Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige salgs- og leveringsbetingelser"

Transkript

1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt Kundens angivelser af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Konica Minoltas hovedkontor skriftligt har accepteret disse. 2. Tilbud/ordre 2.1. Hvor ikke andet udtrykkeligt er anført, er ethvert tilbud kun bindende for Konica Minolta i 30 dage fra tilbuddets afgivelse. Dersom kundens accept på noget tidspunkt, uanset betydning eller størrelse, afviger fra Konica Minoltas tilbud, er tilbuddet bortfaldet Kundens eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Konica Minolta i hænde senest 5 hverdage efter ordrebekræftelsens dato Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Konica Minoltas skriftlige godkendelse Konica Minolta forbeholder sig ret til at annullere tilbud og ordrebekræftelser, såfremt Konica Minolta ikke kan kreditgodkende kunden. 3. Priser 3.1 Alle priser er i danske kroner og eksklusive den til enhver tid gældende moms og andre afgifter. Der pålægges et miljøgebyr ved fakturering. 3.2 Ved ordrer på under kr tillægges der et ekspeditionsgebyr. 3.3 Der opkræves et faktureringsgebyr ved fremsendelse af fakturaer på papir, og der opkræves betaling for forsendelse af toner. 4. Betaling 4.1. Medmindre andet er aftalt, er købesummen forfalden til betaling senest 14 dage efter fakturadato Konica Minolta forbeholder sig retten til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, såfremt kundens betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse Betaler kunden ikke købesummen i rette tid, kan Konica Minolta fra forfaldsdagen beregne sig rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Konica Minolta, som ikke er skriftligt anerkendt af Konica Minolta, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modkrav af nogen art. 5. Ejendomsforbehold 5.1. Konica Minolta forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Konica Minolta. 6. Levering 6.1. Med mindre andet er skriftligt aftalt i ordren, er leveringsstedet kundens adresse Leveringstider er angivet omtrentligt og er ikke bindende, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af Konica Minolta Konica Minolta er berettiget til at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 14 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat Konica Minolta inden dette tidspunkt giver kunden underretning om forlængelsen. I så fald er kunden uberettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser før efter udløbet af den forlængede leveringstid En eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke kunden til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelser. Såfremt forsinkelsen er væsentlig, har kunden mulighed for at vælge mellem at kræve aftalen gennemført til en ny leveringsdato eller at annullere ordren, men kunden er ikke berettiget til erstatning Levering til kunder uden for landets grænser og kunder på ikke-brofaste øer kan ske efter særlig aftale Såfremt kunden beder Konica Minolta om at bortskaffe udstyr fra kundens adresse, indestår kunden for, at udstyret er fri og ubehæftet for gæld. 7. Mangler og reklamation 7.1. Ved levering skal kunden straks foretage en undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug tilsiger Efter Konica Minoltas valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Konica Minoltas afhjælpningspligt omfatter ikke mangler, som er en følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke kunden bærer ansvaret eller risikoen Sker afhjælpning eller omlevering ikke inden rimelig tid, er kunden berettiget til at hæve købet, kræve afslag i købesummen eller kræve tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille det leverede til Konica Minoltas disposition. Kunden skal forud for dette have fremsendt skriftlig meddelelse om, at nærværende bestemmelse påtænkes udnyttet, og fra tidspunktet fra afsendelsen af meddelelsen have givet Konica Minolta en rimelig frist til at afhjælpe eller omlevere Har kunden ikke inden 12 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for Konica Minolta, kan kunden ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 7.2, påtager Konica Minolta sig de samme forpligtigelser, som gælder for det oprindeligt solgte i en periode på 12 måneder, dog således at Konica Minoltas mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 2 år fra den oprindelige leveringsdato Forandringer af eller indgreb i det solgte uden Konica Minoltas skriftlige samtykke fritager Konica Minolta for enhver forpligtigelse, herunder afhjælpning af mangler, service, support og vedligeholdelse I tilfælde af reklamation er kunden ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til Konica Minolta uden Konica Minoltas skriftlige godkendelse Reklamation vedrørende fakturaer skal fremsendes skriftligt inden 8 dage efter fakturaens modtagelse. 8. Ansvar 8.1. Et erstatningsansvar over for Konica Minolta kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand Konica Minolta hæfter ikke for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller andet tab i forbindelse med aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte Konica Minolta påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter lovligt må anvendes til påtænkte formål Hverken Konica Minolta eller kunden skal, i henhold til denne aftale, anses for ansvarlige over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. 9. Produktansvar 9.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Konica Minolta ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab Såfremt der er grund til at tro, at en mangel kan medføre risiko for produktansvar, skal reklamation ske straks til Konica Minolta Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden herom. 10. Immaterielle rettigheder Kunden erhverver brugsret til de softwareprodukter, som er omfattet af leverancen. De immaterielle rettigheder til softwareprodukterne forbliver hos Konica Minolta og Konica Minoltas leverandører Kunden forpligter sig til at behandle de leverede produkter eller kopier heraf på en måde, som sikrer Konica Minoltas eller leverandørers rettigheder og at give fornøden vejledning og instruktion til ansatte, som har adgang til de leverede produkter med henblik på at beskytte rettighederne Software må kopieres i det omfang, som er nødvendigt for at kunne opfylde kundens brugsret efter denne aftale. Kunden skal oprette og ajourføre fortegnelse over antal af kopier og opbevaringssteder for alt software Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt i henhold til nærværende aftale, forbeholdes af Konica Minolta og Konica Minoltas leverandører. 11. Misligholdelse Ved kundens manglende betaling samt ved manglende efterlevelse i øvrigt af forpligtelser, bortfalder kundens krav på ydelser efter denne aftale Ved enhver form for betalingsmisligholdelse fra kundens side er Konica Minolta berettiget til at spærre for ydelser på alle kundens engagementer med Konica Minolta. Denne ret forbeholdes, indtil samtlige skyldige, forfaldne og ubetalte beløb er honoreret af kunden Såfremt kunden i væsentligt omfang tilsidesætter de ovennævnte bestemmelser og ikke inden 10 dage efter modtagelsen af Konica Minoltas skriftlige krav herom genetablerer en korrekt efterlevelse af aftalen, er Konica Minolta berettiget til uden varsel at ophæve nærværende aftale og kræve erstatning Ophæves nærværende aftale, som følge af kundens krænkelse af immaterielle rettigheder, kan Konica Minolta kræve, at kunden uden kompensation tilbageleverer alt software leveret af Konica Minolta og på forlangende skriftligt erklærer, at dette og eventuelle kopier heraf er tilbageleveret eller destrueret. 12. Overdragelse Kunden kan ikke uden Konica Minoltas skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftaler med Konica Minolta. 13. Tvister Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret. Konica Minoltas almindelige salgs- og leveringsbetingelser m.m. version gældende fra 1. juli /6

2 Betingelser for serviceaftale for multifunktionsprintere Såfremt der er indgået skriftlig aftale om en serviceaftale gælder følgende betingelser: 1.1. En serviceaftale for multifunktionsprintere (MFP er) dækker service af MFP er, der som standard kan printe i A3 eller kan opgraderes til dette Ved klik forstås henholdsvis en kopi eller et print Ved Copykit forstås klik, medmindre andet er aftalt Ved service forstås løbende vedligeholdelse og reparation af det omfattede udstyr En serviceaftale for multifunktionsprintere omfatter servicering af MFPhardware samt fortløbende bestilling af Copykit. Tilbehør til MFPhardware, ekstern controller, scanningsdel samt tilkøbte softwareløsninger er ikke omfattet Konica Minolta forpligter sig til at servicere det omfattede udstyr med reservedele og forbrugsstoffer uden yderligere beregning indenfor det antal klik, som kunden ved nærværende aftale forpligter sig til. Service inkluderer både forebyggende eftersyn samt assistance ved tilkald. Papir og hæfteklammer faktureres særskilt, medmindre andet er aftalt På udstyr, som understøtter remote funktioner, kan Konica Minolta via ekstern netværksforbindelse foretage fejlretning, opdatering m.m. på kundens udstyr, hvilket indebærer, at kunden løbende får driftsrelaterede serviceydelser, uden at der sker fysisk fremmøde af en tekniker Ved rekvirering af forbrugsstoffer og reservedele udover hvad der beregnes til det aftalte antal copykit, forbeholder Konica Minolta sig ret til at opkræve betaling herfor Ubrugte forbrugsstoffer og reservedele udleveret til kunden under serviceaftale for multifunktionsprintere, er Konica Minoltas ejendom og kan til enhver tid hjemtages. Ubrugte forbrugsstoffer og reservedele, som er udleveret til kunden, skal altid returneres til Konica Minolta ved ophør af aftalen. Såfremt dette ikke returneres til Konica Minolta, forbeholder Konica Minolta sig ret til at opkræve betaling svarende til værdien af de ubrugte forbrugsstoffer og reservedele Serviceaftale for multifunktionsprintere giver adgang til service indenfor Konica Minoltas normale arbejdstid. Service udenfor normal arbejdstid udføres efter aftale og ved særskilt afregning efter den til enhver tid gældende 2.7. Gennemsnitlig responstid er 8 timer dag til dag medmindre andet er aftalt individuelt Uden for aftalen er Konica Minoltas gennemsnitlige responstid 24 timer eller ca. 3 arbejdsdage Evt. installeret modem og SIM-kort til brug for fjernovervågning (CS Remote Care) er Konica Minoltas ejendom og skal tilbageleveres ved aftalens udløb eller ophør Det er kundens ansvar at sikre, at Konica Minolta løbende kan modtage Managed Print Service Tools. Modtager Konica Minolta ikke tælleroplysninger, forbeholdes retten til enten at estimere tællertal eller at fakturere kunden et ekstra servicebesøg for en faktisk tælleraflæsning Ønsker kunden flytning af udstyr til andet installationssted, skal Konica Minolta kontaktes med henblik på godkendelse af dette. Flytning af udstyr skal foretages af Konica Minoltas transportsamarbejdspartner. 4. Serviceaftalen for multifunktionsprintere omfatter ikke 4.1. Reparationer, som skyldes uforudsete hændelser, såsom brand, 4.2. Reparationer, som skyldes kundens eller brugerens uagtsomhed, reparationsforsøg. Dette indebærer bl.a. at reparationer, der skyldes manglende vedligeholdelse, som følge af kundens undladelse af servicetilkald samt uagtsom beskadigelse af udstyr, ikke er omfattet og vil blive faktureret til kunden. De respektive modeller er konstrueret til et maksimalt volumen i henhold til de tekniske specifikationer. Overskrides dette maksimum væsentligt har kunden det økonomiske ansvar for eventuelle følgereparationer Opsætning, omkonfigurering eller fejlfinding på udstyrets opkobling til kundens netværk Erstatning for tab af data i forbindelse med opdatering eller reinstallation 4.5. Forgæves kørsel herunder også forgæves kørsel som følge af manglende klargøring til installation hos kunden Flytning samt tilkald til skift af toner og hæfteklammer Reparationer/kørsel/tidsforbrug, der ikke er omfattet af serviceaftale for multifunktionsprintere, afregnes efter den til enhver tid gældende 5.1. Prisen er baseret på, de ved aftalens indgåelse gældende priser for 5.2. Copykit betales forud for det antal klik, som er angivet i punkt 1.2, eller som måtte være aftalt skriftligt. Alternativt kan der ved opstart af serviceaftale for multifunktionsprintere indgås aftale om kvartalsvis a conto fakturering ud fra et aftalt årligt minimumsforbrug. Overskydende forbrug afregnes en gang årligt. Øges forbruget væsentligt, forbeholder Konica Minolta sig retten til at hæve a conto faktureringen tilsvarende Såfremt det aftalte årlige antal klik ikke benyttes af kunden, sker der ingen kreditering heraf. Ikke-benyttede klik kan ikke overføres til en efterfølgende periode. Ophører serviceaftale for multifunktionsprintere ved opsigelse eller på grund af misligholdelse, krediteres ikke-benyttede klik ikke. Kunden har ret til, til enhver tid, at indgå aftale om køb af yderligere Copykit end forudsat ved denne aftales indgåelse Prisen for A3 er det dobbelte af A4-prisen Ved serviceydelser, som ikke er omfattet af Copykit, faktureres efter forbrugt tid. Der faktureres minimum 1 time, herefter pr. påbegyndt halve time. 6. Aftalens varighed 6.1. Når det leverede udstyr har været i drift i 5 år, vil Konica Minolta ved udgangen af det 5. år for serviceaftale for multifunktionsprintere pålægge hver enkelt MFP et årligt grundabonnement i henhold til den til enhver tid gældende 6.2. Konica Minolta er maksimalt forpligtet til at yde service for en periode af 6 år beregnet fra nyinstallation af MFP en. Herefter er der mulighed for genforhandling for et år ad gangen. Ved en genforhandling lægges der vægt på udstyrets samlede tilstand, herunder tællerstand samt muligheden for fremskaffelse af reservedele og forbrugsstoffer. 7. Opsigelse 7.1. Serviceaftale for multifunktionsprintere kan opsiges af begge parter med 3 måneders skriftlig varsel til en 12 måneders periodes udløb dog tidligst til udløb efter en periode på minimum 60 måneder. Opsiges aftalen ikke, forlænges den automatisk for en ny periode af 12 måneder Der gælder særlige bestemmelser vedrørende opsigelse på udstyr serviceaftale for multifunktionsprintere er obligatorisk ved leje/leasing. 8. Øvrige forhold 8.1. Hvor intet andet fremgår af denne aftale, gælder Konica Minoltas Betingelser for Konica Minolta printerserviceaftale Såfremt der er indgået skriftlig aftale om en Konica Minolta printerserviceaftale, gælder følgende betingelser: 1.1. En Konica Minolta printerserviceaftale dækker service af A4-printere og A4-multifunktionsprintere Ved service forstås løbende vedligeholdelse og reparation af det omfattede udstyr eksklusiv forbrugsstoffer En Konica Minolta printerserviceaftale dækker alt original hardware til printeren, således som den er konfigureret på det tidspunkt, hvor aftalen indgås Konica Minolta printerserviceaftale inkluderer endvidere remote og/eller onsite teknisk hjælp Ydelsen leveres med responstid svarende til Next Business Day indenfor Konica Minoltas normale arbejdstid. Ydelser udenfor normal arbejdstid udføres efter aftale og ved særskilt afregning efter den til enhver tid gældende 2.4. Levering af ydelsen sker af Konica Minolta eller en af Konica Minolta godkendt leverandør Straks meddele Konica Minolta eventuelle ændringer i udstyret, som er foretaget efter indgåelse af denne aftale Give Konica Minolta fuld og fri adgang til al relevant information, udstyr og programmer Stille personale, der er fortrolig med kundens forretningsgang og brug af udstyr og programmer, til rådighed for Konica Minolta Stille de benyttede udgaver af anvendte operativsystem til rådighed for Konica Minolta Informere Konica Minolta, hvis produktet bruges under forhold, som kan udgøre en potentiel sundhedsrisiko for Konica Minoltas ansatte At forestå midlertidig afbrydelse og/eller isolation af enhver udstyrsdel, der ikke er leveret af Konica Minolta, såfremt sådan foranstaltning efter Konica Minoltas skøn måtte lette Konica Minoltas udførelse af service. Konica Minoltas almindelige salgs- og leveringsbetingelser m.m. version gældende fra 1. juli /6

3 3.7. På Konica Minoltas begæring og anvisning føre en journal over benyttelsen af udstyret og operativsystemet samt stille sådan journal til rådighed for Konica Minolta Udpege en kontaktperson som alle henvendelser foregår gennem. Kontaktpersonen skal have gennemgået relevant uddannelse eller på anden måde have relevant kendskab til at sikre en fornuftig dialog med hensyn til problemhåndtering. 4. Konica Minolta printerserviceaftale omfatter ikke 4.1. Modifikationer og udvidelse af udstyr (kan ydes mod ekstra betaling) Fejl opstået på produktet inden tidspunktet for anskaffelsen af denne service Assistance i forbindelse med retablering af operativsystem, med mindre denne ydelse er tilkøbt som tillægsydelse Assistance i forbindelse med retablering af kundeapplikationer og -data i øvrigt, med mindre denne ydelse er tilkøbt som tillægsydelse Tilvejebringelse, returnering eller udskiftning samt installation af forbrugsstoffer og -dele, der kan udskiftes af brugeren Omkostninger til forbrugsstoffer og -dele, som eksempelvis udskiftning af printhoved/-hjul/-tromle/-bånd, batterier samt reservedele, som producenten har defineret som vedligeholdelsesdele Nødvendig udskiftning af komponenter forårsaget af, at udstyrets maksimale volumen i henhold til de tekniske specifikationer overskrides 4.8. Brug af medier, forbrugsstoffer og andre produkter, der ikke er godkendt af producenten Fejl forårsaget af kundens nedtagning og flytning af udstyr Manglende overholdelse af anvisninger vedrørende installation, installationssted og dets miljø eller benyttelsen af udstyret Lynnedslag, manglende ventilation, ustabil el tilførsel, brand, vandskade, hærværk eller anden fysisk påvirkning, hvor kunden selv bærer ansvaret eller risikoen At udstyret i kortere eller længere tid har været udsat for andre påvirkninger fra det omgivende miljø, som for eksempel støv, ætsning, elektromagnetisk stråling, vibrationer eller forstyrrelser via ydre kommunikationsfaciliteter Modifikationer eller reparationer i øvrigt, der ikke er udført af Konica Minolta Benyttelse af udstyr, programmel eller tilbehør, der ikke er godkendt af Konica Minolta Skader, der er opstået, som følge af uagtsomhed fra kunden, dennes personale eller tredjemand En Konica Minolta printerserviceaftale betales forud for 12 måneder. Betaling for aftalens første 12 måneder er inkluderet i den samlede pris for det solgte udstyr. Såfremt aftalen måtte ophøre på grund af misligholdelse, krediteres forudbetalte beløb ikke Prisen er baseret på de ved aftalens indgåelse gældende priser for 5.3. Ved serviceydelser, som ikke er omfattet af en Konica Minolta printerserviceaftale, faktureres efter forbrugt tid. Der faktureres for kørsel og minimum 1 time, herefter pr. påbegyndt halve time Såfremt Konica Minolta efter tilkald fra kunden finder, at udstyret ikke er tilgængeligt for service, at fejlretning ikke er påkrævet, eller at den opståede fejl skyldes forhold, som ikke er dækket af aftalen, faktureres kunden efter gældende prisliste for arbejdstid og rejseomkostninger Konica Minolta printerserviceaftale kan af begge parter opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til en 12 måneders periodes udløb. Opsiges aftalen ikke, forlænges den automatisk for en ny periode af 12 måneder. En Konica Minolta printerserviceaftale kan dog maksimalt løbe i 60 måneder, hvorefter den ophører uden yderligere varsel Der gælder særlige bestemmelser vedrørende opsigelse på udstyr Konica Minolta printerserviceaftale er obligatorisk ved leje/leasing. Betingelser for Scan-abonnement Såfremt der er indgået skriftlig aftale om et Scan-abonnement, gælder følgende betingelser: 1.1. Ved et Scan-abonnement forstås scan pr. år med mindre andet er aftalt Ved service forstås løbende vedligeholdelse og reparation af det omfattede udstyr. 2. Ydelserne 2.1. Et Scan-abonnement omfatter servicering af MFP-scanner. Konica Minolta forpligter sig til at servicere det omfattede udstyr uden yderligere beregning indenfor det antal scan, som kunden ved nærværende aftale forpligter sig til. Service inkluderer både forebyggende eftersyn samt assistance ved tilkald Aftalen giver adgang til service indenfor Konica Minoltas normale arbejdstider. Service udenfor normal arbejdstid udføres efter aftale og ved særskilt afregning efter den til enhver tid gældende 2.3. Gennemsnitlig responstid er 8 timer dag til dag medmindre andet er aftalt individuelt Uden for aftalen er Konica Minoltas gennemsnitlige responstid 24 timer eller ca. 3 arbejdsdage Det er kundens ansvar at sikre, at Konica Minolta løbende kan modtage Managed Print Service Tools. Modtager Konica Minolta ikke de ønskede tælleroplysninger forbeholdes retten til enten at estimere tællertal eller at fakturere kunden et ekstra servicebesøg for en faktisk tælleraflæsning Ønsker kunden flytning af udstyr til andet installationssted, skal Konica Minolta kontaktes med henblik på godkendelse af dette. Flytning af udstyr skal foretages af Konica Minoltas transportsamarbejdspartner. 4. Scan-abonnement omfatter ikke 4.1. Reparationer, som skyldes uforudsete hændelser, såsom brand, 4.2. Reparationer, som skyldes kundens eller brugerens uagtsomhed, reparationsforsøg. Dette indebærer bl.a., at reparationer, der skyldes manglende vedligeholdelse, som følge af kundens undladelse af servicetilkald samt uagtsom beskadigelse af udstyr, ikke er omfattet og vil blive faktureret til kunden. De respektive modeller er konstrueret til et maksimalt volumen i henhold til de tekniske specifikationer. Overskrides dette maksimum væsentligt har kunden det økonomiske ansvar for eventuelle følgereparationer Opsætning, omkonfigurering eller fejlfinding på udstyrets opkobling til kundens netværk Erstatning for tab af data i forbindelse med opdatering eller reinstallation 4.5. Forgæves kørsel herunder også forgæves kørsel som følge af manglende klargøring til installation hos kunden Reparationer/kørsel/tidsforbrug, der ikke er omfattet af Scanabonnement, afregnes efter den til enhver tid gældende 5.1. Prisen er baseret på de ved aftalens indgåelse gældende priser for 5.2. Et Scan-abonnement betales forud for det antal klik, som er angivet i punkt 1.1, eller som måtte være aftalt skriftligt. Såfremt aftalen måtte ophøre ved opsigelse eller på grund af misligholdelse, krediteres ikkebenyttede klik ikke Såfremt det aftalte årlige antal klik ikke benyttes af kunden, sker der ingen kreditering heraf. Ikke-benyttede klik kan ikke overføres til en efterfølgende periode. Kunden har til enhver tid ret til at indgå aftale om køb af yderligere Scan-abonnementer end forudsat ved denne aftales indgåelse Ved serviceydelser, som ikke er omfattet af Scan-abonnement, faktureres efter forbrugt tid. Der faktureres minimum 1 time, herefter pr. påbegyndt halve time Aftalen om Scan-abonnement kan opsiges af begge parter med 3 måneders skriftlig varsel til en 12 måneders periodes udløb dog tidligst til udløb efter en periode på minimum 60 måneder. Aftalen kan kun opsiges samtidig med, at serviceaftale for multifunktionsprintere også opsiges. Opsiges aftalen ikke, forlænges den automatisk for en ny periode af 12 måneder Der gælder særlige bestemmelser vedrørende opsigelse på udstyr Scanabonnement er obligatorisk ved leje/leasing. Konica Minoltas almindelige salgs- og leveringsbetingelser m.m. version gældende fra 1. juli /6

4 Betingelser for Supply Pack Følgende gælder kun for toner og reservedele til MFP-, print- og PP-udstyr og forudsætter, at der er indgået skriftlig aftale om køb af en Supply Pack: 1.1. Bestilling af Supply Pack forudsætter, at kunden også har indgået en serviceaftale for multifunktionsprintere med Konica Minolta Med Supply Pack køber kunden forbrugsstoffer til enten farve- eller s/h multifunktionsprinter. Denne ekstra bestilling skal fungere som kundens ekstra sikkerhed for ikke at løbe tør for forbrugsstoffer Efter betaling af Supply Pack er forbrugsstofferne kundens ejendom, og kunden bærer risikoen for varens opbevaring og undergang Hvis kunden måtte ønske det, vil Konica Minolta indenfor en periode på to år fra salgstidspunktet, tilbagekøbe forbrugsstofferne i Supply Pack en til den samme pris, som kunden har betalt for dem minus 25 % Konica Minoltas tilbud om tilbagekøb af forbrugsstofferne i Supply Pack en forudsætter, at der ikke er opstået fejl eller mangler ved varen, f.eks. som følge af forkert opbevaring hos kunden, at varen returneres i ubrudt original emballage, samt at der kan fremvises kopi af købsfaktura for Supply Pack. 2. Øvrige forhold 2.1. Hvor intet andet fremgår af denne aftale, gælder Konica Minoltas almindelige salgs- og leveringsbetingelser udfyldende. Betingelser for HelpCare-aftale og HelpCare Plus-aftale Såfremt der er indgået skriftlig aftale om en HelpCare-aftale eller en HelpCare Plus-aftale, gælder følgende: 1.1. En HelpCare-aftale giver adgang til en række ekstra services, herunder Second og Third Level Support vedrørende MFP software og printdrivere (se nærmere specifikationer for aftalen i produktbeskrivelsen) HelpCare Plus-aftalen omfatter yderligere services sammenlignet med en HelpCare-aftale, jf. produktbeskrivelsen Aftalerne giver adgang til support indenfor Konica Minoltas normale arbejdstid med responstider som følger den konkrete serviceaftale. Support udenfor normal arbejdstid udføres efter aftale og ved særskilt afregning efter den til enhver tid gældende 2. Kundens forpligtelser 2.1. Det er kundens ansvar at sikre, at Konica Minolta løbende kan modtage Managed Print Service Tools. 3. HelpCare-aftalen og HelpCare Plus-aftalen omfatter ikke 3.1. Reparationer, som skyldes uforudsete hændelser, såsom brand, 3.2. Reparationer, som skyldes kundens eller brugerens uagtsomhed, fejlbetjening, flytning af udstyr eller uautoriserede reparationsforsøg. Dette indebærer bl.a., at reparationer, der skyldes manglende vedligeholdelse som følge af kundens undladelse af servicetilkald samt uagtsom beskadigelse af udstyr, ikke er omfattet og vil blive faktureret til kunden Opsætning, omkonfigurering eller fejlfinding på udstyrets opkobling til kundens netværk Erstatning for tab af data i forbindelse med opdatering eller reinstallation 3.5. Forgæves kørsel herunder også forgæves kørsel som følge af manglende klargøring til installation hos kunden Reparationer/kørsel/tidsforbrug, der ikke er omfattet af aftalerne, afregnes efter den til enhver tid gældende 4. Pris 4.1. Prisen er baseret på de ved aftalens indgåelse gældende priser for 4.2. Ved ydelser, som ikke er omfattet af en HelpCare-aftalen eller HelpCare Plus-aftalerne, faktureres efter forbrugt tid. Der faktureres minimum 1 time, herefter pr. påbegyndt halve time. 5. Aftalens varighed 5.1. Konica Minolta er maksimalt forpligtet til at yde support for en periode af 6 år beregnet fra nyinstallation af udstyret. Herefter er der mulighed for genforhandling for et år ad gangen HelpCare-aftalen og HelpCare Plus-aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders skriftlig varsel til en 12 måneders periodes udløb. Opsiges aftalen ikke, forlænges den automatisk for en ny periode af 12 måneder Der gælder særlige bestemmelser vedrørende opsigelse på udstyr finansieret ved leasing (se eventuel leasingaftale). Betingelser for maintenance-aftale Såfremt der er indgået skriftlig aftale om salg af software, gælder følgende betingelser: 1.1 Ved køb af software tegner kunden en obligatorisk maintenance-aftale gældende for 12 måneder. Aftalen giver kunden adgang til selv at hente opdateringer af software til seneste frigivne version samt adgang til at hente løbende korrektioner, herunder eventuelle fejlrettelser. Kundens behov for konsulentydelser er ikke omfattet og faktureres særskilt. 1.2 Ældre software versioner kan serviceres efter særskilt aftale. 2. Pris og betaling 2.1 Betaling af løbende ydelser sker for en periode på 12 måneder. Betaling for aftalens første 12 måneder er inkluderet i den samlede pris for det solgte softwareprodukt. Konica Minolta fakturerer herefter kunden forud for de efterfølgende 12 måneders aftaleperiode. Konica Minolta vil dog altid have ret til at ændre prisen med 5 % hvert år. 2.2 Prisen er baseret på, de ved aftalens indgåelse gældende priser for uden varsel at ændre prisen i overensstemmelse hermed. 3. Kundens ansvar 3.1 Kunden er forpligtet til at følge anvisninger vedrørende installering og anvendelse af opdateringerne. 4. Aftalens ophør 4.1 Maintenance-aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til en 12 måneders periodes udløb. Opsiges aftalen ikke, forlænges den automatisk for en ny periode af 12 måneder. 4.2 Der gælder særlige bestemmelser vedrørende opsigelse på udstyr maintenance-aftale er obligatorisk ved leje/leasing. 5. Øvrige forhold 5.1 Hvor intet andet fremgår af denne aftale, gælder Konica Minoltas Betingelser for konsulentydelser og betaling 1.1 Konica Minoltas medarbejdere kan yde konsulentbistand efter aftale. Er indhold og omfang af konsulentydelsen ikke tilstrækkeligt fastlagt, skal Konica Minoltas opfattelse heraf lægges til grund. 1.2 Konsulentydelser fra Konica Minolta ydes på timebetaling på baggrund af den til enhver tid gældende Alle angivelser af konsulentydelser er anslåede. 1.3 Der gives ikke garanti for, at assistance ydet i form af konsulentydelser vil løse kundens problem. 1.4 Konica Minolta er berettiget til efter eget valg ved udførelsen af konsulentydelserne at anvende egne ansatte, leverandører valgt af Konica Minolta eller andre, som efter Konica Minoltas opfattelse har den fornødne kompetence til at udføre konsulentydelserne. 1.5 Alle konsulenttimer hos kunden debiteres for den anvendte tid samt transport. På grundlag af en detailanalyse kan fastpris aftales. 2. Øvrige forhold 2.1 Hvor intet andet fremgår af denne aftale, gælder Konica Minoltas Betingelser for it-klippekort Såfremt der er indgået skriftlig aftale om et it-klippekort, gælder følgende betingelser: 1.1. Med et it-klippekort opnår kunden adgang til 25, 50, 100 eller 200 konsulenttimer til en særlig fordelagtig pris Et it-klippekort er gyldigt i en periode på 12 måneder Ikke forbrugte klip refunderes ikke, men kan overføres til en ny periode ved køb af et nyt it-klippekort inden udløb af gyldighedsperioden Forbrug af konsulenttimer afregnes pr. påbegyndte halve time inklusiv eventuel transporttid Aftalen giver adgang til konsulentydelser indenfor Konica Minoltas normale arbejdstid. Arbejde udenfor normal arbejdstid udføres efter aftale og ved særskilt afregning efter den til enhver tid gældende Konica Minoltas almindelige salgs- og leveringsbetingelser m.m. version gældende fra 1. juli /6

5 1.6. Konica Minoltas gennemsnitlige responstid er 24 timer svarende til 3 arbejdsdage. 2. Pris og betaling 2.1. Betaling for et it-klippekort sker forud for 25, 50, 100 eller 200 timer. 3. Øvrige forhold 3.1. Hvor intet andet fremgår af denne aftale, gælder Konica Minoltas almindelige salgs- og leveringsbestemmelser m.m. udfyldende. Betingelser for Remote Care Såfremt der er indgået skriftlig aftale om Remote Care Light, Remote Care, Remote Care Plus, Remote Care Plus Manage, gælder følgende: 1.1. De forskellige ydelser, som beskrives under Remote Care Light, Remote Care, Remote Care Plus, Remote Care Plus Manage omtales samlet som Remote Care-aftaler En aftale om Remote Care Light giver adgang til telefonisk og remote softwaresupport med en responstid på 16 timer samt adgang til at tilkøbe Express Remote Service med en responstid på 4 timer En aftale om Remote Care giver adgang til telefonisk og remote softwaresupport med en responstid på 8 timer samt adgang til at tilkøbe Express Remote Service med en responstid på 4 timer En aftale om Remote Care Plus giver adgang til telefonisk og remote softwaresupport med en responstid på 8 timer samt adgang til at tilkøbe Express Remote Service med en responstid på 4 timer. Endvidere vil nærmere aftalte applikationsservere blive monitoreret. Ved driftsforstyrrelser, behov for opdateringer og andre forhold, der fordrer en aktiv handling for at sikre stabil drift, modtager kunden orientering herom En aftale om Remote Care Plus Manage giver adgang til telefonisk og remote softwaresupport med en responstid på 4 timer samt adgang til at tilkøbe Express Remote Service med en responstid på 2 timer. Endvidere vil nærmere aftalte applikationsservere blive monitoreret. Ved driftsforstyrrelser, behov for opdateringer og andre forhold, der fordrer en aktiv handling for at sikre stabil drift, modtager kunden orientering herom. Endvidere indeholder aftalen drift af Windows server og håndtering af nærmere aftalte applikationer. Drift og håndtering omfatter konsulentydelser til fejlsøgning og udbedring af fejl samt opdateringer Aftalen giver adgang til support og drift indenfor Konica Minoltas normale arbejdstid. Support udenfor normal arbejdstid udføres efter aftale og ved særskilt afregning efter den til enhver tid gældende 1.7. Alle responstider opgøres årligt som et gennemsnit. Konica Minolta vil indenfor den aftalte responstid have påbegyndt problemløsningen Al support og drift vil foregå som fjernsupport og såfremt on-site service er påkrævet faktureres dette særskilt. 2. Kundens forpligtelser 2.1. Det er kundens ansvar at sikre, at alle applikationsservere har netværksadgang og er forbundet til internettet Kunden skal tage stilling til udbedring af de forhold, som der løbende orienteres om. 3. Remote Care - aftalerne omfatter ikke 3.1. Konsulentydelser til brug for udbedring af driftsforstyrrelser, opdateringer m.m. på applikationer, som ikke er omfattet af aftalerne Den daglige brug og administration, som f.eks. oprettelse af brugere, shares, udvidelser og ændringer på både server og applikationer Udbedring af fejl, som skyldes netværk eller samspil mellem forskellige applikationer Udbedring ved overskridelse af belastningsgrænser Gennemførelse af ekstraordinære målinger af ydelse ved driftsforstyrrelser Opgraderinger, implementering og installation af nyt udstyr og software Rekonstruktion af data uanset årsagen til dette. 4. Pris 4.1. Betaling for en aftale om Remote Care sker forud for en periode på 12 måneder Prisen er baseret på de ved aftalens indgåelse gældende priser for 4.3. Ved ydelser, som ikke er omfattet af Remote Care aftalerne, faktureres efter forbrugt tid. Der faktureres minimum en time, herefter pr. påbegyndt halve time. 5. Opsigelse 5.1. Remote Care aftaler kan opsiges af begge parter med 3 måneders skriftlig varsel til en 12 måneders periodes udløb eller anden skriftligt aftalt bindingsperiode. Opsiges aftalen ikke, forlænges den automatisk for en ny periode på 12 måneder Der gælder særlige bestemmelser vedrørende opsigelse på udstyr finansieret ved leasing (se eventuel leasingaftale). 6. Øvrige forhold 6.1. Hvor intet andet fremgår af denne aftale, gælder Konica Minoltas Betingelser for serviceaftale for produktionsmaskiner Såfremt der er indgået skriftlig aftale om en serviceaftale for produktionsmaskiner, gælder følgende betingelser: 1.1. Ved klik forstås henholdsvis en kopi eller et print Ved en produktionsmaskine forstås udstyr der benævnes PRO eller PRESS Ved service forstås løbende vedligeholdelse og reparation af det omfattede udstyr En serviceaftale for produktionsmaskiner omfatter servicering af produktionsmaskinens hardware samt fortløbende forbrug af forbrugsstoffer. Ekstern controller er ikke omfattet af serviceaftale for produktionsmaskiner, men omfattes derimod af en eventuel HelpCareaftale eller HelpCare Plus-aftale Konica Minolta forpligter sig til at servicere det omfattede udstyr med reservedele og forbrugsstoffer uden yderligere beregning indenfor aftalens løbetid. Service inkluderer både forebyggende eftersyn samt assistance ved tilkald. Papir og hæfteklammer faktureres særskilt, medmindre andet er aftalt Ubrugte forbrugsstoffer og reservedele udleveret til kunden under serviceaftale for produktionsmaskiner, er Konica Minoltas ejendom og kan til enhver tid hjemtages. Ubrugte forbrugsstoffer og reservedele skal altid returneres til Konica Minolta ved ophør af aftalen. Såfremt dette ikke returneres til Konica Minolta, forbeholder Konica Minolta sig ret til at opkræve betaling svarende til værdien af de ubrugte forbrugsstoffer og reservedele Serviceaftale for produktionsmaskiner giver adgang til service indenfor Konica Minoltas normale arbejdstid på hverdage fra mandag til torsdag fra kl og fredag fra kl (Helligdage undtaget). Service udenfor normal arbejdstid udføres efter aftale og ved særskilt afregning efter den til enhver tid gældende 2.5. Der kan vælges mellem en serviceaftale for produktionsmaskiner med en gennemsnitlig on-site responstid på 4 eller 8 timer målt over tre måneder indenfor den normale arbejdstid. Responstiden måles fra Konica Minoltas modtagelse af servicekald til on-site fremmøde af en servicetekniker. Servicekald, som løses ved remote assistance, medregnes i beregningen af responstiden. Såfremt kunden har tilkøbt en serviceaftale for produktionsmaskiner med 4 timers responstid, og Konica Minolta ikke lever op til responstiden, er kunden berettiget til en kreditering af forskellen i prisen mellem en serviceaftale for produktionsmaskiner med hhv. 4 timers og en 8 timers responstid for den pågældende periode. Kunden skal senest 14 dage efter en tre måneders periodes udløb gøre krav på denne kreditering, ellers bortfalder retten til kreditering Det er kundens ansvar at sikre, at udstyret til stadighed er installeret på et af Konica Minolta godkendt installationssted, som opfylder betingelserne i implementeringsplanen. Ønsker kunden flytning af udstyr til andet installationssted, skal Konica Minolta kontaktes med henblik på godkendelse af dette. Flytning af udstyr skal foretages af Konica Minoltas transportsamarbejdspartner og faktureres efter gældende takster Kunden påtager sig at følge Konica Minoltas anvisninger for brug af udstyret og at give serviceteknikere fri adgang til udstyret Det er kundens ansvar at sikre, at Konica Minolta løbende kan modtage Managed Print Service Tools. Modtager Konica Minolta ikke tælleroplysninger forbeholdes retten til enten at estimere tællertal eller at fakturere kunden et ekstra servicebesøg for en faktisk tælleraflæsning. 4. Serviceaftale for produktionsmaskiner omfatter ikke 4.1. Forhold, som kan tilskrives kundens manglende opfyldelse af elementer beskrevet i implementeringsplanen, herunder forudsætninger omkring installationssted og driftsmiljø Reparationer, som skyldes uforudsete hændelser, såsom brand, 4.3. Reparationer, som skyldes kundens eller brugerens uagtsomhed, reparationsforsøg. Dette indebærer bl.a., at reparationer, der skyldes manglende vedligeholdelse som følge af kundens undladelse af servicetilkald, samt uagtsom beskadigelse af udstyr, ikke er omfattet og vil blive faktureret til kunden Opsætning, omkonfigurering, ICC profilering, kalibrering eller fejlfinding på udstyrets opkobling til kundens netværk. Konica Minoltas almindelige salgs- og leveringsbetingelser m.m. version gældende fra 1. juli /6

6 4.5. Erstatning for tab af data i forbindelse med opdatering eller reinstallation 4.6. Reparationer/kørsel/tidsforbrug, der ikke er omfattet af serviceaftale for produktionsmaskiner, afregnes efter den til enhver tid gældende 5.1. Serviceaftale for produktionsmaskiner faktureres kvartalsvis a conto ud fra et aftalt årligt minimumsforbrug. Overskydende forbrug afregnes en gang årligt. Underskydende forbrug krediteres ikke. Øges forbruget væsentligt, forbeholder Konica Minolta sig retten til at hæve a conto faktureringen tilsvarende. Som alternativ til a conto fakturering kan der aftales fakturering månedsvis bagud på baggrund af det faktisk forbrugte antal klik oplyst via CS Remote Care i den forgangne måned I tillæg til klikprisen betales i hele aftaleperioden for serviceaftale for produktionsmaskiner endvidere et månedligt service fee samt eventuelt et accessories fee for efterbehandlingsudstyr Den aftalte servicepris reguleres en gang årligt svarende til stigningen i Danmarks Statistiks Nettoprisindeks. Herudover er Konica Minolta berettiget til at regulere den aftalte servicepris i tilfælde af ændring i offentlige afgifter, prisstigninger på reservedele, valutakursændringer og stigninger i arbejdsløn, dog maksimalt 5 % pr. år. Såfremt Konica Minolta hæver serviceprisen med mere end nettoprisindekset, har kunden adgang til at træde ud af serviceaftale for produktionsmaskiner med 3 måneders varsel uanset afsnit 6.1. En opsigelse af serviceaftale for produktionsmaskiner som følge af prisforhøjelser skal være Konica Minolta i hænde senest 30 dage efter prisforhøjelsens ikrafttræden Alle klikpriser er som udgangspunkt beregnet som minimum A4-format. A3-formater svarer således til to gange A Serviceaftale for produktionsmaskiner kan opsiges af begge parter med 3 måneders skriftlig varsel til en 12 måneders periodes udløb dog tidligst til udløb efter en periode på minimum 36 måneder. Opsiges aftalen ikke, forlænges den automatisk for en ny periode af 12 måneder Konica Minolta er maksimalt forpligtet til at yde service for en periode af 5 år beregnet fra nyinstallation af udstyret. Når det leverede udstyr har været i drift i 5 år, vil Konica Minolta ved udgangen af det 5. år for serviceaftale for produktionsmaskiner pålægge produktionsmaskinen et årligt grund-abonnement i henhold til den til enhver tid gældende 6.3. De respektive modeller er konstrueret til en maksimal volumen for produktets levetid, som fremgår af de tekniske specifikationer. Overskrides dette maksimum, forbeholder Konica Minolta sig retten til at opsige serviceaftale for produktionsmaskiner med 3 måneders løbende varsel, uanset punkt Der gælder særlige bestemmelser vedrørende opsigelse på udstyr serviceaftale for produktionsmaskiner er obligatorisk ved leje/leasing. Betingelser for serviceaftale for KIP Såfremt der er indgået skriftlig aftale om en serviceaftale for KIP, gælder følgende betingelser: 1.1. Ved KIP forstås wide-format udstyr af mærket KIP Ved et KIP-kit forstås et forbrug på kvadratmeter, medmindre andet er aftalt Ved service forstås løbende vedligeholdelse og reparation af det omfattede udstyr eksklusiv forbrugsstoffer En serviceaftale for KIP omfatter servicering af maskinens hardware. Controlleren er ikke omfattet af serviceaftale for KIP, men omfattes derimod af en eventuel HelpCare-aftale eller HelpCare Plus-aftale Konica Minolta forpligter sig til at servicere det omfattede udstyr med reservedele uden yderligere beregning indenfor aftalens løbetid. Service inkluderer både forebyggende eftersyn samt assistance ved tilkald. Forbrugsstoffer og papir faktureres særskilt Serviceaftale for KIP giver adgang til service indenfor Konica Minoltas normale arbejdstid på hverdage fra mandag til torsdag fra kl og fredag fra kl (Helligdage undtaget). Service udenfor normal arbejdstid udføres efter aftale og ved særskilt afregning efter den til enhver tid gældende 2.4. Der kan vælges mellem en serviceaftale for KIP med en gennemsnitlig on-site responstid på 4 eller 8 timer målt over tre måneder indenfor den normale arbejdstid. Responstiden måles fra Konica Minoltas modtagelse af servicekald til fremmøde af en servicetekniker. Såfremt kunden har tilkøbt en serviceaftale for KIP med 4 timers responstid, og Konica Minolta ikke lever op til responstiden, er kunden berettiget til en kreditering af forskellen i prisen mellem en serviceaftale for KIP med hhv. 4 timers og en 8 timers responstid for den pågældende periode. Kunden skal senest 14 dage efter en tre måneders periodes udløb gøre krav på denne kreditering, ellers bortfalder retten til kreditering Det er kundens ansvar at sikre, at udstyret til stadighed er installeret på et af Konica Minolta godkendt installationssted, som opfylder betingelserne i implementeringsplanen. Ønsker kunden flytning af udstyr til andet installationssted, skal Konica Minolta kontaktes med henblik på godkendelse af dette. Flytning af udstyr skal foretages af Konica Minoltas transportsamarbejdspartner og faktureres efter gældende takster Kunden påtager sig at følge Konica Minoltas anvisninger for brug af udstyret og at give serviceteknikere fri adgang til udstyret Det er kundens ansvar at indrapportere forbrug på udstyret, når Konica Minolta efterspørger dette. Modtager Konica Minolta ikke de ønskede oplysninger forbeholdes retten til enten at estimere forbrug eller at fakturere kunden et ekstra servicebesøg for en faktisk forbrugsaflæsning. 4. Serviceaftale for KIP omfatter ikke 4.1. Forhold, som kan tilskrives kundens manglende opfyldelse af elementer beskrevet i implementeringsplanen, herunder forudsætninger omkring installationssted og driftsmiljø Reparationer, som skyldes uforudsete hændelser, såsom brand, 4.3. Reparationer, som skyldes kundens eller brugerens uagtsomhed, reparationsforsøg. Dette indebærer bl.a., at reparationer, der skyldes manglende vedligeholdelse som følge af kundens undladelse af servicetilkald samt uagtsom beskadigelse af udstyr, ikke er omfattet og vil blive faktureret til kunden Opsætning, omkonfigurering, ICC profilering, kalibrering eller fejlfinding på udstyrets opkobling til kundens netværk Erstatning for tab af data i forbindelse med opdatering eller reinstallation 4.6. Reparationer/kørsel/tidsforbrug, der ikke er omfattet af serviceaftale for KIP, afregnes efter den til enhver tid gældende 5.1. Den aftalte servicepris reguleres en gang årligt svarende til stigningen i Danmarks Statistiks Nettoprisindeks. Herudover er Konica Minolta berettiget til at regulere den aftalte servicepris i tilfælde af ændring i offentlige afgifter, prisstigninger på reservedele, valutakursændringer og stigninger i arbejdsløn, dog maksimalt 5% pr. år. Såfremt Konica Minolta hæver serviceprisen med mere end nettoprisindekset, har kunden adgang til at træde ud af serviceaftale for KIP med 3 måneders varsel uanset afsnit 6.1. En opsigelse af serviceaftalen for KIP som følge af prisforhøjelser skal være Konica Minolta i hænde senest 30 dage efter prisforhøjelsens ikrafttræden KIP-kit betales forud for det antal kvadratmeter, som er angivet i punkt 1.2, eller som måtte være aftalt skriftligt. Såfremt aftalen måtte ophøre ved opsigelse eller på grund af misligholdelse, krediteres ikke-benyttet forbrug ikke Såfremt det aftalte, årlige minimumsforbrug ikke benyttes af kunden, sker der ingen kreditering heraf, og det kan ikke overføres til en efterfølgende periode. Kunden har til enhver tid ret til at indgå aftale om køb af flere KIP-kit end forudsat ved denne aftales indgåelse I tillæg til KIP-kit betales i hele aftaleperioden for serviceaftale for KIP endvidere et månedligt service fee samt eventuelt et accessories fee for efterbehandlingsudstyr Ved serviceydelser, som ikke er omfattet af serviceaftale for KIP, faktureres efter regning. Der faktureres minimum 1 time, herefter pr. påbegyndt halve time Serviceaftale for KIP kan opsiges af begge parter med 3 måneders skriftlig varsel til en 12 måneders periodes udløb dog tidligst til udløb efter en periode på minimum 36 måneder. Opsiges aftalen ikke, forlænges den automatisk for en ny periode af 12 måneder Konica Minolta er maksimalt forpligtet til at yde service for en periode af 5 år beregnet fra nyinstallation af udstyret. Når det leverede udstyr har været i drift i 5 år, vil Konica Minolta ved udgangen af det 5. år for serviceaftale for KIP pålægge produktionsmaskinen et årligt grundabonnement i henhold til den til enhver tid gældende 6.3. Der gælder særlige bestemmelser vedrørende opsigelse på udstyr serviceaftale for KIP er obligatorisk ved leje/leasing. Konica Minoltas almindelige salgs- og leveringsbetingelser m.m. version gældende fra 1. juli /6

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S 1. Vilkårenes omfang 1.1. Vilkårene regulerer forholdet mellem parterne Nets A/S (herefter kaldet Leverandøren) og lejer af terminaler og serviceydelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser.

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Sidst revideret 10-02-2011 Indhold Handelsbetingelser... 3 Bestilling... 3 Priser, levering og forsendelse... 3 Fakturering ved hosted services... 3

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk 1 Profil / Samarbejdspartner 2 Tilbuds anvisning 3-6 Produkter 7 Forbandter 8 TS-PROFILEN 9 Montagevejledning for TS-PROFILEN 10 Montagevejledning for TS-ENDELUK 11-17

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere