud fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

LÆSEPLAN DANSK LIII/DANISH LANGUAGE III - SYLLABUS Approved by the Board of Governors of the European Schools

LÆSEPLAN DANSK LIII/DANISH LANGUAGE III - SYLLABUS Approved by the Board of Governors of the European Schools Europaskolerne Ref.: 2007-0-192-da-4 Orig.: DA LÆSEPLAN DANSK LIII/DANISH LANGUAGE III - SYLLABUS Approved by the Board of Governors of the European Schools Meeting on 17 th and 18 th April 2007 - Lisboa

Læs mere

Læreplan for 3. fremmedsprog

Læreplan for 3. fremmedsprog Læreplan for 3. fremmedsprog *********** A: Formål og Introduktion A2 3. fremmedsprog - december 2004 Formålet for undervisningen i 3. fremmedsprog (Jf. 16 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål

Læs mere

Fransk - 2. fremmedsprog

Fransk - 2. fremmedsprog Fransk - fremmed Fagformål for faget Eleverne skal i faget udvikle kompetencer til at kommunikere på både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige

Læs mere

Årsplan 10. klasse Engelsk 2013/14. Dorte Jensen

Årsplan 10. klasse Engelsk 2013/14. Dorte Jensen Årsplan 10. klasse Engelsk 2013/14. Dorte Jensen Uge 33-35 Uge 36-37 Uge 36-43 Uge 38-43 Uge 44-45 Uge 46-2 Uge 2-7 Uge 2-7 Uge 7-8 Uge 9 Uge 11-15 Uge 17 Uge 18-26 Profiles. Going Places/Travelling. ESTA

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere