ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARS- FORSIKRINGFOR EL-INSTALLATØRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARS- FORSIKRINGFOR EL-INSTALLATØRER"

Transkript

1 Lokal Forsikring G/S Holsted Park Næstved CVR-nr Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARS- FORSIKRINGFOR EL-INSTALLATØRER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er dækket? 20 Forsikringens omfang 25 Geografisk dækningsområde 30 Ikke dækkede skader/tab, gældende for hele policen 40 Dækningssum og selvrisiko 50 Ikrafttrædelsestidspunkt 60 Anmeldelse af skade 70 Risikoforandringer Særlige udvidelser for Elinstallatører Følgeskader Skade på genstande i sikredes varetægt Jordarbejde Formuetabsdækning - ansvarspådragende produkter og arbejdsydelser Rådgiveransvars dækning El-eftersyn i.f.m. tilstandsrapporter ved hushandler Styresystemer Driftsleder for energianlæg Udførelse af termografi- og installationsrapporter Egen anvendelse af løfteredskaber og lifte Omstilling af låse Ophørsdækning 90. Fællesbetingelser Betingelses nr

2 10 HVEM ER DÆKKET? 10.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. 20 FORSIKRINGENS OMFANG 20.1 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade (og tab jvf. punkt 80)) påført personer eller ting under udøvelse af el-installatør virksomhed, samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning og grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift Forsikringen dækker endvidere sikredes hæftelsesansvar for forsikringsbegivenheder forvoldt af de af sikrede antagne underentreprenører/-leverandører. Det er en forudsætning for dækningen at sikrede ikke har begrænset Lokal Forsikrings ret til regres mod skadevolder. Dækningen er på subsidiær basis, og i henhold til forsikringens øvrige betingelser og vilkår Forsikringen er udvidet til at dække sikredes ansvar som bygherre, for skader forvoldt ved nybygning, ombygning eller tilbygning til den forsikrede virksomhed, herunder skade forvoldt ved op- og udgravningsarbejder. Forsikringen dækker dog ikke ansvar for skade i forbindelse med: a. Skade på bygning eller anlæg beliggende mindre end 5 meter fra udgravninger b. Skade på ting tilhørende lejere eller andre, og som befinder sig i en ejendom, der er under ombygning, tilbygning eller renovering c. skader der kan henføres til fejl eller mangler i projekt- og tegningsmateriale d. Permanent eller midlertidig grundvandssænkning e. Ramning og nedvibrering af pæle og spuns f. Optrækning og opvibrering af pæle og spuns g. Undermuring og understøbning h. Afstivningsarbejde i. Nedbrydningsarbejde j. Sprængningsarbejde 20.4 Såfremt sikrede er erstatningsansvarlig for ansattes tilskadekomst, er forsikringen udvidet til at dække kommuners regreskrav for udbetalte sygedagpenge. Dækningen ydes uanset om skadelidte har ansættelsesmæssig aftale om fuld løn under sygdom eller ej. Denne dækning gælder kun for skader der er sket efter d Forsikringen omfatter forsikringsbegivenheder konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspådragende forhold måtte være begået I forbindelse med overgangen fra "claims made" dækningsprincippet til konstateret, er forsikringen udvidet til at omfatte sikredes ansvar, der a. udspringer af krav rejst mod sikrede i forsikringstiden for nærværende police, hvor skaden/tabet er konstateret/indtruffet før policens ikrafttrædelsesdato, b. udspringer af krav rejst mod forsikrede i forsikringstiden for tidligere udstedte policer, når sikrede ikke kan opnå dækning under disse som følge af overskridelse af anmeldelsesfristen.

3 Dækningen er dog altid betinget af at, sikrede straks skriftligt underretter selskabet om kravet, når dette rejses overfor sikrede, selskabet ikke hæfter for krav, der udspringer af skade elle tab som sikrede har anmeldt til tidligere forsikringsdækning inden datoen for nærværende forsikring ikrafttrædelse, selskabets samlede hæftelse dog aldrig kan overstige nærværende polices maksimale dækningssummer pr. forsikringsår, selskabet ikke hæfter for noget krav som udspringer af skade eller tab konstateret før tidligere selskabs polices ikrafttrædelsesdato, selskabet ikke hæfter for noget krav omfattet af nærværende udvidelse, hvis en tidligere etableret forsikringspolice på claims made betingelser dækker kravet, eller hvis årsagen til at kravet ikke er dækket på en sådan forsikring, er, at dækningssummerne på den tidligere police er opbrugt Skade der anmeldes mere end 10 år efter forsikringens ophør dækkes ikke. (se dog ophørsdækningen under punkt 80.20) 25 GEOGRAFISK DÆKNINGSOMRÅDE 25.1 Forsikringen dækker ansvar for forsikringsbegivenheder, som er indtruffet i hele verden ekskl. USA og Canada. Forsikringsbegivenheder omfattet af punkt 80.10, som er indtruffet uden for det ovenfor angivne geografiske område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse som - i uændret stand, i bearbejdet stand eller som en bestanddel af andre produkter eller ydelser - er bragt udenfor det ovenfor nævnte geografiske område. enten i ikke erhvervsmæssigt, privat øjemed eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller burde have kendskab hertil. Anden forsikringsbegivenhed end den der er omfattet af punkt 80.10, sket uden for det ovenfor angivne geografiske område, dækkes kun, såfremt begivenheden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold og ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger, demonstration af produkter eller ydelser, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser.

4 30 IKKE DÆKKET SKADE/TAB, GÆLDENDE FOR HELE ELINSTALLATØR ANSVARSFORSIKRINGEN Forsikringen dækker ikke ansvar for : 30.1 Skade, der skyldes, at produkter eller ydelser ikke er leveret eller ikke leveret rettidigt, 30.2 Skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse, eller et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelig erstatningsregler. (se dog punkt 20.2), 30.3 formuetab, der ikke er en følge af en af forsikringen dækket skade på personer eller ting (med mindre andet fremgår af punkt og 80.14), 30.4 skade på ting forårsaget ved ethvert jordarbejde, nedbrydnings- eller nedramningsarbejde samt grundvandssænkning i forbindelse med hermed, eller ved den sikredes brug af sprængstoffer (se dog 80.12), 30.5 forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på personer eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt både årsag til skaden og virkning af skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter ved en grov uagtsomhed, 30.6 skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på policens almindelige betingelser det ansvar, der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen, 30.7 skade forvoldt af sikredes hunde eller ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj eller forårsaget af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen, 30.8 skade, der omfattes af paragraf 1 i lov om erstatning for atomskader ( nuklear skader) 30.9 skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse, skade, der skyldes mangler eller andre ikke-kontraktmæssige egenskaber ved produkter eller ydelser såfremt skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden, eller såfremt forsikringstageren eller den, hvem det på hans vegne påhviler at lede virksomhedens drift, a) var vidende om mangelen eller den ikke-kontraktmæssige egenskab, b) ved grov uagtsomhed var skyld i sit ukendskab hertil, c) har hidført den med forsæt, skade, der skyldes at urigtige oplysninger om anvendeligheden af leverede produkter eller ydelser er givet af sikrede med forsæt eller grov uagtsomhed, uanset formen for en sådan oplysning,

5 30.12 skade på ting, når skaden skyldes sikredes groft utilbørlige tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger, tab ved luftfarts- eller skibsfartsdrift, forårsaget af installationsarbejder eller leverede produkter, (for eksempel, at fly står stille på jorden samt at skibe ikke kan afsejle) krav der direkte eller indirekte hidrører fra sundhedsskadelige virkninger forbundet med asbest. 40. DÆKNINGSSUM OG SELVRISIKO 40.1 For ansvarsdækningen gælder den for policen angivne dækningssum og selvrisiko. Beløbene indeksreguleres ikke. Det præciseres, at ved en forsikringsbegivenhed, der udløser selvrisici samt erstatninger under forskellige dækninger på policen, er udelukkende den højeste selvrisiko gældende Er dækningssummen mindre end det idømte erstatningsbeløb, er Lokal Forsikring kun pligtig at tilsvare den del af renten og sagsomkostningerne, som svare til det erstatningsbeløb Lokal Forsikring skal betale. 5.0 IKRAFTTRÆDELSE 50.1 Forsikringen dækker fra den i policen fastsatte dato kl. 00 midnat, medmindre der i policen er aftalt et andet ikrafttrædelsestidspunkt. 60 ANMELDELSE AF SKADE 60.1 Så snart sikrede får at vide eller må formode, at der vil blive rejst erstatningskrav mod virksomheden, skal der straks gives skriftlig meddelelse til Lokal Forsikring herom, og sikrede skal overlade varetagelse af hans interesser i enhver henseende til Lokal Forsikring eller Lokal Forsikrings advokat. Sikrede er forpligtet til at yde Lokal Forsikring enhver bistand til sagens oplysning og afslutning. Sikrede er ikke berettiget til at udbetale nogen erstatning eller anerkende nogen erstatningspligt med bindende virkning for Lokal Forsikring, med mindre han derved kun opfylder sin retspligt. Er sikredes erstatningspligt fastslået, og erstatningens størrelse er bestemt, betaler selskabet skadeserstatningen umiddelbart til den skadelidte, med mindre denne er fyldestgjort af sikrede. Sikredes øvrige kreditorer kan kun i sidstnævnte tilfælde erhverve nogen ret til erstatning Flere erstatningskrav, som er rejst mod sikrede på grund af skade eller tab, der skyldes det samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. Er første krav i serien rejst udenfor forsikringstiden, er ingen del af serieskaden dækket af denne forsikring.

6 70 RISIKOFORANDRING 70.1 Hvis der sker ændringer i den i policen anførte risiko, skal dette uden ophold anmeldes til selskabet, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Har sikrede ikke foretaget sådan anmeldelse, hæfter selskabet i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været bekendt. Selskabet hæfter dog ikke for skade eller tab omfattet af punkt 80, hvis skaden eller tabet er forvoldt af andre produkter eller ydelser end de i policen angivne, eller hvis skaden er indtrådt uden for det i policen angivne dækningsområde, jf. punkt SÆRLIGE UDVIDELSER FOR EL-INSTALLATØRER I nedenstående skade-/tabssituationer er forsikringen udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar for forsikringsbegivenheder indtruffet indenfor det i punkt. 25 anførte geografiske område FØLGESKADER Følgeskader afledt af mangler eller ikke-kontraktmæssige egenskaber ved produkter og ydelser, er dækket såfremt den forsikrede virksomhed er en elinstallationsvirksomhed uden seriefremstilling af produkter. Ved seriefremstilling forstås produktion til lager, uanset antal, og hvis produktionsapparatet specielt er indrettet til denne produktion. såfremt sikrede ønsker dækning for skade forvoldt af seriefremstillede produkter, skal denne dækning etableres på en særskilt produktansvarsforsikring. Indtil aflevering har fundet sted, dækker forsikringen ikke ansvar for skade på selve produktet eller ydelsen. Opstår der en umiddelbar fare for, at en dækningsberettiget skade vil indtræde, dækker forsikringen de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige udgifter, dog max. kr Udgifter til opsporing, undersøgelse, hjemtagelse, tilintetgørelse, reparation eller anden form for afhjælpning af en mangel ved de ikke-kontraktmæssige produkter eller ydelser er ikke omfattet af forsikringen, med mindre andet følger af eller SKADE PÅ GENSTANDE I SIKREDES VARETÆGT Skade på genstande i sikredes varetægt, herunder skade på genstande som sikrede har haft til behandling/bearbejdning, uanset om skaden sker under eller efter hvervets udførelse.

7 Dækningen ydes under følgende forudsætninger: Det er en betingelse, at sikrede har den skadelidte genstand i sin varetægt som følge af hans almindelige erhvervsudøvelse som el-installatør. For nærværende udvidelse gælder en særlig selvrisiko på kr pr. forsikringsbegivenhed. Har forsikringstageren valgt en højere selvrisiko, vil denne dog også finde anvendelse for skader omfattet af punkt Af den for ansvarsforsikringen gældende dækningssum kan maksimumerstatningen på den enkelte skade ikke overstige kr pr. forsikringsbegivenhed, og kr pr. forsikringsår. Driftstabserstatning dækkes med overskydende sum op til den for policen gældende kombinerede dækningssum. Nærværende forsikringsdækning er subsidiær i forhold til en eventuelt tegnet løsøreeller transportforsikring JORDARBEJDE. Uanset undtagelsen i 30.4 yder forsikringen dækning for skade opstået ved udførelse af traditionelle ud- og opgravningsarbejder, under forudsætning af, at sikrede kan dokumentere, at der forinden arbejdets påbegyndelse; er indhentet gravetilladelse fra myndigheder/grundejer, hvor dette kræves, og er indhentet oplysning hos LER og herefter indhentet kortmateriale hos ledningsejere og undersøgt hvor ledninger, kabler og kloakker faktisk er placeret i jorden. Kortmaterialet skal være aktuelt og benyttes på arbejdsstedet. Ved enhver skade på ledninger, kabler og kloakker bærer sikrede en selvrisiko på 10% af skaden, dog minimum kr Det præciseres at nedramning af jordspyd ikke betragtes som jordarbejde, og er derfor ikke underlagt kravene i punkt 1 og 2, eller undtagelsen i Der gælder nedramning af jordspyd den generelle selvrisiko der er valgt for erhvervsansvars forsikringen FORMUETABSDÆKNING - ANSVARSPÅDRAGENDE PRODUKTER OG YDELSER. Forsikringen er udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar for formuetab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab samt tab af data. Det er en betingelse for dækningen, at tabet er opstået som følge af en mangel/defekt/fejl ved et leveret ikke seriefremstillet elektrisk produkt/anlæg eller en el-relateret arbejdsydelse. For dækningen af sikredes erstatningsansvar afledt af rådgivningsydelser henvises til Forsikringssummen for nærværende udvidelse er begrænset til kr pr. forsikringsbegivenhed, dog maksimalt kr pr. forsikringsår.

8 Sikrede bærer en selvrisiko på kr pr. begivenhed omfattet af nærværende udvidelse af dækningen. Har sikrede valgt en højere generel selvrisiko, vil denne dog være gældende. Udvidelsen gælder for tab konstateret i forsikringstiden jf Nærværende udvidelse dækker ikke ansvar for: Omlevering af det mangelfulde produkt/ydelse Reparationsudgifter til udbedring af selve manglen ved produktet/ydelsen, dog dækkes omkostninger til retablering i form af nødvendig ophugning og frilægning af kabel i forbindelse med materialefejl og/eller forkert nedlagt/monteret indendørs elektrisk gulvvarme kabel. Tab som følge af forsinkelse eller manglende levering af produktet/ydelsen, Omkostninger til tilbagekaldelse af produkter, Person- og tingskade og deraf afledte krav, Tab som følge af, at det leverede produkt/ydelse ikke er i stand til at forhindre uautoriseret tilgang eller brug af computer, elektriske systemer eller programmer, Tab af data, ved arbejde på edb-systemer, såfremt det ikke - inden arbejdets påbegyndelse - er foretaget en konstatering af skadelidtes tilstrækkelige procedure for så vidt angår backup, Fejl eller mangler i ydelser hvor sikrede leverer data host services, Overtrædelse af andres immaterielle rettigheder, Tab der skyldes fejl i regnskab eller bogholderi, Bestyrelses- og direktionsansvar, Tab som skyldes afgivne garantier om omkostninger, udgifter eller priser, herunder feasibillity studier udført for andre, Erstatningsposter som den sikrede har påtaget sig i kontrakt eller ved anden aftale, og som er videregående, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler, Bøder, herunder pønalerstatning (punitive/liquidated damages), Kriminelle eller forsætlige handlinger eller undladelser begået af sikrede og sikredes ansatte, Formuetab omfattet af forsikringens øvrige dækninger.

9 RÅDGIVERANSVARSDÆKNING. Forsikringen er udvidet til at omfatte sikredes erstatningsansvar for person- og tingskade, samt formuetab, herunder driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Det er en betingelse for dækning, at tabet er opstået som følge af rådgivning ydet til en tredje part. Med rådgivning/rådgivningsydelse menes: Immateriel design, -projektering, - specifikation, Tekniske beregninger og informationer, Undersøgelse, tilsyn og supervision, Salg af knowhow. Dækningen omfatter skade/tab konstateret i forsikringstiden jf EL-EFTERSYN IFM. TILSTANDSRAPPORTER VED HUSHANDLER. Forsikringen er udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar for person- og tingskade forårsaget af sikredes rådgivningsydelser i forbindelse med den obligatoriske Eleftersynsordning af 1. maj Det er en betingelse,at sikrede er autoriseret Elinstallatør og tilmeldt El-eftersyns ordningen. Dækningen omfatter skader konstateret i forsikringstiden jf Forsikringssummen for dækningen under afsnit er begrænset til kr pr. forsikringsbegivenhed, dog maksimalt kr pr. forsikringsår. Sikrede bærer en selvrisiko på kr pr. forsikringsbegivenhed. Har sikrede valgt en højere generel selvrisiko, vil denne dog også finde anvendelse for forsikringsbegivenheder omfattet af Det er en forudsætning for dækningen, at rådgivningsydelser angår forhold, som ligger indenfor sikredes kompetencer som autoriseret El-installatør. Rådgivningsansvar dækker ikke ansvar for: Fejl i rådgivningsydelser, når skadelidte har direkte eller indirekte økonomiske interesser i de sikrede parter, eller hvor sikrede direkte eller indirekte har økonomiske interesser i den skadelidte part, Fejl i rådgivngsydelser, når sikrede - ud over rådgivning og bistand - medvirker eller har medvirket som entreprenør (total-, hoved-, eller fagentreprenør), leverandør, producent, sælger, bygherre, udlejer, eller hvad der kan sidestilles hermed til samme projekt/opgave. Undtaget er dog udelukkende skader på/tab vedrørende den del af projektet/opgaven, som sikrede har medvirket til med andet end rådgivningsydelser, Tab som skyldes den tid som sikrede anvender på sagens opklaring og udbedring, herunder omprojektering og tilsyn i forbindelse hermed,

10 Tab som følge af forsinkelse eller manglende præstering af rådgivningsydelsen, Erstatningsposter som sikrede har påtaget sig i kontrakt eller anden aftale, og som er videregående, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler, Bøder, herunder pønalerstatning (punitive/liquidated damages), Tab som skyldes afgivne garantier eller estimater om omkostninger, udgifter eller priser, Formuetab som skyldes sikredes grove uagtsomhed, Kriminelle eller forsætlige handlinger elle undladelser begået af sikrede og sikredes ansatte, Overtrædelse af andres immaterielle rettigheder, Krænkelser, herunder æres krænkelser og diskrimination, Tab som er dækningsberettiget under policens øvrige udvidelser STYRESYSTEMER. Forsikringen er udvidet til, indenfor policens forsikringsbetingelser i øvrigt, at dække sikredes ansvar for person- og tingskade samt driftstab (som følge af person- eller tingskade) forvoldt ved udført arbejde med programmerbare industri styresystemer, såvel hardware som software (styringsprogrammer o.l.), såfremt dokumentation for software foreligger. Tab af data og/eller forvanskning af dataorden anses ikke for en tingskade. Der henvises til dækningen under punkt DRIFTSLEDELSE FOR ENERGIANLÆG. Det præciseres, at forsikringen omfatter sikredes ansvar for person- og tingskade som sikrede, måtte pådrage sig i egenskab af driftsleder for energianlæg. Forsikringen dækker dog ikke ansvar for skade, der er, eller ville være dækket af de respektive ejeres ansvarsforsikring, samt skade på selve energianlægget. Sikrede bør derfor fraskrive sig et sådant ansvar i sin driftsoverenskomst/kontrakt med ejeren af energianlægget UDFØRELSE AF TERMOGRAFI- INSTALLATIONSRAPPORTER. Det præciseres, at forsikringen omfatter sikredes erstatningsansvar for skade eller tab afledt af ansvarspådragende handlinger eller undladelser i forbindelse med udførelse af og udarbejdelse af termografi- og installationsrapporter.

11 For så vidt angår termografi rapporter er det en dækningsmæssig betingelse, at sikrede har opnået certificering EGEN ANVENDELSE AF LØFTEREDSKABER OG LIFTE. Det præciseres, at sikredes ansvar for skade forvoldt ved egen anvendelse af lifte, kraner og anden form for løftegrej er omfattet af forsikringsdækningen dog jf (motoransvar). Skade på løftede genstande samt skade på løfteredskabet/kranen er ikke dækket. Sikredes ansvar for skade som skyldes udlejning af lifte og løfteredskaber er ikke omfattet af forsikringen, og kræver særskilt forsikring OMSTILLING AF LÅSE. Forsikringen er udvidet til at dække udgifter til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler, som er en følge af at nøgler overdraget i den sikredes varetægt er bortkommet/stjålet. Den maksimale erstatning pr. skadetilfælde er kr OPHØRSDÆKNING. For el-installatører der driver virksomheden som enkeltmandsvirksomhed (personlig hæftelse) ydes der dækning jf. forsikringens øvrige betingelser for skade/tab som konstateres efter ophør af virksomheden (herunder salg af virksomheden eller skifte af selskabsform), under følgende forudsætninger: Ejeren til enhver tid kan dokumentere at have tegnet installatøransvarsforsikring i Lokal Forsikring, og at denne forsikring har været i kraft i mindst 3 år inden firmaets ophør eller overgang til anden selskabsform, og Den fortsættende virksomhed på anmeldelsestidspunktet er forsikret i Lokal Forsikring - medmindre oprindelig ejer (sikrede) kan dokumentere at være uden indflydelse på virksomheden på dette tidspunkt. 90. FÆLLESBETINGELSER For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for Erhverv, betingelsesnummer

ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING FOR VVS-INSTALLATØRER

ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING FOR VVS-INSTALLATØRER Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING FOR VVS-INSTALLATØRER I tilslutning til dansk lovgivning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Tryg VVS Installatøransvar (TV1705)

Tryg VVS Installatøransvar (TV1705) Tryg VVS Installatøransvar (TV1705) 7600 De sikrede 7600.10 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. 7601 Omfang 7601.10 Forsikringen dækker sikredes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 4 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring Vilkår for Erhvervs- og produktansvars - forsikring 3359-7 Januar 1999 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. Indhold

Læs mere

Betingelser for Grundejeransvarsforsikring. Bet. nr

Betingelser for Grundejeransvarsforsikring. Bet. nr Betingelser for Grundejeransvarsforsikring Bet. nr. 2201.07.01 Aftalegrundlaget Din Grundejeransvarsforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr

Erhvervsansvarsforsikring nr Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Pkt. Indhold Side 1.0 De sikrede... 1 2.0 Dækket risiko... 1 3.0 Skader forvoldt af produkter

Læs mere

Betingelser for Husejeransvar - Erhvervsbygning. Bet. nr

Betingelser for Husejeransvar - Erhvervsbygning. Bet. nr Betingelser for Husejeransvar - Erhvervsbygning Bet. nr. 2202.10.01 Aftalegrundlaget Din forsikring for husejeransvar består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 19.03.2018) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-11 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING For forsikringen gælder reglerne

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsvilkår nr. 550.5 Erhvervsansvarsforsikring Almindelige forsikringsvilkår i tilslutning til gældende Lov om forsikringsaftaler Dækningsomfang (jf. policen): Erhvervsansvar (punkt 1, 3-7) Forureningsansvar

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Almindelige betingelser for Erhvervsansvarsforsikring Februar 2000 Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring - generelle vilkår 1. Generelle vilkår 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (01.07.2018) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb

Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb Betingelser nr. 508401 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Godsansvarsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Godsansvarsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 502502 Forsikringsbetingelser for Godsansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for godsansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR_0 103

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR_0 103 Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR_0 103 VERSION 0103 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk landbrugsansvar_0103

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

TEKNIQ Facilitet Ansvarsforsikring

TEKNIQ Facilitet Ansvarsforsikring TEKNIQ Facilitet Ansvarsforsikring 1 1 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer, herunder lejet/udlejet personel i det omfang forsikringstageren

Læs mere

TEKNIQ Ansvarsforsikring ADIS Forsikringsbetingelser TEKNIQ. Ansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

TEKNIQ Ansvarsforsikring ADIS Forsikringsbetingelser TEKNIQ. Ansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser TEKNIQ Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser Tekniq-Ansvarsbetingelser-v3.docx - 28. november 2018 Indholdsfortegnelse 1 De sikrede 3 2 Dækningsomfang 3 3 Undtagelser 3 4 Formuetabsdækning 5 5 Rådgiveransvarsdækning

Læs mere

Oversigt over policens forsikringsbetingelser. Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11

Oversigt over policens forsikringsbetingelser. Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11 POLICENR: 900 271 1920 ANSVARSFORSIKRING ERHVERV BETINGELSER Oversigt over policens forsikringsbetingelser Side Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11 Fællesbetingelser for Erhvervs- og Produktansvar

Læs mere

Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring. Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr

Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring. Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr. 2201.10.15 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlaget... 3 1. Hvem er forsikret?... 3 2. Hvad omfatter forsikringen?...

Læs mere

TEKNIQ Facilitet Ansvarsforsikring

TEKNIQ Facilitet Ansvarsforsikring TEKNIQ Facilitet Ansvarsforsikring 1 1 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer, herunder lejet/udlejet personel i det omfang forsikringstageren

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV

Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV VERSION 30-401 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Ansvar Erhverv Indhold

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner

Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner Betingelser nr. 502802 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV

Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV VERSION 30-401 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Ansvar Erhverv Indhold

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

6. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739

6. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV

Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV Forsikringsbetingelser ANSVAR ERHVERV VERSION 30-401 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Ansvar Erhverv Indhold

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Rådgiver-/Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr af 16. december 2015

Rådgiver-/Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr af 16. december 2015 Rådgiver-/Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 66-3 af 16. december 2015 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring for medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark

Professionel ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring for medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark Professionel ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring for medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark Police nr.: Forsikringstager: VBA0900629 Toft Administration ApS Bredgade 23 C 4000 Roskilde Virksomhedens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser for Arbejdsmaskiner - kasko inkl. tyveri. Bet. nr

Betingelser for Arbejdsmaskiner - kasko inkl. tyveri. Bet. nr Betingelser for Arbejdsmaskiner - kasko inkl. tyveri Bet. nr. 2204.05.01 Aftalegrundlaget Din forsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere