Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014"

Transkript

1 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Målgruppe og baggrund for metodeprogrammet Puljens formål Forventede resultater Ansøgerkreds Projektperiode Metodeprogrammet Kriterier for tildeling af støtte Krav til beskrivelse af projektet Krav til dokumentation Krav om politisk godkendelse Køn skal tænkes ind i projekterne (Ligestillingsvurdering) Tilskudsberettigede udgifter Der kan ikke søges tilskud til Praktiske oplysninger Budget Regnskabsaflæggelse Side 1 af 12

2 1 Indledning I oktober 2012 blev der lanceret et udspil på stofmisbrugsområdet Bedre kvalitet i Stofmisbrugsindsatsen, den såkaldte stofmisbrugspakke. Udspillet indeholder en række initiativer målrettet den sociale stofmisbrugsbehandling. Stofmisbrugspakken skal samlet set bidrage til at løfte kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling gennem brug af viden og metoder, der har en dokumenteret effekt for borgerne. Samtidig er formålet at sikre fokus på en helhedsorienteret social indsats og opfølgning på den enkelte borger. Dette projekt vedr. afprøvning af metoder til behandling og opfølgningsbehandling indgår som initiativ 3 og 6 i stofmisbrugspakken. Der er i alt afsat 36 mio. til projektkommunerne i projektperioden ( ). Der afholdes orienteringsmøde om metodeprogrammet d i Odense i Mødecenteret, Buchwaldsgade 48 kl for kommuner, der er interesserede i at ansøge om deltagelse i metodeprogrammet. Tilmelding er nødvendig og kan ske til Marlene Aakjær på Se venligst punkt 5 vedr. ansøgerkreds. 2 Målgruppe og baggrund for metodeprogrammet Den primære målgruppe for projektet er unge og unge voksne mellem år af begge køn, med et behandlingskrævende forbrug af cannabis, centralstimulerende stoffer og/eller hallucinogener, som er i målgruppen for en ambulant behandlingsindsats efter 101 i serviceloven. De unge i målgruppen kan ikke have svære psykiatriske lidelser (psykoser), meget svære adfærdsproblemer (inkluderende vold/truende adfærd) eller være så kognitivt funktionshæmmede, at de ikke vil være i stand til at indgå i den form for samtalebehandling, der indgår i projektet. Unge i behandling for misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer har ofte omfattende sociale og/eller psykiske problemer udover stofmisbruget. Samtidig er unges stofmisbrug ofte et symptom på deres problemer, frem for det primære problem i sig selv. Problemer med rusmidler skal således ikke ses som en isoleret problematik hos de unge, men hænger tæt sammen med de unges øvrige sociale og psykiske situation, trivsel og relationer 1. Problemstillinger hos de unge kan fx være knyttet til familie og netværk, bolig, uddannelse, arbejde eller andre sociale problemer. Det er især de unge der udgør nytilgangen til stofmisbrugsbehandlingen, og deres misbrugsproblem er typisk hash og/eller centralstimulerende stoffer. Stort set alle behandlere i de ambulante tilbud til unge under 18 år har en relevant uddannelse og/eller terapeutisk efteruddannelse, og der anvendes i vid udstrækning evidensbaserede praksisformer 2. Den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark er dog samtidig karakteriseret ved, at behandlingsstederne i mange tilfælde kombinerer forskellige metoder i deres behandlingsindsats, så en hovedtilgang til behandling (fx den kognitive tilgang) suppleres af teknikker hentet fra andre metodiske tilgange. Der er således ikke tradition for at følge metoderne stringent og manualbaseret i stofmisbrugsbehandlingen, og udfordringen ses på både voksenområdet og ungeområdet 3. 1 Emmeche m.fl.(2012): Hele vejen rund redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer, Socialstyrelsen. 2 Vind, L. og Pedersen, M. Uffe (2010), Behandling og andre sociale indsatser der tilbydes unge, der misbruger rusmidler: Strukturer, evidensorienteringer og tidlige identificeringer/indsatser i folkeskoler og ungdomsuddannelser) 3 Benjaminsen L., Andersen, D. og Sørensen M. (2009), Den Sociale Stofmisbrugsbehandling i Danmark. Vind, L. og Pedersen, M. Uffe (2010), Behandling og andre sociale indsatser der tilbydes unge, der misbruger rusmidler: Strukturer, evidensorienteringer og tidlige identificeringer/indsatser i folkeskoler og ungdomsuddannelser) Side 2 af 12

3 Det er et grundlæggende problem i stofmisbrugsbehandlingen, at det er svært at fastholde brugerne i deres behandling, så deres planlagte behandling gennemføres, hvilket også gør sig gældende for de unge. Der er således ofte tale om et forholdsvist stort frafald af brugere i behandling, hvilket mindsker sandsynligheden for et godt behandlingsresultat. International forskning peger desuden på, at positive behandlingsresultater kan forlænges, hvis der gøres en aktiv indsats for at forebygge tilbagefald fx i form af opfølgningsbehandling. I dag tilbydes opfølgningsbehandling ikke systematisk til personer, der har gennemført deres primære behandling. Baggrunden for metodeprogrammet er således følgende problemstillinger: - Der er ofte manglende metodestringens i behandlingen med evidensbaserede metoder i Danmark. - Der er et stort frafald af brugere i behandling, som dermed ikke når optimale behandlingsresultater. - Systematisk opfølgningsbehandling tilbydes kun i begrænset omfang i Danmark med henblik på at fastholde behandlingsresultater og forhindre tilbagefald. - Der er behov for at stofmisbrugsbehandlingen indgår som led i en helhedsorienteret indsats. 3 Puljens formål Metodeprogrammet (initiativ 3 og 6 i misbrugspakken) har i overensstemmelse med ovennævnte baggrund for programmet til formål at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den kommunale stofmisbrugsbehandling og således fremme anvendelsen af behandlingsmetoder i stofmisbrugsbehandlingen i Danmark, der har dokumenteret effekt i forhold til de enkelte målgrupper. I metodeprogrammet skal konkrete og udvalgte metoder til stofmisbrugsbehandling med dokumenteret effekt afprøves i den primære stofmisbrugsbehandling over for unge. Et væsentligt element i metodeafprøvningen er at fastholde målgruppen i behandling og således sikre så gode behandlingsresultater som muligt. Ligeledes skal en metode til opfølgende behandling udvikles og afprøves i den danske ambulante stofmisbrugsbehandling med henblik på at fastholde positive behandlingsresultater og forebygge tilbagefald til stofmisbrug. Afprøvning af både den primære behandling og opfølgningsbehandlingen sker som led i en helhedsorienteret indsats, så der skabes sammenhæng i de indsatser, der tilbydes målgruppen. Den helhedsorienterede og sammenhængende indsats indebærer, at der finder et tæt samarbejde sted mellem de behandlingscentre, der er involverede i projektet og andre relevante aktører og myndighedsafdelinger i lokalområdet, herunder børne- og familieafdelinger og jobcentre. 4 Forventede resultater Forventede resultater af det samlede metodeprogram: De unge der deltager i projektet opnår stoffrihed eller reduktion af deres stofmisbrug og der sker ligeledes forbedring i de belastninger der ikke er direkte stofrelaterede, fx psykisk belastning og job/uddannelsestilknytning. Indsatsgruppen (stofmisbrugsbehandlere) leverer en metodisk stringent (ensartet), helhedsorienteret stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i evidensbaserede metoder til primær behandling i tæt samarbejde med andre aktører på området. Desuden afprøves en model til opfølgende stofmisbrugsbehandling. 5 Ansøgerkreds Alle kommuner med egen stofmisbrugsbehandling kan ansøge om deltagelse i metodeprogrammet. Der gøres opmærksom på følgende: Side 3 af 12

4 Det er en forudsætning for at deltage i metodeprogrammet, at den ansøgende kommune til hver tid råder over minimum fire stofmisbrugsbehandlere, der kan indgå i projektet, og som alle har kompetencer til at varetage stofmisbrugsbehandling for unge og unge voksne mellem år. Desuden skal kommunen have et estimeret antal på min. 55 personer fra målgruppen i behandling årligt. Det forventes at 8-12 kommuner vil komme til at deltage i metodeprogrammet. 6 Projektperiode Projektperioden er fra maj 2014 til ultimo Metodeprogrammet Der indgås politisk godkendte aftaler med 8-12 projektkommuner om afprøvning og implementering af evidensbaserede metoder, og metodeafprøvningen forventes i projektperioden at omfatte minimum 400 unge. Hver ung modtager stofmisbrugsbehandling og/eller opfølgningsbehandling i overensstemmelse med de udvalgte metoder. Socialstyrelsen varetager projektledelse af misbrugspakkens initiativ 3 og 6, der i praksis vil blive drevet, gennemført og evalueret som ét samlet metodeafprøvningsprojekt. Følgende aktører indgår i projektets organisering som skitseret nedenfor: Projektkommunerne, Socialstyrelsen, eksperter på de udvalgte metoder der varetager kompetenceudvikling af rusmiddelcentrenes medarbejdere, Center for Rusmiddelforskning, der evaluerer projektet samt styregruppe og en faglig følgegruppe. Projektets forankring i projektkommunerne Metodeafprøvningen forankres i rusmiddelcentrene, eller andre relevante enheder der varetager stofmisbrugsbehandling for målgruppen i de enkelte projektkommuner. Kommunernes deltagelse i metodeprogrammet godkendes politisk i de enkelte kommuner med henblik på at sikre den politiske og ledelsesmæssige opbakning til kommunens deltagelse i metodeprogrammet - herunder implementeringen af evidensbaseret praksis og det langsigtede kvalitetsløft i stofmisbrugsbehandlingen som led i en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Forankringen omhandler også det i projektperioden etablerede og helhedsorienterede og tværfaglige samarbejde med fx andre kommunale afdelinger. Visitation af unge til behandling og helhedsorienteret indsats Rusmiddelcentrene visiterer til projektet blandt unge, der i løbet af projektperioden bliver indskrevet i stofmisbrugsbehandling med afsæt i projektets målgruppedefinition. Der skal ligeledes etableres en målrettet rekrutteringsindsats af unge, som har et ubehandlet men behandlingskrævende misbrug, men som ikke allerede er i kontakt med rusmiddelcentrene. Dette skal ske i samarbejde med relevante lokale aktører, som er i daglig kontakt med de unge, fx produktionsskoler og UU-vejledere. Projektkommunerne etablerer samarbejde med relevante lokale aktører i den henseende. Der vil i forbindelse med rusmiddelcentrenes behandlingsarbejde være særligt fokus på at sikre en helhedsorienteret indsats, der også imødegår og tager højde for andre problemfelter end selve rusmiddelproblemet. Dette forudsætter et velfungerende samarbejde med andre kommunale enheder, herunder børne- og familieafdelinger og jobcentre samt andre relevante aktører, og etablering af samarbejde i de tilfælde, hvor det ikke allerede er etableret. Aktiviteter for projektkommunerne i metodeprogrammet Projektkommunerne skal indgå i metodeprogrammet med minimum 4 stofmisbrugsbehandlere samt relevante ledere heriblandt leder af rusmiddelcenteret. Projektarbejdet skal integreres i den eksisterende behandlingsindsats som led i en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Side 4 af 12

5 De projekttilknyttede stofmisbrugsbehandlere skal deltage i følgende opkvalificerings-, implementerings-, og evalueringsaktiviteter: 1. Kompetenceudvikling af stofmisbrugsbehandlerne mht. projektmetoderne (varetages af behandlingsmetode-eksperter) En indledende undervisningsindsats (på tværs af projektkommunerne). Hyppig metodesupervision og træning af stofmisbrugsbehandlere/ledere i de enkelte projektkommuner evt. via skype. Hyppigheden på metodesupervisionen vil være dalende i løbet af projektperioden. Opfriskningsseminar 1-2 gange om året for samtlige projektkommuner. 2. Implementeringsstøtte til ledere og stofmisbrugsbehandlere (varetages af Socialstyrelsen) Implementeringsworkshop afholdes ved projektstart (medio 2014) for projektkommunerne i samarbejde ml. Socialstyrelsen, undervisere, evaluator og projektkommuner. Løbende implementeringsmøder i hver enkelt kommune med deltagelse af både medarbejdere og ledere med fokus på monitoreringsdata og implementerings-udfordringer. Hyppighed ca. hvert halve år. Ledernetværk på tværs af projektkommunerne for centerledere og afdelingsledere i projektkommunerne med fokus på monitoreringsdata og implementeringsudfordringer. Hyppighed ca. hvert halve år. Mulighed for telefonisk rådgivning til de enkelte kommuner mht. implementering af metoderne. 3. Evaluering og monitorering (varetages af Center for Rusmiddelforskning) Projektkommunerne registrerer hyppigt og løbende via it-system data vedr. monitorering af resultater (short-term outcomes) på brugerniveau samt data, der måler implementeringsindsatsen. Løbende møder og kontakt med evaluator vedr. implementering af monitoreringssystem og andre former for indhentning af data til evalueringen. Evalueringen omfatter en effekt-evaluering, implementeringsevaluering samt en økonomisk evaluering. Der kan frem til projektstart og i løbet af projektet ske ændringer i de ovenfor nævnte aktiviteter mht. kompetenceudvikling, implementeringsstøtte og monitorering/evaluering, som projektkommunerne skal deltage i. Tids- og aktivitetsplan Fase 1 - ansøgningsfasen 1. november 2013: Adgang til vejledning og tilhørende ansøgningsskema for ansøgende kommuner 12. november 2013: Orienteringsmøde om metodeprogrammet (Mødecenteret, Buchwaldsgade 48, Odense, kl ) Nov febr. 2014: Socialstyrelsen står til rådighed for de ansøgende kommuner mht. støtte til arbejdet med ansøgningerne og den ledelsesmæssige og politiske inddragelse i kommunerne 10. februar 2014: Ansøgningsfrist for politisk godkendte ansøgninger om deltagelse i metodeprogrammet Side 5 af 12

6 Primo april 2014: Tilskudsbreve modtages i de kommuner, hvis ansøgning om deltagelse imødekommes Fase 2 - projektopstartsfasen Maj/juni 2014: Juni-august 2014: September 2014: Oktober 2014: Afholdelse af implementeringsworkshop med projektkommunerne Opkvalificeringsforløb påbegyndes i form af undervisningsdage og løbende metodesupervision. Samarbejdsforløb m. relevante lokale myndighedsafdelinger/aktører indledes eller udvikles Visitation til projektet (inkl. randomisering foretaget af Center for Rusmiddelforskning), behandlere interviewer projektdeltagere vha. UngMAP i forbindelse med behandlingsopstart, manualbaseret behandling, helhedsorienteret indsats og monitorering på brugerniveau påbegyndes Implementeringsstøtte (ledernetværk mødes 1. gang på tværs af projekterne) fortsat visitation og randomisering, manualbaseret behandling, metodesupervision, helhedsorienteret indsats og monitorering på brugerniveau Nov. - dec. 2014: Implementeringsstøtte i de enkelte projektkommuner for behandlere og ledere fortsat visitation og randomisering, manualbaseret behandling, metodesupervision, helhedsorienteret indsats og monitorering på brugerniveau Fase 3 drift og projektafslutning Fra : Fortsat visitation og randomisering, manualbaseret behandling og opfølgningsbehandling, metodesupervision, helhedsorienteret indsats og monitorering på brugerniveau Halv- eller helårlige opfølgningsseminarer (booster-sessions) på tværs af projektkommuner mht. det manualbaserede behandlingsarbejde / v. leverandør af opkvalificeringsforløb Hyppig metodesupervision / v. leverandør af opkvalificeringsforløb med dalede hyppighed efter behov i projektforløbet Halvårlige møder på tværs af projektkommuner i ledernetværk /v. Socialstyrelsen Halvårlige implementeringsmøder i de enkelte kommuner for involverede behandlere og ledere / v. Socialstyrelsen Løbende evalueringsaktiviteter herunder interviews af unge og unge voksne i behandling samt evaluering af projektkommunernes implementeringsindsats / v. Center for Rusmiddelforskning 2018: Center for Rusmiddelforskning afslutter evalueringen af metodeprogrammet Side 6 af 12

7 Metoder til afprøvning Følgende evidensbaserede behandlingsmetoder til primær stofmisbrugsbehandling og en model til opfølgende behandling skal afprøves i metodeprogrammet i form af et randomiseret kontrolleret forsøg: Metodeprogrammets basis-behandling (primær behandling) Individuel kognitiv adfærdsterapi (CBT- Cognitive-Behavioural Therapy) i kombination med Motivational Interviewing (MI). Begge er udbredte behandlingsformer i Danmark, der i kombination og i manualbaseret metodestringent form udgør projektets basis-behandlingsmetode. CBT og MI suppleres for de unge der randomiseres dertil med et element af VB (Voucher modellen). VB er et supplement til den primære behandling, der bygger på et belønningsprincip i form af tilgodebeviser (vouchers), der fx kan opnås når den unge deltager regelmæssigt i behandling eller fastholder sin stoffrihed. VB forventes at kunne medvirke til at fastholde unge i stofmisbrugsbehandlingen. Den primære behandling vil have varighed af 12 uger med én ugentlig individuel behandlings-session. Opfølgningsbehandling Opfølgningsbehandlingen tilbydes ca. halvdelen af de unge der deltager i metodeprogrammet og som randomiseres dertil som opfølgning på den primære behandling. Opfølgningsbehandlingen har til formål at fastholde resultaterne af den primære behandlingsindsats (stoffrihed eller kraftig reduktion i stofbrug) og forhindre tilbagefald. Opfølgningsbehandlingen er baseret på de samme metoder som den primære behandling og vil blive varetaget af den samme behandler, som den enkelte unge kender fra den primære behandling. Opfølgningsbehandlingen vil have lavere intensitet end den primære behandling, og der vil i højere grad være tale om et udviklingsarbejde, end det er tilfældet for afprøvningen af de primære behandlingsmetoder. Det forventes, at bl.a. følgende elementer vil indgå i opfølgningsbehandlingen med henblik på fastholdelse i behandlingen: o o o o Den unge introduceres til tilbuddet om opfølgningsbehandling allerede i starten af den primære behandling og der indgås aftale om deltagelse. Behandlerne gør en aktiv indsats for at levere behandlingen (ringer ved udeblivelser fra behandlingen, fleksibilitet mht. hvor behandlingen foregår, telefonsamtaler osv.). Håndgribelige tilkendegivelser/anerkendelser i form af fx personlige breve eller andet fra behandlerne i forbindelse med fx deltagelse i behandling i en vis periode. Der indgår telefon og evt. sms kontakt eller lign. mellem behandler og bruger. Opfølgningsbehandlingen vil have varighed af 6 mdr. De første tre måneder vil kontakt/behandlingshyppigheden være én gang om ugen, idet der er én månedlig personlig kontakt og tre telefoniske kontakter eller lign. De resterende 3 måneder er der kontakt mellem bruger og behandler én gang hver 14 dag, hvor hver anden kontakt er telefonisk eller lign. Skemaet nedenfor viser modellen for metoderne til afprøvning samt evalueringsforløbet, der knytter sig hertil. Der er fire forskellige behandlingskombinationer, der alle finder sted i hver enkelt projektkommune, og som varetages af hver sin stofmisbrugsbehandler. Alle unge i projektet skal endvidere interviewes 4-5 gange af evaluator som led i effekt-evalueringen. CC står for continuing care, dvs. opfølgningsbehandling. Side 7 af 12

8 De evidensbaserede metoder til metodeprogrammets primære behandlings skal afprøves i deres manualbaserede form og med stor metodestringens. Økonomi Projektkommunerne modtager årligt mellem og , afhængig af antal brugere/deltagere i de enkelte kommuner, for de ekstraomkostninger der er forbundet med projektdeltagelse. (Se afsnit 10. Tilskudsberettigede udgifter). Metodeprogrammets forandringsteori Formålet med metodeprogrammet er at styrke det metodiske og systematiske arbejde i stofmisbrugsbehandlingen og bidrage til, at der i forlængelse af den primære behandling tilbydes en målrettet behandlingsindsats som led i en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for unge og unge voksne med stofmisbrug. Antagelserne er at ved 1) at identificere og udvælge et antal internationalt veldokumenterede metoder til primær- og opfølgningsbehandling og 2) at iværksætte og gennemføre en række konkrete implementeringstiltag (kompetenceudvikling, implementeringsstøtte, monitorering og evaluering) for og med behandlerne, der styrker deres kompetencer til at implementere de evidensbaserede primære behandlingsmetoder og den udvalgte opfølgende behandlingsmetode, bliver det muligt at styrke metodestringensen i stofmisbrugsbehandlingen såvel som den opfølgende behandling. Dermed bliver det muligt reelt at teste og implementere de pågældende metoder med henblik på at vurdere deres faktiske effekt i en dansk kontekst og i givet fald bidrage dels med viden om, hvad der skal til for at metoderne virker i en dansk kontekst, dels at flere modtager såvel evidensbaseret primærbehandling som opfølgende behandling for deres misbrug og opnår stoffrihed eller reduktion af deres misbrug. 8 Kriterier for tildeling af støtte Det er en forudsætning for at komme i betragtning til at deltage i metodeprogrammet, at den ansøgende kommune til hver tid råder over minimum fire stofmisbrugsbehandlere, der kan indgå i projektet, og som alle har kompetence til at varetage stofmisbrugsbehandling for unge og unge voksne mellem år. Desuden skal kommunen have et estimeret antal på min. 55 personer fra målgruppen i behandling årligt. 8.1 Krav til beskrivelse af projektet Ved fordeling af støtte til projekterne vil der blive lagt vægt på: 1. At projektets formål er beskrevet og er i overensstemmelse med metodeprogrammets overordnede formål (jfr. punkt 3). Det er centralt, at det sandsynliggøres, hvordan projektet medvirker til at fremme metodeprogrammets formål. 2. At projektets målgruppe er beskrevet kort og præcist og i overensstemmelse med metodeprogrammets målgruppedefinition. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger: Hvor mange er årligt omfattet af målgruppen i kommunens behandlingsindsats over for unge og unge voksne ml år (det gælder alle brugere i behandling i kommunens ambulante behandlingstilbud, evt. også unge i aldersgruppen fra andre kommuner). Hvor mange fra målgruppen forventes at kunne indgå i projektet på årsbasis? Begrund estimatet. Beskriv målgruppen i kommunen mht. belastningsgrad ift. misbrug og andre typer belastninger, fx psykiske vanskeligheder, sociale, beskæftigelses-, uddannelses- eller boligmæssige problemer. Fordelingen på køn og alder (over og under 18 år på årsbasis). Hvor mange stofmisbrugsbehandlere kan indgå i projektarbejdet? Side 8 af 12

9 3. At kommunens anvendelse af behandlingsmetoder og arbejdsgange i den ambulante stofmisbrugsbehandling over for målgruppen er beskrevet mht.: Metoder(r) eller kombinationer af metoder der aktuelt benyttes i stofmisbrugsbehandlingen. Kommunens hidtidige erfaringer med at arbejde med evidensbaserede stofmisbrugsbehandlingsmetoder og/eller manual-baserede metoder i den kommunale ambulante behandlingsindsats. Kommunens (relevante lederes og medarbejderes) motivation for at arbejde med evidensbaserede og/eller manual-baserede metoder i forbindelse med evt. deltagelse i metodeprogrammet. Eventuelle udfordringer der forventes at være forbundet med implementeringen af manualbaserede metoder i arbejdet i stofmisbrugsbehandlingen. Gevinster der forventes at være forbundet med implementeringen af manual-baserede metoder i arbejdet i rusmiddelcenteret. Erfaringer med at arbejde med dokumentations- og visitationsredskaber og i hvilket omfang det bruges aktuelt (fx ASI eller lign.). 4. At projektets organisation, ledelse og arbejdsgange er beskrevet mht.; Projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. Fx projektlederens beføjelser, hvem har det overordnede ansvar for projektet. De relevante fire projekttilknyttede stofmisbrugsbehandleres uddannelse og evt. videreuddannelse. Beskrivelse af det daglige samarbejde mellem rusmiddelcenteret og andre kommunale og regionale aktører på borger-niveau. Er stofmisbrugsbehandlingen aktuelt samlet og organiseret i ét tilbud på tværs af de 18 år for de årige der indgår i projektets målgruppe? a. Hvis ja, beskriv organiseringen b. Hvis nej, beskriv og konkretiser organiseringen og det daglige samarbejde mellem de to separate behandlingstilbud på brugerniveau. Beskriv hvorledes der sikres ledelsesmæssig styring af projektet på tværs af de separate behandlingstilbud. Anfør desuden hvorvidt alle fire fremtidige projekttilknyttede behandlere hver især vil være i stand til at varetage stofmisbrugsbehandling af unge og unge voksne fra hele målgruppen (15-25 år). Projektkommunens nuværende praksis mht. at levere en helhedsorienteret og sammenhængende indsats over for den enkelte borger. Projektkommunens planer for at sikre, at metodeprogrammet indgår som led i en helhedsorienteret og sammenhængende indsats over for projektets målgruppe. Projektkommunens planer for samarbejde med lokale relevante aktører om rekruttering til projektet. Planer for rekrutteringsprocedurer beskrevet kort og præcist. Overvejelser mht. forankring af projektets aktiviteter i form af manual-baseret stofmisbrugsbehandling samt opfølgningsbehandling efter tilskudsperiodens udløb. 8.2 Krav til dokumentation Dokumentation Projektkommunerne skal bidrage til den centrale evaluering af metodeprogrammet, der udføres af Center for Rusmiddelforskning for Socialstyrelsen og Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Evalueringen omfatter en effekt-evaluering, implementeringsevaluering samt en økonomisk evaluering. Projektkommunerne forpligter sig til at medvirke aktivt til evalueringsarbejdet i overensstemmelse med evaluators retningslinjer. Der vil bl.a. være tale om hyppige registreringer af projektdeltagernes resultater, opfølgning på behandlernes metode-fidelitet samt møder og samarbejde med evaluator. Et it-baseret registreringsredskab vil blive stillet til rådighed for projektkommunerne. Side 9 af 12

10 8.3 Krav om politisk godkendelse Kommunernes deltagelse i metodeprogrammet godkendes politisk i de enkelte kommuner med henblik på at sikre den politiske og ledelsesmæssige opbakning til kommunens deltagelse i metodeprogrammet herunder den helhedsorienterede indsats, implementeringen af evidensbaseret praksis som led i en helhedsorienteret indsats samt det langsigtede kvalitetsløft i stofmisbrugsbehandlingen. 9 Køn skal tænkes ind i projekterne (Ligestillingsvurdering) Du skal overveje, om projektet er målrettet enten mænd eller kvinder eller begge køn. Det forudsættes, at metoder, der bruges, modsvarer de behov for målgruppen, som hhv. kvinder og mænd kan have. Du skal overveje om kvinder og mænd har samme behov for hjælp. Du må også overveje, om du vil indrette tilbuddet på en måde, der gør det muligt for både kvinder og mænd at få udbytte af det. Endelig skal du skal tage stilling til, om projektet bidrager til reel ligestilling mellem mænd og kvinder. 10 Tilskudsberettigede udgifter 1. Lønudgifter til aflønning af medarbejdere i rusmiddelcenteret som kompensation for den tid der bruges blandt det projektinvolverede personale og ledelse på projektaktiviteter, der ikke direkte er behandlingsaktiviteter. 2. Udgifter til projektrelaterede ekstraudgifter mht. deltagelse i opkvalificeringsforløb, implementeringsforløb samt evalueringsforløb herunder løbende monitorering af brugernes resultater. 3. Revisionsudgifter. 4. Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer. 5. Udgifter til transport i egen bil. Transportudgiften skal beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km., jf. Moderniseringsstyrelsens Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året og kan findes på portalens forside. 6. Mindre materielanskaffelser. Der kan ydes tilskud til materielanskaffelser indtil kr. pr. år (f.eks. indkøb af udstyr, køkkenmaskiner eller andet inventar). 7. Andre definerede udgifter. 11 Der kan ikke søges tilskud til 1. Aktiviteter i udlandet. 2. Aktiviteter for udlændinge, som ikke er bosiddende i Danmark. 3. Materialeanskaffelser for over kr. per år. 4. Anskaffelse af fast ejendom. 5. Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering). 6. Dækning af underskud. 7. Støtte til enkeltpersoners underhold. 8. Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side. 9. Uddannelsesmæssige aktiviteter af frivillige. Der henvises til Uddannelsespuljen for frivillige, se 10. Aktiviteter, der ikke er målrettet mennesker med sociale problemer eller er i en svær livssituation. Dette kan fx være almindelige kulturelle og underholdende aktiviteter, idrætsaktiviteter o. lign. 12 Praktiske oplysninger Ansøgningsfristen er d. 10. februar Efter denne dato kan ansøgninger ikke fremsendes. Side 10 af 12

11 Når ansøgningerne er behandlet, bliver indstillingerne forelagt social-, børne- og integrationsministeren til godkendelse. Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen primo april Spørgsmål om administration af puljen behandles af ministeriets kontor for puljestyring. Spørgsmål kan stilles via tlf , mandag fredag mellem kl , eller Socialfaglige spørgsmål kan rettes til Camilla Bugge, Ansøgningsskemaet skal udfyldes og indsendes til Krav til budget og regnskab fremgår nedenfor Budget I forbindelse med ansøgning om støtte fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer skal der udarbejdes budget for projekterne, der ansøges om støtte til. Til udarbejdelse af budgettet for projektet skal skabelonen budgetskema anvendes. Du får adgang til skabelonen for budgetskemaet, når du går i gang med at ansøge om midler fra en af ministeriets puljer eller fra puljens side. Regnearket er låst, og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger laves automatisk. Periodiserede budgetter For hvert projektår (12 måneder) skal der udfyldes et årsbudget. For et fireårigt projekt skal der således laves fire årsbudgetter. Udgifterne i det enkelte årsbudget skal endvidere fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der fx er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Er en konference en del af projektet, anføres udgiften i den/de måneder, som udgiften til konferencen forventes afholdt. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Enhedspriser Alle udgiftsposter skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed. Hvis projektet f. eks. indebærer afholdelse af to konferencer inden for det samme projektår, og hver af konferencerne koster kr., anføres to enheder á kr. i den eller de måneder, hvor konferencerne og dermed udgifterne forventes afholdt. Transportudgifter Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter: a. Offentlig transport. b. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. Vi gør opmærksom på, at udgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året og kan findes på i afsnittet om Puljer. Materialeanskaffelser Med mindre særlige forhold taler derfor, kan udgiften til materialeanskaffelser som udgangspunkt ikke overstige kr. i hvert projektår. Der bør altid udarbejdes en note til budgetposter, som vedrører materialeanskaffelser. Noter til budgettet Side 11 af 12

12 Der kan udarbejdes forklarende noter til de udgiftsposter, som anføres i budgettet. Hvis en af budgetposterne fx er Seminar, kan noten indeholde oplysninger om forventet antal deltagere, seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager, honorar til oplægsholder mv. Noten skal således dels klarlægge indholdet af den enkelte aktivitet og dels klarlægge forudsætningerne for udgiftens størrelse. Poster som ikke kan fremgå af budgettet Følgende poster kan ikke medtages i budgettet: 1. Uforudsigelige udgifter 2. Overhead 3. Administrationsbidrag 4. Diverse Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet: Projektets titel Ansøgers identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer) Ansøgers navn og adresse 12.2 Regnskabsaflæggelse Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, der var nævnt i projektets budget svare til posterne i regnskabet. Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regnskabsregneark, som kan findes på min tilskudssag på portalen. Regnearket er låst og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger foretages automatisk. I regnearket findes kun de poster, som fremgår af vejledningens afsnit Tilskudsberettigede udgifter, og som fremgår af budgetskemaet. Udover ovennævnte poster er der mulighed for at indtaste navne på fire poster, som Social-, Børne- og Integrationsministeriet har godkendt i budgettet. I skal kun udfylde de felter, som er relevante for jeres regnskab. I skal udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i regnskabet. Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet projektets titel og journalnummer. Regler for revision af regnskab findes på puljeportalens forside under vejledninger. Side 12 af 12

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Projekt Partnerskabskommuner. 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Projekt Partnerskabskommuner. 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Projekt Partnerskabskommuner 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15

Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål, anvendelse og mål... 3 3 Målgruppe

Læs mere

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Ansøgningsfrist: 22. april 2014 kl. 12.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Februar 2014 Ph.d. om etnicitet og handicap

Læs mere

Ansøgningsfrist 10. februar 2014 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 10. februar 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15.75.26.40 Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling Ansøgning sendes til: Social-, Børne- og Integrationsministeriet, Puljestyring, pulje@sm.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af Funktionel Familie Terapi (FFT) - 15.26.01.10

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af Funktionel Familie Terapi (FFT) - 15.26.01.10 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af Funktionel Familie Terapi (FFT) - 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge 15.75.11.80 1 Indledning... 1 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode... 3 6 Støtteegnede

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Vejledning 2014 07.18.19.40 Tips og Lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer Ansøgningsfrist 24. oktober 2014 kl.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet 15.75.27.25

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Vejledning til ansøgningsskemaet for støtteform A år 2015 Økonomisk støtte til organisationer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Socialstyrelsen. Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10

Socialstyrelsen. Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Socialstyrelsen... 1 1 Indledning...

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING Indledning Som en del af Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, vedtaget i juni 2013,

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Skriv titel på projektet. Smart Recovery Selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Et samarbejdsprojekt mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune

Skriv titel på projektet. Smart Recovery Selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Et samarbejdsprojekt mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Smart Recovery Selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Et samarbejdsprojekt mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune Kommune I hvilken

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL.

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL. Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere: Overordnet modelbeskrivelse som ramme for indsatsen I det følgende præsenteres den overordnede ramme for modellen for

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere